RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui Cod comunitar al vizelor

18.4.2008 - (COM(2006)0403 – C6‑0254/2006 – 2006/0142(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Raportor: Henrik Lax

Procedură : 2006/0142(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0161/2008
Texte depuse :
A6-0161/2008
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui Cod comunitar al vizelor

(COM(2006)0403 – C6‑0254/2006 – 2006/0142(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0403),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 62 alineatul (2) literele (a) şi (b) punctul (ii) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6‑0254/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6‑0161/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 11

Considerentul 5a (nou)

 

(5a) Statele membre trebuie să se asigure că acordă tuturor solicitanţilor tot sprijinul posibil pentru facilitarea procesului de solicitare a vizei. O atenţie deosebită trebuie acordată mai ales solicitanţilor a căror reşedinţă se află la o distanţă considerabilă faţă de misiunea diplomatică sau oficiul consular care se ocupă de cererea lor. Misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru competent trebuie să depună toate eforturile pentru a asigura unui număr cât mai mare de solicitanţi posibilitatea de a beneficia de procedura simplificată.

Justificare

This recital seeks to introduce new ideas for facilitating the visa policy for applicants without rejecting the existing procedure for allocating which Member State is responsible for processing a visa application.

Amendamentul 2

Considerentul 8

(8) Unele acorduri bilaterale, încheiate de Comunitate cu țări terțe în scopul facilitării procesării cererilor de viză de ședere pe termen scurt pot prevedea derogări de la dispozițiile prezentului regulament.

(8) Unele acorduri bilaterale, încheiate de Comunitate cu țări terțe în scopul facilitării procesării cererilor de viză de ședere pe termen scurt și în scopul consolidării democrației și a societății civile, pot prevedea derogări de la dispozițiile prezentului regulament. Măsurile de facilitare a procesării cererilor de viză pot include, printre altele, reducerea taxelor de viză sau scutirea de la plata taxei de viză, simplificarea anumitor etape ale procedurii de obținere a vizei, scutirea de la utilizarea datelor biometrice și o utilizare mai frecventă a vizelor cu intrări multiple cu o perioadă lungă de valabilitate. Comisia ar trebui să furnizeze în timp util Parlamentului European informații clare cu privire la astfel de acorduri bilaterale.

Amendamentul 3

Considerentul 10

(10) Statele membre trebuie să asigure că serviciile oferite publicului sunt de o calitate rezonabilă și respectă bunele practici administrative. În acest scop, ele trebuie să distribuie personal calificat și în număr corespunzător și să aloce resurse suficiente.

(10) Statele membre trebuie să asigure că serviciile oferite publicului sunt de înaltă calitate, răspund nevoilor solicitantului și respectă bunele practici administrative. În acest scop, ele trebuie să distribuie personal calificat și în număr corespunzător și să aloce resurse suficiente.

Amendamentul 4

Considerentul 10a (nou)

 

(10a) Statele membre ar trebui să încurajeze toate entităţile comerciale care furnizează servicii legate direct sau indirect de cererile de viză să acorde o atenţie deosebită nevoilor solicitantului. Statele membre şi entităţile comerciale ar trebui să se asigure că toate condiţiile impuse solicitanţilor sunt proporţionate şi obiective.

Amendamentul 5

Considerentul 11

(11) Introducerea datelor biometrice de identificare reprezintă un pas important către utilizarea de noi elemente care să stabilească o legătură mai sigură între titularul vizei şi paşaport, prevenindu-se astfel fenomenul declinării de falsă identitate. În consecinţă, prezentarea în persoană a solicitanţilor de viză, cel puţin la depunerea primei cereri, se impune ca o cerinţă de bază pentru eliberarea acesteia cu înregistrarea datelor biometrice de identificare în sistemul de informare asupra vizelor (VIS); persoanele care solicită viză pentru prima dată nu o vor putea face prin intermediari comerciali, cum sunt agenţiile de voiaj.

(11) Datele biometrice permit stabilirea unei legături mai sigure între titularul vizei şi paşaport, prevenindu-se astfel fenomenul declinării de falsă identitate.

Justificare

The Rapporteur would like to avoid having an absolute statement in the Resolution, since for example in the bilateral agreements the application of biometric identifiers could be waived.

Amendamentul 6

Considerentul 11a (nou)

 

(11a) Orientările detaliate cu privire la aplicarea prezentului regulament şi la cooperarea consulară locală trebuie să includă recomandări şi sugestii referitoare la modul de exploatare şi utilizare a tehnologiilor noi, ca de exemplu internetul, videoconferinţele pentru interviuri la distanţă etc., în vederea facilitării procedurii de obţinere a vizei pentru toţi solicitanţii.

Justificare

It is important that we ensure coherence and on-going evaluation on important issues linked to the community visa policy such as internet and the use of new technologies.

Amendamentul 7

Considerentul 13

(13) Solicitanții trebuie să se prezinte personal, pentru înregistrarea inițială a datelor biometrice de identificare. În scopul facilitării procedurii, la depunerea cererilor ulterioare se va putea proceda la copierea datelor biometrice de la prima depunere, în limitele unui interval de 48 de luni, ținând cont de perioada de retenție specificată în VIS. După acest termen, datele biometrice trebuie capturate din nou.

(13) Persoanele care solicită viză pentru prima dată nu o vor putea face recurgând la intermediari comerciali, cum ar fi agențiile de voiaj. Solicitanții trebuie să se prezinte personal, pentru înregistrarea inițială a datelor biometrice de identificare. În scopul facilitării procedurii, la depunerea cererilor ulterioare se va putea proceda la copierea datelor biometrice de la prima depunere, în limitele unui interval de 59 de luni, ținând cont de perioada de retenție specificată în VIS. După acest termen, datele biometrice trebuie capturate din nou.

Amendamentul 8

Considerentul 15a (nou)

 

(15a) Întrucât unele dintre măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate modificării elementelor neesenţiale ale prezentului regulament sau completării sale prin adăugarea unor noi elemente neesenţiale, aceste măsuri ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control, prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Justificare

Decision 1999/468/EC has been amended by Decision 2006/512/EC, which introduced the regulatory procedure with scrutiny for measures of general scope intended to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with the co-decision procedure referred to in Article 251 of the Treaty, including by deleting some of those elements or by supplementing them by the addition of new non-essential elements. It should therefore apply where needed throughout this Regulation. Also see amendments 53, 55 and 56.

Amendamentul 9

Articolul 4 alineatul (2) primul paragraf

(2) Prin derogare de la dispoziţiile alineatului (1), resortisanţii ţărilor terţe aflaţi legal într-o ţară terţă, alta decât ţara lor de reşedinţă, pot depune cereri de viză în ţara terţă în care se află. Solicitanţii trebuie să justifice depunerea cererii în ţara respectivă, iar în legătură cu intenţia lor de a se întoarce în ţara de reşedinţă nu trebuie să existe îndoieli.

(2) Prin derogare de la dispoziţiile alineatului (1), în cazuri excepţionale justificate (de exemplu, din motive de natură umanitară), resortisanţii ţărilor terţe pot depune cereri de viză într-o altă ţară terţă.

Justificare

It should not depend on the law of the third country in question whether an applicant requesting a visa e.g. for humanitarian reasons is deemed to be legally present in that country. At any rate be the consulate of the Member State should retain the power to decide whether to issue such a visa.

Amendamentul 10

Articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf

(2) În astfel de cazuri pot fi consultate misiunea diplomatică sau oficiul consular din ţara de reşedinţă a solicitanţilor, sau autorităţile centrale ale statului membru emitent.

(2) În astfel de cazuri, înaintea eliberării vizei este necesar, de regulă, acordul misiunii diplomatice sau al oficiului consular competent pentru ţara de reşedinţă a solicitantului.

Justificare

Consultation should be the rule and not the exception, since the diplomatic mission or consulate in the country of residence is normally better placed to judge the applicant's willingness to return from the country in question, better informed about local conditions, and thus better able to assess the application.

Amendamentul 11

Articolul 4 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) Viza cu intrări multiple se emite numai în țara de reședință a solicitantului, în afară de cazul în care acesta poate invoca motive care justifică o excepție. În astfel de situații excepționale, viza poate fi emisă și într-o altă țară terță, cu acordul prealabil al misiunii diplomatice sau al oficiului consular competent din țara de reședință a solicitantului.

Amendamentul 12

Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf litera (a)

(a) misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru pe teritoriul căruia se află destinația unică sau principală a vizitatorului, sau

(a) misiunea diplomatică sau oficiul consular al doar din statul membru de destinație sau, în cazul în care mai multe state membre urmează a fi vizitate, misiunea diplomatică sau oficiul consular al unuia dintre statele membre de destinație. Un tranzit aeroportuar nu se consideră vizită sau motiv de solicitare de viză la misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul membru pe teritoriul căruia are loc tranzitul, sau

Amendamentul  13

Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf litera (b)

(b) dacă statul membru în care se află destinația principală nu poate fi stabilit, misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru a cărei frontieră externă urmează să fie traversată de solicitant pentru a intra pe teritoriul statelor membre.

(b) misiunea diplomatică sau oficiul consular al unui alt stat membru care reprezintă statul membru de destinație sau unul dintre statele membre de destinație, în condițiile prevăzute de un acord încheiat în sensul articolului 7 alineatele (2a) sau (2b).

Amendamentul  14

Articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf

Atunci când se depune o cerere de viză cu intrări multiple, aceasta se procesează de către statul membru care constituie destinația obișnuită a solicitantului. Astfel de vize se emit numai în țara de reședință a solicitanților.

eliminat

Amendamentul 15

Articolul 7 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) Statele membre fără misiune diplomatică sau oficiu consular într-o țară terță încheie acorduri de reprezentare cu alte state membre care au misiuni diplomatice sau oficii consulare în țara respectivă.

Amendamentul 16

Articolul 7 alineatul (2b) (nou)

 

(2b) În vederea garantării faptului că solicitanții de viză, pentru a ajunge la misiunea diplomatică sau oficiul consular, nu trebuie să facă eforturi disproporționate din cauza infrastructurilor de transport deficiente sau a distanțelor lungi din regiuni sau zone geografice specifice, statele membre nereprezentate în regiunea sau zona respectivă încheie acorduri de reprezentare cu alte state membre care au misiuni diplomatice sau posturi consulare în acea regiune sau zonă.

 

În cadrul cooperării consulare locale, fiecare țară gazdă elaborează orientări pe baza cărora apreciază dacă accesul la misiunea diplomatică sau la oficiul consular implică eforturi disproporționate. Aceste orientări țin seama, între altele, de distanțele și infrastructura de transport și sunt făcute publice.

Amendamentul 17

Articolul 7 alineatul (3)

(3) Statul membru reprezentat informează Comisia cu privire la noile acorduri de reprezentare sau la încetarea unor astfel de acorduri cu cel puţin trei luni înainte ca acestea să intre în vigoare sau să înceteze.

(3) Statul membru reprezentat informează Comisia cu privire la noile acorduri de reprezentare sau la încetarea unor astfel de acorduri, pe cât posibil, cu trei luni înainte ca acestea să intre în vigoare sau să înceteze.

Justificare

In the interests both of the Member States and the applicants, representation arrangements at short notice may also be necessary.

Amendamentul 18

Articolul 8 alineatul (2)

(2) Consultarea nu afectează termenul stabilit pentru examinarea cererilor de viză specificat la articolul 20 alineatul (1).

(2) Consultarea nu afectează termenul stabilit pentru examinarea cererilor de viză specificat la articolul 20 alineatul (1). În cazuri excepționale, acest termen poate fi prelungit, pe baza concluziilor consultării, în vederea efectuării unor verificări suplimentare.

Amendamentul 19

Articolul 9 alineatul (2)

(2) Autoritățile centrale consultate răspund în termen de trei zile lucrătoare de la primirea cererii. Lipsa unui răspuns din partea autorităților consultate până la epuizarea acestui termen se consideră drept o autorizare acordată autorităților centrale care au solicitat consultarea de a le permite misiunii diplomatice sau oficiului consular să elibereze viza.

(2) Autoritățile centrale consultate răspund în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii. Lipsa unui răspuns din partea autorităților consultate până la epuizarea acestui termen se consideră drept o autorizare acordată autorităților centrale care au solicitat consultarea de a le permite misiunii diplomatice sau oficiului consular să elibereze viza.

Amendamentul 20

Articolul 10 alineatul (1)

(1) Cererile se depun cu cel mult trei luni înainte de data prevăzută de plecare.

(1) Cererile se depun cu cel mult şase luni înainte de data prevăzută de plecare.

Justificare

It is important to enable the submission of application at an earlier stage since, e.g. large groups or tourists usually start the planning of a trip early.

Amendamentul  21

Articolul 10 alineatul (2)

(2) Pentru depunerea cererilor, solicitanților li se poate impune să obțină o programare. Respectiva programare poate fi stabilită direct cu misiunea diplomatică sau oficiul consular ori, dacă este cazul, printr-un intermediar. Programarea trebuie să se facă în termen de două săptămâni.

(2) Pentru depunerea cererilor, solicitanților li se poate impune să obțină o programare. Respectiva programare poate fi stabilită direct cu misiunea diplomatică sau oficiul consular ori, dacă este cazul, printr-un intermediar. Programarea se face, de regulă, în termen de două săptămâni.

Amendamentul 22

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 11

Înregistrarea datelor biometrice

Înregistrarea datelor biometrice

1. Statele membre vor lua datele biometrice de identificare, care includ imaginea feţei şi amprentele celor zece degete ale solicitantului în conformitate cu garanţiile stipulate în Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi în Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului.

La depunerea primei cereri de viză, fiecărui solicitant i se cere să se prezinte personal. Cu acea ocazie sunt luate următoarele date biometrice de identificare:

Aceste dispoziţii sunt prevăzute într-un act legislativ adoptat în conformitate cu articolul 251 din tratat.

(a) o fotografie, scanată sau făcută în momentul depunerii cererii şi

 

(b) zece amprente digitale luate în plan şi digitalizate.

2. Pentru cererile ulterioare, datele biometrice de identificare se copiază de la prima cerere, cu condiţia ca ultima înregistrare să nu fie mai veche de 48 de luni. După scurgerea acestei perioade, orice nouă cerere este considerată drept „cerere iniţială”.

 

3. Condiţiile tehnice pe care trebuie să le satisfacă fotografiile şi amprentele digitale sunt în conformitate cu normele internaţioale specificate în documentul ICAO nr. 9303 partea I (paşapoarte), ediţia a 6-a[1].

 

4. Datele biometrice de identificare sunt luate de un personal calificat şi autorizat în acest sens din cadrul misiunii diplomatice sau al oficiului consular sau, sub supravegherea acestora, de prestatorul de servicii extern menţionat la articolul 37 alineatul (1) litera (c).

Datele se introduc in sistemul de informaţii asupra vizelor (VIS) exclusiv de un personal consular autorizat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), articolul (5), articolul 6 alineatul (5) şi articolul 6 din Regulamentul VIS.

5. Următorii solicitanţi sunt exceptaţi de la obligativitatea luării amprentelor digitale:

(a) copiii cu vârsta mai mică de 6 ani;

(b) Persoanele ale căror amprente digitale nu pot fi luate. Dacă este însă posibilă luarea unui număr mai mic de amprente digitale, se procedează la amprentarea numărului respectiv de degete.

Statele membre pot introduce exceptări de la obligativitatea luării datelor de identificare biometrice pentru deţinătorii de paşapoarte diplomatice, paşapoarte de serviciu/oficiale şi paşapoarte speciale.

În fiecare dintre aceste cazuri, în VIS se introduce menţiunea „nu este cazul”.

 

Amendamentul 23

Articolul 11a (nou)

 

Articolul 11a

 

Interviu personal

 

(1) În principiu, solicitantul trebuie să demonstreze misiunii diplomatice sau oficiului consular, în cadrul unui interviu personal, că îndeplineşte condiţiile pentru eliberarea vizei. Fără a aduce atingere articolului 18 alineatul (2), solicitantul poate fi scutit de obligaţia de a se prezenta personal la misiunea diplomatică sau la oficiul consular doar în cazurile la care se face referire în alineatul (2) al prezentului articol şi în articolul 40.

 

(2) Dacă nu există nicio îndoială cu privire la buna credinţă a solicitantului, în anumite situaţii acesta poate fi scutit de obligaţia de a se prezenta la interviul personal. O astfel de derogare este posibilă cu condiţia ca solicitantul - al cărui caracter este cunoscut misiunii diplomatice sau oficiului consular - să ofere garanţia că nu există niciun risc în ceea ce priveşte intenţia sa de a se întoarce, disponibilitatea mijloacelor de subzistenţă necesare şi legalitatea scopului vizitei sale.

Justificare

The principle of the personal interview should be retained as a key element of the visa application procedure: if it is dropped, a vital checking tool will be lost. To make no provision for a personal interview, or to make it the exception (Article 18(2)), would be to reverse the existing rule/exception relationship in the current CCI. If we retain the personal interview as the rule, the exception must be granted for bona fide travellers.

Amendamentul 24

Articolul 12 alineatul (1) litera b

Nu priveşte versiunea în limba română.

 

Amendamentul 25

Articolul 14 alineatul (1) partea introductivă

(1) Solicitanţii de viză prezintă următoarele documente:

(1) Solicitanţii de viză furnizează următoarele documente:

Justificare

The word 'provide' corresponds better to the accurate act of the applicant.

Amendamentul 26

Articolul 14 alineatul (1) paragraful 2a (nou)

 

Solicitanții sunt scutiți de obligația de a furniza documente cu privire la cazare sau invitație înainte de a solicita eliberarea unei vize, în cazul în care pot face dovada faptului că dispun de suficiente mijloace financiare pentru a-și acoperi cheltuielile de întreținere și de cazare în statul sau statele membre pe care intenționează să le viziteze.

Solicitanţii trebuie informaţi că această derogare nu îi scuteşte de obligaţia de a fi în măsură să furnizeze, la cerere, astfel de documente la frontierele externe ale Uniunii.

Amendamentul 27

Articolul 14 alineatul (3a) (nou)

 

(3a) În cazul în care misiunea diplomatică sau oficiul consular solicită traduceri ale documentelor justificative, solicitantul are dreptul de a le furniza fie în limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) țării gazdă, fie în engleză, franceză sau germană.

Amendamentul 28

Articolul 15 alineatul (3) primul paragraf

(3) Asigurarea trebuie să fie valabilă pe întregul teritoriu al statelor membre şi să acopere integral perioada de şedere sau de tranzit a persoanei în cauză. Acoperirea minimă este de EUR 30.000.

(3) Asigurarea trebuie să fie valabilă pe întreg teritoriul statelor membre şi să acopere integral perioada de şedere sau de tranzit a persoanei în cauză. Acoperirea minimă este de 20.000 EUR.

Justificare

Having a minimum coverage of 30 000EUR is too excessive. A minimum coverage of 20 000EUR is sufficient to cover expenses which might arise in connection with repatriation for medical reasons, urgent medical attention and/or emergency hospital treatment.

Amendamentul 29

Articolul 15 alineatul (4)

(4) În principiu, solicitanţii se asigură în ţara de reşedinţă. Dacă aceasta nu este cu putinţă, ei trebuie să încerce să contracteze o asigurare în orice altă ţară.

(4) În principiu, solicitanţii se asigură în ţara de reşedinţă. Dacă aceasta nu este cu putinţă, asigurarea trebuie încheiată într-o altă ţară.

Justificare

Clarification: insurance cover is a requirement. It is not enough simply to "seek to" obtain insurance.

Amendamentul 30

Articolul 15 alineatul (10a) (nou)

(10a) Misiunile diplomatice sau consulatele nu acceptă decât asigurările medicale de călătorie emise de societăţile de asigurare care îi permit solicitantului să anuleze asigurarea fără plata unor taxe suplimentare în cazul respingerii cererii de viză.

Justificare

In case of refusal the applicant shall have the right to cancel the unnecessary insurance without any extra costs.

Amendamentul 31

Articolul 16 alineatul (1)

(1) La depunerea cererii de viză, solicitanţii achită o taxă de EUR 60, corespunzătoare costurilor administrative pe care le implică procesarea acesteia. Taxa se încasează în EURO sau în moneda naţională a ţării terţe în care se depune cererea şi nu este rambursabilă.

(1) La depunerea cererii de viză, solicitanţii achită o taxă de 35 EUR. Taxa se încasează în euro sau în moneda naţională a ţării terţe în care se depune cererea şi nu este rambursabilă.

Justificare

The new visa fee of 60 EUR hurts the image of the European Union since this is perceived as contradictory to the frequently voiced declarations of friendly relations with third countries. Furthermore real visa costs are higher than the visa fee, costs of travel medical insurances, as well as costs of all necessary activities to get a visa.

The European Union can also not in this context be compared to the United States, which is geographically distant. The European Union has common boarders to the countries from which the European Union is receiving most of its tourists and visitors. For the EU it is thus of importance to have a relatively low and proportionate fee on visas.

Amendamentul 32

Articolul 16 alineatul (4) litera (a)

(a) copiii cu vârsta mai mică de 6 ani;

(a) copiii în vârstă de până la 12 ani;

Justificare

Children are usually travelling with their parents. If a family is paying a separate visa fee for all their children the total cost of application becomes disproportionate.

Amendamentul 33

Articolul 16 alineatul (4) litera ba (nouă)

 

(ba) participanţii la programe de schimb de studenţi;

Amendamentul 34

Articolul 16 alineatul (4) litera (ca) (nouă)

 

(ca) persoanele cu vârste de până la 25 de ani, care participă la manifestări sportive, culturale sau ale societății civile cu caracter nelucrativ;

Amendamentul  35

Articolul 16 alineatul (4) litera (cb) (nouă)

 

(cb) persoanele care dovedesc că au nevoie să călătorească din motive umanitare, între altele în cazul în care viața lor este în pericol, iar țara lor de origine nu le poate asigura tratamentul medical necesar, precum și persoanele care le însoțesc.

Amendamentul  36

Articolul 16 alineatul (4a) (nou)

 

(4a) Fără a aduce atingere alineatului (4) litera (a), nu se percep taxe de prelucrare pentru mai mult de doi copii familiilor care călătoresc cu mai mult de doi copii.

Amendamentul  37

Articolul 16 alineatul (4b) (nou)

 

(4b) Taxa de prelucrare este redusă la jumătate din taxa obișnuită pentru solicitările introduse în perioada menționată la articolul 11.

Amendamentul 38

Articolul 16 alineatul (5)

(5) În cazuri particulare, se poate renunţa la perceperea taxei, sau valoarea acesteia poate fi redusă, în conformitate cu legislaţia naţională, dacă o astfel de măsură serveşte la promovarea unor interese de ordin cultural, din domeniul politicii externe, al politicii de dezvoltare, ori promovării altor domenii de interes public vital sau din motive umanitare.

(5) În cazuri particulare, se poate renunţa la perceperea taxei, sau valoarea acesteia poate fi redusă, în conformitate cu legislaţia naţională, dacă o astfel de măsură serveşte la promovarea unor interese de ordin cultural şi sportiv, din domeniul politicii externe, al politicii de dezvoltare, ori promovării altor domenii de interes public vital sau din motive umanitare.

Justificare

The amendment seeks to facilitate cross border travel for persons involved in sporting activities.

Amendamentul 39

Articolul 16 alineatul (8)

(8) În cazul în care solicitantul depune fără justificare cererea de viză cu trei zile sau mai puţin înainte de data prevăzută de plecare, taxa se dublează.

(8) În cazul în care solicitantul depune fără justificare cererea de viză cu trei zile sau mai puţin înainte de data prevăzută de plecare, taxa poate fi dublată, exceptând situaţia în care există circumstanţe atenuante.

Justificare

The amendment seeks to introduce a measure of flexibility for both the applicants and the consular services when visas are submitted close to date of departure.

Amendamentul  40

Articolul 18 alineatul (2) litera (a) (nouă)

 

(a) În cazul în care se consideră necesară invitarea la un interviu a unui solicitant de viză, cererea face obiectul unei decizii bazate pe o procedură unică dacă, pentru a se prezenta la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, distanța pe care trebuie să o parcurgă solicitantul de la reședința sa obișnuită ar presupune un efort disproporționat, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute la articolul 7 alineatul (2b).

Amendamentul  41

Articolul 18 alineatul (2) litera (b) (nouă)

 

(b) Interviurile telefonice și apelurile video pot fi permise în anumite cazuri, printre altele în situația în care solicitantul are antecedente pozitive în materie de viză, în conformitate cu articolul 42c, sau în situația în care deplasarea spre sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular de la reședința sa obișnuită ar presupune un efort disproporționat, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute la articolul 7 alineatul (2b).

Amendamentul 42

Articolul 18 alineatul (4) litera (b)

(b) dacă persoana în cauză nu constituie un pericol pentru ordinea publică, siguranţa internă, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale vreunuia dintre statele membre, prin consultarea SIS şi a bazelor de date naţionale;

(b) dacă persoana în cauză nu constituie un pericol pentru ordinea publică, siguranţa internă, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale vreunuia dintre statele membre, prin consultarea SIS şi a bazelor de date naţionale, în cazul în care legislaţia naţională permite acest lucru;

Amendamentul  43

Articolul 20 alineatul (3) paragraful 1 și paragraful 2, partea introductivă

(3) Vizele cu intrări multiple, care îndrituiesc titularul la mai multe intrări, la trei luni de ședere sau la mai multe tranzituri pe semestru, se eliberează cu o valabilitate de maximum 5 ani.

(3) Misiunile diplomatice sau oficiile consulare eliberează o viză cu intrări multiple care îi dă dreptul titularului la mai multe intrări, la trei luni de ședere sau la mai multe tranzituri pe semestru, cu o perioadă de valabilitate de 12 luni, în cazul în care cererea este aprobată.

 

În cazuri justificate în mod corespunzător, se poate elibera o viză cu intrări multiple cu valabilitatea mai mare de 12 luni, până la maximum 5 ani.

 

În cazuri justificate în mod corespunzător, când eliberarea unei vize cu intrări multiple nu este oportună, se poate elibera o viză simplă cu valabilitatea de 6 luni.

Atunci când se iau decizii cu privire la eliberarea unor astfel de vize, următoarele criterii sunt deosebit de relevante:

Atunci când se iau decizii cu privire la eliberarea unor vize cu intrări multiple cu valabilitatea mai mare de 12 luni, următoarele criterii sunt deosebit de relevante:

Amendamentul  44

Articolul 20 alineatul (3) al doilea paragraf litera (a)

(a) necesitatea solicitantului de a călători frecvent și/sau regulat, dată fiind situația sa profesională sau familială, ca în cazul oamenilor de afaceri, al funcționarilor care au contacte oficiale regulate cu statele membre și cu instituțiile comunitare, al membrilor familiilor unor cetățeni ai Uniunii, al membrilor familiilor unor resortisanți ai unor țări terțe cu reședința în statele membre, al marinarilor;

(a) necesitatea solicitantului de a călători frecvent și/sau regulat, dată fiind situația sa profesională sau familială, ca în cazul oamenilor de afaceri, al funcționarilor care au contacte oficiale regulate cu statele membre și cu instituțiile comunitare, al membrilor familiilor unor cetățeni ai Uniunii, al membrilor familiilor unor resortisanți ai unor țări terțe cu reședința în statele membre, al marinarilor, șoferilor profesioniști care traversează în mod regulat frontierele și persoanelor care participă la programe de schimb și la alte activități cu caracter regulat ale societății civile;

 

Amendamentul  45

Articolul 21 alineatul (2)

(2) Autoritățile centrale din statele membre a căror misiune diplomatică sau oficiu consular a eliberat vize cu valabilitate teritorială limitată în cazurile descrise la literele (a) și (b) din primul paragraf al alineatului (1) transmit de îndată informațiile relevante autorităților centrale din celelalte state membre.

(2) Autoritățile centrale din statele membre a căror misiune diplomatică sau oficiu consular a eliberat vize cu valabilitate teritorială limitată în cazurile descrise la literele (a) și (b) din primul paragraf al alineatului (1) transmit de îndată informațiile relevante autorităților centrale din celelalte state membre. Dacă, în cazurile prevăzute la litera (b) de la primul paragraf al alineatului (1), procedura de consultare prealabilă a dat naștere unor obiecții din partea statului membru consultat, informațiile corespunzătoare sunt comunicate autorităților centrale ale statului membru respectiv într-un interval de timp rezonabil înainte de eliberarea vizei.

Amendamentul 46

Articolul 22 alineatul (2) litera (a)

(a) deţinătorii unei vize de tranzit sau a unei vize uniforme de şedere de scurtă durată, eliberată de un stat membru,

(a) deţinătorii unui permis de şedere, a unei vize de tranzit sau a unei vize uniforme de scurtă şedere, eliberată de un stat membru;

Justificare

In the interest of consistency with the Convention applying the Schengen Agreement (Article 21(1)).

Amendamentul  47

Articolul 23 alineatul (3)

(3) Solicitanții cărora li se refuză eliberarea unei vize au drept de contestare. Contestațiile sunt reglementate de legislația națională. Solicitanților li se înmânează indicații scrise referitoare la punctele de contact în măsură să le ofere informații cu privire la persoanele abilitate să-i reprezinte în conformitate cu legislația națională.

(3) Solicitanții cărora li se refuză eliberarea unei vize au drept de contestare. În cazurile în care solicitanții își exercită dreptul de apel, se va efectua o examinare aprofundată a deciziei și a motivelor refuzului. Solicitantului i se furnizează informații cu privire la rezultatul examinării și detalii cu privire la motivele care au stat la baza refuzului de eliberare a vizei.

 

Contestațiile sunt reglementate de legislația națională. Solicitanților li se înmânează indicații scrise referitoare la punctele de contact în măsură să le ofere informații cu privire la persoanele abilitate să-i reprezinte în conformitate cu legislația națională.

Amendamentul 48

Articolul 24

Simpla posesie a unei vize de şedere de scurtă durată sau a unei vize de tranzit nu conferă un drept de intrare irevocabil.

Posesia unei vize de şedere de scurtă durată sau a unei vize de tranzit conferă un drept de intrare irevocabil, cu condiţia ca, în momentul sosirii la frontiera externă, călătorul să îndeplinească cerinţele Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)1, să nu fi fost emisă o avertizare în sistemul SIS sau într-un registru naţional sau să nu fi apărut informaţii care să dovedească faptul că cererea de viză este frauduloasă.

______________

1 JO L 105, 13.4.2006, p. 1.

Justificare

If persons are in possession of a valid short stay visa or a transit visa the general rule should be that they have the right to entry as long has they fulfil the existing criteria in laid out in EU legislation.

Amendamentul 49

Articolul 28 alineatul (5)

(5) Pentru prelungirea unei vize se percepe o taxă de EUR 30.

(5) Pentru prelungirea unei vize se percepe o taxă de 17,5 EUR.

Amendamentul 50

Articolul 31 alineatul (1)

(1) Autorităţile de control la frontieră pot decide să scurteze durata şederii autorizate printr-o viză dacă se stabileşte ca deţinătorul nu dispune de mijloace corespunzătoare de întreţinere pentru o şedere cu durata prevăzută iniţial.

(1) Autorităţile de control la frontieră şi autorităţile administrative competente din statele membre pot decide să scurteze durata şederii autorizate printr-o viză dacă se stabileşte ca deţinătorul nu dispune de mijloace corespunzătoare de întreţinere pentru o şedere cu durata prevăzută iniţial.

Justificare

In most cases it is not the border control authorities that ascertain this kind of thing but the authorities on the spot who should therefore also be in a position to shorten the duration of a visa locally.

Amendamentul  51

Articolul 32 alineatul (6a) (nou)

 

(6a) Dispozițiile referitoare la înregistrarea datelor biometrice în conformitate cu articolul 11 se aplică în mod corespunzător, cu mențiunea că înregistrarea și introducerea datelor biometrice în VIS se efectuează de către autoritățile naționale competente să elibereze vize la frontieră.

Amendamentul 52

Articolul 33 alineatul (3)

(3) Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere articolului 32 alineatele (3), (4) şi (5).

(3) Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere articolului 32 alineatele (3), (4), (5) şi (6a).

Amendamentul 53

Articolul 35 alineatul (2)

(2) Autorităţile centrale ale statelor membre asigură pregătirea corespunzătoare a personalului expatriat şi a angajaţilor locali, furnizându-le acestora informaţii exacte şi aduse la zi cu privire la legislaţia naţională şi comunitară în materie.

(2) Autorităţile centrale ale statelor membre asigură pregătirea corespunzătoare a personalului expatriat şi a angajaţilor locali, furnizându-le acestora informaţii exacte şi aduse la zi, formare cu privire la legislaţia naţională şi comunitară în materie, precum şi la politica Schengen în materie de vize.

Justificare

It is important to underline the need of a proper education of the staff. Consuls and consular staff lack surprisingly often knowledge of visa policy issues, which leads to an unclear Schengen policy.

Amendamentul 54

Articolul 36

Articolul 36

Comportamentul personalului afectat procesării cererilor de viză

Articolul 36

Comportamentul personalului implicat în procedurile de cerere de viză

(1) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre asigură întâmpinarea cu amabilitate a solicitanților.

(1) Statele membre asigură întâmpinarea cu amabilitate a solicitanților de către toţi membrii personalului implicat în procedurile de cerere de viză.

(2) În exercitarea îndatoririlor sale, personalul consular respectă pe deplin demnitatea umană. Măsurile luate sunt pe măsura obiectivelor urmărite.

(2) În exercitarea îndatoririlor lor, toţi membrii personalului respectă pe deplin demnitatea umană și integritatea solicitantului. Măsurile luate sunt pe măsura obiectivelor urmărite.

(3) În exercitarea funcțiunilor sale, personalul consular nu discriminează persoanele pe motive legate de sex, rasă sau origine etnică, religie ori credință, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

(3) În exercitarea funcțiunilor sale, personalul nu discriminează persoanele pe motive legate de sex, rasă sau origine etnică, religie ori credință, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

Justificare

Text adopted in CCI

Amendamentul 55

Articolul 37

Articolul 37

Forme de colaborare în materie de primire a cererilor de viză

Articolul 37

Forme de colaborare în materie de primire a cererilor de viză

(1) Statele membre se pot angaja în următoarele forme de cooperare:

Aceste dispoziţii sunt prevăzute într-un act legislativ adoptat în conformitate cu articolul 251 din tratat.

(a) „co-locaţiune” personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare al unuia sau mai multor state membre procesează cererile care le sunt adresate (inclusiv datele biometrice de identificare) la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular al unui stat membru, utilizând în comun echipamentul respectivului stat membru. Statele membre implicate convin asupra duratei şi condiţiilor de încetare a co-locaţiunii, precum şi asupra părţii din costurile administrative pe care urmează să o primească statul membru gazdă.

 

(b) „centre comune de primire a cererilor” personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare a două sau mai multe state membre se comasează într-o singură clădire în vederea primirii cererilor de viză (inclusiv datele biometrice de identificare) care le sunt adresate. Solicitanţii sunt îndrumaţi spre statul membru responsabil de procesarea cererilor de viză. Statele membre convin asupra duratei şi condiţiilor de încetare a cooperării, precum şi asupra repartizării costurilor între statele membre participante. Unul dintre statele membre este desemnat drept unic respunzător în ceea ce priveşte contractele de logistică şi relaţiile diplomatice cu ţara gazdă.

 

(c) Cooperarea cu prestatorii externi de servicii: atunci când, din motive legate de condiţiile locale existente într-un oficiu consular, nu este oportun ca localul acestuia să fie dotat cu echipament de luare/colectare a datelor biometrice de identificare, să fie organizat pentru co-locaţiune sau ca centru comun de primire a cererilor, un stat membru sau mai multe state membre împreună pot colabora cu un prestator de servicii extern, în vederea primirii cererilor de viză (inclusiv datele biometrice de identificare). În astfel de cazuri, statul(le) membru(e) implicate sunt răspunzătoare de respectarea normelor de protecţie a datelor în cadrul procesului de soluţionare a cererilor de viză.

 

Amendamentul 56

Articolul 38

Articolul 38

Cooperarea cu prestatorii externi de servicii:

Articolul 38

Cooperarea cu prestatorii externi de servicii:

(1) Cooperarea cu prestatorii externi de servicii poate lua următoarele forme:

Aceste dispoziţii sunt prevăzute într-un act legislativ adoptat în conformitate cu articolul 251 din tratat.

(a) prestatorul extern de servicii joacă rolul unui punct de informare care oferă informaţii generale privind cerinţele impuse pentru solicitarea unei vize şi administrează sistemul de programare; şi/sau

 

(b) prestatorul extern de servicii oferă informaţii generale privind cerinţele impuse pentru solicitarea unei vize, primeşte cererile, documentele doveditoare şi datele biometrice de la solicitanţii de viză şi percepe taxa de procesare (în conformitate cu dispoziţiile articolului 16), iar apoi transmite dosarele complete şi datele la misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru competent, în vederea procesării cererilor.

 

(2) Statul/le membru/e interesat/e aleg un prestator extern de servicii capabil să aplice toate măsurile de siguranţă tehnice şi organizatorice, precum şi pe acelea impuse de statul/le membru/e în vederea protejării datelor personale împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, alterării, dezvăluirii sau accesului neatorizat, în special în cazul în care procesarea implică transmiterea dosarelor şi datelor la oficiul consular, precum şi împotriva oricăror forme de procesare ilicită.

 

Pentru alegerea prestatorilor externi de servicii, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale statelor membre verifică solvabilitatea şi reputaţia fimei (inclusiv licenţele necesare, înmatricularea la registrul comerţului, statutul, contractele bancare), asigurându-se că nu există nici un conflict de interese.

 

(3) Prestatorii externi de servicii nu au, în nici un caz, acces la VIS. Accesul la VIS este rezervat exclusiv personalului autorizat al misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare.

 

(4) Statul(le) membru(e) interesat(e) încheie cu prestatorul extern de servicii un contract în conformitate cu articolul 17 din Directiva 95/46/CE. Înaintea încheierii unui astfel de contract, misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru în cauză informează, în cadrul cooperarării consulare la nivel local, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale celorlalte state membre şi delegaţia Comisiei cu privire la motivele pentru care este necesar contractul.

 

(5) În afară de obligaţiile specificate la articolul 17 din Directiva 95/46/CE, contractul va cuprinde dispoziţii care:

 

(a) definesc cu exactitate responsabilităţile prestatorului de servicii;

 

(b) îi impun prestatorului de servicii să acţioneze în conformitate cu instrucţiunile statelor membre responsabile şi să proceseze datele exclusiv în scopul soluţionării cererilor de viză în contul statelor membre responsabile, în conformitate cu Directiva 95/46;

 

(c) îi impun prestatorului de servicii să ofere solicitanţilor informaţiile necesare în conformitate cu Regulamentul VIS

 

(d) asigură în permanenţă accesul personalului consular în localurile prestatorului de servicii;

 

(e) îi impun prestatorului de servicii să respecte normele de confidenţialitate (inclusiv de protecţie a datelor culese în şlegătură cu cererile de viză);

 

(f) includ o clauză suspensivă şi de încetare a contractului.

 

(6) Statul/e membru/e implicate monitorizează derularea contractului, inclusiv:

 

(a) informaţiile generale oferite de prestatorul de servicii solicitanţilor de viză;

 

(b) măsurile de siguranţă tehnice şi organizatorice, precum şi măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în vederea protejării datelor personale împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, alterării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special în cazul în care procesarea implică transmiterea datelor în reţea, ca şi împotriva oricăror alte forme de procesare ilicită, precum şi primirea şi transmiterea dosarelor şi datelor la oficiul consular;

 

(c) luarea datelor biometrice de identificare;

 

(d) măsurile luate pentru a asigura conformitatea cu dispoziţiile privind protecţia datelor.

 

(7) Valoarea totală a taxelor percepute de prestatorul extern de servicii pentru procesarea cererilor de viză nu depăşeşte taxa specificată la articolul 16.

 

(8) Personalul consular al statului/lor membru/e asigură pregătirea prestatorului de servicii în raport cu volumul de cunoştinţe necesar pentru a oferi solicitanţilor de viză servicii corespunzătoare şi informaţii suficiente.

 

Amendamentul 57

Articolul 39

Articolul 39

Articolul 39

Aspecte organizatorice

Aspecte organizatorice

1. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre afişează, la dispoziţia publicului larg, informaţii exacte asupra mijloacelor de obţinere a unei programări şi de depunere a cererilor de viză.

Aceste dispoziţii sunt prevăzute într-un act legislativ adoptat în conformitate cu articolul 251 din tratat.

2. Indiferent de tipul de cooperare ales, statele membre pot decide să le permită în continuare solicitanţilor accesul direct în sediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor lor consulare, pentru depunerea cererilor de viză . În eventualitatea unei încetări neprevăzute a cooperării cu alte state membre sau cu orice fel de prestator extern de servicii, statele membre asigură continuitatea activităţilor de primire şi procesare a cererilor de viză.

 

3. Statele membre informează Comisia despre modul în care intenţionează să organizeze primirea şi procesarea cererilor de viză în fiecare oficiu consular. Comisia asigură publicitatea necesară.

Statele membre transmit Comisiei o copie a contractelor pe care le încheie.

 

Amendamentul 58

Articolul 40 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Preluarea cererilor de viză de către intermediarii comerciali nu exonerează misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale statelor membre de obligaţia de a verifica, pentru fiecare caz în parte, cu atenţie şi în mod independent, îndeplinirea tuturor condiţiilor pentru eliberarea vizei în sensul articolului 18. Dacă există îndoieli, poate fi necesar ca solicitantul să se prezinte personal la misiunea diplomatică sau oficiul consular, în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

Justificare

It needs to be clarified that commercial agencies cannot take prior decisions about the success of a visa application.

Amendamentul  59

Articolul 40 alineatul (2) litera (c)

(c) contractele încheiate cu companiile aeriene, care trebuie să includă călătorii dus/întors garantate și închise.

(c) credibilitatea modalităților de călătorie dus/întors.

Amendamentul 60

Articolul 40 alineatul (2a) (nou)

(2a) Intermediarii comerciali sunt trataţi în mod just şi echitabil. Aceştia trebuie să fie în măsură să îşi realizeze activitatea comercială în mod adecvat şi eficient.

Justificare

The commercial intermediaries shall not be subjected to any unfair restrictions which might disturb their commercial activities.

Amendamentul 61

Articolul 41 alineatul (2)

(2) Statul membru reprezentant şi statul membru reprezentat informează publicul larg cu privire la acordurile de reprezentare, în conformitate cu articolul 7, cu trei luni înainte ca acestea să intre în vigoare. Informaţiile furnizate includ detalii referitoare la eventualele categorii de solicitanţi care trebuie să îşi depună cererile direct la misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru reprezentat.

(2) Statul membru reprezentant şi statul membru reprezentat informează publicul larg cu privire la acordurile de reprezentare, în conformitate cu articolul 7, în măsura în care este posibil, cu trei luni înainte ca acestea să intre în vigoare. Informaţiile furnizate includ detalii referitoare la eventualele categorii de solicitanţi care trebuie să îşi depună cererile direct la misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru reprezentat.

Justificare

Short-term arrangements concerning representation may also be necessary both in the interests of the Member States and of applicants.

Providing information three months in advance is not then possible.

Amendamentul 62

Articolul 41 alineatul (6)

(6) Publicul larg este informat că simpla posesie a unei vize nu conferă în mod automat un drept de intrare şi că deţinătorilor de viză li se poate cere să prezinte documente doveditoare la frontieră.

(6) Publicul larg este informat că simpla posesie a unei vize nu conferă în mod automat un drept de intrare şi că deţinătorilor de viză li se poate cere să prezinte documente doveditoare la frontieră. La eliberarea unei vize, deţinătorul acesteia este informat încă o dată despre acest aspect, în mod explicit şi în scris.

Justificare

This information is important for the visa holder in particular, and he must therefore be reminded of it expressly and in writing.

Amendamentul 63

Articolul 41 alineatul (7)

(7) Publicul larg este informat cu privire la cursul de schimb aplicat de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre la perceperea taxelor de viză în monedă locală.

(7) Publicul larg este informat cu privire la suma aferentă taxei de procesare în moneda oficială a ţării gazdă şi la cursul de schimb aplicat de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre la perceperea taxelor de procesare în monedă locală.

Justificare

First of all it is important to let people know how much the processing fee is.

Amendamentul  64

Articolul 41 alineatul (7a) (nou)

 

(7a) În scopul sprijinirii aplicării politicii comune în materie de vize, se creează un site internet comun privind vizele Schengen. Acest site internet trebuie, de asemenea, să permită îndeplinirea formalităților de obținere a vizei.

 

Informarea publicului larg în conformitate cu dispozițiile de la alineatele (1)-(7) este posibilă, de asemenea, prin intermediul site-ului internet comun privind vizele Schengen.

Amendamentul 65

Articolul 42 alineatul (1) al doilea paragraf

În cazul în care, în legătură cu una sau mai multe dintre literele (a) - (d), evaluarea în cadrul cooperării consulare la nivel local confirmă necesitatea unei abordări locale armonizate, se adoptă măsuri în sensul unei astfel de abordări armonizate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 46 alineatul (2).

În cazul în care, în legătură cu una sau mai multe dintre literele (a) - (d), evaluarea în cadrul cooperării consulare la nivel local confirmă necesitatea unei abordări locale armonizate, se adoptă măsuri în sensul unei astfel de abordări armonizate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 46 alineatul (2a).

Amendamentul 66

Articolul 42 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) În cadrul cooperării consulare locale sunt stabilite proceduri coerente care să permită solicitanţilor să obţină prin telefon, internet sau prin alte mijloace o programare pentru depunerea unei cereri.

Amendamentul 67

Articolul 42 alineatul (5) al doilea paragraf

Pe baza acestor procese verbale lunare Comisia întocmeşte, în fiecare jurisdicţie, un raport anual pe care îl înaintează Consiliului.

Pe baza acestor procese verbale lunare Comisia întocmeşte, în fiecare jurisdicţie, un raport anual pe care îl înaintează Consiliului şi Parlamentului European.

Justificare

Since the codecision procedure is applicable here, the European Parliament must be informed about 'practical’ experience on the spot in the same way as the Council.

Amendamentul 68

Titlul V

TITLUL V: Dispoziţii finale

TITLUL V: Măsuri de facilitare a eliberării vizelor

Justificare

There is a need for a new title for visa facilitations.

Amendamentul  69

Articolul 42a (nou)

 

Articolul 42a

Evaluare

 

În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia efectuează o evaluare a aplicării sale și a acordurilor de cooperare consulară locală încheiate între statele membre privind procedurile de eliberare a vizelor. Se acordă o atenție deosebită nevoilor specifice ale societăților transportoare de pasageri și ale societăților de turism care prestează și oferă servicii în zonele de frontieră ale spațiului Schengen, aspectelor legate de datele biometrice și dispozițiilor care vizează facilitarea și simplificarea procedurii de eliberare a vizelor. În urma acestei evaluări, Comisia propune, dacă este cazul, modificări ale prezentului regulament.

Amendamentul 70

Articolul 42b (nou)

Articolul 42b

 

Acorduri bilaterale pentru facilitarea eliberării vizelor

 

Între Comunitate şi ţările terţe se pot încheia acorduri bilaterale în scopul facilitării procesării cererilor de viză de scurtă şedere.

 

Astfel de acorduri sunt încheiate după avizul conform al Parlamentului European în conformitate cu procedura menţionată în articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf din tratatul.

 

Statele care participă la politica de vecinătate şi de parteneriat a Uniunii şi care se supun normelor comunitare au prioritate la semnarea acestor acorduri. Acordurile bilaterale pentru facilitarea eliberării vizelor urmează orientările de bază prevăzute de prezentul regulament.

 

Impactul acordurilor de facilitare este evaluat o dată la doi ani în scopul determinării necesităţii adoptării unor măsuri de facilitare suplimentare, precum şi a includerii unor noi categorii de solicitanţi.

Justificare

Third-countries with close cooperation with the Schengen Member States shall have the possibility to achieve preferential treatment by visa facilitation agreements. It is however, important that these agreements follow the general principles of the visa code and the main facilitation ideas are set out in the visa code. Parliament should be fully informed and where necessary called on to give its assent

Amendamentul  71

Articolul 42c (nou)

 

Articolul 42c

Călători frecvenți

 

În cazul în care solicitantul a îndeplinit integral condițiile de eliberare a vizei în cursul a trei perioade consecutive de valabilitate a unei vize în statele membre într-o perioadă de cinci ani (antecedente pozitive în materie de vize), acesta poate beneficia de o procedură simplificată, în cazul în care solicită o viză în termen de cinci ani de la expirarea ultimei dintre cele trei vize.

 

Procedura simplificată poate include acordarea unei vize cu intrări multiple cu o perioadă mai lungă de valabilitate, eliminarea interviurilor, reducerea numărului de documente justificative și posibilitatea de realizare a unei părți din procedura de solicitare de viză pe internet.

Această procedură simplificată este prezentată în detaliu în cuprinsul instrucțiunilor de aplicare practică a Codului vizelor, menționate la articolul 45.

Amendamentul  72

Articolul 42d (nou)

 

Articolul 42d

Procedura de ridicare a regimului de vize

 

În cazul în care o țară terță îndeplinește condiții precum înregistrarea unei rate scăzute de respingeri, aplicarea unui acord de readmitere, un procent scăzut de resortisanți care nu respectă durata prevăzută de viza pe care o dețin sau un număr scăzut de expulzări pentru muncă clandestină, Comisia examinează posibilitatea de a propune ridicarea obligației de viză pentru cetățenii respectivei țări terțe, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare ale Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului.

Amendamentul 73

Articolul 43a (nou)

 

Articolul 43a

 

Parlamentul European şi Consiliul, acţionând în conformitate cu articolul 251 din tratat, adoptă deciziile cu privire la calendarul şi metodele pentru introducerea cerinţelor privind datele biometrice de identificare în ţările cărora li s-a oferit perspectiva aderării la UE prin intermediul negocierilor de aderare şi în ţările care beneficiază de programe în cadrul politicii europene de vecinătate.

Justificare

In the spirit of the European Neighbourhood Policy and as the Visa Code should aim at symplifying visa procedures, the adoption of new measures introducing biometric identifiers in visas for citizens of countries participating in the European Neighbourhood Programs and of other countries with closer cooperation with the EU, should be decided with the assent of the European Parliament.

Amendamentul 74

Titlul Va (nou)

 

TITLUL Va: Dispoziţii finale

Amendamentul 75

Articolul 44 alineatul (1)

(1) Anexele III, IV, V, VI, VIII, IX, X şi XI se amendează în conformitate cu procedura menţionată la articolul 46 alineatul (2).

(1) Anexele VI şi XI se modifică în conformitate cu procedura menţionată la articolul 46 alineatul (2a).

Justificare

See justification to amendment 5.

Amendamentul 76

Articolul 44 alineatul (2)

(2) Fără a se aduce atingere articolului 47 alineatul (2), modificarea anexelor I şi II se hotărăşte în conformitate cu procedura stabilită la articolul 46 alineatul (2).

(2) Fără a se aduce atingere articolului 47 alineatul (2), modificarea altor anexe se hotărăşte în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat.

Justificare

Essential elements of the Regulation should only be amended according to the legislative procedure as it is already the case in the Schengen Borders Code (Regulation (EC) N°562/2006).

Amendamentul 77

Articolul 45

Instrucţiunile operative instituind practici şi proceduri armonizate de urmat de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre la procesarea cererilor de viză se elaborează în conformitate cu procedura menţionată la articolul 46 alineatul (2).

Instrucţiunile operative de instituire a practicilor şi procedurilor armonizate de urmat de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre la procesarea cererilor de viză se elaborează în conformitate cu procedura menţionată la articolul 46 alineatul (2a).

Justificare

See justification to amendment 5.

Amendamentul 78

Articolul 46 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.

Justificare

See justification to amendment 5.

Amendamentul 79

Anexa III punctul 15

15. Statul membru de destinaţie principală

15. Statul (statele) de destinaţie

Justificare

As proposed there will be an extended possibility to apply for a visa at one of the diplomatic missions or consular posts representing the countries the applicant intends to visit. (See proposed Article 5.1(a)). Thus the information of the countries the applicant intends to visit needs to be stated in the application.

Amendamentul 80

Anexa III punctul 20

20. Scopul călătoriei

20. Scopul călătoriei [bifaţi varianta aplicabilă (variantele aplicabile) pentru cererea de viză]

Turism, Afaceri,Vizită la familie sau prieteni, Cultural, Sport, Vizită oficială, Motive medicale, Altele (specificaţi):

Turism, Afaceri, Vizită la familie, Vizită la prieteni, Cultură, Sport, Vizită oficială, Motive medicale, Altele (vă rugăm specificaţi):

Justificare

There ought to be a possibility to mark several purposes of travel, since it corresponds better to reality.

There is a difference in processing visa applications for friends and family members. It is therefore motivated to divide this point into two different points.

Amendamentul 81

Anexa III punctul 23

23. Numele persoanei din statele membre care urmează să îl găzduiască pe solicitantul vizei. Dacă nu este cazul, indicaţi numele hotelului sau adresa temporară în statele membre.

23. Numele persoanei din statele membre care urmează să îl găzduiască pe solicitantul vizei. Dacă nu este cazul, indicaţi numele hotelului sau adresa temporară în statele membre.

Adresa (şi adresa de e-mail) persoanei care urmează să asigure găzduirea

Adresa (şi adresa de e-mail) persoanei care urmează să asigure găzduirea

Telefon (şi fax)

Telefon (şi fax)

 

(Completare facultativă în cazul în care se face dovada, în mod corespunzător, a mijloacelor suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi de cazare în statul (statele) Schengen care urmează a fi vizitate.)

Justificare

It is not proportionate to require that trips are planned in every detail beforehand. The applicant is in many cases required to know all the accommodations and itineraries in detail before the departure. It should be enough if the applicant can present sufficient means of subsistence and accommodation where there is no doubt about the good faith of the applicant. It should also be possible that a part of the trip is without confirmed host, hotel or temporary address.

Amendamentul 82

Anexa X alineatul (4a) paragraful (4a) (nou)

În cazul în care numărul de zile este mai mic de 90, acestea este valabil pentru un semestru.

Justificare

Clarification of the rules. This practise is already applied by most Schengen Member States, however not by all, which has caused some confusion.

  • [1]               Cerinţele tehnice sunt aceleaşi ca pentru paşapoartele eliberate de statele membre resortisanţilor lor în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 2252/2004.

EXPUNERE DE MOTIVE

I.         Background to the proposal

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is currently dealing with several legislative proposals which shall have a significant impact on the visa policy of the Schengen countries: 

- the Visa Information System (VIS)[1];

- an adaptation of the current Common Consular Instructions (CCI) introducing i.a. biometrics[2];

- the current legislative proposal which aims at reforming the Common Consular Instructions and changing them into a new Community Code on Visas.

The Common Consular Instructions (CCI) are currently the basic instrument governing the procedures and conditions for the issuance of short-stay visas, transit visas and airport transit visas.

II.        Commission proposal

The Commission presents this proposal in the context of the Hague Programme, which underlines the need for further development of the common visa policy as part of a system aimed at facilitating legitimate travel and tackling illegal immigration through further harmonisation of national legislation and handling practices at local consular missions.

In order to meet the objectives of the Hague Programme and reinforce the coherence of the common visa policy on the issuance of the above-mentioned types of visas, the proposed Regulation deals with the following:

- Incorporating into one Code on Visas of all provisions governing the issuance of visas and decisions in relation to refusal, extension, annulment, revocation and shortening of visas issued : this covers Airport Transit Visas (ATV), the issuance of visas at the border, annulment and revocation of the validity of a visa, extension of an issued visa, and exchange of statistics. With regard to ATVs, in order to achieve the general objective of harmonisation of all aspects of visa policy, the possibility for individual Member States to impose an ATV requirement on certain nationalities has been abandoned.

- New dimensions of the visa issuance procedure: the establishment of the Visa Information System on the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS) will fundamentally change the processing of visa applications. On the one hand, Member States will automatically gain access to information on all persons having applied for a visa (within the 5-year period of retention of data) which will facilitate the examination of subsequent visa applications. On the other hand, the introduction of biometric identifiers as a requirement for applying for a visa will have a considerable impact on the practical aspects of receiving applications. As the VIS is expected to become operational soon, the Commission has chosen to update the CCI in a separate legal proposal, which sets the standards for the biometric identifiers to be collected and provides for a series of options for the practical organisation of Member States' diplomatic missions and consular posts for the enrolment of visa applicants as well as for a legal framework for Member States' cooperation with external service providers(1) (for which Baroness LUDFORD is the rapporteur). The contents of that proposal are inserted into and adapted to the structure of the present proposal, which will be amended once negotiations on the separate proposal have been finalised. The provisions for the cooperation with commercial intermediaries, such as travel agencies and tour operators, have been strengthened, in order to take account of this new situation.

- Development of certain parts of the acquis: the Commission discusses the introduction of provisions on a maximum issuing time;  a clear distinction between inadmissible applications and formally refused applications; full transparency as to the list of third countries whose nationals are subject to prior consultation; a harmonised form providing proof of invitation, sponsorship and accommodation; an obligation for Member States to notify and motivate negative decisions; a legal framework to assure a harmonised approach to cooperation both between Member States' diplomatic missions and consular posts and with external commercial service providers; and  mandatory rules for the cooperation between Member States' diplomatic missions and consular posts with commercial intermediaries.

- Clarification of certain issues in order to enhance the harmonised application of legislative provisions: this relates in particular to Visas with Limited Territorial Validity (LTV), and Travel Medical Insurance (TMI).

- Enhancing transparency and legal certainty by clarifying the legal status of the provisions of the CCI and its annexes by removing provisions that are redundant or of a practical operational nature from the legal instrument: the current Common Consular Instructions contain eighteen annexes including a number of legal provisions and various pieces of information: lists of third-country nationals subject to visa requirements, exemptions for holders of certain types of travel documents, table of representation, documents entitling the holder to entry without a visa, technical specifications etc. In order to clarify the legal status of these annexes, the Commission has decided only to keep those annexes that are directly linked to the implementation of the provisions contained in the body of the text, namely annexes I-XIII to the Regulation. Furthermore, the Commission proposes deleting references to the following: national visas ("D" visas); long-stay national visa valid concurrently as a short-stay Schengen visa ("D+C" visas); group visas; Annex 2 and Annex 6 to the CCI

- Harmonised application at operational level of the "Code on Visas": the Code on Visas shall only contain legal provisions on the issuance of short-stay and transit visas as well as airport transit visas. In order to ensure that Member States henceforth refrain from their current practice of drawing up national instructions to 'superimpose' the common rules, one single common set of instructions on the practical application of the legislation shall be drawn up. While preparing the proposal on the Code on Visas, the Commission in parallel considered the format and content of the practical "Instructions on the practical application of the Code on Visas" establishing the harmonised practices and procedures to be followed by Member States' diplomatic missions and consular posts when processing visa applications. These Instructions, which will be drawn up within the procedure provided for in Title V of the Regulation, should by no means add any legal obligations to the Visa Code but be of a purely operational nature. They shall be finalised by the date of entry into force of the Code.

Finally, the Commission proposal discusses consequences of the various protocols annexed to the Treaties, since this Regulation will build upon the Schengen acquis. It also discusses the consequences for the new Member States of the two stage procedures for implanting instruments building on the Schengen acquis.

III.      Position of rapporteur

The rapporteur considers that on most points the Commission has succeeded in identifying the real problems with the visa practice of the Schengen area. The need for better coordination at local level, the importance of continuous further training for consulate employees and the significance of easily accessible information as to the requirements an applicant must satisfy in order to obtain a visa were some of the issues which the rapporteur was able to confirm on the spot in Algeria, Kiev, Saint Petersburg and Warsaw. Several of the innovations contained in the Commission proposal seek to remedy these matters.

Conversely, it has proved difficult to achieve a genuinely open dialogue with the ministries responsible for visa policy. The decision-making culture still bears the imprint of the habits that have developed over decades within the security authorities. This means discretion and unwillingness to inform the outside world about their activities. Against this background, it has been difficult, for example, to ascertain how important various steps and requirements in the visa process really are. The visa policy of the Schengen area is an important part of the EU's external image. The amendments tabled by your rapporteur cover five major sets of issues which were already explained in the working document from December 2006. They are as follows:

(1) A common external image

(2) A positive impression and customer service

(3) Problem areas and remedies

(4) Political options of the Community

(5) Direct communication

These five subject areas have prompted a series of amendments. The Schengen area is an area for freedom of movement and represents one of the most successful projects realised by the Member States of the Union. The Schengen area as a concept has gained acceptance not only in the EU but also outside the EU where the term 'Schengen visa' has achieved general recognition. Notwithstanding, a great deal remains to be done in order to provide the Schengen area with a common external image. For example, no common website exists for the Schengen visa. The visa rules of different consulates in the self-same location can vary considerably. Where a Member State has no representation in a particular place - such as e.g. Spain in Murmansk - it is not possible for the local population to contact the Finnish consulate which is located there. Instead they must travel to Saint Petersburg - a 24-hour train journey away - if they want to apply for a Spanish Schengen visa for an ordinary holiday in the sun. There should be a standing requirement for the Member States to conclude cooperation agreements with each other where the responsible consulate is located an unreasonably long distance away. The need for such arrangements will become more pressing if biometric identifiers are introduced which, in practice, means that all applicants must personally attend at the relevant consulate.

Without jeopardising essential security issues it is important that Schengen consulates adopt customer-oriented working methods. Persons faced with an exceptionally long or extremely difficult journey to the nearest consulate (sometimes applicants must, for example, first travel to another country for which a visa is also required in order thereafter to be able to apply for a visa to the Schengen area) should be offered the opportunity of making this trip only once. The rapporteur also believes that the visa fee should be kept at a relatively low level, €35, and that some categories such as children accompanied by parents or persons forming part of an exchange programme should be exempted from the fee. In addition, the practice of issuing multiple-entry visas should be extended. Bona fide travellers, i.e. persons who have on several occasions received a Schengen visa and never misused it or broken the rules in the Schengen area, should also benefit and not simply a number of predetermined categories such as businessmen, certain student groups and close relations. Excessively strict categorisation of people simply creates difficult demarcation problems. What happens when someone has terminated his business dealings with a company in the Schengen area? What happens once someone has completed their studies, etc? The legislator cannot judge what is a bona fide traveller simply on the basis of assignment to a category. Weight should therefore also be attached to a person's past visa record when assessing that person's application for a visa. Furthermore, a critical evaluation must also be made of what documents the applicant really needs in order to be able to apply for a visa and how detailed a description of the itinerary he needs to submit.

Your rapporteur has also uncovered shortcomings which merit further attention. The Commission has not taken sufficient account in its proposal of the special circumstances confronting passenger ferries operating in the Baltic region, the Mediterranean and the Black Sea region. Today there is substantial traffic between the EU Member States but traffic between the Schengen area and third countries is very limited largely on account of the visa rules. This issue must be looked at in greater depth.

It is also important that a third country should know what conditions it is required to satisfy in order to be exempted from the visa requirement. The rapporteur believes that the Schengen countries ought to draw up clear rules for when a country is exempted from visa requirements. Such a mechanism ought to be based on the following critera: low number of refusals, application of sponsorship and accommodation agreement, low percentage of fellow nationals outstaying the period of validity of visas, low number of single persons rejected on various grounds, guaranteed reliable travel documents and effective border checks.

Furthermore, the EU's visa policy ought to reflect fundamental priorities of its foreign policy. This is in principle satisfied by the existence of visa simplification agreements but closer analysis of these agreements shows that they are minimalist by their nature. The rapporteur believes that also major issues such as greater frequency of visas issued with a period of validity of several years, whether biometric data must be implemented or not and even meaningful reductions in fees must be possible subjects for visa simplification agreements. Moreover, it is important that the European Parliament too should be involved in the framing of negotiating mandates for such agreements and in the conduct of negotiations. It is also disturbing that many young people bordering on the EU have never been abroad even once. The Union has a responsibility not to isolate these people. Otherwise nationalist and radical tendencies can take root.

  • [1]  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short stay-visas (COM/2005/0835 final - COD 2005/0287).
    Proposal for a Council decision concerning access for consultation of the Visa Information System (VIS) by the authorities of Member States responsible for internal security and by Europol for the purposes of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences (COM/2005/0600 final - CNS 2005/0232 ).
  • [2]  Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending the Common Consular Instructions on visas for diplomatic missions and consular posts in relation to the introduction of biometrics including provisions on the organisation of the reception and processing of visa applications. (COM (2006)0269).

PROCEDURĂ

Referinţe

COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD)

Data prezentării la PE

19.7.2006

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

LIBE

26.9.2006

Raportor(i)

       Data numirii

Henrik Lax

22.2.2006

 

 

Examinare în comisie

28.11.2006

19.12.2006

5.6.2007

27.6.2007

 

12.9.2007

29.11.2007

26.3.2008

8.4.2008

Data adoptării

8.4.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

0

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Marianne Mikko, Siiri Oviir, Nicolae Vlad Popa, María Isabel Salinas García, Rainer Wieland

Data depunerii

18.4.2008