JELENTÉS a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

18.4.2008 - (COM(2006)0403 – C6‑0254/2006 – 2006/0142(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Henrik Lax

Eljárás : 2006/0142(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0161/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0161/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2006)0403 – C6‑,254/2006 – 2006/0142(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0403),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 62. cikkének (2) bekezdésének a) és b)ii. pontjaira, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑,254/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6‑0161/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás 1

(5 a) preambulumbekezdés (új)

 

(5a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy megadjanak minden lehetséges támogatást valamennyi vízumkérelmező számára a vízumkérelmezés folyamatának megkönnyítése céljából. Külön figyelmet kell fordítani azokra a vízumkérelmezőkre, akiknek lakóhelye nagy távolságra van a kérelmükkel foglalkozó diplomáciai vagy konzuli képviselettől. Az illetékes tagállam diplomáciai vagy konzuli képviseletének törekednie kell annak biztosítására, hogy a lehető legtöbb vízumkérelmező számára elérhetőek legyenek az „egyablakos” eljárások.

Indokolás

E preambulumbekezdés új ötleteket kíván ismertetni a vízumkérelmezőkre vonatkozó vízumpolitika megkönnyítéséhez anélkül, hogy elutasítaná az annak elosztására szolgáló, jelenleg érvényes eljárásokat, hogy melyik tagállam felel a vízumkérelmek feldolgozásáért.

Módosítás: 2

(8) preambulumbekezdés

(8) A Közösség és harmadik országok között megkötött kétoldalú megállapodások, amelyek a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumra irányuló kérelmek feldolgozását hivatottak megkönnyíteni, eltérhetnek az e rendeletben meghatározott rendelkezésektől.

(8) A Közösség és harmadik országok között megkötött kétoldalú megállapodások, amelyek a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumra irányuló kérelmek feldolgozását hivatottak megkönnyíteni és céljuk a demokrácia és a civil társadalom erősítése, eltérhetnek az e rendeletben meghatározott rendelkezésektől. A vízumkönnyítés magában foglalhatja többek között a vízumköltségek csökkentését vagy a vízumköltségek alóli mentességet, a vízumeljárás egyes részeinek megkönnyítését, a biometrikus adatok használata alóli mentességet és a többszöri belépést biztosító, hosszú érvényességi idejű vízumok gyakoribb használatát. A Bizottság korai és egyértelmű tájékoztatást nyújt az Európai Parlament számára ezekről a kétoldalú megállapodásokról.

Módosítás: 3

(10) preambulumbekezdés

(10) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nyilvánosság számára nyújtott szolgáltatás minősége elfogadható legyen, és megfeleljen a helyes közigazgatási gyakorlatnak. E célra megfelelő számú és képzett személyzetet, valamint elegendő forrást kell elkülöníteniük.

(10) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nyilvánosság számára nyújtott szolgáltatás minősége magas színvonalú legyen, figyelembe vegye a kérelmező érdekeit, és megfeleljen a helyes közigazgatási gyakorlatnak. E célra megfelelő számú és képzett személyzetet, valamint elegendő forrást kell elkülöníteniük.

Módosítás: 4

(10 a) preambulumbekezdés (új)

 

(10a) A tagállamoknak ösztönözniük kell a vízumkérelmekhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó szolgáltatásokba bevont valamennyi kereskedelmi jogalanyt, hogy komolyan mérlegeljék a vízumkérelmező igényeit. A tagállamok és a kereskedelmi jogalanyok biztosítják, hogy a vízumkérelmezővel szemben támasztott követelmények arányosak és objektívek legyenek.

Módosítás: 5

(11) preambulumbekezdés

(11) A biometrikus azonosítók bevonása fontos lépés azon új alkotóelemek alkalmazásának irányában, amelyek megbízhatóbb, a hamis személyazonosság használatát kivédő kapcsolatot teremtenek a vízumjogosult és az útlevél tulajdonosa között. Következésképpen a vízumkérelmező személyes megjelenése – legalábbis az első kérelem esetében – az egyik alapvető feltétele a vízuminformációs rendszerben (VIS) a biometrikus azonosítók nyilvántartásba vételével történő vízumkiadásnak; a vízumot első alkalommal kérők nem nyújthatják be kérelmüket magánvállalkozásokon, például utazási irodákon keresztül.

(11) A biometrikus azonosítók megbízhatóbb, a hamis személyazonosság használatát kivédő kapcsolatot teremtenek a vízumjogosult és az útlevél tulajdonosa között.

Indokolás

Az előadó nem kíván kategorikus kijelentést tenni az állásfoglalásban, mivel például a kétoldalú megállapodásokban a biometrikus azonosítók alkalmazása alól mentesítés adható.

Módosítás: 6

(11 a) preambulumbekezdés (új)

 

(11a) Az e rendelet alkalmazására és a helyi konzuli együttműködés kiadására vonatkozó részletes iránymutatásoknak ajánlásokat és javaslatokat kell tartalmazniuk az új technológiák – úgymint az Internet, a távinterjúkra szolgáló videokonferenciák stb. – kiaknázásával és használatával kapcsolatban, hogy valamennyi vízumkérelmező számára megkönnyítsék a vízumkérelmezés folyamatát.

Indokolás

Fontos, hogy biztosítsuk az egységességet és a folyamatos értékelést a közösségi vízumpolitikához kapcsolódó olyan fontos kérdések tekintetében, mint az internet és az új technológiák használata.

Módosítás: 7

(13) preambulumbekezdés

(13) A kérelmezőnek személyesen kell megjelennie a biometrikus azonosítók első felvétele érdekében. A későbbi kérelmekkel kapcsolatos eljárás megkönnyítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a biometrikus adatokat 48 hónapon belül az első kérelemből át lehessen másolni a VIS-rendeletben meghatározott megőrzési időszakot is figyelembe véve. Ezen időszak után a biometrikus azonosítókat újra rögzíteni kell.

(13) A vízumot első alkalommal kérők nem nyújthatják be kérelmüket magánvállalkozásokon, például utazási irodákon keresztül. A kérelmezőnek személyesen kell megjelennie a biometrikus azonosítók első felvétele érdekében. A későbbi kérelmekkel kapcsolatos eljárás megkönnyítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a biometrikus adatokat 59 hónapon belül az első kérelemből át lehessen másolni a VIS-rendeletben meghatározott megőrzési időszakot is figyelembe véve. Ezen időszak után a biometrikus azonosítókat újra rögzíteni kell.

Módosítás: 8

(15 a) preambulumbekezdés (új)

 

(15a) Mivel ezen intézkedések egy része általános hatályú, és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítésével történő módosítására vagy e rendelet kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Az 1999/468/EK határozatot a 2006/512/EK határozat módosította, mely bevezette a ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást az olyan általános hatályú intézkedések tekintetében, melyek célja egy, a Szerződés 251. cikkében említett együttdöntési eljárással elfogadott alap jogi aktus nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása, ideértve az említett elemek némelyikének törlését vagy új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítését. Ezért tehát ezt alkalmazni kell adott esetben e rendelet teljes szövegében. Lásd még az 53., 55. és 56. módosítást is

Módosítás: 9

4. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a lakóhely szerinti országtól eltérő harmadik országban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok is benyújthatnak kérelmet e harmadik országban. Az ilyen kérelmezők igazolást nyújtanak be az e harmadik országban történő kérelmezés indoklására, és minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy vissza kívánnak térni a lakóhely szerinti országba.

2. Az (1) bekezdéstől eltérve a harmadik országbeli állampolgárok indokolt kivételes esetekben (pl. humanitárius okokból) egy másik harmadik országban is benyújthatnak vízumkérelmet.

Indokolás

Nem tehető az adott harmadik ország jogától függővé annak megállapítása, hogy a vízumkérelmező, aki például humanitárius okokból kérelmez vízumot, jogszerűen tartózkodik-e ott vagy sem. Mindenképpen egy tagállam konzulátusának kell eldöntenie, hogy kiállítható-e ilyen vízum.

Módosítás: 10

4. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés

Ebben az esetben egyeztetésre lehet felkérni a kérelmező lakóhelye szerinti országban található diplomáciai vagy konzuli képviseletet vagy a vízumot kiadó tagállam központi hatóságait.

Ebben az esetben a vízum kiadása előtt rendszerint be kell szerezni a kérelmező lakóhely szerinti országáért felelős diplomáciai vagy konzuli képviselet jóváhagyását.

Indokolás

A konzultációnak általános szabálynak, nem pedig kivételnek kell lennie, mivel a lakóhely szerinti országban lévő konzuli képviselet rendszerint tájékozott az adott országból érkező kérelmező visszatérési hajlandóságáról és a helyi adottságokról, így jobban meg tudja ítélni a kérelmet.

Módosítás: 11

4. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) Többszöri beutazásra jogosító vízumot csak a kérelmező lakóhelye szerinti országban adnak ki, kivéve, ha a kérelmező indokolni tudja, hogy kivételes elbánás szükséges. Ilyen kivételes esetben a vízumot egy harmadik állam is kibocsáthatja a kérelmező lakóhelye szerinti országban található illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselet előzetes jóváhagyása mellett.

Módosítás: 12

5. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés a) pont

a) azon tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselete, amelynek területén a látogatás kizárólagos vagy fő úti célja található, vagy

a) az egyedüli úti cél szerinti tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselete, vagy ha több tagállam szerepel úti célként, akkor bármely, az úti cél szerinti tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselete. A reptéri átszállás nem számít látogatásnak vagy vízumkérelem azon állam diplomáciai vagy konzuli képviseletén történő benyújtásához felhasználható indoknak, amelynek területén az átszállásra sor kerül; vagy

Módosítás: 13

5. cikk (1) bekezdés 1. albekezdés b) pont

b) ha a úti cél szerinti tagállam nem meghatározható, azon tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselete, amelynek külső határát a kérelmező átlépni szándékozik annak érdekében, hogy a tagállamok területére belépjen.

b) a 7. cikk (2a) vagy (2b) bekezdése értelmében az úti cél szerinti tagállam vagy az úti cél szerinti tagállamok bármelyikének képviseletében eljáró tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselete.

Módosítás: 14

5. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

Amennyiben többszöri beutazásra jogosító vízumot kérelmeznek, a szokásos úti cél szerinti tagállam felelős a kérelem feldolgozásáért. Ilyen vízumot csak a kérelmező lakóhelye szerinti országban adnak ki.

törölve

Módosítás: 15

7. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) A harmadik országban saját képviselettel nem rendelkező tagállamoknak képviseleti megállapodásokat kell kötniük azokkal a tagállamokkal, amelyek az adott országban rendelkeznek diplomáciai vagy konzuli képviselettel.

Módosítás: 16

7. cikk (2b) bekezdés (új)

 

(2b) Annak biztosítása céljából, hogy egy adott régióban vagy földrajzi területen a fejletlen közlekedési infrastruktúra vagy a nagy távolságok miatt a vízumigénylőknek ne kelljen aránytalanul nagy erőfeszítést tenniük a diplomáciai vagy konzuli képviselet igénybevételéhez, az ilyen régiókban vagy területeken saját képviselettel nem rendelkező tagállamoknak képviseleti megállapodásokat kell kötniük az egyéb olyan tagállamokkal, amelyek az adott régiókban vagy területeken rendelkeznek diplomáciai vagy konzuli képviselettel.

 

A helyi konzuli együttműködés keretében minden célországban iránymutatásokat kell kidolgozni annak megállapítására, hogy a diplomáciai vagy konzuli képviselethez való eljutás aránytalanul nagy erőfeszítést kíván-e. Ezeket az iránymutatásokat többek közt a távolságok és a közlekedési infrastruktúra figyelembevételével kell elkészíteni, és nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás: 17

7. cikk (3) bekezdés

3. A képviselt tagállam legalább három hónappal azelőtt tájékoztatja a Bizottságot az új képviseleti megállapodásokról vagy az ilyen megállapodások megszűnéséről, ahogyan a megállapodás hatályba lép vagy megszűnik.

3. A képviselt tagállam lehetőség szerint három hónappal azelőtt tájékoztatja a Bizottságot az új képviseleti megállapodásokról vagy az ilyen megállapodások megszűnéséről, ahogyan a megállapodás hatályba lép vagy megszűnik.

Indokolás

A képviseletre vonatkozó megállapodásokra rövid határidőn belül mind a tagállamok, mind a kérelmezők érdekében szintén szükség lehet.

Módosítás: 18

8. cikk (2) bekezdés

(2) Az ilyen egyeztetés nem érinti a vízumkérelmek megvizsgálására a 20. cikk (1) bekezdésében megállapított határidőt.

(2) Az ilyen egyeztetés nem érinti a vízumkérelmek megvizsgálására a 20. cikk (1) bekezdésében megállapított határidőt. Kivételes esetekben ez a határidő az egyeztetés során nyert információk fényében és a további vizsgálatok elvégzése érdekében meghosszabbítható.

Módosítás: 19

9. cikk (2) bekezdés

(2) Az egyeztetésre felkért központi hatóságok a kérés beérkezését követő három munkanapon belül válaszolnak. Amennyiben az egyeztetésre felkért központi hatóságoktól e határidőn belül nem érkezik válasz, az az egyeztetést kérő központi hatóságok számára megadott engedélynek tekintendő, amely alapján azok diplomáciai vagy konzuli képviselete kiadhatja a vízumot.

(2) Az egyeztetésre felkért központi hatóságok a kérés beérkezését követő öt munkanapon belül válaszolnak. Amennyiben az egyeztetésre felkért központi hatóságoktól e határidőn belül nem érkezik válasz, az az egyeztetést kérő központi hatóságok számára megadott engedélynek tekintendő, amely alapján azok diplomáciai vagy konzuli képviselete kiadhatja a vízumot.

Módosítás: 20

10. cikk (1) bekezdés

(1) A kérelmeket a tervezett látogatás kezdete előtt legfeljebb három hónappal lehet benyújtani.

(1) A kérelmeket a tervezett látogatás kezdete előtt legfeljebb hat hónappal lehet benyújtani.

Indokolás

Fontos, hogy a kérelem korábbi szakaszban is benyújtható legyen, mivel pl. nagyobb csoportok vagy turisták utazásuk tervezését általában korán megkezdik.

Módosítás: 21

10. cikk (2) bekezdés

(2) A kérelmezőktől megkövetelhetik, hogy a kérelem benyújtására személyes meghallgatást kérjenek. E meghallgatást szervezhetik közvetlenül a diplomáciai vagy konzuli képviselettel, vagy adott esetben közvetítő révén. A meghallgatást két héten belül kell megtartani.

(2) A kérelmezőktől megkövetelhetik, hogy a kérelem benyújtására személyes meghallgatást kérjenek. E meghallgatást szervezhetik közvetlenül a diplomáciai vagy konzuli képviselettel, vagy adott esetben közvetítő révén. A meghallgatást főszabályként két héten belül kell megtartani.

Módosítás: 22

11. cikk

11. cikk

11. cikk

A biometrikus adatok rögzítése

A biometrikus adatok rögzítése

(1) A tagállamok a kérelmezőktől biometrikus azonosítókat, azaz arcképet és tíz ujjlenyomatot vesznek le az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyermekek jogairól szóló egyezményében foglalt biztosítékokkal összhangban.

Első vízumkérelme benyújtásakor a kérelmezőnek személyesen kell megjelennie. Ezen alkalommal a következő biometrikus azonosítókat gyűjtik be:

E rendelkezéseket egy, a Szerződés 251. cikkének megfelelően elfogadott jogi aktusban fektetik le.

a) fénykép, amelyet a kérelemmel egyidejűleg szkennelnek be vagy készítenek el, és

 

b) tíz, lapos ujjról vett ujjlenyomat, amelyet digitálisan rögzítenek.

(2) A biometrikus azonosítókat bármely egyéb további kérelembenyújtásnál az első kérelemből kell bemásolni, amennyiben a legutóbbi bejegyzés 48 hónapnál nem régebbi. Ezen időszak elteltével a következő kérelmet „első kérelemnek” kell tekinteni.

 

(3) A fénykép és az ujjlenyomatok technikai követelményeinek meg kell felelniük az ICAO 6. kiadású 9303. sz. dokumentuma 1. részében (Útlevelek) meghatározott nemzetközi szabványoknak.

 

(4) A biometrikus azonosítók rögzítését a diplomáciai vagy konzuli képviselet, vagy pedig ellenőrzése alatt a 37. cikk c) pontjában említett külső szolgáltató képesített és szabályszerűen felhatalmazott személyzete végzi.

Az adatokat a vízuminformációs rendszerbe (VIS) csak a szabályszerűen felhatalmazott konzulátusi személyzet viheti be a VIS-rendelet 4. cikkének (1) bekezdése, 5. cikke, valamint 6. cikkének (5) és (6) bekezdése értelmében.

(5) A következő kérelmezők mentesülnek az ujjlenyomatadási kötelezettség alól:

a) a 6 év alatti gyermekek;

b) azon személyek, akiknél az ujjlenyomat levétele lehetetlen. Ha azonban kevesebb mint tíz ujjról lehetséges ujjlenyomatot venni, a megfelelő számú ujjlenyomatot rögzíteni kell.

A tagállamok a biometrikus azonosítók begyűjtése alól mentességet biztosíthatnak a diplomata-, szolgálati/hivatali vagy különleges útlevéllel rendelkezők számára.

Valamennyi ilyen esetben szerepeltetni kell a VIS-ben a „nem alkalmazandó” bejegyzést.

 

Módosítás: 23

11 a. cikk (új)

 

11a. cikk

 

Személyes meghallgatás

 

(1) A kérelmezőnek alapvetően a diplomáciai vagy konzuli képviseleten zajló személyes elbeszélgetés keretében kell hitelt érdemlően alátámasztania a vízumkiadási feltételek teljesítését. A diplomáciai vagy konzuli képviseleten való kötelező megjelenéstől csak e cikk (2) bekezdésében és a 40. cikkben említett esetekben lehet eltekinteni. Ez a kivétel nem érinti a 18. cikk (2) bekezdését.

 

(2) Amennyiben a kérelmező jóhiszeműségével kapcsolatban nem merül fel kétség, egyes esetekben el lehet tekinteni a kötelező személyes elbeszélgetéstől. Az ilyen eltérés feltétele, hogy a kérelmezőnek a diplomáciai vagy konzuli képviselet számára ismert személye garancia arra, hogy a visszatérési hajlandóság, az életvitel fedezéséhez szükséges elégséges források és a tartózkodási cél jogszerűsége szempontjából nem jelent kockázatot.

Indokolás

A vízumeljárás központi elemeként ragaszkodni kell a személyes elbeszélgetés alapelvéhez, ellenkező esetben egy jelentős ellenőrzési eszközről mondunk le. Amennyiben a személyes elbeszélgetés nem kötelező, illetve csak kivételes esetben kötelező (18. cikk (2) bekezdés), az az érvényes Közös Konzuli Utasításhoz képest a szabályok és kivételek jelenlegi arányának megfordítását jelenti. Amennyiben alapelvként ragaszkodunk a személyes elbeszélgetéshez, a jóhiszemű utazók esetében lehetővé kell tenni a kivételt.

Módosítás: 24

12. cikk (1) bekezdés b) pont

(b) present a valid travel document the expiry date of which must be at least three months after the intended departure from the territory of the Member States, and which contains one or more free pages for affixing the visa;

(A módosítás a magyar változatot nem érinti)

Módosítás: 25

14. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés bevezető rész

1. The visa applicant shall produce the following documents:

(A módosítás a magyar változatot nem érinti)

Indokolás

A módosítás a magyar változatot nem érinti.

Módosítás: 26

14. cikk (1) bekezdés (2a). albekezdés (új)

 

A kérelmezők nem kötelesek a vízum kérelmezése előtt bemutatni a szállásra és meghívóra vonatkozó dokumentumokat, amennyiben bizonyítani tudják, hogy elegendő forrással rendelkeznek ahhoz, hogy a felkeresni tervezett tagállamban vagy tagállamokban fedezni tudják megélhetési és szállásköltségeiket.

A kérelmezőt tájékoztatják, hogy ez az eltérés nem sérti a kérelmezőkre vonatkozó azon követelményt, hogy – kérés esetén – az Unió külső határain be kell tudniuk mutatni e dokumentumokat.

Módosítás: 27

14. cikk (3 a) bekezdés (új)

 

(3a) Amennyiben a diplomáciai vagy konzuli képviselet az igazoló dokumentumok fordítását kéri, a kérelmező jogosult ezeknek vagy a fogadó ország hivatalos nyelvén (nyelvein), vagy pedig angolul, franciául vagy németül történő benyújtására.

Módosítás: 28

15. cikk (3) bekezdés (1) albekezdés

(3) A biztosításnak a tagállamok egész területén érvényesnek kell lennie, és le kell fednie az illető személy tartózkodásának vagy átutazásának teljes időtartamát. A minimális fedezet 30 000 EUR.

(3) A biztosításnak a tagállamok egész területén érvényesnek kell lennie, és le kell fednie az illető személy tartózkodásának vagy átutazásának teljes időtartamát. A minimális fedezet 20 000 EUR.

Indokolás

30 000 EUR minimális fedezet előírása túlzott. Egy 20 000 EUR összegű minimális fedezet elegendő az egészségügyi okokból történő hazautazás, sürgős orvosi ellátás és/vagy sürgősségi kórházi kezelés kapcsán felmerülő kiadások fedezésére.

Módosítás: 29

15. cikk (4) bekezdés

(4) A kérelmezőknek a biztosítást főszabály szerint a lakóhely szerinti államban kell megkötniük. Ha ez nem lehetséges, törekedniük kell arra, hogy bármely másik országban szerezzenek be biztosítást.

(4) A kérelmezőknek a biztosítást főszabály szerint a lakóhely szerinti országban kell megkötniük. Ha ez nem lehetséges, a biztosítást egy másik országban kell megkötniük.

Indokolás

Egyértelműsítés: a biztosítási fedezet feltétel. Nem elégséges, ha a kérelmező csupán „törekszik” erre.

Módosítás: 30

15. cikk (10 a) bekezdés (új)

(10a) A diplomáciai vagy konzuli képviseletek csak olyan utazási betegbiztosítást hagynak jóvá, melynek esetében a szóban forgó biztosítótársaság lehetővé teszi, hogy a kérelmező további költségektől mentesen lemondja a biztosítást, ha a vízumkérelmet elutasítják.

Indokolás

Elutasítás esetén a kérelmező legyen jogosult a felesleges biztosítás további költségek nélkül való lemondására.

Módosítás: 31

16. cikk (1) bekezdés

(1) Vízumkérelem benyújtásakor a kérelmező a kérelem feldolgozása eljárási költségeinek megfelelő, 60 EUR kezelési díjat fizet. E nem visszatéríthető díjat euróban vagy azon harmadik ország nemzeti pénznemében kell felszámítani, ahol a kérelmet benyújtották.

(1) Vízumkérelem benyújtásakor a kérelmező 35 EUR kezelési díjat fizet. E nem visszatéríthető díjat euróban vagy azon harmadik ország nemzeti pénznemében kell felszámítani, ahol a kérelmet benyújtották.

Indokolás

The new visa fee of 60 EUR hurts the image of the European Union since this is perceived as contradictory to the frequently voiced declarations of friendly relations with third countries. Furthermore real visa costs are higher than the visa fee, costs of travel medical insurances, as well as costs of all necessary activities to get a visa.

The European Union can also not in this context be compared to the United States, which is geographically distant. The European Union has common boarders to the countries from which the European Union is receiving most of its tourists and visitors. For the EU it is thus of importance to have a relatively low and proportionate fee on visas.

Módosítás: 32

16. cikk (4) bekezdés a) pont

a) 6 év alatti gyermekek;

a) legfeljebb 12 éves gyermekek;

Indokolás

A gyermekek általában szüleikkel utaznak. Ha egy család minden gyermekéért külön fizet vízumdíjat, a kérelem összköltsége aránytalanná válik.

Módosítás: 33

16. cikk (4) bekezdés ba) pont (új)

 

ba) hivatalos diákcsereprogramok résztvevői;

Módosítás: 34

16. cikk (4) bekezdés ca) pont (új)

 

ca) nonprofit sport-, kulturális vagy civil társadalmi események 25 éves vagy annál fiatalabb résztvevői;

Módosítás: 35

16. cikk (4) bekezdés cb) pont (új)

 

cb) azok a személyek, akik bizonyítani tudják, hogy nekik és az őket kísérőknek humanitárius alapon kell utazniuk, többek közt amikor életük veszélyben forog, és a lakóhelyük szerinti ország nem tudja biztosítani számukra a szükséges orvosi ellátást.

Módosítás: 36

16. cikk (4a) bekezdés (új)

 

(4a) A (4) bekezdés a) pontjának sérelme nélkül a több mint két gyermekkel utazó családoknak csak két gyermek után kell befizetniük a kezelési díjat.

Módosítás: 37

16. cikk (4b) bekezdés (új)

 

(4b) A 11. cikkben szereplő időszakon belül egymást követően benyújtott kérelmek esetén a kezelési díj a rendes díj felével egyenlő.

Módosítás: 38

16. cikk (5) bekezdés

(5) Egyedi esetekben a felszámítandó díj összege csökkenthető vagy elengedhető a nemzeti joggal összhangban, ha ez az intézkedés kulturális, külpolitikai, fejlesztési politikai vagy más alapvetően fontos közérdeket vagy humanitárius érdeket szolgál.

(5) Egyedi esetekben a felszámítandó díj összege csökkenthető vagy elengedhető a nemzeti joggal összhangban, ha ez az intézkedés kulturális vagy sporttal kapcsolatos, külpolitikai, fejlesztési politikai vagy más alapvetően fontos közérdeket vagy humanitárius érdeket szolgál.

Indokolás

A módosítás meg kívánja könnyíteni a sporttevékenységekben részt vevő személyek számára a határátlépést.

Módosítás: 39

16. cikk (8) bekezdés

(8) Kétszeres díjat kell felszámítani olyan esetekben, amikor a vízumkérelmet a kérelmező indokolás nélkül az indulás várható napját megelőző három vagy kevesebb nappal nyújtja be.

(8) Kétszeres díjat lehet felszámítani olyan esetekben, amikor a vízumkérelmet a kérelmező indokolás nélkül az indulás várható napját megelőző három vagy kevesebb nappal nyújtja be, kivéve, ha enyhítő körülmények merülnek fel.

Indokolás

A módosítás olyan intézkedést kíván bevezetni, amely rugalmasságot biztosít mind a kérelmezők, mind pedig a konzuli képviseletek számára arra az esetre, ha a vízumokat az induláshoz közeli időpontban nyújtják be.

Módosítás: 40

18. cikk (2) bekezdés a) pont (új)

 

a) Amennyiben szükségesnek ítélik, hogy egy kérelmezőt behívjanak meghallgatásra, a kérelemmel kapcsolatos döntés egyablakos eljárás alapján történik azokban az esetekben, amikor a kérelmező lakóhelyéről a 7. cikk (2b) bekezdésének iránymutatása értelmében aránytalanul nagy erőfeszítésbe kerül eljutni a diplomáciai vagy konzuli képviselethez.

Módosítás: 41

18. cikk (2) bekezdés b) pont (új)

 

b) Egyes esetekben telefonos meghallgatás és videokonferencia engedélyezhető, amennyiben a 42c. cikk értelmében a kérelmező vízumelőzményei nem kifogásolhatóak, vagy ha a kérelmező lakóhelyéről a 7. cikk (2b) bekezdésének iránymutatása értelmében aránytalanul nagy erőfeszítésbe kerül eljutni a diplomáciai vagy konzuli képviselethez.

Módosítás: 42

18. cikk (4) bekezdés b) pont

b) hogy a SIS-ben és a nemzeti adatbázisokban történő keresés alapján a kérelmező nem jelent-e veszélyt egyik tagállam esetében sem a közrendre, a belső biztonságra, a közegészségre vagy a nemzetközi kapcsolatokra;

b) hogy a SIS-ben és – amennyiben ez a nemzeti jog értelmében megengedett – a nemzeti adatbázisokban történő keresés alapján a kérelmező nem jelent-e veszélyt egyik tagállam esetében sem a közrendre, a belső biztonságra, a közegészségre vagy a nemzetközi kapcsolatokra;

Módosítás: 43

20. cikk (3) bekezdés (1) és (2) albekezdés bevezető rész

(3) A többszöri beutazásra jogosító vízumok, amelyek birtokosukat bármely félévben többszöri beutazásra, háromhónapos tartózkodásra vagy többszöri átutazásra jogosítják fel, legfeljebb ötéves érvényességi időtartamra adhatók ki.

(3) A kérelem jóváhagyása esetén a diplomáciai vagy konzuli képviseletek 12 hónapig érvényes, többszöri beutazásra jogosító vízumokat adnak ki, amelyek birtokosukat bármely félévben többszöri beutazásra, három hónapos tartózkodásra vagy többszöri átutazásra jogosítják fel.

 

Alaposan megokolt esetekben több mint 12 hónaptól legfeljebb 5 évig terjedő érvényességű, többszöri belépésre jogosító vízum adható ki.

 

Alaposan megokolt esetekben, amennyiben a többszöri belépésre jogosító vízum kiadása nem lehetséges, egy 6 hónapos érvényességű, egyszeri belépésre jogosító vízum adható ki.

Az ilyen vízumok kiadásáról való döntésnél különösen a következő feltételek fontosak:

A több mint 12 hónapos érvényességű, többszöri belépésre jogosító vízumok kiadásáról való döntésnél különösen a következő feltételek fontosak:

Módosítás: 44

20. cikk (3) bekezdés (2) albekezdés a) pont

a) a kérelmezőnek gyakran és/vagy rendszeresen kell utaznia foglalkozásából eredő vagy családi okból, ilyenek például az üzletemberek és üzletasszonyok, a tagállamokkal és a közösségi intézményekkel rendszeres hivatalos kapcsolatban álló köztisztviselők, az Unió polgárainak családtagjai, tagállami lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok családtagjai és a tengerészek;

a) a kérelmezőnek gyakran és/vagy rendszeresen kell utaznia foglalkozásából eredő vagy családi okból, ilyenek például az üzletemberek és üzletasszonyok, a tagállamokkal és a közösségi intézményekkel rendszeres hivatalos kapcsolatban álló köztisztviselők, az Unió polgárainak családtagjai, tagállami lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok családtagjai, tengerészek, a határokon rendszeresen átkelő hivatásos sofőrök és csereprogramok illetve egyéb rendszeres civil társadalmi tevékenységek résztvevői,

Módosítás: 45

21. cikk (2) bekezdés

(2) Azon tagállam központi hatóságai, amelynek diplomáciai vagy konzuli képviselete az (1) bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában ismertetett esetekben korlátozott területi érvényességű vízumot adott ki, a megfelelő információt azonnal elküldi a többi tagállam központi hatóságainak.

(2) Azon tagállam központi hatóságai, amelynek diplomáciai vagy konzuli képviselete az (1) bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában ismertetett esetekben korlátozott területi érvényességű vízumot adott ki, a megfelelő információt azonnal elküldi a többi tagállam központi hatóságainak. Amennyiben az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontja szerinti esetben az előzetes konzultációs eljárás során megkeresett tagállam részéről kifogások merültek fel, a vonatkozó információkról a vízum kiadását megelőzően megfelelő időn belül értesítik a megkeresett tagállam központi hatóságait.

Módosítás: 46

22. cikk (2) bekezdés a) pont

a) a valamelyik tagállam által kiadott egységes rövid idejű tartózkodásra jogosító vagy tranzitvízum birtokosai;

a) a valamelyik tagállam által kiadott tartózkodási engedély vagy egységes rövid idejű tartózkodásra jogosító vagy tranzitvízum birtokosai,

Indokolás

A schengeni végrehajtási egyezménnyel (21. cikk (1) bekezdése) való összhang megteremtése.

Módosítás: 47

23. cikk (3) bekezdés

(3) Az elutasított vízum kérelmezője jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást a nemzeti jognak megfelelően kell lefolytatni. A kérelmező rendelkezésére kell bocsátani írásban azon kapcsolattartó pontok jegyzékét, ahol információval tudnak szolgálni a nemzeti joggal összhangban a nevében eljárni jogosult képviselőkről.

(3) Az elutasított vízum kérelmezője jogorvoslattal élhet. Amennyiben a kérelmező él fellebbezési jogával, részletesen át kell tekintetni a döntést és a visszautasítás okait. A kérelmezőt értesíteni kell a felülvizsgálat eredményeiről, és a vízum visszautasítását még alaposabban meg kell indokolni.

 

A jogorvoslati eljárást a nemzeti jognak megfelelően kell lefolytatni. A kérelmező rendelkezésére kell bocsátani írásban azon kapcsolattartó pontok jegyzékét, ahol információval tudnak szolgálni a nemzeti joggal összhangban a nevében eljárni jogosult képviselőkről.

Módosítás: 48

24. cikk

A rövid idejű tartózkodásra jogosító vízum vagy a tranzitvízum puszta birtoklása nem jelent automatikus belépési jogosultságot.

A rövid idejű tartózkodásra jogosító vízum vagy a tranzitvízum birtoklása automatikus belépési jogosultságot jelent, feltéve, hogy a külső határhoz való megérkezéskor az utazó teljesíti a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 követelményeit, és ha a Schengeni Információs Rendszerben nem adtak ki figyelmeztető jelzést, illetve ha nem merült fel olyan új információ, amely a vízumkérelem csalárdságát bizonyítja.

______________

1 HL L 105., 2006.4.13., 1. o.

Indokolás

Amennyiben e személy érvényes rövid idejű tartózkodásra jogosító vízummal vagy tranzitvízummal rendelkezik, főszabályként mindaddig jogosult belépni, ameddig teljesíti az EU-jogszabályokban meghatározott érvényes kritériumokat.

Módosítás: 49

28. cikk (5) bekezdés

(5) A vízum meghosszabbításáért felszámítandó díj 30 EUR.

(5) A vízum meghosszabbításáért felszámítandó díj 17,5 EUR.

Módosítás: 50

31. cikk (1) bekezdés

(1) A határellenőrző hatóságok dönthetnek úgy, hogy lerövidítik a vízum által biztosított tartózkodás időtartamát, ha megállapítást nyer, hogy a vízum birtokosa nem rendelkezik az eredetileg tervezett tartózkodás időtartamára a tartózkodáshoz szükséges anyagi fedezettel.

(1) A határellenőrző hatóságok és a tagállamok hatáskörrel rendelkező igazgatási hatóságai dönthetnek úgy, hogy lerövidítik a vízum által biztosított tartózkodás időtartamát, ha megállapítást nyer, hogy a vízum birtokosa nem rendelkezik az eredetileg tervezett tartózkodás időtartamára a tartózkodáshoz szükséges anyagi fedezettel.

Indokolás

Legtöbbször erről nem a határellenőrző hatóságok győződnek meg, hanem a helyi hatóságok, akik számára ezért lehetővé kell tenni a vízum időtartamának helyben történő lerövidítését.

Módosítás: 51

32. cikk (6 a) bekezdés (új)

 

(6a) A biometrikus adatok 11. cikk értelmében történő gyűjtéséről szóló rendelkezések ennek megfelelően lépnek érvénybe, azzal a különbséggel, hogy a biometrikus adatok összegyűjtését és VIS-be való bevitelét a határon történő vízumkiadásért felelős hatóságok végzik.

Módosítás: 52

33. cikk (3) bekezdés

(3) E cikket a 32. cikk (3), (4) és (5) bekezdésének sérelme nélkül kell alkalmazni.

(3) E cikket a 32. cikk (3), (4) (5) és (6a) bekezdésének sérelme nélkül kell alkalmazni.

Módosítás: 53

35. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok központi hatóságai megfelelő képzésben részesítik a kihelyezett és a helyben alkalmazott személyzetet, valamint kötelesek őket teljes körűen, pontosan és naprakészen tájékoztatni a megfelelő közösségi és nemzeti jogra vonatkozóan.

(2) A tagállamok központi hatóságai megfelelő képzésben részesítik a kihelyezett és a helyben alkalmazott személyzetet, valamint kötelesek őket teljes körűen, pontosan és naprakészen tájékoztatni és számukra képzést nyújtani a megfelelő közösségi és nemzeti jogra, illetve a schengeni vízumpolitikára vonatkozóan.

Indokolás

Fontos a személyzet megfelelő képzésének szükségességét hangsúlyozni. A konzulok és a konzuli képviseletek személyzete meglepően gyakran nincs tisztában vízumpolitikai kérdésekkel, ami nem egyértelmű schengeni politikát eredményez.

Módosítás: 54

36. cikk

36. cikk

A vízumkérelmek feldolgozását végző személyzet magatartása

36. cikk

A vízumkérelmekkel foglalkozó személyzet magatartása

(1) A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei biztosítják, hogy a kérelmezők udvarias bánásmódban részesüljenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmezők a vízumkérelmekkel foglalkozó személyzet részéről udvarias bánásmódban részesüljenek.

(2) Feladatai ellátása során a konzulátusi személyzet teljes mértékben tiszteletben tartja az emberi méltóságot. Valamennyi intézkedés arányos az ilyen intézkedések által elérni kívánt célkitűzésekkel.

(2) Feladatai ellátása során a személyzet minden tagja teljes mértékben tiszteletben tartja a kérelmezők emberi méltóságát és sértetlenségét. Valamennyi intézkedés arányos az ilyen intézkedések által elérni kívánt célkitűzésekkel.

3. Feladatai ellátása során a konzulátusi személyzet senkivel szemben nem alkalmazhat megkülönböztetést neme, faji vagy etnikai származása, vallása vagy meggyőződése, fogyatékossága, kora vagy szexuális irányultsága alapján.

3. Feladatai ellátása során a személyzet senkivel szemben nem alkalmazhat megkülönböztetést neme, faji vagy etnikai származása, vallása vagy meggyőződése, fogyatékossága, kora vagy szexuális irányultsága alapján.

Indokolás

A Közös Konzuli Utasításban elfogadott szöveg.

Módosítás: 55

37. cikk

37. cikk

Az együttműködés formái a vízumkérelmek fogadásával kapcsolatban

37. cikk

Az együttműködés formái a vízumkérelmek fogadásával kapcsolatban

(1) A tagállamok az együttműködés következő formáit választhatják:

E rendelkezéseket egy, a Szerződés 251. cikkének megfelelően elfogadott jogi aktusban fektetik le.

a) „közös ügyintézési hely”: egy vagy több tagállam diplomáciai és konzuli képviseleteinek személyzete dolgozza fel a másik tagállam diplomáciai és konzuli képviseletén keresztül hozzájuk címzett kérelmeket (köztük a biometrikus azonosítókat is), továbbá használják a másik tagállam felszereléseit is. Az érintett tagállamok megállapodnak a közös ügyintézési hely fenntartásának időtartamáról és megszüntetéséről, valamint az eljárási díj azon részéről, amelyet az a tagállam kap, amelynek diplomáciai vagy konzuli képviseletét igénybe veszik;

 

b) „közös igénylési központok”: két vagy több tagállam diplomáciai és konzuli képviseleteinek személyzete található egy épületben a hozzájuk címzett vízumkérelmek (köztük a biometrikus azonosítók) fogadására. A kérelmezőket a vízumkérelem feldolgozásáért felelős tagállamhoz kell irányítani. A tagállamok megállapodnak az együttműködés e formájának időtartamáról és megszüntetéséről, valamint a részt vevő tagállamok közötti költségmegosztásról. A célországgal fennálló logisztikai szerződésekért és diplomáciai kapcsolatokért egy tagállam felel;

 

c) „együttműködés külső szolgáltatókkal”: amennyiben a konzuli képviselet helyi viszonyaival kapcsolatos okokból nem célszerű ellátni a konzuli hivatalt a biometrikus azonosítók felvételéhez/begyűjtéséhez szükséges felszereléssel, illetőleg közös ügyintézési helyet vagy közös igénylési központot szervezni, egy vagy több tagállam közösen együttműködhet egy külső szolgáltatóval a vízumkérelmek (köztük a biometrikus azonosítók) fogadása érdekében. Ilyen esetben az érintett tagállam(ok) marad(nak) felelős(ek) a vízumkérelmek feldolgozását érintő adatvédelmi szabályok betartásáért.

 

Módosítás: 56

38. cikk

38. cikk

38. cikk

Együttműködés külső szolgáltatókkal

Együttműködés külső szolgáltatókkal

(1) A külső szolgáltatókkal folytatott együttműködés a következő formában valósul meg:

E rendelkezéseket egy, a Szerződés 251. cikkének megfelelően elfogadott jogi aktusban fektetik le.

a) a külső szolgáltató call-centerként működik, amely általános tájékoztatást nyújt a vízumkérelmezés követelményeiről, valamint felelős a személyes megjelenések rendszeréért; és/vagy

 

b) a külső szolgáltató általános tájékoztatást nyújt a vízumkérelmezés követelményeiről, a vízumkérelmezőktől összegyűjti a kérelmeket, az alátámasztó dokumentumokat és a biometrikus adatokat, és beszedi a kezelési díjat (a 16. cikkben foglaltaknak megfelelően), valamint továbbítja a kitöltött iratokat és adatokat a kérelem feldolgozásáért felelős tagállam diplomáciai vagy konzuli képviseletére.

 

(2) Az érintett tagállam(ok) olyan külső szolgáltatót választ(anak), amely végre tudja hajtani a tagállam(ok) által megkövetelt valamennyi technikai és szervezési biztonsági intézkedést, valamint a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni védelem érdekében, különösen, ha a feldolgozás magában foglalja az adatok hálózaton keresztüli továbbítását, az iratok és adatok fogadását és a konzuli képviseletre történő továbbítását, továbbá biztosítani tudja az adatfeldolgozás minden más jogellenes formája elleni védelmet.

 

A külső szolgáltatók kiválasztásánál a tagállamok diplomáciai vagy konzuli képviseletei alaposan megvizsgálják a vállalkozó fizetőképességét és megbízhatóságát (ideértve a szükséges engedélyeket, a kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzést, a vállalati alapszabályt, a banki szerződéseket), valamint kizárják az érdekütközést.

 

(3) A külső szolgáltatók a vízuminformációs rendszerhez (VIS) semmilyen célból nem rendelkeznek hozzáféréssel. A VIS-hez való hozzáférést kizárólag a diplomáciai vagy konzuli képviseletek szabályszerűen felhatalmazott személyzete számára tartják fenn.

 

(4) Az érintett tagállam(ok) a 95/46/EK irányelv 17. cikkével összhangban szerződést köt(nek) a külső szolgáltatóval. Mielőtt a szerződést aláírnák, az érintett tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselete tájékoztatja a helyi konzuli együttműködés keretében a többi tagállam diplomáciai és konzuli képviseletét, valamint a Bizottság küldöttségét a szerződés szükségességéről.

 

(5) A 95/46/EK irányelv 17. cikkében foglalt kötelezettségek mellett a szerződés olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek:

 

a) pontosan meghatározzák a szolgáltató kötelezettségeit;

 

b) megkövetelik a szolgáltatótól, hogy a felelős tagállamok utasításai szerint járjon el, és hogy adatot a 95/46 irányelvvel összhangban, a felelős tagállamok nevében és kizárólag a vízumkérelmekben szereplő személyes adatok feldolgozásának céljából dolgozzon fel;

 

c) megkövetelik a szolgáltatótól, hogy a kérelmezőknek a VIS-rendelet alapján előírt tájékoztatást nyújtsák;

 

d) a konzulátusi személyzet számára lehetővé teszik, hogy a szolgáltató helyiségeibe bármikor bejuthassanak;

 

e) megkövetelik a szolgáltatótól, hogy tartsa szem előtt a titoktartási szabályokat (ideértve a vízumkérelmekkel kapcsolatban gyűjtött adatok védelmét is);

 

f) felfüggesztési és felmondási záradékot tartalmaznak.

 

(6) Az érintett tagállam(ok) figyelemmel kíséri(k) a szerződés végrehajtását, ideértve

 

a) a szolgáltató által a vízumkérelmezőknek szolgáltatott általános információt;

 

b) a technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket és a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni védelem érdekében, különösen, ha a feldolgozás közben az adatokat hálózaton keresztül továbbítják, továbbá az adatfeldolgozás minden más jogellenes formája elleni intézkedéseket, valamint az iratok és adatok fogadását és a konzuli képviseletre történő továbbítását;

 

c) a biometrikus azonosítók rögzítését,

 

d) az adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében hozott intézkedéseket.

 

(7) A vízumkérelem feldolgozásáért a külső szolgáltató által felszámított díj teljes összege nem haladhatja meg a 16. cikkben meghatározott összeget.

 

(8) Az érintett tagállam(ok) konzulátusi személyzete képzést nyújt a szolgáltató számára, hogy a szolgáltató a vízumkérelmezők számára megfelelő szolgáltatást és kielégítő tájékoztatást tudjon nyújtani.

 

Módosítás: 57

39. cikk

39. cikk

39. cikk

Szervezési vonatkozások

Szervezési vonatkozások

(1) A nyilvánosság számára a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletein pontos tájékoztatást kell kifüggeszteni arról, hogyan lehet a személyes megjelenés időpontját egyeztetni és a vízumkérelmet benyújtani.

E rendelkezéseket egy, a Szerződés 251. cikkének megfelelően elfogadott jogi aktusban fektetik le.

(2) Az együttműködés választott típusától függetlenül a tagállamok határozhatnak azon lehetőség fenntartása mellett, hogy a kérelmezők a diplomáciai vagy konzuli képviselet helyiségeiben közvetlenül is benyújthatják kérelmüket. A tagállamok biztosítják a vízumkérelmek folyamatos fogadását és feldolgozását akkor is, ha a többi tagállammal vagy a külső szolgáltatóval folytatott együttműködés hirtelen megszakad.

 

(3) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot arról, milyen módon kívánják megszervezni az egyes konzuli képviseleteken a vízumkérelmek fogadását és feldolgozását. A Bizottság gondoskodik a megfelelő közzétételről.

A tagállamok benyújtják a Bizottságnak az általuk kötött szerződéseket.

 

Módosítás: 58

40. cikk (1a) bekezdés (új)

 

(1a) Amennyiben a vízumkérelmeket kereskedelmi közvetítők gyűjtik össze, ez nem mentesíti a tagállamok diplomáciai vagy konzuli képviseleteit azon kötelezettség alól, hogy a 18. cikk szerinti összes vízumkiadási feltétel teljesülését gondosan és önállóan megvizsgálják. Ha kétség merül fel, szükség lehet a kérelmező a diplomáciai vagy konzuli képviseleten való személyes megjelenésére (18. cikk (2) bekezdés).

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a kereskedelemi ügynökségek nem hozhatnak előzetes döntést a vízumkérelem sikerével kapcsolatban.

Módosítás: 59

40. cikk (2) bekezdés c) pont

c) légitársaságokkal kötött szerződések, amelyeknek tartalmazniuk kell a kiutazást és a garantált, lekötött visszautat.

c) az oda- és a visszaút megbízható megszervezése.

Módosítás: 60

40. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A kereskedelmi közvetítőket méltányos és igazságos módon kell kezelni. Lehetővé kell tenni számukra kereskedelmi tevékenységeik megfelelő és hatékony módon történő ellátását.

Indokolás

A kereskedelmi közvetítőkre nem vonatkozhatnak olyan, nem méltányos korlátozások, melyek zavarokat okozhatnak kereskedelmi tevékenységeikben.

Módosítás: 61

41. cikk (2) bekezdés

2. A képviselő tagállam és a képviselt tagállam a 7. cikk szerinti képviseleti megállapodásról három hónappal e megállapodás hatálybalépését megelőzően tájékoztatja a nyilvánosságot. E tájékoztatás tartalmazza a kérelmezők azon lehetséges kategóriáinak jellemzőit, akik kérelmüket közvetlenül a képviselt tagállam diplomáciai vagy konzuli képviseletén nyújtják be.

2. A képviselő tagállam és a képviselt tagállam a 7. cikk szerinti képviseleti megállapodásról lehetőség szerint három hónappal e megállapodás hatályba lépését megelőzően tájékoztatja a nyilvánosságot. E tájékoztatás tartalmazza a kérelmezők azon lehetséges kategóriáinak jellemzőit, akik kérelmüket közvetlenül a képviselt tagállam diplomáciai vagy konzuli képviseletén nyújtják be.

Indokolás

A képviseletre vonatkozó rövid idejű megállapodásokra mind a tagállamok, mind a kérelmezők érdekében szükség lehet.

Így tehát a három hónappal megelőzőn történő információnyújtás nem lehetséges.

Módosítás: 62

41. cikk (6) bekezdés

(6) A nyilvánosságot tájékoztatni kell arról, hogy a vízum megléte önmagában nem jelent belépési jogosultságot, valamint hogy a vízum birtokosát a határon felkérhetik, hogy mutasson be alátámasztó dokumentumokat.

(6) A nyilvánosságot tájékoztatni kell arról, hogy a vízum megléte önmagában nem jelent belépési jogosultságot, valamint hogy a vízum birtokosát a határon felkérhetik, hogy mutasson be alátámasztó dokumentumokat. A vízum kiadásakor erre még egyszer nyomatékosan, írásban felhívják a vízum birtokosának figyelmét.

Indokolás

Ez az információ különösen a vízum birtokosa számára fontos, ezért nyomatékosan, írásban fel kell hívni a figyelmét erre a tényre.

Módosítás: 63

41. cikk (7) bekezdés

(7) A nyilvánosságot tájékoztatni kell a tagállam diplomáciai és konzuli képviseletei által a kezelési díj helyi pénznemben történő felszámításánál alkalmazott átváltási arányról.

(7) A nyilvánosságot tájékoztatni kell a kezelési díj mértékéről, a célország hivatalos pénznemében megadva, valamint a tagállam diplomáciai és konzuli képviseletei által a kezelési díj helyi pénznemben történő felszámításánál alkalmazott átváltási arányról.

Indokolás

Elsősorban azt fontos közölni, hogy egyáltalán milyen mértékű a kezelési díj.

Módosítás: 64

41. cikk (7a) bekezdés (új)

 

(7a) Egy közös schengeni vízuminformációs weboldalt kell létrehozni a közös vízumpolitika alkalmazásának további támogatása céljából. Ez a weboldal támogatja a vízumeljárás lebonyolítását is.

 

A nyilvánosság számára az (1)–(7) bekezdéssel összhangban történő tájékoztatás a közös schengeni vízuminformációs weboldalon is rendelkezésre áll.

Módosítás: 65

42. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

Ha az a)–d) pont valamelyike vagy közülük több vonatkozásában a helyi konzuli együttműködés keretein belül folytatott értékelés megerősíti, hogy valóban van igény a helyi harmonizált megközelítés kialakítására, az ilyen harmonizált megközelítésre vonatkozó intézkedéseket a 46. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Ha az a)–d) pont valamelyike vagy közülük több vonatkozásában a helyi konzuli együttműködés keretein belül folytatott értékelés megerősíti, hogy valóban van igény a helyi harmonizált megközelítés kialakítására, az ilyen harmonizált megközelítésre vonatkozó intézkedéseket a 46. cikk (2a) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás: 66

42. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) A helyi konzuli együttműködés keretein belül koherens eljárásokat hoznak létre, amelyek lehetővé teszik a kérelmezők számára, hogy telefonon, interneten vagy más módon időpontot egyeztessenek a kérelem benyújtása céljából.

Módosítás: 67

42. cikk (5) bekezdés (2) albekezdés

E havi jelentések alapján a Bizottság éves jelentést készít valamennyi illetékességi területre vonatkozóan, és benyújtja a Tanácsnak.

E havi jelentések alapján a Bizottság éves jelentést készít valamennyi illetékességi területre vonatkozóan, és benyújtja a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek.

Indokolás

Mivel az együttdöntési eljárást kell alkalmazni, az Európai Parlamentet ugyanúgy tájékoztatni kell a helyben szerzett „gyakorlati” tapasztalatokról, mint a Tanácsot.

Módosítás: 68

V. cím

V. CÍM: Záró rendelkezések

V. CÍM: Vízumkönnyítések

Indokolás

Új címet kell bevezetni a vízumkönnyítések számára.

Módosítás: 69

42a. cikk (új)

 

42a. cikk

Értékelés

 

A Bizottság a rendelet hatályba lépésétől számított két éven belül értékeli a rendelet végrehajtását, valamint a vízumeljárásokra vonatkozó, tagállamok közti helyi konzuli szintű együttműködési megállapodásokat. Különös figyelmet kell fordítani schengeni térség határrégióiban szolgáltatásokat végző és nyújtó személyszállító komptársaság és utazási irodák sajátos igényeire, valamint a biometrikus adatokkal kapcsolatos ügyekre és a vízumeljárás megkönnyítését és leegyszerűsítését célzó rendelkezésekre. Az értékelés alapján a Bizottság szükség esetén javaslatokat tesz a rendelet módosítására.

Módosítás: 70

42b. cikk (új)

42b. cikk

 

Vízumkönnyítésre vonatkozó kétoldalú megállapodások

 

A Közösség és harmadik országok között megköthetők a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumok iránti kérelmek feldolgozásának megkönnyítését célzó kétoldalú megállapodások.

 

Ezeket a megállapodásokat az Európai Parlament hozzájárulását követően lehet megkötni az Európai Közösséget létrehozó szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

 

Az Unió szomszédsági és partnerségi politikájába tartozó és a közösségi normák melletti elkötelezettséget vállaló államok az ilyen megállapodások megkötését illetően elsőbbséget élveznek. A kétoldalú vízumkönnyítési megállapítások során az e rendelet által megállapított alapvető iránymutatásokat kell követni.

 

A vízumkönnyítési megállapodások hatását minden második évben megvizsgálják a további könnyítő intézkedések és új kérelmezői kategóriák felvétele szükségességének megállapítása céljából.

Indokolás

A schengeni tagállamokkal szoros együttműködést folytató harmadik országok kedvezményes elbánásra lesznek jogosultak a vízumkönnyítési megállapodások által. Fontos azonban, hogy az ilyen megállapodások a vízumkódex általános elveit és a vízumkódexben megállapított főbb könnyítési elveket kövessék. A Parlamentet teljes körűen tájékoztatni kell és szükség esetén fel kell hívni hozzájárulásának megadására.

Módosítás: 71

42c. cikk (új)

 

42c. cikk

Gyakori utazók

 

Amennyiben a kérelmező a tagállamokban öt éven belül három egymást követő vízumidőszak során teljes mértékben eleget tesz a vízumok tekintetében megállapított feltételeknek (vízumelőzményei nem kifogásolhatóak), továbbá ha a három előírt vízum közül az utolsó lejártát követő 5 éven belül nyújt be vízumkérelmet, akkor egyszerűsített eljárásra jogosult.

 

Az egyszerűsített eljárás része lehet a hosszabb érvényességű, többszöri belépésre jogosító vízum kiadása, az interjúk mellőzése, kevesebb bizonyító dokumentum előírása, illetve az, hogy a vízumkérelmezési eljárás egyes részei interneten is elvégezhetők.

 

Ezt az egyszerűsített eljárást tovább részletezik a Vízumkódex gyakorlati alkalmazására (45. cikk) vonatkozó utasítások.

Módosítás: 72

42d. cikk (új)

 

42d. cikk

A vízumrendszer alóli mentesítésre vonatkozó eljárást

 

Amennyiben valamely harmadik ország teljesíti az olyan követelményeket, mint az alacsony elutasítási arány, a visszafogadásra vonatkozó megállapodás érvényesítése, a vízum lejártán túl is az adott területen tartózkodók illetve az illegális foglalkoztatás miatt kitoloncoltak alacsony aránya, a Bizottság megfontolja, hogy javasolja-e ezen harmadik ország állampolgárai számára a vízumkötelezettség megszüntetését, összhangban az 539/2001/EK tanácsi rendelet idevágó rendelkezéseivel.

Módosítás: 73

43a. cikk (új)

 

43a. cikk

 

Az Európai Parlament és a Tanács a Szerződés 251. cikkével összhangban eljárva határozatokat fogad el a biometrikus azonosítókra vonatkozó követelmények bevezetésének ütemezéséről és módszereiről azon országok tekintetében, amelyeknél a csatlakozási tárgyalások keretében kilátásba helyezték az EU-tagságot, továbbá azon országok tekintetében, amelyek az Európai Szomszédsági Politika programjainak kedvezményezettjei.

Indokolás

Az Európai Szomszédsági Politika szellemében – és mivel a Vízumkódexnek a vízumeljárások egyszerűsítésére kell irányulnia – az Európai Szomszédsági Politika programjaiban részt vevő országok és az EU-val szorosabb együttműködést folytató más országok állampolgárainak kiadott vízumokban a biometrikus azonosítókat bevezető intézkedésekről az Európai Parlament hozzájárulásával kell dönteni.

Módosítás: 74

Va. cím (új)

 

Va. CÍM: Záró rendelkezések

Módosítás: 75

44. cikk (1) bekezdés

(1) A III., IV., V., VI., VIII., IX., X. és XI. mellékletet módosítani kell a 46. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

(1) A VI. és XI. mellékletet módosítani kell a 46. cikk (2a) bekezdésében említett eljárással összhangban.

Indokolás

Lásd az 5. módosítás indokolását.

Módosítás: 76

44. cikk (2) bekezdés

(2) A 47. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül az I. és II. melléklet változtatásairól a 46. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kell határozni.

(2) A 47. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a többi melléklet változtatásairól a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban kell határozni.

Indokolás

A rendelet alapvető elemei csak a jogalkotási eljárásnak megfelelően módosíthatók, amint az a schengeni határellenőrzési kódex (562/2006/EK rendelet) esetében is megvalósult.

Módosítás: 77

45. cikk

A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei által a vízumkérelmek feldolgozása során követendő harmonizált gyakorlatokat és eljárásokat kialakító működési utasításokat kell összeállítani a 46. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei által a vízumkérelmek feldolgozása során követendő harmonizált gyakorlatokat és eljárásokat kialakító működési utasításokat kell összeállítani a 46. cikk (2a) bekezdésében említett eljárással összhangban.

Indokolás

Lásd az 5. módosítás indokolását.

Módosítás: 78

46. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, e határozat 8. cikke rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett.

Indokolás

Lásd az 5. módosítás indokolását.

Módosítás: 79

III. melléklet, 15. pont

15. Fő úti cél szerinti tagállam

15. Úti cél szerinti tagállam(ok)

Indokolás

A javaslat szerint hosszabb időtartam áll rendelkezésre a vízumkérelem benyújtására a kérelmező által felkeresni kívánt országokat képviselő egyik diplomáciai vagy konzuli képviseleten. (Lásd a javaslat 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). Ilyen módon a kérelmező által felkeresni kívánt országokat meg kell nevezni a kérelemben.

Módosítás: 80

III. melléklet, 20. pont

20. Az utazás célja

20. Az utazás célja (jelölje meg a vízumkérelem tekintetében alkalmazandó(ka)t)

Turizmus Üzleti Családi látogatás Baráti látogatás Kulturális / Sport / Hivatalos látogatás Egészségügyi okok Egyéb (kérjük, részletezze):

Turizmus Üzleti Családi látogatás Baráti látogatás Kulturális / Sport / Hivatalos látogatás Egészségügyi okok Egyéb (kérjük, részletezze):

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy az utazásra több okot is megjelölhessenek, mivel ez közelebb áll a valósághoz.

A barátok és a családtagok meglátogatására vonatkozó vízumkérelmek feldolgozása eltérő. Ezért indokolt e pont két külön pontra bontása.

Módosítás: 81

III. melléklet, 23. pont

23. A tagállamban vendégül látó személy neve. Ha ez nem alkalmazható, a tagállambeli szálloda neve vagy az ideiglenes tartózkodási cím.

23. A tagállamban vendégül látó személy neve. Ha ez nem alkalmazható, a tagállambeli szálloda neve vagy az ideiglenes tartózkodási cím.

A vendégül látó személy címe (és e-mail címe)

A vendégül látó személy címe (és e-mail címe)

Telefonszám (és faxszám)

Telefonszám (és faxszám)

 

(Nem kell kitölteni, ha megfelelően bizonyítják a felkeresni tervezett schengeni tagállamban vagy tagállamokban a megélhetés és a szállás költségeit fedező anyagi eszközök meglétét.)

Indokolás

Aránytalan lenne azt kérni, hogy az utazásokat előzetesen minden részletükben megtervezzék. A kérelmezőnek sok esetben gyakran az indulás előtt valamennyi szállást és útvonalat ismernie kellene. Elegendő, ha a kérelmező igazolni tudja, hogy a megélhetés és a szállás fedezésére elegendő anyagi eszközzel rendelkezik, ha jóhiszeműségét illetően nem merülhet fel kétely. Elképzelhető, hogy az utazás egy része tekintetében nem foglaltak előre szállást szállásadónál, szállodában vagy ideiglenes címen.

Módosítás: 82

X. melléklet, (4) bekezdés (4a) albekezdés (új)

Ha a vízum 90 napnál rövidebb időre szól, a napok száma ugyanennyi napot jelent minden 6 hónapos időszakon belül.

Indokolás

A szabályok egyértelműsítése. Ezt a gyakorlatot már a legtöbb schengeni tagállam alkalmazza, azonban nem mindegyik, és ez zavarokhoz vezetett az eddigiekben.

INDOKOLÁS

I.         A javaslat háttere

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelenleg több olyan jogalkotási javaslattal is foglalkozik, melyek jelentős hatást gyakorolhatnak a schengeni országok vízumpolitikájára:

- a vízuminformációs rendszer (VIS)[1];

- a hatályos Közös Konzuli Utasítás (CCI) módosítása, a biometria bevezetésével[2];

- ez a jogalkotási javaslat, melynek célja a Közös Konzuli Utasítás reformja, illetve új közösségi vízumkódexszé alakítása.

A Közös Konzuli Utasítás (CCI) jelenleg a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok, tranzitvízumok és repülőtéri tranzitvízumok kiadására vonatkozó eljárásokra és feltételekre vonatkozó alap jogi aktus.

II.        A Bizottság javaslata

A Bizottság ezt a javaslatot a hágai program keretében nyújtja be, mely hangsúlyozza a közös vízumpolitika – mint a jogszerű utazás előmozdítását és az illegális bevándorlás kezelését célzó rendszer eleme továbbfejlesztése iránti igényt, a nemzeti jogszabályok, illetve a helyi konzuli képviseletek kezelési eljárásai további harmonizációja útján.

A hágai program célkitűzéseinek teljesítése és a közös vízumpolitikának a fent említett vízumtípusok kibocsátását illető koherenciájának megerősítése érdekében a rendeletre irányuló javaslat a következőkkel foglalkozik:

- Valamennyi, vízumkiadással és a vízumok elutasításával és a kibocsátott vízumok érvényességének meghosszabbításával, érvénytelenítésével, visszavonásával és érvényességük lerövidítésével kapcsolatos rendelkezés egyetlen vízumkódexbe történő foglalása: ez vonatkozik a repülőtéri tranzitvízumokra (ATV), a vízumok határon történő kiadására, a vízumok érvénytelenítésére és érvényességük visszavonására, kibocsátott vízum érvényességének meghosszabbítására és a statisztikák cseréjére. Az ATV-k tekintetében – annak érdekében, hogy a vízumpolitika valamennyi szempontjának harmonizálására vonatkozó általános célkitűzés megvalósítható legyen – elvetették annak lehetőségét, hogy egyes tagállamok bizonyos állampolgárokra ATV-követelményeket rójanak.

- A vízumkiadási eljárás új dimenziói: A rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó, tagállamok közötti adatcserét szolgáló vízuminformációs rendszer (VIS) létrehozása alapjaiban változtatja majd meg a vízumkérelmek feldolgozását. Egyrészről a tagállamok automatikusan hozzáférnek majd a vízumot kérelmező valamennyi személy adataihoz (az adatmegőrzés ötéves időszakán belül), ami megkönnyíti majd a későbbi vízumkérelmek vizsgálatát. Másrészről a biometrikus azonosítóknak a vízumkérelem benyújtása feltételeként történő bevezetése jelentős hatást gyakorol majd a kérelmek fogadásának gyakorlati vonatkozásaira. Mivel a VIS várhatóan rövidesen működni kezd, a Bizottság úgy határozott, hogy külön jogalkotási javaslatban teszi naprakésszé a CCI-t, melyben megállapítják a biometrikus azonosítók összegyűjtésére vonatkozó normákat, illetve különféle lehetőségekről rendelkeznek a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseleteinek a vízumkérelmezők kezelésével kapcsolatosan alkalmazott gyakorlati eljárásait illetően, illetve jogi keretet biztosítanak a tagállamok külső szolgáltatókkal való együttműködésére (1) (ennek előadója Baroness LUDFORD). A javaslat tartalmát szerkezeti hozzáigazítást követően e javaslatba illesztették, amelyet akkor kívánnak majd módosítani, amikor a külön javaslatról folytatott tárgyalások lezárulnak. A kereskedelmi közvetítőkkel, úgymint utazási irodákkal és utazásszervezőkkel való együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket megerősítették ezen új helyzet figyelembe vétele érdekében.

- A közösségi vívmányok bizonyos részeinek fejlesztése: a Bizottság megvitatja a maximális kibocsátási időre vonatkozó rendelkezések bevezetését;egyértelmű megkülönböztetést az elfogadhatatlan kérelmek és a formai okokból elutasított kérelmek között; a teljes átláthatóságot azon harmadik országok jegyzéke révén, amelyek állampolgárai esetében előzetes egyeztetést kell tartani; a meghívást, kötelezettségvállalást és szállásadást igazoló egységesített nyomtatványmintát; a tagállamok kedvezőtlen tartalmú döntéseire vonatkozó bejelentési és indokolási kötelezettséget; jogi keretet annak biztosítására, hogy harmonizált megközelítés alakuljon ki a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei közötti, valamint a külső magánvállalkozások formájában működő szolgáltatókkal való együttműködés vonatkozásában egyaránt; kötelező szabályokat a tagállami diplomáciai és konzuli képviseletek és a kereskedelmi közvetítők között megvalósuló együttműködés vonatkozásában.

- Egyes kérdések tisztázása a jogszabályi rendelkezések harmonizált alkalmazásának fokozása érdekében: ez különösen a korlátozott területi érvényességű vízumra (LTV) és az utazási betegbiztosításra (TMI) vonatkozik.

- Növeli az átláthatóságot és a jogbiztonságot a KKU rendelkezései és mellékletei jogi státuszának tisztázása révén, mégpedig oly módon, hogy törli a jogszabályból azokat a rendelkezéseket, amelyek feleslegessé váltak, vagy gyakorlati működési jellegűek: a hatályos Közös Konzuli Utasítás tizennyolc mellékletet tartalmaz, számos jogi rendelkezéssel és különféle információkkal: harmadik országok vízumköteles állampolgárainak listája, bizonyos típusú útiokmányok birtokosainak mentesítése, képviseleti táblázat, a birtokost vízum nélküli belépésre jogosító dokumentumok, technikai előírások stb. Az említett mellékletek jogi státuszának tisztázása érdekében a Bizottság úgy határozott, hogy csak a szövegben foglalt rendelkezések végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó mellékleteket tartja meg, vagyis a rendelet I–XIII. mellékletét. A Bizottság emellett javasolja a következőkre tett hivatkozások törlését: nemzeti vízumok („D” vízumok); az egyidejűleg rövid idejű tartózkodásra jogosító schengeni vízumként is érvényes hosszú idejű tartózkodásra jogosító nemzeti vízum („D+C” vízumok) csoportos vízumok; a CCI 2. és 6. melléklete

- A vízumkódex működési szintjén összehangolt alkalmazás: a vízumkódex csak a rövid idejű tartózkodásra jogosító és a tranzitvízumok, illetve repülőtéri tranzitvízumok kiadásáról tartalmaz jogszabályi rendelkezéseket. Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok a továbbiakban tartózkodjanak a közös szabályokat „felülíró” nemzeti utasítások kiadásának jelenlegi gyakorlatától, össze kell állítani a joganyag gyakorlati alkalmazására vonatkozó közös utasításokat. A Vízumkódexről szóló javaslat készítése közben a Bizottság egyidejűleg figyelmet fordított a „Vízumkódex gyakorlati alkalmazására vonatkozó utasítások” formátumára és tartalmára; e dokumentum tartalmazza majd a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei által a vízumkérelmek feldolgozásakor követendő harmonizált gyakorlatokat és eljárásokat. Ezen utasítások, melyeket a rendelet V. címében előírt eljárás keretében kell elkészíteni, semmilyen esetben sem írhatnak elő a vízumkódexen felül jogszabályi kötelezettségeket, hanem kizárólag gyakorlati jellegűek. Véglegesítésükre a Kódex hatálybalépésének napjáig sor kerül.

A Bizottság javaslata végül tárgyalja a Szerződésekhez csatolt különféle jegyzőkönyvek következményeit, mivel e rendelet alapja a schengeni joganyag. Vizsgálja továbbá azon következményeket is, melyek az új tagállamok számára a schengeni joganyagra alapuló jogi eszközök végrehajtásának kétlépcsős eljárásából adódnak.

III.      Az előadó álláspontja

Az előadó szerint a Bizottság több ponton sikeresen azonosította a schengeni térség vízumgyakorlatával kapcsolatos valós problémákat. A megfelelőbb helyi szintű koordináció szükségessége, a konzuli képviseletek alkalmazottai folyamatos továbbképzésének fontossága, illetve a kérelmezők által a vízum megszerzése érdekében teljesítendő követelményekre vonatkozó, könnyen hozzáférhető információ jelentősége szerepelt azon kérdések között, melyekre vonatkozóan az előadó helyszíni vizsgálatot folytathatott Algériában, Kijevben, Szentpéterváron és Varsóban. A Bizottság javaslatában szereplő több újításnak is e kérdések orvoslása a célja.

Nehéznek bizonyult azonban valóban nyitott párbeszédet elérni a vízumpolitikáért felelős minisztériumokkal. A döntéshozatali kultúra még mindig viseli az évtizedek során a biztonsági hatóságok körében kialakult szokások lenyomatát. Ez azt jelenti, hogy diszkrétek, illetve nem hajlandók a külvilágot tevékenységeikről tájékoztatni. Ilyen körülmények között nehéz volt például arról tudomást szerezni, hogy bizonyos lépések és követelmények milyen fontossággal bírnak valójában a vízumeljárásban. A schengeni térség vízumpolitikája az EU külső arculatának fontos részét alkotja. Az előadó által javasolt módosítások öt olyan főbb kérdéskörrel kapcsolatosak, melyeket már a 2006. decemberi munkadokumentum is tárgyalt. Ezek a következők:

(1) Egységes külső arculat

(2) Pozitív benyomás és ügyfélszolgálat

(3) Problémás területek és megoldások

(4) A Közösség politikai lehetőségei

(5) Közvetlen kommunikáció

Ezen öt területtel kapcsolatosan számos módosítás született. Az „Egységes külső arculatra” az 5., 7., 18., 35., 40., 41. és 42. cikk módosítása vonatkozik. A „Pozitív benyomás és ügyfélszolgálat” témájával a 4., 5., 7., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 18., 20., 40., 41., 42. és 45a. cikk, valamint a III. és X. melléklet módosítása foglalkozik. „A Közösség politikai lehetőségeit” a 16., 20. és a 44a. cikk módosításai világítják meg. A „Közvetlen kommunikáció” kérdéskörével a közös vízumportál létrehozásával kapcsolatos, 42. cikk módosítása foglalkozik. Néhány módosítást egynél több cím tárgyal. A schengeni térség a szabad mozgás térsége, és az Unió tagállamainak egyik legsikeresebb megvalósult projektje. A schengeni térség fogalma nem csupán az EU-n belül nyert elfogadottságot, de az EU-n kívül is, ahol a „schengeni vízum” fogalmát általánosan ismerik. Mindenesetre sok tennivaló van még annak érdekében, hogy a schengeni térség közös külső arculatot kapjon. A schengeni vízumnak nincs például közös weboldala. Egyazon helyre a különféle konzuli képviseletek vízumszabályai jelentős eltéréseket mutathatnak. Ha egy tagállamnak adott helyen nincs képviselete (pl. Spanyolországnak Murmanszkban), a helyi lakosság nem keresheti fel az ott található finn konzulátust. Ehelyett Szentpétervárra kell utazniuk (vonaton 24 órás út), ha szokásos nyaralás céljából spanyol schengeni vízumot kívánnak kérelmezni. A tagállamokat kötelezni kell arra, hogy kössenek egymással együttműködési megállapodásokat olyan esetekre, amikor egy adott konzulátus túl nagy távolságra található. Az ilyen megállapodások kényszere még erősebb akkor, amikor biometrikus azonosítókat vezetnek be, ami azt jelenti, hogy valamennyi kérelmezőnek személyesen meg kell jelennie az adott konzulátuson.

Az alapvető biztonsági kérdések veszélyeztetése nélkül fontos, hogy a schengeni konzulátusok ügyfélorientált munkamódszereket alkalmazzanak. Azon személyeknek, akiknek kivételesen hosszú vagy rendkívül körülményes utazást jelent a legközelebbi konzulátus megközelítése (a kérelmezőknek időnként pl. el kell utazniuk egy másik országba, ahová szintén vízum szükséges, annak érdekében, hogy aztán a schengeni térségbe szóló vízumot kérelmezhessenek), biztosítani kell a lehetőséget, hogy csak egyszer kelljen megtenniük az utat. Az előadó szerint továbbá a vízumdíjat viszonylag alacsony szinten – 35 EUR) kell tartani, és egyes személyek, pl. a szülők által kísért gyermekek vagy a csereprogrammal érintett személyek a díj alól mentesülhetnének. Emellett a többszöri beutazásra jogosító vízumok kiadásának gyakorlatát ki kell terjeszteni. A jóhiszemű utazók –vagyis azon személyek számára, akik többször kaptak schengeni vízumot, és azzal nem éltek vissza, illetve nem sértették meg a schengeni térség szabályait – ez szintén biztosítandó az előre meghatározott kategóriák, pl. az üzletemberek, egyes diákcsoportok és közeli hozzátartozók esetén. A személyek különösen szigorú kategorizálásának az eredménye a nehézkes elhatárolás lehet. Mi történik, ha valaki egy vállalattal való üzleti kapcsolatát a schengeni térségben szakítja meg? Mi történik, ha valaki befejezte tanulmányait stb.? A jogalkotó nem ítélheti meg pusztán egy kategóriába történő besorolás útján a jóhiszeműséget. Súlyozni kell tehát a személy vízumelőzményeit az illető vízumkérelmének vizsgálatakor. Emellett kritikai értékelés szükséges azt illetően, hogy mely dokumentumokra van egy kérelmezőnek ténylegesen szüksége ahhoz, hogy vízumot kérelmezhessen, illetve hogy milyen részletes útvonalleírást kell benyújtania.

Az előadó további figyelmet érdemlő hiányosságokat is felfedezett. A Bizottság nem vette kellően figyelembe javaslatában a Balti-tenger, a Földközi-tenger és a Fekete-tenger régiójában a személyszállító kompokkal kapcsolatos sajátos körülményeket. Ma jelentős az EU-tagállamok közötti forgalom, azonban a schengeni országok és a harmadik országok közötti forgalom erősen korlátozott, és ez elsősorban a vízumszabályoknak róható fel. A kérdés mélyebb vizsgálatot igényel.

Fontos továbbá, hogy a harmadik országnak ismernie kell azon feltételeket, melyeket a vízumkövetelmény alóli mentesüléshez teljesítenie kell. Az előadó szerint a schengeni országoknak egyértelmű szabályokat kell kialakítaniuk olyan esetekre, amikor egy ország mentesül a vízumkérelem alól. Az ilyen mechanizmusokat a következő kritériumokra kell alapozni: alacsony elutasítási arány, támogatási és szállásra vonatkozó megállapodások alkalmazása, kevés ilyen állampolgár tartózkodik a vízum lejártát követően az adott területen, kevés személyt kell bármilyen alapon elutasítani, garantáltan megbízható útiokmányok és eredményes határellenőrzések.

Emellett az EU vízumpolitikájának tükröznie kell külpolitikája alapvető prioritásait. Ennek elviekben eleget tesz a vízumegyszerűsítési megállapodások megléte, azonban e megállapodások közelebbi vizsgálata során kiderül, hogy ezek minimalista jellegűek. Az előadó szerint olyan főbb kérdésekre vonatkozóan, mint a több éves érvényességi időszakra kibocsátott vízumok fokozottabb előfordulása, a biometrikus adatok alkalmazása vagy elvetése, illetve a díjak jelentős csökkentése adott esetben szintén vízumegyszerűsítési megállapodások kötendők. Fontos továbbá, hogy az Európai Parlamentet is be kell vonni az ilyen megállapodások megkötésére vonatkozó tárgyalási felhatalmazások kialakításába, illetve a tárgyalások lebonyolításába. Zavaró ezenkívül, hogy számos, az EU körül élő fiatal sohasem járt még külföldön. Az Unió felelős azért, hogy ezek az emberek ne szigetelődjenek el. Ellenkező esetben teret nyerhetnek a nacionalista és radikális tendenciák.

  • [1]  Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (COM/2005/0835 végleges - COD 2005/0287).
    Javaslat – A Tanács határozata a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok belső biztonságért felelős hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, konzultációs céllal történő hozzáférésről (COM/2005/0600 végleges - CNS 2005/0232 ).
  • [2]  Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a diplomáciai és konzuli képviseletek számára kibocsátott, a vízumokra vonatkozó Közös Konzuli Utasításnak a biometrikus adatok bevezetésével, valamint a vízumkérelmek fogadása és feldolgozása megszervezésének rendelkezéseivel kapcsolatos módosításáról. (COM (2006)0269).

ELJÁRÁS

Cím

Közösségi vízumkódex

Hivatkozások

COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

19.7.2006

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

26.9.2006

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Henrik Lax

22.2.2006

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.11.2006

19.12.2006

5.6.2007

27.6.2007

 

12.9.2007

29.11.2007

26.3.2008

8.4.2008

Az elfogadás dátuma

8.4.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Marianne Mikko, Siiri Oviir, Nicolae Vlad Popa, María Isabel Salinas García, Rainer Wieland

Benyújtás dátuma

18.4.2008