Betänkande - A6-0154/2008Betänkande
A6-0154/2008

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om straffrättsliga påföljder till skydd för miljön

  15.4.2008 - (KOM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD)) - ***I

  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Hartmut Nassauer
  Rådgivande utskotts föredragande (*):
  Dan Jørgensen, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  (*) Förfarande med associerade utskott – artikel 47 i arbetsordningen

  Förfarande : 2007/0022(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0154/2008

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om straffrättsliga påföljder till skydd för miljön

  (KOM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD))

  (Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0051),

  –   med beaktande av artiklarna 251.2 och  175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0063/2007),

  –   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑0154/2008).

  1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  Kommissionens förslagParlaments ändringar

  Ändringsförslag 1

  Skäl 4a (nytt)

   

  (4a) För att den gränsöverskridande kampen mot miljöbrott ska vara framgångsrik måste de organ som samordnar de internationella förundersökningarna (Europol, Eurojust och gemensamma utredningsgrupper) ges en lämplig roll samtidigt som deras befogenheter och organisation effektiviseras.

  Ändringsförslag 2

  Skäl 5

  (5) Genom att ge rättsvårdande, i stället för administrativa, myndigheter i uppgift att utdöma påföljder läggs ansvaret för att lagföra miljöbrott på myndigheter som är oberoende av de myndigheter som beviljar exploaterings- och utsläppstillstånd.

  utgår

  Motivering

  Ersätter principen om lojalt samarbete och den etablerade rättsprincipen om ändamålsenlig verkan. Vidare föreskriver artikel 10 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen att ”medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av detta fördrag eller av åtgärder som vidtagits av gemenskapens institutioner. Medlemsstaterna skall underlätta att gemenskapens uppgifter fullgörs.”

  Ändringsförslag 3

  Skäl 6

  (6) Om ett effektivt miljöskydd skall kunna uppnås, krävs det särskilt mer avskräckande påföljder för sådana verksamheter som skadar miljön och som normalt orsakar, eller sannolikt kan orsaka, väsentlig skada på luft, inklusive stratosfär, mark och vatten samt växter och djur, vilket även avser bevarandet av artrikedomen.

  (6) Om ett effektivt miljöskydd skall kunna uppnås, krävs det särskilt mer avskräckande påföljder för sådana verksamheter som skadar miljön och som normalt orsakar, eller sannolikt kan orsaka, väsentlig skada på landskap, luft, inklusive stratosfär, berggrund, mark och vatten samt växter och djur, vilket även avser bevarandet av artrikedomen.

  Motivering

  I samband med verksamheter som skadar miljön nämns inte berggrunden (litosfären). Mark (där den finns) är bara ett yttre skikt – upp till 1,5 meter djupt – som bildas på berggrunden.

  Avfallsdeponier och avfallsupplag (som kan innehålla farligt och radioaktivt avfall) kan återfinnas i gamla gruvor och stenbrott (och därför i själva berggrunden).

  I synnerhet dagbrott kan förstöra de terrestra ekosystemen och orsaka stora skador.

  Ändringsförslag 4

  Skäl 6a (nytt)

   

  (6a) Den lagstiftning som förtecknas i bilagan till detta direktiv innehåller bestämmelser som bör omfattas av åtgärder som har samband med straffrätten, så att det säkerställs att reglerna om miljöskydd är fullt verksamma.

  Ändringsförslag 5

  Skäl 6b (nytt)

   

  (6b) Skyldigheterna enligt detta direktiv avser endast de bestämmelser i den lagstiftning som förtecknas i bilagan till detta direktiv, vilka medför en skyldighet för medlemsstaterna att införa förbudsåtgärder vid genomförandet av lagstiftningen.

  Ändringsförslag 6

  Skäl 9a (nytt)

   

  (9a) Genom detta direktiv åläggs medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning inbegripa straffrättsliga påföljder för allvarliga överträdelser av gemenskapsrätten för miljöskydd. Det inför inga skyldigheter när det gäller genomförandet av sådana påföljder eller andra tillgängliga rättsinstrument i enskilda fall.

  Motivering

  Enligt EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (i mål C-440/05) kan gemenskapslagstiftaren, trots att straffrätt och straffrättsliga förfaranderegler i princip inte omfattas av gemenskapens behörighet, kräva att medlemsstaterna inför påföljder av detta slag för att se till att de lagar den antar på ett särskilt område får full verkan.

  Ändringsförslag 7

  Skäl 11

  (11) Dessutom är det på grund av de betydande skillnaderna mellan påföljdsnivåerna i medlemsstaterna nödvändigt att för vissa omständigheter föreskriva en tillnärmning av dessa latituder som står i relation till brottets svårighetsgrad.

  utgår

  Motivering

  Enligt EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (mål C-440/05, punkt 70) omfattas fastställandet av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna inte av gemenskapens behörighet.

  Ändringsförslag 8

  Skäl 12

  (12) En sådan tillnärmning är särskilt viktig när brotten har allvarliga verkningar eller när brotten har begåtts i samarbete med organiserad brottslighet som i väsentlig utsträckning medverkar i miljöbrott.

  utgår

  Motivering

  Enligt EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (mål C-440/05, punkt 70) omfattas fastställandet av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna inte av gemenskapens behörighet.

  Ändringsförslag 9

  Skäl 12a (nytt)

   

  (12a) När en pågående verksamhet efter en tid visar sig ge upphov till miljöskador som i sin tur kan medföra straffrättsligt skadeståndsansvar i enlighet med detta direktiv, bör frågan om huruvida den som förorsakat skadorna handlat uppsåtligt eller vårdslöst avgöras med hänvisning till den tidpunkt då denne blev, eller borde ha blivit, medveten om de uppgifter som utgjorde brottet, inte med hänvisning till den tidpunkt då denne påbörjade sin verksamhet. I detta sammanhang bör man komma ihåg att tidigare tillstånd, licens eller koncession inte kan användas som försvar under sådana omständigheter.

  Ändringsförslag 10

  Skäl 12b (nytt)

   

  (12b) Medlemsstaterna bör enligt detta direktiv kunna säkerställa att brottet begåtts uppsåtligen eller minst av grov vårdslöshet. Följaktligen bör medlemsstaternas åklagarmyndigheter och domstolar ha möjlighet att inte väcka åtal för brott rörande fridlysta vilda djur eller växter, delar av sådana eller produkter som framställts av dem, då den påtalade handlingen berör en försumbar mängd och har försumbar inverkan på artens bevarandestatus, och då den eller de berörda personerna inte kände till att det vilda djuret eller växten var fridlyst.

  Ändringsförslag 11

  Skäl 13

  (13) Eftersom det i detta direktiv föreskrivs minimibestämmelser har medlemsstaterna frihet att anta eller behålla strängare bestämmelser som syftar till ett effektivt miljöskydd genom straffrättslig lagstiftning.

  utgår

  Motivering

  Enligt EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (mål C-440/05, punkt 70) omfattas fastställandet av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna inte av gemenskapens behörighet.

  Ändringsförslag 12

  Skäl 13a (nytt)

   

  (13a) Euratomfördraget och sekundärlagstiftning som antagits på grundval av det fördraget reglerar miljöskyddet när det gäller kärnenergiverksamhet. Huruvida miljöskadliga handlingar i samband med kärnenergiverksamhet är olagliga kan därför bara avgöras med hänvisning till Euratomfördraget och sekundärlagstiftning som antagits på grundval av det fördraget.

  Motivering

  Kapitel III i Euratomfördraget är den rättsliga grunden för gemenskapsåtgärder på miljöskyddsområdet när det gäller kärnenergiverksamhet. Det är mycket viktigt att man anpassar texten genom att precisera att Euratomfördraget alltjämt ligger till grund för kärnenergifrågorna. När det gäller kärnenergiverksamhet måste därför alla överträdelser av gemenskapslagstiftning som antagits på grundval av fördraget betraktas som olagliga.

  Ändringsförslag 13

  Skäl 15

  (15) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, att säkerställa ett effektivare miljöskydd, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

  (15) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, att säkerställa ett effektivare miljöskydd, till exempel genom att bekämpa den omfattande organiserade brottslighet som orsakar allvarliga miljöskador, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

  Ändringsförslag 14

  Artikel 1

  Genom detta direktiv fastställs straffrättsliga bestämmelser som syftar till ett effektivare miljöskydd.

  Genom detta direktiv fastställs straffrättsliga bestämmelser som syftar till ett effektivare miljöskydd. Det gäller enbart straffrättsligt ansvar och påverkar inte gemenskapslagstiftningen eller nationell lagstiftning eller andra bestämmelser i anslutning till dessa, i fråga om skadeståndsansvar för miljöskador.

  Motivering

  Det är vikigt att säkerställa att straffrättsliga åtgärder inte samtidigt utesluter tillämpning av lagstiftningen om miljöansvar, som är inriktad på skadestånd.

  Ändringsförslag 15

  Artikel 2, led a

  (a) olaglig: i strid med gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas lagar och andra författningar eller beslut som en behörig myndighet fattat i miljöskyddssyfte,

  (a) olaglig: i strid med någon av de gemenskapsrättsakter som anges i bilaga A, medlemsstaternas lagar och andra författningar eller beslut som en behörig myndighet fattat för att genomföra dessa gemenskapsrättsakter,

   

  – När det gäller verksamhet som omfattas av Euratomfördraget avses en överträdelse av den gemenskapslagstiftning som anges i bilaga B.

  Motivering

  Kapitel III i Euratomfördraget är den rättsliga grunden för gemenskapsåtgärder på miljöskyddsområdet när det gäller kärnenergiverksamhet. Det är mycket viktigt att man anpassar texten genom att precisera att Euratomfördraget alltjämt ligger till grund för kärnenergifrågorna. När det gäller kärnenergiverksamhet måste därför alla överträdelser av gemenskapslagstiftning som antagits på grundval av fördraget betraktas som olagliga.

  Ändringsförslag 16

  Artikel 2, led aa (nytt)

   

  (aa) fridlysta vilda djur och växter:

   

  i) i samband med brott enligt artikel 3 g, de som anges i

   

  – bilaga IV till rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter1,

   

  – bilaga 1 till rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar2, och enligt hänvisningen i artikel 4.2 i detta, samt

   

  ii) med avseende på handelsrelaterade brott enligt artikel 3 ga, de som anges i

   

  – bilagorna A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem3.

   

  ______________________

  1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/105/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 368).

  2 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/105/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 368).

  3 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1332/2005 (EUT L 215, 19.8.2005, s. 1).

  Ändringsförslag 17

  Artikel 2, led ab (nytt)

  (ab) skyddad livsmiljö: varje livsmiljö för en art för vilken ett område klassificerats som särskilt skyddsområde i enlighet med artikel 4.1 eller 4.2 i direktiv 79/409/EEG och varje naturlig livsmiljö eller livsmiljö för en art för vilken ett område utsetts till särskilt bevarandeområde i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG.

  Ändringsförslag 18

  Artikel 2, led b

  (b) juridisk person: varje rättssubjekt som har denna status enligt tillämplig nationell lagstiftning, med undantag av stater eller andra offentliga organ under utövning av offentliga maktbefogenheter samt offentliga internationella organisationer.

  (b) juridisk person: varje rättssubjekt som har denna status enligt tillämplig nationell lagstiftning, med undantag av stater eller offentliga organ under utövning av offentliga maktbefogenheter samt offentliga internationella organisationer.

  Motivering

  Standardformuleringen av begreppet juridisk person återfinns i EG:s rättsakter. Anpassning av formuleringen.

  Ändringsförslag 19

  Artikel 2, led b

  (b) juridisk person: varje rättssubjekt som har denna status enligt tillämplig nationell lagstiftning, med undantag av stater eller andra offentliga organ under utövning av offentliga maktbefogenheter samt offentliga internationella organisationer.

  (b) juridisk person: varje rättssubjekt som har denna status enligt respektive gällande nationell lagstiftning, med undantag av stater eller övriga offentliga organ under utövning av offentliga maktbefogenheter samt offentliga internationella organisationer.

  Motivering

  I samband med definitionerna måste direktivet överensstämma med andra direktiv som antagits av Europaparlamentet. I detta fall se P6_TA(2007)0145 om KOM(2006)0168, antagen den 25.4.2007.

  Ändringsförslag 20

  Artikel 3, inledningen

  Medlemsstaterna skall säkerställa att följande handlingar utgör brott när de begås uppsåtligen eller minst av grov vårdslöshet:

  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande handlingar utgör brott när de är olagliga och begås uppsåtligen eller minst av grov vårdslöshet:

  Ändringsförslag 21

  Artikel 3, led a

  (a) Att i luft, mark eller vatten bortskaffa, släppa ut eller införa en mängd material eller joniserande strålning som allvarligt skadar människor eller förorsakar deras död.

  utgår

  Ändringsförslag 22

  Artikel 3, led b

  (b) Att i luft, mark eller vatten olagligen bortskaffa, släppa ut eller införa en mängd material eller joniserande strålning som orsakar eller kan orsaka att människor skadas allvarligt eller dödas, eller som medför väsentliga skador på luft‑, mark‑ eller vatten­kvaliteten eller på djur eller växter.

  (b) Att jordyta, eller i luft, berggrund, mark eller vatten bortskaffa, släppa ut eller införa en mängd material eller joniserande strålning som orsakar eller kan orsaka att människor skadas allvarligt eller dödas, eller som medför väsentliga skador på luft-, mark-, berggrund- eller vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

  Motivering

  Att handlingarna ska vara olagliga för att omfattas tas upp i inledningen av artikel 3 och behöver därför inte nämnas i de enskilda leden.

  I bestämmelsen nämns inte det yttersta skiktet av litosfären, där topografin (terrängform, exponering) har ett direkt inflytande på spridningen av joniserande strålning och andra material.

  Ändringsförslag 23

  Artikel 3, led c

  (c) Att olagligen behandla – inbegripet bortskaffande, lagring, transport, export och import – avfall, inbegripet farligt avfall, på ett sådant sätt att det medför eller kan medföra allvarlig skada för människor eller förorsaka deras död eller väsentligt skadar eller kan skada luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

  (c) Att samla in, transportera, återvinna eller bortskaffa avfall, inbegripet löpande kontroll av sådan verksamhet och efterbehandling av platser för bortskaffande av avfall och inbegripet åtgärder som handlare eller mäklare vidtar (avfallshantering), på ett sådant sätt att det medför eller kan medföra allvarlig skada för människor eller förorsaka deras död eller väsentligt skadar eller kan skada luft-, mark-, berg- eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

  Motivering

  1. Att handlingarna ska vara olagliga för att omfattas tas upp i inledningen av artikel 3 och behöver därför inte nämnas i de enskilda leden.

  2. Rättslig definition av begreppet avfallshantering som inbegriper löpande kontroll i enlighet med Europaparlamentets och rådets kommande direktiv […/…/EG] om avfall (2005/0281 (COD)).

  Ändringsförslag 24

  Artikel 3, led d

  (d) Att olagligen bedriva verksamheten på en fabrik där farliga operationer utförs eller där farliga ämnen eller beredningar förvaras eller används så att det utanför denna fabrik medför eller kan medföra allvarlig skada för människor eller förorsaka deras död, eller väsentligt skadar eller kan skada luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

  (d) Att bedriva verksamheten på en fabrik där farliga operationer utförs eller där farliga ämnen eller beredningar förvaras eller används så att det utanför denna fabrik medför eller kan medföra allvarlig skada för människor eller förorsaka deras död, eller väsentligt skadar eller kan skada luft-, mark-, berg- eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

  Motivering

  Att handlingarna ska vara olagliga för att omfattas tas upp i inledningen av artikel 3 och behöver därför inte nämnas i de enskilda leden.

  Ändringsförslag 25

  Artikel 3, led e

  (e) Att olagligen, enligt definitionen i artikel 2.35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006, transportera avfall i vinstsyfte och i icke försumbar mängd, oavsett om det rör sig om en enstaka transport eller om flera transporter som förefaller kopplade till varandra.

  (e) Att transportera avfall i vinstsyfte och i icke försumbar mängd, i den mån verksamheten omfattas av artikel 2.35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006.

  Motivering

  1. Att handlingarna ska vara olagliga för att omfattas tas upp i inledningen av artikel 3 och behöver därför inte nämnas i de enskilda leden.

  2. Standardformulering som överensstämmer med den europeiska avfallslagstiftningens terminologi.

  3. Den del av meningen som utgår tillför inget till bestämmelsen och är därför överflödig.

  Ändringsförslag 26

  Artikel 3, led f

  (f) Att olagligen framställa, behandla, lagra, använda, transportera, exportera eller importera kärnämnen eller andra farliga radioaktiva ämnen som medför eller kan medföra allvarlig skada för människor eller förorsaka deras död eller som väsentligt skadar eller kan skada luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

  (f) Att framställa, behandla, lagra, använda, transportera, sälja, distribuera, exportera eller importera kärnämnen eller andra farliga radioaktiva ämnen som medför eller kan medföra allvarlig skada för människor eller förorsaka deras död eller som väsentligt skadar eller kan skada luft-, mark-, berggrund- eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

  Motivering

  Bestämmelsen omfattar inte handel med och distribution av farliga ämnen.

  1. Att handlingarna ska vara olagliga för att omfattas tas upp i inledningen av artikel 3 och behöver därför inte nämnas i de enskilda leden.

  2. Ändring av formuleringen.

  Ändringsförslag 27

  Artikel 3, led g

  (g) Att olagligen inneha, samla in, skada, döda eller handla med fridlysta vilda djur eller växter, delar av sådana eller produkter som framställts av dem.

  (g) Att inneha, samla in, skada, förädla eller döda fridlysta vilda djur eller växter, delar av sådana eller produkter som framställts av dem, samt att döda eller förstöra dessa, med undantag av fall då handlingen berör en försumbar mängd och har försumbar inverkan på artens bevarandestatus.

  Ändringsförslag 28

  Artikel 3, led ga (nytt)

  (ga) Att handla med exemplar av fridlysta vilda djur eller växter eller delar av sådana eller produkter som framställts av dem, med undantag av fall då handlingen berör en försumbar mängd och har försumbar inverkan på artens bevarandestatus.

  Ändringsförslag 29

  Artikel 3, led ha (nytt)

   

  (ha) Att väsentligt försämra en livsmiljö inom ett skyddat område, bland annat genom byggande, stenröjning, skogsavverkning, röjning, plantering eller anlagda bränder och motsvarande allvarliga handlingar.

  Ändringsförslag 30

  Artikel 3, led i

  i) Att olagligen handla med eller använda ozonnedbrytande ämnen.

  i) Att handla med, framställa, marknadsföra, distribuera eller använda ozonnedbrytande ämnen.

  Ändringsförslag 31

  Artikel 4

  Medhjälp och anstiftan

  Anstiftan och medhjälp

  Medlemsstaterna skall säkerställa att medhjälp eller anstiftan till de handlingar som avses i artikel 3 utgör brott.

  Medlemsstaterna skall säkerställa att anstiftan och medhjälp till de handlingar som avses i artikel 3 omfattas av straffrättsliga påföljder.

  Motivering

  1. Endast uppsåtlig anstiftan och medhjälp ska omfattas.

  2. Ändring av formuleringen.

  Ändringsförslag 32

  Artikel 5

  1. Medlemsstaterna skall säkerställa att de brott som avses i artiklarna 3 och 4 omfattas av effektiva, proportionerliga och avskräckande straffrättsliga påföljder.

  Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de brott som avses i artiklarna 3 och 4 omfattas av effektiva, proportionerliga och avskräckande straffrättsliga påföljder.

  2. Medlemsstaterna skall säkerställa att den maximala påföljden för de brott som avses i artikel 3 b–h är minst fängelsestraff i ett till tre år om brottet begåtts av grov vårdslöshet och orsakat betydande skada på luft, mark, vatten, djur eller växter.

   

  3. Medlemsstaterna skall säkerställa att den maximala påföljdsnivån för följande brott är minst mellan två och fem års fängelse:

   

  (a) Det brott som avses i artikel 3 a, om det begåtts av grov vårdslöshet.

   

  (b) De brott som avses i artikel 3 b–f, om de begåtts av grov vårdslöshet och medfört att någon människa lidit allvarlig skada eller dödats.

   

  (c) De brott som avses i artikel 3 b–h, om brottet begåtts uppsåtligen och orsakat betydande skada på luft, mark, vatten, djur eller växter.

   

  (d) De brott som avses i artikel 3, om de begåtts inom ramen för en sådan kriminell organisation som avses i rambeslut [… om bekämpande av organiserad brottslighet].

   

  4. Medlemsstaterna skall säkerställa att den maximala påföljdsnivån för följande brott är minst mellan fem och tio års fängelse:

   

  (a) Det brott som avses i artikel 3 a, om det begåtts uppsåtligen.

   

  (b) De brott som avses i artikel 3 b–f, om de begåtts uppsåtligen och medfört att någon människa lidit allvarlig skada eller dödats.

   

  5. De straffrättsliga påföljder som föreskrivs genom denna artikel får vara förenade med andra påföljder eller åtgärder, däribland följande:

   

  (a) Hinder för en fysisk person från att inleda en verksamhet som kräver officiell auktorisation eller officiellt godkännande eller från att grunda, förvalta eller leda ett företag eller en stiftelse, om de sakförhållanden som lett till domen är sådana att det föreligger stor risk för att personen på nytt kan komma att ägna sig åt samma slag av brottslig verksamhet.

   

  (b) Offentliggörande av det rättsliga beslut som ligger till grund för domen eller för de påföljder eller åtgärder som tillämpats.

   

  (c) Skyldighet att återställa miljön till dess tidigare skick.

   

  Motivering

  Ändring av formuleringen.

  Enligt EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (mål C-440/05, punkt 70) omfattas fastställandet av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna inte av gemenskapens behörighet.

  Ändringsförslag 33

  Artikel 7

  1. Medlemsstaterna skall säkerställa att effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder, däribland straffrättsliga och administrativa böter, kan tillämpas på juridiska personer som befunnits ansvariga för sådana brott som avses i artikel 6.

  Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder kan tillämpas på juridiska personer som befunnits ansvariga för sådana brott som avses i artikel 6.

  2. För de böter som föreskrivs i punkt 1 skall följande belopp tillämpas:

   

  (a) Maximalt minst mellan 300 000 och 500 000 euro, i fall då ett brott som avses i artikel 3 b–h begåtts av grov vårdslöshet och orsakat betydande skada på luft, mark, vatten, djur eller växter.

   

  (b) Maximalt minst mellan 500 000 och 750 000 euro, i fall då

   

  i) ett brott som avses i artikel 3 a begåtts av grov vårdslöshet, eller

   

  ii) ett brott som avses i artikel 3 b–h

   

  – begåtts av grov vårdslöshet och medfört att någon människa lidit allvarlig skada eller dödats, eller

   

  – begåtts uppsåtligen och orsakat betydande skada på luft, mark, vatten, djur eller växter, eller då

   

  iii) ett brott som avses i artikel 3 begåtts uppsåtligen inom ramen för en sådan kriminell organisation som avses i rambeslut [… om bekämpande av organiserad brottslighet].

   

  (c) Maximalt minst mellan 750 000 och 1 500 000 euro, i fall då

   

  i) ett brott som avses i artikel 3 a begåtts uppsåtligen, eller

   

  ii) ett brott som avses i artikel 3 b–f begåtts uppsåtligen och medfört att någon människa lidit allvarlig skada eller dödats.

   

  Medlemsstaterna får tillämpa system där böterna är proportionella till den juridiska personens omsättning, till den ekonomiska vinning som uppnåtts eller förväntats genom brottets genomförande eller till något annat värde som är ett uttryck för den juridiska personens ekonomiska situation, förutsatt att systemet i fråga medger utdömande av maximala böter som minst motsvarar de i denna punkt angivna lägsta beloppen för maximala böter. En medlemsstat som väljer att tillämpa ett sådant system vid genomförandet av detta direktiv skall underrätta kommissionen om denna sin avsikt.

   

  3. De medlemsstater som inte har antagit euron skall tillämpa den växelkurs mellan euron och deras valutor som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning den […].

   

  4. De påföljder som föreskrivs genom denna artikel får vara förenade med andra påföljder eller åtgärder, däribland följande:

   

  (a) Skyldighet att återställa miljön till dess tidigare skick.

   

  (b) Fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd.

   

  (c) Tillfälligt eller permanent näringsförbud.

   

  (d) Rättslig övervakning.

   

  (e) Rättsligt beslut om avveckling av verksamheten.

   

  (f) Skyldighet att vidta särskilda åtgärder för att undanröja följdverkningarna av sådana handlingar som de som medförde det straffrättsliga ansvaret.

   

  (g) Offentliggörande av det rättsliga beslut som ligger till grund för domen eller för de påföljder eller åtgärder som tillämpats.

   

  Motivering

  1. Ändring av formuleringen.

  2. Till följd av EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (mål C-440/05), punkt 66.

  Enligt EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (mål C-440/05, punkt 70) omfattas fastställandet av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna inte av gemenskapens behörighet.

  Ändringsförslag 34

  Artikel 8

  Artikel 8

  utgår

  Rapportering

   

  Medlemsstaterna skall senast den … och därefter vart tredje år till kommissionen överlämna information i form av en rapport om genomförandet av detta direktiv.

   

  Kommissionen skall på grundval av dessa rapporter överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet.

   

  Motivering

  Till skillnad från vad som gäller för den tredje pelaren i gemenskapsfördragen förfogar kommissionen över vissa instrument för att kunna se till att gemenskapsrätten efterlevs. Därför skulle kravet på en rapport utgöra en onödig byråkratisk åtgärd.

  Ändringsförslag 35

  Artikel 8a (ny)

   

  Artikel 8a

   

  Antagande av ny lagstiftning

   

  När lagstiftning i miljöfrågor antas ska det, där så är lämpligt, anges att bilagorna till detta direktiv måste ändras.

  Ändringsförslag 36

  Artikel 9, punkt 1, stycke 1

  1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den […] De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

  1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den […].

  Motivering

  Den bestämmelse som utgår bör istället föras in i ett skäl. Det är onödigt att gå in på detaljer.

  Ändringsförslag 37

  Bilaga A (ny)

   

  Bilaga A

   

  FÖRTECKNING ÖVER DE GEMENSKAPSRÄTTSAKTER VILKAS ÖVERTRÄDELSE UTGÖR BROTT I DEN MENING SOM AVSES I ARTIKEL 2 A I DETTA DIREKTIV

   

  – Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (kommer att upphävas den 2 januari 2013 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007).

   

  – Rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (kommer att upphävas den 2 januari 2013 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007).

   

  – Rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor.

   

  – Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (kommer med verkan från den 1 juni 2009 att upphävas av och ersättas med Reachförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006).

   

  – Rådets direktiv 77/537/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från motorer som används i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul.

   

  – Rådets direktiv 78/176/EEG av den 20 februari 1978 om avfall från titandioxidindustrin.

   

  – Rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används.

   

  – Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar.

   

  – Rådets förordning (EEG) nr 348/81 av den 20 januari 1981 om gemensamma regler för import av valprodukter.

   

  – Rådets direktiv 82/176/EEG av den 22 mars 1982 om gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från kloralkaliindustrin (upphävande har föreslagits).

   

  – Rådets direktiv 83/513/EEG av den 26 september 1983 om gränsvärden och kvalitetsmål för kadmiumutsläpp (upphävande har föreslagits).

   

  – Rådets direktiv 84/156/EEG av den 8 mars 1984 om gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från andra källor än klor-alkaliindustrin (upphävande har föreslagits).

   

  – Rådets direktiv 84/491/EEG av den 9 oktober 1984 om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av hexaklorcyklohexan (upphävande har föreslagits).

   

  – Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.

   

  – Rådets direktiv 86/280/EEG av den 12 juni 1986 om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av vissa farliga ämnen som ingår i förteckning 1 i bilagan till direktiv 76/464/EEG (upphävande har föreslagits).

   

  – Rådets direktiv 90/219/EEG av den 23 april 1990 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer.

   

  – Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

   

  – Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

   

  – Rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall.

   

  – Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

   

  – Rådets direktiv 92/112/EEG av den 15 december 1992 om åtgärder för harmonisering av programmen för att minska och slutligen eliminera förorening genom avfall från titandioxidindustrin.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer.

   

  – Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT).

   

  – Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg.

   

  – Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG.

   

  – Rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar.

   

  – Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall.

   

  – Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall.

   

  – Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).

   

  – Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon.

   

  – Kommissionens direktiv 2005/78/EG av den 14 november 2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon och om ändring av bilagorna I–IV samt bilaga VI till det direktivet.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/11/EG av den 15 februari 2006 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG.

   

  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring.

   

  – Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall.

   

  – Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (kommer att upphäva direktiv 70/220/EEG med verkan från den 2 januari 2013).

   

  – Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilagorna III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD‑beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall.

  Ändringsförslag 38

  Artikel 8

   

  Bilaga B

   

  FÖRTECKNING ÖVER DE GEMENSKAPSRÄTTSAKTER VILKAS ÖVERTRÄDELSE UTGÖR BROTT I DEN MENING SOM AVSES I ARTIKEL 2 A ANDRA STRECKSATSEN I DETTA DIREKTIV NÄR DET GÄLLER KÄRNENERGIVERKSAMHET

   

  – Rådets beslut 87/600/Euratom av den 14 december 1987 om en gemenskapsordning för ett snabbt informationsutbyte i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning.

   

  – Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning.

   

  – Rådets direktiv 2003/122/Euratom av den 22 december 2003 om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög radioaktivitet och herrelösa strålkällor.

   

  – Rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.

  Motivering

  Kapitel III i Euratomfördraget är den rättsliga grunden för gemenskapsåtgärder på miljöskyddsområdet när det gäller kärnenergiverksamhet. Det är mycket viktigt att man anpassar texten genom att precisera att Euratomfördraget alltjämt ligger till grund för kärnenergifrågorna. När det gäller kärnenergiverksamhet måste därför alla överträdelser av gemenskapslagstiftning som antagits på grundval av fördraget betraktas som olagliga.

  MOTIVERING

  I.    Allmän bakgrund

  Bakgrunden till förslaget till direktiv beskrivs utförligt under punkt I i föredragandens arbetsdokument av den 12 juni 2007, som har lagts fram för utskottet för rättsliga frågor.

  II.     EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007

  I domen av den 23 oktober 2007 i mål C-440/05, kommissionen mot rådet om rådets rambeslut om straffrättliga påföljder för bekämpande av föroreningar orsakade av fartyg, slog EG-domstolen för första gången fast att fastställandet av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna inte omfattas av gemenskapens behörighet. Kommissionens förslag till direktiv om straffrättsliga påföljder till skydd för miljön, som lades fram den 9 februari 2007 (KOM(2007)0051), överensstämmer inte med ovan nämnda dom och förslaget bör därför ändras.

  III.    Förslaget till betänkande från utskottet för rättsliga frågor

  Sammanfattningsvis föreslår föredraganden att utskottet för rättsliga frågor godkänner följande ändringar till kommissionens förslag:

  1.     EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 införlivas i artiklarna 5 och 7. I båda artiklarna bör punkt 2 och därefter följande punkter utgå, eftersom fastställandet av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna inte omfattas av gemenskapens behörighet.

  2.     Vissa definitioner i artikel 2 ges en mer precis formulering eller kompletteras med hänsyn till exakthetsprincipen, bland annat definitionen av begreppet ”olaglig”. En bilaga som anger tillämpningsområdet läggs till. Definitionerna av begreppen ”fridlysta vilda djur eller växter” och ”skyddad livsmiljö” kompletteras.

  3.     För de brott som avses i artikel 3 ska åtskillnad göras mellan uppsåtliga handlingar och handlingar som begås av grov vårdslöshet, detta i enlighet med strukturen i rådets rambeslut 2005/667/RIF av den 12 juli 2005. I fråga om vissa brott behövs det vissa preciseringar och anpassningar efter nytillkomna rättsakter, med hänsyn till rättssäkerheten och exakthetsprincipen.

  4.     De rapporter som medlemsstaterna måste lägga fram enligt kommissionens förslag är byråkratiska, och är i detta sammanhang inte nödvändiga eftersom det finns lämpliga instrument för att kunna se till att gemenskapsrätten efterlevs, till skillnad från när det gäller gemenskapsfördragens tredje pelare.

  *****

  YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet(*) (27.2.2008)

  till utskottet för rättsliga frågor

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder till skydd för miljön
  (KOM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD))

  Föredragande (*): Dan Jørgensen

  (*) Förfarande med associerade utskott – artikel 47 i arbetsordningen

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Allmän bakgrund

  Redan 1998 enades rådet för första gången om att vidta åtgärder för att skydda miljön genom straffrättsliga påföljder, och efter de diskussioner och beslut som följde då antog kommissionen ett förslag till direktiv 2001 och parlamentet antog ett betänkande vid första behandlingen 2002.

  Huvudsyftet var att säkerställa en effektivare tillämpning av gemenskapens lagstiftning genom att fastställa gemensamma miniminormer för vad som ska utgöra miljöbrott. Rådet diskuterade emellertid inte parlamentets och kommissionens förslag utan antog i stället ett rambeslut i januari 2003 som grundade sig på tredje pelaren (EU-fördraget).

  Detta rambeslut ogiltigförklarades av EG-domstolen eftersom den fann att rambeslutets huvudsakliga syfte var att skydda miljön – och att detta kunde och skulle ha gjorts genom tillämpning av artikel 175 i EG-fördraget (som ingår i första pelaren).

  Resultatet blev bristande lagstiftning eller reglering på området eftersom rådet hade antagit ett beslut enligt tredje pelaren vilket EG-domstolen ogiltigförklarat samtidigt som ingen rättsakt enligt första pelaren hade införts.

  Följaktligen har såväl parlamentet som kommissionen hävdat att det nya förslaget, som lades fram förra året, behövs (KOM(2007)0051).

  Förslaget:

  De två viktigaste och mest kontroversiella delarna i det aktuella kommissionsförslaget syftar till att 1) fastställa en harmoniserad uppsättning miljöbrott som bör bestraffas med straffrättsliga påföljder av samtliga medlemsstater och 2) harmonisera eller tillnärma påföljderna för särskilt allvarliga miljöbrott genom att komma överens om en gemensam ram.

  Dessa åtgärder ansågs nödvändiga för att säkerställa effektivt skydd för miljön och garantera enhetligt och rättvist verkställande och genomförande i hela gemenskapen.

  Emellertid har EG-domstolens nyligen fastställda dom i målet om föroreningar orsakade av fartyg (dom av den 23 oktober 2007 i mål C-440/05) ökat påtryckningarna, särskilt på bestämmelserna i artiklarna 5 och 7 i det aktuella förslaget om tillnärmning av påföljderna för fysiska respektive juridiska personer.

  Miljöutskottets yttrande

  Föredraganden anser att de ramar utskottet lagt fram är fruktbara i syfte att effektivt skydda miljön och garantera enhetligt och rättvist verkställande och genomförande i hela gemenskapen.

  Av denna anledning föreslår föredraganden att kommissionens förslag inte stryks eller ändras på just dessa punkter.

  När det gäller miljöbrott önskar föredraganden skärpa vissa specifika aspekter i ordalydelsen och innehållet.

  Skydd av livsmiljöer borde vara högsta prioritet men kommissionens förslag har kritiserats av medlemsstaterna för att vara oklara och tvetydiga och föredraganden har därför lagt fram ett ändringsförslag för att förtydliga och exakt definiera vad som menas med ”skyddad livsmiljö”.

  Dessutom föreslår föredraganden att tillverkarnas, exportörernas, importörernas, transportörernas med fleras ansvar betonas.

  I de fall då det finns anledning att tro att den potentiellt skadliga produkten eller det potentiellt skadliga ämnet sannolikt orsakar att människor dödas eller skadas allvarligt eller väsentligt skadar miljön bör behandling, försäljning, lagring eller liknande anses utgöra brott enligt detta direktiv.

  Slutligen föreslår föredraganden att medlemsstaternas skyldighet att garantera tillräckliga medel, tillräckligt med personal och med utbildning för att verkligen minska miljöbrotten förtydligas genom den nya strategi som beskrivs i detta direktiv.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

  Ändringsförslag 1

  Skäl 5

  (5) Genom att ge rättsvårdande, i stället för administrativa, myndigheter i uppgift att utdöma påföljder läggs ansvaret för att lagföra miljöbrott på myndigheter som är oberoende av de myndigheter som beviljar exploaterings- och utsläppstillstånd.

  (5) Genom att ge rättsvårdande, i stället för administrativa, myndigheter i uppgift att utdöma påföljder läggs ansvaret för att lagföra miljöbrott på myndigheterna i de medlemsstater där den geologiska risk, som utgör ett brott, yttrar sig, och som är oberoende av de myndigheter som beviljar exploaterings- och utsläppstillstånd.

  Motivering

  Detta är av betydelse för var förhandlingarna om miljöskador eller brott som begåtts uppsåtligen och som orsakat dödsfall eller allvarliga personskador ska hållas. Eftersom föroreningar i allmänhet är gränsöverskridande är de myndigheter som är bäst lämpade för att utreda ärendet och utdöma påföljder inte de behöriga myndigheterna i den stat där risken uppstod utan de myndigheter i den stat där den orsakade skador på miljön och folkhälsan.

  Ändringsförslag 2

  Skäl 6

  (6) Om ett effektivt miljöskydd skall kunna uppnås, krävs det särskilt mer avskräckande påföljder för sådana verksamheter som skadar miljön och som normalt orsakar, eller sannolikt kan orsaka, väsentlig skada på luft, inklusive stratosfär, mark och vatten samt växter och djur, vilket även avser bevarandet av artrikedomen.

  (6) Om ett effektivt miljöskydd skall kunna uppnås, krävs det särskilt mer avskräckande påföljder för sådana verksamheter som skadar miljön och som normalt orsakar, eller sannolikt kan orsaka, väsentlig skada på landskap, luft, inklusive stratosfär, berggrund, mark och vatten samt växter och djur, vilket även avser bevarandet av artrikedomen.

  Motivering

  I samband med verksamheter som skadar miljön nämns inte berggrunden (litosfären). Mark (där den finns) är bara ett yttre skikt – upp till 1,5 meter djupt – som formas på berggrunden.

  Avfallsdeponier och avfallsupplag (som kan innehålla farligt och radioaktivt avfall) kan återfinnas i gamla gruvor och stenbrott (och därför i själva berggrunden).

  I synnerhet dagbrott kan förstöra de terrestra ekosystemen och orsaka stora skador.

  Ändringsförslag 3

  Skäl 7

  (7) Bristande uppfyllelse av en rättslig skyldighet att handla kan få samma verkan som ett aktivt beteende och bör därför även omfattas av motsvarande påföljder.

  (7) Bristande uppfyllelse av en rättslig skyldighet att handla kan få samma verkan som eller till och med allvarligare konsekvenser än ett aktivt beteende och bör därför även omfattas av motsvarande påföljder.

  Ändringsförslag 4

  Skäl 9

  (9) Om ett effektivt miljöskydd skall uppnås, bör medhjälp och anstiftan till handlingar som skadar miljön också anses som brott.

  (9) Om ett effektivt miljöskydd skall uppnås, bör medhjälp och anstiftan till handlingar som skadar miljön eller underlåtenhet att handla eller aktiv medverkan, som medför miljöskador eller risk för allvarliga miljöskador, också anses som brott. För att effektivt skydda miljön och i enlighet med principerna om förebyggande och försiktighet bör de brottsredskap, varmed ett brott begås, omfattas av verkliga försiktighetsåtgärder.

  Ändringsförslag 5

  Artikel 1

  Genom detta direktiv fastställs straffrättsliga bestämmelser som syftar till ett effektivare miljöskydd.

  Genom detta direktiv fastställs straffrättsliga bestämmelser som syftar till ett effektivare miljöskydd. Det gäller enbart straffrättsligt ansvar och påverkar inte gemenskapslagstiftningen eller nationell lagstiftning eller andra bestämmelser i anslutning till dessa, i fråga om skadeståndsansvar för miljöskador.

  Motivering

  Det är vikigt att säkerställa att straffrättsliga åtgärder inte samtidigt utesluter tillämpning av lagstiftningen om miljöansvar, som är inriktad på skadestånd.

  Ändringsförslag 6

  Artikel 2, led a

  (a) olaglig: i strid med gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas lagar och andra författningar eller beslut som en behörig myndighet fattat i miljöskyddssyfte,

  (a) olaglig: i strid med gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas lagar och andra författningar eller beslut som en behörig myndighet fattat i miljö- och folkhälsoskyddssyfte,

  Motivering

  De brott och påföljder som behandlas i artiklarna 3, 5 och 7 i förslaget omfattar frågor som rör olika aspekter av liv och folkhälsa liksom miljön. Artikel 7 föreskriver specifika böter och ekonomisk ersättning i samband med brott som medfört att någon människa lidit allvarlig skada eller dödats.

  Ändringsförslag 7

  Artikel 2, led b

  (b) juridisk person: varje rättssubjekt som har denna status enligt tillämplig nationell lagstiftning, med undantag av stater eller andra offentliga organ under utövning av offentliga maktbefogenheter samt offentliga internationella organisationer.

  (b) juridisk person: varje rättssubjekt som har denna status enligt tillämplig nationell lagstiftning, inklusive stater eller andra offentliga organ under utövning av offentliga maktbefogenheter samt offentliga internationella organisationer.

  Motivering

  Offentliga organ bör inte undantas från kravet på att följa miljölagstiftning eller från straffrättsligt ansvar såsom detta direktiv föreskriver.

  Ändringsförslag 8

  Artikel 2, led ba (nytt)

   

  (ba) skyddad livsmiljö: varje område som utsetts till särskilt skyddsområde i enlighet med artikel 4.1 och 4.2 i direktiv 79/409/EEG eller till särskilt bevarandeområde i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG.

  Ändringsförslag 9

  Artikel 3, led a

  (a) Att i luft, mark eller vatten bortskaffa, släppa ut eller införa en mängd material eller joniserande strålning som allvarligt skadar människor eller förorsakar deras död.

  (a) Att i jordyta, luft, berggrund, mark eller vatten bortskaffa, släppa ut eller införa en mängd material eller joniserande strålning som allvarligt skadar människor eller djur eller förorsakar deras död.

  Ändringsförslag 10

  Artikel 3, led b

  (b) Att i luft, mark eller vatten olagligen bortskaffa, släppa ut eller införa en mängd material eller joniserande strålning som orsakar eller kan orsaka att människor skadas allvarligt eller dödas, eller som medför väsentliga skador på luft , mark eller vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

  (b) Att i jordyta, luft, berggrund, mark eller vatten olagligen bortskaffa, släppa ut eller införa en mängd material eller joniserande strålning som orsakar eller kan orsaka att människor skadas allvarligt eller dödas, eller som medför väsentliga skador på luft-, mark-, berggrund- eller vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

  Motivering

  I bestämmelsen nämns inte det yttersta skiktet av litosfären, där topografin (terrängform, exponering) har ett direkt inflytande på spridningen av joniserande strålning och andra material.

  Ändringsförslag 11

  Artikel 3, led c

  (c) Att olagligen behandla – inbegripet bortskaffande, lagring, transport, export och import – avfall, inbegripet farligt avfall, på ett sådant sätt att det medför eller kan medföra allvarlig skada för människor eller förorsaka deras död eller väsentligt skadar eller kan skada luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

  (c) Att olagligen behandla – inbegripet bortskaffande, lagring, transport, export och import – avfall, inbegripet farligt avfall, på ett sådant sätt att det medför eller kan medföra allvarlig skada för människor eller förorsaka deras död eller väsentligt skadar eller kan skada luft-, mark-, berggrund- eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

  Motivering

  I samband med verksamheter som skadar miljön nämns inte berggrunden (litosfären). Mark (där den finns) är bara ett yttre skikt – upp till 1,5 meter djupt – som formas på berggrunden.

  Avfallsdeponier och avfallsupplag (som kan innehålla farligt och radioaktivt avfall) kan återfinnas i gamla gruvor och stenbrott (och därför i själva berggrunden).

  Ändringsförslag 12

  Artikel 3, led d

  (d) Att olagligen bedriva verksamheten på en fabrik där farliga operationer utförs eller där farliga ämnen eller beredningar förvaras eller används så att det utanför denna fabrik medför eller kan medföra allvarlig skada för människor eller förorsaka deras död, eller väsentligt skadar eller kan skada luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

  (d) Att bedriva regelvidrig verksamhet, verksamhet med funktionsbrister på grund av fel, vårdslöshet, oförsiktighet, oskicklighet eller dåligt underhåll, eller att olagligen bedriva verksamheten på en fabrik där farliga operationer utförs eller där farliga ämnen eller beredningar förvaras eller används så att det utanför denna fabrik medför eller kan medföra allvarlig skada för människor eller förorsaka deras död, eller väsentligt skadar eller kan skada luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

  Ändringsförslag 13

  Artikel 3, led f

  (f) Att olagligen framställa, behandla, lagra, använda, transportera, exportera eller importera kärnämnen eller andra farliga radioaktiva ämnen som medför eller kan medföra allvarlig skada för människor eller förorsaka deras död eller som väsentligt skadar eller kan skada luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

  (f) Att olagligen framställa, behandla, lagra, använda, transportera, sälja, distribuera, exportera eller importera kärnämnen eller andra farliga radioaktiva ämnen som medför eller kan medföra allvarlig skada för människor eller förorsaka deras död eller som väsentligt skadar eller kan skada luft-, mark-, berggrund- eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

  Motivering

  Bestämmelsen omfattar inte handel med och distribution av farliga ämnen.

  Ändringsförslag 14

  Artikel 3, led h

  (h) Att olagligen väsentligt försämra en skyddad livsmiljö.

  (h) Varje beteende som väsentligt försämrar en skyddad livsmiljö, bl.a. genom byggande, stenröjning, skogsavverkning, röjning, plantering eller anlagda bränder.

  Ändringsförslag 15

  Artikel 3, led ia (nytt)

   

  (ia) Att framställa, behandla, lagra, använda, transportera, exportera eller importera:

   

  – genetiskt modifierade organismer, att släppa ut dessa i miljön, att saluföra genetiskt modifierade organismer och att undanhålla bevis på riskerna med dessa organismer,

   

  – sprängämnen för civilt bruk,

   

  – pyrotekniska material,

   

  – kemiska ämnen,

   

  – biocider och växtskyddsmedel,

   

  som orsakar eller kan orsaka att människor skadas allvarligt eller dödas, eller som medför eller kan medföra väsentliga skador på luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

  Ändringsförslag 16

  Artikel 3, led ia (nytt)

   

  (ia) Att importera och exportera illegalt avverkad skog eller biomassa.

  Ändringsförslag 17

  Artikel 3, led ja (nytt)

   

  (ja) Att inneha eller framföra fartyg som har en mycket stor och vetenskapligt bevisad negativ effekt på miljön (t.ex. att inneha och framföra gamla enkelskrovfartyg).

  Ändringsförslag 18

  Artikel 4

  Medlemsstaterna skall säkerställa att medhjälp eller anstiftan till de handlingar som avses i artikel 3 utgör brott.

  Medlemsstaterna skall säkerställa att medhjälp eller anstiftan till de handlingar som avses i artikel 3 ska anses som brott och ska säkerställa att underlåtelse att handla eller aktiv medverkan som medför eller kan medföra allvarliga miljöskador också utgör brott.

  Ändringsförslag 19

  Artikel 4, stycke 1a (nytt)

   

  Medlemsstaterna ska, för att effektivt skydda miljön och i enlighet med principerna om förebyggande och försiktighet, säkerställa att brottsredskapen, varmed ett brott begås, vare sig det handlar om att de kan utgöra ett hot eller orsaka skada, omfattas av verkliga försiktighetsåtgärder (beslagtagande av brottsredskapen).

  Ändringsförslag 20

  Artikel 5, punkt 5, led a

  (a) Hinder för en fysisk person från att inleda en verksamhet som kräver officiell auktorisation eller officiellt godkännande eller från att grunda, förvalta eller leda ett företag eller en stiftelse, om de sakförhållanden som lett till domen är sådana att det föreligger stor risk för att personen på nytt kan komma att ägna sig åt samma slag av brottslig verksamhet.

  (a) Hinder för en fysisk person eller fysiska personer från att inleda en verksamhet som kräver officiell auktorisation eller officiellt godkännande eller från att grunda, förvalta eller leda ett företag, ett kooperativ, en förening eller en stiftelse, om de sakförhållanden som lett till domen är sådana att det föreligger stor risk för att personen eller personerna på nytt kan komma att ägna sig åt samma slag av brottslig verksamhet.

  Ändringsförslag 21

  Artikel 6, punkt 1, inledningen

  1. Medlemsstaterna skall säkerställa att juridiska personer kan hållas ansvariga för sådana brott som avses i artikel 3, om brotten begåtts till deras förmån av någon person som agerat antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation och har en ledande ställning inom den juridiska personens organisation grundad på

  1. Medlemsstaterna skall säkerställa att juridiska personer, förutom att vara skadeståndsskyldiga, kan hållas ansvariga för sådana brott som avses i artikel 3, om brotten begåtts till deras förmån av någon person som agerat antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation och har en ledande ställning inom den juridiska personens organisation, eller hade en ledande ställning vid den tidpunkt då brottet begicks eller medan underlåtelsen pågick, grundad på

  Ändringsförslag 22

  Artikel 6, punkt 1a (ny)

   

  (1a) Medlemsstaterna ska säkerställa att en juridisk persons skadeståndsansvar inte upphör när den juridiska personen upplöses utan att skador, brott eller underlåtelser ska innebära att ledamöter i en juridisk person, som var ledamöter i den juridiska personen vid den tidpunkt då brottet begicks eller medan underlåtelsen pågick, hålls ansvariga enligt straffrättslig och civilrättslig lagstiftning.

  Ändringsförslag 23

  Artikel 6, punkt 3a (ny)

   

  3a. Medlemsstaterna ska fastställa att fysiska personer som bär ansvar för ovan nämnda brott för viss tid eller all framtid avhålls från utövande av offentligt uppdrag.

  Ändringsförslag 24

  Artikel 7, punkt 4, inledningen

  4. De påföljder som föreskrivs genom denna artikel får vara förenade med andra påföljder eller åtgärder, däribland följande:

  4. De påföljder som föreskrivs genom denna artikel ska, där så är lämpligt, vara förenade med andra påföljder eller åtgärder, däribland följande:

  Ändringsförslag 25

  Artikel 7a (ny)

   

  Artikel 7a

   

  Försiktighetsåtgärder

   

  Medlemsstaterna ska införa eller behålla lämpliga försiktighetsåtgärder.

  Ändringsförslag 26

  Artikel 9, punkt 1, stycke 1

  1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den […] De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

  1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den […] De ska se till att de berörda avdelningarna får tillräckligt med anställda och utbildning så att myndigheterna och domstolarna kan ta itu med utmaningen att väsentligen minska miljöbrotten. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Straffrättsliga påföljder till skydd för miljön

  Referensnummer

  KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)

  Ansvarigt utskott

  JURI

  Yttrande

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  15.3.2007

   

   

   

  Associerat/associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

  12.7.2007

   

   

   

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Dan Jørgensen

  24.5.2007

   

   

  Behandling i utskott

  19.12.2007

  28.1.2008

   

   

  Antagande

  26.2.2008

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  54

  2

  3

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

  YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (27.3.2008)

  till utskottet för rättsliga frågor

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder till skydd för miljön
  (KOM(2007)0051 – C6‑0063/2007 – 2007/0022(COD))

  Föredragande: Luis Herrero-Tejedor

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Föredraganden för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor önskar göra följande anmärkningar för föredraganden för utskottet för rättsliga frågor med anledning av Europaparlamentets och rådets förslag om straffrättsliga påföljder till skydd för miljön[1].

  Yttrandets föredragande anser att lagstiftning som är avsedd att skydda miljön i stor utsträckning bör åtföljas av straffrättsliga påföljder eftersom det enbart är sådana som fungerar tillräckligt avskräckande.

  Kommissionens föreliggande förslag ersätter förslaget till direktiv om skydd för miljön genom strafflagstiftning (2001/0076(COD), detta i syfte att genomföra EG-domstolens dom i det så kallade ”miljöärendet”[2] som ogiltigförklarade rambeslut 2003/80/RIF. Enligt domen får gemenskapen vidta åtgärder som har ett samband med medlemsstaternas straffrättsliga bestämmelser och som gemenskapslagstiftaren anser vara nödvändiga för att säkerställa att de bestämmelser som denne utfärdar i fråga om miljöskydd får full verkan. Det var därför nödvändigt att dra tillbaka 2001 års förslag och lägga fram ett nytt förslag. Den nya texten inbegriper innehållet i artiklarna 1–7 i det ogiltig­förklarade rambeslutet, eftersom dessa borde ha antagits på basis av artikel 175 i EG-fördraget, snarare än på basis av avdelning VI i EU‑fördraget.

  Syftet är att säkra en partiell tillnärmning, där allvarliga överträdelser av miljölagstiftningen bör uppfattas som straffbelagda gärningar i hela EU. Gärningarna bör bestraffas genom effektiva, proportionerliga och avskräckande straffrättsliga påföljder. När det gäller särskilt allvarliga miljöbrott omfattar tillnärmningen även påföljdsnivåerna.

  För en tid sedan, den 23 oktober 2007, avkunnade EG-domstolen en dom i ärendet om ”föroreningar förorsakade av havet”[3]. I det här ärendet bekräftade EG-domstolen sin dom av den 13 september 2005 (i det så kallade miljöfallet). På frågan om huruvida gemenskapen är behörig att fastställa arten av och nivå för de straffrättsliga påföljder som medlemsstaterna ska fastställa konstaterade EG-domstolen uttryckligen att det här inte är en behörighet som tillkommer gemenskapen[4]. Föredraganden beklagar verkligen att EG-domstolen inte motiverade den här frågan på något sätt, varför det nu förblir oklart hur domstolen drog denna slutsats. Särskilt med tanke på logiken bakom förslaget (miljöbrottens gränsöverskridande natur) är det här nedslående. Det innebär nämligen att förövarna fortsättningsvis kommer att kunna dra egennytta av de skillnader som finns i medlemsstaternas lagstiftning (eftersom den påföljdsnivå som tillämpas på brott som är likadana skiljer sig stort från varandra i olika medlemsstater), eftersom spelets regler i dagens läge av allt att döma är sådana att ingen som helst tillnärmning av påföljdsnivån på gemenskapsnivå är tillåten. För att åstadkomma ett miljöskydd med full verkan anser den föredragande därför att en tillnärmning av påföljdsnivån vore av utomordentligt stor betydelse och beklagar att EG-domstolen inte medgav gemenskapen rätten till detta.

  Det återstår att se vad Lissabonfördraget (som förmodligen träder i kraft 2009) kan tillföra på den här punkten, eftersom medbeslutandeförfarandet då kommer att göra det möjligt att fastställa minimiregler för hur straffbara gärningar och straffrättsliga påföljder ska definieras[5].

  Eftersom miljöbrotten är gränsöverskridande till sin natur vore en uppsättning miniminivåer för miljöbrott och deras påföljder ett användbart verktyg när det gäller att driva en heltäckande och effektiv miljöskyddsstrategi.

  Föredraganden ber därför föredraganden för utskottet för rättsliga frågor att ta följande ändringsförslag i beaktande.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Kommissionens förslagParlamentets ändringar

  Ändringsförslag 1

  Skäl 11

  (11) Dessutom är det på grund av de betydande skillnaderna mellan påföljdsnivåerna i medlemsstaterna nödvändigt att för vissa omständigheter föreskriva en tillnärmning av dessa latituder som står i relation till brottets svårighetsgrad.

  utgår

  Motivering

  Med beaktande av EG-domstolens dom av den 27 oktober 2007 är det att föredra att man stryker detta skäl, som rör frågan om harmonisering av påföljdsnivåerna.

  Ändringsförslag 2

  Skäl 2

  (12) En sådan tillnärmning är särskilt viktig när brotten har allvarliga verkningar eller när brotten har begåtts i samarbete med organiserad brottslighet som i väsentlig utsträckning medverkar i miljöbrott.

  (12) Att begå sådana brott i samarbete med organiserad brottslighet bör betraktas som försvårande omständighet.

  Motivering

  Detta ändringsförslag är samstämt med ändringsförslaget om att stryka skäl 11. Det är icke desto mindre önskvärt att begära att det bör ses som en försvårande omständighet om man begår miljöbrott inom ramen för organiserad brottslighet. Detta påverkar inte medlemsstaternas befogenhet att fastställa påföljdernas art och nivå.

  Ändringsförslag 3

  Artikel 3, led a

  (a) Att i luft, mark eller vatten bortskaffa, släppa ut eller införa en mängd material eller joniserande strålning som allvarligt skadar människor eller förorsakar deras död.

  utgår

  Motivering

  Ett uppsåtligt beteende måste vara olagligt (det vill säga innebära en överträdelse av gemenskapens lagstiftning eller en rättsakt) för att kunna ses som en straffbelagd gärning. Av detta följer att möjligheten att utmäta straffrättsliga påföljder för ett beteende som inte är olagligt måste uteslutas.

  Ändringsförslag 4

  Artikel 3, led ha (nytt)

   

  (ha) Att sprida genetiskt modifierade organismer i miljön vilka inte godkänts av Europeiska unionen.

  Motivering

  Riskerna med genetiskt modifierade organismer för människan och miljön är knappast kända. Därför bör över huvud taget inga genetiskt modifierade organismer spridas i miljön. Om sådana organismer trots allt sprids i miljön bör detta ske endast efter det att organismerna i fråga godkänts av Europeiska unionen. Om genetiskt modifierade organismer sprids avsiktligt utan att de godkänts bör detta betraktas som ett brott.

  Ändringsförslag 5

  Artikel 4

  Medlemsstaterna skall säkerställa att medhjälp eller anstiftan till de handlingar som avses i artikel 3 utgör brott.

  Medlemsstaterna skall säkerställa att medhjälp eller anstiftan till de uppsåtliga handlingar som avses i artikel 3 utgör brott.

  Motivering

  Ur juridisk synvinkel kan medhjälp eller anstiftan till ett vårdslöst beteende knappast betraktas som straffbelagda gärningar. Det kan endast uppsåtlig medhjälp och anstiftan göra.

  Ändringsförslag 6

  Artikel 5, punkt 1

  1. Medlemsstaterna skall säkerställa att de brott som avses i artiklarna 3 och 4 omfattas av effektiva, proportionerliga och avskräckande straffrättsliga påföljder.

  1. Medlemsstaterna skall säkerställa att de brott som avses i artiklarna 3 och 4 systematiskt omfattas av effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder av straffrättsligt slag.

  Motivering

  Genom denna formulering kan man på ett tydligare sätt uttrycka att de brott som avses i artiklarna 3 och 4 under alla omständigheter måste omfattas av straffrättsliga påföljder, dock utan att man utesluter möjligheten att medlemsstaterna kombinerar dessa straffrättsliga påföljder med kompletterande påföljder av annat slag (se mitt ändringsförslag till artikel 5.5).

  Ändringsförslag 7

  Artikel 5, punkt 2

  2. Medlemsstaterna skall säkerställa att den maximala påföljden för de brott som avses i artikel 3 b–h är minst fängelsestraff i ett till tre år om brottet begåtts av grov vårdslöshet och orsakat betydande skada på luft, mark, vatten, djur eller växter.

  utgår

  Motivering

  EG-domstolen konstaterade klart och tydligt i sin dom av den 23 oktober 2007 (mål C‑440/05), kommissionen mot rådet) att ”fastställande av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna omfattas [] inte av gemenskapens behörighet”. För att göra kommissionens förslag samstämt med domen i fråga bör de här punkterna med andra ord utgå.

  Ändringsförslag 8

  Artikel 5, punkt 3

  3. Medlemsstaterna skall säkerställa att den maximala påföljdsnivån för följande brott är minst mellan två och fem års fängelse:

  utgår

  (a) Det brott som avses i artikel 3 a, om det begåtts av grov vårdslöshet.

   

  (b) De brott som avses i artikel 3 b–f, om de begåtts av grov vårdslöshet och medfört att någon människa lidit allvarlig skada eller dödats.

   

  (c) De brott som avses i artikel 3 b–h, om brottet begåtts uppsåtligen och orsakat betydande skada på luft, mark, vatten, djur eller växter.

   

  (d) De brott som avses i artikel 3, om de begåtts inom ramen för en sådan kriminell organisation som avses i rambeslut [… om bekämpande av organiserad brottslighet].

   

  Motivering

  EG-domstolen konstaterade klart och tydligt i sin dom av den 23 oktober 2007 (mål C‑440/05), kommissionen mot rådet) att ”fastställande av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna omfattas [] inte av gemenskapens behörighet”. För att göra kommissionens förslag samstämt med domen i fråga bör de här punkterna med andra ord utgå.

  Ändringsförslag 9

  Artikel 5, punkt 4

  4. Medlemsstaterna skall säkerställa att den maximala påföljdsnivån för följande brott är minst mellan fem och tio års fängelse:

  utgår

  (a) Det brott som avses i artikel 3 a, om det begåtts uppsåtligen.

   

  (b) De brott som avses i artikel 3 b–f, om de begåtts uppsåtligen och medfört att någon människa lidit allvarlig skada eller dödats.

   

  Motivering

  EG-domstolen konstaterade klart och tydligt i sin dom av den 23 oktober 2007 (mål C‑440/05), kommissionen mot rådet) att ”fastställande av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna omfattas [] inte av gemenskapens behörighet”. För att göra kommissionens förslag samstämt med domen i fråga bör de här punkterna med andra ord utgå.

  Ändringsförslag 10

  Artikel 5, punkt 5

  5. De straffrättsliga påföljder som föreskrivs genom denna artikel får vara förenade med andra påföljder eller åtgärder, däribland följande:

  5. Dessa straffrättsliga påföljder får vara förenade med ytterligare administrativa eller civilrättsliga påföljder eller åtgärder, exempelvis följande:

  (a) Hinder för en fysisk person från att inleda en verksamhet som kräver officiell auktorisation eller officiellt godkännande eller från att grunda, förvalta eller leda ett företag eller en stiftelse, om de sakförhållanden som lett till domen är sådana att det föreligger stor risk för att personen på nytt kan komma att ägna sig åt samma slag av brottslig verksamhet.

  (a) Hinder för en fysisk person från att inleda en verksamhet som kräver officiell auktorisation eller officiellt godkännande eller från att grunda, förvalta eller leda ett företag eller en stiftelse, om de sakförhållanden som lett till domen är sådana att det föreligger stor risk för att personen på nytt kan komma att ägna sig åt samma slag av brottslig verksamhet.

  (b) Offentliggörande av det rättsliga beslut som ligger till grund för domen eller för de påföljder eller åtgärder som tillämpats.

  (b) Offentliggörande av det rättsliga beslut som ligger till grund för domen eller för de påföljder eller åtgärder som tillämpats.

  (c) Skyldighet att återställa miljön till dess tidigare skick.

  (c) Skyldighet att återställa miljön till dess tidigare skick.

  Ändringsförslag 11

  Artikel 5, punkt 5a (ny)

   

  5a. Medlemsstaterna ska se till att det betraktas som en försvårande omständighet att begå de brott som avses i artiklarna 3 och 4 inom ramen för organiserad brottslighet i den mening som avses i rådets rambeslut [… om bekämpande av organiserad brottslighet (KOM(2005)0006)].

  Motivering

  Det är önskvärt att begära att det bör ses som en försvårande omständighet om man begår miljöbrott inom ramen för organiserad brottslighet. Detta påverkar inte medlemsstaternas befogenhet att fastställa påföljdernas art och nivå.

  Ändringsförslag 12

  Artikel 7, punkt 2

  2. För de böter som föreskrivs i punkt 1 skall följande belopp tillämpas:

  utgår

  (a) Maximalt minst mellan 300 000 och 500 000 euro, i fall då ett brott som avses i artikel 3 b–h begåtts av grov vårdslöshet och orsakat betydande skada på luft, mark, vatten, djur eller växter.

   

  (b) Maximalt minst mellan 500 000 och 750 000 euro, i fall då

   

  i) ett brott som avses i artikel 3 a begåtts av grov vårdslöshet, eller

   

  ii) ett brott som avses i artikel 3 b–h

   

  – begåtts av grov vårdslöshet och medfört att någon människa lidit allvarlig skada eller dödats, eller

   

  – begåtts uppsåtligen och orsakat betydande skada på luft, mark, vatten, djur eller växter, eller då

   

  iii) ett brott som avses i artikel 3 begåtts uppsåtligen inom ramen för en sådan kriminell organisation som avses i rambeslut [… om bekämpande av organiserad brottslighet].

   

  (c) Maximalt minst mellan 750 000 och 1 500 000 euro, i fall då

   

  i) ett brott som avses i artikel 3 a begåtts uppsåtligen, eller

   

  ii) ett brott som avses i artikel 3 b–f begåtts uppsåtligen och medfört att någon människa lidit allvarlig skada eller dödats.

   

  Medlemsstaterna får tillämpa system där böterna är proportionella till den juridiska personens omsättning, till den ekonomiska vinning som uppnåtts eller förväntats genom brottets genomförande eller till något annat värde som är ett uttryck för den juridiska personens ekonomiska situation, förutsatt att systemet i fråga medger utdömande av maximala böter som minst motsvarar de i denna punkt angivna lägsta beloppen för maximala böter. En medlemsstat som väljer att tillämpa ett sådant system vid genomförandet av detta direktiv skall underrätta kommissionen om denna sin avsikt.

   

  Motivering

  EG-domstolen konstaterade klart och tydligt i sin dom av den 23 oktober 2007 (mål C‑440/05), kommissionen mot rådet) att ”fastställande av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna omfattas [] inte av gemenskapens behörighet”. För att göra kommissionens förslag samstämt med domen i fråga bör de här punkterna med andra ord utgå.

  Ändringsförslag 13

  Artikel 7, punkt 3

  3. De medlemsstater som inte har antagit euron skall tillämpa den växelkurs mellan euron och deras valutor som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning den […].

  utgår

  Motivering

  EG-domstolen konstaterade klart och tydligt i sin dom av den 23 oktober 2007 (mål C‑440/05), kommissionen mot rådet) att ”fastställande av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna omfattas [] inte av gemenskapens behörighet”. För att göra kommissionens förslag samstämt med domen i fråga bör de här punkterna med andra ord utgå.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Straffrättsliga påföljder till skydd för miljön

  Referensnummer

  KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)

  Ansvarigt utskott

  JURI

  Yttrande

         Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  15.3.2007

   

   

   

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Luis Herrero-Tejedor

  20.3.2007

   

   

  Behandling i utskott

  18.12.2007

  26.3.2008

   

   

  Antagande

  26.3.2008

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  38

  1

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Giusto Catania, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Edit Bauer, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Siiri Oviir, Nicolae Vlad Popa

  • [1]  KOM(2007)0051 av den 9 februari 2007.
  • [2]  Mål C-176/03 av den 13 september 2005.
  • [3]  Mål C-440/05 (kommissionen mot rådet).
  • [4]  Punkt 70 i avgörandet.
  • [5]  Artikel 69f.2, även om Förenade kungariket, Irland och Danmark (tillsammans med andra medlemsstater) kommer att kunna använda ”nödbromsen” för att blockera antagandet av straffrättsliga åtgärder.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Straffrättsliga påföljder till skydd för miljön

  Referensnummer

  KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)

  Framläggande för parlamentet

  9.2.2007

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  JURI

  15.3.2007

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  15.3.2007

  LIBE

  15.3.2007

   

   

  Associerat/associerade utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  12.7.2007

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Hartmut Nassauer

  10.4.2007

   

   

  Behandling i utskott

  25.6.2007

  26.2.2008

  27.3.2008

   

  Antagande

  8.4.2008

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  15

  11

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Carlo Casini, Titus Corlăţean, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Sharon Bowles, Mogens Camre, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, József Szájer, Jacques Toubon

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

  Reinhard Rack

  Ingivande

  15.4.2008