ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση

21.4.2008 - (2008/2009(INI))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Willi Piecyk

Διαδικασία : 2008/2009(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0163/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0163/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση

(2008/2009(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2007)0575, SEC(2007)1283),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συμπεράσματα από τη διαβούλευση για μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική» (COM(2007)0574),

–    έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κοινή τριμερή δήλωση για την καθιέρωση της «ευρωπαϊκής ημέρας για τη θάλασσα» (SEC(2007)1631),

–    έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική για την Ένωση: Ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες» (COM(2006)0275) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007[1],

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 2007 σχετικά με την έγκριση εγγράφου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με θέμα «Σχέδιο δράσης (2007–2009) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη»,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Δύο φορές το 20 έως το 2020 - Η κλιματική αλλαγή και η ευκαιρία της Ευρώπης» (COM(2008)0030,

–    έχοντας υπόψη τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006, η οποία εγκρίθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) στις 23 Φεβρουαρίου 2006, ένα ενιαίο μέσο το οποίο ενσωματώνει και προσαρμόζει τις συμβάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν εγκριθεί από τη ΔΟΕ από το 1919,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπή Αλιείας(A6‑0163/2008),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες είναι σημαντικοί οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ με τις παράκτιες και τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της «προσφέρει» μια ακτογραμμή μήκους 320 000 χιλιομέτρων, στην οποία κατοικεί το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η θαλάσσια βιομηχανία και οι θαλάσσιες υπηρεσίες, καθώς και οι παράκτιες περιφέρειες, συνεισφέρουν κατά 40% στο ΑΕγχΠ της ΕΕ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για όλες τις πολιτικές κατά τον 21ο αιώνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες περιφέρειες απειλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας που οφείλεται στο κλίμα, η οποία μπορεί να προσλάβει τεράστιες διαστάσεις, με δριμείες επιπτώσεις για τους κατοίκους,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες περιφέρειες της ΕΕ, και ιδίως οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειές της, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ασφάλεια έναντι εγκληματικών δραστηριοτήτων όπως η παράνομη μετανάστευση, η τρομοκρατία και το λαθρεμπόριο και όμως είναι εκτεθειμένες σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές καταστροφές,

1.   επικροτεί την έγκριση εκ μέρους της Επιτροπής των ως άνω ανακοινώσεων και του σχεδίου δράσης που παρουσιάζεται στο προαναφερθέν έγγραφο της ομάδας εργασίας·

2.   επαναλαμβάνει τις θέσεις του ψηφίσματός του της 12ης Ιουλίου 2007 και επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή υιοθέτησε τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό αρκετά από τα αιτήματα του Κοινοβουλίου·

3.   επισημαίνει ότι εξαιρετική θαλάσσια διάσταση που προσδίδουν στην ΕΕ οι ακτές της και οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειές της παρέχει μοναδικές ευκαιρίες όσον αφορά την καινοτομία, την έρευνα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, και επισημαίνει ότι οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, επιπροσθέτως, παρέχουν εξαιρετικές βάσεις επικοινωνίας για σκοπούς μεταφορών και ασφάλειας σε κοινοτικό και παγκόσμιο επίπεδο·

4.   υποστηρίζει κατηγορηματικά την πρόθεση της Επιτροπής να εκμεταλλευτεί καλύτερα το δυναμικό των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και των μεταφορών μέσω εσωτερικών πλωτών οδών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και να τις ενσωματώσει γρήγορα στην ενιαία αγορά και εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να επισπεύσει τις προτάσεις της για ένα κοινό χώρο θαλάσσιων μεταφορών παράλληλα με μια συνολική στρατηγική θαλάσσιων μεταφορών για την περίοδο 2008 – 2018·

5.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία καθώς και με τις γείτονες χώρες για την κατάλληλη χρήση των ΔΕΔ-Μ και άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών (όπως το πρόγραμμα Marco Polo) προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα σχέδια δικτύων θαλάσσιων αρτηριών και θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων·

6.   επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να βελτιώσει τον συντονισμό των ευρωπαϊκών οργανισμών που ασχολούνται με τη θαλάσσια εποπτεία υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων (εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικών, παράνομη μετανάστευση και τρομοκρατικές απειλές) με ιδιαίτερη έμφαση στα διεθνή ύδατα·

7.   επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συστήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο θαλάσσιας εποπτείας και να προωθήσει τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ακτοφυλακών των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας για μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, η οποία αναμενόταν να δημοσιευθεί και να παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τα τέλη του 2006·

8.   είναι της γνώμης ότι οι συναφείς προς τη θάλασσα συνεργατικοί όμιλοι είναι οι πλέον κατάλληλοι να συντελέσουν στην επίτευξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει άμεσα το σχέδιο για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συναφών προς τη θάλασσα συνεργατικών ομίλων·

9.   υποστηρίζει την πρόταση καθιέρωσης ετήσιας «Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα»· θεωρεί ότι μια τέτοια ημέρα δράσης θα πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου να τονισθεί η σημασία της θαλάσσιας πολιτικής και πέρα από τους κύκλους των ειδικών, με τη συμμετοχή απλών πολιτών, σχολείων, πανεπιστημίων και ΜΚΟ· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την πρότασή του για την απονομή βραβείου σε υποδειγματικές θαλάσσιες περιοχές ως έναν τρόπο προώθησης βέλτιστων πρακτικών·

10. θεωρεί, ωστόσο, γενικά ότι το σχέδιο δράσης δεν περιλαμβάνει αρκετά συγκεκριμένα μέτρα και παροτρύνει την Επιτροπή να κάνει μελλοντικά πιο φιλόδοξη χρήση των μέσων που της παρέχουν οι Συνθήκες·

11. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης δεν αντιμετωπίζει με δεσμευτικό τρόπο τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι ένα από τα καθήκοντα μιας ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής πρέπει να είναι η προετοιμασία για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτές, και, επειγόντως, ο καθορισμός των απαιτούμενων μέτρων προσαρμογής, ιδιαίτερα όσον αφορά την τήξη των παγετώνων που οδηγεί στην αύξηση της στάθμης των θαλασσών και τον αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών σε λιμένες και παράκτιες περιοχές, και ζητεί να συνεισφέρουν σε αυτό όλες οι σχετικές πολιτικές, ιδίως δε η πολιτική για την έρευνα·

12. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η τήξη των παγετώνων προκαλεί όχι μόνο άνοδο της στάθμης της θάλασσας αλλά και ανεπανόρθωτη ζημία στη ζωή των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών και συνεπώς επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει μια πρωτοβουλία για την Αρκτική και καλεί την επιστημονική κοινότητα και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να διερευνήσουν περαιτέρω δυνατότητες για την προστασία των πολικών καλυμμάτων πάγου·

13. υποστηρίζει ότι η χρηστή διαχείριση των θαλασσών απαιτεί χρηστή διαχείριση των παράκτιων περιοχών και ότι τα κατασκευαστικά έργα στις ακτές της ΕΕ πρέπει συνεπώς να προβλέπουν σε κάθε περίπτωση τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη συνακόλουθη άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τη διάβρωση των παραλιών και την αύξηση της συχνότητας και της έντασης των θυελλών·

14. υποστηρίζει τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2007 να μειωθούν στο μισό οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050 και επαναλαμβάνει το αίτημά του για ουσιαστική συνεισφορά της θαλάσσιας πολιτικής στη μείωση αυτών των εκπομπών, μεταξύ άλλων και με τη συμπερίληψη της ναυσιπλοΐας στην εμπορία εκπομπών και στην ενίσχυση των ερευνητικών προσπαθειών τόσο για τη χρησιμοποίηση των θαλασσών ως πηγής ανανεώσιμης ενέργειας όσο και για την ανάπτυξη καθαρότερων νέων τεχνολογιών προώθησης πλοίων· θεωρεί ότι εάν η Ευρώπη προηγηθεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει και να διευρύνει τον ηγετικό της ρόλο στους τομείς της περιβαλλοντικής τεχνολογίας και της έρευνας·

15.  απευθύνει κατηγορηματική έκκληση προς την Επιτροπή να δείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία ως προς την καταπολέμηση των εκπομπών οξειδίων του θείου και του αζώτου, καθώς και την απόρριψη στερεών ουσιών από τα πλοία· επαναλαμβάνει σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με τον ΙΜΟ (International Maritime Organisation), ειδικότερα όσον αφορά τα αιτήματά του:

· να θεσπιστούν πρότυπα για τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου για τα πλοία που χρησιμοποιούν λιμένες της ΕΕ,

· να χαρακτηριστούν η Μεσόγειος, ο Εύξεινος Πόντος και ο βορειοανατολικός Ατλαντικός περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου (SECA) σύμφωνα με τη σύμβαση MARPOL,

· να μειωθεί η μέγιστη επιτρεπτή περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο από 1,5% σε 0,5% για τα επιβατικά πλοία που κινούνται σε περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου (SECA),

· να θεσπιστούν φορολογικά μέτρα όπως φόροι ή τέλη για τις εκπομπές οξειδίων του θείου και του αζώτου από πλοία, και να αναζητηθούν τρόποι επιβολής αυτών των μέτρων και τελών σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιμένες ή εντός των υδάτων των κρατών μελών της ΕΕ,

· να προωθηθεί η καθιέρωση διαφοροποιημένων τελών λιμένα και οδών ναυσιπλοΐας που θα ευνοούν τα πλοία με χαμηλές εκπομπές οξειδίων του θείου και του αζώτου,

· να εισαχθεί σταδιακά η απαίτηση τα πλοία που βρίσκονται σε λιμένες να χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό που παράγεται στην ξηρά, και

· να υποβληθεί πρόταση οδηγίας της ΕΕ για την ποιότητα των καυσίμων των πλοίων·

16. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, λαμβανομένης υπόψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που πλήττει πολλές πόλεις και περιοχές λιμένων, να παράσχουν σημαντικά καλύτερα κίνητρα για την ηλεκτροδότηση των ελλιμενισμένων πλοίων από την ξηρά· ζητεί, συνεπώς, μια πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας[2], βάσει της οποίας τα κράτη μέλη που επωφελούνται της φοροαπαλλαγής των καυσίμων πλοίου σύμφωνα με το άρθρο 14 της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να απαλλάσσουν από τη φορολογία στον ίδιο βαθμό τον παραγόμενο στην ξηρά ηλεκτρισμό· η ίση μεταχείριση για φορολογικούς λόγους του ηλεκτρισμού και των καυσίμων πλοίου θα μπορούσε να αποτελέσει μείζον κίνητρο για τους λιμένες και τους πλοιοκτήτες ούτως ώστε να βοηθήσουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις με λιμένες επενδύοντας στην ηλεκτροδότηση των ελλιμενισμένων πλοίων·

17. επισημαίνει και πάλι ότι η ρύπανση των θαλασσών από την ξηρά έχει σημαντικό μερίδιο στη συνολική ρύπανση των θαλασσών και ότι η Επιτροπή δεν έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα με το ζήτημα αυτό· επαναλαμβάνει για τον λόγο αυτόν το αίτημά του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει σχέδιο δράσης για την μείωση αυτής της ρύπανσης και υπογραμμίζει το αίτημά του προς τα κράτη μέλη να μεταφέρουν άμεσα στο εσωτερικό δίκαιό τους τις σχετικές νομοθετικές πράξεις όπως η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα· υπογραμμίζει ότι στη μεταφορά της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα εντάσσεται και ένα σχέδιο δράσης για την επισήμανση και απομάκρυνση των αποβλήτων πυρομαχικών της Βόρειας Θάλασσας και τη Βαλτικής από τους περασμένους πολέμους·

18. προτρέπει την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν ένα σχέδιο μελέτης και χαρτογράφησης των ναυαγίων πλοίων και των βυθισμένων αρχαιολογικών χώρων –καθώς αποτελούν τμήμα της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κοινότητας– και συνεπώς να διευκολύνει την κατανόηση και τη μελέτη τέτοιων χώρων και να βοηθήσει στην αποτροπή των λεηλασιών τις οποίες υφίστανται, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα κατάλληλης προστασίας·

19. προτρέπει τους εμπλεκόμενους φορείς να εγκρίνουν την τρίτη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (Erika III) το συντομότερο δυνατόν και καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να εφαρμόζουν τη δέσμη μέτρων χωρίς καθυστέρηση, με στόχο την παροχή των απαραίτητων νόμιμων μέσων για την αποτροπή ή αποκατάσταση ατυχημάτων ή περιστατικών με καταστροφικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη των θαλάσσιων περιφερειών, δύο παραδείγματα των οποίων αποτελούν τα ατυχήματα του Erika και του Prestige·

20. θεωρεί ότι η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική θα πρέπει να αποτελέσει τον περιβαλλοντικό ακρογωνιαίο λίθο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για την ΕΕ· επισημαίνει ότι η εν λόγω οδηγία ορίζει ότι οι περιοχές στις οποίες η κατάσταση της θάλασσας είναι κρίσιμη θα πρέπει να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν ταχύτερα μέτρα για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης· υπογραμμίζει ότι στις περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να συντονίζει τους διάφορους τομείς, τα προγράμματα και τις στρατηγικές και να παρέχει επαρκή χρηματοδοτική στήριξη· τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν δραστηριότητες της ξηράς όπως η γεωργία, η διαχείριση των λυμάτων, οι μεταφορές και η παραγωγή ενέργειας· πιστεύει ότι τέτοιες περιοχές μπορούν να αποτελέσουν πρότυπες περιοχές για μια ουσιαστική και πλήρως ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική·

21. επικροτεί τον απολογισμό της Επιτροπής που αφορά την εξαίρεση των ναυτικών από διάφορους τομείς των ευρωπαϊκών διατάξεων κοινωνικής προστασίας και προστασίας της εργασίας (π.χ. οδηγία 98/59/ΕΚ[3] για τις ομαδικές απολύσεις, οδηγία 2001/23/EΚ[4] σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, οδηγία 2002/14/ΕΚ[5] σχετικά με την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, οδηγία 96/71/ΕΚ[6] σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών)· προτείνει την αναθεώρηση των εν λόγω οδηγιών σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους·

22. προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν έχουν επικυρώσει ακόμη τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν, η οποία εγκρίθηκε με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών και την αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού στον ναυτιλιακό κλάδο μέσω της ενημέρωσης και της κωδικοποίησης ολόκληρου του σώματος των ισχυόντων διεθνών προτύπων εργασίας·

23. προτρέπει την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει την οδηγία 1999/95/ΕΚ[7] για τις ώρες εργασίας των ναυτικών, και τη νομοθεσία για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής αλλά δεν καλύπτονται, ή καλύπτονται μόνον εν μέρει, σε κοινοτικό επίπεδο, όπως είναι επί παραδείγματι οι κανόνες που διέπουν τα γραφεία εύρεσης προσωρινής απασχόλησης ή το δικαίωμα του εργαζομένου να συνάπτει σύμβαση εργασίας·

24. θεωρεί ότι η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών εταίρων είναι ουσιαστική προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η θαλάσσια πολιτική· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία και διασύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών παράκτιων περιφερειών, με την προώθηση συντονισμένων στρατηγικών υπέρ της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας και με την αποτελεσματικότερη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης·

25. επαναλαμβάνει το αίτημά του να ακολουθηθεί μελλοντικά η προσέγγιση για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το σχετικό πολιτικό πλαίσιο, καθώς και την εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή παρέχοντας τη σύνδεση με την ενδοχώρα της Ευρώπης και τις ουσιαστικές πολιτικές της· προτείνει τη δημοσίευση έκθεσης για την ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική ανά δύο έτη και τακτική δημόσια ανταλλαγή απόψεων με όλους τους ενδιαφερομένους· καλεί τις μελλοντικές Προεδρίες του Συμβουλίου να ασχοληθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας τους με τη θαλάσσια πολιτική· επιπροσθέτως, ζητεί να προσδιορίζει σαφώς η Επιτροπή κάθε χρόνο όλα τα έργα που ενισχύονται με κοινοτικούς πόρους και αφορούν τη θάλασσα·

26. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την προώθηση των διαπραγματεύσεων για την καλύτερη από κοινού διαχείριση της θάλασσας με τρίτες χώρες και υποστηρίζει σθεναρά την ενισχυμένη συνεργασία με τις γείτονες χώρες για την προστασία των θαλασσών πέραν των εθνικών δικαιοδοσιών·

27. θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την έρευνα στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας είναι μείζονος σημασίας και πρέπει να χρηματοδοτείται δεόντως, ήδη στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και σε μελλοντικά προγράμματα·

28. συνηγορεί υπέρ του να δοθεί η δέουσα σημασία στη θαλάσσια πολιτική στον προϋπολογισμό και στα μέσα της ΕΕ μετά το 2013 και ζητεί αυτό να αντικατοπτρίζεται στις τακτικές εκθέσεις για την ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική·

29. εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με την οποία η θαλάσσια πολιτική θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις διάφορες ιδιομορφίες των κρατών μελών και των θαλάσσιων περιοχών, ιδίως των παράκτιων περιφερειών, των νησιωτικών περιοχών και των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών·

30. μολονότι αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών στον τομέα αυτό, αναμένει με ενδιαφέρον τη δημοσίευση οδικού χάρτη από την Επιτροπή για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης θαλάσσιας χωροταξίας των κρατών μελών· τονίζει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της οικονομικής, κοινωνικής, εδαφικής και περιβαλλοντικής θεώρησης·

31. επισημαίνει ότι η μοναδική θαλάσσια διάσταση που προσδίδουν στην ΕΕ οι παράκτιες περιφέρειες, τα νησιά και οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η καινοτομία, η έρευνα, το περιβάλλον, η βιοποικιλότητα, η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών με βάση τη θάλασσα καθώς και σε άλλους τομείς, τις οποίες δεν πρέπει να αφήσει ανεκμετάλλευτες η μελλοντική ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική· αναγνωρίζει τη σκοπιμότητα της δημιουργίας κέντρων αριστείας και συνιστά την παροχή κινήτρων και τη στήριξη των πανεπιστημιακών ερευνητικών κέντρων που υπάρχουν ήδη στις παράκτιες περιοχές·

32. τονίζει τη σημασία της ενέργειας των κυμάτων ως εναλλακτικής καθαρής ενεργειακής πηγής και καλεί την Επιτροπή να τη λάβει υπόψη στα μελλοντικά σχέδια δράσης·

33. εκτιμά ότι ο κύριος στόχος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αλιείας πρέπει να είναι η προώθηση του εκσυγχρονισμού και της βιώσιμης, ισορροπημένης και δίκαιης ανάπτυξης του τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ, εξασφαλίζοντας την κοινωνικοοικονομική του βιωσιμότητα και την βιωσιμότητα των πόρων, καθώς και την επισιτιστική ισχυρότητα και ασφάλεια, τον εφοδιασμό των καταναλωτών με αλιευτικά προϊόντα, την διατήρηση των θέσεων εργασίας και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αλιέων·

34. θεωρεί ότι, έως τώρα, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) δεν εξυπηρέτησε δεόντως ούτε τον βιώσιμο χαρακτήρα των θαλάσσιων πόρων ούτε την οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών στόλων και των παράκτιων κοινοτήτων της ΕΕ και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση στην ΚΑΠ ανεπαρκειών όπως ο υπερσυγκεντρωτισμός και η ανικανότητα να ληφθεί υπόψη η περιφερειακή ποικιλομορφία των υδάτων της ΕΕ·

35. πιστεύει ότι η αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των θέσεων εργασίας που συνδέονται με την θάλασσα, ιδίως στον τομέα της αλιείας, εξαρτάται επίσης και από την εξασφάλιση δίκαιου και επαρκούς εισοδήματος, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας (περιλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας) και την πρόσβαση στην κατάρτιση για τους απασχολούμενους στον τομέα αυτό·

36. ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν σε αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων που εκδίδονται από τη μέση επαγγελματική εκπαίδευση για τους πηδαλιούχους και τους μηχανικούς των αλιευτικών σκαφών·

37. επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν μηχανισμοί επιχορηγήσεων ή αντισταθμίσεων για τους αλιείς που έχουν πληγεί από τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες των μέτρων που ελήφθησαν για την αποκατάσταση των αλιευτικών πόρων ή την προστασία των οικοσυστημάτων, ειδικότερα στις πλέον μειονεκτικές περιφέρειες και κοινότητες και στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες·

38. επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης της στήριξης στην επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στον αλιευτικό τομέα στα διάφορα κράτη μέλη, στο πλαίσιο κυρίως του 7ου προγράμματος πλαισίου έρευνας για δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης·

39. ζητεί τη διάθεση κοινοτικής ενίσχυσης για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων απαραίτητων για την εξασφάλιση των κατάλληλων μέσων για την εκκένωση, τη στήριξη και τη διάσωση των πληρωμάτων·

40. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

  • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0343.
  • [2]  ΕΕ L 283, 31.10.2003, σ. 51.
  • [3]  ΕΕ L 225, 12.8.1998, σ. 16.
  • [4]  ΕΕ L 82, 22.3.2001, σ. 16.
  • [5]  ΕΕ L 80, 23.3.2002, σ. 29.
  • [6]  ΕΕ L 18, 21.1.1997, σ. 1.
  • [7]  ΕΕ L 14, 20.1.2000, σ. 29.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρουσίαση της ανακοίνωσης και του σχεδίου δράσης «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» τον Οκτώβριο του 2007, η Επιτροπή ξεκίνησε την προσπάθεια να διατυπώσει, ως επόμενο βήμα μετά την παρουσίαση της Πράσινης Βίβλου για την θαλάσσια πολιτική τον Ιούνιο του 2006 και από μια μονοετή φάση διαβούλευσης, συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα για μια μελλοντική κοινή ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική. Ο εισηγητής επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή υιοθέτησε αρκετά από τα αιτήματα του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου του Ιουλίου 2007. Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση αποτελεί συνέχεια αυτής της διαδικασίας.

Ωστόσο, ο εισηγητής διαπιστώνει ότι από την παρουσίαση των νέων εγγράφων καθίσταται φανερό αυτό που είχε ήδη υποτεθεί στο παρελθόν: φαίνεται πως υπάρχει γενικά στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους ενδιαφερομένους κλάδους ευρεία συναίνεση για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Επιτροπής για τη θαλάσσια πολιτική. Ωστόσο τώρα, κατά τη διατύπωση συγκεκριμένων επιμέρους πολιτικών, φάνηκε πόση σοβαρότητα και ζήλος συνόδευαν αυτήν τη συναίνεση, αφού λείπουν πραγματικά συγκεκριμένες προτάσεις, δράσεις και πολιτικές.

Για τον λόγο αυτόν, ο εισηγητής προτείνει να υπάρξει τώρα επικέντρωση στα σημαντικότερα αιτήματα της κοινοβουλευτικής έκθεσης του Ιουλίου 2007 και να διατυπωθούν συγκεκριμένες πολιτικές. Πρέπει να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα ότι η παρούσα έκθεση δεν περιέχει νέες προτάσεις, αντίθετα, τα αιτήματα που επιλέχθηκαν, περιλαμβάνονται ήδη στην απόφαση του Κοινοβουλίου του Ιουλίου 2007.

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι ο στόχος όλων των προσπαθειών θα πρέπει να συνοψίζεται ως εξής: να είναι οι ωκεανοί και οι θάλασσες της Ευρώπης οι καθαρότεροι στον κόσμο, με την πιο σταθερή βιοποικιλότητα, την πιο αποδοτική οικονομία, την καλύτερη έρευνα και τεχνολογία, την πιο σύγχρονη και καθαρή ναυσιπλοΐα, την καλύτερη εκπαίδευση και επιμόρφωση και τις πιο καινοτόμες ιδέες.

Μετά την παρουσίαση της τέταρτης έκθεσης προόδου του συμβουλίου του ΟΗΕ για τις κλιματικές μεταβολές (IPCC) το 2007, υπάρχει παγκόσμια συμφωνία των επιστημόνων για τις προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η μελλοντική ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική πρέπει να αντιμετωπίσει τις περισσότερες από αυτές. Η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών επιφέρει αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Ο εισηγητής θεωρεί ότι αυτή η γνώση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στους πολιτικούς τομείς της προστασίας των ακτών, του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, του τουρισμού και των λιμένων.

Οι στόχοι να μειωθούν στο μισό οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050 που διατυπώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 πρέπει να εμψυχώνουν και τη θαλάσσια πολιτική· αυτό θα πρέπει να αφορά ιδίως τη συμπερίληψη της ναυσιπλοΐας στην εμπορία εκπομπών.

Επίσης, οι επιστήμονες ζητούν εδώ και καιρό να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδίως για τη χρησιμοποίηση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Αυτό δεν αποτελεί μόνο σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να ενισχύσει και να διευρύνει τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στους τομείς της περιβαλλοντικής τεχνολογίας και της έρευνας.

Ο εισηγητής θέλει να υπογραμμίσει ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της θαλάσσιας πολιτικής πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον. Ειδικά στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής καθίσταται φανερό πόσο στενή είναι η διασύνδεση των επιμέρους πολιτικών και πόσο σημαντικό είναι να θεωρούνται οι εκάστοτε τομείς αλληλοεξαρτώμενα μέρη ενός κυκλώματος. Αυτό σημαίνει πως ένα καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον επηρεάζει εξίσου τη θαλάσσια οικονομία, τον τουρισμό, τη βιοποικιλότητα, την κατάσταση της απασχόλησης και τους λιμένες. Η υποστήριξη αυτού του κυκλώματος προϋποθέτει κυρίως τη βούληση των κρατών μελών, ένα είδος ευρωπαϊκής θαλάσσιας αλληλεγγύης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (2.4.2008)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(2008/2009(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Sérgio Marques

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής (με την ανάπτυξη του θαλάσσιου ενεργειακού δυναμικού, μεταξύ άλλων), της παγκοσμιοποίησης, της περιφερειακής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της προστασίας και της ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει πολλές από τις ιδέες που έχει διατυπώσει το Κοινοβούλιο·

2.   εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με την οποία η θαλάσσια πολιτική θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις διάφορες ιδιομορφίες των κρατών μελών και των θαλάσσιων περιοχών, ιδίως των παράκτιων περιφερειών, των νησιωτικών περιοχών και των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών·

3.   θεωρεί ότι η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών εταίρων είναι ουσιαστική προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η θαλάσσια πολιτική· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία και διασύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών παράκτιων περιφερειών, με την προώθηση συντονισμένων στρατηγικών υπέρ της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας και με την αποτελεσματικότερη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης·

4.   χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής που προβλέπεται στην ανακοίνωσή της για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (COM(2007)0575) και στα συνοδευτικά έγγραφα (SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) και (SEC(2007)1280) και ιδιαίτερα τη στρατηγική της Επιτροπής προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις θαλάσσιες περιοχές και η συνακόλουθη επίδραση στον τουρισμό· επισημαίνει την ανάγκη να αναπροσαρμοστεί αναλόγως η στρατηγική αυτή στις ιδιαιτερότητες των παράκτιων περιφερειών·

5.   επισημαίνει τις δυνατότητες που παρέχει η μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την ανάπτυξη και την προστασία των παράκτιων περιφερειών, των νησιών και των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών της ΕΕ· επιδοκιμάζει την ενσωμάτωση στη θαλάσσια αυτή πολιτική του τουρισμού στις παράκτιες περιφέρειες ως καινοτόμου και ζωτικής σημασίας στοιχείου για την ανάπτυξη και τη συνοχή των περιφερειών αυτών·

6.   τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφερειακές αρχές και οι παράκτιες κοινότητες στην εφαρμογή της νέας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και στο επικείμενο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη θαλάσσια οικονομική δραστηριότητα· τονίζει πόσο σημαντική είναι η υποδομή μεταφορών καλής ποιότητας και υπογραμμίζει τις θετικές συνέπειες που έχει στην ποιότητα της ζωής και την τουριστική βιομηχανία· ζητεί, ως εκ τούτου, από όλους τους ενδιαφερομένους να διασφαλίσουν τη βέλτιστη χρήση των αναπτυξιακών ταμείων·

7.   επισημαίνει τον αντίκτυπο που έχει στα τοπικά οικοσυστήματα η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και του τουρισμού στις παράκτιες περιφέρειες, που συνοδεύεται από αύξηση των μεταφορών κάθε μορφής· επιδοκιμάζει, ως εκ τούτου, την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων· ζητεί επιπλέον βελτίωση της συλλογής δεδομένων όσον αφορά το θαλάσσιο τομέα και τις παράκτιες περιφέρειες·

8.   προσβλέπει στη δημοσίευση δέσμης κατευθυντήριων γραμμών για τα κράτη μέλη σχετικά με τη χάραξη εθνικών, ολοκληρωμένων θαλάσσιων πολιτικών και των ετήσιων εκθέσεων για τη δράση της ΕΕ και των κρατών μελών στον τομέα αυτό· συνιστά μια αποτελεσματική και επωφελή διασύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και των παράκτιων περιφερειών που έχουν σημαντικές γνώσεις και ζωτικής σημασίας ρόλο στον τομέα αυτό·

9.   μολονότι αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών στον τομέα αυτό, αναμένει με ενδιαφέρον τη δημοσίευση οδικού χάρτη από την Επιτροπή για τη διευκόλυνση της θαλάσσιας χωροταξίας των κρατών μελών· προειδοποιεί ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της οικονομικής, κοινωνικής, εδαφικής και περιβαλλοντικής θεώρησης·

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό χώρο θαλάσσιων μεταφορών χωρίς φραγμούς, παράλληλα με μια συνολική στρατηγική θαλάσσιων μεταφορών για την περίοδο 2008 – 2018·

11. τονίζει ότι ένας πραγματικός ευρωπαϊκός χώρος θαλάσσιων μεταφορών χωρίς φραγμούς επιτάσσει μεγαλύτερη ασφάλεια στις παράκτιες περιοχές, τα νησιά και τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αειφορίας·

12. υπενθυμίζει ότι η μοναδική θαλάσσια διάσταση που προσδίδουν στην ΕΕ οι παράκτιες περιφέρειες, τα νησιά και οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η καινοτομία, η έρευνα, το περιβάλλον, η βιοποικιλότητα, η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών με βάση τη θάλασσα καθώς και σε άλλους τομείς, τις οποίες δεν πρέπει να αφήσει ανεκμετάλλευτες η μελλοντική ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική· αναγνωρίζει τη σκοπιμότητα της δημιουργίας κέντρων αριστείας και συνιστά την παροχή κινήτρων και τη στήριξη των πανεπιστημιακών ερευνητικών κέντρων που υπάρχουν ήδη στις παράκτιες περιοχές·

13. μετά τα πρόσφατα ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται πετρελαιοφόρα και τη συνακόλουθη περιβαλλοντική βλάβη, τονίζει την ανάγκη για σαφείς κατευθύνσεις για τη ναυτιλία και διεθνή συνεργασία με στόχο την ενθάρρυνση τρίτων χωρών να εφαρμόσουν τους ίδιους ή παρόμοιους κανόνες·

14. υποστηρίζει την καθιέρωση ειδικής χρηματοδότησης για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διάφορων εμπλεκόμενων περιοχών·

15. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ενοποιήσει μια θαλάσσια Ευρώπη, δίνοντας μια δυναμική, υπεύθυνη και προσηλωμένη στην προστασία και την υποστήριξη των ωκεανών εικόνα, όχι μόνον έναντι των τρίτων αλλά και εντός της ίδιας της ΕΕ·

16. τονίζει τη σημασία της ενέργειας των κυμάτων ως καθαρής εναλλακτικής ενεργειακής πηγής και καλεί την Επιτροπή να τη λάβει υπόψη στα μελλοντικά σχέδια δράσης·

17. εκφράζει τη λύπη και την έκπληξή του για το γεγονός ότι στην ανακοίνωσή της σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της για το 2008 (COM(2007)0640), η Επιτροπή δεν αναφέρεται στα μέτρα που θα πρέπει να εγκριθούν το 2008 στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής, γεγονός που δεν συμβαδίζει με την ύπαρξη σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τη θαλάσσια πολιτική.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alfonso Andria, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Σταύρος Αρναουτάκης, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Jim Higgins, Филиз Хакъева Хюсменова, Mieczysław Edmund Janowski, Румяна Желева, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Евгени Кирилов, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, James Nicholson, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Димитър Стоянов, Margie Sudre, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Andrzej Jan Szejna, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Richard Seeber

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας (3.4.2008)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με μία ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(2008/2009(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pedro Guerreiro

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι προκειμένου «να ληφθεί περισσότερο υπόψη η καλή διαβίωση των παράκτιων κοινοτήτων» και να βελτιωθεί «η διαβίωση των εργαζομένων» στον τομέα της αλιείας δεν είναι δυνατόν να παραθεωρηθεί η σοβαρή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν, η οποία οφείλεται συγκεκριμένα στο γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της αποδοτικότητας της δραστηριότητας και, συνεπώς, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου στους απασχολούμενους στον τομέα της αλιείας·

2.  εκτιμά ότι μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ένωσης δεν πρέπει να λησμονεί ότι η παροχή ενέργειας και τα τρόφιμα συνιστούν ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και στρατηγικούς στόχους που πρέπει και να επιτευχθούν χωρίς να υπερβούμε τα όρια ασφαλείας ως προς την εξάρτηση από το εξωτερικό και ότι η βιώσιμη αλιεία και γεωργία, απαραίτητες πηγές της διατροφής μας, πρέπει να προστατεύονται προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης·

3.  εκτιμά ότι ο κύριος στόχος της «ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής» της Ένωσης στον τομέα της αλιείας πρέπει να είναι η προώθηση του εκσυγχρονισμού και της βιώσιμης, ισορροπημένης και δίκαιης ανάπτυξης του τομέα σε ολόκληρη την Ένωση, εξασφαλίζοντας την κοινωνικο-οικονομική του βιωσιμότητα και την βιωσιμότητα των πόρων, καθώς και την κυριαρχία και την επισιτιστική και ασφάλεια, τον εφοδιασμό των καταναλωτών με αλιευτικά προϊόντα, την διατήρηση των θέσεων εργασίας και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αλιέων·

4.  εκτιμά ότι, έως τώρα, η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) δεν εξυπηρέτησε δεόντως ούτε τον βιώσιμο χαρακτήρα των θαλάσσιων πόρων ούτε την οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών στόλων και των παράκτιων κοινοτήτων της Ένωσης και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση στην κοινή αλιευτική πολιτική ανεπαρκειών όπως ο υπερσυγκεντρωτισμός και η ανικανότητα να ληφθεί υπόψη η περιφερειακή ποικιλομορφία των υδάτων της Ένωσης·

5.  ζητεί την έγκριση κοινής προσέγγισης από το σύνολο των κρατών μελών για την εξάλειψη των πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί και που αλιεύονται από αλιευτικά σκάφη και απορρίπτονται στη θάλασσα μετά από σήμανση·

6.  πιστεύει ότι «η αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των θέσεων εργασίας» που συνδέονται με την θάλασσα, ιδίως στον τομέα της αλιείας, εξαρτάται επίσης και από την εξασφάλιση δίκαιου και επαρκούς εισοδήματος, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας (περιλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλισης) και την πρόσβαση στην εκπαίδευση για τους απασχολούμενους στον τομέα αυτό·

7.  ζητεί να εκπονηθεί μελέτη για τους υφιστάμενους μηχανισμούς καθορισμού των τιμών πρώτης πώλησης και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτοί να συμβάλουν στη διασφάλιση εύλογης αμοιβής στους απασχολούμενους του τομέα, χωρίς να αυξάνουν την τιμή που αναλογεί στον καταναλωτή·

8.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν σε αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων που εκδίδονται από τη μέση επαγγελματική εκπαίδευση στους πλοιάρχους και τους μηχανικούς των αλιευτικών σκαφών·

9.  επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν μηχανισμοί επιχορήγησης ή αντισταθμίσεων για τους αλιείς που έχουν πληγεί από τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες των μέτρων που ελήφθησαν για την αποκατάσταση των αλιευτικών πόρων ή την προστασία των οικοσυστημάτων, ειδικότερα στις πλέον μειονεκτικές περιφέρειες και κοινότητες και στις ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες περιφέρειες·

10. ζητεί από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα προσδιορισμού των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ένωσης, να διευκρινίσει το ακριβές περιεχόμενο της «στέρεης οικονομικής βάσης» και, με βάση την αρχή ότι για τις νέες προτεραιότητες απαιτούνται και νέα οικονομικά μέσα, απορρίπτει την χρηματοδότησή τους από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική·

11. επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης της στήριξης στην επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στον αλιευτικό τομέα στα διάφορα κράτη μέλη, στο πλαίσιο κυρίως του εβδόμου προγράμματος πλαισίου για δράσεις έρευνας, επίδειξης και τεχνολογικής ανάπτυξης·

12. ζητεί τη διάθεση κοινοτικής ενίσχυσης για την έγκριση αποτελεσματικών μέτρων απαραίτητων για την εξασφάλιση των κατάλληλων μέσων για την εκκένωση, τη στήριξη και τη διάσωση των πληρωμάτων·

13. ζητεί τη χορήγηση ενίσχυσης για την εγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό από τα κράτη μέλη των μέσων τους εποπτείας, επαλήθευσης και ελέγχου των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών·

14. υπογραμμίζει ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ένωσης βασίζεται σε ένα πλαίσιο συνεργασίας των κρατών μελών και ότι η επεξεργασία και υιοθέτηση εθνικών θαλάσσιων πολιτικών, στους διάφορους τομείς, αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως έχει επισημάνει και η ίδια η Επιτροπή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.4.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ιωάννης Γκλαβάκης, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Josu Ortuondo Larrea, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ilda Figueiredo, Willem Schuth

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.4.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Jelko Kacin, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Samuli Pohjamo