Postup : 2006/0142(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0161/2008

Předložené texty :

A6-0161/2008

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.13

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0208

ZPRÁVA     ***I
PDF 271kWORD 362k
18. 4. 2008
PE 388.360v02-00 A6-0161/2008

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Společenství o vízech

(KOM(2006)0403 – C6‑0254/2006 – 2006/0142(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Henrik Lax

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Společenství o vízech

(KOM(2006)0403 – C6‑0254/2006 – 2006/0142(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0403),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 62 odst. 2 písm. a) a písm. b) podbod ii) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0254/2006),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0161/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 5 a (nový)

 

(5a) Členské státy by měly zajistit, aby zjednodušení procesu vyřizování žádostí o vízum co nejvíce pomohlo všem žadatelům. Zvláštní pozornost by se měla věnovat žadatelům, jejichž místo bydliště se nachází ve značné vzdálenosti od diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, který žádost vyřizuje. Diplomatická mise nebo konzulární úřad příslušného členského státu by se měl snažit zajistit, aby možnosti „jednorázového“ vyřízení žádosti mohl využívat co největší počet žadatelů.

Odůvodnění

Cílem tohoto bodu odůvodnění je zavést nové postupy ke zjednodušení vízového režimu pro žadatele, aniž by se zavrhl stávající postup určení členského státu, který odpovídá za vyřízení žádosti o vízum.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 8

(8) Od ustanovení tohoto nařízení se mohou odchýlit pravidla stanovená v dvoustranných dohodách Evropského společenství se třetími zeměmi, jejichž účelem je zjednodušit proces vyřizování žádostí o krátkodobá víza.

(8) Od ustanovení tohoto nařízení se mohou odchýlit pravidla stanovená v dvoustranných dohodách Evropského společenství se třetími zeměmi, jejichž účelem je zjednodušit proces vyřizování žádostí o krátkodobá víza a posílit demokracii a občanskou společnost. Zjednodušení vízového režimu může mimo jiné zahrnovat snížení poplatků za vízum nebo osvobození od nich, zjednodušení částí postupu udělování víz, výjimky z používání biometrických údajů a častější používání víz pro více vstupů s dlouhou dobou platnosti. O těchto dvoustranných dohodách by Komise měla Evropskému parlamentu poskytovat včasné a jasné informace.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 10

(10) Členské státy by měly zajistit, aby kvalita služeb nabízených veřejnosti byla přijatelná a byla v souladu s řádnými správními postupy. Za tímto účelem by měly členské státy poskytnout přiměřený počet vyškolených pracovníků a dostatečné finanční prostředky.

(10) Členské státy by měly zajistit, aby kvalita služeb nabízených veřejnosti byla na vysoké úrovni, odpovídala potřebám žadatele a byla v souladu s řádnými správními postupy. Za tímto účelem by měly členské státy poskytnout přiměřený počet vyškolených pracovníků a dostatečné finanční prostředky.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 10 a (nový)

 

(10a) Členské státy by měly vyzvat všechny podnikatelské subjekty, které se přímo nebo nepřímo podílejí na poskytování služeb souvisejících se žádostmi o vízum, aby řádně zohledňovaly potřeby žadatelů. Členské státy a podnikatelské subjekty by měly zajistit, aby všechny požadavky kladené na žadatele byly přiměřené a objektivní.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 11

(11) Začlenění biometrických identifikátorů je významným krokem směřujícím k používání nových prvků, čímž se vytváří spolehlivější vazba mezi držitelem víza a cestovním pasem a vylučuje se tak používání nepravých totožností. Proto by měla být osobní přítomnost žadatele o vízum – alespoň u podání první žádosti – a registrace jeho biometrických identifikátorů ve Vízovém informačním systému (VIS) jedním ze základních požadavků pro udělení víza; žadatelům podávajícím první žádost nelze umožnit, aby podávali žádosti prostřednictvím obchodních zprostředkovatelů, jako jsou cestovní agentury.

(11) Biometrické identifikátory vytvářejí spolehlivější vazbu mezi držitelem víza a cestovním pasem a vylučují tak používání nepravých totožností.

Odůvodnění

Zpravodaj by se v usnesení chtěl vyhnout absolutnímu výroku, jelikož např. dvoustranné dohody umožňují ustoupit od používání biometrických identifikátorů.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 11 a (nový)

 

(11a) Podrobné pokyny týkající se provádění tohoto nařízení a otázky spolupráce místních konzulární úřadů by měly zahrnovat doporučení a návrhy o způsobech využívání a používání nových technologií, např. internetu, videokonferencí k rozhovorům na dálku atd., aby se všem žadatelům usnadnil postup podávání žádostí o vízum.

Odůvodnění

Je důležité, abychom zajistili konzistentnost a nepřetržité vyhodnocování významných otázek souvisejících s politikou Společenství v oblasti víz, např. internetu a používání nových technologií.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 13

(13) Žadatel by se měl dostavit osobně za účelem první registrace biometrických identifikátorů. Pro zjednodušení vyřizování jakékoli následné žádosti by mělo být možné do 48 měsíců zkopírovat biometrické identifikátory z první žádosti. Tato lhůta odpovídá době stanovené pro uchovávání údajů v nařízení o VIS.

(13) Žadatelům podávajícím první žádost by nemělo být umožněno, aby podávali žádosti prostřednictvím obchodních zprostředkovatelů, jako jsou cestovní agentury. Žadatel by se měl dostavit osobně za účelem první registrace biometrických identifikátorů. Pro zjednodušení vyřizování jakékoli následné žádosti by mělo být možné do 59 měsíců zkopírovat biometrické identifikátory z první žádosti. Tato lhůta odpovídá době stanovené pro uchovávání údajů v nařízení o VIS.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 15 a (nový)

 

(15a) Jelikož část těchto opatření má obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení nebo toto nařízení doplnit mj. o nové, jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, kterým byl zaveden regulativní postup s kontrolou. Tento postup se použije na přijímání opatření obecného významu, jejichž záměrem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem spolurozhodování podle článku 251 Smlouvy, včetně zrušení těchto prvků nebo jejich doplněním o nové, jiné než podstatné prvky. Postup by se proto měl podle potřeby použít v celém tomto nařízení. Viz také pozměňovací návrhy 53, 55 a 56.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 4 odst. 2 pododstavec 1

2. Odchylně od odstavce 1 může státní příslušník třetí země podat žádost o udělení víza ve třetí zemi, kde legálně pobývá a která je odlišná od země jeho bydliště. Tito žadatelé musí uvést důvody pro podání žádosti v uvedené zemi a úmysl žadatele vrátit se do země svého bydliště musí být prokázán mimo jakoukoli pochybnost.

2. Odchylně od odstavce 1 může státní příslušník třetí země v odůvodněných výjimečných případech (např. z humanitárních důvodů) podat žádost o vízum v jiné třetí zemi.

Odůvodnění

Nemělo by záviset na právu příslušné třetí země, zda žadatel, který o vízum žádá např. z humanitárních důvodů, bude považován za zákonně usazeného občana či nikoli. V každém případě by se mělo rozhodnutí, zda takové vízum udělí, ponechat na konzulátu členské země.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 4 odst. 2 pododstavec 2

V takovém případě mohou být ústřední orgány členského státu, který vízum uděluje, nebo diplomatická mise nebo konzulární úřad se sídlem v zemi, ve které má žadatel bydliště, požádány o konzultaci.

2. V takovém případě musí být zpravidla před udělením víza vyžádán souhlas příslušné diplomatické mise nebo konzulárního úřadu v zemi, ve které má žadatel bydliště.

Odůvodnění

Konzultace by měla být pravidlem, a nikoliv výjimkou, neboť diplomatická mise nebo konzulární úřad zastupující zemi, kde má žadatel bydliště, může žádost lépe posoudit, protože má obvykle informace, jaké jsou možnosti žadatele z příslušné země vrátit se zpět, a zná také tamní zvyklosti.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 4 odst. 2 a (nový)

 

2a. Vízum pro více vstupů lze udělit pouze v zemi, ve které má žadatel své bydliště, s výjimkou případů, kdy žadatel může prokázat, že je nutno udělit výjimku. V takovýchto výjimečných případech lze vízum udělit i v jiné třetí zemi, a to s předchozím souhlasem příslušné diplomatické mise nebo konzulárního úřadu v zemi bydliště žadatele.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 5 odst. 1 podostavec 1 písm. a

a) diplomatická mise nebo konzulární úřad členského státu, na jehož území se nachází jediný nebo hlavní cíl cesty, nebo

a) diplomatická mise nebo konzulární úřad jediného cílového členského státu, nebo v případě návštěvy vícero členských států, diplomatická mise nebo konzulární úřad kteréhokoli cílového členského státu. Letištní tranzit se nepovažuje za návštěvu nebo důvod k předložení žádosti o vízum diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu členského státu, na jehož území k tranzitu dochází, nebo

Pozměňovací návrh 13

Čl. 5 odst. 1 podostavec 1 písm. b

b) v případě, že nelze určit členský stát, který bude hlavním cílem cesty, diplomatická mise nebo konzulární úřad členského státu, jehož vnější hranici zamýšlí držitel víza překročit za účelem vstupu na území členských států.

b) diplomatická mise nebo konzulární úřad jiného členského státu, který zastupuje cílový členský stát nebo kterýkoli z cílových členských států podle ujednání v čl. 7 odst. 2a nebo 2b.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 5 odst. 1 podostavec 2

Pokud je podávána žádost o víza pro více vstupů, odpovídá za vyřízení žádosti členský stát obvyklého cíle cesty. Tato víza lze udělit pouze v zemi, ve které má žadatel své bydliště.

vypouští se

Pozměňovací návrh 15

Čl. 7 odst. 2 a (nový)

 

2a. Členské státy, které nemají vlastní zastoupení ve třetí zemi, uzavřou ujednání o zastupování s jinými členskými státy, které v dané zemi diplomatické mise nebo konzulární úřady mají.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 7 odst. 2 b (nový)

 

2b. Členské státy, které nemají vlastní zastoupení v daném regionu či oblasti, uzavřou ujednání o zastupování s jinými členskými státy, které diplomatickou misi nebo konzulární úřad v tomto regionu či oblasti mají, aby bylo zajištěno, že kvůli slabé dopravní infrastruktuře nebo velkým vzdálenostem v konkrétním regionu či zeměpisné oblasti nebudou muset žadatelé o víza vynaložit pro dosažení diplomatické mise nebo konzulárního úřadu nepřiměřené úsilí.

 

Pokyny pro určení, zda je diplomatická mise nebo konzulární úřad dosažitelná/ý pouze za vynaložení nepřiměřeného úsilí, budou pro příslušnou hostitelskou zemi vypracovány v rámci místní konzulární spolupráce. Tyto pokyny mezi jiným zohlední vzdálenosti a dopravní infrastrukturu a budou zveřejněny.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 7 odst. 3

3. Nejpozději tři měsíce před vstupem ujednání v platnost nebo zánikem jeho platnosti informuje zastoupený členský stát Komisi o nových ujednáních o zastoupení nebo o jejich zániku.

3. Pokud možno tři měsíce před vstupem ujednání v platnost nebo zánikem jeho platnosti informuje zastoupený členský stát Komisi o nových ujednáních o zastoupení nebo o jejich zániku.

Odůvodnění

Krátkodobá ujednání o zastupování mohou být nutná také v zájmu členských států i žadatelů.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 8 odst. 2

2. Těmito konzultacemi není dotčena lhůta pro posouzení žádostí o víza, kterou stanoví čl. 20 odst. 1.

2. Těmito konzultacemi není dotčena lhůta pro posouzení žádostí o víza, kterou stanoví čl. 20 odst. 1. Ve výjimečných případech lze na základě informací získaných při konzultaci tuto lhůtu prodloužit, aby bylo možno učinit další přezkum.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 9 odst. 2

2. Ústřední orgány, které byly konzultovány, musí reagovat ve lhůtě tří pracovních dnů po obdržení této žádosti. Pokud konzultující ústřední orgány neobdrží od konzultovaných orgánů v této lhůtě odpověď, bude se tato skutečnost považovat za souhlas poskytnutý konzultujícím ústředním orgánům, aby jejich diplomatická mise nebo konzulární úřad vízum udělily.

2. Ústřední orgány, které byly konzultovány, musí reagovat ve lhůtě pěti pracovních dnů po obdržení této žádosti. Pokud konzultující ústřední orgány neobdrží od konzultovaných orgánů v této lhůtě odpověď, bude se tato skutečnost považovat za souhlas poskytnutý konzultujícím ústředním orgánům, aby jejich diplomatická mise nebo konzulární úřad vízum udělily.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 10 odst. 1

1. Žádost se předkládá nejdříve tři měsíce před zahájením plánované cesty.

1. Žádost se předkládá nejdříve šest měsíců před zahájením plánované cesty.

Odůvodnění

Je třeba umožnit brzké podávání žádostí, protože např. velké skupiny turistů obvykle začínají plánovat cestu s velkým předstihem.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 10 odst. 2

2. Žadatel může být požádán, aby si k předložení žádosti sjednal schůzku. Tato schůzka může být sjednána přímo u diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, popřípadě i zprostředkovatelem. Schůzka se uskuteční do dvou týdnů.

2. Žadatel může být požádán, aby si k předložení žádosti sjednal schůzku. Tato schůzka může být sjednána přímo u diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, popřípadě i zprostředkovatelem. Schůzka se zpravidla uskuteční do dvou týdnů.

Pozměňovací návrh 22

Článek 11

Článek 11

Článek 11

Shromažďování biometrických identifikátorů

Shromažďování biometrických identifikátorů

1. Členské státy odeberou od žadatele biometrické identifikátory, které tvoří snímek obličeje a deset otisků prstů, v souladu s právy zaručenými v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Úmluvě Organizace spojených národů o právech dítěte.

Žadatel o vízum se musí k předložení první žádosti o udělení víza dostavit osobně. Při předložení této žádosti budou odebrány biometrické identifikátory, kterými jsou:

Tato ustanovení jsou uvedena v legislativním aktu přijatém podle článku 251 Smlouvy.

a) fotografie, naskenovaná nebo vyhotovená při předložení žádosti a

 

b) deset otisků prstů, které byly sejmuty horizontálně a digitálně zaznamenány.

2. Biometrické identifikátory se pro účely jakékoli další žádosti zkopírují z první žádosti za předpokladu, že poslední záznam není starší 48 měsíců. Po uplynutí této doby se další žádost považuje za „první žádost“.

 

3. Technické požadavky na fotografii a otisky prstů jsou v souladu s mezinárodními standardy stanovenými v 6. vydání dokumentu ICAO č. 9303 v části I (pasy)(1).

 

 

4. Biometrické identifikátory odebere kvalifikovaný a řádně pověřený pracovník diplomatické mise nebo konzulárního úřadu nebo, pod dohledem takového pracovníka, externí poskytovatel služby uvedený v čl. 37 písm. c).

Údaje do Vízového informačního systému (VIS) vkládá podle čl. 4 odst. 1, článku 5, čl. 6 odst. 5 a 6 nařízení o VIS pouze řádně pověřený konzulární pracovník.

5. Požadavek odebrání otisků prstů se nevztahuje na:

a) děti do šesti let věku,

b) osoby, u nichž je odebrání otisků prstů fyzicky nemožné. Pokud je však možné získat otisky méně než deseti prstů, odebere se odpovídající počet otisků.

Členský stát může stanovit výjimky z požadavku odběru biometrických identifikátorů pro držitele diplomatických pasů, služebních/úředních pasů nebo zvláštních pasů.

V každém z těchto případů se do VIS zaznamenává údaj „nepoužije se“.

 

Pozměňovací návrh 23

Článek 11 a (nový)

 

Článek 11a

 

Osobní pohovor

 

1. V zásadě platí, že žadatel musí při osobním pohovoru diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu věrohodně prokázat, že jsou splněny podmínky pro udělení víza. Od povinnosti osobně se dostavit na diplomatickou misi nebo konzulární úřad lze upustit pouze v případech uvedených v odstavci 2 tohoto článku a také v článku 40. Touto výjimkou není dotčen čl. 18 odst. 2.

 

2. Pokud neexistují pochybnosti o důvěryhodnosti žadatele, lze od povinnosti dostavit se k osobnímu pohovoru v konkrétním případě upustit. Podmínkou takové odchylky je, aby daný žadatel, jehož osobnost je diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu známa, poskytl záruku, že má v úmyslu vrátit se zpět, má dostatečné prostředky k obživě a že účel jeho pobytu je legální.

Odůvodnění

Mělo by se trvat na tom, aby osobní pohovor byl i nadále základním prvkem postupu pro udělení víza, neboť jinak by se upustilo od zásadního nástroje kontroly. Nepřijmout ustanovení o osobním pohovoru, resp. použít jej pouze ve výjimečných případech (čl. 18 odst. 2), by ve srovnání se současnou SKI znamenalo obcházení dosavadních pravidel v případě nestandardních postupů. I když se bude trvat na tom, aby byla zásada osobního pohovoru dodržena, je nutné umožnit výjimku v případě důvěryhodného žadatele.

Pozměňovací návrh 24

Čl. 12 odst. 1 písm. b

Netýká se českého znění.

 

Pozměňovací návrh 25

Čl. 14 odst. 1 pododstavec 1 úvodní část

1. Žadatel o vízum předloží:

1. Žadatel o vízum poskytne:

Odůvodnění

Výraz „poskytne“ lépe vystihuje úkon žadatele.

Pozměňovací návrh 26

Čl. 14 odst. 1 pododstavec 2 a (nový)

 

Před podáním žádosti o vízum nemusí žadatelé poskytnout doklady o ubytování nebo pozvání, pokud jsou schopni prokázat, že mají dostatek prostředků na pokrytí nákladů na pobyt a ubytování v členském státě nebo členských státech, které hodlají navštívit.

Žadatelé jsou informováni, že touto odchylkou není dotčen požadavek, aby byli schopni tyto doklady dodat na vnějších hranicích EU, je-li to požadováno.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 14 odst. 3 a (nový)

 

3a. Pokud diplomatická mise nebo konzulární úřad vyžaduje překlady podpůrných dokladů, má žadatel právo je předložit buď v úředním jazyce (úředních jazycích) hostitelské země nebo v angličtině, francouzštině či němčině.

Pozměňovací návrh 28

Čl. 15 odst. 3 pododstavec 1

3. Pojištění musí být platné na území členských států a musí se vztahovat na celou dobu pobytu nebo průjezdu žadatele. Minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR.

3. Pojištění musí být platné na území členských států a musí se vztahovat na celou dobu pobytu nebo průjezdu žadatele. Minimální pojistné krytí musí činit 20 000 EUR.

Odůvodnění

Minimální pojistné krytí ve výši 30 000 EUR je přehnané. Na pokrytí nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s přepravou do vlasti ze zdravotních důvodů, v souvislosti s neodkladnou lékařskou péči a/nebo neodkladným léčením v nemocnici, postačuje minimální pojistné krytí ve výši 20 000 EUR.

Pozměňovací návrh 29

Čl. 15 odst. 4

4. Žadatelé uzavírají pojištění ve státě, ve kterém mají bydliště. Pokud to není možné, měli by uzavřít pojištění v jakékoli jiné zemi.

4. Žadatelé uzavírají pojištění ve státě, ve kterém mají bydliště. Pokud to není možné, musí uzavřít pojištění v jiné zemi.

Odůvodnění

Upřesnění: Pojištění je podmínkou. Formulace „měli by“ není dostačující.

Pozměňovací návrh 30

Čl. 15 odst. 10 a (nový)

10a. Diplomatické mise nebo konzulární úřady schválí pouze takové cestovní zdravotní pojištění, u kterého dotyčná pojišťovna dovolí žadateli zrušit pojištění bez jakýchkoliv dalších nákladů v případě, že vízum nebude uděleno.

Odůvodnění

V případě neudělení víza musí mít žadatel právo zrušit nepotřebné pojištění bez dalších nákladů.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 16 odst. 1

1. Při předložení žádosti musí žadatelé uhradit poplatek za zpracování žádosti ve výši 60 EUR, který odpovídá administrativním nákladům na vyřízení žádosti o vízum. Poplatek je nevratný a hradí se v eurech nebo v tuzemské měně třetí země, kde se žádost o vízum podává.

1. Při předložení žádosti musí žadatelé uhradit poplatek za zpracování žádosti ve výši 35 EUR. Poplatek je nevratný a hradí se v eurech nebo v tuzemské měně třetí země, kde se žádost o vízum podává.

Odůvodnění

The new visa fee of 60 EUR hurts the image of the European Union since this is perceived as contradictory to the frequently voiced declarations of friendly relations with third countries. Furthermore real visa costs are higher than the visa fee, costs of travel medical insurances, as well as costs of all necessary activities to get a visa.

The European Union can also not in this context be compared to the United States, which is geographically distant. The European Union has common boarders to the countries from which the European Union is receiving most of its tourists and visitors. For the EU it is thus of importance to have a relatively low and proportionate fee on visas.

Pozměňovací návrh 32

Čl. 16 odst. 4 písm. a

a) děti do věku 6 let,

a) děti do věku 12 let;

Odůvodnění

Děti obvykle cestují s rodiči. Hradí-li rodina poplatky za vízum pro všechny děti, jsou celkové náklady na žádost neúměrné.

Pozměňovací návrh 33

Čl. 16 odst. 4 písm. b a (nové)

 

(ba) účastníci studentských výměnných programů,

Pozměňovací návrh 34

Čl. 16 odst. 4 písm. c a (nové)

 

(ca) osoby do 25 let včetně, které se účastní neziskových sportovních, kulturních nebo občansko-společenských akcí,

Pozměňovací návrh 35

Čl. 16 odst. 4 písm. c b (nové)

 

(cb) osoby, které prokázaly, že jejich cesta je nezbytná z humanitárních důvodů, mimo jiné je-li jejich život v ohrožení a země, kde mají bydliště, nemůže poskytnout potřebnou lékařskou péči, a osoby, které je doprovázejí.

Pozměňovací návrh 36

Čl. 16 odst. 4 a (nový)

 

4a. Aniž je dotčen odst. 4 písm. a), rodiny, které cestují s více než dvěma dětmi, nemusí hradit poplatek za zpracování za více než dvě děti.

Pozměňovací návrh 37

Čl. 16 odst. 4 b (nový)

 

4b. Poplatek za zpracování činí polovinu obvyklého poplatku u dalších žádostí podaných ve lhůtě uvedené v čl. 11.

Pozměňovací návrh 38

Čl. 16 odst. 5

5. V jednotlivých případech může být poplatek za zpracování v souladu s vnitrostátními právními předpisy prominut nebo snížen, pokud toto opatření přispěje k podpoře kulturních zájmů i zájmů v oblasti zahraniční nebo rozvojové politiky, v jiných oblastech důležitého veřejného zájmu nebo z humanitárních důvodů.

5. V jednotlivých případech může být poplatek za zpracování v souladu s vnitrostátními právními předpisy prominut nebo snížen, pokud toto opatření přispěje k podpoře kulturních a sportovních zájmů i zájmů v oblasti zahraniční nebo rozvojové politiky, v jiných oblastech důležitého veřejného zájmu nebo z humanitárních důvodů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se snaží usnadnit přeshraniční cesty osobám účastnícím se sportovních akcí.

Pozměňovací návrh 39

Čl.16 odst. 8

8. V případech, kdy žadatel o vízum podá svou žádost bez odůvodnění v době kratší než čtyři dny před plánovaným dnem odjezdu, zvýší se poplatek na dvojnásobek.

8. V případech, kdy žadatel o vízum podá svou žádost bez odůvodnění v době kratší než čtyři dny před plánovaným dnem odjezdu, může se poplatek zvýšit na dvojnásobek, neexistují-li polehčující okolnosti.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se snaží zavést flexibilní opatření jak pro žadatele, tak pro konzulární pracovníky v případě, že jsou žádosti o vízum podány těsně před odjezdem.

Pozměňovací návrh 40

Čl. 18 odst. 2 písm. a (nové)

 

(a) Bude-li nutné pozvat žadatele k pohovoru, o žádosti bude rozhodnuto jednorázovým postupem v případě, že diplomatickou misi nebo konzulární úřad lze z místa obvyklého pobytu žadatele dosáhnout pouze s vynaložením nepřiměřeného úsilí ve smyslu pokynů uvedených v čl. 7 odst. 2b.

Pozměňovací návrh 41

Čl. 18 odst. 2 písm. b (nové)

 

(b) V určitých případech bude možný pohovor po telefonu nebo videohovor, mimo jiné v případě, že má žadatel čistou vízovou minulost v souladu s článkem 42c, nebo v případě, že diplomatickou misi nebo konzulární úřad lze z místa obvyklého pobytu žadatele dosáhnout pouze s vynaložením nepřiměřeného úsilí v souladu s pokyny uvedenými v čl. 7 odst. 2b.

Pozměňovací návrh 42

Čl. 18 odst. 4 písm. b

b) skutečnost, že žadatel neohrožuje veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy jakéhokoli členského státu; tato skutečnost se zjišťuje z vnitrostátních databází a z databáze SIS,

b) skutečnost, že žadatel neohrožuje veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy jakéhokoli členského státu; tato skutečnost se zjišťuje z databáze SIS a pokud to vnitrostátní právní přepisy dovolují, z vnitrostátních databází,

Pozměňovací návrh 43

Čl.20 odst. 3 pododstavec 1 a podostavec 2 úvodní část

3. Víza pro více vstupů, která svého držitele opravňují k více vstupům, tříměsíčním pobytům nebo několikanásobným průjezdům v šestiměsíčním období, mohou být udělena nejvýše na dobu 5 let.

3. V případě schválení žádosti udělí diplomatické mise nebo konzulární úřady víza pro více vstupů, která svého držitele opravňují k více vstupům, tříměsíčním pobytům nebo několikanásobným průjezdům v šestiměsíčním období, s dobou platnosti 12 měsíců.

 

V řádně odůvodněných případech lze udělit víza pro více vstupů s platností přesahující 12 měsíců, avšak nejvýše na dobu 5 let.

 

V řádně odůvodněných případech, kdy není vhodné udělení víza pro více vstupů, může být uděleno jednorázové vízum s dobou platnosti 6 měsíců.

Při rozhodování o udělení víza jsou zvláště důležitá tato kritéria:

Při rozhodování o udělení víza pro více vstupů s dobou platnosti delší 12 měsíců jsou zvláště důležitá tato kritéria:

Pozměňovací návrh 44

Čl. 20 odst. 3 pododstavec 2 písm. a

a) potřeba žadatele často a/nebo pravidelně cestovat z důvodu jeho zaměstnání nebo rodinného stavu; jedná se např. o podnikatele, úředníky s pravidelnými oficiálními kontakty se členskými státy a orgány Společenství, rodinné příslušníky občanů Unie, rodinné příslušníky, kteří jsou občany třetí země a mají bydliště v některém z členských států, námořníky

a) potřeba žadatele často a/nebo pravidelně cestovat z důvodu jeho zaměstnání nebo rodinného stavu; jedná se např. o podnikatele, úředníky s pravidelnými oficiálními kontakty se členskými státy a orgány Společenství, rodinné příslušníky občanů Unie, rodinné příslušníky, kteří jsou občany třetí země a mají bydliště v některém z členských států, námořníky, řidiče z povolání, kteří pravidelně překračují hranice, a účastníky výměnných programů a jiných pravidelných občansko-společenských aktivit,

Pozměňovací návrh 45

Čl. 21 odst. 2

2. Ústřední orgány členského státu, jehož diplomatická mise nebo konzulární úřad udělily vízum s územně omezenou platností v případech uvedených v prvním pododstavci odstavce 1 bod a) a b), oznámí okamžitě tuto skutečnost ústředním orgánům ostatních členských států.

2. Ústřední orgány členského státu, jehož diplomatická mise nebo konzulární úřad udělily vízum s územně omezenou platností v případech uvedených v prvním pododstavci odstavce 1 bod a) a b), oznámí okamžitě tuto skutečnost ústředním orgánům ostatních členských států. Pokud v případě bodu b) prvního pododstavce odstavce 1 konzultovaný členský stát během předchozí konzultace vznesl námitky, musí být příslušné informace předány ústředním orgánům konzultovaného členského státu s přiměřeným předstihem před udělením víza.

Pozměňovací návrh 46

Čl. 22 odst. 2 písm. a

a) držitelé jednotného krátkodobého víza nebo průjezdního víza uděleného členským státem,

 

a) držitelé povolení k pobytu, jednotného krátkodobého víza nebo průjezdního víza uděleného členským státem,

Odůvodnění

Text zajistí soulad s Úmluvou k provedení schengenské dohody (čl. 21 odst. 1).

Pozměňovací návrh 47

Čl. 23 odst. 3

3. Zamítnutí žadatelé o vízum mají právo na odvolání. Odvolání se řídí vnitrostátním právem. Žadatelé musí být písemně informováni o kontaktních místech, která mohou poskytnout informace o zástupcích příslušných jednat jménem žadatelů v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

3. Zamítnutí žadatelé o vízum mají právo na odvolání. V případě, že žadatel uplatní svoje právo na odvolání, provede se důkladný přezkum rozhodnutí a důvodů zamítnutí. Žadatel je informován o výsledcích tohoto přezkumu a jsou mu rovněž sděleny podrobnější důvody zamítnutí víza.

 

Odvolání se řídí vnitrostátním právem. Žadatelé musí být písemně informováni o kontaktních místech, která mohou poskytnout informace o zástupcích příslušných jednat jménem žadatelů v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh 48

Článek 24

Udělení krátkodobého víza nebo průjezdního víza neopravňuje automaticky ke vstupu.

Udělení krátkodobého víza nebo průjezdního víza opravňuje automaticky ke vstupu za předpokladu, že cestující při příjezdu na vnější hranici splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)1, a pokud o něm není pro účely odmítnutí vstupu veden záznam v Schengenském informačním systému (SIS) nebo ve vnitrostátním rejstříku nebo pokud nevyšly najevo nové skutečnosti dokazující, že žádost o udělení víza byla předložena s podvodným úmyslem.

______________

1 Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1.

Odůvodnění

Má-li osoba platné krátkodobé nebo tranzitní vízum, mělo by být obecným pravidlem, že má právo ke vstupu, pokud splňuje platná kritéria stanovená v právních předpisech EU.

Pozměňovací návrh 49

Čl. 28 odst. 5

5. Za prodloužení víza se hradí poplatek ve výši 30 EUR.

5. Za prodloužení víza se hradí poplatek ve výši 17,5 EUR.

Pozměňovací návrh 50

Čl. 31 odst. 1

1. Orgány hraniční kontroly mohou rozhodnout o zkrácení doby trvání pobytu stanovené ve vízu, pokud zjistí, že držitel víza nemá na zamýšlenou dobu pobytu dostatečné prostředky k obživě.

1. Orgány hraniční kontroly a odpovědné správní orgány členských států mohou rozhodnout o zkrácení doby trvání pobytu stanovené ve vízu, pokud zjistí, že držitel víza nemá na zamýšlenou dobu pobytu dostatečné prostředky k obživě.

Odůvodnění

Ve většině případů tyto skutečnosti nezjistí orgány hraniční kontroly, ale místní orgány, které by proto měly mít možnost zkrátit platnost víza na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 51

Čl. 32 odst. 6 a (nový)

 

6a. Ustanovení o odběru biometrických údajů v souladu s článkem 11 se uplatní odpovídajícím způsobem s tím, že biometrické údaje odebírají a vkládají do vízového informačního systému orgány příslušné pro udělování víz na hranicích.

Pozměňovací návrh 52

Čl. 33 odst. 3

3. Tento článek se použije, aniž je dotčen čl. 32 odst. 3, 4 a 5.

3. Tento článek se použije, aniž je dotčen čl. 32 odst. 3, 4, 5 a 6a.

Pozměňovací návrh 53

Čl. 35 odst. 2

2. Ústřední orgány členských států poskytnou jak vyslaným, tak v místě zaměstnaným pracovníkům vhodná školení a odpovídají za poskytnutí úplných, přesných a aktualizovaných informací o příslušných právních předpisech Společenství a vnitrostátního práva.

2. Ústřední orgány členských států poskytnou jak vyslaným, tak v místě zaměstnaným pracovníkům vhodná školení a odpovídají za poskytnutí úplných, přesných a aktualizovaných informací a vzdělání o příslušných právních předpisech Společenství a vnitrostátního práva, jakož i o schengenské vízové politice.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit potřebu řádného vzdělání pracovníků. Konzulům a konzulárním pracovníkům překvapivě často chybí znalosti o záležitostech vízové politiky, což má za následek nejasnou schengenskou vízovou politiku.

Pozměňovací návrh 54

Článek 36

Článek 36

Způsob vyřizování žádostí o víza příslušnými pracovníky

Článek 36

Chování příslušných pracovníků zapojených do vyřizování žádostí o víza

1. Diplomatické mise a konzulární úřady členských států jednají se žadateli zdvořile.

1. Členské státy zajistí, aby všichni příslušní pracovníci zapojení do vyřizování žádostí o víza jednali se žadateli zdvořile.

2. Konzulární pracovníci plně respektují při výkonu svých povinností lidskou důstojnost. Jakákoli přijatá opatření budou přiměřená cílům, které tato opatření sledují.

2. Všichni pracovníci při plnění svých úkolů plně respektují lidskou důstojnost a nedotknutelnost žadatele. Jakákoli přijatá opatření budou přiměřená sledovaným cílům.

3. Při plnění svých úkolů nesmí konzulární pracovníci diskriminovat žádné osoby na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

3. Při plnění svých úkolů nesmí pracovníci diskriminovat žádné osoby na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Odůvodnění

Znění přijaté ve SKI.

Pozměňovací návrh 55

Článek 37

Článek 37

Formy spolupráce v oblasti přijímání žádostí o víza

Článek 37

Formy spolupráce v oblasti přijímání žádostí o víza

1. Členské státy mohou navázat tyto formy spolupráce:

Tato ustanovení jsou uvedena v legislativním aktu přijatém podle článku 251 Smlouvy.

a) „společná pracoviště“: pracovníci diplomatických úřadů a konzulárních misí jednoho nebo více členských států vyřizují žádosti (včetně odebírání biometrických identifikátorů), které jim byly adresovány na diplomatický úřad a konzulární misi jiného členského státu, a používají zařízení tohoto členského státu. Dotyčné členské státy se dohodnou jak na trvání a podmínkách pro ukončení společného pracoviště, tak na podílu z administrativních poplatků, které obdrží členský stát, jehož diplomatický úřad nebo konzulární mise jsou využívány.

 

b) „společná střediska pro podávání žádostí o vízum“: pracovníci diplomatických úřadů a konzulárních misí dvou nebo více členských států jsou společně umístěni do jedné budovy, kde přijímají žádosti o udělení víz (včetně odebírání biometrických identifikátorů), které jim byly adresovány. Žadatelům je oznámen členský stát příslušný k vyřízení žádosti o udělení víza. Členské státy se dohodnou na trvání této spolupráce a podmínkách jejího ukončení i na nákladech, které zúčastněné členské státy nesou společně. Jeden členský stát odpovídá za smlouvy týkající se logistiky a diplomatických vztahů s hostitelskou zemí.

 

c) spolupráce s externími poskytovateli služby: pokud místní situace konzulárního úřadu nedovoluje vybavit konzulární úřad pro registraci/odběr biometrických identifikátorů nebo zřídit společné pracoviště nebo společné středisko pro podávání žádostí o vízum, může členský stát nebo několik členských států spolupracovat společně při přijímání žádostí o udělení víz (včetně odebírání biometrických identifikátorů) s externím poskytovatelem služby. V takovém případě zůstávají dotčené členské státy odpovědné za dodržování předpisů na ochranu údajů při vyřizování žádostí o víza.

 

Pozměňovací návrh 56

Článek 38

Článek 38

Článek 38

Spolupráce s externími poskytovateli služby

Spolupráce s externími poskytovateli služby

1. Spolupráce s externími poskytovateli služby má tyto podoby:

Tato ustanovení jsou uvedena v legislativním aktu přijatém podle článku 251 Smlouvy.

a) externí poskytovatel služby funguje jako centrum pro telefonické dotazy, poskytuje obecné informace o požadavcích na předkládání žádostí o víza a provozuje systém sjednávání schůzek; a/nebo

 

b) externí poskytovatel služby poskytuje obecné informace o požadavcích na předkládání žádostí o víza, shromažďuje žádosti, podpůrné doklady a biometrické identifikátory od žadatelů o víza, vybírá poplatky za zpracování žádostí (podle článku 16) a předává úplný spis a údaje diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu členského státu, které jsou příslušné k vyřízení žádosti.

 

2. Dotyčný členský stát vybere externího poskytovatele služby, který je schopen zajistit všechna technická a organizační bezpečnostní opatření a odpovídající technická a organizační opatření vyžadovaná členským státem (členskými státy) k ochraně osobních údajů proti nahodilému nebo protiprávnímu porušení nebo nahodilé ztrátě, změně, neoprávněnému sdělení nebo přístupu, zejména pokud zpracování zahrnuje jak předávání údajů prostřednictvím sítě, tak i přijímání a předávání spisů a údajů konzulárnímu úřadu, a proti všem protiprávním způsobům zpracování.

 

Při výběru externích poskytovatelů služby prověří diplomatické mise nebo konzulární úřady míru solventnosti a spolehlivosti společnosti (včetně potřebných licencí, zápisu v obchodním rejstříku, stanov společnosti, bankovních smluv) a zajistí, aby nedošlo ke střetu zájmů.

 

3. Externí poskytovatelé služby nemají za žádným účelem přístup do Vízového informačního systému. Výlučný přístup do VIS mají řádně pověření pracovníci diplomatických misí nebo konzulárních úřadů.

 

4. Příslušný členský stát (příslušné členské státy) uzavře (uzavřou) s externím poskytovatelem služby smlouvu podle článku 17 směrnice 95/46/ES. Před uzavřením této smlouvy sdělí diplomatická mise nebo konzulární úřad dotyčného členského státu v rámci místní konzulární spolupráce diplomatickým misím a konzulárním úřadům jiných členských států a zastoupení Komise, proč je smlouva nezbytná.

 

5. Kromě povinností stanovených v článku 17 směrnice 95/46/ES obsahuje smlouva rovněž ustanovení, která:

 

a) přesně vymezí úkoly poskytovatele služby,

 

b) stanoví povinnost poskytovatele služby jednat na základě pokynů příslušných členských států a zpracovávat za příslušný členský stát údaje výlučně z důvodu zpracování osobních údajů uvedených v žádosti o vízum v souladu se směrnicí 95/46,

 

c) stanoví povinnost poskytovatele služby poskytnout žadatelům informace uvedené v nařízení o VIS,

 

d) upraví trvalý přístup konzulárních pracovníků do objektů poskytovatele služby,

 

e)stanoví povinnost poskytovatele služby dodržovat pravidla pro zachování důvěrnosti (včetně ochrany údajů shromážděných v souvislosti se žádostmi o víza);

 

f)obsahují doložku o pozastavení a ukončení.

 

6. Příslušný členský stát (příslušné členské státy) dohlíží na plnění smlouvy, včetně:

 

a) obecných informací, které poskytovatel služby sděluje žadatelům o víza,

 

b) technických a organizačních bezpečnostních opatření a odpovídajících technických a organizačních opatření k ochraně osobních údajů proti nahodilému nebo protiprávnímu porušení nebo nahodilé ztrátě, změně, neoprávněnému sdělení nebo přístupu, zejména pokud zpracování zahrnuje jak předávání údajů prostřednictvím sítě, tak i přijímání spisů a údajů od konzulárních úřadů a jejich předávání,

 

c) registrace biometrických identifikátorů,

 

d) opatření přijatých k dodržování ustanovení o ochraně údajů.

 

7. Celková částka poplatků účtovaných externím poskytovatelem služby za zpracování žádostí o víza nepřekročí částku uvedenou v článku 16.

 

8. Konzulární pracovníci příslušného členského státu (příslušných členských států) vyškolí poskytovatele služby v problematice, která je nezbytná k řádnému poskytování služby a dostatečnému informování žadatelů o víza.

 

Pozměňovací návrh 57

Článek 39

Článek 39

Článek 39

Organizace

Organizace

1. Diplomatické mise a konzulární úřady členských států sdělí široké veřejnosti přesné informace o způsobech sjednávání schůzek a předkládání žádostí o udělení víz.

Tato ustanovení jsou uvedena v legislativním aktu přijatém podle článku 251 Smlouvy.

2. Bez ohledu na zvolený typ spolupráce se členské státy mohou rozhodnout, že zachovají možnost, aby žadatelé předkládali žádosti o víza přímo v prostorách diplomatických misí nebo konzulárních úřadů. Členské státy zajistí kontinuitu přijímání a vyřizování žádostí o víza v případě náhlého ukončení spolupráce s ostatními členskými státy nebo jakéhokoli typu spolupráce s externím poskytovatelem služby.

 

3. Členské státy informují Komisi o tom, jak hodlají na každém konzulárním pracovišti organizovat přijímání a vyřizování žádostí o víza. Komise zajistí odpovídající zveřejnění.

Členské státy předloží Komisi smlouvy, které uzavřely.

 

Pozměňovací návrh 58

Čl. 40 odst. 1 a (nový)

 

1a. Přijímání žádostí o víza obchodními zprostředkovateli nezbavuje diplomatické mise a konzulární úřady členských států povinnosti důkladně a nezávisle v každém jednotlivém případě prověřit splnění veškerých podmínek pro udělení víza podle článku 18. V případě jakékoli pochybnosti může být zapotřebí, aby se žadatel osobně dostavil na diplomatickou misi nebo konzulární úřad v souladu s čl. 18 odst. 2.

Odůvodnění

Je nutno objasnit, že obchodní zprostředkovatelé nemohou provádět žádná předběžná rozhodnutí o tom, zda bude vízum uděleno.

Pozměňovací návrh 59

Čl. 40 odst. 2 písm. c

c) smlouvy s leteckými dopravci, které musí zahrnovat zahraniční a zaručené zpáteční cesty s pevným datem.

c) věrohodná ujednání pro zahraniční a zpáteční cesty.

Pozměňovací návrh 60

Čl. 40 odst. 2 a (nový)

2a. S obchodními zprostředkovateli je třeba nakládat spravedlivě. Musí jim být umožněno provozování jejich obchodní činnosti přiměřeným a efektivním způsobem.

Odůvodnění

Na obchodní zprostředkovatele se nesmí vztahovat žádná nespravedlivá omezení, která by narušila jejich obchodní činnost.

Pozměňovací návrh 61

Čl. 41 odst. 2

2. Zastupující členský stát a zastoupený členský stát zveřejní ujednání o zastoupení podle článku 7 tři měsíce před vstupem v platnost tohoto ujednání. Přitom uvedou, jaké kategorie žadatelů musí podat svou žádost přímo u diplomatické mise nebo konzulárního úřadu zastoupeného členského státu.

2. Zastupující členský stát a zastoupený členský stát zveřejní ujednání o zastoupení podle článku 7 pokud možno tři měsíce před vstupem v platnost tohoto ujednání. Přitom uvedou, jaké kategorie žadatelů musí podat svou žádost přímo u diplomatické mise nebo konzulárního úřadu zastoupeného členského státu.

Odůvodnění

V zájmu členských států i žadatelů může být zapotřebí krátkodobých ujednání o zastoupení.

Zveřejnění ujednání s tříměsíčním předstihem pak není možné.

Pozměňovací návrh 62

Čl. 41 odst. 6

6. Veřejnost bude informována o tom, že samotné vízum neopravňuje automaticky ke vstupu a že po držiteli víza může být na hranicích vyžadováno předložení podpůrných dokladů.

6. Veřejnost bude informována o tom, že samotné vízum neopravňuje automaticky ke vstupu a že po držiteli víza může být na hranicích vyžadováno předložení podpůrných dokladů. Na tuto skutečnost je držitel víza při udělení víza ještě jednou jasně písemně upozorněn.

Odůvodnění

Tato informace je důležitá zejména pro držitele víza, a proto je nutné jej na tuto skutečnost výslovně a písemně upozornit.

Pozměňovací návrh 63

Čl. 41 odst. 7

7. Veřejnost bude informována o směnném kurzu, který použijí diplomatické mise nebo konzulární úřady členského státu při uložení poplatku za zpracování žádosti o vízum v místní měně.

7. Veřejnost bude informována o výši poplatku za zpracování žádosti v tuzemské měně hostitelského státu a také o směnném kurzu, který použijí diplomatické mise nebo konzulární úřady členského státu při uložení poplatku za zpracování žádosti o vízum v místní měně.

Odůvodnění

Je nutné především sdělit, jaká je výše poplatku za zpracování žádosti.

Pozměňovací návrh 64

Čl. 41 odst. 7 a (nový)

 

7a. Za účelem další podpory uplatňování společné vízové politiky budou založeny společné internetové stránky pro schengenská víza. Tyto internetové stránky budou také podporovat průběh postupu udělování víz.

 

Informace pro širokou veřejnost v souladu s odstavci 1 až 7 budou také přístupné prostřednictvím společných internetových stránek pro schengenská víza.

Pozměňovací návrh 65

Čl. 42 odst. 1 pododstavec 2

Pokud se v rámci místní konzulární spolupráce zjistí, že je třeba u jednoho nebo více z výše uvedených bodů a) – d) nezbytný jednotný postup, přijmou se opatření o takovém postupu na základě ustanovení čl. 46 odst. 2.

Pokud se v rámci místní konzulární spolupráce zjistí, že je třeba u jednoho nebo více z výše uvedených bodů a) – d) nezbytný jednotný postup, přijmou se opatření o takovém postupu na základě ustanovení uvedených v čl. 46 odst. 2a.

Pozměňovací návrh 66

Čl. 42 odst. 2 a (nový)

 

2a. V rámci místní konzulární spolupráce se zavedou jednotné postupy, které žadatelům umožní sjednat si schůzku pro podání žádosti telefonicky, prostřednictvím internetu nebo jiným způsobem.

Pozměňovací návrh 67

Čl. 42 odst. 5 pododstavec 2

Na základě těchto měsíčních zpráv Komise vypracuje pro každý stát roční zprávu a předloží ji Radě.

Na základě těchto měsíčních zpráv Komise vypracuje pro každý stát roční zprávu a předloží ji Radě a Evropskému parlamentu.

Odůvodnění

Protože se zde uplatňuje postup spolurozhodování, musí být Evropský parlament o „praktických“ zkušenostech v daném místě informován stejným způsobem jako Rada.

Pozměňovací návrh 68

Hlava V

HLAVA V: Závěrečná ustanovení

HLAVA V: Zjednodušení postupu vyřizování žádostí o vízum

Odůvodnění

Je třeba zavést novou hlavu pro zjednodušení postupu vyřizování víz.

Pozměňovací návrh 69

Čl. 42 a (nový)

 

Článek 42a

Hodnocení

 

Do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost vyhodnotí Komise provádění tohoto nařízení a ujednání mezi členskými státy o místní konzulární spolupráci při udělování víz. Velká pozornost bude věnována zvláštním potřebám provozovatelů osobní trajektové přepravy a turistických společností, které poskytují služby v pohraničních oblastech schengenského prostoru, a dále biometrickým údajům a ustanovením, jejichž cílem je usnadnit a zjednodušit postup udělování víz. Po vyhodnocení navrhne Komise v případě potřeby změny tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 70

Článek 42 b (nový)

Článek 42 b

 

Dvoustranné dohody o usnadnění postupu vyřizování žádostí o vízum

 

Společenství může s třetími zeměmi uzavírat dvoustranné dohody, jejichž účelem je zjednodušit postup vyřizování žádostí o krátkodobá víza.

 

Tyto dohody se uzavírají poté, co Evropský parlament udělí souhlas v souladu s postupem uvedeným v čl. 300 odst. 3 druhém pododstavci Smlouvy.

 

Státy, které jsou součástí politiky sousedství a partnerství Unie a které se zavázaly k dodržování norem Společenství, budou mít při uzavírání těchto dohod přednost. Dvoustranné dohody o zjednodušení postupu vyřizování víz se řídí základními principy, které jsou stanoveny tímto nařízením.

 

Každým druhým rokem se bude vyhodnocovat dopad dohod o usnadnění postupu, aby se zjistilo. zda je třeba zavést další zjednodušující opatření a zahrnout nové kategorie žadatelů.

Odůvodnění

Třetí země, které úzce spolupracují s členskými státy schengenského prostoru, budou mít možnost dosáhnout přednostního zacházení prostřednictvím dohod o usnadnění postupu vyřizování víz. Je však důležité, aby se tyto dohody řídily obecnými zásadami kodexu o vízech a aby byly v kodexu stanoveny hlavní myšlenky zjednodušení. Parlament by měl být zcela informován a pokud to bude nutné, vyzván k udělení souhlasu.

Pozměňovací návrh 71

Článek 42 c (nový)

 

Článek 42c

Žadatelé cestující opakovaně

 

Splní-li žadatel veškeré podmínky pro udělení víza během tří po sobě následujících vízových pobytů v členských státech v rámci pětiletého období (čistá vízová minulost) a požádá-li o vízum do pěti let od vypršení platnosti posledního ze tří víz, o něž požádal, má tento žadatel právo na zjednodušený postup.

 

Zjednodušený postup může zahrnovat udělení víza pro více vstupů s delší dobou platnosti, zrušení požadavku na pohovor, méně podpůrných dokladů a možnost, že některé části postupu vyřizování žádosti o vízum proběhnou po internetu.

 

Tento zjednodušený postup bude dále upřesněn v pokynech k praktickému uplatňování kodexu o vízech, na které odkazuje článek 45.

Pozměňovací návrh 72

Článek 42 d (nový)

 

Článek 42d

Postup zrušení vízového režimu

 

Splní-li třetí země podmínky, jakými jsou např. nízká míra zamítnutých žádostí, plnění dohody o zpětném přebírání osob, nízké procento státních příslušníků, kteří překročili platnost víz, a nízký počet osob, které byly deportovány z důvodu nelegálního zaměstnání, posoudí Komise, zda navrhne zrušení vízové povinnosti pro státní příslušníky této třetí země v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 539/2001.

Pozměňovací návrh 73

Článek 43 a (nový)

 

Článek 43a

 

Evropský parlament a Rada v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy přijmou rozhodnutí o termínech a způsobu zavedení požadavků na biometrické identifikátory pro země, kterým byla nabídnuta možnost členství v EU v rámci přístupových jednání, a pro země, které využívají programů evropské politiky sousedství.

Odůvodnění

V duchu evropské politiky sousedství a vzhledem k tomu, že by se měl kodex o vízech zaměřit na zjednodušení vízového režimu, o přijetí nových opatření zavádějících biometrické identifikátory do víz občanů zemí, které se účastní programů evropské politiky sousedství, a dalších zemí, které s EU úzce spolupracují, by se mělo rozhodovat se souhlasem Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 74

Hlava Va (nová)

 

HLAVA Va: Závěrečná ustanovení

Pozměňovací návrh 75

Čl. 44 odst. 1

1. Přílohy III, IV, V, VI, VIII, IX, X a XI se mění postupem uvedeným v čl. 46 odst. 2.

1. Přílohy VI a XI se mění postupem uvedeným v čl. 46 odst. 2a.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 5.

Pozměňovací návrh 76

Čl. 44 odst. 2

2. Aniž je dotčen čl. 47 odst. 2, bude o změnách příloh I a II rozhodnuto podle postupu stanoveného v čl. 46 odst. 2.

2. Aniž je dotčen čl. 47 odst. 2, bude o změnách dalších příloh rozhodnuto podle postupu stanoveného v článku 251 Smlouvy.

Odůvodnění

Základní prvky nařízení by se měly měnit pouze legislativním postupem, jak je tomu v případě Schengenského kodexu o ochraně hranic (nařízení (ES) č. 562/2006).

Pozměňovací návrh 77

Článek 45

Praktické pokyny, jež zavádějí jednotné postupy, kterými se mají diplomatické mise a konzulární úřady členských států řídit při vyřizování žádostí o víza, se vypracují v souladu s postupem uvedeným v čl. 46 odst. 2.

Praktické pokyny, jež zavádějí jednotné postupy, kterými se mají diplomatické mise a konzulární úřady členských států řídit při vyřizování žádostí o víza, se vypracují v souladu s postupem uvedeným v čl. 46 odst. 2a.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 5.

Pozměňovací návrh 78

Čl. 46 odst. 2 a (nový)

 

2a. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 5.

Pozměňovací návrh 79

Příloha III bod 15

15. Členský stát, který je hlavním cílem cesty:

15. Cílový stát (cílové státy)

Odůvodnění

Jak bylo navrženo, bude rozšířena možnost žádat o vízum u jedné z diplomatických misí nebo jednoho z konzulárních úřadů zastupujících země, které má žadatel v úmyslu navštívit (viz navrhovaný čl. 5 odst. 1 písm. a)). Proto je třeba do žádosti uvést informace o zemích, které má žadatel v úmyslu navštívit.

Pozměňovací návrh 80

Příloha III bod 20

20. Účel cesty

20. Účel cesty (označte účel/y, kterého/kterých se tato žádost týká)

Turistika Obchod Návštěva rodiny či přátel Kultura Sport Oficiální návštěva Lékařské důvody Jiné (uveďte prosím):

Turistika Obchod Návštěva rodiny Návštěva přátel Kultura Sport Oficiální návštěva Lékařské důvody Jiné (uveďte prosím):

Odůvodnění

Mělo by být možné označit několik účelů cesty, což by lépe odpovídalo skutečnosti.

Postup zpracování žádosti o vízum se pro přátele a rodinné příslušníky liší. Je proto odůvodněné rozdělit tento bod do dvou různých bodů.

Pozměňovací návrh 81

Příloha III bod 23

23. Jméno hostitele v členských státech. Pokud není, uveďte jméno hotelu nebo adresu dočasného pobytu v členských státech.

23. Jméno hostitele v členských státech. Pokud není, uveďte jméno hotelu nebo adresu dočasného pobytu v členských státech.

adresa (e-mailová adresa) hostitele

adresa (e-mailová adresa) hostitele

telefon (fax)

telefon (fax)

 

(Není třeba vyplňovat při předložení potvrzení o dostatečných finančních prostředcích na pokrytí nákladů na ubytování a pobyt v členském státě nebo státech, které máte v úmyslu navštívit.)

Odůvodnění

Je nepřiměřené vyžadovat, aby všechny podrobnosti cesty byly naplánovány předem. Po žadatelích se v mnoha případech požaduje, aby před odjezdem měli veškeré informace o ubytování a znali podrobný plán cesty. Mělo by stačit, že žadatel prokáže dostatečné prostředky na ubytování a pobyt, pokud není pochyb o jeho dobré víře. Mělo by se také umožnit, aby pro část cesty nebyl potvrzený hostitel, hotel nebo dočasná adresa.

Pozměňovací návrh 82

Příloha X odst. 4 pododstavec 4 a (nový)

Je-li počet dnů nižší než 90, rozumí se „počtem dnů“ tento počet dnů během každých šesti měsíců.

Odůvodnění

Objasnění pravidel. Tento postup používá většina členských států schengenského prostoru, i když ne všechny, což způsobuje určité nejasnosti.

(1)

              Technické požadavky se shodují s požadavky pro pasy vydávané členskými státy jejich státním příslušníkům v souladu s nařízením (ES) 2252/2004.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.         Vývoj návrhu

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se zabývá několika legislativními návrhy, které budou mít významný dopad na vízovou politiku zemí přidružených k Schengenské úmluvě:

– Vízovým informačním systémem (VIS)(1);

– úpravou stávající Společné konzulární instrukce (SKI), kterou se zavádějí např. biometrické znaky(2);

– tímto legislativním návrhem, jehož cílem je reformovat Společnou konzulární instrukci a změnit ji v nový kodex Společenství o vízech.

Základním předpisem, který upravuje postupy a podmínky pro udělování krátkodobých víz, průjezdních víz a letištních průjezdních víz, je v současnosti Společná konzulární instrukce (SKI).

II.        Návrh Komise

Komise předkládá svůj návrh v kontextu Haagského programu, který zdůrazňuje potřebu dalšího rozvoje společné vízové politiky jakožto součásti systému zaměřeného na usnadnění legitimního cestování a na boj proti nedovolenému přistěhovalectví prostřednictvím další harmonizace vnitrostátních právních předpisů a pracovních postupů na místních konzulárních úřadech.

Ke splnění cílů Haagského programu a posílení jednotnosti společné vízové politiky týkající se udělování výše uvedených druhů víz řeší navrhované nařízení následující otázky:

– Začlenění všech ustanovení upravujících udělování víz, zamítnutí žádosti o vízum, prodloužení, prohlášení víza za neplatné, zrušení víza a zkrácení doby platnosti udělených víz do jednoho kodexu o vízech: Toto se týká letištních průjezdních víz, vystavování víz na hranicích, prohlášení víza za neplatné a zrušení platnosti víza, prodloužení doby platnosti vydaného víza a výměny statistik. Co se týče letištních průjezdních víz, k dosažení obecného cíle harmonizovat všechna hlediska vízové politiky byla zrušena možnost jednotlivých členských států ukládat některým státním příslušníkům povinnost mít letištní průjezdní vízum.

– Nové aspekty postupu pro udělování víz: Zřízením Vízového informačního systému pro výměnu údajů mezi členskými státy o krátkodobých vízech se podstatně změní vyřizování žádostí o víza. Na jedné straně získají členské státy automaticky přístup k údajům o všech osobách, které požádaly o vízum (v pětiletém období, ve kterém se údaje uchovávají), což usnadní posuzování dalších žádostí o víza. Na druhé straně bude mít zavedení biometrických identifikátorů, jejichž registrace je při podání žádosti o vízum povinná, značný dopad na praktická hlediska přijímání žádostí. Jelikož Vízový informační systém by již brzy měl začít fungovat, rozhodla se Komise aktualizovat Společnou konzulární instrukci v samostatném návrhu, který stanoví pravidla pro povinně shromažďované biometrické identifikátory, a poskytuje diplomatickým misím a konzulárním úřadům členských států řadu možnosti, jak prakticky organizovat registrování žadatelů o víza, jakož i právní rámec pro spolupráci členských států s externími poskytovateli služeb (1) (zpravodajkou je baronka LUDFORDOVÁ). Obsah uvedeného návrhu je vložen do tohoto návrhu a je přizpůsoben jeho struktuře. Tento návrh bude pozměněn, jakmile budou ukončena jednání o samostatném návrhu. Ustanovení pro spolupráci s obchodními zprostředkovateli, jako jsou cestovní kanceláře a provozovatelé zájezdů, byla rozšířena tak, aby zohlednila tuto novou situaci.

Vývoj některých částí acquis: Komise projednává zavedení ustanovení o maximální lhůtě pro udělení víza, jasné rozlišení mezi nepřípustnými žádostmi a formálně zamítnutými žádostmi, úplnou transparentnost seznamu třetích zemí, na jejichž státní příslušníky se vztahuje povinnost předchozí konzultace, jednotný formulář dokládající pozvání, převzetí finančních nákladů souvisejících s pobytem cizince a potvrzení o ubytování, povinnost členských států oznamovat a odůvodňovat rozhodnutí o zamítnutí žádosti, právní rámec pro zajištění jednotného přístupu ke spolupráci mezi diplomatickými misemi a konzulárními úřady členských států a ke spolupráci s externími poskytovateli služeb a závazná pravidla pro spolupráci diplomatických misí a konzulárních úřadů členských států s obchodními zprostředkovateli.

– Vyjasnění určitých otázek za účelem zlepšení jednotného uplatňování právních předpisů: Týká se zejména víz s územně omezenou platností a cestovního zdravotního pojištění.

– Odstranění nadbytečných ustanovení a ustanovení praktické povahy ze Společné konzulární instrukce a jejích příloh, čímž se upřesňuje právní charakter tohoto předpisu a zvyšuje se tak transparentnost a právní jistota: Stávající Společná konzulární instrukce obsahuje osmnáct příloh včetně řady právních ustanovení a různých informací: seznamy státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje vízová povinnost, výjimky pro držitele některých druhů cestovních dokladů, přehled zastoupení, doklady opravňující držitele ke vstupu bez víza, technické specifikace atd. Za účelem upřesnění právního charakteru těchto příloh Komise rozhodla, že ponechá pouze ty přílohy, které jsou v přímé souvislosti s prováděním ustanovení obsažených v textu, konkrétně přílohy I-XIII nařízení. Komise dále navrhuje odstranit odkazy na vnitrostátní víza (víza typu „D“), dlouhodobá vnitrostátní víza, jež zároveň platí jako krátkodobá schengenská víza (víza typu „D+C“), skupinová víza, přílohu 2 a přílohu 6 SKI.

– Jednotné uplatňování kodexu o vízech v praxi: Kodex o vízech obsahuje pouze pravidla pro udělování krátkodobých, průjezdních a letištních průjezdních víz. Aby členské státy upustily od současné praxe vytváření svých vlastních pokynů, které upřednostňují před společnými pravidly, budou vytvořeny společné pokyny k praktickému uplatňování právních předpisů. Při přípravě návrhu kodexu o vízech Komise současně posuzovala formu a obsah „Pokynů k praktickému uplatňování kodexu o vízech“, které vytvářejí jednotné postupy, jež mají při vyřizování žádostí o vízum dodržovat diplomatické mise a konzulární úřady členských států. Tyto pokyny, které budou vypracovány postupem stanoveným v hlavě V nařízení, budou pouze praktické povahy a neměly by obsahovat žádné další právní závazky ke kodexu o vízech. Jejich příprava bude dokončena do dne, kdy kodex vstoupí v platnost.

Návrh Komise se zabývá důsledky různých protokolů připojených ke Smlouvám, jelikož toto nařízení bude stavět na schengenském acquis. Zabývá se také důsledky dvoustupňového postupu při uplatňování předpisů schengenského acquis v nových členských státech.

III.      Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj se domnívá, že se Komisi ve většině bodů podařilo rozeznat skutečné problémy ve vízové praxi schengenského prostoru. Potřeba mj. lepší koordinace na místní úrovni, význam nepřetržitého dalšího vzdělávání konzulárních pracovníků a potřeba snadno dostupných informací o požadavcích, které musí žadatel pro získání víza splnit, byly některé z problémů, jež si mohl zpravodaj potvrdit na místě v Alžírsku, Kyjevě, v Petrohradu a ve Varšavě. Několik novinek obsažených v návrhu Komise se snaží tyto problémy napravit.

Naproti tomu se ukázalo, že je těžké dosáhnout opravdu otevřeného dialogu s ministry odpovědnými za vízové otázky. Kultura tvorby právních předpisů je stále poznamenaná zvyky, které se uvnitř bezpečnostních orgánů za desetiletí vytvořily. Těmito zvyky jsou volnost rozhodování a neochota informovat okolní svět o své činnosti. Kvůli tomu se občas zdálo těžké rozlišit, jak důležité jsou ve skutečnosti různé kroky a požadavky v rámci postupu vyřizování vízových žádostí. Vízová politika schengenského prostoru je důležitou součástí vnějšího obrazu EU. Pozměňovací návrhy předložené zpravodajem ze týkají pěti velkých okruhů, které již byly objasněny v pracovním dokumentu z prosince 2006. Těmito okruhy jsou:

1) jednotný vnější obraz

2) pozitivní přístup a vstřícnost vůči zákazníkovi

3) problematické oblasti a jejich náprava

4) možnosti politiky Společenství

5) přímá komunikace

Těchto pět tématických okruhů podnítilo vznik řady pozměňovacích návrhů. „Jednotným vnějším obrazem“ se zabývají pozměňovací návrhy k článkům 5, 7, 18, 35, 40, 41 a 42. „Pozitivní přístup a vstřícnost vůči zákazníkovi“ je tématem pozměňovacích návrhů k článkům 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 40, 41, 42 a 45a, a k přílohám III a X. Pozměňovací návrhy k článkům 41, 43a a 46a se zabývají „problematickými oblastmi a jejich nápravou“. „Možnosti politiky Společenství“ jsou objasněny v pozměňovacích návrzích k článkům 16, 20 a 44a. „Přímou komunikaci“ pokrývá pozměňovací návrh k článku 42 o zřízení společného vízového portálu. Některé pozměňovací návrhy spadají pod více než jeden tematický okruh. Schengenský prostor je prostorem volného pohybu a představuje jeden z nejúspěšnějších projektů, které členské státy Unie zrealizovaly. Schengenský prostor jako koncept se prosadil nejen v EU, ale i mimo EU, kde je pojem „schengenské vízum“ obecně známý. Přesto je třeba učinit ještě mnoho, aby schengenský prostor získal jednotný vnější obraz. Neexistuje například společná schengenská internetová stránka. Pravidla pro udělování víz se dokonce na různých konzulárních úřadech v téže oblasti značně liší. V případě, že členský stát nemá v určitém místě zastoupení (např. Španělsko v Murmansku), nemohou se místní obyvatelé obrátit na finský konzulát, který se na místě nachází. Pokud chtějí žádat o španělské schengenské vízum pro běžnou dovolenou u moře, musejí namísto toho cestovat do Petrohradu, kam cesta vlakem trvá 24 hodin. Členské státy by měly mít povinnost uzavírat dohody o vzájemné spolupráci, pokud je vzdálenost na odpovědný konzulární úřad nepřiměřeně velká. Potřeba těchto opatření bude ještě větší, začnou-li se používat biometrické znaky, což v praxi bude znamenat, že se všichni žadatelé budou muset osobně dostavit na dotyčný konzulární úřad.

Aniž by tím byla dotčena bezpečnostní opatření, je důležité, aby schengenské konzulární úřady zaujaly vstřícný přístup k zákazníkům. Osobám, které mají neobvykle dalekou nebo extrémně obtížnou cestu na nejbližší konzulární úřad (někdy musejí žadatelé např. nejdříve vycestovat do jiné země, kam je také zapotřebí víza, aby poté mohli žádat o vízum do schengenského prostoru), by se měla nabídnout možnost tuto cestu podniknout jen jednou. Zpravodaj se také domnívá, že poplatek za vystavení víza by se měl udržet na relativně nízké úrovni (35 EUR) a že některé skupiny, jako např. děti v doprovodu rodičů nebo osoby, které se účastní výměnných programů, by měly být poplatku zproštěny. Kromě toho by se měla rozšířit praxe vydávání vícenásobných vstupních víz. Důvěryhodní žadatelé, tj. osoby, které již několikrát obdržely schengenské vízum a nikdy jej nezneužily nebo neporušily pravidla v schengenském prostoru, by měli být také zvýhodněni, a nejen některé předem definované kategorie, jako jsou podnikatelé, určité skupiny studentů a blízcí příbuzní. Příliš přísná kategorizace lidí přináší totiž velké problémy s vymezením kategorií. Co se stane, pokud člověk ukončí své obchodní kontakty s podnikem v schengenském prostoru? Co se stane po dokončení studií apod.? Zákonodárce nemůže jednoduše podle kategorizace posoudit, kdo je důvěryhodným žadatelem. Proto by se mělo při posuzování žádosti o vízum přihlížet také k vízové minulosti žadatele. Kromě toho je třeba kriticky posoudit, které doklady žadatel opravdu potřebuje, aby mohl požádat o vízum, a jak podrobný plán cesty musí předložit.

Zpravodaj také poukázal na nedostatky, na které je třeba se dále zaměřit. Komise ve svém návrhu nevzala v dostatečné míře v potaz zvláštní okolnosti osobní trajektové přepravy oblasti Baltského moře, ve Středozemí a v oblasti Černého moře. V dnešní době existuje rozvinutý dopravní ruch mezi členskými státy EU, avšak mezi schengenskými státy a třetími zeměmi je doprava velmi omezená, na čemž mají velký podíl vízová pravidla. Touto záležitostí je třeba se dále zabývat.

Dále je důležité, aby třetí země věděly, které podmínky musejí splnit, aby mohly být zproštěny vízové povinnosti. Zpravodaj se domnívá, že by schengenské státy měly vypracovat jasná pravidla, která by stanovila, kdy je možno zemi zprostit vízové povinnosti. Takový mechanismus by měl stavět na následujících kritériích: nízká míra odmítnutých žádostí, dohoda o zpětném přebírání osob, nízké procento osob, které překročily platnost víz, nízké procento osob, které byly z různých důvodů deportovány, zaručeně spolehlivé cestovní doklady a účinné hraniční kontroly.

Dále by měla vízová politika EU odrážet základní priority její zahraniční politiky. Tento požadavek je v zásadě splněn tím, že existují dohody o zjednodušení udělování víz, avšak při bližší analýze těchto dohod se ukazuje, že jsou ze své podstaty minimalistické. Zpravodaj je také přesvědčen, že závažné otázky jako častější vydávání víz s dobou platnosti několik let, potřebnost nebo nepotřebnost zavedení biometrických znaků či dokonce smysluplné snížení poplatků musí případně podléhat dohodám o zjednodušení vyřizování víz. Kromě toho je důležité, aby se Evropský parlament podílel na zřízení vyjednávacího mandátu pro tyto otázky a na průběhu vyjednávání. Je také zneklidňující, že mnoho mladých lidí v sousedství EU ještě ani jednou nebylo v zahraničí. Je odpovědností Unie, aby tyto mladé lidi neizolovala, jinak mohou vznikat nacionalistické a radikální tendence.

(1)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vízovém informačním systému (VIS) a výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (KOM(2005)0835 v konečném znění - COD 2005/0287).

Návrh rozhodnutí Rady o přístupu do vízového informačního systému (VIS) za účelem konzultace pro orgány členských států odpovědné za vnitřní bezpečnost a pro Europol pro účely předcházení teroristickým trestným činům a jiným závažným trestným činům a jejich odhalování a vyšetřování (KOM(2005)0600 v konečném znění – CNS 2005/0232).

(2)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se začleněním biometrických znaků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza. (KOM (2006)0269).


POSTUP

Název

Kodex Společenství o vízech

Referenční údaje

KOM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD)

Datum predložení EP

19.7.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

26.9.2006

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Henrik Lax

22.2.2006

 

 

Projednání ve výboru

28.11.2006

19.12.2006

5.6.2007

27.6.2007

 

12.9.2007

29.11.2007

26.3.2008

8.4.2008

Datum přijetí

8.4.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

42

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Marianne Mikko, Siiri Oviir, Nicolae Vlad Popa, María Isabel Salinas García, Rainer Wieland

Právní upozornění - Ochrana soukromí