Procedūra : 2007/0022(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0154/2008

Pateikti tekstai :

A6-0154/2008

Debatai :

PV 19/05/2008 - 20
CRE 19/05/2008 - 20

Balsavimas :

PV 21/05/2008 - 5.3
CRE 21/05/2008 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0215

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 298kWORD 565k
15.4.2008
PE 400.698v02-00 A6-0154/2008

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę

(COM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Hartmut Nassauer

Nuomonės referentas (*):

Dan Jørgensen, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra pagal Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnį

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto (*) NUOMONĖ
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę

(COM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0051),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0063/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A6‑0154/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas  1

4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Aišku, kad sėkmė stengiantis kovoti su nusikaltimais aplinkai tarptautiniu lygmeniu priklausys nuo tinkamo institucijų, kurios koordinuoja tarptautinį ikiteisminį tyrimą, vaidmens (Europolo, Eurojusto, bendrų tyrimų grupių) ir didesnio šių institucijų veiksmingumo atsižvelgiant į kompetenciją ir organizaciją.

Pakeitimas  2

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patikint užduotį skirti sankcijas teismo, o ne administracinėms institucijoms, pareiga atlikti nusikaltimų tyrimą ir priversti paisyti aplinkos sritį reglamentuojančių normų tenka toms institucijoms, kurios yra nepriklausomos nuo leidimus eksploatuoti ir teršti išdavusių institucijų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Panaikinamas lojalaus bendradarbiavimo principas ir nustatytas teisinis naudingumo principas. Be to, Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnyje numatyta: „Kad užtikrintų šios Sutarties ir Bendrijos institucijų nustatytų pareigų vykdymą, valstybės narės imasi visų atitinkamų bendrų ar specialių priemonių. Jos padeda atlikti Bendrijos uždavinius.“.

Pakeitimas 3

6 konstatuojamoji dalis

6) Norint veiksmingai apsaugoti aplinką, visų pirma reikėtų nustatyti labiau atgrasančias sankcijas už žalą aplinkai darančią veiklą, kuri paprastai daro arba gali padaryti didelę žalą orui, įskaitant stratosferą, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba augalams, taip pat rūšių išsaugojimui.

6) Norint veiksmingai apsaugoti aplinką, visų pirma reikėtų nustatyti labiau atgrasančias sankcijas už žalą aplinkai darančią veiklą, kuri paprastai daro arba gali padaryti didelę žalą kraštovaizdžiui, orui, įskaitant stratosferą, pamatinei uolienai, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba augalams, taip pat rūšių išsaugojimui.

Pagrindimas

Kalbant apie aplinkai žalingą veiklą, nebuvo paminėta pamatinė uoliena (litosfera). Dirvožemis (ten, kur jis yra) – tai tik paviršinis (iki 1,5 metro gylio) sluoksnis, kuris susidaro ant kilminės uolienos.

Senose kasyklose arba karjeruose (taigi ir pamatinėje uolienoje) galima rasti sąvartynus ir atliekų krūvas (kuriuose gali būti susikaupę pavojingų arba radioaktyvių atliekų).

Ypač atviroji kasyba gali suardyti žemės ekosistemas, padarydama daug žalos.

Pakeitimas  4

6a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) Šios direktyvos priede išvardytuose teisės aktuose yra nuostatų, pagal kurias turėtų būti taikomos su baudžiamąja teise susijusios priemonės siekiant užtikrinti, kad aplinkos apsaugą reglamentuojančios taisyklės būtų visiškai veiksmingos.

Pakeitimas  5

6b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b) Įpareigojimai pagal šią direktyvą yra susiję tik su šios direktyvos priede išvardytų teisės aktų nuostatomis, kuriomis valstybės narės, įgyvendindamos minėtuosius teisės aktus, įpareigojamos numatyti draudimo priemones.

Pakeitimas  6

9a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Pagal šią direktyvą valstybės narės įpareigojamos į savo nacionalinę teisę įtraukti baudžiamąsias sankcijas už rimtus Bendrijos aplinkosaugos teisės pažeidimus. Direktyvoje nenumatomi įpareigojimai dėl šių sankcijų arba kitų turimų teisės priemonių įgyvendinimo konkrečiu atveju.

Pagrindimas

Pagal Teisingumo Teismo 2007 m. spalio 23 d. sprendimą (C-440/05), nors iš esmės baudžiamoji teisė ir baudžiamųjų procedūrų taisyklės nėra Bendrijos kompetencija, Bendrijos teisės aktų leidėjas gali reikalauti, kad valstybės narės numatytų tokias sankcijas siekiant užtikrinti, kad konkrečiame sektoriuje priimta teisė būtų visiškai veiksminga.

Pakeitimas 7

11 konstatuojamoji dalis

11) Be to, šiuo metu egzistuojantys valstybių narių nustatytų sankcijų dydžių akivaizdūs skirtumai kelia būtinybę esant sunkinančioms aplinkybėms numatyti šių dydžių suderinimą atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiama į 2007 m. spalio 23 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimą (C-440/05), kuriame konstatuojama, kad taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšies ir dydžio nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai (žr. 70 dalį).

Pakeitimas 8

12 konstatuojamoji dalis

12) Toks derinimas yra ypač svarbus tuomet, kai nusikaltimai turi rimtų pasekmių arba kai nusikaltimai yra vykdomi nusikalstamų organizacijų, vaidinančių svarbų vaidmenį nusikaltimų aplinkai srityje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiama į 2007 m. spalio 23 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimą (C-440/05), kuriame konstatuojama, kad taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšies ir dydžio nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai (žr. 70 dalį).

Pakeitimas  9

12a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a) Tais atvejais, kai praėjus tam tikram laiko tarpui išaiškėja, kad dėl nuolatinės veiklos daroma žala aplinkai ir gali atsirasti baudžiamoji atsakomybė pagal šią direktyvą, klausimas, ar už padarytą žalą atsakingas asmuo veikė tyčia ar dėl aplaidumo, turėtų būti sprendžiamas atsižvelgiant į tą momentą, kai kaltininkas sužinojo ar turėjo sužinoti apie faktus, sudarančius nusikaltimo pagrindą, o ne į momentą, kai kaltininkas pradėjo vykdyti savo veiklą. Šiais atvejais turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad anksčiau suteiktas leidimas, licencija ar sudaryta koncesija esant minėtosioms aplinkybėms neturėtų būti pripažįstami gynybos priemonėmis.

Pakeitimas 10

12b konstatuojamoji dalis (nauja)

(12b) Subjektyvus baudžiamosios teisės pažeidimų, kuriuos turi numatyti valstybės narės pagal šią direktyvą, požymis turėtų būti tyčia arba bent jau didelis aplaidumas. Atsižvelgiant į tai, baudžiamąjį persekiojimą atliekančioms valstybių narių institucijoms ir teismams turėtų būti suteikta galimybė netraukti baudžiamojon atsakomybėn už teisės pažeidimus, susijusius su saugomų laukinės gyvūnijos ir augmenijos rūšių individų, jų dalių ar vedinių apsauga, jeigu inkriminuojama veika susijusi su nedideliu rūšies individų kiekiu ir daro nedidelį poveikį atitinkamos rūšies apsaugos būklei ir jeigu atitinkamas asmuo ar asmenys nežinojo, kad ši laukinių gyvūnų ar augalų rūšis saugomi.

Pakeitimas 11

13 konstatuojamoji dalis

13) Kadangi šioje direktyvoje nustatomos esminės normos, valstybės narės gali nustatyti arba toliau taikyti griežtesnes nuostatas veiksmingai aplinkos apsaugai pagal baudžiamąją teisę.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiama į 2007 m. spalio 23 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimą (C-440/05), kuriame konstatuojama, kad taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšies ir dydžio nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai (žr. 70 dalį).

Pakeitimas  12

13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) Euratomo sutartyje ir siekiant įgyvendinti šią Sutartį priimtuose antrinės teisės aktuose reglamentuojama aplinkos apsauga, atsižvelgiant į branduolinę veiklą. Todėl veiksmų, kurie yra branduolinės veiklos rezultatas ir kuriais daroma įtaką aplinkai, neteisėtumas gali būti apibrėžtas tik pateikiant nuorodą į Euratomo sutartį ir į antrinės teisės aktus, priimtus siekiant įgyvendinti šią Sutartį.

Pagrindimas

Euratomo sutarties III skyrius yra Bendrijos veiksmų aplinkos apsaugos srityje, kai jie susiję su branduoline veikla, teisinis pagrindas. Svarbiausia, kad tekstas būtų suderintas nurodant, kad Euratomo sutartis yra pagrindas sprendžiant su branduoline veikla susijusius klausimus. Todėl bet kuris Bendrijos teisės aktų, priimtų remiantis Euratomo sutartimi, pažeidimas, jei jis padarytas dėl branduolinės veiklos, turi būti pripažintas neteisėtu.

Pakeitimas  13

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Kadangi priemonės, kurios bus imamasi, tikslų, t. y. veiksmingesnės aplinkos apsaugos užtikrinimo, valstybės narės negali tinkamai įgyvendinti ir kadangi dėl šios priežasties juos galima būtų geriau įgyvendinti Bendrijos lygiu, Bendrija gali nustatyti priemones remdamasi Sutarties 5 straipsnyje išdėstytu subsidiarumo principu. Remiantis šiame straipsnyje nustatytu proporcingumo principu, ši direktyva neapima daugiau, nei būtina minėtiems tikslams pasiekti.

(15) Kadangi priemonės, kurios bus imamasi, tikslų, t. y. veiksmingesnės aplinkos apsaugos užtikrinimo, pvz., kovojant su aplinkai labai kenkiančiu didelio masto organizuotu nusikalstamumu, valstybės narės negali tinkamai įgyvendinti ir kadangi dėl šios priežasties juos galima būtų geriau įgyvendinti Bendrijos lygiu, Bendrija gali nustatyti priemones remdamasi Sutarties 5 straipsnyje išdėstytu subsidiarumo principu. Remiantis šiame straipsnyje nustatytu proporcingumo principu, ši direktyva neapima daugiau, nei būtina minėtiems tikslams pasiekti.

Pakeitimas 14

1 straipsnis

Šioje direktyvoje nustatomos su baudžiamąja teise susijusios priemonės siekiant veiksmingiau saugoti aplinką.

Šioje direktyvoje nustatomos su baudžiamąja teise susijusios priemonės siekiant veiksmingiau saugoti aplinką. Joje aptariama tik baudžiamoji atsakomybė nepažeidžiant Bendrijos arba nacionalinės teisės ir jokių pagal ją numatytų taisyklių, susijusių su civiline atsakomybe už aplinkai daromą žalą.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad baudžiamasis persekiojimas nekliudytų tuo pat metu taikyti teisės aktų dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama žalos atlyginimui.

Pakeitimas  15

2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) „neteisėtas“ – pažeidžiantis Bendrijos teisės aktus arba įstatymą, administracinį potvarkį arba valstybės narės kompetentingos institucijos priimtą sprendimą, kuriais siekiama apsaugoti aplinką;

a) „neteisėtas“ – pažeidžiantis šios direktyvos A priede išvardytus Bendrijos teisės aktus arba valstybės narės įstatymus, administracinius potvarkius arba kompetentingos institucijos priimtus sprendimus, kuriais siekiama perkelti Bendrijos teisės aktų nuostatas.

Kalbant apie veiklą, kuri patenka į Euratomo sutarties taikymo sritį, sąvoka „neteisėtas“ reiškia, kad pažeidžiami šios direktyvos B priede išvardyti Bendrijos teisės aktai;

Pagrindimas

Euratomo sutarties III skyrius yra Bendrijos veiksmų aplinkos apsaugos srityje, kai jie susiję su branduoline veikla, teisinis pagrindas. Svarbiausia, kad tekstas būtų suderintas nurodant, kad Euratomo sutartis yra pagrindas sprendžiant su branduoline veikla susijusius klausimus. Todėl bet kuris Bendrijos teisės aktų, priimtų remiantis Euratomo sutartimi, pažeidimas, jei jis padarytas dėl branduolinės veiklos, turi būti pripažintas neteisėtu.

Pakeitimas  16

2 straipsnio aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) „saugomos laukinės gyvūnijos ir augmenijos rūšys“:

 

i) kalbant apie nusikaltimus, nurodytus 3 straipsnio g punkte, reiškia rūšis, išvardytas:

 

- 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos1 IV priede;

 

- 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos2 1 priede ir 4 straipsnio 2 dalyje; bei

 

ii) kalbant apie nusikaltimus, susijusius su prekyba ir nurodytus 3 straipsnio ga punkte, reiškia rūšis, išvardytas:

 

- 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą3 A arba B prieduose.

 

__________________________________

1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/105/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 368).

2 OL L 103, 1979 4 25, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/105/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 368).

3 OL L 61, 1997 3 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1332/2005 (OL L 215, 2005 8 19, p. 1).

Pakeitimas  17

2 straipsnio ab punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) „saugomoje teritorijoje esanti buveinė“ – bet kokia tam tikros rūšies augalo ar gyvūno buveinė, kurios teritorija pagal Direktyvos 79/409/EEB 4 straipsnio 1 ar 2 dalį nurodoma kaip specialios apsaugos teritorija, arba bet kuri natūrali buveinė ar tam tikros rūšies augalo ar gyvūno buveinė, kurios vieta pagal Direktyvos 92/43/EEB 4 straipsnio 4 dalį apibrėžiama kaip speciali saugoma teritorija.

Pakeitimas 18

2 straipsnio b punktas

b) „juridinis asmuo“ – bet kuris juridinis asmuo, turintis šį statusą pagal taikomą nacionalinę teisę, išskyrus valstybes arba kitas viešąsias institucijas, veikiančias naudojantis savarankiškomis teisėmis, ir viešąsias tarptautines organizacijas.

b) „juridinis asmuo“ – bet kuris juridinis asmuo, turintis šį statusą pagal taikomą nacionalinę teisę, išskyrus valstybes arba valdžios funkcijas vykdančias viešąsias institucijas ir viešąsias tarptautines organizacijas

Pagrindimas

Standartinė sąvokos „juridinis asmuo“ apibrėžtis EB teisės aktuose. Redakcinio pobūdžio pataisymas.

Pakeitimas  19

2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) „juridinis asmuo“ – bet kuris juridinis asmuo, turintis šį statusą pagal taikomą nacionalinę teisę, išskyrus valstybes arba kitas viešąsias institucijas, veikiančias naudojantis savarankiškomis teisėmis, ir viešąsias tarptautines organizacijas.

(b) „juridinis asmuo“ – bet kuris juridinis asmuo, turintis šį statusą pagal taikomą nacionalinę teisę, išskyrus valstybes arba kitas viešąsias institucijas, veikiančias ir vykdančias savo kaip valdžios institucijos teises, taip pat viešąsias tarptautines organizacijas.

Pagrindimas

Pateikiant šią apibrėžtį direktyva turi atitikti kitas direktyvas, kurias priėmė Parlamentas, šiuo atveju P6_TA(2007)0145 dėl COM (2006)0168, priimtą 2007 m. balandžio 25 d.

Pakeitimas  20

3 straipsnio įvadinis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad toliau nurodyta veika, padaryta tyčia arba bent jau dėl didelio aplaidumo, yra baudžiamasis nusikaltimas:

Valstybės narės užtikrina, kad toliau nurodyta veika, kuri yra neteisėta ir padaryta tyčia arba bent jau dėl didelio aplaidumo, yra baudžiamasis nusikaltimas:

Pakeitimas  21

3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kokio nors kiekio medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės išleidimas, išmetimas arba išpylimas į orą, dirvožemį ar vandenį, kuris asmeniui sukelia mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą;

Išbraukta.

Pakeitimas 22

3 straipsnio b punktas

b) neteisėtas kokio nors kiekio medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės išleidimas, išmetimas arba išpylimas į orą, dirvožemį ar vandenį, kuris sukelia ar gali sukelti asmeniui mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą, arba didelę žalą oro, dirvožemio, vandens kokybei, gyvūnams ar augalams;

b) kokio nors kiekio medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės ant žemės paviršiaus išleidimas, išmetimas arba išpylimas į orą, pamatinę uolieną, dirvožemį ar vandenį, kuris sukelia ar gali sukelti asmeniui mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą, arba didelę žalą oro, dirvožemio, uolienos, vandens kokybei, gyvūnams ar augalams;

Pagrindimas

Neteisėtumas, kaip nusikaltimo sudėties elementas, nurodytas 3 straipsnio įžangoje, todėl nebūtina jo kartoti atskiruose punktuose.

Nepaminėtas labiausiai nuo centro nutolęs litosferos sluoksnis, kurio topografija (reljefas, atodangos) daro tiesioginę įtaką jonizuojančiosios spinduliuotės ir kitų medžiagų sklidimui.

Pakeitimas  23

3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) neteisėtas atliekų, įskaitant pavojingąsias atliekas, kurios asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba padaro didelę žalą oro, dirvožemio, vandens kokybei, gyvūnams ar augalams, apdorojimas, įskaitant jų šalinimą ir laikymą, vežimą, eksportą ar importą;

(c) atliekų, kurios asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba padaro didelę žalą oro, dirvožemio, uolienos, vandens kokybei, gyvūnams ar augalams, surinkimas, vežimas, naudojimas arba šalinimas, įskaitant šių operacijų priežiūrą ir šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą, taip pat įskaitant prekiautojo ar tarpininko tokio pobūdžio veiksmus (atliekų tvarkymas);

Pagrindimas

1. Neteisėtumas, kaip nusikaltimo sudėties elementas, nurodytas 3 straipsnio įžangoje, todėl nebūtina jo kartoti atskiruose punktuose.

2. Teisinė sąvokos „atliekų tvarkymas“ apibrėžtis įtraukiant „operacijų priežiūros“ sąvoką pagal būsimą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą .../.../EB dėl atliekų (COD/2005/0281).

Pakeitimas  24

3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) neteisėtas gamyklos, kurioje vykdoma pavojinga veikla arba kurioje laikomos arba naudojamos pavojingosios medžiagos ar preparatai ir kuri už gamyklos ribų asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro, dirvožemio ir vandens kokybei, gyvūnams arba augalams, eksploatavimas;

(d) gamyklos, kurioje vykdoma pavojinga veikla arba kurioje laikomos arba naudojamos pavojingosios medžiagos ar preparatai ir kuri už gamyklos ribų asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro, dirvožemio, uolienos ar vandens kokybei, gyvūnams arba augalams, eksploatavimas;

Pagrindimas

Neteisėtumas, kaip nusikaltimo sudėties elementas, nurodytas 3 straipsnio įžangoje, todėl nebūtina jo kartoti atskiruose punktuose.

Pakeitimas 25

3 straipsnio e punktas

e) neteisėtas atliekų vežimas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 2 straipsnio 35 dalyje, siekiant pelno ir vežant dideliais kiekiais, nepriklausomai nuo to, ar tai yra vienkartinis vežimas, ar keli susiję vežimai;

e) atliekų vežimas, jei ši veikla patenka į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 2 straipsnio 35 dalies taikymo sritį ir vykdoma siekiant pelno ir vežant dideliais kiekiais;

Pagrindimas

1. Neteisėtumas, kaip nusikaltimo sudėties elementas, nurodytas 3 straipsnio įžangoje, todėl nebūtina jo kartoti atskiruose punktuose.

2. Standartinė Europos atliekų teisės terminologijos formuluotė.

3. Išbrauktoje sakinio dalyje nepateikiama jokių naujų reglamentavimo nuostatų, todėl ši dalis nereikalinga.

Pakeitimas 26

3 straipsnio f punktas

f) neteisėta branduolinių medžiagų arba kitų pavojingų radioaktyviųjų medžiagų gamyba, apdorojimas, laikymas, naudojimas, vežimas, eksportas arba importas, kuris asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro, dirvožemio, vandens kokybei, gyvūnams ar augalams;

f) branduolinių medžiagų arba kitų pavojingų radioaktyviųjų medžiagų gamyba, apdorojimas, laikymas, naudojimas, vežimas, pardavimas ir platinimas, eksportas arba importas, kuris asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro, pamatinės uolienos, dirvožemio, vandens kokybei, gyvūnams ar augalams;

Pagrindimas

Nepaminėta pavojingų medžiagų prekyba ir platinimas.

1. Neteisėtumas, kaip nusikaltimo sudėties elementas, nurodytas 3 straipsnio įžangoje, todėl nebūtina jo kartoti atskiruose punktuose.

2. Redakcinio pobūdžio pataisymas.

Pakeitimas  27

3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) neteisėtas saugomų laukinės gyvūnijos ir augmenijos rūšių pavyzdžių, jų dalių ar vedinių laikymas, ėmimas, žalojimas, naikinimas arba prekyba jais;

g) saugomų laukinės gyvūnijos ir augmenijos rūšių pavyzdžių, jų dalių ar vedinių laikymas, ėmimas, žalojimas, apdorojimas arba naikinimas, taip pat šių rūšių gyvūnų žudymas arba augalų niokojimas, išskyrus atvejus, kai minėtoji veikla susijusi su nedideliu augmenijos arba gyvūnijos individų kiekiu ir daro nedidelį poveikį rūšies apsaugos būklei;

Pakeitimas  28

3 straipsnio ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) prekyba saugomų gyvūnijos ir augmenijos rūšių individais, jų dalimis ar išvestomis rūšimis, išskyrus atvejus, kai minėtoji veikla susijusi su nedideliu augmenijos arba gyvūnijos individų kiekiu ir daro nedidelį poveikį rūšies apsaugos būklei;

Pakeitimas  29

3 straipsnio ha punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha) žymus saugomoje teritorijoje esančių buveinių niokojimas vykdant statybos darbus, šalinant akmenis, kertant miškus, raunant šaknis ir apsodinant, taip pat niokojimas dėl tyčinių gaisrų ar bet kokie panašaus pobūdžio veiksmai, kuriais daroma didelė žala;

Pakeitimas  30

3 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) neteisėta prekyba ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis arba naudojimas.

i) prekyba ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis, šių medžiagų gamyba, teikimas į rinką, platinimas arba naudojimas.

Pakeitimas 31

4 straipsnis

Dalyvavimas ir kurstymas

Kurstymas ir bendrininkavimas

Valstybės narės užtikrina, kad dalyvavimas vykdant 3 straipsnyje nurodytas veikas arba jų kurstymas yra baudžiamasis nusikaltimas.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų baudžiama už kurstymą ir bendrininkavimą vykdant 3 straipsnyje nurodytas tyčines veikas.

Pagrindimas

1. Kurstymo ir bendrininkavimo veikų apibrėžties apribojimas, numatant tik tyčines veikas.

2. Redakcinio pobūdžio pataisymas.

Pakeitimas 32

5 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikaltimų padarymą taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos.

1. Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad už 3-4 straipsniuose nurodytų nusikaltimų padarymą taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos.

2. Valstybės narės užtikrina, kad už 3 straipsnio b–h punktuose nurodytus nusikaltimus, įvykdytus dėl didelio aplaidumo ir darančius didelę žalą orui, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba augalams, yra baudžiama daugiausia nuo vienų iki trejų metų laisvės atėmimu.

 

3. Valstybės narės užtikrina, kad laisvės atėmimu, daugiausia nuo dvejų iki penkerių metų, baudžiama už šiuos nusikaltimus:

 

a) 3 straipsnio a punkte nurodytą nusikaltimą, padarytą dėl didelio aplaidumo;

 

b) 3 straipsnio b–f punktuose nurodytus nusikaltimus, padarytus dėl didelio aplaidumo ir sukeliančius asmens mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą;

 

c) 3 straipsnio b–h punktuose nurodytus tyčia padarytus nusikaltimus, darančius didelę žalą orui, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba augalams;

 

d) 3 straipsnyje nurodytus nusikaltimus, įvykdytus esant nusikalstamai organizacijai, kaip apibrėžta pamatiniame sprendime […dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu].

 

4. Valstybės narės užtikrina, kad laisvės atėmimu, daugiausia nuo penkerių iki dešimties metų, baudžiama už šiuos nusikaltimus:

 

a) 3 straipsnio a punkte nurodytą tyčia padarytą nusikaltimą;

 

b) 3 straipsnio b–f punktuose nurodytus tyčia įvykdytus nusikaltimus, sukeliančius asmens mirtį arba sunkų sveikatos sutrikimą.

 

5. Šiame straipsnyje nustatytos baudžiamosios sankcijos gali būti taikomos kartu su kitomis sankcijomis arba priemonėmis, būtent:

 

a) teisės fiziniam asmeniui verstis veikla, kuriai reikia oficialaus leidimo ar pritarimo, arba steigti ar valdyti bendrovę ar fondą, jiems vadovauti, atėmimas tais atvejais, kai faktai, kuriais remiantis jis buvo nuteistas, rodo didelę tikimybę, kad panašaus pobūdžio nusikalstama veikla gali būti tęsiama;

 

b) teismo apkaltinamojo nuosprendžio dėl nuteisimo ar taikomų sankcijų arba priemonių oficialus paskelbimas;

 

c) įpareigojimas atkurti aplinką.

 

Pagrindimas

Redakcinio pobūdžio pataisymai.

Atsižvelgiama į 2007 m. spalio 23 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimą (C-440/05), kuriame konstatuojama, kad taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšies ir dydžio nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai (žr. 70 dalį).

Pakeitimas 33

7 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad juridiniam asmeniui, laikomam atsakingu už nusikaltimą pagal 6 straipsnį, būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, kurios apimtų baudžiamąsias arba nebaudžiamąsias baudas.

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, laikomam atsakingu už nusikaltimą pagal 6 straipsnį, būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos.

2. 1 dalyje nurodytos baudos yra tokios:

 

a) daugiausia nuo 300 000 iki 500 000 EUR, kai 3 straipsnio b–h punktuose nurodytas nusikaltimas yra padarytas dėl didelio aplaidumo ir daro didelę žalą orui, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba augalams;

 

b) daugiausia nuo 500 000 iki 750 000 EUR, kai:

 

i) 3 straipsnio a punkte nurodytas nusikaltimas įvykdomas dėl didelio aplaidumo, arba

 

ii) 3 straipsnio b–h punktuose nurodytas nusikaltimas:

 

– įvykdomas dėl didelio aplaidumo ir sukelia asmens mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą, arba

 

– įvykdomas tyčia ir daro didelę žalą orui, dirvožemiui ar vandeniui arba gyvūnams ar augalams, arba

 

iii) 3 straipsnyje nurodytas nusikaltimas įvykdomas tyčia, esant nusikalstamai organizacijai, kaip apibrėžta pamatiniame sprendime [… dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu].

 

c) daugiausia nuo 1.500.000 iki 750 000 EUR, kai:

 

i) 3 straipsnio a punkte nurodytas nusikaltimas padaromas tyčia, arba

 

ii) 3 straipsnio b–f punktuose nurodytas nusikaltimas yra padarytas tyčia ir sukelia asmens mirtį arba sunkų sveikatos sutrikimą.

 

Valstybės narės gali taikyti tokią sistemą, pagal kurią baudos dydis yra proporcingas juridinio asmens apyvartos dydžiui, dėl padaryto nusikaltimo gautai arba numatomai gauti finansinei naudai arba kitokiam rodikliui, rodančiam juridinio asmens finansinę padėtį, jei remiantis tokia sistema taikytinos didžiausios baudos yra bent jau lygiavertės didžiausių baudų mažiausiam dydžiui. Valstybės narės, įgyvendinančios direktyvą, remdamosi tokia sistema informuoja Komisiją apie tokį pasirinkimą.

 

3. Valstybės narės, kurios neįsivedė euro, taiko jų nacionalinės valiutos ir euro keitimo kursą, paskelbtą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje […].

 

4. Kartu su šiame straipsnyje nustatytomis sankcijomis gali būti taikomos kitos sankcijos arba priemonės, būtent:

 

a) reikalavimas atkurti aplinką;

 

b) teisės gauti lengvatas arba valstybės pagalbą atėmimas;

 

c) laikinas ar nuolatinis teisės verstis pramonine arba komercine veikla atėmimas;

 

d) teisminės priežiūros skyrimas;

 

e) likvidavimas teismo sprendimu;

 

f) įpareigojimas imtis konkrečių priemonių, kad būtų pašalinti veikų, kuriomis buvo grindžiama baudžiamoji atsakomybė, padariniai;

 

g) teismo sprendimo dėl nuteisimo ar taikomų sankcijų arba priemonių oficialus paskelbimas.

 

Pagrindimas

1. Redakcinio pobūdžio pataisymas.

2. Atsižvelgiama į 2007 m. spalio 23 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimo (C-440/05) 66 dalį.

Atsižvelgiama į 2007 m. spalio 23 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimą (C-440/05), kuriame konstatuojama, kad taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšies ir dydžio nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai (žr. 70 dalį).

Pakeitimas 34

8 straipsnis

8 straipsnis

Išbraukta.

Ataskaitos

 

Vėliausiai iki …, o vėliau kartą per trejus metus valstybės narės pateikdamos ataskaitą praneša Komisijai apie šios direktyvos įgyvendinimą.

 

Remdamasi šiomis ataskaitomis Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

Pagrindimas

Kitaip nei Europos sutarčių trečiojo ramsčio srityje, Komisija turi tinkamų priemonių, kurias taikant užtikrinama, kad būtų laikomasi Bendrijos teisės aktų nuostatų. Atsižvelgiant į tai, pareiga teikti ataskaitas tėra nereikalinga biurokratinė priemonė.

Pakeitimas  35

8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

Naujų teisės aktų priėmimas

 

Priimant vėlesnius teisės aktus aplinkos apsaugos klausimais prireikus nurodoma, kad šios direktyvos priedai turi būti iš dalies pakeisti.

Pakeitimas  36

9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus, kitus teisės aktus ir administracines nuostatas, kuriais, įsigaliojusiais ne vėliau kaip iki […], įgyvendinama ši direktyva. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstą ir šių nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

1. Valstybės narės priima nuostatas, pagal kurias ne vėliau kaip iki [...] įgyvendinama ši direktyva.

Pagrindimas

Išbraukta nuostata turėtų būti įtraukta į atitinkamą konstatuojamąją dalį. Nėra būtinybės pateikti detales.

Pakeitimas  37

A priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

A priedas

 

BENDRIJOS TEISĖS AKTŲ, KURIŲ PAŽEIDIMAS LAIKOMAS NETEISĖTA VEIKLA PAGAL ŠIOS DIREKTYVOS 2 STRAIPSNIO A DALĮ, SĄRAŠAS

 

- 1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (nuo 2013 m. sausio 2 d. panaikinama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007);

 

- 1972 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos direktyva 72/306/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą transporto priemonių dyzelinių variklių išmetamosiomis dujomis, suderinimo (nuo 2013 m. sausio 2 d. panaikinama pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007);

 

- 1975 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo;

 

- 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (nuo 2009 m. birželio 1 d. panaikinama ir pakeičiama REACH reglamentu (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006));

 

- 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/537/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių reikia imtis dėl ratiniuose žemės ūkio ir miškų ūkio traktoriuose naudojamų dyzelinių variklių išmetamų teršalų, suderinimo;

 

- 1978 m. vasario 20 d. Tarybos direktyva 78/176/EEB dėl titano dioksido pramonės atliekų;

 

- 1978 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 79/117/EEB, draudžianti pateikti į rinką ir naudoti augalų apsaugos produktus, turinčius tam tikrų veikliųjų medžiagų;

 

- 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos;

 

- 1981 m. sausio 20 d. Reglamentas (EEB) Nr. 348/81 dėl banginių arba kitų banginių būrio gyvūnų produktų importo bendrųjų taisyklių;

 

- 1982 m. kovo 22 d. Tarybos direktyva 82/176/EEB dėl gyvsidabrio išleidimo iš chloro šarminės elektrolizės pramonės ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (siūloma šią direktyvą panaikinti);

 

- 1983 m. rugsėjo 26 d. Tarybos direktyva 83/513/EEB dėl kadmio išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (siūloma šią direktyvą panaikinti);

 

- 1984 m. kovo 8 d. Tarybos direktyva 84/156/EEB dėl pramonės sektorių, išskyrus chloro šarminės elektrolizės pramonę, gyvsidabrio teršalų išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (siūloma šią direktyvą panaikinti);

 

- 1984 m. spalio 9 d. Tarybos direktyva 84/491/EEB dėl heksachlorcikloheksano išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (siūloma šią direktyvą panaikinti);

 

- 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą;

 

- 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/280/EEB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų, įtrauktų į Direktyvos 76/464/EEB priedo I sąrašą, išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (siūloma šią direktyvą panaikinti);

 

- 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo;

 

- 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo;

 

- 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką;

 

- 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų;

 

- 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos;

 

- 1992 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 92/112/EEB dėl titano dioksido pramonės atliekų sukeltos taršos mažinimo ir galutinio panaikinimo programų derinimo tvarkos;

 

- 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės;

 

- 1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT);

 

- 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės;

 

- 1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo;

 

- 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą;

 

- 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką;

 

- 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/12/EEB;

 

 

- 1999 m. kovo 11 d. Tarybos direktyva 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo;

 

- 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų;

 

- 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/32/EB dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies keičianti Direktyvą 93/12/EEB;

 

- 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių;

 

- 2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams;

 

- 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus;

 

- 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo;

 

- 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų;

 

- 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB;

 

- 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo;

 

- 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

 

- 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB;

 

- 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo;

 

- 2005 m. lapkričio 14 d. Komisijos direktyva 2005/78/EB, įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo, ir iš dalies keičianti jos I, II, III, IV ir VI priedus;

 

- 2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/11/EB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos;

 

- 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB dėl atliekų;

 

- 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB;

 

- 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinanti Tarybos direktyvą 93/76/EEB;

 

- 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo;

 

- 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo;

 

- 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo;

 

- 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (pagal šį reglamentą nuo 2013 m. sausio 2 d. panaikinama Direktyva 70/220/EEB);

 

- 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės.

Pakeitimas  38

B priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

B priedas

 

BENDRIJOS TEISĖS AKTŲ, KURIŲ PAŽEIDIMAS LAIKOMAS NETEISĖTA VEIKLA PAGAL ŠIOS DIREKTYVOS 2 STRAIPSNIO A DALĮ ATSIŽVELGIANT Į BRANDUOLINĘ VEIKLĄ, SĄRAŠAS

- 1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos Sprendimas dėl Bendrijoje nustatomos skubaus pasikeitimo informacija radiacinės avarijos atveju tvarkos;

- 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 96/29/Euratomas, nustatanti pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartus;

- 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 2003/122/Euratomas dėl didelio aktyvumo uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių ir paliktųjų šaltinių kontrolės;

 

– 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro vežimo priežiūros ir kontrolės.

 

 

Pagrindimas

Euratomo sutarties III skyrius yra Bendrijos veiksmų aplinkos apsaugos srityje, kai jie susiję su branduoline veikla, teisinis pagrindas. Svarbiausia, kad tekstas būtų suderintas nurodant, kad Euratomo sutartis yra pagrindas sprendžiant su branduoline veikla susijusius klausimus. Todėl bet kuris Bendrijos teisės aktų, priimtų remiantis Euratomo sutartimi, pažeidimas, jei jis padarytas dėl branduolinės veiklos, turi būti pripažintas neteisėtu.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Direktyvos projekto rengimo aplinkybės išsamiai išdėstytos pranešėjo 2007 m. birželio 12 d. darbo dokumento, pateikto Teisės reikalų komitetui, I punkte.

II. 2007 m. spalio 23 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas

Europos Teisingumo Teismas savo 2007 m. spalio 23 d. sprendime C-440/05 (byla „Komisija prieš Tarybą dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl baudžiamosios teisės sistemos stiprinimo, įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę“) pirmą kartą aiškiai konstatavo, kad taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšies ir dydžio nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai. 2007 m. vasario 9 d. Europos Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę (COM(2007)51) prieštarauja šio sprendimo nuostatoms, taigi turi būti atitinkamai pataisytas.

III. Pranešimo Teisės reikalų komitetui projektas

Iš esmės pranešėjas siūlo Teisės reikalų komiteto nariams šiuos Europos Komisijos projekto pakeitimus:

1. 5 ir 7 straipsnių nuostatas būtina pakeisti atsižvelgiant į 2007 m. spalio 23 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimą. Kadangi šiame sprendime nustatyta, kad taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšies ir dydžio nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai, turi būti išbrauktos šių straipsnių 2 dalys ir tolesnės dalys.

2. Atsižvelgiant į principą, kad baudžiamosios veikos turi būti tiksliai apibūdintos teisės aktuose, 2 straipsnyje patikslinamos ir papildomos kelios apibrėžtys, pvz., neteisėtumo sąvoka ir pateikiama nauja nuoroda į priedą. Taip pat papildomos sąvokų „saugomos laukinės faunos ir floros rūšys“ ir „saugoma buveinė“ apibrėžtys.

3. Kalbant apie 3 straipsnyje nurodytas nusikalstamas veikas reikėtų atskirti tyčia ir dėl didelio aplaidumo padarytas veikas. Šis atskyrimas atitinka 2005 m. liepos 12 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/667/TVR struktūrą. Kai kurios atskiros nusikaltimų sudėtys turėtų būti šiek tiek patikslintos siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir atsižvelgiant į principą, baudžiamosios veikos turi būti tiksliai apibūdintos teisės aktuose, bei pritaikytos prie įsigaliojusių naujų teisės aktų nuostatų.

4. Komisijos siūloma valstybių narių pareiga teikti ataskaitas sukuria biurokratinę naštą ir šiuo atveju nereikalinga, kadangi Komisija, kitaip nei Europos sutarčių trečiojo ramsčio srityje, turi tinkamų priemonių, kurias taikant užtikrinama, kad būtų laikomasi Bendrijos teisės aktų nuostatų.

*****


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto (*) NUOMONĖ (21.2.2008)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę

(COM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007(COD))

Nuomonės referentas: (*) Dan Jørgensen

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės:

1998 m. Europos Taryba pirmą kartą nusprendė imtis priemonių, skirtų aplinkos apsaugai pagal baudžiamąją teisę, ir po tada vykusių diskusijų bei sprendimų, 2001 m. Komisija priėmė direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę pasiūlymą, o 2002 m. Parlamentas per pirmąjį svarstymą priėmė savo ataskaitą dėl pasiūlymo.

Pagrindinis tikslas buvo užtikrinti veiksmingesnį aplinkos apsaugą reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų taikymą nustatant pagrindinį nusikaltimų sąrašą. Tačiau Taryba nesvarstė Parlamento ir Komisijos pasiūlymų ir vietoj to 2003 m. sausio mėn. pagal trečiąjį ramstį (ES sutartis) priėmė pamatinį sprendimą.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas šį pamatinį sprendimą panaikino, kadangi prieita prie išvados, kad sprendimo pagrindinis siekis yra aplinkos apsauga, todėl jis galėjo ir turėjo būti tinkamai priimtas pagal EB sutarties 175 straipsnį (kuris priklauso pirmajam ramsčiui).

Tai, kad Taryba pagal trečiąjį ramstį priėmė sprendimą, kurį Teismas panaikino, ir nebuvo priimta teisės aktų pagal pirmąjį ramstį, lėmė šios srities teisės aktų ir reglamentavimo spragą.

Dėl šios priežasties ir Parlamentas, ir Komisija tvirtino, kad būtina pateikti naują teisės akto pasiūlymą, ir šis buvo pateiktas praeitais metais (COM (2007)0051).

Pasiūlymas

Dviejose svarbiausiose ir labiausiai prieštaringose dabartinio Komisijos pasiūlymo dalyse siekiama 1) nustatyti suderintą visose valstybėse pagal baudžiamosios teisės nuostatas baudžiamų nusikaltimų sąrašą ir 2) parengti bendrą pagrindų sistemą ir visai ar iš dalies suderinti sankcijas, skiriamas už ypač sunkius nusikaltimus aplinkos apsaugai.

Buvo nuspręsta, kad šie veiksmai būtini siekiant užtikrinti veiksmingą aplinkos apsaugą ir išsaugoti vieningą ir teisingą teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą visoje Bendrijoje.

Tačiau neseniai Teismo sprendimas byloje dėl teršimo iš laivų (2007 m. spalio 23 d. sprendimas byloje C-440/05) sustiprino spaudimą ypač dėl šio pasiūlymo 5 ir 7 straipsnių, skirtų sankcijų suderinimui atitinkamai fiziniams ir juridiniams asmenims.

Aplinkos apsaugos komiteto nuomonė

Nuomonės referentas mano, kad Komisijos pateiktas pagrindų direktyvos projektas yra naudingas, siekiant veiksmingai saugoti aplinką ir užtikrinti vieningą ir teisingą teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą visoje Bendrijoje.

Taigi nuomonės referentas siūlo neišbraukti ir nekeisti šių Komisijos pasiūlymo nuostatų.

Kalbėdamas apie nusikaltimus nuomonės referentas norėtų tam tikru požiūriu griežtesnių formuluočių ir jų prasmės.

Gamtinių buveinių apsaugai ir toliau tūrėtų būti suteikiama pirmenybė, tačiau daugelis valstybių narių kritikavo Komisijos pasiūlymą, kadangi šis neaiškus ir dviprasmis, taigi nuomonės referentas siūlo pakeitimą, skirtą „saugomų buveinių“ sąvokai paaiškinti ir tiksliai apibrėžti.

Be to, nuomonės referentas siūlo pabrėžti gamintojų, eksportuotojų, importuotojų, vežėjų ir kitų atsakomybę.

Tais atvejais, kai yra priežastis manyti, kad tas produktas arba medžiaga gali sukelti asmens mirtį, sunkų sveikatos sutrikimą, arba didelę žalą aplinkai, šių produktų ar medžiagų apdorojimas, pardavimas, laikymas ir panašiai pagal šią direktyvą yra baudžiamasis nusikaltimas.

Taip pat nuomonės referentas siūlo paaiškinti valstybių narių pareigą užtikrinti, kad būtų skirta pakankamai išteklių, personalo ir vykdoma pakankamai mokymų, skirtų iš tikrųjų sumažinti nusikaltimų aplinkai skaičių, taikant naująjį požiūrį, išdėstytą direktyvoje.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas(1)  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

5 konstatuojamoji dalis

5) Patikint užduotį skirti sankcijas teismo, o ne administracinėms institucijoms, pareiga atlikti nusikaltimų tyrimą ir priversti paisyti aplinkos sritį reglamentuojančių normų tenka toms institucijoms, kurios yra nepriklausomos nuo leidimus eksploatuoti ir teršti išdavusių institucijų.

5) Patikint užduotį skirti sankcijas teismo, o ne administracinėms institucijoms, pareiga atlikti nusikaltimų tyrimą ir priversti paisyti aplinkos sritį reglamentuojančių normų tenka tų valstybių narių, kuriose kyla geologinis pavojus, teisiškai priskiriamas baudžiamiesiems pažeidimams, institucijoms, kurios yra nepriklausomos nuo leidimus eksploatuoti ir teršti išdavusių institucijų.

Pagrindimas

Tai svarbu, kai reikia nustatyti teismo procesų dėl aplinkai padarytos žalos arba dėl sąmoningai įvykdyto pažeidimo, sukėlusio mirtį ar sunkių sužalojimų, vykdymo vietą. Dažniausiai teršalai pasklinda už valstybių sienų ribų, taigi valdžios institucijos, geriausiai tinkančios tirti įvykį ir numatyti sankcijas, yra kompetentingos valdžios institucijos ne tos valstybės narės, kurioje kilo pavojus, bet tų valstybių narių, kuriose padaryta žala aplinkai ir žmonių sveikatai.

Pakeitimas 2

6 konstatuojamoji dalis

6) Norint veiksmingai apsaugoti aplinką, visų pirma reikėtų nustatyti labiau atgrasančias sankcijas už žalą aplinkai darančią veiklą, kuri paprastai daro arba gali padaryti didelę žalą orui, įskaitant stratosferą, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba augalams, taip pat rūšių išsaugojimui.

6) Norint veiksmingai apsaugoti aplinką, visų pirma reikėtų nustatyti labiau atgrasančias sankcijas už žalą aplinkai darančią veiklą, kuri paprastai daro arba gali padaryti didelę žalą kraštovaizdžiui, orui, įskaitant stratosferą, pamatinei uolienai, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba augalams, taip pat rūšių išsaugojimui.

Pagrindimas

Kalbant apie aplinkai žalingą veiklą, nebuvo paminėta pamatinė uoliena (litosfera). Dirvožemis (ten, kur jis yra)– tai tik paviršinis (iki 1,5 metro gylio) sluoksnis, kuris susidaro ant kilminės uolienos.

Senose kasyklose arba karjeruose (taigi ir pamatinėje uolienoje) galima rasti sąvartynus ir atliekų krūvas (kuriuose gali būti susikaupę pavojingų arba radioaktyvių atliekų).

Ypač atviroji kasyba gali suardyti žemės ekosistemas, padarydama daug žalos.

Pakeitimas 3

7 konstatuojamoji dalis

7) Teisinės prievolės imtis veiksmų nesilaikymas gali daryti tokį pat poveikį kaip aktyvus elgesys ir todėl tam taip pat turėtų būti taikomos atitinkamos sankcijos.

7) Teisinės prievolės imtis veiksmų nesilaikymas gali turėti tokių pačių ar sunkesnių pasekmių, palyginti su pasekmėmis, kurias sukelia aktyvus elgesys, ir todėl tam taip pat turėtų būti taikomos atitinkamos sankcijos.

Pakeitimas 4

9 konstatuojamoji dalis

9) Norint veiksmingai apsaugoti aplinką, dalyvavimą tokioje veikloje ir jos kurstymą taip pat reikėtų laikyti baudžiamuoju nusikaltimu.

9) Norint veiksmingai apsaugoti aplinką, dalyvavimą tokioje veikloje ir jos kurstymą arba elgesį, dėl kurio bet kuriuo atveju, t. y. dėl veiksmų arba dėl neveiklumo, aplinkai padaroma žala arba gresia didelė žala, taip pat reikėtų laikyti baudžiamuoju nusikaltimu, ir norint veiksmingai apsaugoti aplinką ir laikytis prevencijos bei atsargumo principų, numatant rimtas įspėjamąsias priemones pagrindinį dėmesį reikėtų skirti įrangai, kuria padaromas nusikaltimas.

Pakeitimas 5

1 straipsnis

Šioje direktyvoje nustatomos su baudžiamąja teise susijusios priemonės siekiant veiksmingiau saugoti aplinką.

Šioje direktyvoje nustatomos su baudžiamąja teise susijusios priemonės siekiant veiksmingiau saugoti aplinką. Joje aptariama tik baudžiamoji atsakomybė nepažeidžiant Bendrijos arba nacionalinės teisės ir jokių pagal ją numatytų taisyklių, susijusių su civiline atsakomybe už aplinkai daromą žalą.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad baudžiamasis persekiojimas nekliudytų tuo pat metu taikyti teisės aktų dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama žalos atlyginimui.

Pakeitimas 6

2 straipsnio a punktas

a) „neteisėtas“ – pažeidžiantis Bendrijos teisės aktus arba įstatymą, administracinį potvarkį arba valstybės narės kompetentingos institucijos priimtą sprendimą, kuriais siekiama apsaugoti aplinką;

a) „neteisėtas“ – pažeidžiantis Bendrijos teisės aktus arba įstatymą, administracinį potvarkį arba valstybės narės kompetentingos institucijos priimtą sprendimą, kuriais siekiama apsaugoti aplinką ir visuomenės sveikatą;

Pagrindimas

Pasiūlymo 3, 5 ir 7 straipsniuose aptariamuose teisės pažeidimuose ir sankcijose apimami klausimai, susiję su įvairiais gyvenimo ir visuomenės sveikatos aspektais, taip pat ir su aplinka. 7 straipsnyje nurodomos tam tikros baudos ir finansinė kompensacija tais atvejais, kai teisės pažeidimų pasekmė buvo mirtis ar sunkūs sužalojimai.

Pakeitimas 7

2 straipsnio b punktas

b) „juridinis asmuo“ – bet kuris juridinis asmuo, turintis šį statusą pagal taikomą nacionalinę teisę, išskyrus valstybes arba kitas viešąsias institucijas, veikiančias naudojantis savarankiškomis teisėmis, ir viešąsias tarptautines organizacijas.

b) „juridinis asmuo“ – bet kuris juridinis asmuo, turintis šį statusą pagal taikomą nacionalinę teisę, įskaitant valstybes arba kitas viešąsias institucijas, veikiančias naudojantis savarankiškomis teisėmis, ir viešąsias tarptautines organizacijas.

Pagrindimas

Viešųjų institucijų nereikėtų atleisti nuo aplinkos apsaugos teisės laikymosi arba baudžiamosios atsakomybės, numatytos šioje direktyvoje.

Pakeitimas 8

2 straipsnio ba punktas (naujas)

 

ba) „saugoma buveinė“ reiškia bet kokią vietą, kuri pagal Direktyvos 79/409/EEB 4 straipsnio 1 arba 2 dalį apibrėžiama kaip speciali apsaugos teritorija arba kuri pagal Direktyvos 92/43/EEB 4 straipsnio 4 dalį apibūdinama kaip speciali saugoma teritorija.

Pakeitimas 9

3 straipsnio a punktas

a) kokio nors kiekio medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės išleidimas, išmetimas arba išpylimas į orą, dirvožemį ar vandenį, kuris asmeniui sukelia mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą;

a) kokio nors kiekio medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės ant žemės paviršiaus išleidimas, išmetimas arba išpylimas į orą, pamatinę uolieną, dirvožemį ar vandenį, kuris asmeniui ar gyvūnui sukelia mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą;

Pakeitimas 10

3 straipsnio b punktas

b) neteisėtas kokio nors kiekio medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės išleidimas, išmetimas arba išpylimas į orą, dirvožemį ar vandenį, kuris sukelia ar gali sukelti asmeniui mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą, arba didelę žalą oro, dirvožemio, vandens kokybei, gyvūnams ar augalams;

b) neteisėtas kokio nors kiekio medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės ant žemės paviršiaus išleidimas, išmetimas arba išpylimas į orą, pamatinę uolieną, dirvožemį ar vandenį, kuris sukelia ar gali sukelti asmeniui mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą, arba didelę žalą oro, dirvožemio, uolienos, vandens kokybei, gyvūnams ar augalams;

Pagrindimas

Nepaminėtas labiausiai nuo centro nutolęs litosferos sluoksnis, kurio topografija (reljefas, atodangos) daro tiesioginę įtaką jonizuojančiosios spinduliuotės ir kitų medžiagų sklidimui.

Pakeitimas 11

3 straipsnio c punktas

c) neteisėtas atliekų, įskaitant pavojingąsias atliekas, kurios asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba padaro didelę žalą oro, dirvožemio, vandens kokybei, gyvūnams ar augalams, apdorojimas, įskaitant jų šalinimą ir laikymą, vežimą, eksportą ar importą;

c) neteisėtas atliekų, įskaitant pavojingąsias atliekas, kurios asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba padaro didelę žalą oro, pamatinės uolienos, dirvožemio, vandens kokybei, gyvūnams ar augalams, apdorojimas, įskaitant jų šalinimą ir laikymą, vežimą, eksportą ar importą;

Pagrindimas

Kalbant apie aplinkai žalingą veiklą, nebuvo paminėta pamatinė uoliena (litosfera). Dirvožemis (ten, kur jis yra)– tai tik paviršinis (iki 1,5 metro gylio) sluoksnis, kuris susidaro ant kilminės uolienos.

Senose kasyklose arba karjeruose (taigi ir pamatinėje uolienoje) galima rasti sąvartynus ir atliekų krūvas (kuriuose gali būti susikaupę pavojingų arba radioaktyvių atliekų).

Pakeitimas 12

3 straipsnio d punktas

d) neteisėtas gamyklos, kurioje vykdoma pavojinga veikla arba kurioje laikomos arba naudojamos pavojingosios medžiagos ar preparatai ir kuri už gamyklos ribų asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro, dirvožemio ir vandens kokybei, gyvūnams arba augalams, eksploatavimas;

d) nereguliari veikla, veikimo sutrikimas dėl neteisėtos veiklos, aplaidumas, neatsargumas, nuovokos stoka, prasta priežiūra arba neteisėtas gamyklos, kurioje vykdoma pavojinga veikla arba kurioje laikomos arba naudojamos pavojingosios medžiagos ar preparatai ir kuri už gamyklos ribų asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro, dirvožemio ir vandens kokybei, gyvūnams arba augalams, eksploatavimas;

Pakeitimas 13

3 straipsnio f punktas

f) neteisėta branduolinių medžiagų arba kitų pavojingų radioaktyviųjų medžiagų gamyba, apdorojimas, laikymas, naudojimas, vežimas, eksportas arba importas, kuris asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro, dirvožemio, vandens kokybei, gyvūnams ar augalams;

f) neteisėta branduolinių medžiagų arba kitų pavojingų radioaktyviųjų medžiagų gamyba, apdorojimas, laikymas, naudojimas, vežimas, pardavimas ir platinimas, eksportas arba importas, kuris asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro, pamatinės uolienos, dirvožemio, vandens kokybei, gyvūnams ar augalams;

Pagrindimas

Nepaminėta pavojingų medžiagų prekyba ir platinimas.

Pakeitimas 14

3 straipsnio h punktas

h) neteisėtas žymus saugomų buveinių niokojimas;

h) bet koks elgesys, kuriuo sukeliamas žymus saugomų buveinių niokojimas, taip pat niokojimas vykdant statybos darbus, šalinant akmenis, kertant miškus, raunant šaknis, sodinant ir niokojimas dėl tyčinių gaisrų;

Pakeitimas 15

3 straipsnio ia punktas (naujas)

 

ia) gamyba, apdorojimas, laikymas, naudojimas, vežimas, eksportas ar importas:

 

- genetiškai modifikuotų organizmų, jų išleidimas į aplinką, prekyba šiais organizmais ir naujų pavojaus, susijusio su jų naudojimu, įrodymų slėpimas;

 

- sprogmenų, skirtų naudoti civiliniais tikslais,

 

- pirotechnikos medžiagų,

 

- cheminių medžiagų,

 

- biocidų ir augalų apsaugos produktų,

 

kuris asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro, dirvožemio, vandens kokybei, gyvūnams ar augalams.

Pakeitimas 16

3 straipsnio ib punktas (naujas)

 

ib) nelegaliai pagamintos medienos ar biomasės importas ir eksportas;

Pakeitimas 17

3 straipsnio ic punktas (naujas)

 

ic) jūrų transporto priemonių, kurios, kaip moksliškai įrodyta, daro labai neigiamą poveikį aplinkai, turėjimas ir naudojimas (taip pat senų ir prastos būklės (angl. rustbucket) viengubo korpuso laivų turėjimas ir naudojimas),

Pakeitimas 18

4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad dalyvavimas vykdant 3 straipsnyje nurodytas veikas arba jų kurstymas yra baudžiamasis nusikaltimas.

Valstybės narės užtikrina, kad dalyvavimas vykdant 3 straipsnyje nurodytas veikas arba jų kurstymas būtų laikoma baudžiamuoju nusikaltimu, ir iš esmės užtikrina, kad toks elgesys, dėl kurio bet kuriuo atveju, t. y. dėl veiksmų arba dėl neveiklumo, aplinkai daroma arba gresia didelė žala, taip pat būtų laikomas baudžiamuoju nusikaltimu.

Pakeitimas 19

4 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

Valstybės narės, siekdamos veiksmingai apsaugoti aplinką ir laikytis prevencijos ir atsargumo principų, užtikrina, kad numatydamos rimtas įspėjamąsias priemones (pvz., konfiskavimas) pagrindinį dėmesį skirs įrangai, kurią naudojant įvykdomas nusikaltimas, kuriuo keliama grėsmė arba padaroma žala.

Pakeitimas 20

5 straipsnio 5 dalies a punktas

a) teisės fiziniam asmeniui verstis veikla, kuriai reikia oficialaus leidimo ar pritarimo, arba steigti ar valdyti bendrovę ar fondą, jiems vadovauti, atėmimas tais atvejais, kai faktai, kuriais remiantis jis buvo nuteistas, rodo didelę tikimybę, kad panašaus pobūdžio nusikalstama veikla gali būti tęsiama;

a) teisės fiziniam asmeniui ar fiziniams asmenims verstis veikla, kuriai reikia oficialaus leidimo ar pritarimo, arba steigti ar valdyti bendrovę, kooperatyvą, asociaciją ar fondą, jiems vadovauti atėmimas tais atvejais, kai faktai, kuriais remiantis jis arba jie buvo nuteisti, rodo didelę tikimybę, kad panašaus pobūdžio nusikalstama veikla gali būti tęsiama;

Pakeitimas 21

6 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad juridiniai asmenys gali būti traukiami atsakomybėn už 3 straipsnyje nurodytus nusikaltimus, jeigu juos jų naudai padarė asmuo, veikęs individualiai arba kaip juridinio asmens organo narys, jeigu jis, eidamas vadovaujamas pareigas juridiniame asmenyje, turėjo teisę:

1. Valstybės narės užtikrina, kad juridiniai asmenys gali būti traukiami atsakomybėn, kuri viršija civilinę atsakomybę, už 3 straipsnyje nurodytus nusikaltimus, jeigu juos jų naudai padarė asmuo, veikęs individualiai arba kaip juridinio asmens organo narys, jeigu jis, eidamas vadovaujamas pareigas juridiniame asmenyje arba eidamas tokias pareigas tuo metu, kai buvo padarytas nusikaltimas, arba tuo laikotarpiu, kuriuo nustatytas aplaidumas, turėjo teisę:

Pakeitimas 22

6 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

1a. Valstybės narės užtikrina, kad baudžiamoji juridinių asmenų atsakomybė nesibaigia net tada, kai liaujasi egzistavęs juridinis asmuo, taigi užtikrina, kad tuo atveju, kai padaryta žala neatlyginta ir (arba) kai padarytas nusikaltimas arba kai būta aplaidumo, juridinį asmenį sudarantys nariai, buvę juridinio asmens nariais tuo metu, kai buvo padarytas nusikaltimas, arba tuo laikotarpiu, kuriuo nustatytas aplaidumas, yra atsakingi pagal baudžiamąją ir civilinę teisę.

Pakeitimas 23

6 straipsnio 3a dalis (nauja)

 

3a. Valstybės narės užtikrina, kad fiziniams asmenims, atsakingiems už minėtąsias veikas, laikinai ar visam laikui būtų draudžiama eiti valstybines pareigas.

Pakeitimas 24

7 straipsnio 4 dalies įvadinė dalis

4. Kartu su šiame straipsnyje nustatytomis sankcijomis gali būti taikomos kitos sankcijos arba priemonės, būtent:

4. Kartu su šiame straipsnyje nustatytomis sankcijomis, jei reikia, taikomos kitos sankcijos arba priemonės, būtent:

Pakeitimas 25

7a straipsnis (naujas)

 

7a straipsnis

 

Įspėjamosios priemonės

 

Valstybės narės pradeda taikyti arba toliau taiko tinkamas įspėjamąsias priemones.

Pakeitimas 26

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Valstybės narės priima įstatymus, kitus teisės aktus ir administracines nuostatas, kuriais, įsigaliojusiais ne vėliau kaip iki […], įgyvendinama ši direktyva. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstą ir šių nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki [...], įgyvendina šią direktyvą. Jos užtikrina tai, kad atitinkamose tarnybose būtų pakankamai darbuotojų ir vyktų mokymai, siekiant sudaryti galimybes institucijoms ir teismams labai sumažinti nusikaltimų aplinkos apsaugai skaičių. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstą ir šių nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Aplinkos apsauga pagal baudžiamąją teisę

Nuorodos

COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)

Atsakingas komitetas

JURI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

15.3.2007

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai) - paskelbimo plenariniame posėdyje data

12.7.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Dan Jørgensen

24.5.2007

 

 

Svarstymas komitete

19.12.2007

28.1.2008

 

 

Priėmimo data

26.2.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

54

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

(1)

Dar nepaskelbta OL


Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ (27.3.2008)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę

(COM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD))

Nuomonės referentas: Luis Herrero-Tejedor

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonės referentas norėtų pateikti Teisės reikalų komiteto pranešėjui šias pastabas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę.(1)

Referento nuomone, daugeliu atvejų aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas turėtų būti užtikrintas taikant baudžiamąsias sankcijas, nes tik jos turės pakankamai atgrasomąjį poveikį.

Dabartinis Komisijos pasiūlymas keičia pasiūlymą dėl Direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę (2001/0076(COD)) siekiant įgyvendinti Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimą vadinamojoje aplinkos byloje(2), pagal kurį buvo panaikintas pamatinis Sprendimas 2003/80/TVR. Remiantis šiuo Teisingumo Teismo sprendimu, Bendrija gali imtis su valstybių narių baudžiamąja teise susijusių priemonių, kurios, jos manymu, yra būtinos, kad būtų galima užtikrinti visišką jos aplinkos apsaugos srityje priimamų teisės normų veiksmingumą. Taigi reikėjo atsiimti 2001 m. pateiktą pasiūlymą ir pateikti kitą pasiūlymą. Naujajame tekste atsižvelgiama į panaikinto pamatinio sprendimo 1–7 straipsnius, nes jie turėtų būti patvirtinti remiantis EB sutarties 175 straipsniu, o ne ES sutarties VI antraštine dalimi.

Jo tikslas – iš dalies suderinti, kurie rimti aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimai turėtų būti laikomi baudžiamaisiais nusikaltimais visoje ES. Už tokius nusikaltimus turi būti taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios baudžiamosios sankcijos, o labai rimtais atvejais turėtų būti derinamas sankcijų dydis.

2007 m. spalio 23 d. Europos Teisingumo Teismas (ETT) priėmė sprendimą vadinamojoje teršimo iš laivų byloje.(3) Šioje byloje ETT patvirtino savo 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimą (aplinkos apsaugos byla). Tačiau atsakydamas į klausimą, ar Bendrija gali nustatyti baudžiamųjų sankcijų rūšį ir dydį, kuriuos turėjo numatyti valstybės narės, ETT aiškiai nurodė, kad tai nėra Bendrijos kompetencija.(4) Nuomonės referentas apgailestauja, kad ETT šio paskutinio klausimo nepagrindė ir liko neaišku, kodėl jis priėmė tokį sprendimą. Tai kelia nusivylimą ypač turint omenyje pasiūlymo pateikimo priežastis (tarpvalstybinis aplinkos apsaugos nusikaltimų pobūdis). Tai reiškia, kad pažeidėjai gali pasinaudoti valstybių narių teisės aktų skirtumais (nes sankcijų už panašius nusikaltimus dydis įvairiose valstybėse narėse skiriasi), kadangi akivaizdu, kad šiuo metu neleidžiama bausmės derinti Bendrijos lygmeniu. Taigi nuomonės referentas mano, kad norint veiksmingai apsaugoti aplinką labai svarbu suderinti sankcijų dydį, ir apgailestauja, kad EET Bendrijai nesuteikė šios teisės.

Belieka laukti, ką bus galima padaryti remiantis Lisabonos sutartimi (ji tikriausiai įsigalios 2009 m.), nes joje yra numatyta galimybė taikant bendro sprendimo procedūrą nustatyti minimalias taisykles, susijusias su baudžiamųjų nusikaltimų apibrėžtimis ir sankcijomis.(5)

Atsižvelgiant į tarpvalstybinį aplinkos apsaugos nusikaltimų pobūdį, būtų naudinga nustatyti minimalių aplinkos apsaugos nusikaltimų ir sankcijų standartų rinkinį siekiant palaikyti išsamią ir veiksmingą aplinkos apsaugos strategiją.

Taigi nuomonės referentas teisės reikalų komiteto pranešėjui siūlytų atsižvelgti į toliau pateikiamus pakeitimus.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

11 konstatuojamoji dalis

11. Be to, šiuo metu egzistuojantys valstybių narių nustatytų sankcijų dydžių akivaizdūs skirtumai kelia būtinybę esant sunkinančioms aplinkybėms numatyti šių dydžių suderinimą atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2007 m. spalio 27 d. sprendimą, pageidautina išbraukti šią konstatuojamąją dalį, nes pagal ją siekiama suderinti sankcijų dydį.

Pakeitimas 2

12 konstatuojamoji dalis

12. Toks derinimas yra ypač svarbus tuomet, kai nusikaltimai turi rimtų pasekmių arba kai nusikaltimai yra vykdomi nusikalstamų organizacijų, vaidinančių svarbų vaidmenį nusikaltimų aplinkai srityje.

12. Jei šiuos nusikaltimus įvykdė nusikalstamos organizacijos, tai turi būti laikoma sunkinančia aplinkybe.

Pagrindimas

Šis pakeitimas derinamas su pakeitimu, pagal kurį siekiama išbraukti 11 konstatuojamąją dalį. Tačiau pageidautina, kad tai, jog nusikaltimą aplinkai įvykdė nusikalstama organizacija, būtų laikoma sunkinančia aplinkybe. Taip neatimama iš valstybių narių teisės nustatyti sankcijų pobūdį ir dydį.

Pakeitimas 3

3 straipsnio a punktas

(a) kokio nors kiekio medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės išleidimas, išmetimas arba išpylimas į orą, dirvožemį ar vandenį, kuris asmeniui sukelia mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Kad nustatytas elgesys būtų laikomas baudžiamuoju nusikaltimu, jis turi būti neteisėtas (pvz., juo pažeidžiami Bendrijos teisės aktai ar įstatymas). Taigi, turi būti atmesta galimybė laikyti baudžiamuoju elgesį, kuris nėra neteisėtas.

Pakeitimas 4

3 straipsnio ha punktas (naujas)

 

ha) sąmoningas genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), kurie nėra leistini Europos Sąjungoje, išleidimas į aplinką;

Pagrindimas

GMO keliama rizika žmonėms ir aplinkai beveik nežinoma. Taigi GMO neturėtų būti apskritai išleidžiami į aplinką. Tačiau, jei vis dėlto norima genetiškai modifikuoti organizmus išleisti į aplinką, tai turi būti daroma gavus Europos Sąjungos leidimą. Jei bet kokie GMO išleidžiami į aplinką, kuriems nebuvo suteiktas leidimas, tai turėtų būti traktuojama kaip baudžiamasis nusikaltimas.

Pakeitimas 5

4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad dalyvavimas vykdant 3 straipsnyje nurodytas veikas arba kurstymas yra baudžiamasis nusikaltimas.

Valstybės narės užtikrina, kad dalyvavimas vykdant 3 straipsnyje nurodytą tyčinę veiką arba jos kurstymas yra baudžiamasis nusikaltimas.

Pagrindimas

Teisiniu požiūriu dalyvavimą veikoje ar jos kurstymą dėl neatsargumo vargu ar galima pavadinti baudžiamuoju nusikaltimu. Baudžiamuoju nusikaltimu galima laikyti tik tyčinį dalyvavimą ar kurstymą.

Pakeitimas 6

5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikaltimų padarymą taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikaltimų padarymą sistemingai būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamojo pobūdžio sankcijos.

Pagrindimas

Tokia formuluote aiškiau išreiškiama tai, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus taikomos baudžiamosios sankcijos ir kad valstybės narės turi galimybę be baudžiamųjų sankcijų skirti kitokio pobūdžio papildomų sankcijų (žr. 5 straipsnio 5 dalies mano pateiktą pakeitimą).

Pakeitimas 7

5 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad už 3 straipsnio b–h punktuose nurodytus nusikaltimus, įvykdytus dėl didelio aplaidumo ir darančius didelę žalą orui, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba augalams, yra baudžiama daugiausia nuo vienų iki trejų metų laisvės atėmimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

2007 m. spalio 23 d. sprendime (C-440/05, Komisija prieš Tarybą) Europos Teisingumo Teismas aiškiai nurodė, kad „kalbant apie taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšį ir dydį, reikia konstatuoti, kad (...) jų nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai“. Siekiant, kad Komisijos pasiūlymas atitiktų šį sprendimą, šias dalis reikia išbraukti.

Pakeitimas 8

5 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad laisvės atėmimu, daugiausia nuo dvejų iki penkerių metų, baudžiama už šiuos nusikaltimus:

Išbraukta.

a) 3 straipsnio a punkte nurodytą nusikaltimą, padarytą dėl didelio aplaidumo;

 

b) 3 straipsnio b–f punktuose nurodytus nusikaltimus, padarytus dėl didelio aplaidumo ir sukeliančius asmens mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą;

 

c) 3 straipsnio b–h punktuose nurodytus tyčia padarytus nusikaltimus, darančius didelę žalą orui, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba augalams;

 

d) 3 straipsnyje nurodytus nusikaltimus, įvykdytus esant nusikalstamai organizacijai, kaip apibrėžta pamatiniame sprendime […dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu].

 

Pagrindimas

2007 m. spalio 23 d. sprendime (C-440/05, Komisija prieš Tarybą) Europos Teisingumo Teismas aiškiai nurodė, kad „kalbant apie taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšį ir dydį, reikia konstatuoti, kad (...) jų nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai“. Siekiant, kad Komisijos pasiūlymas atitiktų šį sprendimą, šias dalis reikia išbraukti.

Pakeitimas 9

5 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės užtikrina, kad laisvės atėmimu, daugiausia nuo penkerių iki dešimties metų, baudžiama už šiuos nusikaltimus:

Išbraukta.

a) 3 straipsnio a punkte nurodytą tyčia padarytą nusikaltimą;

 

b) 3 straipsnio b–f punktuose nurodytus tyčia įvykdytus nusikaltimus, sukeliančius asmens mirtį arba sunkų sveikatos sutrikimą.

 

Pagrindimas

2007 m. spalio 23 d. sprendime (C-440/05, Komisija prieš Tarybą) Europos Teisingumo Teismas aiškiai nurodė, kad „kalbant apie taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšį ir dydį, reikia konstatuoti, kad (...) jų nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai“. Siekiant, kad Komisijos pasiūlymas atitiktų šį sprendimą, šias dalis reikia išbraukti.

Pakeitimas 10

5 straipsnio 5 dalis

5. Šiame straipsnyje nustatytos baudžiamosios sankcijos gali būti taikomos kartu su kitomis sankcijomis arba priemonėmis, būtent:

5. Šios baudžiamosios sankcijos gali būti taikomos kartu su papildomomis administracinio ar civilinio pobūdžio sankcijomis arba priemonėmis:

a) teisės fiziniam asmeniui verstis veikla, kuriai reikia oficialaus leidimo ar pritarimo, arba steigti ar valdyti bendrovę ar fondą, jiems vadovauti, atėmimas tais atvejais, kai faktai, kuriais remiantis jis buvo nuteistas, rodo didelę tikimybę, kad panašaus pobūdžio nusikalstama veikla gali būti tęsiama;

a) teisės fiziniam asmeniui verstis veikla, kuriai reikia oficialaus leidimo ar pritarimo, arba steigti ar valdyti bendrovę ar fondą, jiems vadovauti, atėmimas tais atvejais, kai faktai, kuriais remiantis jis buvo nuteistas, rodo didelę tikimybę, kad panašaus pobūdžio nusikalstama veikla gali būti tęsiama;

b) teismo apkaltinamojo nuosprendžio dėl nuteisimo ar taikomų sankcijų arba priemonių oficialus paskelbimas;

b) teismo apkaltinamojo nuosprendžio dėl nuteisimo ar taikomų sankcijų arba priemonių oficialus paskelbimas;

c) įpareigojimas atkurti aplinką.

c) įpareigojimas atkurti aplinką.

Pakeitimas 11

5 straipsnio 5a dalis (nauja)

 

5a. Valstybės narės užtikrina, kad pagal Tarybos pamatinį sprendimą [dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (COM(2005)0006)] sunkinančia aplinkybe būtų laikoma tai, kad 3 ir 4 straipsniuose nurodyti nusikaltimai įvykdyti nusikalstamos organizacijos.

Pagrindimas

Pageidautina, kad tai, jog nusikaltimą aplinkai įvykdė nusikalstama organizacija, būtų laikoma sunkinančia aplinkybe. Taip neatimama iš valstybių narių teisės nustatyti sankcijų pobūdį ir dydį.

Pakeitimas 12

7 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje nurodytos baudos yra tokios:

Išbraukta.

a) daugiausia nuo 300 000 iki 500 000 EUR, kai 3 straipsnio b–h punktuose nurodytas nusikaltimas yra padarytas dėl didelio aplaidumo ir daro didelę žalą orui, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba augalams;

 

b) daugiausia nuo 500 000 iki 750 000 EUR, kai:

 

i) 3 straipsnio a punkte nurodytas nusikaltimas įvykdomas dėl didelio aplaidumo, arba

 

(ii)            3 straipsnio b–h punktuose nurodytas nusikaltimas:

 

- įvykdomas dėl didelio aplaidumo ir sukelia asmens mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą, arba

 

- įvykdomas tyčia ir daro didelę žalą orui, dirvožemiui ar vandeniui arba gyvūnams ar augalams, arba

 

iii) 3 straipsnyje nurodytas nusikaltimas įvykdomas tyčia, esant nusikalstamai organizacijai, kaip apibrėžta pamatiniame sprendime [… dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu].

 

c) daugiausia nuo 750 000 iki 1 500 000 EUR, kai:

 

(i) 3 straipsnio a punkte nurodytas nusikaltimas padaromas tyčia, arba

 

(ii)           3 straipsnio b–f punktuose nurodytas nusikaltimas yra padarytas tyčia ir sukelia asmens mirtį arba sunkų sveikatos sutrikimą.

 

Valstybės narės gali taikyti tokią sistemą, pagal kurią baudos dydis yra proporcingas juridinio asmens apyvartos dydžiui, dėl padaryto nusikaltimo gautai arba numatomai gauti finansinei naudai arba kitokiam rodikliui, rodančiam juridinio asmens finansinę padėtį, jei remiantis tokia sistema taikytinos didžiausios baudos yra bent jau lygiavertės didžiausių baudų mažiausiam dydžiui. Valstybės narės, įgyvendinančios direktyvą, remdamosi tokia sistema informuoja Komisiją apie tokį pasirinkimą.

 

Pagrindimas

2007 m. spalio 23 d. sprendime (C-440/05, Komisija prieš Tarybą) Europos Teisingumo Teismas aiškiai nurodė, kad „kalbant apie taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšį ir dydį, reikia konstatuoti, kad (...) jų nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai“. Siekiant, kad Komisijos pasiūlymas atitiktų šį sprendimą, šias dalis reikia išbraukti.

Pakeitimas 13

7 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės, kurios neįsivedė euro, taiko jų nacionalinės valiutos ir euro keitimo kursą, paskelbtą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje […].

Išbraukta.

Pagrindimas

2007 m. spalio 23 d. sprendime (C-440/05, Komisija prieš Tarybą) Europos Teisingumo Teismas aiškiai nurodė, kad „kalbant apie taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšį ir dydį, reikia konstatuoti, kad (...) jų nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai“. Siekiant, kad Komisijos pasiūlymas atitiktų šį sprendimą, šias dalis reikia išbraukti.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Aplinkos apsauga pagal baudžiamąją teisę

Nuorodos

COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)

Atsakingas komitetas

JURI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

15.3.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Luis Herrero-Tejedor

20.3.2007

 

 

Svarstymas komitete

18.12.2007

26.3.2008

 

 

Priėmimo data

26.3.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Giusto Catania, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Edit Bauer, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Siiri Oviir, Nicolae Vlad Popa

(1)

2007 m. vasario 9 d. COM(2007)0051.

(2)

2005 m. rugsėjo 13 d. C-176/03.

(3)

C-440/05 (Komisija prieš Tarybą).

(4)

Sprendimo 70 dalis.

(5)

69 (f) straipsnio 2 dalis, nors vis dėlto JK, Airija ir Danija (kartu su kitomis valsybėmis narėmis) galės duoti vadinamąjį avarinį signalą ir neleisti patvirtinti atitinkamų baudžiamosios teisės nuostatų.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Aplinkos apsauga pagal baudžiamąją teisę

Nuorodos

COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.2.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

15.3.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

15.3.2007

LIBE

15.3.2007

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

12.7.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Hartmut Nassauer

10.4.2007

 

 

Svarstymas komitete

25.6.2007

26.2.2008

27.3.2008

 

Priėmimo data

8.4.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

11

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sharon Bowles, Mogens Camre, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, József Szájer, Jacques Toubon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Reinhard Rack

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika