ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на превеждането на помощта за тютюна на фонд „Тютюн“ на Общността за годините 2008 г. и 2009 г. и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на финансирането на фонд „Тютюн” на Общността

21.4.2008 - (COM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS)) - *

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Sergio Berlato

Процедура : 2008/0020(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0164/2008
Внесени текстове :
A6-0164/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на превеждането на помощта за тютюна на фонд „Тютюн“ на Общността за годините 2008 г. и 2009 г. и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на финансирането на фонд „Тютюн” на Общността

(COM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0051),

–   като взе предвид член 37, параграф 2, алинея 3 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0062/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по бюджети (A6‑0164/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  счита, че всяка предвидена сума трябва да бъде съвместима с тавана на функция 2 от Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2007-2013 г. и изтъква, че годишната сума ще бъде решена в рамките на годишната бюджетна процедура и ще бъде оценена в многогодишен контекст;

3.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

4.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

5.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регламент на Съвета изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на превеждането на помощта за тютюна на фонд „Тютюн“ на Общността за годините 2008 г. и 2009 г. и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на финансирането на фонд „Тютюн“ на Общността

Регламент на Съвета изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на превеждането на помощта за тютюна на фонд „Тютюн“ на Общността за периода 2009 - 2012 г. и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на финансирането на фонд „Тютюн“ на Общността

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Съгласно член 110й от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на определени регламенти, на производителите на суров тютюн се отпуска помощ за тютюна за реколти 2006 г. до 2009 г.

(1) Съгласно член 110й от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на определени регламенти, на производителите на суров тютюн се отпуска помощ за тютюна до реколта 2012 г.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1а) Като има предвид многобройните реформи, осъществени след 2004 г., по-специално в отрасъла за производство на плодове и зеленчуци, счита за уместно производителите на суров тютюн да не се поставят в дискриминационно положение по отношение на другите европейски земеделци.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Кампаниите, финансирани от фонд „Тютюн“ на Общността, се оказаха много успешни, а също и положителен пример за сътрудничество между селското стопанство и политиката в областта на общественото здраве. С цел да се гарантира продължаването на тези кампании и като се има предвид, че Фондът винаги е бил финансиран чрез превеждане от помощта за тютюна, е целесъобразно да се преведе сума, равна на 5 % от помощта за тютюна, отпусната за календарните години 2008 г. и 2009 г., на фонд „Тютюн“ на Общността.

(3) Кампаниите, финансирани от фонд „Тютюн“ на Общността, се оказаха много успешни, а също и положителен пример за сътрудничество между селското стопанство и политиката в областта на общественото здраве. С цел да се гарантира продължаването на тези кампании и като се има предвид, че Фондът винаги е бил финансиран чрез превеждане от помощта за тютюна, е целесъобразно да се преведе сума, равна на 6% от помощта за тютюна, отпусната за календарните години от 2009 г. до 2012 г., на фонд „Тютюн“ на Общността.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1 (нова)

Регламент (EO) № 1782/2003

Член 110й

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Регламент (ЕО) №1782/2003 се изменя, както следва:

 

1) Член 110й се заменя със следния текст:

 

Член 110й

Приложно поле

 

За реколтите до 2012 г. може да бъде отпусната помощ за земеделските производители, които произвеждат суров тютюн по код NC 2401, съгласно условията, установени в настоящата глава.”

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 a (нова)

Регламент (EO) № 1782/2003

Член 110 л

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

 

1а) Таблицата от член 110 л се заменя със следния текст:

 

(В милиони евро)

2009-2012

 

Германия

p.m.

 

Испания

p.m.

 

Франция

p.m.

 

Италия (с изключение на Пулия)

p.m.

 

Португалия

p.m.

Обосновка

Les montants devront être ajustés en fonction des modifications apportées à la proposition de la Commission.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (EO) № 1782/2003

Член 110 м

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 110м от Регламент (ЕО) № 1782/2003 се заменя със следното:

3) Член 110м се заменя със следното:

„Член 110мПревеждане на

фонд „Тютюн“ на Общността

„Член 110мТрансфер към

фонд „Тютюн“ на Общността

За календарна година 2006 г. - сума, равна на 4 %, а за календарни години 2007 г., 2008 г. и 2009 г. – 5 % от помощта, отпусната в съответствие с настоящата глава, се използва за финансиране на информационни кампании към фонд „Тютюн“ на Общността, предвиден в член 13 от Регламент (ЕИО) № 2075/92.“

За календарна година 2006 г. - сума, равна на 4 % от помощта, отпусната в съответствие с настоящата глава, 5 % за календарна година 2007 г. и 6% за календарните години в периода 2009-2012 г. се използва за финансиране на информационни кампании към фонд „Тютюн“ на Общността, предвиден в член 13 от Регламент (ЕИО) № 2075/92.“

Обосновка

Une retenue inopinée sur les aides de 2008, étant donné que les contrats de culture sont actuellement sur le point d'être conclus, voire dans certains États membres déjà conclus, en incluant la mention des primes pour la récolte 2008, risque d'entraîner un nombre énorme de recours. Le Fonds communautaire du tabac doit continuer à être soutenu voire relancé. La Commission est donc invitée à préparer un programme adéquat d'action pluriannuelle pour plus de 81 millions d'euros.

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 в (нова)

Регламент (EO) № 1782/2003

Член 143 д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в) Член 143д се заличава.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1г (нова)

Регламент (EO) № 1782/2003

Приложение VII – точка I – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г) Приложение VII, точка I, втора алинея се заличава.

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 2

Регламент (EO) № 1234/2007

Член 104 – параграф 2 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„б) за календарни години 2006 г. до 2009 г., в съответствие с член 110м от Регламент (ЕО) №1782/2003.”

„б) за календарни години 2006 г. и 2007 г. и от 2009 до 2012 г., в съответствие с член 110м от Регламент (ЕО) №1782/2003.”

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

D'une manière cohérente avec ses résolutions antérieures sur le sujet, le Parlement européen réaffirme la grande importance pour les citoyens européens des actions menées par le Fonds communautaire du tabac, que gère la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs de la Commission, et destinées de manière exclusive à promouvoir des initiatives d'information sur les dommages causés par le de tabagisme. Il estime que le fonds lui-même doit continuer à être financé et relancé. Il invite donc la Commission à élaborer un programme pluriannuel qui, grâce aux modifications apportées par les amendements déposés, pourra disposer d'un montant de plus de 81 millions d'euros, sans aucun alourdissement du budget de l'Union.

Le Parlement a abordé de nombreuses fois ce dossier. Il est, lui aussi, pleinement conscient, ainsi qu'il l'a dit dans sa résolution législative du 10 mars 2004[1], que le niveau de la production européenne de tabac brut, qui, dorénavant réduite, se concentre sur quelques aires spécialisées de l'Union européenne, souvent en retard de développement, et qui représente moins de 4 % de la production mondiale, n'a aucun impact sur la consommation des produits finis du tabac.

L'Union européenne est le principal importateur mondial de tabac brut. Elle s'approvisionne dans les pays tiers pour plus de 70 % de ses besoins, souvent en avantageant des tabacs produits dans des conditions de moindre contrôle que leurs homologues européens, principalement au Brésil, au Malawi, en Argentine, en Indonésie, au Zimbabwe, en Inde et en Chine, ce qui détermine d'ailleurs un déficit commercial dépassant les 1,2 milliards d'euros par an.

Le Parlement est informé que dans les États Membres où l'aide au tabac a été complètement découplée, en plus de l'annulation des transferts destinés au Fonds, on a assisté à l'abandon total, ou presque total, de la production, sans que ne soit pour autant apparue aucune alternative durable du point de vue de l'économie et de l'emploi, contrairement à ce qui était attendu, avec de gravissimes effets négatifs sur l'ensemble de l'espace rural intéressé et sans déterminer aucune variation notable dans la consommation locale des produits finis du tabac.

La Commission a toujours lié l'existence du Fonds communautaire du tabac au régime de soutien en faveur des cultivateurs de tabac. Cette approche, pour discutable qu'elle soit étant donné l'absence d'un lien direct de causalité, peut s'expliquer par des raisons budgétaires, puisqu'il s'agit de l'unique source de financement prévue. En épousant cette logique, à supposer que les campagnes d'information continuent à être utiles dans les années à venir pour tous les citoyens de l'Union européenne, on trouvera tous les amendements proposés ici opportuns et nécessaires.

Le Parlement saisit donc l'occasion de réaffirmer ses propres vues déjà exprimées dans sa résolution du 10 mars 2004 et accueille favorablement la demande, récemment et officiellement présentée à la Commission par les ministres de la quasi-totalité des États membres producteurs, y compris des pays qui, en leur temps, avaient opté pour le découplage complet, et des nouveaux États membres, visant à ce que la Commission présente une proposition de règlement en vue de proroger le régime actuel d'aide au tabac jusqu'à l'année 2013. La question doit être étudiée dans le cadre des discussions qui sont en cours autour du bilan de santé de la politique agricole commune.

En ce qui concerne la proposition d'opérer une retenue sur les aides, non prévue jusqu'à présent, pour l'année civile 2008, étant donné que les contrats de cultures de tabac pour la récolte 2008 sont actuellement sur le point d'être conclus voire, dans certains États membres, déjà conclus (en incluant l'indication du montant des primes pour la récolte 2008), le Parlement estime que l'acceptation d'une telle proposition risquerait d'engendrer un grand nombre de recours devant les tribunaux et donc un contentieux qui, à la fin, serait de toutes façons dommageable presque uniquement aux producteurs agricoles.

  • [1]               Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2003) 698 – C5-0597/2003 – 2003/0278(CNS))

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (Le Parlement estime enfin que l'extension de la retenue jusqu'à la campagne 2012 et l'augmentation du pourcentage de retenue au profit du Fonds jusqu'à 6 % doivent permettre de constituer une dotation financière de plus de 81 millions d'euros, suffisante pour les actions du Fonds communautaire du tabac jusqu'en 2013.9.4.2008)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на превеждането на помощта за тютюна на фонд „Тютюн“ на Общността за годините 2008 г. и 2009 г. и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на финансирането на фонд „Тютюн” на Общността
(COM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS))

Докладчик по становище: Wiesław Stefan Kuc

SHORT JUSTIFICATION

1. Background

The proposal is based on Article 37(2), subparagraph 3 of the Treaty (Agriculture - consultation procedure) and has been brought forward by DG AGRI of the Commission, although budget lines in Title 05 and title 17 (Public Health) are concerned: 05 03 02 22 - tobacco aid with EUR 293 million (AL 2008) and 17 03 02 - Community Tobacco Fund with EUR 14,25 million. (Budget 2008).

The Commission proposes to extend the financing of the Community Tobacco Fund for the next two harvest years (2008 and 2009, budget years 2009 and 2010), in order to bring it in line with Article 110j of Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003[1], which grants aid to producers of raw tobacco until harvest year 2009. Since the reform of the Common Market Organisation for tobacco in 2004, the Fund has financed information policies to improve public awareness of the effects of tobacco consumption. In the current funding period, the Fund gave support to the "HELP – for a life without tobacco" campaign[2], covering communication actions taken by Directorate-General for Health and Consumer Protection (DG SANCO).

It is proposed to the Council that this be extended for the calendar years 2008 and 2009. The Fund takes 5 percent of the total budget for tobacco subsidies in 2008 and 2009 with a current maximum ceiling for tobacco aid at EUR 337,937 million. The amount of maximum annual 5 percent is being transferred to the Fund (EUR 16,897 million).

The Commission considers it useful to continue using the Fund to finance actions to inform about the harmful effects of smoking.

Article 104(2) of Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007[3] establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products ("Single CMO Regulation") provides for the funding of the Community Tobacco Fund by the transfer of a certain amount of tobacco aid for the calendar years 2006 and 2007 in accordance with Article 110m of Regulation (EC) No 1782/2003. The Community Tobacco Fund has always been funded by the transfer of part of the tobacco aids. Council Regulation (EC) No 864/2004 finally extended the tobacco aid to 2008 and 2009 without accordingly extending the funding of the Community Tobacco Fund by a reduction of the tobacco aid.

2. The projects financed by the Fund

The Fund’s public health objectives

-  Raising public awareness of the harmful effects of tobacco consumption, including passive smoking.

- Improving the relevance and effectiveness of the messages put across about the harmful effects of tobacco consumption, and the methods of communication used (language and images).

- Preventing and stopping smoking.

- Disseminating the results to the national authorities and the relevant sectors.

3. Financial implications

The current maximum ceiling for tobacco aid being at EUR 337,937 million, meaning that the maximum annual amount which can be transferred to the Fund is EUR 16,897 million.

A possible prolongation of the Fund would not involve any additional Community expenditure. It extends the possibility foreseen in Article 110m of Regulation (EC) No 1782/2003 to the transfer in 2008 and 2009 (budget years 2009 and 2010) 5% of the amount of tobacco aid under "Direct Aids" to the "Community Tobacco Fund". The ceilings on tobacco aid remain unchanged and the maximum annual amount which can be transferred amounts to EUR 16,897 million (EUR 337,937 million x 5% = EUR 16,897 million). This amount from line 05 03 02 22 will be available instead under budget line 17 03 02 – Community Tobacco Fund. As this is a transfer between titles, this measure does not entail any additional budget appropriations.

4. Amendments

It is clear that this proposal is also subject to the mid-term review of the Multi-annual Financial Framework foreseen in Declaration 3 of the IIA of 17 May 2006 and the conclusions of the European Council ("full, wide-ranging review covering all aspects of EU spending, including the CAP").

The Committee on Budgets calls on the Committee on Agriculture and Rural Development, as the committee responsible, to incorporate the following amendment in its report:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1a. Счита, че всяка предвидена сума трябва да бъде съвместима с тавана на функция 2 от многогодишната финансова рамка (МФР) за 2007-2013 г., преразгледана с Решение 2008/29/ЕО от 18 декември 2007 г., и изтъква, че годишната сума ще бъде решена в рамките на годишната бюджетна процедура и ще бъде оценена в многогодишен контекст.

Justification

This amendment aims to recall that the proposal, being part of the CAP, it is not only subject to the mid-term review of the Multi-annual Financial Framework foreseen in Declaration 3 of the IIA of 17 May 2006 and the conclusions of the European Council ("full, wide-ranging review covering all aspects of EU spending, including the CAP"), but also subject to scrutiny within the annual Budget Procedure.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Фонд „Тютюн“ на Общността

Позовавания

COM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

Водеща комисия

AGRI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

21.2.2008 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Wiesław Stefan Kuc

20.2.2008

 

 

Разглеждане в комисия

1.4.2008 г.

8.4.2008 г.

 

 

Дата на приемане

8.4.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Cătălin-Ioan Nechifor, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Thijs Berman, Richard Corbett, Libor Rouček

  • [1]  OJ L 270, 21.10.2003, p. .1 Consolidated version: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1782:DE:NOT
  • [2]  see www.help-eu.com
  • [3]  OJ L 229, 16.11.2007, p. 1.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Фонд „Тютюн“ на Общността

Позовавания

COM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

Дата на консултация с ЕП

12.2.2008 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

21.2.2008 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

21.2.2008 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Sergio Berlato

21.1.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

31.3.2008 г.

17.4.2008 г.

 

 

Дата на приемане

17.4.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García

Дата на внасяне

21.4.2008 г.