RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

18.4.2008 - (11406/4/2007 – C6‑0056/2008 – 2005/0281(COD)) - ***II

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportoare: Caroline Jackson

Procedură : 2005/0281(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

(11406/4/2007 – C6‑0056/2008 – 2005/0281(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (11406/4/2007 – C6‑0056/2008),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2005)0667),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A6‑0162/2008),

1.  aprobă poziția comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 1

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile stabilește cadrul legislativ pentru manipularea deșeurilor în cadrul Comunității. Aceasta definește noțiuni de bază, precum deșeuri, valorificare și eliminare și stabilește cerințele esențiale pentru gestionarea deșeurilor, în special obligația pentru unitatea sau întreprinderea care efectuează operațiuni de gestionare a deșeurilor de a deține o autorizație sau de a fi înregistrată și o obligație a statelor membre de a elabora planuri de gestionare a deșeurilor. Aceasta instituie, de asemenea, principii majore, cum ar fi obligația de a trata deșeurile într-o manieră care să nu aibă efecte negative asupra mediului și sănătății populației, încurajarea punerii în aplicare a ierarhiei deșeurilor și, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, cerința că costurile de eliminare a deșeurilor trebuie să fie suportate de către deținătorul deșeurilor, de către deținătorii anteriori sau de către producătorii produsului din care derivă deșeurile respective.

(1) Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile stabilește cadrul legislativ pentru manipularea deșeurilor în cadrul Comunității. Aceasta definește noțiuni de bază, precum deșeuri, valorificare și eliminare și stabilește cerințele esențiale pentru gestionarea deșeurilor, în special obligația pentru unitatea sau întreprinderea care efectuează operațiuni de gestionare a deșeurilor de a deține o autorizație sau de a fi înregistrată și o obligație a statelor membre de a elabora planuri de gestionare a deșeurilor. Aceasta stabilește, de asemenea, principii majore precum o obligație de a manipula deșeurile într-un mod care să nu aibă un impact negativ asupra mediului și a sănătății oamenilor, ierarhia deșeurilor și, conform principiului conform căruia poluatorul plătește, o cerință conform căreia costurile de eliminare a deșeurilor trebuie suportate de către cel care deține deșeurile, de către deținătorii anteriori sau de către producătorii produsului de la care provin deșeurile.

(New amendment based on Rule 62(2)(c) of the Rules of Procedure)

Justificare

Complementary to amendment 21 by the rapporteur which establishes the waste hierarchy as a general rule. Consequently, the directive does not just "encourage" Member States to apply the waste hierarchy.

Amendamentul  2

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(1a) Primul obiectiv al oricărei politici privind deșeurile ar trebui să fie reducerea la minimum a efectelor negative ale producerii și gestionării deșeurilor asupra sănătății oamenilor și asupra mediului. Legislația privind deșeurile ar trebui, de asemenea, să urmărească reducerea consumului de resurse și să favorizeze aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor.

Justificare

Amendment adopted by Parliament at the first reading (amendment 1). Ideally, this should come first in the list of recitals since it gives a useful overview of what the Parliament considers to be the EU's key objectives in waste management.

Amendamentul  3

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 1b (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(1b) (1b) În Rezoluția sa din 24 februarie 1997 referitoare la strategia comunitară privind gestionarea deșeurilor1, Consiliul a confirmat faptul că prevenirea producerii deșeurilor ar trebui să fie primul obiectiv al gestionării deșeurilor, precum și că reutilizarea și reciclarea materialelor ar trebui să fie preferată recuperării de energie din deșeuri, în cazul și în măsura în care acestea sunt cele mai bune opțiuni din punct de vedere ecologic.

 

1 JO C 76, 11.3.1997, p. 1.

Justificare

Amendment agreed by Parliament at first reading (amendment 1). It is important to include this reference to the history of the waste hierarchy in order that the recital may give a complete background to this proposal.

Amendamentul  4

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu solicită extinderea sau revizuirea legislației privind deșeurile, inclusiv o la clarificare a diferenței între ce este deșeu și ce nu este deșeu, precum și la extinderea măsurilor pentru prevenirea generării deșeurilor.

(2) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu solicită extinderea sau revizuirea legislației privind deșeurile, solicitând inclusiv o clarificare a diferenței între ce este deșeu și ce nu este deșeu, precum și extinderea măsurilor pentru prevenirea generării deșeurilor, inclusiv stabilirea de obiective.

Justificare

A reference to the Parliament's inclusion of targets is needed in the recitals to for the sake of completeness.

Amendamentul  5

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 8

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(8) Bunurile mobile pe care deținătorul le aruncă sau intenționează sau este obligat să le arunce ar trebui supuse unei reglementări eficiente și coerente a tratării deșeurilor, sub rezerva anumitor excepții.

(8) Substanțele și obiectele mobile pe care deținătorul le elimină sau intenționează sau este obligat să le elimine ar trebui supuse unei reglementări eficiente și coerente a tratării deșeurilor, sub rezerva anumitor excepții.

(New amendment based on Rule 62(2)(c) of the Rules of Procedure)

Justificare

The term "property" is potentially misleading, as it seems to suggest that rules only apply to waste that belong to the person discarding it. However, as it is quite possible that someone might discard something s/he does not own, the term "property" should be replaced with the terms used in the definition of "waste".

Amendamentul  6

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 12

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(12) Clasificarea deșeurilor ca periculoase ar trebui să se bazeze, printre altele, pe legislația comunitară în materie de substanțe chimice, în special în privința clasificării preparatelor ca preparate periculoase, inclusiv în ceea ce privește valorile concentrației limită utilizate în scopul acestei clasificări. În plus, este necesară menținerea sistemului prin care au fost clasificate deșeurile și deșeurile periculoase în conformitate cu lista tipurilor de deșeuri, astfel cum a fost stabilită ultima dată prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, pentru a încuraja o clasificare armonizată a deșeurilor și pentru a se asigura determinarea armonizată a deșeurilor considerate periculoase în cadrul Comunității.

(12) Deșeurile periculoase sunt calificate după criterii de risc și pericol. Ca urmare, acestea trebuie să fie reglementate conform unor norme stricte, pentru a preveni sau limita, pe cât posibil, efectele negative datorate gestionării necorespunzătoare care pot afecta mediul și pune în pericol sănătatea și siguranța oamenilor. Din cauza proprietăților periculoase ale acestora, deșeurile periculoase necesită o gestionare corespunzătoare care implică colectarea specifică și adaptată și tehnici de tratare, controale speciale și modalități speciale de trasabilitate a deșeurilor. Toți operatorii de deșeuri periculoase trebuie să aibă calificări și instruire adecvate.

(Amendamentul 11 adoptat în primă lectură)

Justificare

As the WFD will repeal the Hazardous Waste Directive, it is particularly important to ensure that the hazardous waste management sector is adequately taken into account in the text of the Directive.

Amendamentul  7

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 17

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(17) Definițiile noțiunilor de valorificare și eliminare trebuie modificate pentru a se asigura stabilirea unei distincții clare între cele două concepte, pe baza unei diferențe reale în ceea ce privește efectele asupra mediului prin înlocuirea resurselor naturale în economie și prin recunoașterea potențialelor beneficii pentru mediu și pentru sănătatea populației ale utilizării deșeurilor ca resursă. În plus, se pot elabora orientări pentru clarificarea cazurilor în care această distincție este dificil de pus în practică sau în care clasificarea activității ca valorificare nu corespunde efectelor reale ale operațiunii asupra mediului.

(17) Definițiile noțiunilor de valorificare și eliminare trebuie modificate pentru a se asigura stabilirea unei distincții clare între cele două concepte, pe baza unei diferențe reale în ceea ce privește efectele asupra mediului prin înlocuirea resurselor naturale în economie și prin recunoașterea potențialelor beneficii pentru mediu și pentru sănătatea populației ale utilizării deșeurilor ca resursă. În plus, ar trebui formulate criterii pentru clarificarea cazurilor în care această distincție este dificil de pus în practică sau în care clasificarea activității ca valorificare nu corespunde efectelor reale ale operațiunii asupra mediului.

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de procedură, și în concordanță cu amendamentul 38/108/157/140/141 de la prima lectură)

Justificare

Linked to new amendment to Article 8(2) by the same authors. In case efficiency criteria are set for waste incineration in this directive, the same should be done for other recovery operations to better distinguish true recovery operations from sham recovery operations. As such criteria would be essential elements, they should be set in co-decision.

Amendamentul  8

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 20

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(20) Nu ar trebui să existe nicio confuzie între diferitele aspecte ale definiției deșeurilor și ar trebui să se aplice proceduri adecvate, în cazul în care este necesar, subproduselor care nu sunt deșeuri, pe de o parte, sau deșeurilor care încetează de a mai fi deșeuri, pe de altă parte. În vederea specificării anumitor aspecte ale definiției deșeurilor, prezenta directivă ar trebui să clarifice:

(20) Nu ar trebui să existe nicio confuzie între diferitele aspecte ale definirii deșeurilor, și ar trebui să se aplice proceduri corespunzătoare pentru deșeurile care încetează să mai fie deșeuri. În vederea specificării anumitor aspecte ale definiției deșeurilor, prezenta directivă ar trebui să clarifice cazurile în care un deșeu încetează de a mai fi considerat deșeu, stabilindu-se criteriile conform cărora se decide acest lucru astfel încât să se asigure un nivel ridicat de protecție a mediului și beneficii economice și de mediu; posibile categorii de deșeuri pentru care ar trebui să se elaboreze specificații și criterii care să determine momentul din care acestea încetează să mai fie considerate ca atare, sunt, printre altele, deșeurile provenind din activități de construcție și demolări, anumite tipuri de cenușă și zgură, fierul vechi, compostul, deșeurile de hârtie și sticlă. Conceptele de deșeuri care încetează să mai fie considerate deșeuri nu ar trebui să se aplice în scopul transporturilor transfrontaliere în țările terțe.

– cazurile în care substanțele sau obiectele care rezultă dintr-un proces de producție care nu a avut ca obiectiv inițial producerea unor astfel de substanțe sau obiecte sunt subproduse și nu deșeuri. Se poate decide că o substanță nu este deșeu numai pe baza unei abordări coordonate, care se actualizează în mod regulat, și numai în cazul în care o astfel de decizie este consecventă cu protecția mediului și a sănătății populației. În cazul în care utilizarea unui subprodus este permisă în conformitate cu o autorizație de mediu sau cu norme generale de protecție a mediului, acest lucru poate fi utilizat de către statele membre ca instrument pentru a se decide că nu se așteaptă să se producă vreun efect general advers asupra mediului sau a sănătății populației; și

 

– cazurile în care un deșeu încetează de a mai fi considerat deșeu, stabilindu-se criteriile conform cărora se decide acest lucru astfel încât să se asigure un nivel ridicat de protecție a mediului și beneficii economice și de mediu; posibile categorii de deșeuri pentru care ar trebui să se elaboreze specificații și criterii care să determine momentul din care acestea încetează să mai fie considerate ca atare, sunt, printre altele, deșeurile provenind din activități de construcție și demolări, anumite tipuri de cenușă și zgură, fierul vechi, compostul, deșeurile de hârtie și sticlă. Operațiunea de valorificare prin care se realizează încetarea stadiului de deșeu poate consta pur și simplu în verificarea deșeului pentru a stabili dacă acesta îndeplinește criteriile de încetare a stadiului de deșeu.

 

(Prima parte reprezintă un nou amendament în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de procedură, a doua parte este nouă și se referă la o supraveghere în prima lectură pentru a asigura coerența cu obligațiile internaționale.)

Justificare

First part: In line with amendments 4 and 11 by the rapporteur, waste can only cease to be a waste when the re-use, recycling or recovery operation is completed. A mere checking of waste cannot be tantamount to completing a recovery operation.

Second part: The concepts of by-products and of a waste ceasing to be waste are not known in international waste legislation such as the Basel Convention on trans-boundary shipments of hazardous and other wastes. In order to ensure full compliance with international obligations, they cannot apply for trans-boundary shipments.

The guidelines published by the Commission (21 February 2007) are the relevant framework for clarifying this question and avoiding potential legal proceedings. The definition contained in the Council's common position could cause greater confusion and lead to an undesirable reclassification of waste as by-products.

Amendamentul  9

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 20a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(20a) Încheierea stadiului de deșeu nu trebuie să aibă în ansamblu un impact dăunător asupra mediului sau a sănătății datorat utilizării substanței sau a obiectului. Aceasta înseamnă, în toate cazurile, că produsele secundare nu trebuie să conțină niveluri mai ridicate de substanțe poluante decât materiile prime primare comparabile. Trebuie să se folosească un sistem de certificare a calității pentru aplicarea acestui criteriu.

(Poziția comună modifică articolul privind încheierea stadiului de deșeu. Aceasta necesită o clarificare.)

Justificare

The end of waste status must not damage the environment or health. However, the incorporation of pollutants into a product can result in pollutants spreading into the environment. For example, using purified lead glass from cathode ray tubes to manufacture building materials could result in a future release of lead at the time of demolition. This would not constitute sustainable use of secondary products.

Amendamentul  10

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 21

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(21) Pentru a verifica sau calcula dacă obiectivele de reciclare și valorificare stabilite prin Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz, Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, precum și prin alte acte legislative comunitare relevante sunt îndeplinite, cantitățile de deșeuri care au încetat de a mai fi considerate ca atare ar trebui considerate drept deșeuri reciclate și valorificate.

(21) Pentru a verifica sau calcula dacă obiectivele de reciclare și valorificare stabilite prin Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz, Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, precum și prin alte acte legislative comunitare relevante sunt îndeplinite, deșeurile care au încetat să mai fie considerate ca atare ar trebui considerate drept deșeuri reciclate și valorificate doar în momentul în care operațiunea de reutilizare, reciclare și valorificare a fost finalizată.

Justificare

The text of the Common Position with regard to waste which ceases to be waste has been changed compared to the original Commission text. In order to preserve the integrity of the concept of recycling it is therefore important not to confuse the end of waste with recycling and this is the aim of the amendment.

Amendamentul  11

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 22

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(22) Pe baza definiției deșeurilor, în vederea promovării certitudinii și consecvenței, Comisia poate adopta linii directoare prin care să se specifice, în anumite cazuri, momentul în care unele substanțe sau obiecte devin deșeuri. Astfel de orientări pot fi elaborate, printre altele, pentru echipamente electrice și electronice și pentru vehicule.

(22) Pe baza definiției deșeurilor, în vederea promovării certitudinii și consecvenței,, Comisia ar trebui să adopte măsuri prin care să se specifice, în anumite cazuri, momentul în care unele substanțe sau obiecte devin deșeuri. Astfel de măsuri ar trebui elaborate de urgență, printre altele, pentru echipamente electrice și electronice și pentru vehicule pentru a acoperi lacunele din legislația privind transportul deșeurilor. .

Refers to amendment 17 and 1st reading agreement 103.

Justificare

Large quantities of waste electrical and electronic equipment are shipped to Africa in the guise of reuse, only to be dumped there. Old vessels make their last journey to Asia, to be scrapped under completely unacceptable conditions for human health and the environment. It is long overdue that the Commission develops guidelines to close the loopholes in the waste shipment regulation with regard to the waste definition.

Amendamentul  12

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 26

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(26) Prezenta directivă ar trebui să contribuie la realizarea de către Uniunea Europeană a obiectivului „o societate a reciclării”, urmărind evitarea generării de deșeuri și utilizarea deșeurile ca resursă. În special, cel de-al șaselea Program comunitar de acțiune pentru mediu semnalează necesitatea unor măsuri care să asigure trierea la sursă, colectarea și reciclarea fluxurilor de deșeuri prioritare. În conformitate cu acest obiectiv și ca modalitate de a facilita sau a ameliora potențialul de valorificare al deșeurilor, acestea ar trebuie colectate separat, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului, înainte de a fi supuse unor operațiuni de valorificare care să ducă la cele mai bune rezultate globale din punct de vedere al protecției mediului.

(26) Prezenta directivă ar trebui să contribuie la realizarea de către Uniunea Europeană a obiectivului „o societate a reciclării”, urmărind evitarea generării de deșeuri și utilizarea deșeurile ca resursă. În special, cel de-al șaselea Program comunitar de acțiune pentru mediu semnalează necesitatea unor măsuri care să asigure trierea la sursă, colectarea și reciclarea fluxurilor de deșeuri prioritare. În conformitate cu acest obiectiv și ca modalitate de a facilita sau a ameliora potențialul de valorificare al deșeurilor, acestea ar trebuie colectate separat iar compușii periculoși ar trebui separați de fluxurile de deșeuri, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului, înainte de a fi supuse unor operațiuni de valorificare care să ducă la cele mai bune rezultate globale din punct de vedere al protecției mediului.

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de procedură, aflat în concordanță cu amendamentul 54 de la prima lectură)

Justificare

The separation of hazardous compounds, where possible, improves the possibilities for recovery. Hazardous compounds should be taken out of the economic cycle, and not contaminate new products following recovery.

Amendamentul  13

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 26a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(26a) Statele membre nu ar trebui să sprijine incinerarea materiilor prime secundare (reciclatele separate cum ar fi hârtia recuperată), în conformitate cu scopul unei societăți a reciclării.

Justificare

After Commission has published the Climate Action and Renewable Energy Package, in particular proposal for a directive on the promotion of the use of energy from renewable sources, it is important to see that economic instruments are not used in a way that would render the waste hierarchy worthless.

Amendamentul  14

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 26b (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(26b) Statele membre ar trebui să asigure opțiuni de gestionare suficiente și eficiente din punct de vedere al costurilor pentru deșeurile care provin din operațiunile de reciclare, recunoscând contribuția principală pe care o au instalațiile de reciclare la reducerea eliminării finale a deșeurilor, menținând în același timp nivelul necesar de protecție a mediului. Astfel de deșeuri reziduale reprezintă un obstacol important în calea creșterii viitoare a capacității de reciclare, iar autoritățile competente ar trebui să ia măsurile necesare în concordanță cu scopul realizării unei „societăți a reciclării”.

(Prima lectură în PE a amendamentului 9)

Justificare

The amendment clarifies that “secondary waste” from recycling operations needs to be planned for in order to achieve recycling society and to create lead markets in the EU.

Amendamentul  15

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 28

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(28) Ierarhia deșeurilor reprezintă în general cea mai bună opțiune din punct de vedere al protecției mediului în legislația și politica în materie de deșeuri, în timp ce îndepărtarea de o astfel de ierarhie poate fi necesară pentru fluxurile de deșeuri specifice în cazul în care se justifică, printre altele, din motive de fezabilitate tehnică, viabilitate economică și de protecție a mediului.

(28) Ierarhia deșeurilor stabilește o ordine de priorități pentru ceea ce reprezintă în general cea mai bună opțiune din punct de vedere al protecției mediului în legislația și politica în materie de deșeuri, în timp ce abaterea de la o astfel de ierarhie poate fi necesară pentru fluxurile de deșeuri specifice în cazul în care se justifică, printre altele, din motive de fezabilitate tehnică, de viabilitate economică și de protecție a mediului.

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de procedură)

Justificare

The hierarchy as such does not constitute the best environmental option in waste legislation, but sets out a priority list to identify the best environmental option.

Amendamentul  16

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 29

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(29) Pentru a permite întregii Comunități să asigure prin mijloace proprii eliminarea deșeurilor și valorificarea deșeurilor urbane mixte colectate din gospodăriile private și pentru a permite statelor membre să acționeze individual în acest scop, este necesară înființarea unei rețele de cooperare privind instalațiile de eliminare și instalațiile pentru valorificarea deșeurilor urbane mixte colectate din gospodăriile private, ținându-se cont de condițiile geografice și de necesitatea unor instalații specializate pentru anumite tipuri de deșeuri.

(29) Conform principiului proximității, deșeurile prevăzute pentru eliminare ar trebui tratate într-una dintre cele mai apropiate instalații corespunzătoare, cu ajutorul celor mai adecvate metode și tehnologii, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului înconjurător și a sănătății publice. Fiecare stat membru ar trebui să ia măsuri adecvate, în colaborare cu alte state membre, pentru a institui o rețea integrată și adecvată de instalații de eliminare, ținând cont de cele mai bune tehnici disponibile.

(În spiritul primei lecturi în PE a amendamentului 109)

Justificare

Waste treatment in the Community should not be defined by national borders but by the overall most environmentally sound treatment operation. The Internal market has always been the driver for high and harmonised environmental standards. Restrictions however are necessary for waste for disposal. The proximity principle ensures that unnecessary transport over long distances of waste for disposal that does not serve a useful purpose are avoided.

Amendamentul  17

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 32

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(32) Este important, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din eliminarea deșeurilor în depozite de deșeuri, să se faciliteze colectarea separată și tratarea adecvată a bio-deșeurilor în vederea producerii de compost fără riscuri pentru mediu și a altor materiale bazate pe bio-deșeuri. Comisia, în urma unei evaluări a gestionării bio-deșeurilor, va prezenta, după caz, propuneri de măsuri legislative.

(32) Este important, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din eliminarea deșeurilor în depozite de deșeuri, să se asigure colectarea separată și tratarea adecvată a bio-deșeurilor în vederea producerii, fără riscuri pentru mediu, de compost și alte materiale bazate pe bio-deșeuri. În acest scop, prezenta directivă ar trebui să prevadă criterii specifice pentru colectarea, utilizarea și tratarea deșeurilor biologice. Statele membre ar trebui să creeze sisteme separate de colectare a deșeurilor biologice.

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de procedură, și în concordanță cu amendamentul 112/138 de la prima lectură)

Justificare

According to EP first reading all criteria on bio-waste should be set in this directive. It should not be left to the goodwill of Member States to take action on bio-waste. Enough is known about the benefits of composting to require concrete action now. Member States should be obliged to set up separate collection systems for bio-waste. The Commission study should instead serve to establish the right level of minimum targets.

Amendamentul  18

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 37

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(37) Pentru a îmbunătăți modul de desfășurare a acțiunilor de prevenire a generării deșeurilor în statele membre și pentru a facilita răspândirea celor mai bune practici în acest domeniu, este necesară întărirea prevederilor privind prevenirea generării deșeurilor, precum și introducerea cerinței ca statele membre să elaboreze programe de prevenire a generării deșeurilor, axate pe efectele cele mai semnificative asupra mediului și care să ia în considerare întreaga durată a ciclului de viață al produselor și materialelor. Aceste măsuri ar trebui să urmărească ruperea legăturii dintre creșterea economică și efectele asupra mediului asociate generării de deșeuri. Părțile interesate, împreună cu publicul larg ar trebui să aibă posibilitatea de a lua parte la elaborarea programelor și să aibă acces la ele, odată ce au fost elaborate, în conformitate cu Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul.

(37) Pentru a îmbunătăți modul de desfășurare a acțiunilor de prevenire a generării deșeurilor în statele membre și pentru a facilita răspândirea celor mai bune practici în acest domeniu, este necesară adoptarea de măsuri și obiective comunitare privind prevenirea generării deșeurilor, precum și introducerea cerinței ca statele membre să elaboreze programe de prevenire a generării deșeurilor, axate pe efectele cele mai semnificative asupra mediului și care să ia în considerare întreaga durată a ciclului de viață al produselor și materialelor. Astfel de măsuri ar trebui să urmărească obiectivul de a rupe legătura dintre creșterea economică și creșterea volumului de deșeuri, precum și efectele cele mai semnificative asupra mediului și asupra sănătății asociate cu producerea de deșeuri, prin realizarea unei reduceri nete a producției de deșeuri, a caracterului dăunător și a efectelor negative ale acestora. Autoritățile locale și regionale, precum și părțile interesate și publicul larg ar trebui să aibă posibilitatea de a lua parte la elaborarea programelor și să aibă acces la ele, odată ce au fost elaborate, în conformitate cu Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul.

(Reintroducerea amendamentului 10 de la prima lectură)

Justificare

This amendment is needed to align the recitals to amendment 18 by the rapporteur.

Amendamentul  19

Poziția comună a Consiliului

Considerentul 40

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(40) În vederea simplificării legislației comunitare și al reflectării beneficiilor pentru mediu, dispozițiile relevante din Directiva 75/439/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor uzate ar trebui incluse în prezenta directivă În consecință, Directiva 75/439/CEE ar trebui abrogată. Gestionarea uleiurilor uzate ar trebui să fie efectuată în conformitate cu principiul director al ierarhiei deșeurilor și ar trebui acordată prioritate opțiunilor care oferă cele mai bune rezultate globale din punct de vedere al protecției mediului. Colectarea separată a uleiurilor uzate este în continuare esențială pentru asigurarea unei gestionări adecvate a acestor deșeuri și pentru prevenirea daunelor pe care eliminarea lor necorespunzătoare le poate provoca mediului.

(40) În vederea simplificării legislației comunitare, dispozițiile relevante din Directiva 75/439/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor uzate ar trebui incluse în prezenta directivă. În consecință, Directiva 75/439/CEE ar trebui abrogată. Gestionarea uleiurilor uzate ar trebui să fie efectuată în conformitate cu principiul director al ierarhiei deșeurilor și ar trebui menținută prioritatea acordată regenerării. Colectarea separată a uleiurilor uzate este în continuare esențială pentru asigurarea unei gestionări adecvate a acestor deșeuri și pentru prevenirea daunelor pe care eliminarea lor necorespunzătoare le poate provoca mediului.

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de procedură)

Justificare

The only acceptable reason to integrate the waste oils directive into the waste framework directive is simplification. There are no environmental benefits in doing so.

Amendamentul  20

Poziția comună a Consiliului

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(b) soluri (in situ), inclusiv soluri contaminate neexcavate și clădiri legate permanent de sol;

eliminat

(Reintroducerea parțială a amendamentului 15/134/102/123/126 de la prima lectură)

Justificare

According to the European Court of Justice, unexcavated contaminated soil should be considered as waste. It should therefore not be entirely excluded from the scope of this Directive, but only excluded to the extent that it may be covered by future Community legislation on soil. Contaminated sites are a major environmental problem and should be addressed properly.

Amendamentul  21

Poziția comună a Consiliului

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(c) soluri necontaminate și alte materiale geologice naturale excavate în timpul activităților de construcție, în cazul în care este sigur că respectivul material va fi utilizat pentru construcții în starea sa naturală și pe locul de unde a fost excavat;

(c) materiale excavate necontaminate care pot fi folosite fie în același loc, fie într-un loc diferit, cu condiția ca materialele geologice naturale să nu aibă nicio caracteristică ce ar putea determina un impact considerabil asupra mediului receptor;

Reintroduce exprimarea de la prima lectură în PE.

Justificare

Any uncontaminated excavated material, not just material excavated in the course of construction activities, should be exempted from the scope of this Directive. There is no need to apply waste law to these materials. The aim is to prevent any changes occurring in the receiving environment due to the incorporation of natural geological materials from elsewhere, for example if these materials naturally contain high levels of one or more substances which would modify the initial natural equilibria.

Amendamentul  22

Poziția comună a Consiliului

Articolul 2 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(fa) sedimente naturale și nămol care nu prezintă proprietăți periculoase conform definițiilor din Anexa III.

Justificare

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendments 15/134/102/123/126). In the Parliament's view, categorising as a waste treatment the lifting of sediment and silt from a body of water and putting it elsewhere in the same body of water is not practicable and has no environmental benefit. The Parliament would prefer to follow the OECD approach which implies that the displacement of such material in its environmental setting is a form of reuse, by which it does not become a waste.

Amendamentul  23

Poziția comună a Consiliului

Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(da) nămolul de epurare în agricultură , în conformitate cu Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură1.

_____

1 JO C 181, 4.7.1986, p. 6. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

Justificare

Based on an amendment adopted by Parliament at first reading (amendments 15/134/102/123/126). The recycling of sludge for agricultural use, after appropriate processing, should be exempted from this Directive since it is already covered by Council Directive 86/278/EEC on the protection of the environment, and in particular of the soil. That Directive covers the processing of sludge in such a way as to prevent any possible detrimental effects on soil, plants, animals and humans. Overlapping of the two Directives should be avoided.

Amendamentul  24

Poziția comună a Consiliului

Articolul 3 – punctul 4

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

4) „bio-deșeurile” sunt deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering sau din magazine de vânzare cu amănuntul și compatibile cu deșeurile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare;

4) bio-deșeurile” sunt deșeuri de origine animală sau vegetală care, în scopuri de recuperare, pot fi descompuse de micro-organisme, organisme vii sau enzime din sol; materialul din compoziția solului, fără un conținut de deșeuri biologice semnificativ, precum și resturile de plante din producția agricolă, și care intră sub incidența articolului 2 alineatul (1) litera (f), nu reprezintă deșeuri biologice;

Justificare

EP 1st reading amendment 30.

Amendamentul  25

Poziția comună a Consiliului

Articolul 3 – punctul 10a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

10a) „colectare separată” înseamnă colectarea atunci când un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, și se colectează și se transportă separat;

Justificare

Separate collection will be increasingly important to advance towards the recycling society and in forming lead markets for recycling. (EP 1st reading Amendment 104, supported by the Commission.)

Amendamentul  26

Poziția comună a Consiliului

Articolul 3 – punctul 11 – litera c

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(c) conținutul de substanțe nocive al materialelor și produselor;

(c) conținutul de substanțe periculoase din materiale și produse;

Justificare

The term “hazardous” is more appropriate than the term “harmful” since it is the generic word used in the EU legislation about dangerous substances and preparations.

Amendamentul  27

Poziția comună a Consiliului

Articolul 3 – punctul 14

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

14) „valorificare” înseamnă orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop, sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în general. Anexa II stabilește o listă a operațiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă;

(14) „valorificare” înseamnă o operațiune de tratare a deșeurilor, care întrunește următoarele criterii:

 

(a) are drept rezultat faptul că deșeurile substituie alte resurse care ar fi fost utilizate pentru a îndeplini funcția respectivă în întreprinderi sau în economie în general, sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru o astfel de utilizare;

 

(b) are ca rezultat faptul că, prin substituirea respectivă, deșeurile sunt folosite efectiv într-un anumit scop;

 

(c) întrunește toate criteriile de eficiență, stabilite în conformitate cu articolul 35 alineatul (1);

 

(d) reduce efectele negative globale asupra mediului prin substituirea altor resurse cu deșeuri;

 

(e) garantează că produsele respectă legislația comunitară în vigoare în materie de siguranță, precum și standardele comunitare;

 

(f) acordă prioritate deosebită protecției sănătății umane și a mediului și reduce la minim formarea, propagarea și dispersia substanțelor periculoase pe durata procesului.

 

Anexa II stabilește o listă a operațiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă;

Justificare

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 127). This is an important definition and needs to cover more aspects than the Council's text. The words 'in the plant or in the wider economy' are needed, in the rapporteur's view, because otherwise the recovery definition would only apply to plants where waste is used to power a process (e.g. cement kilns). But in fact many plants produce power and heat for external use (in the 'wider economy') in housing schemes ('district heating') or industry or community projects (schools, swimming pools). Given the increasing realisation now of the EU's shortage of home grown energy, it would be absurd to deny the right of the latter such plants, if energy efficient, to be deemed 'recovery' operations. This amendment therefore seeks to take account of the new fact of the EU's energy crisis while retaining the Parliament's full definition of recovery.

Amendamentul  28

Poziția comună a Consiliului

Articolul 3 – punctul 16

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

16) „reciclare” înseamnă toate operațiunile de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energiei și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere;

16) „reciclarea” înseamnă re-prelucrarea materialele sau a substanțelor din deșeuri printr-un proces de producție prin care acestea produc sau sunt integrate în noi produse, materiale sau substanțe atât în scopul obținerii de produse originale, cât și în alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include, inter alia, valorificarea energiei, transformarea pentru utilizarea ca și combustibil, procesele care implică arderea sau utilizarea ca sursă de energie, inclusiv energia chimică, sau operațiunile de rambleiare;

Amendamentul  29

Poziția comună a Consiliului

Articolul 3 – punctul 18

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

18) „eliminare” înseamnă orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi valorificarea de substanțe sau de energie. Anexa I stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

18) „eliminare” înseamnă orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi valorificarea de substanțe sau de energie. Anexa I stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă. Toate operațiunile de eliminare trebuie să acorde prioritate protecției sănătății oamenilor și a mediului.

Amendamentul  30

Poziția comună a Consiliului

Articolul 3 – punctul 18a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(18a) „valorificarea energiei” înseamnă utilizarea combustibililor uzați ca și combustibil pentru producerea de energie prin incinerare directă cu sau fără alte deșeuri sau alt combustibil dar cu recuperarea căldurii. Incinerarea deșeurilor, unde se adaugă mai multă energie decât se obține pe parcursul procesului, nu se consideră recuperare de energie;

Justificare

Amendment 26 of EP first reading. Correct implementation of the directive requires precise definition of “energy recovery” to be placed in Article 3. According to proposed definition energy recovery should mean any operation where the combustible waste is used as a fuel for generating energy. For distinction between recovery and disposal, the proposal states that the process could be treated as energy recovery only if efficiency of the process shows that energy is generated from waste.

Amendamentul  31

Poziția comună a Consiliului

Articolul 3 – punctul 19a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(19a) „cele mai bune tehnici disponibile de gestionare a deșeurilor” înseamnă cel mai eficient și mai avansat stadiu în dezvoltarea activităților și a metodelor de operare, care indică adecvarea practică a tehnicilor specifice aplicate, pentru a evita, pe parcursul operațiunilor de gestionare a deșeurilor, pericolele pentru sănătatea oamenilor și deteriorarea mediului înconjurător; articolul 2 alineatul (11) din și anexa IV la Directiva 96/61/CE se aplică în mod corespunzător;

Justificare

1st reading amendment 32.

Amendamentul  32

Poziția comună a Consiliului

Articolul 3a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Ierarhia deșeurilor

 

1. Ierarhia deșeurilor, astfel cum este prezentată mai jos, se aplică în calitate de regulă generală în cadrul legislației și al politicii în materie de prevenire a generării deșeurilor și de gestionare a acestora:

 

(a) prevenirea și reducerea;

 

(b) pregătirea pentru reutilizare;

 

(c) reciclarea;

 

(d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energiei; și

 

(e) eliminarea

 

2. În aplicarea ierarhiei deșeurilor menționată la alineatul (1), statele membre adoptă măsuri pentru a încuraja opțiunile care produc cel mai bun rezultat global în privința mediului. Aceasta poate să impună ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să se abată de la ierarhie, în cazul în care acest lucru se justifică prin abordarea axată pe ciclul de viață în privința efectelor globale ale generării și gestionării respectivelor deșeuri. Statele membre garantează că această procedură este completă și transparentă și că respectă regulile de planificare naționale referitoare la consultarea și participarea cetățenilor și a părților interesate.

 

Statele membre iau în considerare principiile generale ale protecției mediului, de precauție și sustenabilitate, fezabilitatea tehnică și viabilitatea economică, protecția resurselor, precum și impactul global asupra mediului, sănătății, economiei și societății, conform articolelor 1 și 10.

(fostul articol 11. În consecință, toate trimiterile la „articolul 11” ar trebui făcute la „articolul 3a”).

Justificare

This amendment includes amendments 21 and 22 of the draft recommendation. The purpose of this new amendment is to move Article 11 on the waste hierarchy to a more prominent place in the Directive. In the Commission proposal the waste hierarchy could be found in Article 1. The text on the waste hierarchy, including amendments 21 and 22, is therefore moved to this new Article 3a and Article 11 should be subsequently deleted.

Amendamentul  33

Poziția comună a Consiliului

Articolul 4

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Articolul 4

eliminat

Produse derivate

 

1. Pentru ca o substanță sau un obiect, care rezultă în urma unui proces de producție al cărui obiectiv principal nu este producerea acestuia, să nu fie considerat(ă) deșeu în sensul articolului 3 punctul 1, dar să fie considerat(ă) produs derivat trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 

(a) utilizarea ulterioară a substanței sau a obiectului este sigură;

 

(b) substanța sau obiectul pot fi utilizate direct, fără a fi supuse unei alte prelucrări suplimentare decât cea prevăzută de practica industrială obișnuită;

 

(c) substanța sau obiectul este produs ca parte integrantă a unui proces de producție; and

 

(d) utilizarea ulterioară este legală, și anume substanța sau obiectul îndeplinește toate cerințele pertinente privind producția, protecția mediului și a sănătății pentru utilizarea specifică și nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sănătății populației.

 

2. Pe baza condițiilor prevăzute la alineatul (1), măsurile pot fi adoptate pentru a determina criteriile care trebuie îndeplinite pentru anumite substanțe sau obiecte pentru a putea fi considerate produse derivate și nu deșeuri în conformitate cu articolul 3 punctul 1. Aceste măsuri, concepute pentru a modifica elementele neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 36 alineatul (2).

 

(Orientările publicate de Comisie (21 februarie 2007) reprezintă cadrul relevant pentru clarificarea acestei chestiuni și pentru evitarea unor posibile acțiuni în justiție.)

Justificare

The definition contained in the Council's common position could lead to greater confusion and to an undesirable reclassification of waste as by-products. The concept of the 'by-product' therefore represents a considerable source of legal actions and a threat to the protection of the environment and health, as well as the objectives of a high level of protection in these two fields. There is no reason to add a new category between products and waste.

Amendamentul  34

Poziția comună a Consiliului

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

1. Anumite categorii de deșeuri încetează să mai fie considerate deșeuri, în sensul articolului 3 punctul 1 în momentul în care au trecut printr-o operațiune de valorificare și îndeplinesc o serie de criterii specifice care urmează să fie definite conform următoarelor condiții:

1. Statele membre pot solicita Comisiei să stabilească dacă, în mod excepțional, anumite deșeuri încetează să mai fie deșeuri în momentul în care au trecut printr-o operațiune de valorificare în vederea reciclării și îndeplinesc o serie de criterii specifice care urmează să fie definite conform următoarelor condiții:

(a) substanța sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru îndeplinirea unui scop specific;

(a) substanța sau obiectul se folosește în mod curent pentru îndeplinirea scopului respectiv;

(b) există o piață de desfacere sau cerere pentru substanța sau obiectul în cauză;

(b) există o piață de desfacere pentru substanța sau obiectul în cauză;

(c) substanța sau obiectul îndeplinește cerințele tehnice pentru îndeplinirea scopului specific menționat la litera (a) și respectă legislația în vigoare și normele aplicabile produselor; și

(c) substanța sau obiectul îndeplinește cerințele tehnice pentru scopurile specifice și respectă legislația și normele aplicabile existente pentru produse; și

(d) utilizarea substanței sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătății.

(d) utilizarea substanței sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătății.

Justificare

Under EU current law, waste which is processed into a fuel does not cease to be a waste until incineration or combustion has taken place. The Waste Incineration Directive provides a strict regulatory regime as well as operating standards that ensure high levels of public health and environmental protection. Declassifying such waste streams means that their combustion will no longer be subject to the Waste Incineration Directive nor the waste shipment regulations. This could lead to perverse environmental impacts.

Amendamentul  35

Poziția comună a Consiliului

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Criteriile iau în considerare toate riscurile posibile pe care le poate avea asupra mediului utilizarea sau transportul substanțelor sau obiectelor în condiții necorespunzătoare și sunt suficient de stricte pentru a garanta un nivel ridicat de protecție pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător.

Justificare

This amendment reintroduces the text of the Commission proposal, which the Council has deleted. It is important to the Parliament to give a high priority to the containment of risk and the achievement of a high level of protection for human health and the environment when waste ceases to be a waste.

Amendamentul  36

Poziția comună a Consiliului

Articolul 5 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

2. Aceste măsuri privind adoptarea acestor criterii și care precizează tipurile de deșeuri, concepute pentru a modifica elementele neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 36 alineatul (2).

2. Până la ...*, Comisia, pe baza evaluării prevăzute la alineatul (1), prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă care să menționeze criteriile de protecție a mediului și de calitate care trebuie îndeplinite pentru ca anumite categorii de deșeuri sub formă de produse, materiale sau substanțe să înceteze să fie considerate ca atare.

 

Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Justificare

The development of environmental criteria for deciding end of waste status should be brought back under co decision, rather than comitology (based on the ideas of amendment 45 from first reading). This is in addition to calling for possible proposals on the list of specified substances to be examined for end-of-waste status, such as glass and paper.

Amendamentul  37

Poziția comună a Consiliului

Articolul 5 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

3. Deșeurile care încetează să mai fie considerate deșeuri în conformitate cu alineatele (1) și (2), încetează de asemenea să mai fie considerate deșeuri în scopul valorificării și reciclării prevăzute de Directivele 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE și 2006/66/CE, precum și de alte acte legislative comunitare aplicabile.

3. Deșeurile care încetează să mai fie considerate deșeuri, în conformitate cu alineatele (1) și (2), sunt considerate doar prin prisma obiectivelor privind valorificarea și reciclarea prevăzute de Directivele 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE și 2006/66/CE, precum și de alte acte legislative comunitare aplicabile, în momentul în care operațiunea de reutilizare, reciclare sau valorificare a fost finalizată.

Justificare

This paragraph of the Common Position has been expanded and slightly reworded compared to the original Commission text. The amendment is designed to introduce greater clarification. In order to preserve the integrity of the concept of recycling it is important not to confuse the end of waste with recycling and this is the aim of the amendment.

Amendamentul  38

Poziția comună a Consiliului

Articolul 5 – alineatul 4

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

4. În cazul în care nu există criterii stabilite la nivel comunitar în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (1) și (2), statele membre pot decide de la caz la caz dacă un anumit deșeu a încetat să fie considerat ca atare, luând în considerare jurisprudența aplicabilă. Astfel de decizii sunt notificate Comisiei în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, atunci când directiva respectivă o impune.

eliminat

Justificare

Deletion of a new paragraph introduced by the Council. Following amendment 12 of the rapporteur, which covers the issue of end of waste criteria through a commission proposal, a provision to leave it up to individual member states is not necessary any more. Above that, to avoid unharmonised waste lists and to avoid unfair competition, this paragraph has to be deleted.

Amendamentul  39

Poziția comună a Consiliului

Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

4a. Până la data de ...*, Comisia face, dacă este necesar, propuneri pentru a determina dacă cel puțin următoarele fluxuri de deșeuri intră sub incidența dispozițiilor prezentului articol și, dacă este cazul, pentru a stabili specificațiile care ar trebui să se aplice în cazul lor: compost, agregate, hârtie, sticlă, metal, pneuri scoase din uz și deșeuri textile.

 

* Cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Justificare

This amendment (amendment 45 in first reading) was transposed by the Council into a recital where it is listed among the things that the directive "should clarify" - but does not. The directive offers an opportunity to trigger such clarifying legislation which is much needed. It should not be missed. The words 'second hand clothing' have now been changed to 'waste textiles' in order to conform to the terms of the European Waste Catalogue, Commission decision 2000/532/EC.

Amendamentul  40

Poziția comună a Consiliului

Articolul 6 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

2. Un stat membru poate considera că anumite deșeuri sunt periculoase în cazul în care, chiar dacă nu figurează pe lista de deșeuri, acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietățile enumerate în anexa III. Statul membru notifică astfel de situații Comisiei prin raportul prevăzut la articolul 34 alineatul (1) și furnizează Comisiei toate informațiile relevante. În lumina notificărilor primite, lista este reexaminată pentru a determina dacă aceasta trebuie adaptată.

2. Un stat membru poate considera că anumite deșeuri ar trebui să fie tratate ca periculoase în cazul în care, chiar dacă nu figurează pe lista de deșeuri, acestea prezintă una sau mai multe din proprietățile enumerate în anexa III. Statul membru notifică imediat astfel de situații Comisiei, le înregistrează în raportul prevăzut la articolul 34 alineatul (1) și furnizează Comisiei toate informațiile relevante. În lumina notificărilor primite, lista este reexaminată pentru a determina dacă aceasta trebuie adaptată.

Justificare

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 50). Parliament gives a high priority to ensuring that the repeal of the Hazardous Waste Directive does not mean any lowering of standards of protection.

Amendamentul  41

Poziția comună a Consiliului

Articolul 6 – alineatele 3, 3a (nou), 4 și 4a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

3. În cazul în care un stat membru deține dovezi conform cărora anumite deșeuri care figurează pe listă ca fiind periculoase nu prezintă niciuna din proprietățile enumerate în anexa III, acesta le poate trata ca nepericuloase. Statul membru notifică situațiile de acest tip Comisiei în raportul prevăzut la articolul 34 alineatul (1) și furnizează Comisiei toate dovezile necesare. În lumina notificărilor primite, lista este reexaminată pentru a determina dacă aceasta trebuie adaptată.

3. În cazul în care un stat membru deține dovezi conform cărora anumite deșeuri care figurează pe listă ca fiind periculoase nu prezintă niciuna din proprietățile enumerate în anexa III, acesta notifică imediat situațiile de acest tip Comisiei și furnizează Comisiei toate dovezile necesare. În lumina notificărilor primite, lista este reexaminată pentru a determina dacă aceasta trebuie adaptată.

 

3a. Reclasificarea deșeurilor periculoase ca deșeuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul diminuării concentrației inițiale de poluanți până la un nivel mai mic decât cel de la care un deșeu este considerat periculos.

4. Măsurile cu privire la reexaminarea listei pentru a determina dacă aceasta trebuie adaptată în conformitate cu alineatele (2) și (3), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 36 alineatul (2).

4. Măsurile cu privire la reexaminarea listei pentru a determina dacă aceasta trebuie adaptată în conformitate cu alineatele (2) și (3), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 36 alineatul (2).

 

4a. Statele membre pot trata anumite deșeuri ca deșeuri nepericuloase numai după ce adaptarea listei a fost adoptată.

Reformularea amendamentului 46 din cadrul primei lecturi în PE.

Justificare

Reintroduces amendment 51/172 from first reading. The first part of the amendment relates to Parliament's concern to maintain a high standard of protection and reporting. The second part represents a necessary clarification.

Amendamentul  42

Poziția comună a Consiliului

Articolul 6 – alineatul 4b (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

4b. Comisia asigură faptul că lista deșeurilor și orice revizuire a acestei liste respectă principiile clarității, inteligibilității și accesibilității pentru utilizatori, în special pentru IMM-uri.

Justificare

A similar amendment to Amendment 36, which was adopted at first reading (‘The Commission shall ensure that this list is sufficiently easily understandable to SMEs and easily accessible’). The list of wastes in its current form is a complex document which is at odds with the objectives of better lawmaking and simplification advocated by the European institutions.

Amendamentul  43

Poziția comună a Consiliului

Articolul 7 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

1. Pentru a consolida prevenirea și valorificarea în materie de deșeuri, statele membre pot adopta măsuri legislative sau non-legislative pentru a se asigura că orice persoană fizică sau juridică care, la nivel profesional, elaborează, produce, prelucrează și tratează sau vinde produse (producătorul produsului) este supusă unui regim de răspundere extinsă a producătorului.

1. Pentru a consolida prevenirea producerii, valorificarea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor, statele membre adoptă măsuri legislative sau non-legislative pentru a se asigura că orice persoană fizică sau juridică care, la nivel profesional, produce sau importă produse pe teritoriul comunitar este supusă unui regim de răspundere extinsă a producătorului.

Astfel de măsuri pot include, printre altele, acceptarea produselor returnate și a deșeurilor care rămân după utilizarea respectivelor produse, precum și gestionarea ulterioară a deșeurilor și răspunderea financiară pentru aceste activități.

Astfel de măsuri pot include, printre altele, acceptarea produselor returnate și a deșeurilor care rămân după utilizarea respectivelor produse, precum și gestionarea ulterioară a deșeurilor și răspunderea financiară pentru aceste activități. Aceste măsuri pot include obligația de a pune la dispoziția publicului informațiile disponibile cu privire la caracterul reutilizabil și reciclabil al produselor.

Justificare

Amendment based on amendments adopted in first reading (amendments 35 and 37) adapted to the current text of the Council. The Council's text makes such measures optional whereas the Parliament believes, in its amendment to old Article 5, that they should be compulsory. The Parliament place a high priority on involving the public in the reuse and recycling processes.

Amendamentul  44

Poziția comună a Consiliului

Articolul 7 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

2. Statele membre pot lua măsurile necesare pentru a încuraja conceperea de produse care să aibă un efect redus asupra mediului și care să genereze o cantitate scăzută de deșeuri în timpul producerii și al utilizării ulterioare, și pentru a se asigura că valorificarea și eliminarea produselor care au devenit deșeuri se realizează în conformitate cu articolele 10 și 11.

2. Producătorii iau măsurile necesare pentru a concepe produse care să aibă un efect redus asupra mediului și care să genereze o cantitate scăzută de deșeuri în timpul producerii și al utilizării ulterioare, și pentru a se asigura că valorificarea și eliminarea produselor care au devenit deșeuri se realizează în conformitate cu articolele 10 și 11.

 

Statele membre pot lua măsurile necesare, în conformitate cu alineatul (1), pentru a încuraja conceperea de produse în acest scop.

Astfel de măsuri pot, printre altele, să încurajeze dezvoltarea, producerea și comercializarea produselor cu utilizări multiple, care sunt durabile din punct de vedere tehnic și care pot, după ce au devenit deșeuri, să facă obiectul unei valorificări sigure și al unei eliminări care să respecte mediul.

Astfel de măsuri pot, printre altele, să încurajeze dezvoltarea, producerea și comercializarea produselor cu utilizări multiple, care sunt durabile din punct de vedere tehnic și care pot, după ce au devenit deșeuri, să facă obiectul unei valorificări sigure și al unei eliminări care să respecte mediul. Aceste măsuri ar trebui să includă obligația impusă producătorilor sau importatorilor de a pune la dispoziția publicului informațiile disponibile cu privire la măsura în care un deșeu este reciclabil.

Justificare

The responsibility for design for prevention and recycling should lie on producers. Member states should then back this up with appropriate measures to encourage this, if necessary with legislative requirements on specific priority product areas – as has been done with waste electronic and electrical equipment. In order to promote appropriate recycling operations, producers or importers should provide information on the extent to which their products are recyclable when they become a waste.

Amendamentul  45

Poziția comună a Consiliului

Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

2a. Statele membre iau măsurile necesare pentru încurajarea creării de instalații de reparație și reutilizare și de rețele de colectare separată, de preluare și de eliminare responsabilă a produselor scoase din uz.

Justificare

Based on an amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 35). Parliament believed that this text is necessary to reinforce its support for repair and reuse facilities.

Amendamentul  46

Poziția comună a Consiliului

Articolul 7 – alineatul 2b (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

2b. Statele membre informează Comisia cu privire la punerea în aplicare a prezentului articol în cadrul raportului privind punerea în aplicare prevăzut la articolul 34. Comisia evaluează oportunitatea introducerii, la nivelul Uniunii Europene, a unor regimuri de extindere a responsabilității producătorilor pentru fluxurile de deșeuri specifice, pe baza experienței statelor membre.

(Reintroducere parțială a amendamentului 35 de la prima lectură în formă modificată)

Justificare

Amendment moved by Parliament at first reading (Amendment 35). It is necessary to have continuous monitoring of producer responsibility to ensure that such schemes are effective.

If action by Member States on extended producer responsibility is to remain voluntary, then they should at least report on all actions taken in this respect, with a view to facilitate Community action.

Amendamentul  47

Poziția comună a Consiliului

Articolul 7 – alineatul 4

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

4. Regimul de răspundere extinsă a producătorului este aplicat fără a se aduce atingere răspunderii pentru gestionarea deșeurilor prevăzută la articolul 13 alineatul (1).

4. Regimul de răspundere extinsă a producătorului este aplicat fără a se aduce atingere răspunderii pentru gestionarea deșeurilor prevăzută la articolul 13 alineatul (1) și legislației specifice existente privind fluxul de deșeuri.

Justificare

Clarifies a provision that has been newly introduced by the Council in its common position. Strengthens implementation of existing waste stream specific legislation.

Amendamentul  48

Poziția comună a Consiliului

Articolul 7a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Prevenirea producerii deșeurilor

 

Statele membre adoptă, în conformitate cu articolele 1 și 11 și ținând seama de articolul 7 din prezenta directivă și de Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie1, toate măsurile necesare pentru a-și stabiliza cantitatea totală de deșeuri produse până în 2012 în raport cu cantitatea totală de deșeuri produse în 2009.

 

Stabilizare înseamnă încetarea creșterii cantității de deșeuri produse față de începutul perioadei de stabilizare.

 

Ca o condiție preliminară necesară măsurilor prevăzute la articolul 26, după consultarea tuturor părților interesate, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, dacă este cazul, propuneri de măsuri necesare pentru a sprijini activitățile de prevenire ale statelor membre, și anume:

 

(a) până în 2009, o listă cu indicatori care le va permite statelor membre să monitorizeze, să evalueze și să descrie progresele înregistrate de acestea în ceea ce privește programele și măsurile de prevenire a producerii deșeurilor;

 

(b) până în 2010, definirea unei politici de proiectare ecologică a produselor, care să prevină atât producerea de deșeuri, cât și prezența substanțelor periculoase în deșeuri, în scopul de a promova tehnologiile axate pe produse durabile, reutilizabile și reciclabile;

 

(c) până în 2010, definirea unor noi obiective calitative și cantitative de reducere a deșeurilor pentru 2020, care să se bazeze pe cele mai bune practici existente;

 

(d) până în 2010, elaborarea unui plan de acțiune pentru adoptarea unor măsuri de sprijin suplimentare la nivel european, în special a unor măsuri de modificare a modelelor de consum actuale.

 

1 JO C 191, 22.7.2005, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2008/28/CE (JO L 81, 20.3.2008, p. 48).

Justificare

Amendment agreed by Parliament at first reading (amendment 37). The Parliament gives a high priority to the adoption of such targets, for the prevention and recycling of waste. It is important to involve producers in waste prevention. At first reading Parliament adopted detailed provisions as to how producer responsibility could be approached with reference to waste production inter alia. The Council accepted part of this. This amendment aims to set out producer responsibility in the area of waste prevention once again in a somewhat clearer form.

Amendamentul  49

Poziția comună a Consiliului

Articolul 8 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

1. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta că toate deșeurile sunt supuse unor operațiuni de valorificare în conformitate cu articolele 10 și 11.

1. Statele membre adoptă măsurile necesare, în conformitate cu articolul 1, pentru a garanta că toate deșeurile sunt supuse unor operațiuni de valorificare în conformitate cu articolele 3a și 10.

 

Aceste măsuri includ cel puțin operațiunile enumerate în anexa II, cu condiția ca acestea să poată fi incluse în categoria valorificării, astfel cum este aceasta definită la articolul 14 alineatul 3.

Justificare

Partial reinstatement of Amendment 38 as adopted at first reading.

Amendamentul  50

Poziția comună a Consiliului

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

2a. Până la ...*, Comisia prezintă o propunere legislativă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, în vederea stabilirii unor criterii de protecție a mediului și de eficiență bazate pe cele mai bune tehnici disponibile pentru efectuarea operațiunilor de valorificare din anexa II.

 

* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

(Reintroducerea parțială a amendamentelor 38/108/157/140/141 de la prima lectură)

Justificare

In case efficiency criteria are set for waste incineration in this directive, the same should be done for other recovery operations to better distinguish true recovery operations from sham recovery operations. As such criteria would be essential elements, they should be set in co-decision.

Amendamentul  51

Poziția comună a Consiliului

Articolul 8 – alineatul 2b (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

2b. Statele membre iau măsuri pentru a promova reciclarea de înaltă calitate și, în acest scop, adoptă programe de colectare separată atunci când este cazul, pentru a garanta standardele necesare de calitate pentru sectoarele de reciclare relevante.

 

Până în 2015, statele membre vor institui programe de colectare separată a deșeurilor cel puțin pentru următoarele categorii: hârtie, metal, plastic, sticlă, textile, alte deșeuri biodegradabile, ulei și deșeuri periculoase. Această măsură se aplică fără a se aduce atingere legislației existente sau viitoare privind fluxul de deșeuri sau cerințelor articolului 18.

Justificare

Retabling of amendment 141 adopted in first reading.

Amendamentul  52

Poziția comună a Consiliului

Articolul 8a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Reutilizare și reciclare

 

1. Statele membre adoptă, ținând seama de articolul 7 din prezenta directivă și de Directiva 2005/32/CE, măsuri pentru a promova reutilizarea produselor, în special prin crearea și sprijinirea unor rețele acreditate de reutilizare și reparare, precum și prin elaborarea, dacă este cazul, de norme pertinente în materie de procese și produse.

 

Statele membre pot adopta măsuri suplimentare de promovare a reutilizării, cum ar fi utilizarea unor instrumente economice, a unor criterii referitoare la achizițiile publice, a unor obiective cantitative sau a unor interdicții privind introducerea pe piață a anumitor produse.

 

2. Pentru respectarea obiectivelor prezentei directive și pentru avansarea spre o societate europeană a reciclării cu un înalt nivel de eficiență a folosirii resurselor, statele membre adoptă, ținând seama de articolul 7 din prezenta directivă și de Directiva 2005/32/CE, măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele obiective sunt atinse:

 

(a) până în 2020, pregătirea pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor menajere se mărește la un nivel minim de 50% din masă;

 

(b) până în 2020, pregătirea pentru reutilizare a și reciclare a deșeurilor provenind din activități de construcție și demolări, precum și a deșeurilor de producție și a celor industriale, se mărește la un nivel minim de 70% din masă.

 

În cazul țărilor la care, pe perioada 2000-2005, Eurostat înregistrează o rată de reciclare mai mică de 5% în oricare dintre categoriile de mai sus sau pentru care nu deține date oficiale, se poate acorda o perioadă suplimentară de cinci ani pentru realizarea obiectivelor.

 

Statele membre iau măsuri pentru a promova reciclarea de înaltă calitate și, în acest scop, adoptă programe de colectare separată atunci când este cazul, pentru a garanta standardele necesare de calitate pentru sectoarele de reciclare relevante.

 

Până în 2015, statele membre vor institui programe de colectare separată a deșeurilor cel puțin pentru următoarele categorii: hârtie, metal, plastic, sticlă, textile, alte deșeuri biodegradabile, ulei și deșeuri periculoase. Această măsură se aplică fără a se aduce atingere legislației existente sau viitoare privind fluxul de deșeuri sau cerințelor articolului 18.

 

În vederea armonizării caracteristicilor și prezentării datelor generate și pentru a le compatibiliza, statele membre raportează datele în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile1. Dacă este necesar, Comisia, în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 36 alineatul (2) a prezentei directive, stabilește reguli detaliate de verificare a respectării de către statele membre a obiectivelor fixate în prezentul alineat.

 

1 JO C 332, 9.12.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(prima lectură)

Justificare

This amendment replaces amendment 19 in the draft recommendation, as the text has been refined to include the words 'similar wastes' (paragraph 2a) and to remove the words 'preparing for' (paragraphs 2a and 2b). As it stands, the draft directive gives inadequate expression to the priorities expressed in the thematic strategy: this amendment, which is based on amendments 38/108/157/140/141 from first reading, is designed to remedy this. However, paragraph 2 of the amendment has been reworded in light of new information from the European Commission.

Amendamentul  53

Poziția comună a Consiliului

Articolul 9

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Statele membre garantează că, în cazul în care valorificarea, astfel cum este prevăzută la articolul 8 alineatul (1), nu are loc, toate deșeurile sunt supuse operațiunilor de eliminare.

Statele membre garantează că, în cazul în care valorificarea, astfel cum este prevăzută la articolul 8 alineatul (1), nu are loc, toate deșeurile sunt supuse operațiunilor de eliminare în condiții de siguranță, în conformitate cu articolul 10.

 

Acestea interzic abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor.

 

Operațiunile de eliminare clasificate, în conformitate cu anexa I, D11 (Incinerarea pe mare) și D7 (Evacuarea în mare/ocean, inclusiv îngroparea în subsolurile marine) sunt interzise.

Justificare

Amendment adopted by the Parliament at first reading (amendments 39 and 158). The amendment is needed for comprehensive coverage of the disposal of waste. It should be made explicit that incineration at sea and release of waste into seas/oceans, including sea-bed insertion, is prohibited.

Amendamentul  54

Poziția comună a Consiliului

Articolul 11

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Articolul 11

 

eliminat

Ierarhia deșeurilor

 

1. Ierarhia deșeurilor, astfel cum este prezentată mai jos, se aplică în calitate de principiu director în cadrul legislației și al politicii în materie de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:

 

(a) prevenirea;

 

(b) pregătirea pentru reutilizare;

 

(c) reciclarea;

 

(d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energiei; și

 

(e) eliminarea

 

2. În aplicarea ierarhiei deșeurilor menționată la alineatul (1), statele membre adoptă măsuri pentru a încuraja opțiunile care produc cel mai bun rezultat global în privința mediului. Aceasta poate să impună ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în care acest lucru se justifică prin abordarea axată pe ciclul de viață în privința efectelor globale ale generării și gestionării respectivelor deșeuri.

 

Statele membre iau în considerare principiile generale ale protecției mediului, de precauție și durabilitate, fezabilitatea tehnică și viabilitatea economică, protecția resurselor, precum și impactul global asupra mediului, sănătății, economiei și societății, conform articolelor 1 și 10.

 

Justificare

In the Commission proposal the waste hierarchy could be found in Article 1. This amendment is linked to the previous amendment which moves the text on the waste hierarchy, including amendments 21 and 22, from Article 11, where the Council has inserted it, to a new Article 3a. Subsequently Article 11 should be deleted.

Amendamentul  55

Poziția comună a Consiliului

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, statele membre pot limita, în vederea protejării propriei rețele, intrările transporturilor de deșeuri destinate incinerării care este clasificată ca valorificare, în cazul în care s-a stabilit că asemenea transporturi ar duce la necesitatea eliminării deșeurilor naționale sau ar presupune tratarea respectivelor deșeuri într-un mod care nu este consecvent cu planurile lor de gestionare a deșeurilor. Statele membre notifică orice astfel de decizie Comisiei. Statele membre pot, de asemenea, să limiteze ieșirile transporturilor de deșeuri din considerente de mediu, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, statele membre pot limita, în vederea protejării mediului sau a propriei rețele, intrările transporturilor de deșeuri destinate incinerării, în cazul în care s-a stabilit că asemenea transporturi ar duce la necesitatea eliminării deșeurilor naționale sau ar presupune tratarea respectivelor deșeuri într-un mod care nu este consecvent cu planurile lor de gestionare a deșeurilor. Statele membre notifică orice astfel de decizie Comisiei. Statele membre pot, de asemenea, să limiteze ieșirile transporturilor de deșeuri din considerente de mediu, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

Justificare

Unnecessary text. All incineration should be covered irrelevant of classification. Member states should also be able to prevent import of waste to their national incinerators on environmental grounds (e.g. reduction of emissions and toxic ashes arising from incineration).

Amendamentul  56

Poziția comună a Consiliului

Articolul 14a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 14a

 

Urmărirea și controlul deșeurilor periculoase

 

În conformitate cu dispozițiile prezentei directive privind deșeurile periculoase, statele membre adoptă măsurile necesare, astfel încât producerea, colectarea și transportul deșeurilor periculoase, precum și stocarea și tratarea acestora, să se realizeze în condiții de protecție optimă pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor și de siguranță pentru operatori, platforme industriale și persoane, inclusiv, ca o condiție minimă, măsuri pentru a garanta urmărirea și controlul deșeurilor periculoase, începând cu producerea acestora și până la destinația finală, precum și evaluarea corespunzătoare a riscurilor pe durata gestionării acestora.

Justificare

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 52). Parliament gives a high priority to ensuring that the repeal of the Hazardous Waste Directive does not mean any lowering of standards of protection.

Amendamentul  57

Poziția comună a Consiliului

Articolul 15 – alineatul 2 –litera ca (nouă)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(ca) operațiunea de amestecare nu își propune diluarea substanțelor periculoase din deșeuri cu unicul scop de a se conforma unor standarde de mediu și de protecție a sănătății pentru tratarea sau eliminarea ulterioară a deșeurilor mai puțin stricte decât cele aplicabile deșeurilor nediluate.

Justificare

The Council stated that the ban on mixing of hazardous waste also applies to the dilution of hazardous waste. However, the definition needs further clarification about the practical meaning of the ban.

Amendamentul  58

Poziția comună a Consiliului

Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

2a. Statele membre încurajează separarea componentelor periculoase din toate fluxurile de deșeuri înainte ca acestea să intre în procesul de valorificare.

(Reintroducerea amendamentului 54 de la prima lectură)

Justificare

The separation of hazardous compounds, where possible, improves the possibilities for recovery. Hazardous compounds should be taken out of the economic cycle, and not contaminate new products following recovery.

Amendamentul  59

Poziția comună a Consiliului

Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(b) uleiurile uzate sunt tratate în conformitate cu articolele 10 și 11;

(b) uleiurile uzate sunt tratate în conformitate cu articolele 3a și 10, acordându-se prioritate regenerării, atunci când este posibil;

(Reintroducerea parțială a amendamentului 56 de la prima lectură)

Justificare

In line with existing legislation, and the stated objective of the EU to become a "recycling society", the preference for regeneration of waste oils should be set out explicitly. This amendment will ensure that a preference is given to the material recycling of waste oils despite the repeal of the Waste Oil Directive. It would be consistent with the stated objective of the EU to becoming a “recycling society”.

Amendamentul  60

Poziția comună a Consiliului

Articolul 18 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(3) În cazul în care, conform legislației naționale, uleiurile uzate fac obiectul unor cerințe privind regenerarea, statele membre pot prevedea ca acestea să fie regenerate dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și atunci când se aplică articolele 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, pot restricționa transportul transfrontalier de uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către instalații de incinerare sau co-incinerare, pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate.

(3) În cazurile în care condițiile tehnice, economice și organizatorice permit acest lucru, statele membre iau măsurile necesare pentru a acorda prioritate prelucrării uleiurilor uzate prin regenerare. Prin urmare, atunci când se aplică articolele 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, statele membre pot restricționa transportul transfrontalier de uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către instalații de incinerare sau co-incinerare, pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate.

(Amendment consequent to the reintroduction of amendment 56 from first reading.)

Justificare

In line with existing legislation, and the stated objective of the EU to become a "recycling society", the preference for regeneration of waste oils should be set out explicitly. When such preference is a Community requirement, there is no need anymore for requirements by Member States. The priority accorded to the regeneration of waste oils in Directive 75/439 should be maintained. Given the continuing rise in demand for oil at the same time as the resource is being steadily depleted, it is essential to make use of every source available. The global importance of oil makes maintaining this priority given to regeneration a matter of urgency.

Amendamentul  61

Poziția comună a Consiliului

Articolul 19

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Bio-deșeurile

Colectarea și utilizarea bio-deșeurilor

Statele membre iau măsuri, dacă este cazul, și în conformitate cu articolele 10 și 11, pentru a încuraja:

(1) Se acordă prioritate recuperării materiale la domiciliu sau în instalațiile locale sau regionale pentru bio-deșeuri.

(a) colectarea separată a bio-deșeurilor;

(2) În vederea punerii în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 1, statele membre dezvoltă, până la ...*, un sistem de colectare separată a bio-deșeurilor.

(b) tratarea bio-deșeurilor într-un mod care asigură un înalt nivel de protecție a mediului;

Cerințele minime de siguranță care se aplică în cazul colectării și tratamentului, precum și criteriile de protecție a mediului și de calitate care includ valorile limită pentru poluanți în cazul utilizării materialelor fără riscuri pentru mediu produse din bio-deșeuri se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 36 alineatul (2).

(c) folosirea unor materiale fără riscuri pentru mediu produse din bio-deșeuri.

Cel târziu la ...*, Comisia prezintă o propunere legislativă privind obiectivele minime stabilite pentru colectarea separată a bio-deșeurilor.

Comisia efectuează un studiu de evaluare cu privire la gestionarea bio-deșeurilor în vederea prezentării unei propuneri, dacă este cazul.

 

 

* Trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Justificare

EP 1st reading amendment 112. Bio-waste plays an essential part in the reduction of methane emissions. Moreover, the recovery of bio-wastes contributes to the protection of resources which otherwise would have been used for that purpose. Priority should be given to material recovery of bio-waste.

Amendamentul  62

Poziția comună a Consiliului

Articolul 19a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 19a

 

Tratarea bio-deșeurilor

 

(1) Înaintea împrăștierii pe teren a bio-deșeurilor, producătorii și deținătorii le supun unui tratament prin care se asigură că acestea nu prezintă un risc pentru sănătatea populației, a animalelor și a plantelor. Această prevedere se aplică, de asemenea, deșeurilor provenind din prepararea mâncării și resturilor de mâncare, produse de restaurante sau unități de deservire a populației, în cazul în care nu există obligația de eliminare a acestora în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1774/2002.

 

(2) Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 36 alineatul (2), măsuri de punere în aplicare, specificând cerințele minime de verificare a siguranței pentru sănătatea populației, a animalelor și a plantelor.

 

(3) Pentru a asigura faptul că împrăștierea pe teren a bio-deșeurilor se realizează după metode care asigură protecția mediului, Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 36 alineatul (2), măsuri de punere în aplicare, specificând criteriile de protecție a mediului și de calitate care trebuie respectate pentru a permite împrăștierea bio-deșeurilor pe terenuri utilizate pentru agricultură, silvicultură, sau pe terenurile destinate horticulturii/grădinăritului, precum și pentru a stabili că un anumit bio-deșeu a încetat să fie considerat deșeu.

 

(4) Măsurile de punere în aplicare prevăzute la alineatul (3) includ cel puțin valori limită obligatorii pentru metalele grele, contaminanții fizici și conținutul de semințe viabile și de părți ale plantelor care pot să germineze, precum și o listă de materii prime adecvate.

 

(5) Criteriile iau în considerare orice fel de riscuri posibile create de utilizarea sau transportul bio-deșeurilor în condiții periculoase pentru mediu și sunt suficient de stricte pentru a garanta un înalt nivel de protecție pentru mediu și sănătatea populației.

Justificare

EP 1st reading amendment 112. Bio-waste plays an essential part in the reduction of methane emissions. Moreover, the recovery of bio-wastes contributes to the protection of resources which otherwise would have been used for that purpose. Priority should be given to material recovery of bio-waste.

Amendamentul  63

Poziția comună a Consiliului

Articolul 19b (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 19b

 

Controale

 

(1) Statele membre garantează instituirea și punerea în funcțiune a unor sisteme de asigurare a calității, pentru a monitoriza conformitatea cu cerințele stabilite la articolul 19a.

 

(2) Statele membre asigură efectuarea periodică de teste pentru depistarea substanțelor nocive.

Justificare

EP 1st reading amendment 112. Bio-waste plays an essential part in the reduction of methane emissions. Moreover, the recovery of bio-wastes contributes to the protection of resources which otherwise would have been used for that purpose. Priority should be given to material recovery of bio-waste.

Amendamentul  64

Poziția comună a Consiliului

Articolul 19c (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 19c

 

Deșeurile provenind din prepararea mâncării și resturile de mâncare

 

Valorificarea pentru hrănirea animalelor a deșeurilor netratate provenind din prepararea mâncării și resturile de mâncare este interzisă. Deșeurile provenind din prepararea mâncării și resturile de mâncare sunt eliminate în mod verificabil de către întreprinderi autorizate, sterilizate și evacuate în condiții de siguranță prin operațiuni corespunzătoare. Utilizarea deșeurilor provenind din prepararea mâncării și a resturilor de mâncare pentru hrănirea porcinelor poate fi autorizată de statele membre numai cu condiția monitorizării, din toate punctele de vedere, a operațiunilor de valorificare în condiții de siguranță, a sterilizării și a respectării celorlalte dispoziții prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.

Justificare

EP 1st reading amendment 98/113. Feeding untreated waste from central kitchens and catering facilities harbours a huge risk of disease. Without a regulated and monitored disposal system, the feeding ban is impracticable. Use of verifiably sterilised catering waste in feed should be permissible, under strictly supervised conditions, so as to prevent illegal feeding of untreated waste food.

Amendamentul  65

Poziția comună a Consiliului

Articolul 20 – alineatul 5a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(5a) Toate instalațiile de tratare a deșeurilor periculoase respectă o obligație specifică de autorizare, care include o descriere a măsurilor preconizate pentru a garanta faptul că instalația este proiectată, echipată și exploatată ținând seama de categoriile de deșeuri tratate și de riscurile asociate acestora.

 

Autorizația eliberată de autoritățile competente conține următoarele informații:

 

(a) cantitățile și categoriile de deșeuri periculoase ce pot fi tratate;

 

(b) cerințele tehnice pentru operațiunile de tratare a deșeurilor care asigură un nivel optim de protecție a mediului și garantează un nivel ridicat de siguranță.

 

În cazul în care operatorul unei instalații de tratare a deșeurilor nepericuloase preconizează o modificare a exploatării, care presupune tratarea deșeurilor periculoase, aceasta este considerată o modificare importantă în sensul articolului 2 punctul 10 litera (b) din Directiva 96/61/CE, iar în acest caz se aplică articolul 12 alineatul (2) din directiva respectivă.

Justificare

Permits delivered to hazardous waste treatment facilities should consider the specificities of such wastes and the risks linked to their treatment. No derogation should be allowed. Amendment 58 adopted at 1st Reading dealt with this specific requirement.

Amendamentul  66

Poziția comună a Consiliului

Articolul 21

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Statele membre pot acorda unităților sau întreprinderilor derogări de la obligația prevăzută la articolul 20 alineatul (1) pentru următoarele operațiuni:

Statele membre pot acorda unităților sau întreprinderilor derogări de la obligația prevăzută la articolul 20 alineatul (1) pentru eliminarea propriilor deșeuri nepericuloase la locul de producție.

(a) eliminarea propriilor deșeuri nepericuloase la locul de producție; sau

 

(b) valorificarea deșeurilor.

 

(Partial reintroduction of amendment 161 from first reading.)

Justificare

It is unacceptable to give Member States a blanket possibility to exempt any recovery operation from permit requirements, including even hazardous waste.

Amendamentul  67

Poziția comună a Consiliului

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Nu se acordă derogări pentru tratarea deșeurilor periculoase.

(Partial reintroduction of amendment 161 from first reading in a modified form.)

Justificare

The treatment of hazardous waste should always be subject to a permit.

Amendamentul  68

Poziția comună a Consiliului

Articolul 22 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Pe lângă normele generale prevăzute la alineatul (1), statele membre stabilesc condiții speciale pentru derogările acordate în cazul deșeurilor periculoase, inclusiv pe tipuri de activități, precum și alte eventuale cerințe necesare pentru efectuarea diferitelor forme de valorificare și, unde este cazul, valori limită pentru conținutul de substanțe periculoase al deșeurilor și valori limită de emisie.

eliminat

(Reintroduction of amendment 188 from first reading.)

Justificare

The treatment of hazardous waste should always be subject to a permit.

Amendamentul  69

Poziția comună a Consiliului

Articolul 23 – alineatul 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

 

 

Dacă este posibil, pentru a obține informațiile pertinente pentru acest proces de înregistrare sunt folosite, cu scopul de a reduce la minim birocrația, registrele menținute de autoritatea competentă.

Justificare

Self explanatory amendment, adopted in the first reading amendment 163, in order to avoid duplication of administrative efforts.

Amendamentul  70

Poziția comună a Consiliului

Articolul 24 – alineatul 4a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(4a) Standardele minime adoptate în temeiul prezentului articol nu au statut de legislație comunitară în sensul articolului 12 alineatul (1) litera (c) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

Justificare

This article was added with the common position, but is questionable with regard to the cross-border shipment of waste. When waste is shipped for recovery, an objection can be made under the regulation on shipments of waste, if the standards of a plant to which the waste is to be shipped are lower than those in country of dispatch. This, however, is no longer possible if standards exist at Community level. There is no justification for excluding these grounds for raising an objection, if such minimum standards are established through the comitology procedure.

Amendamentul  71

Poziția comună a Consiliului

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc, în conformitate cu dispozițiile articolelor 1 și 11, programe de prevenire a generării deșeurilor până la …*.

(1) Statele membre adoptă, în conformitate cu articolele 1, 3a și 7a, toate măsurile necesare pentru a-și stabiliza cantitatea globală de deșeuri produse. Stabilizare înseamnă încetarea creșterii cantității de deșeuri produse față de începutul perioadei de stabilizare. Ca un prim pas, statele membre stabilesc, în conformitate cu aceleași articole, programe de prevenire a generării deșeurilor până la …*.

Justificare

Based on amendment moved by the Parliament at the first reading (amendment 69) and on new information. The Parliament gives a high priority to the adoption of targets for the prevention and recycling of wastes.

Amendamentul  72

Poziția comună a Consiliului

Articolul 26 – alineatele 3 și 4

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Statele membre stabilesc valorile de referință calitative sau cantitative specifice adecvate pentru măsurile de prevenire a generării deșeurilor adoptate pentru a monitoriza și pentru a evalua progresul măsurilor și pot stabili și alte obiective calitative sau cantitative și indicatori specifici pe lângă cele prevăzute la alineatul (4), în același scop.

(3) Statele membre stabilesc obiective calitative și cantitative specifice adecvate în cadrul unor astfel de programe, bazate cel puțin pe obiectivul inițial de stabilizare a producerii de deșeuri până în 2012 și de reducere în continuare a acesteia în mod semnificativ până în 2020, în conformitate cu articolul 7a.

(4) Indicatorii pentru măsurile de prevenire a generării deșeurilor pot fi adoptați în conformitate cu procedura menționată la articolul 36 alineatul (3).

 

Justificare

Based on amendment moved by the Parliament at the first reading (amendment 69) and on new information. The Parliament gives a high priority to the adoption of targets for the prevention and recycling of wastes.

Amendamentul  73

Poziția comună a Consiliului

Articolul 26 – alineatul 5

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(5) Comisia elaborează orientări pentru asistarea statelor membre la pregătirea programelor.

(5) Comisia creează un sistem de schimb de informații privind cele mai bune practici în materie de prevenire a producerii de deșeuri și elaborează orientări pentru asistarea statelor membre la pregătirea programelor.

Justificare

Amendment moved at first reading (amendment 69). Such as system would allow authorities to take inspiration from effective measures taken in another member state.

Amendamentul  74

Poziția comună a Consiliului

Articolul 27

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

Statele membre se asigură că planurile de gestionare a deșeurilor și programele de prevenire a generării deșeurilor sunt evaluate cel puțin o dată la șase ani și revizuite după caz.

Statele membre evaluează în mod regulat programele de prevenire a generării deșeurilor și, ca o condiție minimă, le revizuiesc o dată la cinci ani. Agenția Europeană de Mediu include în raportul său anual un bilanț al progreselor înregistrate în finalizarea și punerea în aplicare a acestor programe.

Justificare

The EEA needs to be brought into play to help the Commission and Parliament find out what is going on continuously on the ground. Member States can easily evade surveillance by simply delaying the submission of their reports to the Commission. According to Directive 91/692/EEC, Member States had to submit their periodic reports on the existing Waste Framework Directive by 30 September 2004. By 31 December 2004, only 9 had done so. They were Germany, Denmark, Greece, Finland, Portugal, Sweden, the Czech Republic, Slovenia and Slovakia. Reintroduces Amendment 71 from first reading.

Amendamentul  75

Poziția comună a Consiliului

Articolul 29a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 29a

 

Măsuri suplimentare

 

Până la data de ...* Comisia întocmește un raport în vederea analizării măsurilor care pot contribui la îndeplinirea mai eficientă a obiectivelor menționate la articolele 1 și 3a. Raportul este prezentat Parlamentului European și Consiliului în termen de șase luni de la finalizare, însoțit de propuneri, dacă este cazul.

 

Raportul analizează în special:

 

(a) dacă anexa II ar trebui modificată pentru:

 

(i) a omite cazurile în care operațiunile menționate nu asigură o proporție suficient de mare a deșeurilor care servesc unui scop util pentru a corespunde obiectivului stabilit la articolul 1,

 

(ii) a identifica situațiile în care ar trebui specificată proporția de deșeuri utilizate, în comparație cu cele eliminate, în cadrul unei operațiuni de valorificare, pentru a asigura realizarea obiectivului stabilit la articolul 1,

 

(iii) a specifica un nivel sau niveluri diferit(e) de randament energetic pentru operațiunea de valorificare R1,

 

(iv) a adapta orice referințe în lumina progresului tehnic și științific;

 

(b) dacă anexa I ar trebui modificată pentru:

 

(i) a adăuga orice operațiuni omise în Anexa II,

 

(ii) a adapta orice referințe în lumina progresului tehnic și științific; și

 

(c) dacă specificarea unor standarde minime pentru anumite operațiuni de eliminare sau valorificare va contribui la realizarea obiectivelor stabilite la articolul 10.

 

Obligativitatea acestui raport nu împiedică Comisia să înainteze alte propuneri între timp.

 

* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Reintroduces amendment 61 adopted in first reading. The proposal includes numerous references to the commitology procedure which leaves several important areas subject to amendment without proper scrutiny. This amendment would remedy this by requiring the Commission to report on several important areas with the intention that they would then be in a position to come forward with new proposals for the Parliament and Council to consider. The Commission must have in mind specific proposals already for the areas where it has proposed comitology procedures and it should therefore be in a position to bring these forward quickly. This should not prevent change in the interim, as the amendment makes clear that the Commission can come forward with its own proposals in the interim.

Amendamentul  76

Poziția comună a Consiliului

Articolul 32 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Unitățile și întreprinderile prevăzute la articolul 20 alineatul (1), producătorii de deșeuri periculoase și unitățile și întreprinderile specializate în colectarea și transportul de deșeuri periculoase sau care acționează în calitate de agenți sau brokeri de deșeuri periculoase țin o evidență a cantității, naturii și originii deșeurilor și, dacă este cazul, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare prevăzute pentru deșeuri și, la cerere, pun aceste informații la dispoziția autorităților competente.

(1) Unitățile și întreprinderile prevăzute la articolul 20 alineatul (1), producătorii de deșeuri periculoase și unitățile și întreprinderile specializate în colectarea și transportul de deșeuri periculoase sau care acționează în calitate de agenți sau brokeri de deșeuri periculoase țin o evidență cronologică a cantității, naturii și originii deșeurilor și, dacă este cazul, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare prevăzute pentru deșeuri și, la cerere, pun aceste informații la dispoziția autorităților competente.

Justificare

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 74). Parliament gives a high priority to ensuring that the repeal of the Hazardous Waste Directive does not mean any lowering of standards of protection.

Amendamentul  77

Poziția comună a Consiliului

Articolul 32 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(2) În cazul deșeurilor periculoase, evidența se păstrează timp de cel puțin trei ani, cu excepția unităților și întreprinderilor de transport de deșeuri periculoase, care trebuie să țină o evidență timp de cel puțin 12 luni.

(2) În cazul deșeurilor periculoase, evidența se păstrează timp de cel puțin cinci ani.

La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior, sunt furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior, sunt furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

 

Statele membre se asigură că autoritățile naționale competente țin evidența tuturor unităților și întreprinderilor menționate în capitolul IV și pot solicita acestor unități și întreprinderi să prezinte rapoarte.

(Reinstatement of amendment 74 of first reading)

Justificare

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 74). Parliament gives a high priority to ensuring that the repeal of the Hazardous Waste Directive does not mean any lowering of standards of protection. Hazardous waste treatment as well as transports of hazardous wastes are serious matters. Records for both should be kept for five years to allow sufficient traceability. All establishments or undertakings dealing with waste should be recorded in a register.

Amendamentul  78

Poziția comună a Consiliului

Articolul 34 – alineatul 4a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(4a) Cel târziu la ...*, Parlamentul European și Consiliul, pe baza unui raport al Comisiei, însoțit de o propunere, revizuiesc formula pentru instalațiile de incinerare, menționată la anexa II, nota de subsol la R1.

 

Raportul Comisiei este elaborat pe baza notificărilor din partea statelor membre privind instalațiile de incinerare declarate ca instalații de valorificare, folosindu-se formula de la anexa II, nota de subsol la R1, aflate pe teritoriul lor. Raportul Comisiei analizează în ce măsură formula a avut efectul scontat și a generat un stimulent esențial pentru construirea și exploatarea unui număr mai mare de instalații de incinerare cu un ridicat randament energetic.

 

Pentru ca autoritatea competentă să declare că o instalație este instalație de valorificare sau de eliminare pe baza formulei de la anexa II, nota de subsol la R1, operatorul instalației menționează, în special, cantitatea de energie achiziționată necesară pentru tratarea deșeurilor, precum și forma și cantitatea de energie emisă (electrică și termică).

 

* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Based on the underlying aim of amendment 83 that was adopted at first reading and sought to delete the energy efficiency formula, this compromise should above all lead to transparency regarding the classification of incineration facilities as recovery facilities and also review the formula to see whether the desired effect is also achieved.

Amendamentul  79

Poziția comună a Consiliului

Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Comisia poate elabora orientări pentru interpretarea definițiilor noțiunilor de „valorificare” și „eliminare” din articolul 3 punctele 14 și 18.

(1) Comisia poate elabora orientări pentru interpretarea definițiilor noțiunilor de „valorificare” și „eliminare”.

Justificare

In accordance with article 20.4, “ it shall be a condition of any permit covering incineration or coincineration with energy recovery that the recovery of energy is to take place with a high level of energy efficiency.” To this end, an energy efficiency formula should be published as technical guidance to be applied to ALL incineration facilities, irrelevant as to whether they are classed as recovery or disposal.

Amendamentul  80

Poziția comună a Consiliului

Anexa I – litera D7

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

D 7 Evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin

eliminat

Justificare

EP Amendment at first Reading. Releasing or dumping of waste into the sea should be prohibited because it is unsafe in the long term.

  • [1]  JO C 287 E, 29.11.2007, p. 136.

EXPUNERE DE MOTIVE

At its first reading, the European Parliament adopted some important amendments to the draft directive. It will now insist on their survival in the second reading.

Key amendments in this category were the introduction of targets for recycling and waste prevention, and the insistence on a five-stage waste hierarchy as a general rule.

The Council has erased all reference to targets but the rapporteur has restored the Parliament’s amendments in a modified form, having consulted the Commission. The changes are designed to make the texts more acceptable to the Council, and, in the case of the waste prevention target and industrial waste recycling target, to take account of the need to proceed on a sound statistical base. In the view of the rapporteur and of the Committee, it would be wrong to miss this opportunity to ensure that this directive does more than supply a set of definitions. It is important that there is a real link between it and the aspirations about recycling and prevention set out in the Thematic Strategy on Waste. Without the targets no such link really exists.

There will no doubt be another dispute between the Parliament and the Council on the extent to which the 5 stage waste hierarchy applies and how departures from it may take place. The Parliament wants the hierarchy to apply as a “general rule” and the Council prefers the words “guiding principle”. The rapporteur is not wholly convinced that in the dust of battle at local level the fine distinctions between the two phrases will always be perceived. The key aspect of the issue is that the directive must make clear that departures from the hierarchy cannot take place casually but must be done as part of an ordered process. The original Parliament amendment made the process of departure unduly complex: the rapporteur has simplified it on the basis that national procedures regarding public involvement must apply.

One important aim of the directive is to draw a clear distinction between what is considered “recovery” and what is “disposal” of waste, since Court of Justice judgements put the question in doubt. The amendments adopted at first reading included a definition of “recovery” that would extend the designation to energy from waste plants fulfilling certain energy efficiency criteria: first reading amendments hostile to the concept of securing energy from waste were not adopted. But an amendment was adopted which deleted the draft energy efficiency formula in Annex II. This would have been the yardstick for determining which energy from waste plants could qualify as “recovery” operations.

The rapporteur believes that energy from waste plants can play an important part in dealing with residual waste, which might otherwise go to landfill. She also sees waste as a potentially important fuel at a time when the EU is facing an energy crisis and is increasingly dependent on insecure foreign sources of fuel. Our waste is at least home-grown. Heat and power can be recovered from it. The experience of a number of member states shows that energy from waste can complement recycling and not drive it out. It would surely be a desirable development to apply an energy efficiency formula which “recovery” plants must comply with. Above all such a formula would be a crucial incentive to those building new plants to give priority to energy efficiency.

But it is clear to the rapporteur that there are some MEP colleagues who are opposed fundamentally to the idea of energy from waste plants and who will never vote for them in any shape or form. There are other MEPs, mainly from countries still in the early stages of diverting their waste from landfill, who fear that energy from waste could become the predominant waste management process in their countries, and that it would then discourage investment in recycling, re-use and prevention.

This is where the Parliament’s insistence on the adoption of recycling and prevention targets is so important. The member states want MEPs to recognise that energy from waste can qualify as “recovery”. To win this argument, they need to understand that MEPs will only vote to accept this IF they have the assurance that recycling and prevention targets will be included in the directive. Such targets are an insurance policy against energy from waste becoming the dominant means of waste management.

At its first reading the Parliament adopted improvements to the Commission’s proposals for turning properly treated waste into a recycled product. MEPs were concerned to point the way more clearly towards the need for legislative proposals, under the “end of waste” heading, for specifications for compost, aggregates, paper, glass, metal, end of life tyres and waste textiles. In all these cases, clarifying what rules apply would greatly help the move to recycling. It is a shame that at this point the Council lost its nerve and pushed the issue into the recitals. The rapporteur wants more urgent concrete action and has brought the matter back into the text of the directive.

The Council has been bold on the issue of by-products and has included a definition in article 4. Those lobbying the Parliament are completely split on the issue. The rapporteur believes that this chance to settle on a definition should be seized and not postponed to an unknown date.

The directive takes over two existing directives- on hazardous waste and on waste oils. Many colleagues were uneasy that too many aspects of the existing hazardous waste directive were not being carried over into the waste framework directive. The rapporteur has therefore proposed to reinstate some of the amendments proposed at first reading to remedy this. When the directive first appeared, it looked as if it might damage the interests of waste oil regenerators: the rapporteur is satisfied that the Common Position now strikes the right notes on this issue. The rapporteur welcomes the Council’s text on biowaste, and draws attention to the minor additions which, she feels, should still be made on the subject of producer responsibility

The rapporteur hopes that the directive that finally emerges will be sufficiently clear to avoid further recourse to the European Court of Justice. Safe and sustainable waste management is an important issue for all of us. We really must try to get it right this time.

PROCEDURĂ

Titlu

Revizuirea Directivei-cadru privind deșeurile

Referințe

11406/4/2007 – C6-0056/2008 – 2005/0281(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

13.2.2007                     T6-0029/2007

Propunerea Comisiei

COM(2005)0667 - C6-0009/2006

Data anunțului în plen al primirii poziției comune

21.2.2008

Comisia competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

21.2.2008

Raportor(i)

Data numirii

Caroline Jackson

21.2.2006

 

 

Examinare în comisie

25.2.2008

2.4.2008

 

 

Data adoptării

8.4.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

0

14

Membri titulari prezenți la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Membri supleanți prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Bart Staes

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy