RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 în ceea ce privește transferul ajutorului pentru tutun către Fondul comunitar pentru tutun pentru anii 2008 și 2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește finanțarea Fondului comunitar pentru tutun

21.4.2008 - (COM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS)) - *

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportor: Sergio Berlato

Procedură : 2008/0020(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0164/2008

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 în ceea ce privește transferul ajutorului pentru tutun către Fondul comunitar pentru tutun pentru anii 2008 și 2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește finanțarea Fondului comunitar pentru tutun

(COM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0051),

–   având în vedere articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0062/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru bugete (A6-0164/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  consideră că orice cuantum prevăzut trebuie să fie compatibil cu plafonul rubricii 2 din cadrul financiar multianual (CFM) 2007-2013 și subliniază că cuantumul anual va fi stabilit în cadrul procedurii bugetare anuale și evaluat într-un context multianual;

3.  invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

4.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

5.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Titlu

Text propus de Comisie

Amendament

Regulamentul Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 în ceea ce privește transferul ajutorului pentru tutun către Fondul comunitar pentru tutun pentru anii 2008 și 2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește finanțarea Fondului comunitar pentru tutun

Regulamentul Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 în ceea ce privește transferul ajutorului pentru tutun către Fondul comunitar pentru tutun pentru perioada 2009-2012 și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește finanțarea Fondului comunitar pentru tutun

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) În temeiul articolului 110j din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a anumitor regulamente, ajutorul pentru tutun se acordă producătorilor de tutun brut pentru anii de recoltă 2006-2009.

(1) În temeiul articolului 110j din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a anumitor regulamente, ajutorul pentru tutun se acordă producătorilor de tutun brut până la anul de recoltă 2012.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(1a) Ținând seama de numeroasele reforme care au avut loc începând cu 2004, în special în sectorul fructelor și legumelor, nu trebuie ca producătorii de tutun brut să fie plasați într-o situație discriminatorie în raport cu ceilalți agricultori europeni.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Text propus de Comisie

Amendament

(3) Acțiunile finanțate din Fondul comunitar pentru tutun s-au dovedit foarte eficace, reprezentând un exemplu pozitiv de cooperare între politicile agricole și de sănătate. Pentru a asigura continuarea acestor acțiuni și luând în considerare faptul că fondul a fost dintotdeauna finanțat prin transfer din ajutorul pentru tutun, este justificat să se transfere o sumă egală cu 5% din ajutorul pentru tutun acordat pentru anii calendaristici 2008 și 2009 în Fondul comunitar pentru tutun.

(3) Acțiunile finanțate din Fondul comunitar pentru tutun s-au dovedit foarte eficace, reprezentând un exemplu pozitiv de cooperare între politicile agricole și de sănătate. Pentru a asigura continuarea acestor acțiuni și luând în considerare faptul că fondul a fost dintotdeauna finanțat prin transfer din ajutorul pentru tutun, este justificat să se transfere o sumă egală cu 6 % din ajutorul pentru tutun acordat pentru anii calendaristici 2009 - 2012 în Fondul comunitar pentru tutun.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 110j

 

Text propus de Comisie

Amendament

 

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se modifică după cum urmează:

 

1. Articolul 110j se înlocuiește cu următorul text:

 

 

„Articolul 110j

 

Domeniul de aplicare

 

 

Pentru anii de recoltă până în 2012, se poate acorda un ajutor agricultorilor care produc tutun brut cuprins în codul NC 2401, în condițiile stabilite în prezentul capitol.”

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 110l

 

Text propus de Comisie

Amendament

 

 

 

1a. Tabelul de la articolul 110l se înlocuiește cu tabelul următor:

(în milioane de EUR)

 

2009-2012

 

Germania

p.m.

 

Spania

p.m.

 

Franța

p.m.

 

Italia (fără Puglia)

p.m.

 

Portugalia

p.m.

Justificare

Les montants devront être ajustés en fonction des modifications apportées à la proposition de la Commission.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 110m

 

Text propus de Comisie

Amendament

Articolul 110m din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se înlocuiește cu următorul text:

1b. Articolul 110m se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 110m

„Articolul 110m

Transferul către Fondul comunitar pentru tutun

Transferul către Fondul comunitar pentru tutun

O sumă egală cu 4% pentru anul calendaristic 2006 și cu 5% pentru anii calendaristici 2007, 2008 și 2009 din ajutorul acordat în temeiul prezentului capitol va finanța acțiunile de informare în cadrul Fondului comunitar pentru tutun, prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2075/1992.”

O sumă egală cu 4% pentru anul calendaristic 2006, cu 5% pentru anul calendaristic 2007 și cu 6% pentru anii calendaristici 2009 - 2012 din ajutorul acordat în temeiul prezentului capitol va finanța acțiunile de informare în cadrul Fondului comunitar pentru tutun, prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2075/1992.”

Justificare

Une retenue inopinée sur les aides de 2008, étant donné que les contrats de culture sont actuellement sur le point d'être conclus, voire dans certains États membres déjà conclus, en incluant la mention des primes pour la récolte 2008, risque d'entraîner un nombre énorme de recours. Le Fonds communautaire du tabac doit continuer à être soutenu voire relancé. La Commission est donc invitée à préparer un programme adéquat d'action pluriannuelle pour plus de 81 millions d'euros.

Amendamentul  8

Propunere de regulament - act de modificare

Articolul 1 – punctul 1c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 143e

 

Text propus de Comisie

Amendament

 

1c. Articolul 143e se elimină.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Anexa VII – litera I – paragraful 2

 

Text propus de Comisie

Amendament

 

1d. În anexa VII litera I se elimină al doilea paragraf.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 104 – alineatul 2 – litera b

 

Text propus de Comisie

Amendament

„(b) pentru anii calendaristici 2006-2009, în temeiul articolului 110m din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.”

„b) pentru anii calendaristici 2006 și 2007, și 2009 - 2012, în temeiul articolului 110m din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.”

EXPUNERE DE MOTIVE

D'une manière cohérente avec ses résolutions antérieures sur le sujet, le Parlement européen réaffirme la grande importance pour les citoyens européens des actions menées par le Fonds communautaire du tabac, que gère la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs de la Commission, et destinées de manière exclusive à promouvoir des initiatives d'information sur les dommages causés par le de tabagisme. Il estime que le fonds lui-même doit continuer à être financé et relancé. Il invite donc la Commission à élaborer un programme pluriannuel qui, grâce aux modifications apportées par les amendements déposés, pourra disposer d'un montant de plus de 81 millions d'euros, sans aucun alourdissement du budget de l'Union.

Le Parlement a abordé de nombreuses fois ce dossier. Il est, lui aussi, pleinement conscient, ainsi qu'il l'a dit dans sa résolution législative du 10 mars 2004[1], que le niveau de la production européenne de tabac brut, qui, dorénavant réduite, se concentre sur quelques aires spécialisées de l'Union européenne, souvent en retard de développement, et qui représente moins de 4 % de la production mondiale, n'a aucun impact sur la consommation des produits finis du tabac.

L'Union européenne est le principal importateur mondial de tabac brut. Elle s'approvisionne dans les pays tiers pour plus de 70 % de ses besoins, souvent en avantageant des tabacs produits dans des conditions de moindre contrôle que leurs homologues européens, principalement au Brésil, au Malawi, en Argentine, en Indonésie, au Zimbabwe, en Inde et en Chine, ce qui détermine d'ailleurs un déficit commercial dépassant les 1,2 milliards d'euros par an.

Le Parlement est informé que dans les États Membres où l'aide au tabac a été complètement découplée, en plus de l'annulation des transferts destinés au Fonds, on a assisté à l'abandon total, ou presque total, de la production, sans que ne soit pour autant apparue aucune alternative durable du point de vue de l'économie et de l'emploi, contrairement à ce qui était attendu, avec de gravissimes effets négatifs sur l'ensemble de l'espace rural intéressé et sans déterminer aucune variation notable dans la consommation locale des produits finis du tabac.

La Commission a toujours lié l'existence du Fonds communautaire du tabac au régime de soutien en faveur des cultivateurs de tabac. Cette approche, pour discutable qu'elle soit étant donné l'absence d'un lien direct de causalité, peut s'expliquer par des raisons budgétaires, puisqu'il s'agit de l'unique source de financement prévue. En épousant cette logique, à supposer que les campagnes d'information continuent à être utiles dans les années à venir pour tous les citoyens de l'Union européenne, on trouvera tous les amendements proposés ici opportuns et nécessaires.

Le Parlement saisit donc l'occasion de réaffirmer ses propres vues déjà exprimées dans sa résolution du 10 mars 2004 et accueille favorablement la demande, récemment et officiellement présentée à la Commission par les ministres de la quasi-totalité des États membres producteurs, y compris des pays qui, en leur temps, avaient opté pour le découplage complet, et des nouveaux États membres, visant à ce que la Commission présente une proposition de règlement en vue de proroger le régime actuel d'aide au tabac jusqu'à l'année 2013. La question doit être étudiée dans le cadre des discussions qui sont en cours autour du bilan de santé de la politique agricole commune.

En ce qui concerne la proposition d'opérer une retenue sur les aides, non prévue jusqu'à présent, pour l'année civile 2008, étant donné que les contrats de cultures de tabac pour la récolte 2008 sont actuellement sur le point d'être conclus voire, dans certains États membres, déjà conclus (en incluant l'indication du montant des primes pour la récolte 2008), le Parlement estime que l'acceptation d'une telle proposition risquerait d'engendrer un grand nombre de recours devant les tribunaux et donc un contentieux qui, à la fin, serait de toutes façons dommageable presque uniquement aux producteurs agricoles.

Le Parlement estime enfin que l'extension de la retenue jusqu'à la campagne 2012 et l'augmentation du pourcentage de retenue au profit du Fonds jusqu'à 6 % doivent permettre de constituer une dotation financière de plus de 81 millions d'euros, suffisante pour les actions du Fonds communautaire du tabac jusqu'en 2013.

  • [1]               Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2003) 698 – C5-0597/2003 – 2003/0278(CNS))

AVIZ al Comisiei pentru bugete (9.4.2008)

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 în ceea ce privește transferul ajutorului pentru tutun către Fondul comunitar pentru tutun pentru anii 2008 și 2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește finanțarea Fondului comunitar pentru tutun

(COM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS))

Raportor pentru aviz: Wiesław Stefan Kuc

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Background

The proposal is based on Article 37(2), subparagraph 3 of the Treaty (Agriculture - consultation procedure) and has been brought forward by DG AGRI of the Commission, although budget lines in Title 05 and title 17 (Public Health) are concerned: 05 03 02 22 - tobacco aid with EUR 293 million (AL 2008) and 17 03 02 - Community Tobacco Fund with EUR 14,25 million. (Budget 2008).

The Commission proposes to extend the financing of the Community Tobacco Fund for the next two harvest years (2008 and 2009, budget years 2009 and 2010), in order to bring it in line with Article 110j of Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003[1], which grants aid to producers of raw tobacco until harvest year 2009. Since the reform of the Common Market Organisation for tobacco in 2004, the Fund has financed information policies to improve public awareness of the effects of tobacco consumption. In the current funding period, the Fund gave support to the "HELP – for a life without tobacco" campaign[2], covering communication actions taken by Directorate-General for Health and Consumer Protection (DG SANCO).

It is proposed to the Council that this be extended for the calendar years 2008 and 2009. The Fund takes 5 percent of the total budget for tobacco subsidies in 2008 and 2009 with a current maximum ceiling for tobacco aid at EUR 337,937 million. The amount of maximum annual 5 percent is being transferred to the Fund (EUR 16,897 million).

The Commission considers it useful to continue using the Fund to finance actions to inform about the harmful effects of smoking.

Article 104(2) of Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007[3] establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products ("Single CMO Regulation") provides for the funding of the Community Tobacco Fund by the transfer of a certain amount of tobacco aid for the calendar years 2006 and 2007 in accordance with Article 110m of Regulation (EC) No 1782/2003. The Community Tobacco Fund has always been funded by the transfer of part of the tobacco aids. Council Regulation (EC) No 864/2004 finally extended the tobacco aid to 2008 and 2009 without accordingly extending the funding of the Community Tobacco Fund by a reduction of the tobacco aid.

2. The projects financed by the Fund

The Fund’s public health objectives

-  Raising public awareness of the harmful effects of tobacco consumption, including passive smoking.

- Improving the relevance and effectiveness of the messages put across about the harmful effects of tobacco consumption, and the methods of communication used (language and images).

- Preventing and stopping smoking.

- Disseminating the results to the national authorities and the relevant sectors.

3. Financial implications

The current maximum ceiling for tobacco aid being at EUR 337,937 million, meaning that the maximum annual amount which can be transferred to the Fund is EUR 16,897 million.

A possible prolongation of the Fund would not involve any additional Community expenditure. It extends the possibility foreseen in Article 110m of Regulation (EC) No 1782/2003 to the transfer in 2008 and 2009 (budget years 2009 and 2010) 5% of the amount of tobacco aid under "Direct Aids" to the "Community Tobacco Fund". The ceilings on tobacco aid remain unchanged and the maximum annual amount which can be transferred amounts to EUR 16,897 million (EUR 337,937 million x 5% = EUR 16,897 million). This amount from line 05 03 02 22 will be available instead under budget line 17 03 02 – Community Tobacco Fund. As this is a transfer between titles, this measure does not entail any additional budget appropriations.

4. Amendments

It is clear that this proposal is also subject to the mid-term review of the Multi-annual Financial Framework foreseen in Declaration 3 of the IIA of 17 May 2006 and the conclusions of the European Council ("full, wide-ranging review covering all aspects of EU spending, including the CAP").

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Proiect de rezoluție legislativă

Amendament

 

1a. consideră că orice cuantum prevăzut trebuie să fie compatibil cu plafonul rubricii 2 din cadrul financiar multianual (CFM) 2007-2013, astfel cum a fost modificat prin Decizia 2008/29/CE din 18 decembrie 2007 și subliniază că cuantumul anual va fi stabilit în cadrul procedurii bugetare anuale și evaluat într-un context multianual.

Justificare

This amendment aims to recall that the proposal, being part of the CAP, it is not only subject to the mid-term review of the Multi-annual Financial Framework foreseen in Declaration 3 of the IIA of 17 May 2006 and the conclusions of the European Council ("full, wide-ranging review covering all aspects of EU spending, including the CAP"), but also subject to scrutiny within the annual Budget Procedure.

PROCEDURĂ

Titlu

Fondul comunitar pentru tutun

Referințe

COM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

Comisia competentă în fond

AGRI

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

21.2.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Wiesław Stefan Kuc

20.2.2008

 

 

Examinare în comisie

1.4.2008

8.4.2008

 

 

Data adoptării

8.4.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Cătălin-Ioan Nechifor, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Membri supleanți prezenți la votul final

Thijs Berman, Richard Corbett, Libor Rouček

  • [1]  OJ L 270, 21.10.2003, p. .1 Consolidated version: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1782:DE:NOT
  • [2]  see www.help-eu.com
  • [3]  OJ L 229, 16.11.2007, p. 1.

PROCEDURĂ

Titlu

Fondul comunitar pentru tutun

Referințe

COM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

Data consultării PE

12.2.2008

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

AGRI

21.2.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

BUDG

21.2.2008

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Sergio Berlato

21.1.2008

 

 

Examinare în comisie

31.3.2008

17.4.2008

 

 

Data adoptării

17.4.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García