MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta tupakkatuen siirtämisen osalta yhteisön tupakka-alan rahastoon vuosina 2008 ja 2009 sekä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta yhteisön tupakka-alan rahaston rahoituksen osalta

21.4.2008 - (KOM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS)) - *

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Sergio Berlato

Menettely : 2008/0020(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0164/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0164/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta tupakkatuen siirtämisen osalta yhteisön tupakka-alan rahastoon vuosina 2008 ja 2009 sekä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta yhteisön tupakka-alan rahaston rahoituksen osalta

(KOM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0051),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0062/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A6‑0164/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  katsoo, että esitettyjen määrärahojen määrän on oltava yhteensopiva monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 otsakkeen 2 enimmäismäärän kanssa, ja huomauttaa, että vuotuisesta määrästä päätetään vuotuisessa talousarviomenettelyssä ja että sitä arvioidaan monivuotisessa yhteydessä;

3.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

4.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta tupakkatuen siirtämisen osalta yhteisön tupakka-alan rahastoon vuosina 2008 ja 2009 sekä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta yhteisön tupakka-alan rahaston rahoituksen osalta

Neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta tupakkatuen siirtämisen osalta yhteisön tupakka-alan rahastoon kaudella 2009–2012 sekä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta yhteisön tupakka-alan rahaston rahoituksen osalta

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä eräiden asetusten muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 j artiklan mukaan raakatupakan tuottajille myönnetään tupakkatukea satovuosina 2006–2009.

(1) Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä eräiden asetusten muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 j artiklan mukaan raakatupakan tuottajille myönnetään tupakkatukea satovuoteen 2012 saakka.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(1 a) Ottaen huomioon monet vuoden 2004 jälkeen toteutetut uudistukset etenkin hedelmä- ja vihannesalalla, on tärkeää varmistaa, ettei raakatupakan tuottajia syrjitä suhteessa muihin eurooppalaisiin maanviljelijöihin.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Yhteisön tupakka-alan rahastosta rahoitetut toimet ovat osoittautuneet hyvin onnistuneiksi, ja ne ovat hyvä esimerkki maatalouden ja terveyspolitiikan välillä tehtävästä yhteistyöstä. Kyseisten toimien jatkumisen varmistamiseksi ja koska rahaston rahoitus on aina tapahtunut tupakkatuen siirroilla, on aiheellista siirtää viittä prosenttia vastaava määrä kalenterivuosiksi 2008 ja 2009 myönnetystä tupakkatuesta yhteisön tupakka-alan rahastoon.

(3) Yhteisön tupakka-alan rahastosta rahoitetut toimet ovat osoittautuneet hyvin onnistuneiksi, ja ne ovat hyvä esimerkki maatalouden ja terveyspolitiikan välillä tehtävästä yhteistyöstä. Kyseisten toimien jatkumisen varmistamiseksi ja koska rahaston rahoitus on aina tapahtunut tupakkatuen siirroilla, on aiheellista siirtää kuutta prosenttia vastaava määrä kalenterivuosiksi 2009–2012 myönnetystä tupakkatuesta yhteisön tupakka-alan rahastoon.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1782/2003

110 j artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Muutetaan asetusta (EY) N:o 1782/2003 seuraavasti:

 

-1) Korvataan 110 j artikla seuraavasti:

 

"j artikla

 

Soveltamisala

 

Tukea voidaan myöntää CN-koodiin 2401 kuuluvan raakatupakan tuottajille satovuoteen 2006 saakka tässä luvussa säädetyin edellytyksin."

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1782/2003

110 l artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 

 

-1 a) 110 l artiklan taulukko korvataan seuraavalla taulukolla:

 

(milj. euroa)

2009–2012

 

Saksa

p.m.

 

Espanja

p.m.

 

Ranska

p.m.

 

Italia (Apuliaa lukuun ottamatta)

p.m.

 

Portugali

p.m.

Perustelu

Määriä on mukautettava komission ehdotukseen tehtävien muutoksien perusteella.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla

Asetus (EY) N:o 1782/2003

110 m artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 m artikla seuraavasti:

-1 b) Korvataan 110 m artikla seuraavasti:

"110 m artikla

"110 m artikla

Siirrot yhteisön tupakkarahastoon

Siirrot yhteisön tupakkarahastoon

Tämän luvun mukaisesti myönnetystä tuesta käytetään asetuksen (ETY) N:o 2075/92 13 artiklassa säädetyn yhteisön tupakkarahaston tiedotustoimien rahoitukseen 4 prosenttia kalenterivuonna 2006 ja 5 prosenttia kalenterivuosina 2007, 2008 ja 2009."

Tämän luvun mukaisesti myönnetystä tuesta käytetään asetuksen (ETY) N:o 2075/92 13 artiklassa säädetyn yhteisön tupakkarahaston tiedotustoimien rahoitukseen 4 prosenttia kalenterivuonna 2006, 5 prosenttia kalenterivuonna 2007 ja 6 prosenttia kalenterivuosina 2009‑2012."

Perustelu

Ottaen huomioon, että viljelysopimukset ovat parhaillaan tekeillä tai ne on jo tehty tietyissä jäsenvaltioissa, ja niihin sisältyy maininta satovuonna 2008 maksettavasta tuesta, yllättävän pidätyksen tekeminen vuoden 2008 tukeen voi johtaa lukuisiin valituksiin. Yhteisön tupakka-alan rahaston tukemista on jatkettava, ja sen toimintaa olisi jopa elvytettävä. Komissiota pyydetään siis laatimaan asianmukainen, yli 81 miljoonan euron suuruinen monivuotinen toimintaohjelma.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 1 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1782/2003

143 e artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 c) Poistetaan 143 e artikla.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 1 d kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1782/2003

Liite VII – I kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 d) Poistetaan liitteessä VII olevan I kohdan toinen alakohta.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla

Asetus (EY) N:o 1234/2007

104 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) kalenterivuosina 2006–2009 asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 m artiklan mukaisesti.

b) kalenterivuosina 2006, 2007 ja 2009­2012 asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 m artiklan mukaisesti.

PERUSTELUT

Aiempien asiaa koskevien päätöslauselmiensa mukaisesti Euroopan parlamentti vahvistaa uudelleen, että komission terveyden ja kuluttajansuojan pääosaston hallinnoiman yhteisön tupakka-alan rahaston toimilla, jotka on tarkoitettu yksinomaan edistämään tupakoinnin aiheuttamista vahingoista tiedottamista, on suurta merkitystä Euroopan kansalaisille. Parlamentti katsoo, että rahaston rahoitusta olisi jatkettava ja sen toimintaa elvytettävä. Parlamentti kehottaa siksi komissiota laatimaan monivuotisen ohjelman, jolle voidaan esitetyillä tarkistuksilla tehtyjen muutosten ansiosta myöntää yli 81 miljoonan euron määräraha ilman, että se aiheuttaa lisäkustannuksia unionin talousarvioon.

Parlamentti on käsitellyt asiaa useaan otteeseen. Kuten se totesi 10. maaliskuuta 2004 antamassaan lainsäädäntöpäätöslauselmassa[1], myös parlamentti on täysin tietoinen siitä, että eurooppalaista raakatupakan tuotantoa on supistettu ja tuotanto keskittyy Euroopan unionissa tietyille, usein kehityksessä muita jäljessä oleville erityisalueille. Eurooppalaisen raakatupakan osuus maailmanlaajuisesta tuotannosta on alle 4 prosenttia, eikä sillä näin ollen ole minkäänlaista vaikutusta valmiiden tupakkatuotteiden kulutukseen.

Euroopan unioni on maailman suurin raakatupakan tuoja. Se hankkii yli 70 prosenttia tarvitsemastaan määrästä kolmansista maista ja suosii usein tupakkaa, jonka tuotantoa ei valvota yhtä tiukasti kuin Euroopassa. Suurin osa hankitaan Brasiliasta, Malawista, Argentiinasta, Indonesiasta, Zimbabwesta, Intiasta ja Kiinasta, ja niinpä kaupan alijäämä onkin vuosittain yli 1,2 miljardia euroa.

Parlamentille on kerrottu, että niissä jäsenvaltioissa, joissa tupakkatuki on irrotettu täysin tuotannosta, rahastoon tarkoitettujen siirtojen peruuttamisen lisäksi tuotanto on lopetettu täysin tai lähes kokonaan, mutta talouden ja työllisyyden kannalta kestäviä vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole ilmennyt, toisin kuin odotettiin. Tällä on ollut vakavia kielteisiä seurauksia kyseisillä maaseutualueilla kokonaisuudessaan, mutta sillä ei kuitenkaan ole ollut huomattavaa vaikutusta valmiiden tupakkatuotteiden paikalliseen kulutukseen.

Komissiolla on aina ollut tapana sitoa yhteisön tupakka-alan rahaston olemassaolo tupakanviljelijöiden tukijärjestelmään. Vaikka lähestymistapa on kyseenalainen siltä osin, ettei niiden välillä ole suoraa syy-yhteyttä, se selittyy kuitenkin budjettisyillä, sillä siirrot ovat ainoa rahoituslähde. Tämän logiikan mukaisesti, olettaen että tiedotuskampanjat ovat edelleen tarpeen tulevina vuosina kaikille Euroopan unionin kansalaisille, kaikki esitetyt tarkistukset on katsottava tarkoituksenmukaisiksi ja tarpeellisiksi.

Näin ollen parlamentti hyödyntää tätä tilaisuutta vahvistaakseen uudelleen 10. maaliskuuta 2004 antamassaan päätöslauselmassa omaksumansa kannan. Parlamentti suhtautuu myös myönteisesti pyyntöön, jonka lähes kaikkien tuottajajäsenvaltioiden, mukaan lukien aikanaan tuen täyden tuotannosta irrottamisen valinneiden maiden sekä uusien jäsenvaltioiden ministerit esittivät hiljattain virallisesti komissiolle. Komissiota pyydettiin antamaan asetusehdotus nykyisen tupakkatukijärjestelmän jatkamiseksi vuoteen 2013 saakka. Tätä kysymystä on tarkasteltava parhaillaan yhteisen maatalouspolitiikan "terveystarkastuksesta" käytävien keskustelujen puitteissa.

Mitä tulee uuteen ehdotukseen kalenterivuoden 2008 tukeen tehtävistä pidätyksistä, ottaen huomioon, että satovuoden 2008 tupakan viljelysopimukset ovat parhaillaan tekeillä tai ne on jo tehty eräissä jäsenvaltioissa (ja niissä on ilmoitettu satovuoden 2008 tukien määrä), parlamentti katsoo, että ehdotuksen hyväksyminen voisi johtaa lukuisiin valituksiin tuomioistuimissa. Tällainen riita-asia olisi loppujen lopuksi joka tapauksessa vahingoksi lähes yksinomaan maataloustuottajille.

Lopuksi, parlamentti katsoo, että pidätysten jatkaminen satovuoteen 2012 saakka ja tupakka‑alan rahastoon tarkoitetun pidätysprosentin nostaminen 6 prosenttiin mahdollistaisivat yli 81 miljoonan euron määrärahojen kartuttamisen, mikä riittäisi yhteisön tupakkarahaston toimien rahoittamiseksi vuoteen 2013 saakka.

  • [1]  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta (KOM(2003) 698 ‑ C5‑0597/2003 ‑ 2003/0278(CNS)).

budjettivaliokunnaN LAUSUNTO (9.4.2008)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta tupakkatuen siirtämisen osalta yhteisön tupakka-alan rahastoon vuosina 2008 ja 2009 sekä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta yhteisön tupakka-alan rahaston rahoituksen osalta
(KOM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS))

Valmistelija: Wiesław Stefan Kuc

LYHYET PERUSTELUT

1. Tausta

Ehdotus perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohdan 3 alakohtaan (Maatalous - kuulemismenettely) ja sen on tehnyt komission pääosasto AGRI, vaikka ehdotus koskee talousarvion otsakkeita 05 ja 17 (Kansanterveys): 05 03 02 00 (Tupakkatuki) - 293 milj. euroa (oikaisukirjelmä 2008) ja 17 03 02 (Yhteisön tupakka-alan rahasto) - 14,25 milj. euroa (talousarvio 2008).

Komissio ehdottaa, että laajennetaan tupakka-alan rahaston rahoitusta satovuosina 2008 ja 2009 (varainhoitovuosina 2009 ja 2010), jotta se vastaisi 29. syyskuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003[1] 110 m artiklaa, joka koskee tupakkatukien myöntämistä satovuoteen 2009 asti raakatupakan tuottajille. Tupakkatuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn vuonna 2004 tehdyn uudistuksen jälkeen rahastosta on rahoitettu tiedotustoimia, joilla lisätään tietoisuutta tupakankulutuksen haitallisista vaikutuksista. Nykyisellä rahoituskaudella rahastosta on tuettu kampanjaa "HELP – elämä ilman tupakkaa"[2], joka kattaa terveydestä ja kuluttajansuojasta vastaavan pääosaston (PO SANCO) tiedotustoimet.

Neuvostolle on ehdotettu, että tätä jatkettaisiin vuosina 2008 ja 2009. Rahastoon siirretään viittä prosenttia vastaava määrä kalenterivuosiksi 2008 ja 2009 myönnetystä tupakkatuesta. Tupakkatuen enimmäismäärä on 337,937 milj. euroa. Rahastoon siirretään viittä prosenttia vastaava vuosittain siirrettävissä oleva enimmäismäärä (16,897 milj. euroa).

Komissio pitää järkevänä jatkaa rahaston käyttämistä tupakoinnin haitallisia vaikutuksia koskeviin tiedotustoimiin.

Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007[3] 104 artiklan 2 kohdassa säädetään yhteisön tupakka-alan rahaston rahoittamisesta siirtämällä siihen tietty määrä tupakkatukea kalenterivuosina 2006 ja 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 m artiklan mukaisesti. Yhteisön tupakka-alan rahaston rahoitus on tapahtunut aina osittaisilla tupakkatukien siirroilla. Tupakkatuki ulotettiin lopulta koskemaan vuosia 2008 ja 2009 neuvoston asetuksella (EY) N:o 864/2004, mutta yhteisön tupakka-alan rahaston rahoitusta ei vastaavasti lisätty tupakkatuen vähennyksellä.

2. Rahastosta rahoitettavat hankkeet

Rahaston kansanterveystavoitteet:

 kansalaisten tietoisuuden lisääminen tupakoinnin, myös passiivisen tupakoinnin, haittavaikutuksista

 tupakoinnin haittavaikutuksia koskevan tiedotuksen ja käytettyjen metodien (kieli ja kuvat) asiaankuuluvuuden ja tehokkuuden lisääminen

 tupakoinnin ehkäiseminen ja lopettaminen

 tulosten levittäminen kansallisille viranomaisille ja asianomaisille sektoreille.

3. Taloudelliset vaikutukset

Tupakkatuen enimmäismäärä on 337,937 milj. euroa eli rahastoon vuosittain siirrettävissä oleva enimmäismäärä on 16,897 milj. euroa.

Rahaston mahdollisesta jatkamisesta ei aiheudu yhteisölle lisämenoja. Sillä laajennetaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 m artiklassa säädettyä mahdollisuutta siirtää vuosina 2008 ja 2009 (varainhoitovuosina 2009 ja 2010) 5 prosenttia suoriin tukiin kuuluvaa tupakkatukea yhteisön tupakka-alan rahastoon. Tupakkatuen enimmäismäärät pysyvät ennallaan, ja vuosittain siirrettävissä oleva enimmäismäärä on 16,897 milj. euroa (337,937 milj. euroa x 5 % = 16,897 milj. euroa). Tämä alamomentista 05 03 02 22 peräisin oleva määrä on käytettävissä momentissa 17 03 02 – Yhteisön tupakka-alan rahasto. Koska kyse on osastojen välisestä siirrosta, toimenpiteellä ei ole vaikutuksia talousarvioon.

4. Tarkistukset

On selvää, että 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen julistuksessa 3 mainittu monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin tarkistus ja Eurooppa-neuvoston päätelmät ("kokonaisvaltainen ja laaja-alainen tarkistus, joka kattaa kaikki EU:n menot, mukaan lukien yhteinen maatalouspolitiikka") kattavat myös tämän ehdotuksen.

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 a. katsoo, että esitettyjen määrärahojen määrän on oltava yhteensopiva monivuotisen rahoituskehyksen 2007‑2013, sellaisena kuin se on muutettuna 18. joulukuuta 2007 annetulla päätöksellä 2008/29/EY, otsakkeen 2 enimmäismäärän kanssa, ja huomauttaa, että vuotuisesta määrästä päätetään vuotuisessa talousarviomenettelyssä ja että sitä arvioidaan monivuotisessa yhteydessä;

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on palauttaa mieliin, että 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen julistuksessa 3 mainittu monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin tarkistus ja Eurooppa-neuvoston päätelmät ("kokonaisvaltainen ja laaja-alainen tarkistus, joka kattaa kaikki EU:n menot, mukaan lukien yhteinen maatalouspolitiikka") kattavat myös tämän ehdotuksen, sillä ehdotus on osa yhteistä maatalouspolitiikkaa, ja lisäksi ehdotusta valvotaan osana vuotuista talousarviomenettelyä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön tupakka-alan rahasto

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

AGRI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

21.2.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Wiesław Stefan Kuc

20.2.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

1.4.2008

8.4.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.4.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Cătălin-Ioan Nechifor, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Thijs Berman, Richard Corbett, Libor Rouček

  • [1]  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Konsolidoitu versio: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1782:DE:NOT
  • [2]  katso www.help-eu.com.
  • [3]  EUVL L 229, 16.11.2007, s. 1.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön tupakka-alan rahasto

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

12.2.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

21.2.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

21.2.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sergio Berlato

21.1.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

31.3.2008

17.4.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.4.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.4.2008