Postup : 2007/0022(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0154/2008

Předložené texty :

A6-0154/2008

Rozpravy :

PV 19/05/2008 - 20
CRE 19/05/2008 - 20

Hlasování :

PV 21/05/2008 - 5.3
CRE 21/05/2008 - 5.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0215

ZPRÁVA     ***I
PDF 286kWORD 499k
15. 4. 2008
PE 400.698v02-00 A6-0154/2008

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí

(KOM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Hartmut Nassauer

Navrhovatel (*):

Dan Jørgensen, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin(*)
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí

(KOM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0051),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0063/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6‑0154/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrh Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 4 a (nový)

(4a) Je zřejmé, že úspěšnost úsilí o řešení ekologické trestné činnosti na přeshraniční úrovni bude záviset na odpovídající úloze orgánů koordinujících mezinárodní přípravná řízení (Europol, Eurojust, společné vyšetřovací týmy) a na větší efektivitě těchto orgánů, co se týče pravomocí a organizace.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 5

(5) Bude-li úloha uvalování sankcí spíše než správním orgánům svěřena justičním orgánům, padne odpovědnost za vyšetřování a vynucování dodržování nařízení v oblasti životního prostředí na orgány nezávislé na těch, které udělují licence k využívání či povolení k vypouštění znečištění.

vypouští se

Odůvodnění

Nahrazuje zásadu „loajální spolupráce“ a zavedenou právní zásadu „užitečného účinku“. Kromě toho článek 10 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, že „členské státy přijmou veškerá vhodná obecná i zvláštní opatření k plnění závazků, které vyplývají z této smlouvy nebo jsou důsledkem činnosti orgánů Společenství. Usnadňují mu plnění jeho poslání.“

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 6

(6) Aby bylo možné dosáhnout účinné ochrany životního prostředí, je zejména třeba zavést více odrazující sankce za činnosti škodlivé pro životní prostředí, které zpravidla působí nebo pravděpodobně mohou způsobit podstatné škody ovzduší, včetně stratosféry, půdě, vodě, zvířatům či rostlinám, včetně zachování druhů.

(6) Aby bylo možné dosáhnout účinné ochrany životního prostředí, je zejména třeba zavést více odrazující sankce za činnosti škodlivé pro životní prostředí, které zpravidla působí nebo pravděpodobně mohou způsobit podstatné škody krajině, ovzduší, včetně stratosféry, skalnímu podloží, půdě, vodě, zvířatům či rostlinám, včetně zachování druhů.

Odůvodnění

V souvislosti s činnostmi škodlivými pro životní prostředí není nijak zmíněno skalní podloží (litosféra). Půda (pokud existuje) je pouze vnější vrstvou – do hloubky 1,5 metru – utvořenou na matečné hornině.

Skládky a úložiště odpadu (které mohou obsahovat nebezpečný nebo radioaktivní odpad) se mohou nacházet ve starých dolech nebo lomech (a tudíž ve skalním podloží samotném).

Zejména těžba v lomech může narušit ekosystémy zemského povrchu a způsobit velké škody.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 6 a (nový)

(6a) Právní předpisy uvedené v příloze této směrnice obsahují ustanovení, která by měla být předmětem opatření souvisejících s trestním právem, aby se zajistilo, že pravidla o ochraně životního prostředí budou plně účinná.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 6 b (nový)

(6b) Povinnosti stanovené touto směrnicí se týkají pouze ustanovení právních předpisů uvedených v příloze této směrnice, z nichž pro členské státy vyplývá povinnost stanovit při provádění těchto právních předpisů určitý zákaz.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 9 a (nový)

(9a) Tato směrnice zavazuje členské státy, aby zahrnuly do svých vnitrostátních právních předpisů trestní sankce za závažná porušení právních předpisů Společenství na ochranu životního prostředí. Neukládá povinnost použít tyto sankce nebo jiné dostupné právní nástroje v konkrétních případech.

Odůvodnění

Podle rozsudku Soudního dvora ze dne 23. října 2007 (C-440/05) může zákonodárce Společenství vyžadovat, aby členské státy zavedly sankce tohoto druhu s cílem zajistit, aby právní předpisy, které ustanovuje v konkrétním odvětví, byly plně účinné, přestože trestní právo a pravidla trestního řízení v zásadě nespadají do pravomoci Společenství.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 11

(11) Podstatné rozdíly v úrovni sankcí v členských státech navíc vedou k nutnosti předvídat za určitých okolností sbližování těch úrovní, které odpovídají závažnosti trestného činu.

vypouští se

Odůvodnění

Důsledek rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. října 2007 (C-440/05), podle něhož nespadá stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí do pravomoci Společenství (viz bod 70).

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 12

(12) Takové sbližování je zejména významné v případech, že mají trestné činy závažné důsledky nebo jsou páchány v rámci zločinných organizací, jež hrají významnou úlohu v trestných činech proti životnímu prostředí.

vypouští se

Odůvodnění

Důsledek rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. října 2007 (C-440/05), podle něhož nespadá stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí do pravomoci Společenství (viz bod 70).

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 12 a (nový)

(12a) Prokáže-li se po nějaké době, že pokračující činnost působí škody na životním prostředí, které mohou následně vést ke vzniku trestní odpovědnosti podle této směrnice, otázka, zda pachatel, který škodu způsobil, jednal úmyslně nebo z nedbalosti, by měla být rozhodnuta z hlediska toho, kdy si pachatel uvědomil nebo si měl uvědomit skutečnosti, které jsou podstatou trestného činu, nikoli toho, kdy pachatel svou činnost zahájil. V této souvislosti je třeba mít na paměti, že předchozí udělení povolení, licence nebo oprávnění by nemělo za těchto okolností představovat ospravedlnění.

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 12 b (nový)

(12b) U subjektivní stránky trestných činů, které by měly členské státy zavést v souladu s touto směrnicí, by se mělo jednat o úmysl nebo alespoň hrubou nedbalost. Proto by orgány činné v trestním řízení a soudy členských států měly mít možnost nestíhat podle svého uvážení trestné činy, které se týkají chráněných druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebo jejich částí či odvozenin, jestliže se toto vytýkané chování vztahuje na zanedbatelné množství těchto druhů a má zanedbatelný dopad na stav jejich ochrany a jestliže si dotyčná osoba či dotyčné osoby nebyly vědomy toho, že tito volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny jsou chránění.

Pozměňovací návrh 11

Bod odůvodnění 13

(13) Jelikož tato směrnice stanoví minimální pravidla, nic členským státům nebrání přijmout či zachovat přísnější ustanovení, pokud jde o účinnou trestněprávní ochranu životního prostředí.

vypouští se

Odůvodnění

Důsledek rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. října 2007 (C-440/05), podle něhož nespadá stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí do pravomoci Společenství (viz bod 70).

Pozměňovací návrh 12

Bod odůvodnění 13 a (nový)

(13a) Smlouva o Euratomu a sekundární právní předpisy přijaté na jejím základě upravují ochranu životního prostředí, pokud jde o činnosti v oblasti jaderné energie. Protiprávnost jednání poškozujícího životní prostředí v důsledku činností v oblasti jaderné energie může být tedy definována pouze ve vztahu ke Smlouvě o Euratomu a k sekundárním právním předpisům, které byly přijaty na jejím základě.

Odůvodnění

Kapitola III Smlouvy o Euratomu tvoří právní základ aktivity Společenství v oblasti ochrany životního prostředí v souvislosti s činnostmi v oblasti jaderné energie. Jeví se proto jako nezbytné uvést znění do souladu a upřesnit, že Smlouva o Euratomu je i nadále právním základem pro otázky spojené s jadernou energií. S ohledem na výše uvedené je u činností v oblasti jaderné energie třeba považovat za protiprávní vše, co porušuje právní předpisy Společenství přijaté na základě Smlouvy o Euratomu.

Pozměňovací návrh 13

Bod odůvodnění 15

(15) Protože cílů navrhované činnosti, zejména zajištění účinnější ochrany životního prostředí, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a je proto možné jich lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(15) Protože cílů navrhované činnosti, zejména zajištění účinnější ochrany životního prostředí, například prostřednictvím boje proti rozsáhlé organizované trestné činnosti, která závažným způsobem poškozuje životní prostředí, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a je proto možné jich lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 14

Článek 1

Tato směrnice stanoví opatření týkající se trestního práva za účelem účinnější ochrany životního prostředí.

Tato směrnice stanoví opatření týkající se trestního práva za účelem účinnější ochrany životního prostředí. Týká se pouze trestní odpovědnosti, aniž by byly dotčeny právní předpisy Společenství nebo vnitrostátní právní předpisy a z nich odvozená pravidla ve věci občanskoprávní odpovědnosti za škody na životním prostředí.

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby trestní stíhání současně nevylučovalo uplatnění právních předpisů na ochranu životního prostředí zaměřených na nápravu škod.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 2 písm. a)

(a) „protiprávním“ se rozumí porušující právní předpisy Společenství nebo zákon, správní předpis či nařízení příslušného orgánu členského státu vydané za účelem ochrany životního prostředí.

(a) „protiprávním“ se rozumí porušující právní akt Společenství uvedený v příloze A této směrnice nebo zákon, správní předpis či nařízení příslušného orgánu členského státu provádějící právní předpisy Společenství.

 

Co se týká činností, na něž se vztahuje Smlouva o Euratomu, rozumí se tím porušující jakýkoli právní akt Společenství uvedený v příloze B této směrnice.

Odůvodnění

Kapitola III Smlouvy o Euratomu tvoří právní základ aktivity Společenství v oblasti ochrany životního prostředí v souvislosti s činnostmi v oblasti jaderné energie. Jeví se proto jako nezbytné uvést znění do souladu a upřesnit, že Smlouva o Euratomu je i nadále právním základem pro otázky spojené s jadernou energií. S ohledem na výše uvedené je u činností v oblasti jaderné energie třeba považovat za protiprávní vše, co porušuje právní předpisy Společenství přijaté na základě Smlouvy o Euratomu.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 2 písm. aa) (nové)

(aa) „chráněnými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin“ se rozumí:

 

i) v případě trestných činů podle čl. 3 písm. g) druhy, jejichž seznam je uveden:

 

– v příloze IV směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin1;

 

– v příloze I směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků2, a druhy, na něž se odkazuje v čl. 4 odst. 2 této směrnice; a

 

ii) v případě trestných činů v souvislosti s obchodem podle čl. 3 písm. ga), druhy uvedené:

 

– v příloze A nebo B nařízení Rady ES č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi3;

 

__________________________________

 

1 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/105/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 368).

 

2 Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/105/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 368).

 

3 Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1332/2005 (Úř. věst. L 215, 19.8.2005, s. 1).

Pozměňovací návrh 17

Čl. 2 písm. ab) (nové)

(ab) „stanovištěm v rámci chráněné lokality“ se rozumí jakékoli stanoviště druhů, pro které je určitá oblast označena jako zvláště chráněná oblast v souladu s čl. 4 odst. 1 nebo 2 směrnice 79/409/EHS, či jakékoli přírodní stanoviště nebo stanoviště druhů, pro které je určitá lokalita označena jako zvláštní oblast ochrany v souladu s čl. 4 odst. 4 směrnice 92/43/EHS;

 

Pozměňovací návrh 18

Čl. 2 písm. b)

(b) „právnickou osobou“ se rozumí jakýkoli právní subjekt, jemuž takový status náleží dle platného vnitrostátního práva, kromě států či jiných veřejných subjektů jednajících při výkonu svých svrchovaných práv a veřejných mezinárodních organizací.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 19

Čl. 2 písm. b)

(b) „právnickou osobou“ se rozumí jakýkoli právní subjekt, jemuž takový status náleží dle platného vnitrostátního práva, kromě států či jiných veřejných subjektů jednajících při výkonu svých svrchovaných práv a veřejných mezinárodních organizací.

(b) „právnickou osobou“ se rozumí jakýkoli právní subjekt, který má tento statut na základě použitelného vnitrostátního práva, s výjimkou států a všech ostatních veřejných subjektů činných v rámci výkonu veřejné moci a také veřejné mezinárodní organizace.

Odůvodnění

Směrnice musí být ve svých definicích jednotná s jinými směrnicemi, které Parlament přijal, v tomto případě P6_TA(2007)0145 ke KOM(2006)0168 přijaté dne 25. dubna 2007.

Pozměňovací návrh 20

Článek 3 úvodní část

Členské státy zajistí, aby následující jednání představovalo trestný čin, pokud je spácháno úmyslně nebo přinejmenším z hrubé nedbalosti:

Členské státy zajistí, aby následující jednání představovalo trestný čin, pokud je protiprávní a bylo spácháno úmyslně nebo přinejmenším z hrubé nedbalosti:

Pozměňovací návrh 21

Čl. 3 písm. a)

(a) vypouštění, emise nebo uvolňování množství materiálu nebo ionizujícího záření do ovzduší, půdy nebo vody, které způsobují smrt nebo vážná poškození zdraví osob;

vypouští se

Pozměňovací návrh 22

Čl. 3 písm. b)

(b) protiprávní vypouštění, emise nebo uvolňování množství materiálu nebo ionizujícího záření do ovzduší, půdy nebo vody, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

(b) vypouštění, emise nebo uvolňování množství materiálu nebo ionizujícího záření na zemský povrch či do ovzduší, skalního podloží, půdy nebo vody, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy, hornin nebo vody či zdraví živočichů anebo rostlin;

Odůvodnění

Znak skutkové podstaty protiprávnosti je již obsažen v úvodní větě článku 3, takže může být v jednotlivých písmenech vynechán.

Ustanovení neuvádí vrstvu litosféry nejvzdálenější od středu Země, v níž topografie (reliéf, expozice) přímo ovlivňuje šíření ionizujícího záření a jiných materiálů.

Pozměňovací návrh 23

Čl. 3 písm. c)

(c) protiprávní nakládání s odpady, jejich odstraňování, ukládání, přeprava, vývoz nebo dovoz, včetně nebezpečných odpadů, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

(c) sběr, přeprava, zpracovávání nebo odstraňování odpadů, včetně provozního dohledu nad těmito postupy a následné péče o zařízení pro odstraňování a úkonů, jež přebírají obchodníci nebo zprostředkovatelé (nakládání s odpady), které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy, hornin nebo vody či zdraví živočichů anebo rostlin;

Odůvodnění

1. Znak skutkové podstaty protiprávnosti je již obsažen v úvodní větě článku 3, takže může být v jednotlivých písmenech vynechán.

2. Právní definice pojmu „nakládání s odpady“ zahrnující „provozní dohled“ v souladu s budoucí směrnicí [.../.../ES] Evropského parlamentu a Rady o odpadech (COD/2005/0281).

Pozměňovací návrh 24

Čl. 3 písm. d)

(d) protiprávní provozování zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo používají nebezpečné látky či přípravky a které způsobuje nebo může mimo zařízení způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

(d) provozování zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo používají nebezpečné látky či přípravky a které způsobuje nebo může mimo zařízení způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy, hornin nebo vody či zdraví živočichů anebo rostlin;

Odůvodnění

Znak skutkové podstaty protiprávnosti je již obsažen v úvodní větě článku 3, takže může být v jednotlivých písmenech vynechán.

Pozměňovací návrh 25

Čl. 3 písm. e)

(e) protiprávní přeprava odpadu, jak je definována v čl. 2 odst. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, za účelem dosažení zisku a v množství jiném než zanedbatelném, ať již je taková přeprava provedena v rámci jediné operace nebo několika operací, které spolu zřejmě souvisejí;

(e) přeprava odpadu, vztahuje-li se na tuto činnost čl. 2 odst. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, za účelem dosažení zisku a v množství jiném než zanedbatelném;

Odůvodnění

1. Znak skutkové podstaty protiprávnosti je již obsažen v úvodní větě článku 3, takže může být v jednotlivých písmenech vynechán.

2. (Netýká se českého znění.)

3. Vypuštěná věta neobsahuje z hlediska regulace žádné nové nebo podstatné údaje, takže může být vynechána.

Pozměňovací návrh 26

Čl. 3 písm. f)

(f) protiprávní výroba, zpracování, ukládání, použití, doprava, vývoz nebo dovoz jaderných materiálů nebo jiných nebezpečných radioaktivních látek, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

(f) výroba, zpracování, ukládání, použití, doprava, prodej a distribuce a vývoz nebo dovoz jaderných materiálů nebo jiných nebezpečných radioaktivních látek, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, skalního podloží, půdy nebo vody či zdraví živočichů anebo rostlin;

Odůvodnění

Ustanovení nezahrnuje obchod s nebezpečnými materiály a jejich distribuci.

1. Znak skutkové podstaty protiprávnosti je již obsažen v úvodní větě článku 3, takže může být v jednotlivých písmenech vynechán.

2. Redakční změna.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 3 písm. g)

(g) protiprávní držení, odchyt, poškozování a usmrcování chráněných volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin nebo obchodování s nimi či s jejich částmi nebo odvozeninami;

(g) držení, odchyt, poškozování, zpracovávání a usmrcování chráněných volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin či jejich částí nebo odvozenin a usmrcování nebo ničení takových druhů, kromě případů, kdy se toto jednání týká zanedbatelného množství těchto druhů a má zanedbatelný dopad na stav jejich ochrany;

Pozměňovací návrh 28

Čl. 3 písm. ga) (nové)

(ga) obchodování s chráněnými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebo s jejich částmi nebo odvozeninami, kromě případů, kdy se toto jednání týká zanedbatelného množství těchto druhů a má zanedbatelný dopad na stav jejich ochrany;

Pozměňovací návrh 29

Čl. 3 písm. ha) (nové)

(ha) významné poškozování stanoviště v rámci chráněné lokality stavebními pracemi, odstraňováním kamenů, odlesňováním, klučením a výsadbou či žhářstvím nebo jakýmikoli podobnými závažnými zásahy;

Pozměňovací návrh 30

Čl. 3 písm. i)

(i) protiprávní obchod s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu či jejich používání.

(i) obchod s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu či jejich výroba, uvádění na trh, distribuce nebo používání.

Pozměňovací návrh 31

Článek 4

Spoluúčast a podněcování

Podněcování a napomáhání

Členské státy zajistí, aby spoluúčast při jednání či podněcování k jednání uváděném v článku 3 představovalo trestný čin.

Členské státy zajistí, aby napomáhání jednání uvedenému v článku 3 podněcování k němu bylo trestné.

Odůvodnění

1. Podněcování a napomáhání přicházejí v úvahu pouze v případech úmyslného jednání.

2. Redakční změna.

Pozměňovací návrh 32

Článek 5

1. Členské státy zajistí, aby bylo možné spáchání trestných činů uváděných v článcích 3 a 4 trestat účinnými, přiměřenými a odrazujícími trestními sankcemi.

Každý členský stát přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby bylo možné spáchání trestných činů uváděných v článcích 3 a 4 trestat účinnými, přiměřenými a odrazujícími trestními sankcemi.

2. Členské státy zajistí, aby bylo možné spáchání trestných činů uváděných v čl. 3 písm. b) až h) trestat v horní hranici sazby nejméně od jednoho do tří let odnětí svobody, když je trestný čin spáchán z hrubé nedbalosti a způsobí podstatné škody na ovzduší, půdě, vodě nebo újmu živočichům či rostlinám.

 

3. Členské státy zajistí, aby bylo možné spáchání následujících trestných činů trestat v horní hranici sazby nejméně od dvou do pěti let odnětí svobody:

 

a) trestný čin uváděný v čl. 3 písm. a), pokud je spáchán z hrubé nedbalosti;

 

b) trestné činy uváděné v čl. 3 písm. b) až f), pokud jsou spáchány z hrubé nedbalosti a způsobí úmrtí nebo závažnou újmu na zdraví osoby;

 

c) trestné činy uváděné v čl. 3 písm. b) až h), pokud jsou spáchány úmyslně a způsobí podstatné škody na ovzduší, půdě, vodě nebo újmu živočichům či rostlinám;

 

d) trestné činy uváděné v článku 3, pokud jsou spáchány v rámci zločinné organizace ve smyslu rámcového rozhodnutí [... o boji proti organizované trestné činnosti];

 

4. Členské státy zajistí, aby bylo možné spáchání následujících trestných činů trestat v horní hranici sazby nejméně od pěti do deseti let odnětí svobody:

 

a) trestný čin uváděný v čl. 3 písm. a), když je spáchán úmyslně;

 

b) trestné činy uváděné v čl. 3 písm. b) až f), když jsou spáchány úmyslně a způsobí úmrtí nebo závažnou újmu na zdraví osoby.

 

5. Trestní sankce stanovené v tomto článku mohou být doplněny jinými sankcemi a opatřeními, zejména:

 

a) vyloučením fyzické osoby z účasti v činnostech, které vyžadují úřední povolení či souhlas, ze zakládání, správy či řízení společnosti či nadace, pokud skutečnosti, jež vedly k jejímu usvědčení, ukazují, že existuje velké riziko pokračování v téže trestné činnosti;

 

b) zveřejněním soudního rozhodnutí týkajícího se rozsudku či jakýchkoli použitých sankcí či opatření.

 

c) povinností uvést prostředí do původního stavu.

 

Odůvodnění

Redakční změny.

Důsledek rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. října 2007 (C-440/05), podle něhož nespadá stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí do pravomoci Společenství (viz bod 70).

Pozměňovací návrh 33

Článek 7

1. Členské státy zajistí, aby mohly být právnické osoby odpovědné za trestný čin dle článku 6 potrestány účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy.

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby mohly být právnické osoby odpovědné za trestný čin dle článku 6 potrestány účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi.

2. Pokuty uváděné v odstavci 1 jsou:

 

a) v horní hranici sazby nejméně 300 000 až 500 000 EUR v případech, kdy byl trestný čin uváděný v čl. 3 písm. b) až h) spáchán z hrubé nedbalosti a způsobil podstatné škody na ovzduší, půdě, vodě nebo újmu živočichům či rostlinám.

 

b) v horní hranici sazby nejméně 500 000 až 750 000 EUR v případech, kdy:

 

i) je trestný čin uváděný v čl. 3 písm. a) spáchán z hrubé nedbalosti, nebo

 

ii) trestný čin uváděný v čl. 3 písm. b) až h):

 

– je spáchán z hrubé nedbalosti a způsobí úmrtí či závažnou újmu na zdraví osoby, nebo

 

– je spáchán úmyslně a způsobí podstatnou škodu na ovzduší, půdě, vodě či újmu živočichům nebo rostlinám, nebo

 

– trestný čin uváděný v článku 3 je spáchán úmyslně, v rámci zločinné organizace ve smyslu rámcového rozhodnutí [... o boji proti organizované trestné činnosti];

 

c) v horní hranici sazby nejméně 750 000 až 1 500 000 EUR v případech, kdy:

 

i) je trestný čin uváděný v čl. 3 písm. a) spáchán úmyslně, nebo

 

ii) je trestný čin uváděný v čl. 3 písm. b) až f) spáchán úmyslně a způsobí úmrtí nebo závažnou újmu na zdraví osoby.

 

Členský stát může zavést systém, ve kterém je pokuta úměrná obratu právnické osoby, finančnímu prospěchu získanému nebo zajištěnému spácháním trestného činu nebo jakékoli jiné hodnotě udávající finanční situaci právnické osoby, a to za podmínky, že takový systém umožňuje uložit takové nejvyšší možné pokuty, jejichž výše se rovná alespoň nejnižší částce pro nejvyšší možné pokuty. Členské státy, které zamýšlejí provádět směrnici v souladu s takovým systémem, oznámí tento úmysl Komisi.

 

3. Členské státy, které nepřijaly euro, použijí směnný kurz mezi eurem a svojí měnou zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie dne […].

 

4. Sankce stanovené v tomto článku mohou být doplněny jinými sankcemi a opatřeními, zejména:

 

a) povinností uvést prostředí do původního stavu;

 

b) zbavením oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory;

 

c) dočasným nebo trvalým zákazem provozování průmyslových nebo obchodních činností;

 

d) uložením soudního dohledu,

 

e) zrušením rozhodnutím soudu;

 

f) povinnost přijmout zvláštní opatření k zamezení důsledků podobného jednání, jako to, které založilo trestní odpovědnost;

 

g) zveřejněním soudního rozhodnutí týkajícího se rozsudku či jakýchkoli použitých sankcí či opatření.

 

Odůvodnění

1. Redakční změna.

2. Důsledek rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. října 2007 (C-440/05), bod 66.

Důsledek rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. října 2007 (C-440/05), podle něhož nespadá stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí do pravomoci Společenství (viz bod 70).

Pozměňovací návrh 34

Článek 8

Článek 8

vypouští se

Ohlašování

 

Nejpozději dne … a poté každé tři roky budou členské státy Komisi zasílat informace o provádění této směrnice v podobě zprávy.

 

Na základě těchto zpráv Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

 

Odůvodnění

Právo Společenství se od ostatních oblastí třetího pilíře odlišuje do té míry, že Komise může využít vhodné nástroje k zajištění dodržování. Oznamovací povinnost je tudíž zbytečným byrokratickým opatřením.

Pozměňovací návrh 35

Článek 8 a (nový)

Článek 8a

 

Přijímání nových právních předpisů

 

Při každém přijímání následných právních předpisů v oblasti životního prostředí Komise případně stanoví, že je třeba změnit přílohy této směrnice.

Pozměňovací návrh 36

Čl. 9 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do […]. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto ustanovení a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a touto směrnicí.

1. Členské státy uvedou v účinnost ustanovení nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do […].

Odůvodnění

Vypuštěné ustanovení by se mělo zahrnout do jednoho z bodů odůvodnění. Není třeba zacházet do podrobností.

Pozměňovací návrh 37

Příloha A (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha A

 

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SPOLEČENSTVÍ, JEJICHŽ PORUŠENÍ PŘEDSTAVUJE PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ VE SMYSLU ČL. 2 PÍSM. a) TÉTO SMĚRNICE

 

– směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel (od 2. ledna 2013 bude zrušena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007);

 

– směrnice Rady 72/306/EHS ze dne 2. srpna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel (od 2. ledna 2013 bude zrušena nařízením (ES) č. 715/2007);

 

– směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o nakládání s odpadními oleji;

 

– směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (s účinností od 1. června 2009 bude zrušena a nahrazena nařízením REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006));

 

– směrnice Rady 77/537/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů používaných v kolových zemědělských a lesnických traktorech;

 

– směrnice Rady78/176/EHS ze dne 20. února 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého;

 

– směrnice Rady 79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky;

 

– směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků;

 

– nařízení (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných pravidlech pro dovoz produktů z velryb a ostatních kytovců;

 

– směrnice Rady 82/176/EHS ze dne 22. března 1982 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z průmyslu elektrolýzy alkalických chloridů (navržena ke zrušení);

 

– směrnice Rady 83/513/EHS ze dne 26. září 1983 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia (navržena ke zrušení);

 

– směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z jiných průmyslových oborů, než je elektrolýza alkalických chloridů (navržena ke zrušení);

 

– směrnice Rady 84/491/EHS ze dne 9. října 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění hexachlorcyklohexanu (navržena ke zrušení);

 

– směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství;

 

– směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června 1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS (navržena ke zrušení);

 

– směrnice Rady 90/219/EHS ze dne 23. dubna 1990 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy;

 

– směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod;

 

– směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh;

 

– směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech;

 

– směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;

 

– směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o postupech harmonizace programů snižování a úplného vyloučení znečišťování odpady z průmyslu oxidu titaničitého;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím;

 

– směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996, o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT);

 

– směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, ve znění pozdějších předpisů;

 

– nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS;

 

– směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních;

 

– směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů;

 

– směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů;

 

– nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ);

 

– nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES ze dne 28. září 2005 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem;

 

– směrnice Komise 2005/78/ES ze dne 14. listopadu 2005, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem a mění přílohy I, II, III, IV a VI uvedené směrnice;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES ze dne 15. února 2006 o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS;

 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu;

 

– nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů;

 

– nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise z lehkých osobních a užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (s účinností od 2. ledna 2013 nahradí směrnici 70/220/EHS);

 

– nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice.

Pozměňovací návrh 38

Příloha B (nová)

Příloha B

 

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SPOLEČENSTVÍ, JEJICHŽ PORUŠENÍ PŘEDSTAVUJE PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ VE SMYSLU ČL. 2 PÍSM. a) DRUHÉHO PODODSTAVCE TÉTO SMĚRNICE, POKUD JDE O ČINNOSTI V OBLASTI JADERNÉ NERGIE

 

– rozhodnutí Rady 87/600/Euratom ze dne 14. prosince 1987 o opatřeních Společenství pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace;

směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření;

– směrnice Rady 2003/122/Euratom ze dne 22. prosince 2003 o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů;

– směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole.

 

 

 

 

 

 

Odůvodnění

Kapitola III Smlouvy o Euratomu tvoří právní základ aktivity Společenství v oblasti ochrany životního prostředí v souvislosti s činnostmi v oblasti jaderné energie. Jeví se proto jako nezbytné uvést znění do souladu a upřesnit, že Smlouva o Euratomu je i nadále právním základem pro otázky spojené s jadernou energií. S ohledem na výše uvedené je u činností v oblasti jaderné energie třeba považovat za protiprávní vše, co porušuje právní předpisy Společenství přijaté na základě Smlouvy o Euratomu.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I.         Obecné souvislosti

Vývoj návrhu směrnice je podrobně popsán v bodě I pracovního dokumentu zpravodaje ze dne 12. června 2007, který již byl Výboru pro právní záležitosti předložen.

II.       Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. října 2007

Svým rozsudkem ze dne 23. října 2007 v případu „Komise v. Rada ve věci rámcového rozhodnutí Rady k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečištění z lodí“ (C-440/05) dal Evropský soudní dvůr poprvé jasně najevo, že stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá do pravomoci Společenství. Návrh směrnice Evropské komise ze dne 9. února 2007 o trestněprávní ochraně životního prostředí (KOM(2007)0051) je v rozporu s tímto rozhodnutím, a je třeba jej odpovídajícím způsobem změnit.

III.      Návrh zprávy pro Výbor pro právní záležitosti

Stručně řečeno navrhuje zpravodaj členům Výboru pro právní záležitosti následující změny návrhu Evropské komise:

1. V článcích 5 a 7 je třeba zohlednit rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. října 2007. Vzhledem k tomu, že podle tohoto rozhodnutí nespadá stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí do pravomoci Společenství, je třeba v obou případech vypustit odstavec 2 i všechny následující odstavce.

2. V článku 2 se v souladu se zásadou určitosti upřesňují, případně doplňují, některé definice. Upřesňuje se mimo jiné definice protiprávnosti. Zde se zakládá akcesorická pravomoc. Doplňují se definice pojmů „chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucí rostliny“ a „chráněné stanoviště“.

3. U trestných činů uvedených v článku 3 je třeba oddělit úmyslné trestné činy od trestných činů spáchaných z hrubé nedbalosti. Toto rozdělení odpovídá struktuře rámcového rozhodnutí Rady 2005/667/SVV ze dne 12. července 2005. Za účelem právní jistoty a z hlediska zásady určitosti je nutné u jednotlivých trestných činů provést upřesnění, případně adaptaci, na nově platný právní předpis.

4. Oznamovací povinnost členských států, kterou navrhuje Komise, je byrokratická a v tomto případě zbytečná, jelikož na rozdíl od třetího pilíře evropských smluv jsou k zajištění dodržování práva Společenství k dispozici vhodné nástroje.

*****


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin(*) (27. 2. 2008)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí

(KOM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD))

Navrhovatel: (*) Dan Jørgensen

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné souvislosti:

V roce 1998 Rada poprvé souhlasila s opatřeními na ochranu životního prostředí pomocí trestního práva a v návaznosti na tehdejší diskuse a rozhodnutí přijala Komise v roce 2001 návrh směrnice a v roce 2002 přijal Parlament zprávu v prvním čtení.

Hlavní myšlenkou bylo zajistit účinnější uplatňování právních předpisů Společenství tím, že bude definován společný minimální soubor trestných činů. Rada však nediskutovala o návrzích Parlamentu a Komise, nýbrž přijala v lednu 2003 rámcové rozhodnutí na základě 3. pilíře (Smlouva o EU).

Toto rámcové rozhodnutí Evropský soudní dvůr anuloval, neboť shledal, že vše v tomto rozhodnutí bylo zaměřeno na ochranu životního prostředí, která by se mohla a měla provádět uplatňováním článku 175 Smlouvy o ES, což je 1. pilíř.

Výsledkem byly chybějící právní předpisy nebo nařízení v této oblasti, protože Rada přijala rozhodnutí na základě třetího pilíře, které Soudní dvůr anuloval, a přitom žádné právní předpisy na základě prvního pilíře neexistovaly.

V důsledku toho Parlament a Komise tvrdily, že je zapotřebí nový návrh, který byl předložen vloni (KOM(2007)0051).

Návrh:

Dvě nejzákladnější a nejkontroverznější části současného návrhu Komise jsou zaměřeny na (1) stanovení harmonizovaného souboru trestných činů, jež by měly být trestány na základě trestního práva všemi členskými státy, a (2) harmonizování nebo sblížení trestních sankcí za zvláště závažné trestné činy proti životnímu prostředí prostřednictvím dohody o společném rámci.Tyto kroky byly pokládány za nezbytné pro zajištění účinné ochrany životního prostředí a jednotného a spravedlivého vymáhání a provádění právních předpisů na ochranu životního prostředí v celém Společenství.

V nedávné době však rozhodnutí Soudního dvora v případě znečišťování loděmi (rozsudek ve věci C-440/05 ze dne 23. října 2007) zvýšilo tlak konkrétně na ustanovení článků 5 a 7 současného návrhu zabývajících se sbližováním trestních sankcí pro fyzické a právnické osoby.

Stanovisko Výboru pro životní prostředí:

Navrhovatel pokládá rámec předložený Komisí za přínosný pro účinnou ochranu životního prostředí a pro zajištění jednotného a spravedlivého vymáhání a provádění právních předpisů na ochranu životního prostředí v celém Společenství. Navrhovatel z tohoto důvodu navrhuje, aby se návrh Komise v těchto konkrétních bodech neměnil a nic se z něj nevypouštělo.

Pokud jde o trestné činy, navrhovatel by rád posílil znění a význam jistých konkrétních aspektů. Ochrana stanovišť by měla být hlavní prioritou, členské státy však vystoupily s kritikou, že návrh Komise je nejasný a nejednoznačný, a proto navrhovatel předkládá pozměňovací návrh, který má vyjasnit a definovat, co se přesně „chráněným stanovištěm“ myslí.

Dále navrhovatel přichází s návrhem zdůraznit odpovědnost výrobců, vývozců, dovozců, dopravců atd.V případech, kdy existuje důvod se domnívat, že daný výrobek nebo látka může způsobit smrt nebo vážné zranění osoby nebo značnou škodu na životním prostředí, mělo by se jeho či její zpracování, prodej, skladování apod. pokládat podle této směrnice za trestný čin.

Na závěr navrhovatel navrhuje, že je zapotřebí vyjasnit povinnost členských států zajistit dostatečné zdroje, personál a jeho proškolení s cílem omezit trestnou činnost proti životnímu prostředí pomocí nového přístupu uvedeného v této směrnici.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí(1)   Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 5

(5) Bude-li úloha uvalování sankcí spíše než správním orgánům svěřena justičním orgánům, padne odpovědnost za vyšetřování a vynucování dodržování nařízení v oblasti životního prostředí na orgány nezávislé na těch, které udělují licence k využívání či povolení k vypouštění znečištění.

(5) Bude-li úloha uvalování sankcí spíše než správním orgánům svěřena justičním orgánům, padne odpovědnost za vyšetřování a vynucování dodržování nařízení v oblasti životního prostředí na orgány členského státu, ve kterém došlo k ohrožení životního prostředí zakládajícímu trestný čin, a nezávislé na těch, které udělují licence k využívání či povolení k vypouštění znečištění.

Odůvodnění

Je to důležité z hlediska místa, kde probíhá řízení pro poškození životního prostředí nebo záměrně spáchaný trestný čin vedoucí k úmrtí nebo závažné újmě. Vzhledem k tomu, že znečišťující látky jsou obecně přenášeny přes hranice, nejsou nejvhodnějšími orgány pro vyšetřování záležitosti a ukládání sankcí příslušné orgány státu, ve kterém má ohrožení původ, ale orgány státu, ve kterém ohrožení způsobilo škodu na životním prostředí a veřejném zdraví.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 6

(6) Aby bylo možné dosáhnout účinné ochrany životního prostředí, je zejména třeba zavést více odrazující sankce za činnosti škodlivé pro životní prostředí, které zpravidla působí nebo pravděpodobně mohou způsobit podstatné škody ovzduší, včetně stratosféry, půdě, vodě, zvířatům či rostlinám, včetně zachování druhů.

(6) Aby bylo možné dosáhnout účinné ochrany životního prostředí, je zejména třeba zavést více odrazující sankce za činnosti škodlivé pro životní prostředí, které zpravidla působí nebo pravděpodobně mohou způsobit podstatné škody krajině, ovzduší, včetně stratosféry, skalnímu podloží, půdě, vodě, zvířatům či rostlinám, včetně zachování druhů.

Odůvodnění

V souvislosti s činnostmi škodlivými pro životní prostředí není nijak zmíněno skalní podloží (litosféra). Půda (pokud existuje) je pouze vnější vrstvou – až do hloubky 1,5 metru – utvořenou na matečné hornině.

Skládky a úložiště odpadu (které mohou obsahovat nebezpečný nebo radioaktivní odpad) se mohou nacházet ve starých dolech nebo lomech (a tudíž ve skalním podloží samotném).

Zejména povrchová těžba může narušit ekosystémy zemského povrchu a způsobit velké škody.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 7

(7) Nedodržení zákonné povinnosti jednat může mít stejný účinek jako aktivní jednání, a proto by i ono mělo podléhat odpovídajícím sankcím.

(7) Nedodržení zákonné povinnosti jednat může mít důsledky stejně vážné nebo i vážnější než důsledky plynoucí z aktivního jednání, a proto by i ono mělo podléhat odpovídajícím sankcím.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 9

(9) Aby bylo možné dosáhnout účinné ochrany životního prostředí, je třeba považovat za trestný čin rovněž spoluúčast a podněcování k takovým činnostem.

(9) Aby bylo možné dosáhnout účinné ochrany životního prostředí, je třeba považovat za trestný čin rovněž spoluúčast a podněcování k takovým činnostem nebo chování, které v důsledku jednání nebo opomenutí vede k poškození nebo vážnému ohrožení životního prostředí, a v zájmu účinné ochrany životního prostředí a v souladu se zásadami prevence a obezřetnosti by nástroje, s jejichž pomocí je trestný čin spáchán, měly být předmětem skutečně preventivních opatření.

Pozměňovací návrh 5

Článek 1

Tato směrnice stanoví opatření týkající se trestního práva za účelem účinnější ochrany životního prostředí.

Tato směrnice stanoví opatření týkající se trestního práva za účelem účinnější ochrany

životního prostředí. Týká se pouze trestní odpovědnosti, aniž by byla dotčeny právní předpisy Společenství nebo vnitrostátní právní předpisy a z nich odvozená pravidla ve věci občanskoprávní odpovědnosti za škody na životním prostředí.

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby trestní stíhání současně nevylučovalo uplatnění právních předpisů na ochranu životního prostředí zaměřených na nápravu škody.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 2 písm. a)

(a) „protiprávním“ se rozumí porušující právní předpisy Společenství nebo zákon, správní předpis či nařízení příslušného orgánu členského státu vydané za účelem ochrany životního prostředí.

(a) „protiprávním“ se rozumí porušující právní předpisy Společenství nebo zákon, správní předpis či nařízení příslušného orgánu členského státu vydané za účelem ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Odůvodnění

Trestné činy a sankce uváděné v článcích 3, 5 a 7 návrhu zahrnují otázky týkající se různých aspektů života a veřejného zdraví i životního prostředí. Článek 7 stanoví konkrétní pokuty a finanční odškodnění za trestné činy vedoucí k úmrtí nebo závažné újmě na zdraví.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 2 písm. b)

(b) „právnickou osobou“ se rozumí jakýkoli právní subjekt, jemuž takový status náleží dle platného vnitrostátního práva, kromě států či jiných veřejných subjektů jednajících při výkonu svých svrchovaných práv a veřejných mezinárodních organizací.

(b) „právnickou osobou“ se rozumí jakýkoli právní subjekt, jemuž takový status náleží dle platného vnitrostátního práva, včetně států či jiných veřejných subjektů jednajících při výkonu svých svrchovaných práv a veřejných mezinárodních organizací.

Odůvodnění

Veřejné orgány by neměly být osvobozeny od dodržování právních předpisů na ochranu životního prostředí nebo trestní odpovědnosti podle této směrnice.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 2 písm. ba) (nové)

 

(ba) „chráněným stanovištěm“ se rozumí jakákoli lokalita označená jako zvláště chráněná oblast podle čl. 4 odst. 1 nebo 2 směrnice 79/409/EHS nebo jako zvláštní oblast ochrany podle čl. 4 odst. 4 směrnice 92/43/EHS.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 3 písm. a)

(a) vypouštění, emise nebo uvolňování množství materiálu nebo ionizujícího záření do ovzduší, půdy nebo vody, které způsobují smrt nebo vážná poškození zdraví osob;

(a) vypouštění, emise nebo uvolňování množství materiálu nebo ionizujícího záření na povrchu Země, do ovzduší, skalního podloží, půdy nebo vody, které způsobují smrt nebo vážná poškození zdraví osob nebo zvířat;

Pozměňovací návrh 10

Čl. 3 písm. b)

(b) protiprávní vypouštění, emise nebo uvolňování množství materiálu nebo ionizujícího záření do ovzduší, půdy nebo vody, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

(b) protiprávní vypouštění, emise nebo uvolňování množství materiálu nebo ionizujícího záření na zemský povrch, do ovzduší, skalního podloží, půdy nebo vody, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy, hornin a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

Odůvodnění

Ustanovení neuvádí vrstvu litosféry nejvzdálenější od středu Země, v níž topografie (reliéf, expozice) přímo ovlivňuje šíření ionizujícího záření a jiných materiálů.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 3 písm. c)

(c) protiprávní nakládání s odpady, jejich odstraňování, ukládání, přeprava, vývoz nebo dovoz, včetně nebezpečných odpadů, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

(c) protiprávní nakládání s odpady, jejich odstraňování, ukládání, přeprava, vývoz nebo dovoz, včetně nebezpečných odpadů, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, skalního podloží, půdy a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

Odůvodnění

V souvislosti s činnostmi škodlivými pro životní prostředí není nijak zmíněno skalní podloží (litosféra). Půda (pokud existuje) je pouze vnější vrstvou – do hloubky 1,5 metru – utvořenou na matečné hornině.

Skládky a úložiště odpadu (které mohou obsahovat nebezpečný nebo radioaktivní odpad) se mohou nacházet ve starých dolech nebo lomech (a tudíž ve skalním podloží samotném).

Pozměňovací návrh 12

Čl. 3 písm. d)

(d) protiprávní provozování zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo používají nebezpečné látky či přípravky a které způsobuje nebo může mimo zařízení způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

(d) nekalé provozování, selhání v důsledku nezákonného jednání, nedbalosti, nedostatečné péče, nedostatečného úsudku nebo špatné údržby nebo protiprávní provozování zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo používají nebezpečné látky či přípravky a které způsobuje nebo může mimo zařízení způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

Pozměňovací návrh 13

Čl. 3 písm. f)

(f) protiprávní výroba, zpracování, ukládání, použití, doprava, vývoz nebo dovoz jaderných materiálů nebo jiných nebezpečných radioaktivních látek, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

(f) protiprávní výroba, zpracování, ukládání, použití, doprava, prodej a distribuce a vývoz nebo dovoz jaderných materiálů nebo jiných nebezpečných radioaktivních látek, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví osob anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, skalního podloží, půdy a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

Odůvodnění

Ustanovení nezahrnuje obchod s nebezpečnými materiály a jejich distribuci.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 3 písm. h)

(h) protiprávní významné poškozování chráněného stanoviště;

(h) jakékoli jednání, které způsobuje významné poškozování chráněného stanoviště, včetně stavebních prací, odstraňování kamenů, odlesňování, klučení a výsadby a žhářství;

Pozměňovací návrh 15

Čl. 3 písm. ia) (nové)

 

(ia) výroba, zpracování, ukládání, použití, doprava, vývoz nebo dovoz:

 

- geneticky modifikovaných organismů, jejich uvolňování do životního prostředí, uvádění takových organismů na trh a nezveřejňování nových důkazů o jejich rizicích,

 

- výbušnin pro civilní použití,

 

- pyrotechnických materiálů,

 

- chemických látek,

 

- biocidů a výrobků na ochranu rostlin,

 

které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo vážné zranění osob nebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy nebo vody nebo zdraví živočichů či rostlin.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 3 písm. ib) (nové)

 

(ib) dovoz a vývoz nezákonně vytěženého dřeva nebo biomasy;

Pozměňovací návrh 17

Čl. 3 písm. ic) (nové)

 

(ic) držba námořních dopravních prostředků, které mají vědecky prokázaný závažný škodlivý dopad na životní prostředí, nebo jejich uvádění do oběhu (mimo jiné držba nebo uvádění do oběhu starých plavidel s jednoduchým trupem).

Pozměňovací návrh 18

Článek 4

Členské státy zajistí, aby spoluúčast při jednání či podněcování k jednání uváděném v článku 3 představovalo trestný čin.

Členské státy zajistí, aby spoluúčast při jednání či podněcování k jednání uváděném v článku 3 byla považována za trestný čin, a obecně zajistí, aby chování, které v důsledku jednání nebo opomenutí poškozuje životní prostředí nebo může vést k jeho vážnému poškození, rovněž představovalo trestný čin.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 4 odst. 1 a (nový)

 

1a. Členské státy zajistí, aby v zájmu účinné ochrany životního prostředí a v souladu se zásadami prevence a obezřetnosti byly nástroje, s jejichž pomocí je spáchán trestný čin, ať již ve smyslu ohrožení nebo způsobení škody, předmětem skutečně preventivních opatření (zabavení).

 

Pozměňovací návrh 20

Čl. 5 odst. 5 písm. a)

(a) vyloučením fyzické osoby z účasti v činnostech, které vyžadují úřední povolení či souhlas, ze zakládání, správy či řízení společnosti či nadace, pokud skutečnosti, jež vedly k jejímu usvědčení, ukazují, že existuje velké riziko pokračování v téže trestné činnosti;

(a) vyloučením fyzické osoby nebo fyzických osob z účasti v činnostech, které vyžadují úřední povolení či souhlas, ze zakládání, správy či řízení společnosti, družstva, sdružení či nadace, pokud skutečnosti, jež vedly k jejímu nebo jejich usvědčení, ukazují, že existuje velké riziko pokračování v téže trestné činnosti;

Pozměňovací návrh 21

Čl. 6 odst. 1 úvodní část

1. Členské státy zajistí, aby bylo možné činit právnické osoby odpovědné za trestné činy uváděné v článku 3, kterých se v jejich prospěch dopustila osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu této právnické osoby, jež v této právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě

1. Členské státy zajistí, aby bylo možné (vedle občanskoprávní odpovědnosti) činit právnické osoby odpovědné za trestné činy uváděné v článku 3, kterých se v jejich prospěch dopustila osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu této právnické osoby, jež v této právnické osobě působí ve vedoucím postavení nebo takové postavení měla v době spáchání trestného činu nebo v době, kdy došlo k zanedbání, na základě

Pozměňovací návrh 22

Čl. 6 odst. 1 a (nový)

 

1a. Členské státy zajistí, aby trestněprávní odpovědnost právnické osoby neskončila s koncem existence dané právnické osoby, ale aby v okamžiku odhalení způsobené škody nebo spáchání trestného činu nesli členové právnické osoby, kteří byli členy dané právnické osoby v době spáchání nebo trvání trestného činu nebo zanedbání, odpovědnost podle trestního a občanského práva.

 

Pozměňovací návrh 23

Čl. 6 odst. 3 a (nový)

 

3a. Členské státy zajistí, aby byl fyzickým osobám odpovědným za výše uvedené jednání dočasně nebo trvale zakázán výkon veřejné funkce.

Pozměňovací návrh 24

Čl. 7 odst. 4 úvodní část

4. Sankce stanovené v tomto článku mohou být doplněny jinými sankcemi a opatřeními, zejména:

4. Sankce stanovené v tomto článku budou v případě potřeby doplněny jinými sankcemi a opatřeními, zejména:

 

Pozměňovací návrh 25

Čl. 7a (nový)

 

Článek 7a

 

Preventivní opatření

 

Členské státy zavedou nebo zachovají vhodná preventivní opatření.

Pozměňovací návrh 26

Čl. 9 odst. 1 první pododstavec

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do […]. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto ustanovení a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a touto směrnicí.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do […]. Zajistí, aby příslušné služby měly k dispozici dostatečné personální obsazení a odbornou přípravu, které by orgánům a soudům umožnily splnit úkoly udržitelného omezení trestných činů proti životnímu prostředí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto ustanovení a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a touto směrnicí.

POSTUP

Název

Ochrana životního prostředí prostřednictvím trestního práva

Referenční údaje

KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)

Příslušný výbor

JURI

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.3.2007

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y) - datum oznámení na zasedání

12.7.2007

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Dan Jørgensen

24.5.2007

 

 

Projednání ve výboru

19.12.2007

28.1.2008

 

 

Datum přijetí

26.2.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

54

2

3

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panajotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

(1)

Dosud nezveřejněné v Úř. věst.


STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (27. 3. 2008)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí

(KOM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD))

Navrhovatel: Luis Herrero-Tejedor

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V souvislosti s návrhem Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí(1) si navrhovatel Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci dovoluje předložit zpravodaji Výboru pro právní záležitosti následující návrhy a poznámky.

Navrhovatel zastává názor, že dodržování právních předpisů na ochranu životního prostředí by mělo být ve velké míře vymáháno prostřednictvím trestních sankcí, které jako jediné budou mít dostatečně odrazující účinek.

Nynější návrh Komise nahrazuje návrh směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí (2001/0076(COD)) za účelem provedení rozsudku Soudního dvora Evropských společenství v tzv. případu životního prostředí(2), kterým bylo zrušeno rámcové rozhodnutí 2003/80/SVV. V tomto případu Soudní dvůr rozhodl, že Společenství může přijímat opatření týkající se trestního práva členských států, pokud to považuje za nezbytné pro zajištění plné účinnosti předpisů stanovených v oblasti ochrany životního prostředí. Bylo tudíž nutné návrh z roku 2001 stáhnout a předložit návrh nový. Nové znění zohledňuje články 1−7 zrušeného rámcového rozhodnutí, jelikož tyto články měly být spíše než na základě Hlavy VI Smlouvy o EU přijaty na základě článku 175 Smlouvy o ES.

Cílem je zajistit částečné sblížení, pokud jde o otázku, která závažná porušení právních předpisů na ochranu životního prostředí by v celé EU měla být považována za trestný čin. Tyto trestné činy by měly být trestány účinnými, přiměřenými a odrazujícími trestními sankcemi a u nejvážnějších případů by měla být předmětem sblížení i výše sankcí.

Před nedávnem, dne 23. října 2007 vydal Soudní dvůr rozsudek v tzv. případu znečišťování z lodí.(3) V tomto případu Evropský soudní dvůr potvrdil svůj rozsudek ze dne 13. září 2005 (případ životního prostředí). V otázce, zda je Společenství kompetentní k tomu, aby určilo typ a výši trestních sankcí, které musí pak členské státy stanovit, však Soudní dvůr jasně prohlásil, že tato kompetence Společenství nenáleží.(4) K velké lítosti navrhovatele ponechal Evropský soudní dvůr tuto poslední otázku bez odůvodnění, a tak zůstává nejasné, jak ke svému rozhodnutí dospěl. Absence odůvodnění přináší zklamání obzvláště s ohledem na myšlenku, která stála u zrodu návrhu (přeshraniční povaha trestných činů proti životnímu prostředí). Znamená to, že pachatelé trestných činů mohou využívat stávajících rozdílů mezi právními předpisy členských států ke svému prospěchu (výše používaných sankcí u stejných trestných činů se v jednotlivých členských státech velmi liší), jelikož v současné situaci není dovoleno žádné sbližování výše trestů na úrovni Společenství. Navrhovatel proto zastává názor, že sbližování výší sankcí je pro účinnou ochranu životního prostředí mimořádně důležité, a vyjadřuje politování nad tím, že Soudní dvůr toto právo Společenství nepřiznal.

Nezbývá než čekat, co v tomto ohledu přinese Lisabonská smlouva (s předpokládaným vstupem v platnost v roce 2009), neboť se očekává, že za použití postupu spolurozhodování bude existovat možnost stanovení minimálních pravidel, pokud jde o definici trestných činů a stanovení sankcí.(5)

S ohledem na přeshraniční povahu trestných činů proti životnímu prostředí by stanovený soubor minimálních pravidel týkajících se trestných činů proti životnímu prostředí byl užitečným nástrojem pro udržení komplexní a účinné strategie na ochranu životního prostředí.

Navrhovatel by tudíž zpravodaji Výboru pro právní záležitosti doporučil, aby zvážil následující pozměňovací návrhy:

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 11

(11) Podstatné rozdíly v úrovni sankcí v členských státech navíc vedou k nutnosti předvídat za určitých okolností sbližování těch úrovní, které odpovídají závažnosti trestného činu.

vypouští se

Odůvodnění

S ohledem na rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 27. října 2007 je žádoucí tento bod odůvodnění, který se zmiňuje o sladění výše sankcí, vypustit .

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 12

(12) Takové sbližování je zejména významné v případech, že mají trestné činy závažné důsledky nebo jsou páchány v rámci zločinných organizací, jež hrají významnou úlohu v trestných činech proti životnímu prostředí.

(12) Páchání takových trestných činů v rámci zločinných organizací by mělo být považováno za přitěžující okolnost.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem požadujícím vypuštění bodu odůvodnění 11. Je však zapotřebí požadovat, aby skutečnost, že jsou trestné činy poškozující životní prostředí páchány v rámci zločinných organizací, byla považována za přitěžující okolnost. Nikterak to nezasahuje do pravomoci členských států stanovit typ a výši sankcí.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 3 písm. a)

(a) vypouštění, emise nebo uvolňování množství materiálu nebo ionizujícího záření do ovzduší, půdy nebo vody, které způsobují smrt nebo vážná poškození zdraví osob;

vypouští se

Odůvodnění

Má-li být určené chování sankcionováno jako trestný čin, musí být protiprávní (tzn. být v rozporu s právními předpisy Společenství či zákony). Proto je nutné možnost trestního stíhání u chování, které není protiprávní, vyloučit.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 3 písm. ha) (nové)

 

(ha) zanesení geneticky modifikovaných organismů, které nejsou povoleny Evropskou unií, do životního prostředí;

Odůvodnění

Rizika, která pro člověka a životní prostředí představují geneticky modifikované organismy, nejsou příliš známa. Proto by žádné geneticky modifikované organismy neměly být do životního prostředí zanášeny. Pokud k tomu přesto dojde, mělo by se tak dít pouze v případě, že byly povoleny Evropskou unií. Úmyslné vnášení nepovolených geneticky modifikovaných organismů by mělo být považováno za trestný čin.

Pozměňovací návrh 5

Článek 4

Členské státy zajistí, aby spoluúčast při jednání či podněcování k jednání uváděném v článku 3 představovalo trestný čin.

Členské státy zajistí, aby spoluúčast při úmyslném jednání či podněcování k úmyslnému jednání uváděném v článku 3 představovalo trestný čin.

Odůvodnění

Z právního hlediska lze za trestný čin jen stěží považovat účast na nedbalém chování či jeho podněcování. Za trestný čin lze považovat pouze úmyslnou účast či úmyslné podněcování.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 5 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby bylo možné spáchání trestných činů uváděných v článcích 3 a 4 trestat účinnými, přiměřenými a odrazujícími trestními sankcemi.

1. Členské státy zajistí, aby bylo možné spáchání trestných činů uváděných v článcích 3 a 4 systematicky trestat účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi trestní povahy.

Odůvodnění

Toto znění lépe objasňuje to, že trestné činy uváděné v článcích 3 a 4 musí být ve všech případech trestány trestními sankcemi, přestože nesmí být vyloučeno, aby mohly členské státy kromě trestních sankcí ukládat navíc i další sankce jiného typu (viz můj pozměňovací návrh k čl. 5 odst. 5).

Pozměňovací návrh 7

Čl. 5 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby bylo možné spáchání trestných činů uváděných v čl. 3 písm. b) až h) trestat v horní hranici sazby nejméně od jednoho do tří let odnětí svobody, když je trestný čin spáchán z hrubé nedbalosti a způsobí podstatné škody na ovzduší, půdě, vodě nebo újmu živočichům či rostlinám.

vypouští se

Odůvodnění

Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 23. října 2007 (C-440/05, Komise vs. Rada) jasně stanovil, že „...stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá [...] do pravomoci Společenství“. Tyto odstavce by tedy měly být vypuštěny, aby byl návrh Komise konsistentní s rozsudkem.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 5 odst. 3

3. Členské státy zajistí, aby bylo možné spáchání následujících trestných činů trestat v horní hranici sazby nejméně od dvou do pěti let odnětí svobody:

vypouští se

a) trestný čin uváděný v čl. 3 písm. a), pokud je spáchán z hrubé nedbalosti;

 

b) trestné činy uváděné v čl. 3 písm. b) až f), pokud jsou spáchány z hrubé nedbalosti a způsobí úmrtí nebo závažnou újmu na zdraví osoby;

 

c) trestné činy uváděné v čl. 3 písm. b) až h), pokud jsou spáchány úmyslně a způsobí podstatné škody na ovzduší, půdě, vodě nebo újmu živočichům či rostlinám;

 

d) trestné činy uváděné v článku 3, pokud jsou spáchány v rámci zločinné organizace ve smyslu rámcového rozhodnutí [... o boji proti organizované trestné činnosti];

 

Odůvodnění

Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 23. října 2007 (C-440/05, Komise vs. Rada) jasně stanovil, že „...stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá [...] do pravomoci Společenství“. Tyto odstavce by tedy měly být vypuštěny, aby byl návrh Komise konsistentní s rozsudkem.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 5 odst. 4

4. Členské státy zajistí, aby bylo možné spáchání následujících trestných činů trestat v horní hranici sazby nejméně od pěti do deseti let odnětí svobody:

vypouští se

a) trestný čin uváděný v čl. 3 písm. a), když je spáchán úmyslně;

 

b) trestné činy uváděné v čl. 3 písm. b) až f), když jsou spáchány úmyslně a způsobí úmrtí nebo závažnou újmu na zdraví osoby.

 

Odůvodnění

Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 23. října 2007 (C-440/05, Komise vs. Rada) jasně stanovil, že „...stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá [...] do pravomoci Společenství“. Tyto odstavce by tedy měly být vypuštěny, aby byl návrh Komise konsistentní s rozsudkem.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 5 odst. 5

5. Trestní sankce stanovené v tomto článku mohou být doplněny jinými sankcemi a opatřeními, zejména:

5. Tyto trestní sankce mohou být doplněny dalšími správními či občanskoprávními sankcemi a opatřeními, jako je:

a) vyloučením fyzické osoby z účasti v činnostech, které vyžadují úřední povolení či souhlas, ze zakládání, správy či řízení společnosti či nadace, pokud skutečnosti, jež vedly k jejímu usvědčení, ukazují, že existuje velké riziko pokračování v téže trestné činnosti;

a) vyloučení fyzické osoby z účasti v činnostech, které vyžadují úřední povolení či souhlas, ze zakládání, správy či řízení společnosti či nadace, pokud skutečnosti, jež vedly k jejímu usvědčení, ukazují, že existuje velké riziko pokračování v téže trestné činnosti;

b) zveřejněním soudního rozhodnutí týkajícího se rozsudku či jakýchkoli použitých sankcí či opatření.

b) zveřejnění soudního rozhodnutí týkajícího se odsuzujícího rozsudku či jakýchkoli použitých sankcí či opatření;

c) povinností uvést prostředí do původního stavu.

c) povinnost uvést prostředí do původního stavu.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 5 odst. 5 a (nový)

 

5a. Členské státy zajistí, aby páchání trestných činů uvedených v článku 3 a 4 v rámci zločinných organizací, bylo považováno za přitěžující okolnost ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady [...o boji proti organizované trestné činnosti (KOM(2005)0006)].

Odůvodnění

Je třeba požadovat, aby skutečnost, že jsou trestné činny poškozující životní prostředí páchány v rámci zločinných organizací, byla považována za přitěžující okolnost. Nikterak to nezasahuje do pravomoci členských států stanovit druh a výši sankcí.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 7 odst. 2

2. Pokuty uváděné v odstavci 1 jsou:

vypouští se

a) v horní hranici sazby nejméně 300 000 až 500 000 EUR v případech, kdy byl trestný čin uváděný v čl. 3 písm. b) až h) spáchán z hrubé nedbalosti a způsobil podstatné škody na ovzduší, půdě, vodě nebo újmu živočichům či rostlinám.

 

b) v horní hranici sazby nejméně 500 000 až 750 000 EUR v případech, kdy:

 

je trestný čin uváděný v čl. 3 písm. a) spáchán z hrubé nedbalosti, nebo

 

(ii)            trestný čin uváděný v čl. 3 písm. b) až h):

 

­- je spáchán z hrubé nedbalosti a způsobí úmrtí či závažnou újmu na zdraví osoby, nebo

 

- je spáchán úmyslně a způsobí podstatnou škodu na ovzduší, půdě, vodě či újmu živočichům nebo rostlinám, nebo

 

(iii) trestný čin uváděný v článku 3 je spáchán úmyslně, v rámci zločinné organizace ve smyslu rámcového rozhodnutí [... o boji proti organizované trestné činnosti];

 

c) v horní hranici sazby nejméně 750 000 až 1 500 000 EUR v případech, kdy:

 

(i) je trestný čin uváděný v čl. 3 písm. a) spáchán úmyslně, nebo

 

(ii)           je trestný čin uváděný v čl. 3 písm. b) až f) spáchán úmyslně a způsobí úmrtí nebo závažnou újmu na zdraví osoby.

 

Členský stát může zavést systém, ve kterém je pokuta úměrná obratu právnické osoby, finančnímu prospěchu získanému nebo zajištěnému spácháním trestného činu nebo jakékoli jiné hodnotě udávající finanční situaci právnické osoby, a to za podmínky, že takový systém umožňuje uložit takové nejvyšší možné pokuty, jejichž výše se rovná alespoň nejnižší částce pro nejvyšší možné pokuty. Členské státy, které zamýšlejí provádět směrnici v souladu s takovým systémem, oznámí tento úmysl Komisi.

 

Odůvodnění

Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 23. října 2007 (C-440/05, Komise vs. Rada) jasně stanovil, že „...stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá [...] do pravomoci Společenství“. Tyto odstavce by tedy měly být vypuštěny, aby byl návrh Komise konsistentní s rozsudkem.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 7 odst. 3

3. Členské státy, které nepřijaly euro, použijí směnný kurz mezi eurem a svojí měnou zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie dne […].

vypouští se

Odůvodnění

Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 23. října 2007 (C-440/05, Komise vs. Rada) jasně stanovil, že „...stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá [...] do pravomoci Společenství“. Tyto odstavce by tedy měly být vypuštěny, aby byl návrh Komise konsistentní s rozsudkem.

POSTUP

Název

Ochrana životního prostředí prostřednictvím trestního práva

Referenční údaje

KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)

Příslušný výbor

JURI

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.3.2007

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Luis Herrero-Tejedor

20.3.2007

 

 

Projednání ve výboru

18.12.2007

26.3.2008

 

 

Datum přijetí

26.3.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

38

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Giusto Catania, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Uručev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Siiri Oviir, Nicolae Vlad Popa

(1)

KOM(2007)0051 ze dne 9. února 2007.

(2)

C-176/03 ze dne 13. září 2005.

(3)

C-440/05 (Komise v. Rada).

(4)

Bod rozsudku číslo 70.

(5)

Článek 69 písm. f) bod 2, přestože Spojené království, Irsko a Dánsko (spolu s ostatními členskými státy) budou moci použít tzv. záchranné brzdy a blokovat přijetí příslušných opatření v oblasti trestního práva.


POSTUP

Název

Ochrana životního prostředí prostřednictvím trestního práva

Referenční údaje

KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)

Datum predložení EP

9.2.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

15.3.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.3.2007

LIBE

15.3.2007

 

 

Přidružený(é) výbor(y)

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

12.7.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Hartmut Nassauer

10.4.2007

 

 

Projednání ve výboru

25.6.2007

26.2.2008

27.3.2008

 

Datum přijetí

8.4.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

15

11

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sharon Bowles, Mogens Camre, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, József Szájer, Jacques Toubon

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Reinhard Rack

Právní upozornění - Ochrana soukromí