ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όσον αφορά τη μεταβίβαση ενισχύσεων για τον καπνό στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού για τα έτη 2008 και 2009 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού

21.4.2008 - (COM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS)) - *

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Sergio Berlato

Διαδικασία : 2008/0020(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0164/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0164/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όσον αφορά τη μεταβίβαση ενισχύσεων για τον καπνό στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού για τα έτη 2008 και 2009 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού

(COM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0051),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο37, παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0062/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6‑0164/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  θεωρεί ότι οιοδήποτε προβλεπόμενο ποσό πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013, και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και θα αξιολογείται εντός ενός πολυετούς πλαισίου·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

4.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση Κανονισμού – τροποποιητική πράξη                

Τίτλος            

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή        

Τροπολογία

Κανονισμός του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όσον αφορά τη μεταβίβαση ενισχύσεων για τον καπνό στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού για τα έτη 2008 και 2009 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού

Κανονισμός του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όσον αφορά τη μεταβίβαση ενισχύσεων για τον καπνό στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού για τα έτη 2009 έως 2012 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού

Τροπολογία  2

Πρόταση Κανονισμού – τροποποιητική πράξη                

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή        

Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 110ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για τη τροποποίηση ορισμένων κανονισμών, η ενίσχυση για τον καπνό χορηγείται στους παραγωγούς ακατέργαστου καπνού για τα έτη συγκομιδής 2006 ως 2009.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 110ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για τη τροποποίηση ορισμένων κανονισμών, η ενίσχυση για τον καπνό χορηγείται στους παραγωγούς ακατέργαστου καπνού μέχρι το έτος συγκομιδής 2012.

Τροπολογία  3

Πρόταση Κανονισμού – τροποποιητική πράξη                

Αιτιολογική αναφορά 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή        

Τροπολογία

(1α) λαμβανομένων υπόψη των πολυάριθμων μεταρρυθμίσεων μετά το 2004, ιδίως στον τομέα των οπωροκηπευτικών, είναι σκόπιμο να μη πέσουν οι παραγωγοί ακατέργαστου καπνού θύματα δυσμενούς διάκρισης σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους γεωργούς.

Τροπολογία  4

Πρόταση Κανονισμού – τροποποιητική πράξη                

Αιτιολογική αναφορά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή        

Τροπολογία

(3) Οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού απεδείχθησαν εξαιρετικά επιτυχείς, αποτελούν δε ένα θετικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής στον τομέα της υγείας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση των δράσεων και λαμβανομένου υπ' όψη ότι το ταμείο ανέκαθεν χρηματοδοτείται με μεταβιβάσεις μέρους της ενίσχυσης για τον καπνό, είναι σκόπιμο να μεταφερθεί ποσό ίσο προς το 5% της ενίσχυσης για τον καπνό, που χορηγείται για τα έτη 2008 και 2009, στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού.

(3) Οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού απεδείχθησαν εξαιρετικά επιτυχείς, αποτελούν δε ένα θετικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής στον τομέα της υγείας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση των δράσεων και λαμβανομένου υπ' όψη ότι το ταμείο ανέκαθεν χρηματοδοτείται με μεταβιβάσεις μέρους της ενίσχυσης για τον καπνό, είναι σκόπιμο να μεταφερθεί ποσό ίσο προς το 6% της ενίσχυσης για τον καπνό, που χορηγείται για τα έτη 2009 έως 2012, στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού.

Τροπολογία  5

Πρόταση Κανονισμού – τροποποιητική πράξη                

Άρθρο 1 - εδάφιο - 1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110ι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή        

Τροπολογία

 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 τροποποιείται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1) Το άρθρο 110 ι αντικαθίσταται με το ακόλουθο:

"Άρθρο 110ι

Πεδίο εφαρμογής

 

«Για τα έτη συγκομιδής έως το 2012 μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν ακατέργαστο καπνό ο οποίος υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2401 σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει το παρόν κεφάλαιο.»

Τροπολογία  6

Πρόταση Κανονισμού – τροποποιητική πράξη     

Άρθρο 1 - εδάφιο - 1α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110ιβ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή        

Τροπολογία

 

-1α) Στο άρθρο 110ιβ ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

 

(σε εκατ. ευρώ)

 

2009-2012

 

Γερμανία

p.m.

 

Ισπανία

p.m.

 

Γαλλία

p.m.

 

Ιταλία (εξαιρουμένης της Απουλίας)

p.m.

 

Πορτογαλία

p.m.

Αιτιολόγηση

Τα ποσά θα πρέπει να προσαρμοσθούν σε συνάρτηση με τις τροποποιήσεις που θα γίνουν στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία  7

Πρόταση Κανονισμού – τροποποιητική πράξη     

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110ιγ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή        

Τροπολογία

Το άρθρο 110ιγ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

-1β) Το άρθρο 110ιγ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 110ιγ

Μεταβίβαση στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού

«Άρθρο 110ιγ

Μεταβίβαση στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού

Ποσό ίσο προς το 4% για το ημερολογιακό έτος 2006, και 5% για τα ημερολογιακά έτη 2007, 2008 και 2009, της χορηγούμενης σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο ενίσχυσης, διατίθεται για τη χρηματοδότηση δράσεων ενημέρωσης στα πλαίσια του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2075/92».

Ποσό ίσο προς το 4% για το ημερολογιακό έτος 2006, 5% για το ημερολογιακό έτος 2007 και 6% για τα ημερολογιακά έτη 2009-2012, της χορηγούμενης σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο ενίσχυσης, διατίθεται για τη χρηματοδότηση δράσεων ενημέρωσης στα πλαίσια του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2075/92».

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένου υπόψη ότι οι συμβάσεις καλλιέργειας είναι σήμερα σε φάση πλήρους δρομολόγησης, αν δεν έχουν συναφθεί εδώ και καιρό προκειμένου για ορισμένα κράτη μέλη, ενώ κάτι ανάλογο ισχύει και για τον ορισμό των πριμοδοτήσεων για την εσοδεία του 2008, τυχόν κράτηση που δεν έχει προβλεφθεί για τις ενισχύσεις του 2008 μπορεί να έχει ως συνέπεια ένα πλήθος προσφυγών. Το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού πρέπει να συνεχίσει να στηρίζεται και να προωθείται, καλείται δε η Επιτροπή να επεξεργαστεί ένα επαρκές πολυετές πρόγραμμα δράσης για ποσό ύψους άνω των 81 εκατ. ευρώ.

Τροπολογία  8

Πρόταση Κανονισμού – τροποποιητική πράξη                

Άρθρο 1 - εδάφιο -1 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 143ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή        

Τροπολογία

 

-1 γ) Διαγράφεται το άρθρο 143ε.

Τροπολογία  9

Πρόταση Κανονισμού – τροποποιητική πράξη                

Άρθρο 1 - εδάφιο -1δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Παράρτημα VII – σημείο I – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή        

Τροπολογία

 

-1δ) Διαγράφεται το παράρτημα VII, παράγραφος I, δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία  10

Πρόταση Κανονισμού – τροποποιητική πράξη                

Άρθρο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Άρθρο 104 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή        

Τροπολογία

"β) για τα ημερολογιακά έτη 2006 ως 2009, σύμφωνα με το άρθρο 110ιγ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003".

"β) για τα ημερολογιακά έτη 2006 και 2007, και από το 2009 ως το 2012, σύμφωνα με το άρθρο 110ιγ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003".

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Κοινοβούλιο, συνεπές με τα σχετικά νομοθετικά ψηφίσματά του, επιβεβαιώνει τη μεγάλη σημασία που έχουν για τους Ευρωπαίους πολίτες οι ενέργειες του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού υπό τη διεύθυνση της ΓΔ SANCO της Επιτροπής, που αποκλειστικό σκοπό έχει να προωθεί πρωτοβουλίες ενημέρωσης σχετικά με τη βλαβερές συνέπειες των προϊόντων καπνού, πιστεύει δε ότι το ίδιο το Ταμείο πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτείται και να ενισχύεται, και καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί ένα πολυετές πρόγραμμα, το οποίο, με τη βοήθεια των τροποποιήσεων που προτείνω, θα μπορεί να αποκτήσει πάνω από 81 εκατ. ευρώ χωρίς καμιά επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Το Κοινοβούλιο έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές τα εν λόγω ζητήματα και, όπως πιστοποιείται από το νομοθετικό του ψήφισμα της 10ης Μαρτίου 2004[1], έχει επίσης πλήρη επίγνωση του ότι το ύψος της ευρωπαϊκής παραγωγής ακατέργαστου καπνού, μειωμένο πλέον σήμερα και συγκεντρωμένο σε λίγες περιοχές της Ένωσης, με καθυστερημένη ανάπτυξη ως επί το πλείστον, το οποίο μάλιστα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 4% της παγκόσμιας παραγωγής, δεν έχει καμιά επίδραση στην κατανάλωση των τελικών προϊόντων καπνού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος παγκόσμιος εισαγωγέας ακατέργαστου καπνού και εφοδιάζεται από τρίτες χώρες για περισσότερο από το 70% των αναγκών της, προς όφελος προϊόντων καπνού που συχνά παράγονται υπό συνθήκες μειωμένων ελέγχων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά, προερχόμενων κυρίως από τη Βραζιλία, το Μαλάουι, την Αργεντινή, την Ινδονησία, τη Ζιμπάμπουε, την Ινδία και την Κίνα, πράγμα που οδηγεί εξάλλου σε εμπορικό έλλειμμα 1,2 δισ. ευρώ ετησίως.

Το Κοινοβούλιο έχει πληροφορηθεί ότι στα κράτη μέλη όπου η ενίσχυση για τον καπνό έχει αποσυνδεθεί πλήρως, πέρα από την εκμηδένιση των μεταφορών στο Ταμείο, έχει καταγραφεί πλήρης ή σχεδόν πλήρης εγκατάλειψη της παραγωγής, χωρίς να έχει εμφανιστεί βιώσιμη εναλλακτική για την οικονομία και την απασχόληση, αντίθετα με τα προσδοκώμενα με βαρύτατες επιπτώσεις για ολόκληρη την εν λόγω αγροτική περιοχή και χωρίς να σημειώνεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην τοπική κατανάλωση των τελικών προϊόντων καπνού.

Η Επιτροπή πάντα συνέδεε την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Καπνού με το καθεστώς ενισχύσεων υπέρ των καπνοπαραγωγών. Αυτή η προσέγγιση, όσο κι αν είναι συζητήσιμη, δεδομένης της ελλείψεως απευθείας αιτιώδους σχέσης με οτιδήποτε, μπορεί να αποδοθεί σε δημοσιονομικούς λόγους, καθώς πρόκειται για τη μοναδική προβλεπόμενη πηγή χρηματοδότησης. Με αυτή τη λογική και με την προϋπόθεση ότι οι εκστρατείες πληροφόρησης θα εξακολουθήσουν να είναι χρήσιμες κατά τα μελλοντικά χρόνια για όλους τους πολίτες της Ένωσης, φαίνονται σκόπιμες και επιβεβλημένες όλες οι τροπολογίες που προτείνουμε εδώ.

Το Κοινοβούλιο δράττεται επομένως της ευκαιρίας για να επιβεβαιώσει τις σκέψεις που είχε ήδη εκφράσει σχετικά στο προαναφερθέν νομοθετικό ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2004 και δέχεται ευμενώς το αίτημα που διατύπωσαν πρόσφατα επισήμως προς την Επιτροπή οι Υπουργοί όλων σχεδόν των κρατών μελών παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που είχαν επιλέξει την πλήρη αποσύνδεση και των νέων κρατών μελών, προκειμένου να παρουσιάσει η ίδια η Επιτροπή «μια πρόταση κανονισμού για την παράταση του παρόντος καθεστώτος στήριξης για τον καπνό μέχρι το 2003». Αυτό το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης σχετικά με τον έλεγχο της κατάστασης υγείας της ΚΓΠ.

Όσον αφορά την πρόταση να γίνουν κρατήσεις στις ενισχύσεις για το ημερολογιακό έτος 2008, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι συμβάσεις καλλιέργειας είναι σήμερα σε φάση πλήρους δρομολόγησης, αν δεν έχουν συναφθεί εδώ και καιρό προκειμένου για ορισμένα κράτη μέλη, ενώ κάτι ανάλογο ισχύει και για τον ορισμό των πριμοδοτήσεων για την εσοδεία του 2008, το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η αποδοχή μιας τέτοιας πρότασης μπορεί να προκαλέσει πλήθος προσφυγών και σε κάθε περίπτωση ένα πλήθος διαφορών που τελικά θα ζημιώσει σοβαρά τους γεωργούς.

Το Κοινοβούλιο πιστεύει, τέλος, ότι η επέκταση των κρατήσεων μέχρι το ημερολογιακό έτος 2012 και η αύξηση του ποσοστού κράτησης υπέρ του Ταμείου στο 6% μπορούν να επιτρέψουν τη χρηματοδότηση με πάνω από 81 εκατ. ευρώ, ποσό επαρκές για τις ενέργειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Καπνού μέχρι το 2013.

  • [1]  Νομοθετικό ψήφισμα της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (COM(2003) 698 – C5 0597/2003 – 2003/0278(CNS)).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (9.4.2008)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όσον αφορά τη μεταβίβαση ενισχύσεων για τον καπνό στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού για τα έτη 2008 και 2009 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1234/2007 για τη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού
(COM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Wiesław Stefan Kuc

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ιστορικό

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 37, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο της Συνθήκης (Γεωργία - διαδικασία διαβούλευσης) και υποβλήθηκε από τη ΓΔ Γεωργίας της Επιτροπής, μολονότι αφορά τα κονδύλια του τίτλου 05 και του τίτλου 17( Δημόσια Υγεία) του Προϋπολογισμού: 05 03 02 22 - ενίσχυση για τον καπνό με 293 εκατ. ευρώ (ΔΕ 2008) και 17 03 02 - Κοινοτικό Ταμείο Καπνού με 14,25 εκατ. ευρώ (Προϋπολογισμός 2008).

Η Επιτροπή προτίθεται να παρατείνει τη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού για τα επόμενα δύο έτη συγκομιδής (2008 και 2009, οικονομικά έτη 2009 και 2010), ούτως ώστε να ευθυγραμμισθεί με το άρθρο 110ι του Κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. (ΕΚ) 1782/2003, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003[1], το οποίο προβλέπει τη χορήγηση ενίσχυσης στους παραγωγούς ακατέργαστου καπνού έως το έτος συγκομιδής 2009. Μετά τη μεταρρύθμιση της Κοινής Οργάνωσης της αγοράς καπνού το 2004, το Ταμείο έχει χρηματοδοτήσει πολιτικές πληροφόρησης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού στις επιβλαβείς επιπτώσεις της κατανάλωσης καπνού. Κατά την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο, το Ταμείο υποστήριξε την εκστρατεία "HELP - Για μια ζωή χωρίς τσιγάρο"[2], καλύπτοντας δράσεις ενημέρωσης της Γενικής Διεύθυνσης για την Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών (DG SANCO).

Προτείνεται στο Συμβούλιο η παράταση της χρηματοδότησης αυτής για τα ημερολογιακά έτη 2008 και 2009. Το Ταμείο θα λάβει ποσό ίσο με το 5% του συνολικού προϋπολογισμού για τις ενισχύσεις για τον καπνό κατά το 2008 και 2009 σύμφωνα με το ισχύον ανώτατο όριο ενίσχυσης ύψους 337.937 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό που αντιστοιχεί στο μέγιστο ετήσιο ποσοστό του 5% μεταβιβάζεται στο Ταμείο (16.897 εκατομμύρια ευρώ).

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων ενημέρωσης του κοινού για τις επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνίσματος.

Το Άρθρο 104, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 της 22ας Οκτωβρίου 2007[3] για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») προβλέπει τη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού με τη μεταβίβαση ορισμένου ποσού από την ενίσχυση για τον καπνό για τα ημερολογιακά έτη 2006 και 2007 σύμφωνα με το άρθρο 110ιγ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.Το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού ανέκαθεν χρηματοδοτείται με μεταβιβάσεις μέρους των ενισχύσεων για τον καπνό. Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2004 του Συμβουλίου επεκτάθηκε τελικά η ενίσχυση για τον καπνό στα έτη 2008 και 2009 χωρίς να επεκταθεί αντίστοιχα η χρηματοδότηση του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού με τη μείωση της ενίσχυσης για τον καπνό.

2. Δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο.

Στόχοι του Ταμείου στον τομέα της δημόσιας υγείας

- Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού στις επιβλαβείς επιπτώσεις της κατανάλωσης καπνού και στο παθητικό κάπνισμα.

- Βελτίωση της συνάφειας και της αποτελεσματικότητας των μηνυμάτων που παρουσιάζουν τις επιβλαβείς επιπτώσεις της κατανάλωσης καπνού, και των χρησιμοποιούμενων μεθόδων επικοινωνίας (γλώσσα και εικόνες).

- Πρόληψη και διακοπή του καπνίσματος.

- Διάδοση των αποτελεσμάτων στις εθνικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους τομείς.

3. Δημοσιονομικές επιπτώσεις

Εφόσον το ισχύον ανώτατο όριο των ενισχύσεων για τον καπνό ανέρχεται σε 337.937 εκατομμύρια ευρώ, το μέγιστο ετήσιο ποσό που μπορεί να μεταφερθεί στο Ταμείο είναι 16.897 εκατομμύρια ευρώ.

Ενδεχόμενη παράταση του Ταμείου δεν συνεπάγεται επιπλέον κοινοτικές δαπάνες. Επεκτείνει τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 110ιγ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, για μεταβίβαση κατά τα έτη 2008 και 2009 (οικονομικά έτη 2009 και 2010) του 5% του ποσού της ενίσχυσης για τον καπνό στο πλαίσιο των «άμεσων ενισχύσεων», στο «Κοινοτικό Ταμείο Καπνού». Παραμένουν αμετάβλητα τα ανώτατα όρια των ενισχύσεων για τον καπνό και το μέγιστο ετήσιο ποσό που μπορεί να μεταφερθεί ανέρχεται σε 16.897 εκατομμύρια € (337.937 εκατομμύρια € x 5% = 16.897 εκατομμύρια €). Το ποσό αυτό της θέσης του προϋπολογισμού 05 03 02 22, θα είναι, ως εκ τούτου, διαθέσιμο από τη θέση 17 03 02 – Κοινοτικό Ταμείο Καπνού. Το μέτρο αυτό, εφόσον πρόκειται για μεταφορά μεταξύ τίτλων του προϋπολογισμού, είναι ουδέτερο από δημοσιονομική άποψη.

4. Τροπολογίες

Είναι σαφές ότι και η πρόταση αυτή υπόκειται στην ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που προβλέπεται στη Δήλωση 3 του ΙΙΑ της 17ης Μαΐου 2006 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (" πλήρη και ευρεία αναθεώρηση που να καλύπτει όλες τις πλευρές των δαπανών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινής γεωργικής πολιτικής ").

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1α. Θεωρεί ότι οιοδήποτε προβλεπόμενο ποσό πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση 2008/29/ΕΚ της 18ης Δεκεμβρίου 2007, και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και θα αξιολογείται εντός ενός πολυετούς πλαισίου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να υπενθυμίσει ότι η πρόταση, που αποτελεί τμήμα της ΚΓΠ, δεν υπόκειται μόνο στην ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που προβλέπεται στη Δήλωση 3 του ΙΙΑ της 17ης Μαΐου 2006 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (" πλήρη και ευρεία αναθεώρηση που να καλύπτει όλες τις πλευρές των δαπανών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινής γεωργικής πολιτικής "), αλλά και στον έλεγχο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινοτικό Ταμείο Καπνού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AGRI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

21.2.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Wiesław Stefan Kuc

20.2.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.4.2008

8.4.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.4.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Cătălin-Ioan Nechifor, Μαργαρίτης Σχοινάς, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Richard Corbett, Libor Rouček

  • [1]  ΕΕ L 270, 21.10.2003, σ. 1 - Ενοποιημένη έκδοση : http://eur-
                   lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1782:DE:NOT
  • [2]  βλ. www.help-eu.com
  • [3]  ΕΕ L 229, 16.11.2007, σελ. 1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινοτικό Ταμείο Καπνού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

12.2.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

21.2.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

21.2.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Sergio Berlato

21.1.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.3.2008

17.4.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.4.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ιωάννης Γκλαβάκης, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Διαμάντω Μανωλάκου, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García