ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

18.4.2008 - (11406/4/2007 – C6‑0000/2008 – 2005/0281(COD)) - ***II

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Caroline Jackson

Διαδικασία : 2005/0281(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0162/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0162/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

(11406/4/2007 – C6‑0000/2008 – 2005/0281(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (11406/4/2007 – C6‑0056/2008)

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0667),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0162/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τον χειρισμό των αποβλήτων στην κοινότητα. Η οδηγία ορίζει βασικές αρχές όπως τι είναι απόβλητο, ανάκτηση και διάθεση και θεσπίζει τις ουσιαστικές απαιτήσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως την υποχρέωση οργανισμού ή επιχείρησης που διεξάγει εργασίες διαχείρισης αποβλήτων να έχει άδεια ή να είναι καταχωρημένος και την υποχρέωση των κρατών μελών να καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Θεσπίζει επίσης βασικές αρχές, όπως η υποχρέωση διαχείρισης των αποβλήτων κατά τρόπο που να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, η ενθάρρυνση της εφαρμογής ιεράρχησης των αποβλήτων, και, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», απαίτηση κατά την οποία το κόστος διάθεσης των αποβλήτων πρέπει να βαρύνει τον κάτοχο των αποβλήτων ή προηγούμενους κατόχους ή παραγωγούς του προϊόντος από το οποίο προέκυψαν τα απόβλητα.

(1) Η οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τον χειρισμό των αποβλήτων στην κοινότητα. Η οδηγία ορίζει βασικές αρχές όπως τι είναι απόβλητο, ανάκτηση και διάθεση και θεσπίζει τις ουσιαστικές απαιτήσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως την υποχρέωση οργανισμού ή επιχείρησης που διεξάγει εργασίες διαχείρισης αποβλήτων να έχει άδεια ή να είναι καταχωρημένος και την υποχρέωση των κρατών μελών να καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Θεσπίζει επίσης βασικές αρχές, όπως η υποχρέωση διαχείρισης των αποβλήτων κατά τρόπο που να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, η ιεράρχηση των αποβλήτων, και, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», απαίτηση κατά την οποία το κόστος διάθεσης των αποβλήτων πρέπει να βαρύνει τον κάτοχο των αποβλήτων ή προηγούμενους κατόχους ή παραγωγούς του προϊόντος από το οποίο προέκυψαν τα απόβλητα.

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού)

Αιτιολόγηση

Συμπληρωματική προς την τροπολογία 21 του εισηγητή, που καθιερώνει την ιεράρχηση των αποβλήτων ως γενικό κανόνα. Συνεπώς, η οδηγία δεν "ενθαρρύνει" απλώς τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την ιεράρχηση των αποβλήτων.

Τροπολογία  2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(1α) Πρώτος στόχος κάθε πολιτικής για τα απόβλητα θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης των αποβλήτων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η νομοθεσία για τα απόβλητα πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και να προωθεί την πρακτική εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 1). Το κείμενο αυτό θα πρέπει να βρίσκεται πρώτο μεταξύ των αιτιολογικών σκέψεων, διότι προσφέρει μια χρήσιμη περιγραφή εκείνων που το Κοινοβούλιο θεωρεί βασικούς στόχους της ΕΕ σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων.

Τροπολογία  3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(1β) Στο ψήφισμά του, της 24ης Φεβρουαρίου 1997 για την κοινοτική στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων1, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής για τη διαχείριση αποβλήτων και ότι η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση θα πρέπει να προτιμώνται σε σχέση με την ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα, εφόσον αποτελούν τις βέλτιστες οικολογικές λύσεις.

 

1 ΕΕ C 76, 11.3.1997, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 1). Είναι σημαντικό να περιληφθεί αυτή η αναφορά στην ιστορία της ιεράρχησης αποβλήτων, ώστε η αιτιολογική σκέψη να προσφέρει ένα πλήρες ιστορικό της πρότασης.

Τροπολογία  4

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(2) Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, ζητεί τη θέσπιση ή την αναθεώρηση νομοθεσίας για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένης της αποσαφήνισης της διάκρισης μεταξύ αποβλήτου και μη αποβλήτου, καθώς και τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων.

(2) (2) Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, ζητεί τη θέσπιση ή την αναθεώρηση νομοθεσίας για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένης της αποσαφήνισης της διάκρισης μεταξύ αποβλήτου και μη αποβλήτου, καθώς και τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, μεταξύ των οποίων και ο ορισμός στόχων.

Αιτιολόγηση

Για να είναι πλήρεις, οι αιτιολογικές σκέψεις πρέπει να περιλαμβάνουν μια αναφορά στον ορισμό στόχων εκ μέρους του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  5

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 8

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να εφαρμοσθούν αποτελεσματικοί και συνεκτικοί κανόνες για την επεξεργασία των αποβλήτων, με ορισμένες εξαιρέσεις, όσον αφορά την κινητή περιουσία την οποία ο κάτοχός της απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει.

(8) Θα πρέπει να εφαρμοσθούν αποτελεσματικοί και συνεκτικοί κανόνες για την επεξεργασία των αποβλήτων, με ορισμένες εξαιρέσεις, όσον αφορά τις κινητές ουσίες και αντικείμενα που ο κάτοχός τους απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει.

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού)

Αιτιολόγηση

Ο όρος "περιουσία" είναι δυνητικά αποπροσανατολιστικός, εφόσον φαίνεται να προτείνει ότι οι κανόνες ισχύουν μόνο για τα απόβλητα που ανήκουν στο άτομο που τα απορρίπτει. Εν τούτοις, δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανό να θελήσει κάποιος να απορρίψει κάτι που δεν είναι στην κατοχή του, ο όρος "περιουσία" πρέπει να αντικατασταθεί με τους όρους που χρησιμοποιούνται στον ορισμό "απόβλητα".

Τροπολογία  6

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 12

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(12) Ο χαρακτηρισμός αποβλήτων ως επικίνδυνων θα πρέπει να βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην κοινοτική νομοθεσία για τις χημικές ουσίες, ιδίως όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των παρασκευασμάτων ως επικίνδυνων, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιηθεισών για τον σκοπό αυτό τιμών των ορίων συγκέντρωσης. Εξάλλου, είναι ανάγκη να διατηρηθεί το σύστημα με το οποίο έχουν χαρακτηρισθεί τα απόβλητα και τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τον κατάλογο τύπων αποβλήτων, όπως καταρτίσθηκε τελευταία με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής9, προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο εναρμονισμένος χαρακτηρισμός των αποβλήτων και να εξασφαλισθεί ο εναρμονισμένος καθορισμός των επικίνδυνων αποβλήτων εντός της Κοινότητας.

(12) Τα επικίνδυνα απόβλητα χαρακτηρίζονται βάσει κριτηρίων που αφορούν τους κινδύνους και την απειλή που συνεπάγονται. Επομένως, πρέπει να διέπονται από αυστηρές προδιαγραφές για να προλαμβάνονται ή να αποφεύγονται, ει δυνατόν, οι αρνητικές επιπτώσεις που οφείλονται σε ακατάλληλη διαχείριση που μπορεί να πλήξει το περιβάλλον, και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπου. Εξαιτίας των επικίνδυνων ιδιοτήτων τους, απαιτείται κατάλληλη διαχείριση για τα επικίνδυνα απόβλητα που συνεπάγεται ειδικές και προσαρμοσμένες τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας, ιδιαίτερους ελέγχους και ειδικούς τρόπους ανιχνευσιμότητας αποβλήτων. Όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και τη δέουσα κατάρτιση.

(Η τροπολογία 11 εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θα ακυρώσει την οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να διασφαλισθεί ότι ο τομέας της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων λαμβάνεται επαρκώς υπόψη στο κείμενο της οδηγίας.

Τροπολογία  7

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 17

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(17) Οι ορισμοί της ανάκτησης και της διάθεσης χρειάζεται να τροποποιηθούν ούτως ώστε να εξασφαλισθεί σαφέστερη διάκριση μεταξύ των δύο εννοιών, με βάση την πραγματική διαφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της υποκατάστασης φυσικών πόρων στην οικονομία και αναγνωρίζοντας τα δυνητικά οφέλη της χρησιμοποίησης των αποβλήτων ως πόρων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, είναι δυνατόν να εκπονούνται κατευθυντήριες γραμμές για την αποσαφήνιση περιπτώσεων στις οποίες η διάκριση αυτή είναι δυσεφάρμοστη ή όταν ο χαρακτηρισμός της δραστηριότητας ως ανάκτησης δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης εργασίας.

(17) Οι ορισμοί της ανάκτησης και της διάθεσης χρειάζεται να τροποποιηθούν ούτως ώστε να εξασφαλισθεί σαφέστερη διάκριση μεταξύ των δύο εννοιών, με βάση την πραγματική διαφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της υποκατάστασης φυσικών πόρων στην οικονομία και αναγνωρίζοντας τα δυνητικά οφέλη της χρησιμοποίησης των αποβλήτων ως πόρων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, πρέπει να διαμορφωθούν κριτήρια για την αποσαφήνιση περιπτώσεων στις οποίες η διάκριση αυτή είναι δυσεφάρμοστη ή όταν ο χαρακτηρισμός της δραστηριότητας ως ανάκτησης δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης εργασίας.

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού και σύμφωνα με την τροπολογία 38/108/157/140/141 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με νέα τροπολογία στο άρθρο 8(2) από τους ίδιους συντάκτες. Σε περίπτωση που τεθούν κριτήρια αποδοτικότητας για την αποτέφρωση των αποβλήτων στην παρούσα οδηγία, το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για άλλες επιχειρήσεις ανάκτησης, ώστε να υπάρχει σαφέστερη διάκριση μεταξύ των πραγματικών εργασιών ανάκτησης και των ψευδο-εργασιών ανάκτησης. Με το σκεπτικό ότι παρόμοια κριτήρια είναι ουσιώδους σημασίας στοιχεία, θα πρέπει να θεσπισθούν στο πλαίσιο της συναπόφασης.

Τροπολογία  8

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 20

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(20) Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ των διαφόρων πτυχών του ορισμού των αποβλήτων και θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες, εφόσον απαιτείται, αφενός μεν, στα υποπροϊόντα που δεν είναι απόβλητα, και, αφετέρου, στα απόβλητα που παύουν να είναι απόβλητα. Για να διευκρινιστούν ορισμένες πτυχές του ορισμού των αποβλήτων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διευκρινίζει:

(20) Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ των διαφόρων πτυχών του ορισμού των αποβλήτων και θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες στα απόβλητα που παύουν να είναι απόβλητα. Για να διευκρινιστούν ορισμένες πτυχές του ορισμού των αποβλήτων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διευκρινίζει πότε ορισμένα απόβλητα παύουν να είναι απόβλητα, με τον καθορισμό κριτηρίων αποχαρακτηρισμού που παρέχουν υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος· στις πιθανές κατηγορίες αποβλήτων για τα οποία θα πρέπει να εκπονηθούν προδιαγραφές και κριτήρια αποχαρακτηρισμού συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, ορισμένα είδη τέφρας και σκωρίας κλιβάνου, τα παλαιοσιδηρικά, το υπόστρωμα, τα απόβλητα χαρτιού και γυαλιού. Η έννοια των αποβλήτων που παύουν να αποτελούν απόβλητα δεν ισχύει για τους σκοπούς των διασυνοριακών αποστολών σε τρίτες χώρες.

- πότε ουσίες ή αντικείμενα, που προκύπτουν από μια διαδικασία παραγωγής που δεν αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην παραγωγή αυτών των ουσιών ή αντικειμένων, είναι υποπροϊόντα και όχι απόβλητα. Η απόφαση ότι μια ουσία δεν είναι απόβλητο μπορεί να λαμβάνεται μόνον βάσει συντονισμένης προσέγγισης, που θα επικαιροποιείται τακτικά, και εφόσον συνάδει προς την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Εάν η χρήση ενός υποπροϊόντος επιτρέπεται δυνάμει περιβαλλοντικής άδειας ή γενικών περιβαλλοντικών κανόνων, αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη ως μέσο για να αποφασίζουν ότι δεν αναμένεται να προκύψει συνολική αρνητική επίπτωση για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, και

 

- πότε ορισμένα απόβλητα παύουν να είναι απόβλητα, με τον καθορισμό κριτηρίων αποχαρακτηρισμού που παρέχουν υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος· στις πιθανές κατηγορίες αποβλήτων για τα οποία θα πρέπει να εκπονηθούν προδιαγραφές και κριτήρια αποχαρακτηρισμού συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, ορισμένα είδη τέφρας και σκωρίας κλιβάνου, τα παλαιοσιδηρικά, το υπόστρωμα, τα απόβλητα χαρτιού και γυαλιού. Για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων, μια εργασία ανάκτησης θα μπορούσε να είναι τόσο απλή όσο η διαπίστωση ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα πληρούν τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού.

 

(Το πρώτο μέρος είναι νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού, ενώ το δεύτερο μέρος είναι νέο προκειμένου να αντιμετωπισθεί μια παράλειψη κατά την πρώτη ανάγνωση και να εξασφαλισθεί η συνοχή με τις διεθνείς υποχρεώσεις)

Αιτιολόγηση

Πρώτο μέρος: σύμφωνα με τις τροπολογίες 4 και 11 του εισηγητή, τα απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα μόνον εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή ανάκτησης. Ένας απλός έλεγχος δεν μπορεί να θεωρείται ισοδύναμος προς την ολοκλήρωση μιας εργασίας ανάκτησης.

Δεύτερο μέρος: Οι έννοιες των υποπροϊόντων και των αποβλήτων που παύουν να αποτελούν απόβλητα δεν είναι γνωστές στο πλαίσιο της διεθνούς νομοθεσίας, όπως η Σύμβαση της Βασιλείας σχετικά με τις διασυνοριακές αποστολές επικίνδυνων και άλλων αποβλήτων. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις, δεν είναι δυνατό να ισχύουν για τις διασυνοριακές αποστολές.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή (21 Φεβρουαρίου 2007) είναι το κατάλληλο πλαίσιο για την αποσαφήνιση αυτής της πτυχής και την αποφυγή ενδεχόμενων προσφυγών στη δικαιοσύνη. Ο ορισμός που περιλαμβάνει η κοινή θέση του Συμβουλίου είναι πιθανό να προκαλέσει μεγαλύτερη σύγχυση και να οδηγήσει σε αναταξινόμηση αποβλήτων ως υποπροϊόντων.

Τροπολογία  9

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(20α) Ο αποχαρακτηρισμός του αποβλήτου δεν πρέπει γενικά να αποβαίνει επιζήμιος για το περιβάλλον ή την υγεία λόγω της χρήσης της ουσίας ή του αντικειμένου. Τούτο σημαίνει ότι, σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα δευτερεύοντα προϊόντα δεν πρέπει να περιέχουν υψηλότερα επίπεδα ρύπων από ό,τι συγκρίσιμες πρωτογενείς πρώτες ύλες. Πρέπει να χρησιμοποιείται σύστημα πιστοποίησης της ποιότητας ώστε να εφαρμόζεται αυτό το κριτήριο.

(Η κοινή θέση τροποποιεί το άρθρο σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων. Επιβάλλεται συνεπώς μια αποσαφήνιση.)

Αιτιολόγηση

Ο αποχαρακτηρισμός αποβλήτου δεν πρέπει να αποβαίνει επιζήμιος για το περιβάλλον ή την υγεία. Η ενσωμάτωση ρύπων σε προϊόν μπορεί ωστόσο να έχει ως αποτέλεσμα τη διασπορά των ρύπων στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, η χρησιμοποίηση καθαρισμένου μολυβδυάλου από καθοδικούς σωλήνες για την κατασκευή δομικών υλικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μελλοντική αποδέσμευση μολύβδου τη στιγμή της κατεδάφισης. Κάτι τέτοιο δεν θα αποτελούσε βιώσιμη χρήση των δευτερευόντων προϊόντων.

Τροπολογία  10

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 21

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(21) Για να ελεγχθεί ή να υπολογισθεί εάν τηρούνται οι στόχοι ανακύκλωσης και ανάκτησης που καθορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, την οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, την οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), και την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών καθώς και σε άλλες σχετικές κοινοτικές νομοθετικές πράξεις, οι ποσότητες αποβλήτων που παύουν να είναι απόβλητα θα πρέπει να καταλογίζονται στα ανακυκλωμένα και τα ανακτώμενα απόβλητα.

(21) (21) Για να ελεγχθεί ή να υπολογισθεί εάν τηρούνται οι στόχοι ανακύκλωσης και ανάκτησης που καθορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, την οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, την οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), και την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών καθώς και σε άλλες σχετικές κοινοτικές νομοθετικές πράξεις, τα απόβλητα που παύουν να είναι απόβλητα θα πρέπει να καταλογίζονται στα ανακυκλωμένα και τα ανακτώμενα απόβλητα, μόνο όταν η επιχείρηση επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή ανάκτησης έχει ολοκληρωθεί.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της κοινής θέσης όσον αφορά τα απόβλητα που παύουν να είναι απόβλητα έχει αλλάξει, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Συνεπώς, για να διατηρηθεί η ακεραιότητα της έννοιας της ανακύκλωσης, είναι σημαντικό να μη συγχέεται ο αποχαρακτηρισμός των αποβλήτων με την ανακύκλωση και αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας τροπολογίας.

Τροπολογία  11

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(22) Βάσει του ορισμού των αποβλήτων, για να προαχθεί η βεβαιότητα και η συνέπεια, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για να ορίζει, σε ορισμένες περιπτώσεις, πότε οι ουσίες ή τα αντικείμενα καθίστανται απόβλητα. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές μπορούν να εκπονηθούν, μεταξύ άλλων, για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα οχήματα.

(22) Βάσει του ορισμού των αποβλήτων, για να προαχθούν η βεβαιότητα και η συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίζει μέτρα για να ορίζει, σε ορισμένες περιπτώσεις, πότε οι ουσίες ή τα αντικείμενα καθίστανται απόβλητα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εκπονηθούν επειγόντως, μεταξύ άλλων, για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα οχήματα, ώστε να κλείσουν τα "παραθυράκια" της νομοθεσίας που διέπει τις αποστολές αποβλήτων. .

Αναφέρεται στην τροπολογία 17 και στην τροπολογία 103 που είχε εγκριθεί στην πρώτη ανάγνωση.

Αιτιολόγηση

Μεγάλες ποσότητες αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποστέλλονται στην Αφρική με σκοπό να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, απλώς και μόνο για να απορριφθούν εκεί. Παλαιά σκάφη πραγματοποιούν το τελευταίο τους ταξίδι στην Ασία, με σκοπό να διαλυθούν κάτω από εντελώς απαράδεκτες συνθήκες για την ανθρώπινη υγεία και του περιβάλλον. Έχει πολύ καθυστερήσει η εκπόνηση, εκ μέρους της Επιτροπής, κατευθυντηρίων γραμμών με σκοπό να κλείσουν τα παραθυράκια σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των αποβλήτων στον κανονισμό για τις αποστολές αποβλήτων.

Τροπολογία  12

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 26

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(26) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλει ώστε η ΕΕ να έρθει πιο κοντά σε μια «κοινωνία ανακύκλωσης», που θα επιδιώκει την αποφυγή της δημιουργίας αποβλήτων και τη χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πόρου. Ειδικότερα, το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ζητεί τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση του διαχωρισμού των πηγών των αποβλήτων, της συλλογής και της ανακύκλωσης των ρευμάτων αποβλήτων που παρουσιάζουν προτεραιότητα. Σύμφωνα με τον στόχο αυτό και ως μέσο διευκόλυνσης ή βελτίωσης των δυνατοτήτων ανάκτησης, τα απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά εάν αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό, πριν να υποστούν εργασίες ανάκτησης που θα έχουν τα καλύτερα συνολικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα.

(26) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλει ώστε η ΕΕ να έρθει πιο κοντά σε μια «κοινωνία ανακύκλωσης», που θα επιδιώκει την αποφυγή της δημιουργίας αποβλήτων και τη χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πόρου. Ειδικότερα, το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ζητεί τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση του διαχωρισμού των πηγών των αποβλήτων, της συλλογής και της ανακύκλωσης των ρευμάτων αποβλήτων που παρουσιάζουν προτεραιότητα. Σύμφωνα με τον στόχο αυτό και ως μέσο διευκόλυνσης ή βελτίωσης των δυνατοτήτων ανάκτησης, τα απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και τα επικίνδυνα συστατικά θα πρέπει να διαχωρίζονται από τις ροές αποβλήτων, εάν αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό, πριν να υποστούν εργασίες ανάκτησης που θα έχουν τα καλύτερα συνολικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα.

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού, σύμφωνη με την τροπολογία 54 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός επικίνδυνων συστατικών, όπου είναι δυνατό, βελτιώνει τις δυνατότητες ανάκτησης. Τα επικίνδυνα συστατικά πρέπει να εξαιρούνται από τον οικονομικό κύκλο και να μην μολύνουν νέα προϊόντα ως συνέπεια ανάκτησης.

Τροπολογία  13

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(26α) Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να στηρίζουν την αποτέφρωση δευτερογενών πρώτων υλών (απομονωμένων προϊόντων ανακύκλωσης, όπως το ανακτηθέν χαρτί), σύμφωνα με τον στόχο της «κοινωνίας της ανακύκλωσης».

Αιτιολόγηση

Αφότου η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως την πρόταση οδηγίας για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι τα οικονομικά μέσα δεν χρησιμοποιούνται κατά τρόπον που θα μπορούσε να αχρηστεύσει την ιεράρχηση των αποβλήτων.

Τροπολογία  14

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(26β) Χωρίς να θίγεται το αναγκαίο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν επαρκείς και αποδοτικές ως προς το κόστος δυνατότητες διαχείρισης αποβλήτων τα οποία προέρχονται από εργασίες ανακύκλωσης, αναγνωρίζοντας την καίρια συμβολή των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης στη μείωση του τελικού όγκου των προς διάθεση αποβλήτων. Τα μετά την ανακύκλωση απόβλητα αποτελούν ένα σοβαρό εμπόδιο στην περαιτέρω αύξηση των ικανοτήτων ανακύκλωσης και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναλάβουν την απαιτούμενη δράση με στόχο την επίτευξη της "κοινωνίας της ανακύκλωσης".

(Τροπολογία 9 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι τα «δευτερογενή απόβλητα» από τις δράσεις ανακύκλωσης πρέπει να προγραμματίζονται ώστε να επιτευχθεί η κοινωνία της ανακύκλωσης και να δημιουργηθούν πρωτοπόρες αγορές στην ΕΕ.

Τροπολογία  15

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 28

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(28) Η ιεράρχηση των αποβλήτων γενικά αποτελεί την καλύτερη συνολικά περιβαλλοντική επιλογή στη νομοθεσία και την πολιτική περί αποβλήτων, ενώ η εγκατάλειψη της ιεράρχησης ενδέχεται να επιβάλλεται για συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων για λόγους, μεταξύ άλλων, τεχνικής σκοπιμότητας, οικονομικής βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής προστασίας.

(28) Η ιεράρχηση των αποβλήτων γενικά θέτει σε σειρά προτεραιότητας τι αποτελεί την καλύτερη συνολικά περιβαλλοντική επιλογή στη νομοθεσία και την πολιτική περί αποβλήτων, ενώ η εγκατάλειψη της ιεράρχησης ενδέχεται να επιβάλλεται για συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων για λόγους, μεταξύ άλλων, τεχνικής σκοπιμότητας, οικονομικής βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής προστασίας.

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού)

Αιτιολόγηση

Η ιεράρχηση από μόνη της δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή από περιβαλλοντική άποψη στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα απόβλητα. Δημιουργεί ωστόσο μια σειρά προτεραιοτήτων ώστε να αναγνωρίζεται η βέλτιστη επιλογή για το περιβάλλον.

Τροπολογία  16

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 29

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(29) Για να μπορέσει η Κοινότητα ως σύνολο να καταστεί αυτάρκης όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων και την ανάκτηση των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων που συλλέγονται από νοικοκυριά και για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να κινηθούν προς τον στόχο αυτόν, είναι ανάγκη να προβλεφθεί δίκτυο συνεργασίας όσον αφορά τις εγκαταστάσεις διάθεσης και τις εγκαταστάσεις για την ανάκτηση των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων που συλλέγονται από νοικοκυριά, λαμβανομένων υπόψη γεωγραφικών παραγόντων και της ανάγκης για εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για ορισμένους τύπους αποβλήτων.

(29) Σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας, τα προς διάθεση απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες μονάδες, με τη χρήση των πλέον ενδεδειγμένων μεθόδων και τεχνολογιών, προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη όπου αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, για να δημιουργήσουν ενοποιημένο και επαρκές δίκτυο των εγκαταστάσεων διάθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(Σύμφωνα με το πνεύμα της τροπολογίας 109 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση )

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία αποβλήτων στην Κοινότητα δεν πρέπει να οριοθετείται από τα εθνικά σύνορα, αλλά να διέπεται από την αρχή του γενικά πιο φιλοπεριβαλλοντικού τρόπου επεξεργασίας. Η εσωτερική αγορά υπήρξε πάντοτε η κινητήρια δύναμη για υψηλά και εναρμονισμένα περιβαλλοντικά πρότυπα. Απαιτούνται ωστόσο περιορισμοί στη διάθεση των αποβλήτων. Η αρχή της εγγύτητας διασφαλίζει την αποφυγή περιττών μεταφορών αποβλήτων για διάθεση σε μεγάλες αποστάσεις, αν δεν εξυπηρετείται χρήσιμος σκοπός.

Τροπολογία  17

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 32

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(32) Έχει σημασία, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, και με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκαλούνται από τη διάθεση αποβλήτων μέσω υγειονομικής ταφής, να διευκολύνονται η χωριστή συλλογή και η κατάλληλη επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων προκειμένου να παραχθούν περιβαλλοντικά ασφαλές υπόστρωμα και άλλα υλικά με βάση τα βιολογικά απόβλητα. Μετά από εκτίμηση της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις νομοθετικών μέτρων, ανάλογα με την περίπτωση.

(32) Έχει σημασία, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, και με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκαλούνται από τη διάθεση αποβλήτων μέσω υγειονομικής ταφής, να εξασφαλίζονται η χωριστή συλλογή και η κατάλληλη επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων προκειμένου να παραχθούν περιβαλλοντικά ασφαλές υπόστρωμα και άλλα υλικά με βάση τα βιολογικά απόβλητα. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να ορισθούν στην παρούσα οδηγία ειδικά κριτήρια για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν χωριστά συστήματα συλλογής των βιολογικών αποβλήτων.

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού και σύμφωνα με την τροπολογία 112/138 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, πρέπει να τεθούν στην παρούσα οδηγία όλα τα κριτήρια περί βιολογικών αποβλήτων. Η λήψη μέτρων για τα βιολογικά απόβλητα δεν πρέπει να επαφίεται στην καλή θέληση των κρατών μελών. Σήμερα γνωρίζουμε αρκετά σχετικά με τις ωφέλειες της κομποστοποίησης ώστε να απαιτούμε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεωθούν να θεσπίσουν χωριστά συστήματα συλλογής των βιολογικών αποβλήτων. Η μελέτη της Επιτροπής θα πρέπει αντιθέτως να χρησιμεύσει για να τεθούν ελάχιστοι στόχοι στο σωστό επίπεδο.

Τροπολογία  18

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 37

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(37) Για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο προωθούνται οι δράσεις πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων στα κράτη μέλη και για να διευκολυνθεί η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτόν, πρέπει να ενισχυθούν οι διατάξεις που αφορούν την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και να θεσπιστεί η υποχρέωση των κρατών μελών να καταρτίζουν προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τα οποία θα εστιάζονται στις βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υλικών. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να επιδιώκουν τον στόχο της κατάργησης της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων. Οι ενδιαφερόμενοι καθώς και το ευρύ κοινό θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην κατάρτιση των προγραμμάτων και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά μετά την κατάρτισή τους, σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον.

(37) Για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο προωθούνται οι δράσεις πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων στα κράτη μέλη και για να διευκολυνθεί η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτόν, πρέπει να εγκριθούν κοινοτικοί στόχοι και μέτρα που αφορούν την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και να θεσπισθεί η υποχρέωση των κρατών μελών να καταρτίζουν προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τα οποία θα εστιάζονται στις βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υλικών. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να επιδιώκουν τον στόχο της κατάργησης της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και της αύξησης του όγκου των αποβλήτων, καθώς και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην υγεία που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων, μέσω της επίτευξης καθαρής μείωσης της παραγωγής, της επικινδυνότητας και των αρνητικών συνεπειών των αποβλήτων. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς επίσης οι ενδιαφερόμενοι και το ευρύ κοινό θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην κατάρτιση των προγραμμάτων και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά μετά την κατάρτισή τους, σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον.

(Επαναφορά της τροπολογίας 10 που είχε εγκριθεί στην πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη προκειμένου να εναρμονισθούν οι αιτιολογικές σκέψεις στην τροπολογία 18 του εισηγητή.

Τροπολογία  19

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 40

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(40) Για να απλουστευθεί η κοινοτική νομοθεσία και να αντικατοπτρισθεί το όφελος για το περιβάλλον, οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, σχετικά με τη διάθεση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων θα πρέπει να ενσωματωθούν στην παρούσα οδηγία. Επομένως, η οδηγία 75/439/ΕΟΚ πρέπει να καταργηθεί. Η διαχείριση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με την κατευθυντήρια αρχή της ιεράρχησης των αποβλήτων και θα πρέπει να προτιμηθούν δυνατότητες που έχουν τα καλύτερα συνολικά αποτελέσματα για το περιβάλλον. Η χωριστή συλλογή των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων παραμένει ζωτικής σημασίας για την ορθή τους διαχείριση και την πρόληψη της ζημίας που προκαλεί στο περιβάλλον η ακατάλληλη διάθεση τους.

(40) Για να απλουστευθεί η κοινοτική νομοθεσία, οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, σχετικά με τη διάθεση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων θα πρέπει να ενσωματωθούν στην παρούσα οδηγία. Επομένως, η οδηγία 75/439/ΕΟΚ πρέπει να καταργηθεί. Η διαχείριση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με την κατευθυντήρια αρχή της ιεράρχησης των αποβλήτων και θα πρέπει να διατηρηθεί η προτεραιότητα που δίδεται στην αναγέννηση. Η χωριστή συλλογή των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων παραμένει ζωτικής σημασίας για την ορθή τους διαχείριση και την πρόληψη της ζημίας που προκαλεί στο περιβάλλον η ακατάλληλη διάθεση τους.

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού)

Αιτιολόγηση

Ο μόνος αποδεκτός λόγος για την ενσωμάτωση της οδηγίας σχετικά με τη διάθεση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα είναι η απλούστευση. Δεν υπάρχουν οφέλη για το περιβάλλον από μια τέτοια ενσωμάτωση.

Τροπολογία  20

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο (β)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

β) τα (επιτόπου) εδάφη που περιλαμβάνουν μολυσμένες γαίες που δεν έχουν ακόμα εκσκαφεί και τα κτίρια που συνδέονται μόνιμα με εδάφη,

Διαγράφεται

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 15/134/102/123/126 που είχε εγκριθεί στην πρώτη ανάγνωση )

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι μολυσμένες γαίες που δεν έχουν ακόμη εκσκαφεί, πρέπει να θεωρούνται ως απόβλητα. Δεν πρέπει επομένως να αποκλεισθούν εντελώς από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, αλλά μόνον στο μέτρο που μπορεί να καλύπτονται από μελλοντική νομοθεσία της Κοινότητας για το έδαφος. Οι μολυσμένες τοποθεσίες αποτελούν μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπίζονται καταλλήλως.

Τροπολογία  21

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

γ) μη μολυσμένη γη και άλλα φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή στη φυσική του κατάσταση, στον χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή,

γ) μη μολυσμένα εκσκαφέντα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην ίδια ή σε άλλη τοποθεσία, υπό τον όρο ότι αυτά τα φυσικά γεωλογικά υλικά δεν έχουν χαρακτηριστικά τα οποία θα επηρεάσουν πιθανώς σημαντικά το περιβάλλον που τα δέχεται,

Επαναφέρει τη διατύπωση από την 1η ανάγνωση του ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Οιοδήποτε μη μολυσμένο εκσκαφέν υλικό, και όχι μόνον τα υλικά που είχαν εκσκαφεί κατά η διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Δεν χρειάζεται να ισχύει η νομοθεσία περί αποβλήτων για τα υλικά αυτά. Στόχος είναι να αποτραπούν τυχόν αλλαγές στο περιβάλλον-αποδέκτη λόγω της ενσωμάτωσης φυσικών υλικών από αλλού, π.χ. σε περίπτωση που αυτά τα υλικά εμπεριέχουν σε υψηλή περιεκτικότητα μία ή περισσότερες ουσίες που θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τις αρχικές φυσικές ισορροπίες.

Τροπολογία  22

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο στ α) (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(στ α) φυσικά ιζήματα και ιλύς που δεν εμφανίζουν οιαδήποτε από τις επικίνδυνες ιδιότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα III.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 15/134/102/123/126). Κατά την άποψη του Κοινοβουλίου, το να χαρακτηρίζεται ως επεξεργασία αποβλήτου η λήψη ιζημάτων και ιλύος από τον πυθμένα ενός υδάτινου όγκου και η τοποθέτησή τους σε άλλο σημείο του ίδιου υδάτινου όγκου είναι ανεφάρμοστή και δεν προσφέρει περιβαλλοντικό όφελος. Το Κοινοβούλιο θα προτιμούσε να ακολουθηθεί η προσέγγιση του ΟΟΣΑ, η οποία συνεπάγεται ότι η μετακίνηση υλικού εντός του περιβαλλοντικού του τμήματος είναι μορφή επαναχρησιμοποίησης κατά την οποία το υλικό δεν μετατρέπεται σε απόβλητο.

Τροπολογία  23

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ α) (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(δ α) ιλύς υπονόμων, όταν χρησιμοποιείται στη γεωργία, σύμφωνα με την οδηγία 86/278/EOK του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους, κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία1.

_____

1 ΕΕ L 181, 4.7.1986, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) 807/2003/(ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).

Αιτιολόγηση

Βασίζεται σε τροπολογία που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 15/134/102/123/126). Η ανακύκλωση της ιλύος για γεωργική χρήση, μετά από την κατάλληλη επεξεργασία, θα πρέπει να εξαιρεθεί από την παρούσα Οδηγία, καθώς καλύπτεται ήδη από την Οδηγία 86/278/EOK του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά του εδάφους. Η Οδηγία αυτή καλύπτει την επεξεργασία της ιλύος με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπονται όλες οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος, τη χλωρίδα, την πανίδα και τον άνθρωπο. Η αλληλοεπικάλυψη των δύο Οδηγιών πρέπει να αποφευχθεί.

Τροπολογία  24

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3, παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4) «βιολογικά απόβλητα»: τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και κουζινών από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων,

4) «βιολογικά απόβλητα»: τα απόβλητα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, που προορίζονται για ανάκτηση, τα οποία μπορούν να αποσυντεθούν από μικροοργανισμούς, ζώντες οργανισμούς στο έδαφος ή ένζυμα· υλικό εδάφους χωρίς κάποιο σημαντικό περιεχόμενο σε βιολογικά απόβλητα και φυτικά κατάλοιπα από γεωργική παραγωγή που εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 2, παράγραφο 1, δεν αποτελούν βιολογικά απόβλητα·

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 30 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία  25

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3, παράγραφος 10 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

10α) «χωριστή συλλογή»: η συλλογή όπου τα απόβλητα διαχωρίζονται με βάση την κατηγορία και το υλικό και μεταφέρονται χωριστά·

Αιτιολόγηση

Η χωριστή συλλογή θα γίνεται συνεχώς και πιο σημαντική ώστε να υπάρξει πρόοδος προς την κοινωνία της ανακύκλωσης και να δημιουργηθούν πρωτοπόρες αγορές για την ανακύκλωση. (Τροπολογία 104 του ΕΚ κατά την 1η ανάγνωση, που υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή)

Τροπολογία  26

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3, παράγραφος 11, στοιχείο (γ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

γ) τις επικίνδυνες ουσίες σε υλικά και προϊόντα,

γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες,

Αιτιολόγηση

[δεν αφορά την ελληνική γλώσσα]

Τροπολογία  27

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3, παράγραφος 14

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

14) «ανάκτηση»: οιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή για την προετοιμασία της πραγματοποίησης αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών ανάκτησης,

(14) «ανάκτηση»: εργασία επεξεργασίας των αποβλήτων που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α) οδηγεί στην αντικατάσταση άλλων πόρων που θα είχαν χρησιμοποιηθεί για να εκπληρώσουν αυτή τη λειτουργία, είτε στο εργοστάσιο είτε στην ευρύτερη οικονομία, ή στην προετοιμασία τους για μια τέτοια χρήση,

 

β) έχει ως αποτέλεσμα τα απόβλητα να εκπληρώνουν μέσω της υποκατάστασης έναν πραγματικά χρήσιμο σκοπό,

 

γ) ικανοποιεί τα κριτήρια αποδοτικότητας που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 1,

 

δ) μειώνει τις συνολικές αρνητικές επιπτώσεις, με τη χρήση των εν λόγω αποβλήτων ως υποκατάστατων άλλων πόρων,

 

ε) διασφαλίζει ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και τα κοινοτικά πρότυπα για την ασφάλεια,

 

στ) αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιεί την παραγωγή, ελευθέρωση και διασπορά επικίνδυνων ουσιών κατά τη διαδικασία.

 

Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών ανάκτησης,

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 127). This is an important definition and needs to cover more aspects than the Council's text. The words 'in the plant or in the wider economy' are needed, in the rapporteur's view, because otherwise the recovery definition would only apply to plants where waste is used to power a process (e.g. cement kilns). But in fact many plants produce power and heat for external use (in the 'wider economy') in housing schemes ('district heating') or industry or community projects (schools, swimming pools). Given the increasing realisation now of the EU's shortage of home grown energy, it would be absurd to deny the right of the latter such plants, if energy efficient, to be deemed 'recovery' operations. This amendment therefore seeks to take account of the new fact of the EU's energy crisis while retaining the Parliament's full definition of recovery.

Τροπολογία  28

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3, παράγραφος 16

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

16) «ανακύκλωση»: οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης,

16) «ανακύκλωση»: η επανεπεξεργασία υλικών ή ουσιών στα απόβλητα μέσω παραγωγικής διαδικασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να παράγουν νέα προϊόντα, υλικά ή ουσίες, ή να ενσωματώνονται σε αυτά, για να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι, μεταξύ άλλων, την ανάκτηση ενέργειας, τη μεταποίηση σε καύσιμα, διεργασίες που περιλαμβάνουν εσωτερική καύση ή χρήση ως πηγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της χημικής ενέργειας, ή εργασίες επίχωσης,

Τροπολογία  29

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3, παράγραφος 18

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

18) «διάθεση»: οιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας. Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών διάθεσης·

18) «διάθεση»: οιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας. Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών διάθεσης. Όλες οι ενέργειες διάθεσης δίδουν υψίστη προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

Τροπολογία  30

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3, παράγραφος 18 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

18α) «ανάκτηση ενέργειας»: η χρήση καύσιμων αποβλήτων ως καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας μέσω άμεσης αποτέφρωσης με ή χωρίς άλλα απόβλητα ή καύσιμα, αλλά με ανάκτηση της θερμότητας. Η αποτέφρωση αποβλήτων κατά την οποία αναλώνεται περισσότερη ενέργεια απ' αυτή που παράγεται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, δεν θεωρείται ως ανάκτηση ενέργειας·

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 26 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ. Για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας απαιτείται να γίνει στο άρθρο 3 επακριβής προσδιορισμός της "ανάκτησης ενέργειας". Σύμφωνα με τον προτεινόμενο ορισμό της ενέργειας "ανάκτηση" πρέπει να σημαίνει οποιαδήποτε διεργασία κατά την οποία χρησιμοποιούνται καύσιμα απόβλητα ως καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας. Για να γίνει διάκριση ανάμεσα στην ανάκτηση και στη διάθεση, η πρόταση αναφέρει ότι η διαδικασία μπορεί να θεωρείται ως ανάκτηση ενέργειας μόνο αν αποδεικνύεται η επάρκεια της διαδικασίας για την παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα.

Τροπολογία  31

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3 – εδάφιο 19 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

19α) «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων»: το πιο αποτελεσματικό και προχωρημένο στάδιο στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων και των μεθόδων λειτουργίας τους, το οποίο υποδεικνύει την πρακτική καταλληλότητα συγκεκριμένων τεχνικών προκειμένου, κατά τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων, να αποφεύγονται κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και περιβαλλοντικές ζημίες. Εφαρμόζονται αντιστοίχως το άρθρο 2, παράγραφος 11, και το Παράρτημα IV της οδηγίας 96/61/EΚ·

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 32 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία  32

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Ιεράρχηση αποβλήτων

 

1. Στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων ισχύει ως γενικός κανόνας η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα:

 

α) πρόληψη και μείωση·

 

β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,

 

γ) ανακύκλωση,

 

δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, και

 

ε) διάθεση.

 

2. Όταν εφαρμόζουν την ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να προωθούν τις εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντική άποψη. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί ειδικές ροές αποβλήτων που παρεκκλίνουν από την ιεράρχηση, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η διαδικασία αυτή είναι πλήρης και διαφανής, και ότι ακολουθούνται οι εθνικοί κανόνες σχεδιασμού όσον αφορά τη διαβούλευση με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις γενικές αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της αειφορίας, της τεχνικής σκοπιμότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας των πόρων καθώς και τον γενικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την οικονομία και την κοινωνία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 10.

(πρώην άρθρο 11. όλες οι μεταγενέστερες παραπομπές στο "άρθρο 11" πρέπει να μετατραπούν σε "άρθρο 3α").

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή περιλαμβάνει τις τροπολογίες 21 και 22 του σχεδίου σύστασης. Ο στόχος της νέας αυτής οδηγίας είναι να δώσει στο άρθρο 11 σχετικά με την ιεράρχηση των αποβλήτων μεγαλύτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της οδηγίας. Στην πρόταση της Επιτροπής, η ιεράρχηση των αποβλήτων είναι στο άρθρο 1. Συνεπώς, το κείμενο για την ιεράρχηση των αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τροπολογιών 21 και 22, μετατοπίζεται στο νέο άρθρο 3α, το δε άρθρο 11 απαλείφεται.

Τροπολογία  33

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Άρθρο 4

Διαγράφεται

Παραπροϊόντα

 

1. Μια ουσία ή αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν είναι η παραγωγή αυτού του στοιχείου, μπορεί να θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, στοιχείο α) αλλά υποπροϊόν μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

 

α) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου,

 

β) η ουσία ή το αντικείμενο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας χωρίς άλλη επεξεργασία πέραν της συνήθους βιομηχανικής πρακτικής,

 

γ) η ουσία ή το αντικείμενο παράγεται ως αναπόσπαστο μέρος μιας παραγωγικής διαδικασίας και

 

δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, δηλαδή η ουσία ή το αντικείμενο πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί προϊόντων και προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας για τη συγκεκριμένη χρήση και δεν πρόκειται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

 

2. Με βάση τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 1, είναι δυνατό να λαμβάνονται μέτρα που να καθορίζουν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου συγκεκριμένες ουσίες ή αντικείμενα να μπορούν να θεωρηθούν υποπροϊόντα και όχι απόβλητα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, σημείο 1). Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών διατάξεων της παρούσας οδηγίας δια της συμπλήρωσής της, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 36, παράγραφος 2.

 

(Οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή (21 Φεβρουαρίου 2007) είναι το κατάλληλο πλαίσιο για την αποσαφήνιση αυτής της πτυχής και την αποφυγή ενδεχόμενων προσφυγών στη δικαιοσύνη.)

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που περιλαμβάνεται στην κοινή θέση του Συμβουλίου είναι πιθανό να προκαλέσει μεγαλύτερη σύγχυση και να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη αναταξινόμηση αποβλήτων ως υποπροϊόντων. Η έννοια του υποπροϊόντος αποτελεί συνεπώς σημαντική πηγή νομικών ενεργειών και απειλή κατά της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, καθώς και τους στόχους για μια υψηλού επιπέδου προστασία σε αυτούς τους τομείς. Δεν υπάρχει λόγος να προστεθεί νέα κατηγορία μεταξύ προϊόντων και αποβλήτων.

Τροπολογία  34

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Ορισμένα προσδιορισμένα απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 3, σημείο 1), εάν έχουν υποστεί εργασία ανάκτησης και πληρούν ειδικά κριτήρια που θα καθοριστούν σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να προσδιορίζει εάν, κατ' εξαίρεση, ορισμένα απόβλητα έχουν πάψει να είναι απόβλητα εάν έχουν υποστεί εργασία ανάκτησης με σκοπό την ανακύκλωση και πληρούν ειδικά κριτήρια που θα καθοριστούν σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α) η ουσία ή το αντικείμενο χρησιμοποιείται συνήθως για συγκεκριμένο σκοπό,

α) η ουσία ή το αντικείμενο χρησιμοποιείται συνήθως για τους συγκεκριμένους σκοπούς,

β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο,

β) υπάρχει αγορά για τη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο,

γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τον συγκεκριμένο σκοπό του στοιχείου α) και συμμορφούται προς την κειμένη νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, και

γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς και συμμορφούται προς την κειμένη νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα· και

δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, τα απόβλητα που μετατρέπονται σε καύσιμα δεν παύουν να είναι απόβλητα έως ότου πραγματοποιηθεί αποτέφρωση ή εσωτερική καύση. Η οδηγία περί αποτέφρωσης των αποβλήτων προβλέπει αυστηρό κανονιστικό καθεστώς καθώς και πρότυπα λειτουργίας που εγγυώνται υψηλά επίπεδα προστασίας της δημόσιας υγεία και του περιβάλλοντος. Ο αποχαρακτηρισμός παρόμοιων ροών αποβλήτων σημαίνει ότι η εσωτερική του καύση δεν θα υπόκειται πλέον στην οδηγία περί αποτέφρωσης των αποβλήτων ούτε στους κανονισμούς περί μεταφοράς αποβλήτων. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον.

Τροπολογία  35

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 2α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Τα κριτήρια λαμβάνουν υπόψη τυχόν κινδύνους περιβαλλοντικής επιβλαβούς χρήσης ή μεταφοράς της ουσίας ή του αντικειμένου και το επίπεδό τους εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κείμενο της πρότασης της Επιτροπής, το οποίο είχε διαγραφεί από το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στον περιορισμό των κινδύνων και την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, όταν τα απόβλητα παύουν να είναι απόβλητα.

Τροπολογία  36

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5, παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αφορούν τον καθορισμό των κριτηρίων αυτών και ορίζουν τα απόβλητα, σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 36, παράγραφος 2.

2. Έως τις …*, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, νομοθετική πρόταση, με βάση την αξιολόγησή της σύμφωνα με την παράγραφο 1, προσδιορίζοντας τα περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων προϊόντων, υλικών ή ουσιών, να θεωρείται ότι έχουν παύσει να αποτελούν απόβλητα.

 

* Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη περιβαλλοντικών κριτηρίων για τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων πρέπει να επανέλθει υπό τη διαδικασία συναπόφασης, αντί της επιτροπολογίας (στη βάση των ιδεών της τροπολογίας 45 στην πρώτη ανάγνωση). Επιπλέον, θα μπορούσαν ίσως να να δημοσιευθούν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σχετικά με τον κατάλογο ουσιών που θα εξετασθούν για τον αποχαρακτηρισμό τους ως αποβλήτων, όπως το γυαλί και το χαρτί.

Τροπολογία  37

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5, παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Τα απόβλητα τα οποία παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, παύουν επίσης να αποτελούν απόβλητα και για τους σκοπούς της ανάκτησης και ανακύκλωσης που αναφέρονται στις οδηγίες 94/62/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2006/66/ΕΚ και σε άλλες σχετικές κοινοτικές νομοθετικές πράξεις.

3. Τα απόβλητα τα οποία παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, και συνυπολογίζονται για τους σκοπούς της ανάκτησης και ανακύκλωσης που αναφέρονται στις οδηγίες 94/62/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2006/66/ΕΚ και σε άλλες σχετικές κοινοτικές νομοθετικές πράξεις μόνο όταν η επιχείρηση επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή ανάκτησης έχει ολοκληρωθεί.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή της κοινής θέσης διευρύνεται και αναδιατυπώνεται εν μέρει, σε σύγκριση με το αρχικό κείμενο της Επιτροπής. Η τροπολογία αποσκοπεί σε μεγαλύτερη σαφήνεια. Για να διατηρηθεί η ακεραιότητα της έννοιας της ανακύκλωσης, είναι σημαντικό να μη συγχέεται ο αποχαρακτηρισμός των αποβλήτων με την ανακύκλωση και αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας τροπολογίας.

Τροπολογία  38

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Εάν δεν έχουν καθορισθεί κριτήρια σε κοινοτικό επίπεδο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, κατά περίπτωση, εάν ένα συγκεκριμένο απόβλητο έχει αποχαρακτηρισθεί βάσει της εφαρμοστέας νομολογίας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αυτές τις αποφάσεις στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, εφόσον αυτό απαιτείται από την εν λόγω οδηγία.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διαγραφή μιας νέας παραγράφου που προστέθηκε από το Συμβούλιο. Μετά την υποβολή της τροπολογίας αριθ. 12 της εισηγήτριας, που καλύπτει το θέμα των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού μέσω μιας πρότασης της Επιτροπής, δεν είναι πλέον αναγκαία μια διάταξη που θα αφήνει το θέμα στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους. Επιπλέον, η παράγραφος αυτή πρέπει να διαγραφεί για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μη εναρμονισμένων καταλόγων αποβλήτων και η δυνατότητα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τροπολογία  39

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

4α. Έως τις … η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, προτάσεις για τον προσδιορισμό του εάν τουλάχιστον οι κατωτέρω κατηγορίες αποβλήτων εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και, στην περίπτωση αυτή, ποιες προδιαγραφές θα πρέπει να ισχύουν γι' αυτές: λιπάσματα, αδρανή υλικά, χαρτί, γυαλί, μέταλλο, χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων και υφαντουργικά απόβλητα.

 

*Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή (τροπολογία 45 στην πρώτη ανάγνωση) μεταφέρθηκε από το Συμβούλιο σε μια αιτιολογική σκέψη όπου καταλέγεται μεταξύ των σημείων που η οδηγία "πρέπει να αποσαφηνίζει", αυτό όμως δεν συμβαίνει. Η οδηγία προσφέρει την ευκαιρία να τεθεί σε εφαρμογή μια τέτοια διευκρινιστική νομοθεσία, για την οποία υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Η ευκαιρία αυτή δεν πρέπει να χαθεί. Οι λέξεις "μεταχειρισμένα είδη ρουχισμού" αντικαθίστανται τώρα από τις λέξεις "υφαντουργικά απόβλητα", ώστε να υπάρχει συμφωνία με τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, στην απόφαση της Επιτροπής αριθ. 2000/532/ΕΚ.

Τροπολογία  40

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρεί κάποια απόβλητα ως επικίνδυνα, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνονται ως τέτοια στον κατάλογο αποβλήτων, εφόσον εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.Το κράτος μέλος κοινοποιεί τις περιπτώσεις αυτές στην Επιτροπή, στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 34, παράγραφος 1, και παρέχει στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες. Με βάση τις λαμβανόμενες κοινοποιήσεις, ο κατάλογος αναθεωρείται προκειμένου να αποφασισθεί η προσαρμογή του.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρεί κάποια απόβλητα ως επικίνδυνα, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνονται ως τέτοια στον κατάλογο αποβλήτων, εφόσον εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.Το κράτος μέλος κοινοποιεί αμέσως τις περιπτώσεις αυτές στην Επιτροπή. Τις καταγράφει στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 34, παράγραφος 1, και παρέχει στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες. Με βάση τις λαμβανόμενες κοινοποιήσεις, ο κατάλογος αναθεωρείται προκειμένου να αποφασισθεί η προσαρμογή του.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 50). Το Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην εξασφάλιση ότι μια ενδεχόμενη κατάργηση της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα δεν θα έχει ως συνέπεια τη μείωση των επιπέδων προστασίας.

Τροπολογία  41

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6, παράγραφοι 3, 3 α (νέα), 4 και 4 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Εάν ένα κράτος μέλος διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριμένο απόβλητο, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο ως επικίνδυνο απόβλητο, δεν εμφανίζει καμιά από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, τότε το εν λόγω απόβλητο μπορεί να θεωρηθεί ως μη επικίνδυνο απόβλητο. Το κράτος μέλος κοινοποιεί τις περιπτώσεις αυτές στην Επιτροπή, στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 34, παράγραφος 1, και παρέχει στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Με βάση τις λαμβανόμενες κοινοποιήσεις, ο κατάλογος αναθεωρείται προκειμένου να αποφασισθεί η προσαρμογή του.

3. Σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι συγκεκριμένο απόβλητο το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο ως επικίνδυνο δεν εμφανίζει καμιά από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, κοινοποιεί αμέσως τυχόν τέτοιες περιπτώσεις στην Επιτροπή και παρέχει στην Επιτροπή όλα τα σχετικά στοιχεία. Με βάση τις λαμβανόμενες κοινοποιήσεις, ο κατάλογος αναθεωρείται προκειμένου να αποφασισθεί η προσαρμογή του.

 

3α. Ο αποχαρακτηρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων δεν μπορεί να γίνεται μέσω της αραίωσης ή της ανάμιξης των αποβλήτων με σκοπό τη μείωση των αρχικών συγκεντρώσεων ρύπων κάτω από τις οριακές τιμές για το χαρακτηρισμό των αποβλήτων ως επικίνδυνων.

4. Τα μέτρα που αφορούν την αναθεώρηση του καταλόγου προκειμένου να αποφασισθεί η προσαρμογή του σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, και τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 36, παράγραφος 2.

4. Τα μέτρα που αφορούν την αναθεώρηση του καταλόγου προκειμένου να αποφασισθεί η προσαρμογή του σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, και τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 36, παράγραφος 2.

 

4α. Το κράτος μέλος μπορεί να διαχειριστεί το εν λόγω απόβλητο ως μη επικίνδυνο απόβλητο μετά την αναπροσαρμογή του εγκεκριμένου καταλόγου.

Νέα κατάθεση της τροπολογίας 46 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 51/172 από την πρώτη ανάγνωση. Το πρώτο μέρος της τροπολογίας σχετίζεται με την ανησυχία του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας και υποβολής εκθέσεων. Το δεύτερο μέρος σχετίζεται με μια σημαντική αποσαφήνιση.

Τροπολογία  42

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

4β. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο κατάλογος των αποβλήτων, καθώς και κάθε αναθεώρηση του καταλόγου αυτού, είναι σαφή, κατανοητά και προσβάσιμα στους χρήστες, και ιδίως στις ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι παρόμοια με την τροπολογία 36, που είχε εγκριθεί στην πρώτη ανάγνωση ("Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο εν λόγω κατάλογος είναι εύκολα κατανοητός από τις ΜΜΕ και ευπρόσιτος"). Ο κατάλογος των αποβλήτων, στη σημερινή μορφή του, είναι ένα περίπλοκο έγγραφο που δεν συμβαδίζει με τους στόχους της βελτίωσης της νομοθεσίας και της απλοποίησής της, τους οποίους υποστηρίζουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Τροπολογία  43

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Προκειμένου να ενισχυθούν η πρόληψη και η ανάκτηση αποβλήτων, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν και επεξεργάζονται ή πωλούν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος) φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού.

1. Προκειμένου να ενισχυθούν η πρόληψη, η ανάκτηση, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση αποβλήτων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν, εφόσον απαιτείται, νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα κατασκευάζουν ή εισάγουν προϊόντα σε κοινοτικό έδαφος, φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊόντων και των αποβλήτων που παραμένουν μετά τη χρήση των προϊόντων αυτών, καθώς και τη συνακόλουθη διαχείριση των αποβλήτων και την οικονομική ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊόντων και των αποβλήτων που παραμένουν μετά τη χρήση των προϊόντων αυτών, καθώς και τη συνακόλουθη διαχείριση των αποβλήτων και την οικονομική ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές. Στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται η θέσπιση υποχρέωσης για την παροχή δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με το βαθμό στον οποίο το προϊόν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.

Αιτιολόγηση

Στη βάση τροπολογιών που εγκρίθηκαν στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 35 και 37), προσαρμοσμένων στο τρέχον κείμενο του Συμβουλίου. Στο κείμενο του Συμβουλίου τα μέτρα αυτά είναι προαιρετικά, ενώ το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικά, όπως αναφέρεται στην τροπολογία στο πρώην άρθρο 5. Το Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στη συμμετοχή των πολιτών στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων.

Τροπολογία  44

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό των προϊόντων κατά τρόπον ώστε να μειώνονται ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον και η παραγωγή αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων, και για να εξασφαλίζουν ότι η ανάκτηση και η διάθεση των προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11.

2. Οι παραγωγοί λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να σχεδιάζουν τα προϊόντα κατά τρόπον ώστε να μειώνονται ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον και η παραγωγή αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων, και για να εξασφαλίζουν ότι η ανάκτηση και η διάθεση των προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την παράγραφο 1, για να ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό των προϊόντων κατά τρόπο που θα εξυπηρετεί τους ίδιους στόχους.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να ενθαρρύνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία προϊόντων που να είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις, ανθεκτικά από τεχνική άποψη και, αφού καταστούν απόβλητα, κατάλληλα για ορθή και ασφαλή ανάκτηση και συμβατή με το περιβάλλον διάθεση.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να ενθαρρύνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία προϊόντων που να είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις, ανθεκτικά από τεχνική άποψη και, αφού καταστούν απόβλητα, κατάλληλα για ορθή και ασφαλή ανάκτηση και συμβατή με το περιβάλλον διάθεση. Εδώ πρέπει να περιλαμβάνεται η ευθύνη των παραγωγών ή των εισαγωγέων για την παροχή δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με το βαθμό ανακυκλωσιμότητας του αποβλήτου.

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη του σχεδιασμού με στόχο την πρόληψη και την ανακύκλωση πρέπει να βαρύνει τους παραγωγούς. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή με τα κατάλληλα μέτρα και, ενδεχομένως, με νομοθετημένες προϋποθέσεις σε ορισμένους τομείς προϊόντων προτεραιότητας, όπως έχει συμβεί με τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για την προώθηση των κατάλληλων εργασιών ανακύκλωσης, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς πρέπει να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό ανακυκλωσιμότητας των προϊόντων τους, όταν αυτά μετατρέπονται σε απόβλητα.

Τροπολογία  45

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7, παράγραφος 2 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ενθαρρύνουν τη δημιουργία εγκαταστάσεων που να επιτρέπουν την επισκευή και την επαναχρησιμοποίηση, καθώς και εγκαταστάσεων για την ξεχωριστή συλλογή, επιστροφή και διάθεση των προϊόντων με υπεύθυνο τρόπο στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Αιτιολόγηση

Βασίζεται σε τροπολογία που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 35). Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι το κείμενο αυτό είναι αναγκαίο για την ενίσχυση της υποστήριξης προς τις εγκαταστάσεις επισκευής και επαναχρησιμοποίησης

Τροπολογία  46

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7, παράγραφος 2β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

2β. Στην έκθεση εφαρμογής που συντάσσουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 34, υποβάλλουν πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή εξετάζει, βάσει εμπειριών που έχουν αποκομισθεί στα κράτη μέλη, κατά πόσον ενδείκνυται να καθιερωθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων.

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 35 από την πρώτη ανάγνωση, σε τροποποιημένη μορφή)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 35). Είναι αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση της υπευθυνότητας των παραγωγών, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών αυτών.

Εάν η δραστηριοποίηση των κρατών μελών, σε σχέση με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, παραμείνει εθελοντική, τα κράτη μέλη θα πρέπει τουλάχιστον να ενημερώνουν σχετικά με όλα τα μέτρα που έχουν λάβει, ώστε να διευκολύνουν τη δράση της Κοινότητας.

Τροπολογία  47

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ευθύνης για τη διαχείριση των αποβλήτων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13, παράγραφος 1.

4. Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ευθύνης για τη διαχείριση των αποβλήτων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13, παράγραφος 1 και με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση μιας νέας διάταξης που εισήχθη στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Ενισχύει την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων.

Τροπολογία  48

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Πρόληψη των αποβλήτων

 

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3α και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας και την οδηγία 2005/32/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια1, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταθεροποιήσουν τη συνολική τους παραγωγή αποβλήτων έως το 2012, έναντι της συνολικής παραγωγής αποβλήτων τους κατά το 2009.

 

Σταθεροποίηση σημαίνει τη μη περαιτέρω αύξηση της παραγωγής αποβλήτων, ως προς την αρχή της περιόδου σταθεροποίησης.

 

Ως αναγκαία προκαταρκτική ενέργεια πριν από τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 26, και μετά από διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένους, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για τη στήριξη των δραστηριοτήτων πρόληψης εκ μέρους των κρατών μελών, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν:

 

α) έως το 2009 δέσμη δεικτών που να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των προγραμμάτων και των μέτρων τους για την πρόληψη αποβλήτων·

 

β) έως το 2010, τη χάραξη πολιτικής για τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων, που να λαμβάνει υπόψη τόσο την παραγωγή αποβλήτων όσο και την παρουσία επικίνδυνων ουσιών στα απόβλητα, με στόχο την προώθηση τεχνολογιών επικεντρωμένων σε ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα προϊόντα·

 

γ) καθορισμό περαιτέρω ποιοτικών και ποσοτικών στόχων μείωσης των αποβλήτων για το έτος 2020, επί τη βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών, έως το έτος 2010·

 

δ) κατάρτιση σχεδίου δράσης για περαιτέρω μέτρα στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα με στόχο την τροποποίηση των σημερινών προτύπων κατανάλωσης, έως το 2010.

 

1 ΕΕ L 191, 22.7.2005, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/28/ΕΚ (ΕΕ L 81, 20.3.2008, σ. 48).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 37). Το Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην υιοθέτηση τέτοιων στόχων, για την πρόληψη και την ανακύκλωση αποβλήτων. Είναι σημαντικό να ενταχθούν οι παραγωγοί στη διαδικασία πρόληψης των αποβλήτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στην πρώτη ανάγνωση, λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με το περιεχόμενο της έννοιας της ευθύνης του παραγωγού, όσον αφορά την πρόληψη των αποβλήτων, μεταξύ άλλων. Το Συμβούλιο έκανε εν μέρει δεκτό το σκεπτικό αυτό. Με την παρούσα τροπολογία επιχειρείται να προσδιορισθεί εκ νέου η ευθύνη του παραγωγού στο πεδίο της πρόληψης των αποβλήτων, με κάπως σαφέστερο τρόπο.

Τροπολογία  49

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι τα απόβλητα υποβάλλονται σε εργασίες ανάκτησης σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 1, για να διασφαλίζεται ότι τα απόβλητα υποβάλλονται σε εργασίες ανάκτησης σύμφωνα με τα άρθρα και 10.

 

Σε αυτές περιλαμβάνονται τουλάχιστον εκείνες που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τον ορισμό της έννοιας «ανάκτηση» του άρθρου 3, παράγραφος 14.

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 38 όπως εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  50

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

2α. Έως τις …*, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης, με στόχο τη θέσπιση περιβαλλοντικών κριτηρίων και κριτηρίων αποδοτικότητας, στη βάση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για επιχειρήσεις ανάκτησης, του Παραρτήματος ΙΙ.

 

* Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(Μερική επαναφορά των τροπολογιών 38, 108, 157, 140 και 141 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που τεθούν κριτήρια αποδοτικότητας για την αποτέφρωση των αποβλήτων στην παρούσα οδηγία, το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για άλλες επιχειρήσεις ανάκτησης, ώστε να υπάρχει σαφέστερη διάκριση μεταξύ των πραγματικών εργασιών ανάκτησης και των ψευδο-εργασιών ανάκτησης. Με το σκεπτικό ότι παρόμοια κριτήρια είναι ουσιώδους σημασίας στοιχεία, θα πρέπει να θεσπισθούν στο πλαίσιο της συναπόφασης.

Τροπολογία  51

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

2β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και για το σκοπό αυτό καθιερώνουν συστήματα ξεχωριστής συλλογής, όπου τούτο απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των αναγκαίων ποιοτικών προτύπων στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης.

 

Έως το 2015 τα κράτη μέλη πρέπει να καθιερώσουν συστήματα χωριστής συλλογής για τουλάχιστον τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, υφαντουργικά προϊόντα, άλλα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, έλαια και επικίνδυνα απόβλητα. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη της υφισταμένης ή μελλοντικής νομοθεσίας περί κατηγοριών αποβλήτων ή των απαιτήσεων του άρθρου 18.

Αιτιολόγηση

Εκ νέου κατάθεση της τροπολογίας 141 που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  52

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

 

1. Τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 και την οδηγία 2005/32/ΕΚ, λαμβάνουν μέτρα για να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, ιδίως μέσω της κατάρτισης και στήριξης δικτύων επαναχρησιμοποιήσης και επισκευής και καθιερώνοντας όπου χρειάζεται τη σχετική διαδικασία και τις προδιαγραφές προϊόντων.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν και άλλα μέτρα για να προωθήσουν την επαναχρησιμοποίηση, μεταξύ άλλων, χρήση οικονομικών μέσων, κριτήρια προμηθειών, ποσοτικούς στόχους ή απαγορεύσεις της κυκλοφορίας ορισμένων προϊόντων στην αγορά.

 

2. Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας και τη μετάβαση σε μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης, με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 και την οδηγία 2005/32/ΕΚ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

 

α) μέχρι το 2020, η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση οικιακών και παρόμοιων αποβλήτων θα πρέπει να έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε βάρος·

 

β) μέχρι το 2020, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, αποβλήτων μεταποίησης και βιομηχανικών αποβλήτων θα πρέπει να έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 70% σε βάρος.

 

Για τις χώρες με ποσοστό ανακύκλωσης κάτω από 5% σε μια εκ των δύο κατηγοριών, ή τις χώρες για τις οποίες δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat για το διάστημα 2000-2005, μπορεί να επιτραπεί πενταετής παράταση της προθεσμίας για την επίτευξη των στόχων.

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και για το σκοπό αυτό καθιερώνουν συστήματα ξεχωριστής συλλογής, όπου τούτο απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των αναγκαίων ποιοτικών προτύπων στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης.

 

Έως το 2015 τα κράτη μέλη πρέπει να καθιερώσουν συστήματα χωριστής συλλογής για τουλάχιστον τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, υφαντουργικά προϊόντα, άλλα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, έλαια και επικίνδυνα απόβλητα. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη της υφισταμένης ή μελλοντικής νομοθεσίας περί κατηγοριών αποβλήτων ή των απαιτήσεων του άρθρου 18.

 

Για την εναρμόνιση των χαρακτηριστικών και της παρουσίασης των παραγομένων στοιχείων, αλλά και για τη συμβατότητα των στοιχείων αυτών, τα κράτη μέλη τα υποβάλλουν στη βάση των προδιαγραφών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με τις στατιστικές για τα απόβλητα1. Εάν είναι αναγκαίο, η Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 36, παράγραφος 2, της παρούσας οδηγίας, καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους στόχους της παρούσας παραγράφου.

 

1 ΕΕ L 332, 9.12.2002, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 (ΕΕ L 393, 30.12.2006, σ. 1.)

(πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία 19 στο σχέδιο σύστασης,· ενσωματώθηκαν στο κείμενο οι λέξεις "και παρομοίων" (παράγραφος 2α) και αφαιρέθηκαν οι λέξεις "προετοιμασία για την" (παράγραφοι 2α και 2β). Με την παρούσα διατύπωσή του, το σχέδιο οδηγίας δεν εκφράζει με επαρκή σαφήνεια τις προτεραιότητες που ορίζει η θεματική στρατηγική. Η τροπολογία αυτή, που βασίζεται στις τροπολογίες 38/108/157/140/141 από την πρώτη ανάγνωση, επιδιώκει τη διόρθωση αυτής της κατάστασης. Ωστόσο, η παράγραφος 2 της τροπολογίας αναδιατυπώθηκε, στη βάση νέων πληροφοριών από την Επιτροπή.

Τροπολογία  53

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιείται ανάκτηση σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1, τα απόβλητα να υποβάλλονται σε εργασίες διάθεσης.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιείται ανάκτηση σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1, τα απόβλητα να υποβάλλονται σε ασφαλείς εργασίες διάθεσης, οι οποίες ανταποκρίνονται στους στόχους του άρθρου 10.

 

Απαγορεύουν την εγκατάλειψη, απόρριψη ή ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων.

 

Οι εργασίες διάθεσης που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, ως D 11 (αποτέφρωση στη θάλασσα) και D 7 (απόρριψη αποβλήτων σε θάλασσα / ωκεανό, περιλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό), απαγορεύονται.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 39 και 158). Η τροπολογία είναι αναγκαία για τη συνολική κάλυψη της διάθεσης αποβλήτων. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η αποτέφρωση στη θάλασσα και η απόρριψη αποβλήτων σε θάλασσα / ωκεανό, περιλαμβανομένης της ταφής στον θαλάσσιο βυθό, απαγορεύονται.

Τροπολογία  54

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 11

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Άρθρο 11

 

Διαγράφεται

Ιεράρχηση αποβλήτων

 

1. Στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων ισχύει ως κατευθυντήρια αρχή η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα:

 

α) πρόληψη,

 

β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,

 

γ) ανακύκλωση,

 

δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, και

 

ε) διάθεση.

 

2. Όταν εφαρμόζουν την ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να προωθούν τις εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντική άποψη. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί ειδικές ροές αποβλήτων που παρεκκλίνουν από την ιεράρχηση, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων.

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις γενικές αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της αειφορίας, της τεχνικής σκοπιμότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας των πόρων καθώς και τον γενικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την οικονομία και την κοινωνία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 10.

 

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής, η ιεράρχηση των αποβλήτων είναι στο άρθρο 1. Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την προηγούμενη τροπολογία, που μεταφέρει το κείμενο για την ιεράρχηση των αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τροπολογιών 21 και 22, από το άρθρο 11, όπου την είχε τοποθετήσει το Συμβούλιο, στο νέο άρθρο 3α. Κατά συνέπεια, το άρθρο 11 πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία  55

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, για να προστατεύουν το δίκτυό τους, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τις εισερχόμενες αποστολές αποβλήτων που προορίζονται για αποτεφρωτήρες ταξινομημένους ως ανάκτηση, εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι οι αποστολές αυτές θα είχαν ως συνέπεια τη διάθεση των εθνικών αποβλήτων ή την επεξεργασία τους κατά τρόπο που δεν συνάδει με τα εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να περιορίσουν τις εξερχόμενες αποστολές αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, για να προστατεύουν το περιβάλλον ή το δίκτυό τους, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τις εισερχόμενες αποστολές αποβλήτων που προορίζονται για αποτεφρωτήρες, εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι οι αποστολές αυτές θα είχαν ως συνέπεια τη διάθεση των εθνικών αποβλήτων ή την επεξεργασία τους κατά τρόπο που δεν συνάδει με τα εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να περιορίσουν τις εξερχόμενες αποστολές αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό δεν είναι αναγκαίο. Πρέπει να καλύπτονται όλοι οι αποτεφρωτήρες, ανεξάρτητα από την ταξινόμησή τους. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αρνούνται την εισαγωγή αποβλήτων στους αποτεφρωτήρες τους, για περιβαλλοντικούς λόγους (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων και τοξικής τέφρας).

Τροπολογία  56

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 14 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Ιχνηλασιμότητα και έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τα επικίνδυνα απόβλητα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η συλλογή, η παραγωγή και η μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς επίσης η αποθήκευση και η επεξεργασία τους, διεξάγονται σε συνθήκες βέλτιστης προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγιεινής των χειριστών, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των ιδιωτών, συμπεριλαμβανομένων, ως ελάχιστη απαίτηση, μέτρων που να διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα και τον έλεγχο από την παραγωγή των επικίνδυνων αποβλήτων έως τον τελικό προορισμό τους, και τη δέουσα εκτίμηση κινδύνου κατά τη διαχείρισή τους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 52). Το Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην εξασφάλιση ότι μια ενδεχόμενη κατάργηση της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα δεν θα έχει ως συνέπεια τη μείωση των επιπέδων προστασίας.

Τροπολογία  57

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 στοιχείο (γ α) (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

γ α) Η ανάμιξη δεν αποσκοπεί στην αραίωση επικίνδυνων ουσιών στα απόβλητα με μοναδικό στόχο τη συμμόρφωση με λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας για την περαιτέρω διαχείριση ή διάθεση αποβλήτων, από ό,τι εκείνες που ισχύουν για τα μη αραιωμένα απόβλητα.

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο έχει δηλώσει ότι η απαγόρευση της ανάμιξης επικίνδυνων αποβλήτων θα ισχύει και για την αραίωσή τους. Ωστόσο, ο ορισμός χρειάζεται περαιτέρω αποσαφήνιση, όσον αφορά την πρακτική σημασία της απαγόρευσης.

Τροπολογία  58

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 15 – παράγραφος 2α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν το διαχωρισμό των επικίνδυνων συστατικών σε όλα τα ρεύματα αποβλήτων, πριν από τη διοχέτευση των αποβλήτων στην αλυσίδα ανάκτησης

(Επαναφορά της τροπολογίας 54 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός επικίνδυνων συστατικών, όπου είναι δυνατό, βελτιώνει τις δυνατότητες ανάκτησης. Τα επικίνδυνα συστατικά πρέπει να εξαιρούνται από τον οικονομικό κύκλο και να μην μολύνουν νέα προϊόντα ως συνέπεια ανάκτησης.

Τροπολογία  59

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

β) η επεξεργασία των απόβλητων ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11,

β) η επεξεργασία των απόβλητων ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 10 και, όποτε αυτό είναι δυνατό, προτιμάται η αναγέννηση,

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 56 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τον στόχο να καταστεί η ΕΕ μια "κοινωνία της ανακύκλωσης", η προτεραιότητα που αποδίδεται στην αναγέννηση πρέπει να διατυπώνεται σαφώς. Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι η προτεραιότητα που δίνεται σήμερα στην ανακύκλωση υλικών των απόβλητων ελαίων θα διατηρηθεί παρά την κατάργηση της οδηγίας για τα απόβλητα έλαια. Τούτο συμβαδίζει με τον δεδηλωμένο στόχο να καταστεί η ΕΕ "κοινωνία ανακύκλωσης".

Τροπολογία  60

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Εάν τα απόβλητα ορυκτέλαια υπόκεινται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, σε απαιτήσεις αναγέννησης, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι τα εν λόγω απόβλητα ορυκτέλαια αναγεννώνται εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και, στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα άρθρα 11 ή 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, να περιορίζουν τη διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ορυκτελαίων από την επικράτειά τους σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση των αποβλήτων ορυκτελαίων.

3. Στο βαθμό που πληρούνται οι τεχνικές, οικονομικές και οργανωτικές προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να δοθεί προτεραιότητα στην επεξεργασία των αποβλήτων ορυκτελαίων με αναγέννηση. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα άρθρα 11 ή 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τη διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ορυκτελαίων από την επικράτειά τους σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση των αποβλήτων ορυκτελαίων.

(Συνέπεια της επαναφοράς της τροπολογίας 56 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τον στόχο να καταστεί η ΕΕ μια "κοινωνία της ανακύκλωσης", η προτεραιότητα που αποδίδεται στην αναγέννηση πρέπει να διατυπώνεται σαφώς. Εφόσον η προτίμηση αυτή αποτελεί κοινοτική απαίτηση, δεν χρειάζονται πια σχετικές απαιτήσεις των κρατών μελών. Διατηρείται η προτεραιότητα που δίδεται από την οδηγία 75/439 στην αναγέννηση απόβλητων ελαίων. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αύξηση της ζήτησης πετρελαίου, τη στιγμή που ο πόρος βρίσκεται σε τροχιά εξάντλησης, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πηγές. Η παγκόσμια σημασία του πετρελαίου κάνει επείγουσα την ανάγκη διατήρησης αυτής της προτεραιότητας.

Τροπολογία  61

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Βιολογικά απόβλητα

Συλλογή και χρησιμοποίηση των βιολογικών αποβλήτων

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, προκειμένου να ενθαρρύνουν:

1. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάκτηση υλικών στις κατοικίες ή σε τοπικές ή περιφερειακές εγκαταστάσεις διαχείρισης βιολογικών αποβλήτων.

α) τη χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων,

2. Για την υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 1, τα κράτη μέλη αναπτύσσουν, έως τις ...*, σύστημα χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων.

β) την επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας,

Θεσπίζονται ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας για τη συλλογή και την επεξεργασία, καθώς και ποιοτικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, περιλαμβανομένων ανωτάτων ορίων ρύπων για τη χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών που παράγονται από βιολογικά απόβλητα, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 36, παράγραφος 2.

γ) τη χρήση περιβαλλοντικώς ασφαλών υλικών παραγόμενων από βιολογικά απόβλητα.

Το αργότερο ...*, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τους ελάχιστους στόχους όσον αφορά τη χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων.

Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων, προκειμένου να υποβάλει πρόταση, εάν χρειασθεί.

 

 

Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 112 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Τα βιολογικά απόβλητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών μεθανίου. Ακόμη, η ανάκτηση των βιολογικών αποβλήτων συμβάλλει στην προστασία πόρων που, σε άλλη περίπτωση, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στη θέση τους. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάκτηση υλικών από τα βιολογικά απόβλητα.

Τροπολογία  62

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 19 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 19α

 

Επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων

 

1. Οι παραγωγοί και οι κάτοχοι βιολογικών αποβλήτων, πριν από την απόθεση των αποβλήτων αυτών στο έδαφος πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Τούτο ισχύει επίσης για τα απόβλητα μαγειρικής και τροφίμων από εστιατόρια και οργανισμούς ομαδικής εστίασης, εφόσον τα απόβλητα αυτά δεν υπόκεινται σε υποχρέωση διάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1774/2002.

 

2. Η Επιτροπή εκδίδει μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 36, παράγραφος 2, καθορίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον έλεγχο της ασφάλειας της υγείας ανθρώπων, ζώων και φυτών.

 

3. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η απόθεση βιολογικών αποβλήτων στο έδαφος γίνεται κατά τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον, η Επιτροπή λαμβάνει, με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 36, παράγραφος 2, εκτελεστικά μέτρα καθορίζοντας τα περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την απόθεση βιολογικών αποβλήτων σε έδαφος χρησιμοποιούμενο στη γεωργία, τη δασοκομία ή την κηπευτική/κηπουρική, και το μη χαρακτηρισμό τους ως αποβλήτων.

 

4. Στα μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 3 καθορίζονται τουλάχιστον δεσμευτικές οριακές τιμές για τα βαρέα μέταλλα, τις προσμίξεις και το περιεχόμενο σε σπόρους και τμήματα φυτών που μπορεί να βλαστήσουν, καθώς και περιλαμβάνεται κατάλογος ενδεδειγμένων πρωτογενών υλικών.

 

5. Τα κριτήρια λαμβάνουν υπόψη τυχόν κινδύνους περιβαλλοντικής επιβλαβούς χρήσης ή μεταφοράς του βιολογικού αποβλήτου και το επίπεδό τους εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 112 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Τα βιολογικά απόβλητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών μεθανίου. Ακόμη, η ανάκτηση των βιολογικών αποβλήτων συμβάλλει στην προστασία πόρων που, σε άλλη περίπτωση, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στη θέση τους. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάκτηση υλικών από τα βιολογικά απόβλητα.

Τροπολογία  63

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 19 β (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 19 β

 

Έλεγχοι

 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη σύσταση και τη λειτουργία συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του άρθρου 19α.

 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τακτική διεξαγωγή ελέγχων για επιβλαβείς ουσίες.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 112 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Τα βιολογικά απόβλητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών μεθανίου. Ακόμη, η ανάκτηση των βιολογικών αποβλήτων συμβάλλει στην προστασία πόρων που, σε άλλη περίπτωση, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στη θέση τους. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάκτηση υλικών από τα βιολογικά απόβλητα.

Τροπολογία  64

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 19 γ (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 19 γ

 

Απόβλητα εστίασης

 

Η ανάκτηση ακατέργαστων υπολλειμμάτων τροφίμων για να χρησιμοποιηθούν σε ζωοτροφές απαγορεύεται. Τα απόβλητα εστίασης πρέπει να καταστρέφονται από εξουσιοδοτημένες ειδικές επιχειρήσεις, να αποστειρώνονται και να αποτίθενται με ασφάλεια με κατάλληλες εργασίες. Η χρήση αποβλήτων εστίασης ως τροφής χοίρων μπορεί να επιτρέπεται από τα κράτη μέλη μόνο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πλήρης εποπτεία της ασφαλούς ανάκτησης, θα γίνεται αποστείρωση και θα τηρούνται οι λοιπές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 98/113 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ Η χορήγηση αποβλήτων συλλογικής εστίασης ως ζωοτροφής εγκυμονεί τεράστιο κίνδυνο ασθενειών. Αν δεν υπάρχει ρυθμιζόμενο και εποπτευόμενο σύστημα διάθεσης, η απαγόρευση αυτή μένει κανό γράμμα. Η χρήση πιστοποιημένα αποστειρωμένων αποβλήτων σε ζωοτροφές θα επιτρέπεται υπό αυστηρούς και ελεγχόμενους όρους, προκειμένου να προλαμβάνεται η παράνομη χρήση μη επεξεργασμένων αποβλήτων εστίασης σε ζωοτροφές.

Τροπολογία  65

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 20 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

5α. Όλες οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια η οποία να περιλαμβάνει περιγραφή των μέτρων που πρόκειται να διασφαλίσουν ότι ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η λειτουργία της μονάδας θα ανταποκρίνονται στους τύπους των επεξεργαζόμενων αποβλήτων και τους σχετικούς κινδύνους.

 

Η άδεια που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζει:

 

α) τις ποσότητες και τις κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων που μπορούν να υποστούν επεξεργασία,

 

β) τεχνικές προδιαγραφές των δραστηριοτήτων επεξεργασίας αποβλήτων που προσφέρουν τη βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος και εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

 

Αν ένας φορέας εκμετάλλευσης μονάδας επεξεργασίας ακίνδυνων αποβλήτων σχεδιάζει μια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της, η οποία συνεπάγεται την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων, τούτο θεωρείται ουσιαστική μεταβολή υπό την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10(β) της οδηγίας 96/91/ΕΚ και επιβάλλει την εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 2 της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Για τη χορήγηση αδειών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των αποβλήτων αυτών και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την επεξεργασία τους. Δεν πρέπει να επιτρέπεται παρέκκλιση. Η τροπολογία 58, που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση, αφορούσε αυτή τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Τροπολογία  66

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 21

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν οργανισμούς ή επιχειρήσεις από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 20, παράγραφος 1, για τις ακόλουθες εργασίες:

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν οργανισμούς ή επιχειρήσεις από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 20, παράγραφος 1, τη διάθεση των δικών τους ακίνδυνων αποβλήτων στον τόπο παραγωγής.

α) διάθεση των δικών τους ακίνδυνων αποβλήτων στον τόπο παραγωγής, ή

 

β) ανάκτηση αποβλήτων.

 

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 161 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Είναι απαράδεκτο να προσφέρεται στα κράτη μέλη εν λευκώ η δυνατότητα εξαίρεσης μιας εργασίας ανάκτησης από την υποχρέωση αδειοδότησης, ακόμη και για επικίνδυνα απόβλητα.

Τροπολογία  67

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 22, παράγραφος 1 – νέο εδάφιο μετά το δεύτερο εδάφιο.

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Δεν προβλέπονται εξαιρέσεις για την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων.

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 161 από την πρώτη ανάγνωση, σε τροποποιημένη μορφή)

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να υπόκεινται πάντα σε χορήγηση άδειας.

Τροπολογία  68

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Επιπλέον των γενικών κανόνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη θέτουν ειδικούς όρους για τις εξαιρέσεις που αφορούν επικίνδυνα απόβλητα, οι οποίοι περιλαμβάνουν τύπους δραστηριοτήτων, καθώς και οιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις κρίνονται αναγκαίες για τις διάφορες μορφές ανάκτησης και, ανάλογα με την περίπτωση, οριακές τιμές για τις περιεχόμενες στα απόβλητα επικίνδυνες ουσίες και οριακές τιμές εκπομπών.

Διαγράφεται

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 188 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να υπόκεινται πάντα σε χορήγηση άδειας.

Τροπολογία  69

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

 

 

Για τη συλλογή των σχετικών πληροφοριών το πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας καταχώρησης χρησιμοποιούνται, όπου είναι δυνατόν, τα αρχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ελαχιστοποιείται η γραφειοκρατία.

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη τροπολογία που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση ως τροπ. 163, για την αποφυγή του διπλού διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία  70

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

4α. Τα στοιχειώδη πρότυπα που εγκρίνονται στη βάση του παρόντος άρθρου δεν θεωρούνται κοινοτική νομοθεσία κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1, σημείο γ), πρώτη παύλα, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό προστέθηκε με την κοινή θέση, δημιουργεί όμως αμφιβολίες όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων. Όταν τα απόβλητα μεταφέρονται για ανάκτηση, μπορούν να προβληθούν αντιρρήσεις στη βάση του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων, εάν τα πρότυπα της εγκατάστασης όπου αποστέλλονται τα απόβλητα είναι χαμηλότερα εκείνων στη χώρα αποστολής. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι πλέον δυνατό αν υπάρχουν πρότυπα σε κοινοτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην αφαιρεθεί αυτή η αιτιολογία προβολής αντιρρήσεων, με την καθιέρωση στοιχειωδών προτύπων με τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τροπολογία  71

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εκπονούν, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 11, προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων το αργότερο στις …*.

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 3α και 7α, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταθεροποιήσουν τη συνολική παραγωγή αποβλήτων τους. Ως σταθεροποίηση νοείται η μη περαιτέρω αύξηση της παραγωγής αποβλήτων, ως προς την αρχή της περιόδου σταθεροποίησης. Ως πρώτο βήμα, τα κράτη μέλη εκπονούν, σύμφωνα με τα ίδια άρθρα, προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων το αργότερο στις …*.

Αιτιολόγηση

Βασίζεται σε τροπολογία του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση (τροπ. 69) και σε νεότερες πληροφορίες. Το Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην υιοθέτηση στόχων, για την πρόληψη και την ανακύκλωση αποβλήτων.

Τροπολογία  72

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 26, παράγραφοι 3 και 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν κατάλληλα και συγκεκριμένα ποιοτικά ή ποσοτικά κριτήρια για τα θεσπιζόμενα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ώστε να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο των μέτρων και μπορούν να θέτουν συγκεκριμένους ποιοτικούς ή ποσοτικούς στόχους και δείκτες, διαφορετικούς από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 4, για τον ίδιο σκοπό.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν κατάλληλους και συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, που θα βασίζονται τουλάχιστον στον εναρκτήριο στόχο της σταθεροποίησης της παραγωγής αποβλήτων μέχρι το 2012 και την περαιτέρω σημαντική μείωση της παραγωγής τους μέχρι το 2020, όπως ορίζεται στο άρθρο 7α.

4. Οι δείκτες των μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 36, παράγραφος 3.

 

Αιτιολόγηση

Βασίζεται σε τροπολογία του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση (τροπ. 69) και σε νεότερες πληροφορίες. Το Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην υιοθέτηση στόχων, για την πρόληψη και την ανακύκλωση αποβλήτων.

Τροπολογία  73

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές προς στήριξη των κρατών μελών στην προετοιμασία των προγραμμάτων.

5. Η Επιτροπή δημιουργεί ένα σύστημα για την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την πρόληψη των αποβλήτων και αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές προς στήριξη των κρατών μελών στην προετοιμασία των προγραμμάτων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 69). Το σύστημα αυτό μπορεί να επιτρέψει σε ορισμένες αρχές να εμπνευστούν από αποτελεσματικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία  74

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 27

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων να αξιολογούνται τουλάχιστον ανά εξαετία και να αναθεωρούνται, εφόσον ενδείκνυται.

Τα κράτη μέλη αξιολογούν περιοδικά τα προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, και τα αναθεωρούν τουλάχιστον ανά πενταετία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή του ανασκόπηση της προόδου ως προς την ολοκλήρωση και την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

Αιτιολόγηση

Ο ΕΟΠ πρέπει να εμπλακεί για να βοηθά την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να έχουν ανά πάσα στιγμή μια εικόνα του τι συμβαίνει στον κόσμο. Τα κράτη μέλη μπορούν εύκολα να αποφεύγουν την εποπτεία καθυστερώντας απλώς την υποβολή των εκθέσεών τους στην Επιτροπή. Σύμφωνα με την οδηγία 91/692/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη έπρεπε να υποβάλλουν περιοδικά εκθέσεις σχετικά με την ισχύουσα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2004. Η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Σλοβενία και η Σλοβακία. Επαναφορά της τροπολογίας 71 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  75

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 29 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 29α

 

Συμπληρωματικά μέτρα

 

Το αργότερο …*, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την εξέταση μέτρων που μπορεί να συμβάλουν στην επίτευξη της αποτελεσματικότερης εκπλήρωσης των στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 1 και 3a. Η έκθεση πρέπει να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσα σε έξι μήνες από την ολοκλήρωσή της, συνοδευόμενη από προτάσεις, αν απαιτείται.

 

Στην έκθεση πρέπει ιδιαίτερα να εξετάζονται τα ακόλουθα:

 

α) Κατά πόσο το παράρτημα ΙΙ θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να:

 

(i) μην περιλαμβάνονται περιπτώσεις στις οποίες οι παρατιθέμενες εργασίες δεν έχουν ως αποτέλεσμα ποσοστό αποβλήτων που εξυπηρετούν χρήσιμο σκοπό επαρκώς υψηλό ώστε να συμβαδίζει με το στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 1,

 

(ii) (ιι) προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες το ποσοστό των χρησιμοποιούμενων αποβλήτων έναντι εκείνων που διατίθενται στο πλαίσιο εργασιών ανάκτησης θα πρέπει να καθορίζεται προκειμένου να διασφαλίζεται η επίτευξη του στόχου του άρθρου 1,

 

iii) καθορίζεται διαφορετικό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με την εργασία ανάκτησης R1,

 

iv) προσαρμόζονται οι παραπομπές υπό το φως της τεχνικής και επιστημονικής προόδου·

 

β) Κατά πόσο το παράρτημα Ι θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να:

 

(i) περιληφθούν εργασίες που παραλείφθηκαν από το παράρτημα ΙΙ,

 

(ii) προσαρμόζονται οι παραπομπές υπό το φως της τεχνικής και επιστημονικής προόδου· και

 

γ) κατά πόσο ο καθορισμός ελάχιστων προτύπων για ειδικές εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης θα συμβάλει στους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 10.

 

Η απαίτηση για τη συγκεκριμένη έκθεση δεν εμποδίζει την Επιτροπή να υποβάλλει στο μεταξύ προτάσεις.

 

* Δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Reintroduces amendment 61 adopted in first reading. The proposal includes numerous references to the commitology procedure which leaves several important areas subject to amendment without proper scrutiny. This amendment would remedy this by requiring the Commission to report on several important areas with the intention that they would then be in a position to come forward with new proposals for the Parliament and Council to consider. The Commission must have in mind specific proposals already for the areas where it has proposed comitology procedures and it should therefore be in a position to bring these forward quickly. This should not prevent change in the interim, as the amendment makes clear that the Commission can come forward with its own proposals in the interim.

Τροπολογία  76

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 32, παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20, παράγραφος 1, οι παραγωγοί επικίνδυνων αποβλήτων και οι οργανισμοί ή οι εταιρείες που συλλέγουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελματική βάση ή ενεργούν ως έμποροι και μεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων, τηρούν αρχεία με τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση και, ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, την συχνότητα συλλογής, τον τρόπο μεταφοράς και τη μέθοδο επεξεργασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα και διαθέτουν τις εν λόγω πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές. Τα αρχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα διατηρούνται επί τουλάχιστον τρία έτη·

1. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20, παράγραφος 1, οι παραγωγοί επικίνδυνων αποβλήτων και οι οργανισμοί ή οι εταιρείες που συλλέγουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελματική βάση ή ενεργούν ως έμποροι και μεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων, τηρούν χρονολογικά αρχεία με τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση και, ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, την συχνότητα συλλογής, τον τρόπο μεταφοράς και τη μέθοδο επεξεργασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα και διαθέτουν τις εν λόγω πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές. Τα αρχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα διατηρούνται επί τουλάχιστον τρία έτη·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 74). Το Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην εξασφάλιση ότι μια ενδεχόμενη κατάργηση της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα δεν θα έχει ως συνέπεια τη μείωση των επιπέδων προστασίας.

Τροπολογία  77

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Για τα επικίνδυνα απόβλητα, τα αρχεία διατηρούνται τουλάχιστον επί τρία έτη εκτός από την περίπτωση οργανισμών και εταιρειών που μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα οι οποίοι τηρούν τέτοια αρχεία επί τουλάχιστον 12 μήνες.

2. Για τα επικίνδυνα απόβλητα, τα αρχεία διατηρούνται τουλάχιστον επί πέντε έτη.

Τα δικαιολογητικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων υποβάλλονται κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών ή προηγούμενου κατόχου.

Τα δικαιολογητικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων υποβάλλονται κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών ή προηγούμενου κατόχου.

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές τηρούν αρχείο όλων των οργανισμών και των εταιρειών υπό την έννοια του Κεφαλαίου VΙΙ, και μπορούν να ζητούν από τους εν λόγω οργανισμούς ή εταιρείες την υποβολή εκθέσεων.

(Επαναφορά της τροπολογίας 74 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 74). Το Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην εξασφάλιση ότι μια ενδεχόμενη κατάργηση της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα δεν θα έχει ως συνέπεια τη μείωση των επιπέδων προστασίας. Η επεξεργασία και η μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων αποτελούν σοβαρά ζητήματα. Για τις δύο αυτές δραστηριότητες, τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για πέντε έτη, ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη παρακολούθηση. Όλες οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα απόβλητα πρέπει να είναι καταγεγραμμένες σε μητρώο.

Τροπολογία  78

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 34 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

4α. Το αργότερο …*, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη από σχετική πρόταση, αναθεωρούν τον τύπο για τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που αναφέρεται στο παράρτημα II, υποσημείωση στο σημείο R1.

 

Η έκθεση της Επιτροπής συντάσσεται με βάση τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών σχετικά με τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που έχουν δηλωθεί ως εγκαταστάσεις τελικής ανάκτησης στην επικράτειά τους χρησιμοποιώντας τον τύπο του Παραρτήματος ΙΙ, στην υποσημείωση του σημείου R1. Η έκθεση της Επιτροπής εξετάζει κατά πόσον ο τύπος είχε τις προβλεπόμενες επιπτώσεις και αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για την κατασκευή και λειτουργία μεγαλύτερου αριθμού εγκαταστάσεις αποτέφρωσης με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

 

Προκειμένου η αρμόδια αρχή να δηλώσει ότι μια εγκατάσταση συνιστά εγκατάσταση ανάκτησης ή διάθεσης με βάση τον τύπο του Παραρτήματος ΙΙ, στην υποσημείωση του σημείου R1, ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης υποδεικνύει ειδικότερα πόση αγορασμένη ενέργεια απαιτείται για την επεξεργασία των αποβλήτων καθώς και τη μορφή και την ποσότητα της εκλυόμενης ενέργειας (ηλεκτρικής και θερμικής).

 

* Δύο έτη μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Το ανωτέρω συμβιβαστικό κείμενο βασίζεται στον υποκείμενο στόχο της τροπολογίας 83 που είχε εγκριθεί κατά την πρώτη ανάγνωση και επεδίωκε την κατάργηση του τύπου ενεργειακής απόδοσης, αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την κατάταξη των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ως εγκαταστάσεις ανάκτησης καθώς επίσης στην αναθεώρηση του τύπου ώστε να επιβεβαιωθεί ότι επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τροπολογία  79

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 35, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία των ορισμών της ανάκτησης και της διάθεσης του άρθρου 3, σημεία 14) και 18).

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία των ορισμών της ανάκτησης και της διάθεσης.

Αιτιολόγηση

Όρος κάθε άδειας που καλύπτει την ανάκτηση ενέργειας είναι η εν λόγω ανάκτηση να πραγματοποιείται με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να δημοσιευθεί ένας τύπος ενεργειακής αποδοτικότητας που θα χρησιμεύσει ως τεχνική καθοδήγηση που θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε ΟΛΕΣ τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, ανεξάρτητα από το αν έχουν ταξινομηθεί ως εγκαταστάσεις ανάκτησης ή διάθεσης.

Τροπολογία  80

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Παράρτημα Ι, σημείο D 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

D 7Απόρριψη σε θάλασσα/ωκεανό συμπεριλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τροπολογία του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη ή εναπόθεση αποβλήτων στην θάλασσα λόγω του ότι είναι επισφαλής μακροπρόθεσμα.

  • [1]  ΕΕ C 287 Ε, 29.11.2007, σ. 136.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά την πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ορισμένες σημαντικές τροπολογίες στο σχέδιο οδηγίας. Στη δεύτερη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο επιμένει στις τροπολογίες αυτές.

Στην κατηγορία αυτή, καίριες ήταν οι τροπολογίες για την εφαρμογή στόχων ανακύκλωσης και πρόληψης των αποβλήτων, καθώς και ενός γενικού κανόνα ιεράρχησης των αποβλήτων σε πέντε επίπεδα.

Το Συμβούλιο διέγραψε κάθε αναφορά σε στόχους, η εισηγήτρια όμως αποκατέστησε τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου με κάποιες τροποποιήσεις, αφού συμβουλεύθηκε την Επιτροπή. Οι αλλαγές σχεδιάσθηκαν ώστε τα κείμενα να μπορούν να γίνουν ευκολότερα δεκτά από το Συμβούλιο και, στην περίπτωση των στόχων για την πρόληψη των αποβλήτων και για τα βιομηχανικά απόβλητα, να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη υλοποίησης σε μια στερεή στατιστική βάση. Κατά τη γνώμη της εισηγήτριας και της επιτροπής στην οποία ανήκει, δεν θα ήταν σωστό να χαθεί η ευκαιρία να εξασφαλισθεί ότι η οδηγία αυτή χρησιμεύει σε κάτι περισσότερο από την προσφορά μιας δέσμης ορισμών. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας πραγματικός δεσμός μεταξύ της οδηγίας και των φιλοδοξιών για την ανακύκλωση και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, όπως περιγράφονται στη θεματική στρατηγική για τα απόβλητα. Χωρίς τους στόχους, ο δεσμός αυτός δεν υπάρχει.

Χωρίς αμφιβολία, θα υπάρξει και πάλι διαμάχη μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το βαθμό στον οποίο θα πρέπει να εφαρμοσθεί η ιεράρχηση των πέντε επιπέδων και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να υπάρχουν αποκλίσεις. Το Κοινοβούλιο θέλει η ιεράρχηση να ισχύει ως "γενικός κανόνας", ενώ το Συμβούλιο προτιμά τη διατύπωση ""κατευθυντήρια αρχή". Η εισηγήτρια δεν είναι εντελώς βέβαιη ότι, τη στιγμή της υλοποίησης σε τοπικό επίπεδο, η λεπτή διαφορά μεταξύ των δύο διατυπώσεων θα είναι πάντοτε ορατή. Η βασική πτυχή του ζητήματος είναι ότι η οδηγία πρέπει να κάνει σαφές πως οι τυχόν αποκλίσεις από την ιεράρχηση δεν μπορούν να συμβαίνουν με ελαφρότητα, αλλά πρέπει να αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας που εφαρμόζεται με τάξη. Η αρχική τροπολογία του Κοινοβουλίου έκανε τη διαδικασία της απόκλισης υπερβολικά περίπλοκη. Η εισηγήτρια την απλοποίησε, θέτοντας ως βάση ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται οι εθνικές διαδικασίες όσον αφορά τη δημόσια ανάμιξη.

Ένας σημαντικός στόχος της οδηγίας είναι να ορίσει σαφώς τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ονομάζεται "ανάκτηση" και στην έννοια της "διάθεσης" αποβλήτων, εφόσον οι αποφάσεις του Δικαστηρίου τη θέτουν σε αμφισβήτηση. Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν στην πρώτη ανάγνωση περιλάμβαναν έναν ορισμό της "ανάκτησης" που θα διεύρυνε το πεδίο της και στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από απόβλητα οι οποίες πληρούν ορισμένα κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι τροπολογίες στην πρώτη ανάγνωση που αντιμετώπιζαν αρνητικά την έννοια της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, δεν εγκρίθηκαν. Εγκρίθηκε όμως μια τροπολογία που διέγραφε από το Παράρτημα ΙΙ το σχέδιο τύπου ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτό όμως θα ήταν το μέτρο που θα προσδιόριζε ποιες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από απόβλητα μπορούν να θεωρηθούν ως δραστηριότητες "ανάκτησης".

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από απόβλητα έχουν σημαντική συμβολή στην διαχείριση των αποβλήτων που, σε άλλη περίπτωση, θα κατέληγαν στη χωματερή. Θεωρεί επίσης τα απόβλητα ως εν δυνάμει σημαντική πηγή καυσίμων, τη στιγμή που η ΕΕ αντιμετωπίζει μια ενεργειακή κρίση και εξαρτάται διαρκώς περισσότερο από ανασφαλείς εξωτερικές πηγές ενέργειας. Τα απόβλητα είναι, τουλάχιστον, δικά μας. Από αυτά μπορεί να ανακτηθεί θερμότητα και ενέργεια. Η πείρα σε ορισμένα κράτη μέλη δείχνει ότι η ενέργεια από τα απόβλητα μπορεί να συμπληρώνει την ανακύκλωση και όχι να την εμποδίζει. Θα ήταν οπωσδήποτε μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη η εφαρμογή ενός τύπου ενεργειακής αποδοτικότητας με τον οποίο θα πρέπει να συμμορφώνονται οι εγκαταστάσεις "ανάκτησης". Κυρίως, ένας τέτοιος τύπος θα αποτελούσε σημαντικό κίνητρο προς όσους κατασκευάζουν νέες εγκαταστάσεις, ώστε να δίδουν προτεραιότητα στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

Είναι όμως σαφές για την εισηγήτρια ότι υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές εντελώς αντίθετοι στην ιδέα των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, οι οποίοι δεν πρόκειται ποτέ να ψηφίσουν μια τέτοια πρόταση, όποια μορφή και αν λάβει. Υπάρχουν άλλοι βουλευτές, από χώρες που βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια της αποτροπής της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων τους, οι οποίοι φοβούνται ότι η απόκτηση ενέργειας από τα απόβλητα θα μπορούσε να μετατραπεί στη βασική μέθοδο επεξεργασίας αποβλήτων στις χώρες τους, με αποτέλεσμα την αποθάρρυνση των επενδύσεων στην ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την πρόληψη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντική η επιμονή του Κοινοβουλίου στην υιοθέτηση στόχων ανακύκλωσης και πρόληψης. Τα κράτη μέλη θέλουν να αναγνωρίσει το Κοινοβούλιο πως η παραγωγή ενέργειας από απόβλητα μπορεί να θεωρηθεί "ανάκτηση". Για να το επιτύχουν όμως, θα πρέπει και αυτά να κατανοήσουν ότι οι βουλευτές θα δεχθούν κάτι τέτοιο μόνο εφόσον έχουν τη διαβεβαίωση ότι οι στόχοι της ανακύκλωσης και της πρόληψης θα περιλαμβάνονται στην οδηγία. Οι στόχοι αυτοί εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή ενέργειας από απόβλητα δεν θα καταστεί ο κύριος τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων.

Στην πρώτη ανάγνωσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε βελτιώσεις στις προτάσεις της Επιτροπής για τη μετατροπή ενός αποβλήτου, μετά από την κατάλληλη επεξεργασία του, σε ανακυκλωμένο προϊόν. Οι βουλευτές ήθελαν να δείξουν σαφέστερα τον δρόμο προς την ανάγκη νομοθετικών προτάσεων, υπό τον τίτλο "αποχαρακτηρισμός των αποβλήτων", για να ορισθούν τα λιπάσματα, τα αδρανή υλικά, το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο, τα χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων και τα υφαντουργικά απόβλητα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η αποσαφήνιση των κανόνων θα βοηθούσε πολύ στη μετακίνηση προς την ανακύκλωση. Είναι κρίμα το ότι, στο σημείο αυτό, το Συμβούλιο απώλεσε την ψυχραιμία του και απώθησε το ζήτημα στις αιτιολογικές σκέψεις. Η εισηγήτρια θα επιθυμούσε πιο συγκεκριμένες και επείγουσες ενέργειες και, συνεπώς, επανέφερε το θέμα στο κυρίως σώμα της οδηγίας.

Το Συμβούλιο επέδειξε τόλμη στο ζήτημα των υποπροϊόντων και περιέλαβε έναν ορισμό στο άρθρο 4. Οι ομάδες συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στο Κοινοβούλιο υποστηρίζουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις επί του θέματος. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι αυτή η ευκαιρία συμφωνίας σε έναν ορισμό δεν θα πρέπει να περάσει ανεκμετάλλευτη, ούτε να μεταφερθεί για το απώτερο μέλλον.

Η οδηγία αντικαθιστά δύο υπάρχουσες οδηγίες για τα επικίνδυνα απόβλητα και τα χρησιμοποιημένα έλαια. Πολλοί συνάδελφοι εξέφραζαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι πάρα πολλά στοιχεία της ισχύουσας οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα δεν μεταφέρονται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Η εισηγήτρια πρότεινε, λοιπόν, την επαναφορά ορισμένων από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν στην πρώτη ανάγνωση, ώστε να διορθωθεί η κατάσταση αυτή. Όταν εμφανίσθηκε για πρώτη φορά η οδηγία, φάνηκε ότι θα έβλαπτε τα συμφέροντα όσων δραστηριοποιούνται στην αναγέννηση χρησιμοποιημένων ελαίων. Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η κοινή θέση έχει εξαλείψει αυτόν τον φόβο. Η εισηγήτρια χαιρετίζει το κείμενο του Συμβουλίου σχετικά με τα βιολογικά απόβλητα και εφιστά την προσοχή σε ορισμένες μικρές προσθήκες που κατά τη γνώμη της πρέπει να γίνουν, όσον αφορά την ευθύνη του παραγωγού.

Η εισηγήτρια ελπίζει ότι το τελικό κείμενο της οδηγίας θα είναι επαρκώς σαφές, ώστε να αποφευχθούν άλλες προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η ασφαλής και βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων είναι σημαντικό θέμα για όλους μας. Είναι ανάγκη να προσπαθήσουμε, ώστε να το αντιμετωπίσουμε σωστά αυτή τη φορά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Αναθεώρηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα

Έγγραφα αναφοράς

11406/4/2007 – C6-0056/2008 – 2005/0281(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

13.2.2007                     T6-0029/2007

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2005)0667 - C6-0009/2006

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

21.2.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

21.2.2008

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Caroline Jackson

21.2.2006

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

25.2.2008

2.4.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.4.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

0

14

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Αδάμος Αδάμου, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Αντώνιος Τρακατέλλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Bart Staes

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy

Ημερομηνία κατάθεσης

18.4.2008