VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG en 2000/75/EG, Beschikking 2000/258/EG en de Richtlijnen 2001/89/EG, 2002/60/EG en 2005/94/EG

  18.4.2008 - (COM(2008)0120 – C6‑0156/2008 – 2008/0046(CNS)) - *

  Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  Rapporteur: Neil Parish
  (Vereenvoudigde procedure – Artikel 43, lid 1 van het Reglement)

  Procedure : 2008/0046(CNS)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A6-0160/2008
  Ingediende teksten :
  A6-0160/2008
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG en 2000/75/EG, Beschikking 2000/258/EG en de Richtlijnen 2001/89/EG, 2002/60/EG en 2005/94/EG

  (COM(2008)0120 – C6‑0156/2008 – 2008/0046(CNS))

  (Raadplegingsprocedure)

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0120),

  –   gelet op artikel 37 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0156/2008),

  –   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

  –   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6‑0160/2008),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

  2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

  3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

  4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  PROCEDURE

  Titel

  Vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied

  Document- en procedurenummers

  COM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS)

  Datum raadpleging EP

  7.4.2008

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  AGRI

  10.4.2008

  Rapporteur(s)

         Datum benoeming

  Neil Parish

  31.3.2008

   

   

  Vereenvoudigde procedure - datum besluit

  31.3.2008

  Datum goedkeuring

  17.4.2008

   

   

   

  Datum indiening

  18.4.2008