BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår overførsel af tobaksstøtte til Fællesskabsfonden for Tobak for 2008 og 2009 og forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår finansiering af Fællesskabsfonden for Tobak

  21.4.2008 - (KOM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS)) - *

  Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  Ordfører: Sergio Berlato

  Procedure : 2008/0020(CNS)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0164/2008
  Indgivne tekster :
  A6-0164/2008
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår overførsel af tobaksstøtte til Fællesskabsfonden for Tobak for 2008 og 2009 og forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår finansiering af Fællesskabsfonden for Tobak

  (KOM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS))

  (Høringsprocedure)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0051),

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 37, stk. 2, tredje afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0062/2008),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

  –   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Budgetudvalget (A6‑0000/2008),

  1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

  2.  finder, at den finansieringsramme, der er angivet, skal være forenelig med loftet for udgiftsområde 2 i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2007-2013 som ændret ved afgørelse 2008/29/EF af 18. december 2007, og påpeger, at det årlige beløb vil blive fastsat under den årlige budgetprocedure og vurderet i en flerårig sammenhæng;

  3.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

  4.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  5.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

  6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  Ændringsforslag  1

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Titel

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår overførsel af tobaksstøtte til Fællesskabsfonden for Tobak for 2008 og 2009 og forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår finansiering af Fællesskabsfonden for Tobak

  Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår overførsel af tobaksstøtte til Fællesskabsfonden for Tobak for 2009- 2012 og forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår finansiering af Fællesskabsfonden for Tobak

  Ændringsforslag  2

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1) Efter artikel 110j i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af visse forordninger kan der ydes tobaksstøtte til producenter af råtobak for høstårene 2006 til 2009.

  (1) Efter artikel 110j i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af visse forordninger kan der ydes tobaksstøtte til producenter af råtobak indtil høståret 2012.

  Ændringsforslag  3

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1a) I betragtning af de talrige reformer, der har fundet sted siden 2004, navnlig inden for frugt- og grøntssektoren, er det vigtigt ikke at udsætte producenterne af råtobak for forskelsbehandling i forhold til de øvrige europæiske landbrugere.

  Ændringsforslag  4

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3) De foranstaltninger, som Fællesskabsfonden for Tobak har finansieret, har haft stor succes og har tjent som et positivt eksempel på samarbejdet mellem landbrug og sundhedspolitikker. Med henblik på at sikre videreførelsen af sådanne foranstaltninger, og fordi fonden altid er blevet finansieret ved overførsel af tobaksstøtte, bør der overføres et beløb svarende til 5 % af den tobaksstøtte, der for kalenderårene 2008 og 2009 ydes til Fællesskabsfonden for Tobak.

  (3) De foranstaltninger, som Fællesskabsfonden for Tobak har finansieret, har haft stor succes og har tjent som et positivt eksempel på samarbejdet mellem landbrug og sundhedspolitikker. Med henblik på at sikre videreførelsen af sådanne foranstaltninger, og fordi fonden altid er blevet finansieret ved overførsel af tobaksstøtte, bør der overføres et beløb svarende til 6 % af den tobaksstøtte, der for kalenderårene 2009 til 2012 ydes til Fællesskabsfonden for Tobak.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1 – nr. -1 (nyt)

  Forordning (EF) nr. 1782/2003

  Artikel 110 j

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1) Artikel 110j i forordning (EF) nr. 1782/2003 affattes således:

   

  ”For høstårene indtil 2012 kan der ydes støtte til landbrugere, som producerer råtobak henhørende under KN-kode 2401, på de betingelser, der er fastsat i dette kapitel.”

  Ændringsforslag  6

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)

  Forordning (EF) nr. 1782/2003

  Artikel 110 l

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1a) I artikel 110l affattes tabellen således:

   

  (I millioner EUR)

   

   

  2009-2012

   

  Tyskland

  p.m.

   

  Spanien

  p.m.

   

  Frankrig

  p.m.

   

  Italien (undtagen Puglia)

  p.m.

   

  Portugal

  p.m.

  Begrundelse

  Beløbene bør justeres som følge af ændringerne til Kommissionen forslag.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1

  Forordning (EF) nr. 1782/2003

  Artikel 110 m

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 110m i forordning (EF) nr. 1782/2003 affattes således:

  1b) Artikel 110m affattes således:

  "Artikel 110 m

  Overførsel til Fællesskabsfonden for Tobak

  "Artikel 110 m

  Overførsel til Fællesskabsfonden for Tobak

  Et beløb svarende til 4 % for kalenderåret 2006 og 5 % for kalenderårene 2007, 2008 og 2009 af den støtte, der ydes i henhold til dette kapitel, tjener til finansiering af oplysningskampagner, der tilrettelægges af Fællesskabsfonden for Tobak, jf. artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2075/92."

  Et beløb svarende til 4 % for kalenderåret 2006, 5 % for kalenderåret 2007 og 6 % for kalenderårene 2009-2012 af den støtte, der ydes i henhold til dette kapitel, tjener til finansiering af oplysningskampagner, der tilrettelægges af Fællesskabsfonden for Tobak, jf. artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2075/92."

  Begrundelse

  Una trattenuta non prevista sugli aiuti per il 2008, tenuto conto che i contratti di coltivazione sono attualmente in pieno corso, se non, per alcuni Stati Membri, già da tempo conclusi, compresa l’indicazione dei premi per il raccolto 2008, può generare un enorme numero di ricorsi giuridici. Il Fondo comunitario del tabacco deve continuare ad essere sostenuto e rilanciato e si invita pertanto la Commissione ad elaborare un adeguato programma di azione pluriennale per un importo di oltre 81 milioni di euro.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)

  Forordning (EF) nr. 1782/2003

  Artikel 143 e

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1c) Artikel 143e udgår.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1 – nr. -1 d (nyt)

  Forordning (EF) nr. 1782/2003

  Bilag VII – punkt I – afsnit 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1d) Bilag VII, punkt I, andet afsnit, udgår.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 2

  Forordning (EF) nr. 1234/2007

  Artikel 104 – stk. 2 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  "b) for kalenderårene 2006 til 2009 i henhold til artikel 110m i forordning (EF) nr. 1782/2003."

  "b) for kalenderårene 2006 til 2007 og 2009 til 2012 i henhold til artikel 110m i forordning (EF) nr. 1782/2003."

  BEGRUNDELSE

  I tråd med sine lovgivningsmæssige beslutninger på området understreger Parlamentet den store betydning for de europæiske borgere af de aktiviteter, der udfoldes af Fællesskabsfonden for Tobak, der forvaltes af Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, og som udelukkende er rettet mod at fremme oplysningskampagner om de skadelige virkninger af tobaksprodukter. Parlamentet mener, at finansieringen af denne fond bør fortsætte, og at fonden bør relanceres, og det opfordrer Kommissionen til at udarbejde et flerårigt program, som med ændringerne i de her forelagte ændringsforslag vil kunne regne med et beløb på over 81 mio. EUR, uden at det kommer til at medføre nogen yderligere belastning for EU-budgettet.

  Parlamentet har behandlet dette spørgsmål mange gange tidligere, og det er, som det fremgår af dets lovgivningsmæssige beslutning af 10. marts 2004[1], fuldt ud klar over, at den europæiske produktion af råtobak, der i dag er begrænset og koncentreret i nogle få specifikke områder i EU, der ofte er præget af udviklingsefterslæb, og som udgør mindre end 4 % af den globale produktion, ikke har nogen indvirkning på forbruget af slutprodukterne.  

  EU er verdens største importør af råtobak og dækker over 70 % af sit forbrug via import fra tredjelande, hvor kontrollen med tobaksproduktionen ofte er mindre omfattende end i Europa, især Brasilien, Malawi, Argentina, Indonesien, Zimbabwe, Indien og Kina. EU’s handelsudskud på tobak beløber sig til 1,2 mia. EUR om året.

  Parlamentet er orienteret om, at der i de medlemsstater, hvor tobaksstøtten er blevet afkoblet fuldt ud, og hvor der ikke overføres midler til fonden, er sket en fuldstændig eller næsten fuldstændig indstilling af produktionen, og at der ikke, hvilket ellers var forventet, er set økonomisk og beskæftigelsesmæssigt bæredygtige alternativer. Denne udvikling har yderst alvorlige konsekvenser for de berørte landdistrikter i deres helhed - men har ingen indvirkning på det lokale tobaksforbrug.

  Kommissionen har altid knyttet Fællesskabsfonden for Tobaks eksistens sammen med støtteordningen for tobaksproducenter. Denne fremgangsmåde kan, uanset hvor diskutabel den kan forekomme at være, eftersom der ikke er nogen direkte kausalitetssammenhæng, forklares med budgetmæssige overvejelser, da der er tale om den eneste mulige finansmåde. Ud fra denne tankegang og i formodning om, at der også vil være behov for oplysningskampagner rettet mod alle EU’s borgere i de kommende år, forekommer alle de stillede ændringsforslag relevante og nødvendige.

  Parlamentet benytter således lejligheden til at gentage de overvejelser, det udtrykte i den nævnte beslutning af 10. marts 2004, og stiller sig positivt til den anmodning, der for nylig formelt blev rettet til Kommissionen af næsten samtlige producentmedlemsstaters ministre, inklusive lande, som i sin tid støttede en fuldstændig afkobling, og de nye medlemsstater, om at udarbejde et forslag til forordning om forlængelse af den nuværende støtteordning for tobak til 2013. Dette spørgsmål bør behandles i forbindelse med de igangværende drøftelser om den fælles landbrugspolitiks sundhedstjek

  Hvad angår forslaget om at et indføre et ikke tidligere planlagt fradrag i støtten for kalenderåret 2008 mener Parlamentet i betragtning af, at man allerede er i fuld gang med at indgå dyrkningskontrakter om tobak for høståret 2008, hvis disse kontrakter da ikke - for nogle medlemsstaters vedkommende - allerede er indgået (i hvilken forbindelse der tages højde for støttebeløbet for høståret 2008), at forslaget, hvis det vedtages, risikerer at afstedkomme et stort antal søgsmål og dermed en retstvist, som uanset hvad næsten udelukkende vil skade landbrugerne.

  Endelig mener Parlamentet, at der med en forlængelse af fradraget frem til høståret 2012 og en forhøjelse af fradragsprocenten til fonden til 6 % kan tilvejebringes et beløb på over 81 mio. EUR, hvilket vil være tilstrækkeligt til at dække Fællesskabsfonden for Tobaks aktiviteter frem til 2013.

  • [1]  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (KOM(2003) 698 - C5-0597/2003 - 2003/0278(CNS))

  UDTALELSE fra Budgetudvalget (9.4.2008)

  til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

  om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår overførsel af tobaksstøtte til Fællesskabsfonden for Tobak for 2008 og 2009 og forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår finansiering af Fællesskabsfonden for Tobak
  (KOM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS))

  Rådgivende ordfører: Wiesław Stefan Kuc

  KORT BEGRUNDELSE

  1. Baggrund

  Retsgrundlaget for forslaget er artikel 37, stk. 2, afsnit 3, i traktaten (Landbruget - høringsprocedure), og det er fremsat af Generaldirektoratet for Landbrug i Kommissionen, selv om det vedrører budgetposter i afsnit 05 og afsnit 17 (Sundhed): 05 03 02 22 - tobaksstøtte med 293 mio. EUR (ændringsskrivelse 2008) og 17 03 02 - Fællesskabsfonden for Tobak med 14,25 mio. EUR (budgettet for 2008).

  Kommissionen foreslår at videreføre finansieringen af Fællesskabsfonden for Tobak til de næste to høstår (2008 og 2009, regnskabsårene 2009 og 2010) for at skabe overensstemmelse med artikel 110j i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003[1], der yder støtte til producenter af råtobak indtil høståret 2009. Siden reformen af den fælles markedsordning for tobak i 2004 har fonden finansieret oplysningsforanstaltninger, der skal forbedre offentlighedens kendskab til tobaksforbrugets virkninger. I den nuværende finansieringsperiode har fonden ydet støtte til kampagnen HJÆLP – for et liv uden tobak[2], der omfatter oplysningsforanstaltninger truffet af Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse (GD SANCO).

  Det foreslås Rådet, at ordningen videreføres i kalenderårene 2008 og 2009. Fonden tager 5 procent af det samlede budget for tobaksstøtte i 2008 og 2009 med et loft over tobaksstøtten, som i øjeblikket ligger på 337,937 mio. EUR. Et beløb på højst 5 procent om året overføres til fonden (16,897 mio. EUR).

  Efter Kommissionens opfattelse er det vigtigt fortsat at anvende fonden til at finansiere foranstaltninger, der skal oplyse offentligheden om rygningens skadelige virkninger.

  I artikel 104, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007[3] om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) er der fastsat bestemmelser om finansiering af Fællesskabsfonden for Tobak gennem overførsel af et vist beløb af tobaksstøtten for kalenderårene 2006 og 2007 i henhold til artikel 110m i forordning (EF) nr. 1782/2003. Fællesskabsfonden for Tobak er altid blevet finansieret gennem overførsel af en del af tobaksstøtten. Ved Rådets forordning (EF) nr. 864/2004 blev tobaksstøtten videreført til kalenderårene 2008 og 2009, uden at der blev fastsat bestemmelser om videreførelse af finansieringen af Fællesskabsfonden for Tobak gennem en nedsættelse af tobaksstøtten.

  2. Projekter finansieret af fonden

  Fondens mål på sundhedsområdet

  - Forbedring af offentlighedens kendskab til de skadelige virkninger, som tobaksforbrug og herunder passiv rygning medfører.

  - Forbedring af relevansen og effektiviteten af oplysningerne om tobaksforbrugets skadelige virkninger og af de anvendte kommunikationsmetoder (sprog og billeder).

  - Forebyggelse af rygning og foranstaltninger med henblik på rygeophør.

  - Formidling af resultaterne til de nationale myndigheder og de relevante sektorer.

  3. Finansielle virkninger

  Det nuværende loft over tobaksstøtten andrager 337,937 mio. EUR, hvilket indebærer, at det højeste årlige beløb, der kan overføres til fonden, er 16,897 mio. EUR.

  En eventuel videreførelse af fonden vil ikke medføre yderligere udgifter for Fællesskabet. Den viderefører den mulighed, der er fastsat i artikel 110m i forordning (EF) nr. 1782/2003, for i 2008 og 2009 (regnskabsår 2009 og 2010) at overføre 5 % af tobaksstøtten under "Direkte støtte" til "Fællesskabsfonden for Tobak". Lofterne for tobaksstøtte ændres ikke, og det maksimale årlige beløb, der kan overføres, er på 16,897 mio. EUR (337,937 mio. EUR x 5 % = 16,897 mio. EUR). Dette beløb fra konto 05 03 02 22 vil i stedet være tilgængeligt på konto 17 03 02 – Fællesskabsfonden for Tobak. Da dette er en overførsel mellem afsnit, medfører denne foranstaltning ikke yderligere budgetbevillinger.

  4. Ændringsforslag

  Det er klart, at dette forslag også er omfattet af midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme i overensstemmelse med erklæring nr. 3 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 og Det Europæiske Råds konklusioner ("en fuldstændig, vidtgående gennemgang af alle aspekter af EU's udgifter, herunder den fælles landbrugspolitik").

  Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, der er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende ændringsforslag i sin betænkning:

  Ændringsforslag  1

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Punkt 1 a (nyt)

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Ændringsforslag

   

  1a. finder, at den finansieringsramme, der er angivet, skal være forenelig med loftet for udgiftsområde 2 i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2007-2013 som ændret ved afgørelse 2008/29/EF af 18. december 2007, og påpeger, at det årlige beløb vil blive fastsat under den årlige budgetprocedure og vurderet i en flerårig sammenhæng;

  Begrundelse

  Formålet med dette ændringsforslag er at minde om, at forslaget, der indgår i den fælles landbrugspolitik, ikke blot er omfattet af midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme i overensstemmelse med erklæring nr. 3 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 og Det Europæiske Råds konklusioner ("en fuldstændig, vidtgående gennemgang af alle aspekter af EU's udgifter, herunder den fælles landbrugspolitik"), men også er underlagt kontrol under den årlige budgetprocedure.

  PROCEDURE

  Titel

  Fællesskabsfonden for Tobak

  Referencer

  KOM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

  Korresponderende udvalg

  AGRI

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  BUDG

  21.2.2008

   

   

   

  Rådgivende ordfører

         Dato for valg

  Wiesław Stefan Kuc

  20.2.2008

   

   

  Behandling i udvalg

  1.4.2008

  8.4.2008

   

   

  Dato for vedtagelse

  8.4.2008

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Cătălin-Ioan Nechifor, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Thijs Berman, Richard Corbett, Libor Rouček

  • [1]  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Konsolideret udgave: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1782:DE:NOT
  • [2]  se www.help-eu.com
  • [3]  EUT L 229 af 16.11.2007. s. 1.

  PROCEDURE

  Titel

  Fællesskabsfonden for Tobak

  Referencer

  KOM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

  Dato for høring af EP

  12.2.2008

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  AGRI

  21.2.2008

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  BUDG

  21.2.2008

   

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Sergio Berlato

  21.1.2008

   

   

  Behandling i udvalg

  31.3.2008

  17.4.2008

   

   

  Dato for vedtagelse

  17.4.2008

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  30

  4

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García

  Dato for indgivelse

  21.4.2008