SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

21.4.2008 - (COM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS)) - *

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Sergio Berlato

Procedura : 2008/0020(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0164/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

(COM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0051),

–   uwzględniając art. 37 ust. 2 akapit trzeci Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0062/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-0164/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  uważa, że wszelkie przewidziane kwoty muszą odpowiadać pułapowi określonemu w pozycji 2 wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 oraz zwraca uwagę, iż decyzja w sprawie kwoty rocznej zapadnie w ramach rocznej procedury budżetowej, a ocena tej kwoty zostanie przeprowadzona w wieloletnim kontekście;

3.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

4.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

5.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2009-2012 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Zgodnie z art. 110j rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego niektóre rozporządzenia pomoc w odniesieniu do tytoniu przyznawana jest rolnikom produkującym surowiec tytoniowy w odniesieniu do lat zbiorów 2006, 2007, 2008 i 2009.

(1) Zgodnie z art. 110j rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego niektóre rozporządzenia pomoc w odniesieniu do tytoniu przyznawana jest rolnikom produkującym surowiec tytoniowy w odniesieniu do roku zbiorów 2012.

 

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1a) Biorąc pod uwagę liczne reformy przeprowadzone od 2004 r., zwłaszcza w sektorze owoców i warzyw, ważne jest, aby nie stawiać producentów surowca tytoniowego w sytuacji dyskryminującej w stosunku do pozostałych rolników europejskich.

 

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Działania te cieszą się dużym powodzeniem i stanowią pozytywny przykład współpracy między działaniami polityki w zakresie rolnictwa i polityki zdrowia. Aby zapewnić ciągłość tych działań oraz zważywszy, że finansowanie funduszu zawsze odbywało się poprzez przesunięcie środków pomocy w odniesieniu do tytoniu, właściwym jest przeniesienie do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego kwoty odpowiadającej 5 % pomocy w odniesieniu do tytoniu przyznanej na lata kalendarzowe 2008 i 2009.

(3) Działania te cieszą się dużym powodzeniem i stanowią pozytywny przykład współpracy między działaniami polityki w zakresie rolnictwa i polityki zdrowia. Aby zapewnić ciągłość tych działań oraz zważywszy, że finansowanie funduszu zawsze odbywało się poprzez przesunięcie środków pomocy w odniesieniu do tytoniu, właściwym jest przeniesienie do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego kwoty odpowiadającej 6 % pomocy w odniesieniu do tytoniu przyznanej na lata kalendarzowe 2009- 2012.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 j)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 wprowadza się następujące zmiany:

 

(-1) Artykuł 110j otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 110j

Zakres stosowania

Co się tyczy lat zbiorów do 2012 r., pomoc może być przyznawana rolnikom produkującym surowiec tytoniowy objęty kodem CN 2401 na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.”

 

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 l)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

(-1a) W art. 110l tabela otrzymuje brzmienie:

(w milionach EUR)

 

2009-2012

 

Niemcy

p.m.

 

Hiszpania

p.m.

 

Francja

p.m.

 

Włochy (z wyjątkiem Apulii)

p.m.

 

Portugalia

p.m.

Uzasadnienie

Kwoty należy dostosować w zależności od zmian wniesionych do wniosku Komisji.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 m)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 110m rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 otrzymuje brzmienie:

(-1b) Artykuł 110m otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 110 m)

„Artykuł 110 m)

Przeniesienie na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

Przeniesienie na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

W roku kalendarzowym 2006 kwota równa 4 % i w latach kalendarzowych 2007, 2008 i 2009 kwota równa 5 % pomocy przyznanej zgodnie z niniejszym rozdziałem przeznaczana jest na finansowanie działań informacyjnych w ramach Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2075/92.”

W roku kalendarzowym 2006 kwota równa 4 %, w roku kalendarzowym 2007 kwota równa 5 %, a w latach kalendarzowych 2009-2012 kwota równa 6% pomocy przyznanej zgodnie z niniejszym rozdziałem przeznaczana jest na finansowanie działań informacyjnych w ramach Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2075/92.”

Uzasadnienie

Nieprzewidziane wcześniej zatrzymanie kwot z pomocy na 2008 r., w chwili gdy umowy kontraktacyjne są właśnie zawierane, a w niektórych państwach członkowskich dawno już zawarte, w tym wskazanie premii na rok zbiorów 2008, może spowodować ogromną liczbę odwołań. Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy być nadal wspierany i promowany. W związku z tym występuje się do Komisji o opracowanie odpowiedniego programu wieloletnich działań na kwotę ponad 81 milionów euro.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 143 e)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1c) Artykuł 143e zostaje skreślony.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1 d (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Załącznik VII – punkt I – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1d) Załącznik VII punkt I akapit drugi zostaje skreślony.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 104 – ustęp 2 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„b) w odniesieniu do lat kalendarzowych 2006, 2007, 2008 i 2009, zgodnie z art. 110m rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.”

„b) w odniesieniu do lat kalendarzowych 2006-2007 i 2009-2012, zgodnie z art. 110m rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.”

UZASADNIENIE

W myśl swoich wcześniejszych rezolucji legislacyjnych Parlament konsekwentnie podkreśla ogromne znaczenie, jakie dla obywateli europejskich mają działania prowadzone przez Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy, zarządzany przez Dyrekcję Generalną Komisji ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów i mający wyłącznie na celu promowanie inicjatyw w zakresie informowania o szkodliwości palenia tytoniu, i uważa, że fundusz ten należy nadal finansować i wspierać, zwraca się zatem do Komisji o opracowanie wieloletniego programu, który dzięki zmianom wprowadzonym poprzez złożone niniejszym poprawki będzie mógł dysponować kwotą powyżej 81 milionów euro, nie obciążając przy tym budżetu Unii.

Parlament niejednokrotnie zajmował się poruszanymi tu kwestiami i jest również w pełni świadomy, jak zresztą stwierdził w swojej rezolucji legislacyjnej z dnia 10 marca 2004 r.[1], że poziom europejskiej produkcji surowca tytoniowego, która w tej chwili ogranicza się i koncentruje na kilku konkretnych obszarach Unii, często opóźnionych w rozwoju, oraz stanowi poniżej 4% produkcji światowej, nie ma żadnego wpływu na spożycie ukończonych wyrobów tytoniowych.

Unia Europejska jest największym światowym importerem surowca tytoniowego, dostarczanego w ponad 70% jej zapotrzebowania przez kraje trzecie - gdzie produkcja odbywa się często w warunkach podlegających mniejszej kontroli w porównaniu z wyrobami europejskimi -, głównie Brazylię, Malawi, Argentynę, Indonezję, Zimbabwe, Indie i Chiny, co wiąże się zresztą z deficytem handlowym przekraczającym 1,2 miliarda euro rocznie.

Parlament został poinformowany, że w państwach członkowskich, gdzie pomoc w odniesieniu do tytoniu została zupełnie rozdzielona, poza likwidacją przesunięć środków na fundusz odnotowano również całkowite, lub prawie, zaprzestanie produkcji, przy czym, wbrew przewidywaniom, nie pojawiła się żadna trwała z punktu widzenia gospodarki i zatrudnienia alternatywa, co wywarło wysoce negatywny wpływ na ogół obszarów wiejskich, natomiast nie spowodowało żadnych zmian w lokalnym spożyciu ukończonych wyrobów tytoniowych.

Komisja zawsze wiązała istnienie Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego z systemem wsparcia na rzecz rolników uprawiających tytoń. Podejście to, niezależnie od jego dyskusyjności, ze względu na brak bezpośredniego związku przyczynowego, można uzasadnić przyczynami budżetowymi, jako że chodzi tu o jedyne przewidziane źródło finansowania. Zgodnie z tą logiką oraz przy założeniu, że kampanie informacyjne skierowane do wszystkich obywateli Unii w nadchodzących latach nadal będą potrzebne, zaproponowane tu poprawki wydają się jak najbardziej właściwe i konieczne.

Parlament korzysta więc z okazji, aby przypomnieć swoje spostrzeżenia poczynione we wspomnianej rezolucji legislacyjnej z dnia 10 marca 2004 r. i z zadowoleniem przyjmuje złożony ostatnio przez ministrów prawie wszystkich państw członkowskich, w tym krajów, które swego czasu opowiedziały się za całkowitym rozdzieleniem pomocy oraz nowych państw członkowskich, oficjalny wniosek do Komisji o przedstawienie wniosku dotyczącego rozporządzenia mającego na celu przedłużenie obowiązywania aktualnego systemu wsparcia na rzecz tytoniu do roku 2013. Kwestia ta powinna zostać poruszona w ramach toczącej się obecnie dyskusji na temat bilansu zdrowotnego WPR.

Jeśli chodzi o propozycję nieprzewidzianego wcześniej zatrzymania kwot z pomocy na rok kalendarzowy 2008, biorąc pod uwagę fakt, że umowy na uprawę tytoniu na rok zbiorów 2008 są właśnie zawierane, a w niektórych państwach członkowskich dawno już zawarte (w tym wskazanie premii na rok zbiorów 2008), Parlament Europejski jest zdania, że przyjęcie tego rodzaju propozycji może spowodować ogromną liczbę odwołań do sądu, a w każdym razie spór, który tak naprawdę przyniesie poważne szkody wyłącznie producentom rolnym.

Parlament uważa wreszcie, że przedłużenie zatrzymania kwot do roku zbiorów 2012 oraz zwiększenie do 6% zatrzymania na rzecz funduszu mogą pozwolić na ustanowienie dotacji finansowej w wysokości ponad 81 milionów euro, wystarczających na pokrycie działań Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego do 2013 r.

  • [1]               Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (COM(2003)698 – C5-0597/2003 – 2003/0278(CNS))

OPINIA Komisji Budżetowej (9.4.2008)

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego
(COM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Wiesław Stefan Kuc

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Kontekst

Przedmiotowy wniosek oparty jest na art. 37 ust. 2 akapit trzeci traktatu (rolnictwo – procedura konsultacji) i został przedstawiony przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) Komisji, chociaż dotyczy on linii budżetowych z tytułu 05 oraz tytułu 17 (zdrowie publiczne): 05 03 02 22 – premie tytoniowe – 293 mln euro (list w sprawie poprawek 2008) i 17 03 02 – Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy – 14,25 mln euro (budżet 2008).

Komisja proponuje wydłużenie okresu finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na kolejne dwa lata zbiorów (2008 i 2009, lata budżetowe 2009 i 2010), aby zapewnić zgodność z art. 110j rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r.[1], który przyznaje pomoc producentom surowca tytoniowego do roku zbiorów 2009. Od reformy wspólnej organizacji rynku tytoniu w 2004 r. ze środków funduszu finansowano strategie polityki informacyjnej mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat skutków konsumpcji tytoniu. W obecnym okresie finansowania środki funduszu wsparły kampanię „HELP – życie bez tytoniu”[2], obejmującą działania komunikacyjne podejmowane przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO).

Proponuje się Radzie przedłużenie tego wsparcia na lata kalendarzowe 2008 i 2009. Środki funduszu wynoszą 5% całkowitego budżetu na subsydiowanie tytoniu w roku 2008 i 2009, a obecny maksymalny pułap pomocy w odniesieniu do tytoniu wynosi 337 937 mln euro. Fundusz otrzymuje corocznie kwotę w wysokości maksymalnie 5% tych środków (16 897 mln euro).

Komisja uważa za pożyteczne dalsze wykorzystywanie funduszu do finansowania działań polegających na informowaniu o szkodliwych skutkach palenia.

Artykuł 104 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r.[3] ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) stanowi, że Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy jest finansowany, w odniesieniu do lat kalendarzowych 2006 i 2007, poprzez przesunięcie określonej kwoty pomocy w odniesieniu do tytoniu zgodnie z art. 110m rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Finansowanie Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego zawsze odbywało się poprzez przesunięcie części środków pomocy tytoniowej. Rozporządzenie Wspólnoty (WE) nr 864/2004 ostatecznie rozszerzyło stosowanie pomocy tytoniowej na lata 2008 i 2009, nie wydłużając jednak odpowiednio okresu finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego poprzez zmniejszenie pomocy tytoniowej.

2. Projekty finansowane przez fundusz

Cele funduszu w zakresie zdrowia publicznego:

– podnoszenie wśród społeczeństwa świadomości szkodliwości skutków konsumpcji tytoniu, w tym biernego palenia;

– poprawa przydatności i skuteczności rozpowszechnianych informacji o szkodliwych skutkach konsumpcji tytoniu, jak również używanych metod komunikacji (język i obrazy);

– zapobieganie paleniu i zaprzestanie palenia;

– przekazywanie wyników władzom krajowym i odpowiednim sektorom.

3. Skutki finansowe

Obecnie maksymalny pułap wsparcia rynku tytoniu wynosi 337 937 mln euro, co oznacza, że maksymalna kwota roczna, jaką można przekazać funduszowi, wynosi 16 897 mln euro.

Ewentualne wydłużenie okresu działania funduszu nie wiązałoby się z dodatkowymi wydatkami ze strony Wspólnoty. Wydłuża ono przewidzianą w art. 110m rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 możliwość przesunięcia w latach 2008 i 2009 (lata budżetowe 2009–2010) 5 % kwoty pomocy w odniesieniu do tytoniu, stanowiącej „wsparcie bezpośrednie”, na rzecz „Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego”. Pułapy pomocy w odniesieniu do tytoniu pozostają niezmienione, a maksymalna roczna kwota, która może ulec przesunięciu, wynosi 16 897 mln euro (337 937 mln euro x 5% = 16 897 mln euro). Kwota ta z linii budżetowej 05 03 02 22 będzie zamiast tego dostępna w linii budżetowej 17 03 02 – Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy. Ponieważ jest to przesunięcie między tytułami, działanie to nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi środkami budżetowymi.

4. Poprawki

Oczywiście niniejszy wniosek podlega również przeglądowi okresowemu wieloletnich ram finansowych, przewidzianemu w deklaracji nr 3 załączonej do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. oraz konkluzjach Rady Europejskiej (zobowiązanie do „obszernej i wyczerpującej analizy obejmującej wszystkie aspekty wydatków UE, łącznie z WPR”).

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako do komisji przedmiotowo właściwej o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1a. Uważa, że wszelkie przewidziane kwoty muszą odpowiadać pułapowi określonemu w pozycji 2 wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 zmienionych decyzją 2008/29/WE. z dnia 18 grudnia 2007 r., oraz zwraca uwagę, iż decyzja w sprawie kwoty rocznej zapadnie w ramach rocznej procedury budżetowej, a ocena tej kwoty zostanie przeprowadzona w wieloletnim kontekście.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przypomnienie, że przedmiotowy wniosek, stanowiąc część WPR, nie tylko podlega przeglądowi okresowemu wieloletnich ram finansowych, przewidzianemu w deklaracji nr 3 załączonej do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. oraz konkluzjach Rady Europejskiej (zobowiązanie do „obszernej i wyczerpującej analizy obejmującej wszystkie aspekty wydatków UE, łącznie z WPR”), ale podlega również kontroli w ramach rocznej procedury budżetowej.

PROCEDURA

Tytuł

Wspólnotowy fundusz tytoniowy

Odsyłacze

COM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

AGRI

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

21.2.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Wiesław Stefan Kuc

20.2.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.4.2008

8.4.2008

 

 

Data przyjęcia

8.4.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Cătălin-Ioan Nechifor, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Richard Corbett, Libor Rouček

  • [1]  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Wersja skonsolidowana: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1782:PL:NOT
  • [2]  zob. www.help-eu.com
  • [3]  Dz.U. L 229 z 16.11.2007, s. 1

PROCEDURA

Tytuł

Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy

Odsyłacze

COM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

Data konsultacji z PE

12.2.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

21.2.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

21.2.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Sergio Berlato

21.1.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

31.3.2008

17.4.2008

 

 

Data przyjęcia

17.4.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García

Data złożenia

21.4.2008