POROČILO o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 glede prenosa pomoči za tobak v Sklad Skupnosti za tobak za leti 2008 in 2009 in Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede financiranja Sklada Skupnosti za tobak

21.4.2008 - (KOM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS)) - *

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Poročevalec: Sergio Berlato

Postopek : 2008/0020(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0164/2008
Predložena besedila :
A6-0164/2008
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 glede prenosa pomoči za tobak v Sklad Skupnosti za tobak za leti 2008 in 2009 in Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede financiranja Sklada Skupnosti za tobak

(KOM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0051),

–   ob upoštevanju tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6–0062/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenja Odbora za proračun (A6‑0164/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  meni, da mora biti vsak predviden znesek združljiv z zgornjo mejo postavke 2 večletnega finančnega okvira 2007–2013, in poudarja, da bo letni znesek določen v letnem proračunskem postopku in ocenjen v večletnem okviru;

3.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe o ES;

4.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 glede prenosa pomoči za tobak v Sklad Skupnosti za tobak za leti 2008 in 2009 in Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede financiranja Sklada Skupnosti za tobak

Uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 glede prenosa pomoči za tobak v Sklad Skupnosti za obdobje 2009 - 2012 in Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede financiranja Sklada Skupnosti za tobak

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Na podlagi člena 110j Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete in o spremembi nekaterih uredb se pomoč za tobak dodeli proizvajalcem surovega tobaka za proizvodna leta 2006–2009.

(1) Na podlagi člena 110j Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2012 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete in o spremembi nekaterih uredb se pomoč za tobak dodeli proizvajalcem surovega tobaka vse do proizvodnega leta 2012.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1a) Glede na številne reforme po letu 2004, zlasti na področju sadja in zelenjave, se proizvajalcev surovega tobaka ne sme diskriminirati v odnosu do drugih evropskih kmetov.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Ukrepi, financirani iz Sklada Skupnosti za tobak, so bili zelo uspešni in so pozitiven primer sodelovanja kmetijske in zdravstvene politike. Da se zagotovi nadaljevanje navedenih ukrepov in ob upoštevanju, da se je Sklad vedno financiral s prenosom pomoči za tobak, je primerno, da se v Sklad Skupnosti za tobak prenese znesek v višini 5 % pomoči za tobak, dodeljene za koledarski leti 2008 in 2009.

(3) Ukrepi, financirani iz Sklada Skupnosti za tobak, so bili zelo uspešni in so pozitiven primer sodelovanja kmetijske in zdravstvene politike. Da se zagotovi nadaljevanje navedenih ukrepov in ob upoštevanju, da se je sklad vedno financiral s prenosom pomoči za tobak, je primerno, da se v Sklad Skupnosti za tobak prenese znesek v višini 6 % pomoči za tobak, dodeljene za koledarska leta od 2009 do 2012.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 - točka – 1 (novo)

Uredba (ES) št. 1782/2003

Člen 110 j

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Uredba (ES) št. 1782/2003 se spremeni:

 

(-1) Člen 110 (j) se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

 

"Člen 110 j

 

Področje uporabe

 

 

"Za proizvodna leta do leta 2012 se lahko dodeli pomoč kmetom, ki pridelujejo surovi tobak v skladu z oznako NC 2401, pod pogoji, ki so navedeni v tem poglavju."

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 - točka – 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1782/2003

Člen 110 l

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

 

(-1a) V členu 110 (l) se razpredelnica nadomesti z naslednjo:

(v mio EUR)

 

2009-2012

 

Nemčija

p.m.

 

Španija

p.m.

 

Francija

p.m.

 

Italija (razen Apulije)

p.m.

 

Portugalska

p.m.

Obrazložitev

Zneske bo treba popraviti v skladu s spremembami k predlogu Komisije.

Predlog sprememb    7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1

Uredba (ES) št. 1782/2003

Člen 110 m

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Besedilo člena 110 m Uredbe (ES) št. 1782/2003 se nadomesti z naslednjim:

(-1b) Besedilo člena 110 m se nadomesti z naslednjim:

"Člen 110 m

"Člen 110 m

Prenos v Sklad Skupnosti za tobak

Prenos v Sklad Skupnosti za tobak

Z zneskom v višini 4 % pomoči za tobak, dodeljene na podlagi tega poglavja, za koledarsko leto 2006 in 5 % za koledarska leta 2007, 2008 in 2009 se financirajo ukrepi v okviru Sklada Skupnosti za tobak, kot določa člen 13 Uredbe (EGS) št. 2075/92."

Z zneskom v višini 4 % pomoči za tobak, dodeljene na podlagi tega poglavja, za koledarsko leto 2006, 5 % za koledarsko leto 2007 ter 6 % za koledarska leta od 2009 do 2012 se financirajo ukrepi v okviru Sklada Skupnosti za tobak, kot določa člen 13 Uredbe (EGS) št. 2075/92."

Obrazložitev

Nepredviden odbitek za pomoč za leto 2008 lahko sproži veliko število tožb, če se upošteva dejstvo, da je sedaj v polnem teku pridelava iz že podpisanih pogodb, v nekaterih državah članicah pa se je že končala in so tudi že določene premije za pridelek 2008. Treba je še naprej podpirati in spodbujati sklad Skupnosti za tobak, zato se poziva Komisijo, naj oblikuje primeren večletni akcijski program v vrednosti več kot 81 milijonov evrov.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 - točka – 1 c (novo)

Uredba (ES) št. 1782/2003

Člen 143 e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1c) Člen 143 (e) se črta.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 - točka – 1 d (novo)

Uredba (ES) št. 1782/2003

Priloga VII – točka I – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1d) Priloga VII, točka I, alinea 2 se črta.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 104 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

"b) za koledarska leta 2006–2009 v skladu s členom 110 m Uredbe (ES) št. 1782/2003."

"b) za koledarski leti 2006 in 2007 ter od 2009 do 2012 v skladu s členom 110 (m) Uredbe (ES) št. 1782/2003."

OBRAZLOŽITEV

Parlament v skladu s svojimi zakonodajnimi resolucijami s tega področja poudarja velik pomen, ki ga imajo za evropske državljane dejavnosti Sklada Skupnosti za tobak, s katerim upravlja GD SANCO Komisije in katerega izključni namen je spodbujanje informativnih dejavnosti o škodi, ki jo povzroča kajenje, ter meni, da je treba sklad financirati in spodbujati, Komisijo pa poziva, naj izdela večletni program, ki bo (zahvaljujoč se spremembam, ki jih prinašajo predstavljeni predlogi sprememb) lahko računal na več kot 81 milijonov evrov brez obremenitev za proračun Unije.

Parlament je večkrat obravnaval omenjene teme ter se popolnoma zaveda, kot kaže tudi njegova zakonodajna resolucija z dne 10. marca 2004[1], da danes raven evropske proizvodnje surovega tobaka, ki je zelo zmanjšana in osredotočena na le nekaj posebnih področij Unije, z zaostankom v razvoju, ter predstavlja manj kot 4 % svetovne proizvodnje, nima nikakršnega vpliva na porabo tobačnih izdelkov.

Evropska unija je največji svetovni uvoznik surovega tobaka. Več kot 70 % oskrbe za njene potrebe prihaja iz tretjih držav, kot so Brazilija, Malavi, Argentina, Indonezija, Zimbabve, Indija in Kitajska, kjer je pogosto nadzor nad proizvodnjo tobaka manjši kot v Evropi, obenem pa predstavlja to za Evropo več kot 1,2 milijarde trgovinskega primanjkljaja letno.

Parlament je seznanjen z dejstvom, da je v državah članicah, kjer je bila pomoč tobaku popolnoma nevezana, prišlo do skoraj popolne opustitve proizvodnje (preklicana so bila tudi nakazila v sklad), v nasprotju s predvidevanji pa ni bila ponujena nikakršna trajna gospodarska in zaposlitvena možnost, kar je imelo hude posledice za celotno zainteresirano podeželsko območje, ni pa spremenilo lokalne porabe tobačnih izdelkov.

Komisija je vedno pogojevala obstoj Sklada Skupnosti za tobak s podporo pridelovalcem tobaka. Ta pristop, ki je zaradi pomanjkanja neposredne vzročnosti lahko vprašljiv, se lahko utemelji s proračunskimi razlogi, saj je edini predvideni finančni vir. Zaradi tega in zaradi predvidevanja, da bodo v prihodnjih letih informativne kampanje koristile vsem državljanom Unije, se zdijo vsi tukaj predstavljeni predlogi sprememb nujni in potrebni.

Parlament torej ponovno poudarja svoja prepričanja, že izražena v prej imenovani zakonodajni resoluciji z dne 10. marca 2004, ter se strinja z nedavno formalno zahtevo, ki so jo s podpisi ministrov skoraj vseh držav članic proizvajalk, vključno z državami, ki so se v preteklosti odločile za popolno nevezanost, in z novimi državami članicami, naslovile na Komisijo ter zahtevale, da predloži predlog uredbe, da bi se do leta 2013 podaljšala sedanja shema podpore za tobak. Te teme se bo treba lotiti med sedanjo razpravo o sistematskem pregledu skupne kmetijske politike.

Glede predloga o odbitku za pomoč za koledarsko leto 2008, ki do sedaj ni bil predviden, in glede na dejstvo, da so pogodbe za pridelavo tobaka za leto 2008 že skoraj sklenjene, v nekaterih državah članicah že sklenjene (vključno z navedenimi zneski za premije za pridelek 2008) Parlament meni, da bi sprejetje takega predloga sprožilo veliko število pritožb na sodiščih in torej spor, ki bi v končni fazi škodil skorajda samo kmetijskim pridelovalcem.

Nazadnje pa Parlament meni, da bi podaljšanje odbitka do proizvodnega leta 2012 ter povečanje odstotka odbitka na 6 % v korist sklada lahko omogočilo pridobitev finančnih sredstev v višini več kot 81 milijonov evrov, kar bi bilo dovolj za dejavnosti Sklada Skupnosti za tobak do leta 2013.

  • [1]               Zakonodajna resolucija o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (KOM(2003)698 – C5-0597/2003 – 2003/0278(CNS)).

MNENJE Odbora za proračun (9.4.2008)

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 glede prenosa pomoči za tobak v Sklad Skupnosti za tobak za leti 2008 in 2009 in Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede financiranja Sklada Skupnosti za tobak
(KOM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS))

Pripravljavec mnenja: Wiesław Stefan Kuc

KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Predlog temelji na tretjem pododstavku člena 37(2) Pogodbe (kmetijstvo – postopek posvetovanja), predstavil pa ga je GD AGRI Komisije, čeprav zadeva proračunske vrstice v okviru naslovov 05 in 17 (javno zdravje): 05 03 02 22 – pomoč za tobak v višini 293 milijonov EUR (pisni predlog spremembe 2008) in 17 03 02 – Sklad Skupnosti za tobak v višini 14,25 milijonov EUR (Proračun 2008).

Komisija predlaga podaljšanje financiranja Sklada Skupnosti za tobak za naslednji dve proizvodni leti (2008 in 2009, proračunski leti 2009 in 2010), da se ga uskladi s členom 110(j) Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003[1], ki dodeljuje pomoč za tobak proizvajalcem surovega tobaka do proizvodnega leta 2009. Vse od reforme skupne ureditve trga za tobak iz leta 2004 je Sklad financiral informacijske ukrepe za izboljšanje ozaveščenosti javnosti o posledicah uživanja tobaka. V tekočem obdobju financiranja je Sklad podprl kampanjo HELP – za življenje brez tobaka[2], in tako zajel komunikacijske ukrepe Generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnikov (GD SANCO).

Svetu se predlaga podaljšanje teh ukrepov na koledarski leti 2008 in 2009. Sklad predstavlja 5 % vsega proračuna za subvencije za tobak v letih 2008 in 2009, s trenutno najvišjo zgornjo mejo za pomoč za tobak v višini 337,937 milijonov EUR. Znesek največ 5 % na leto se prenese v Sklad (16,897 milijonov EUR).

Komisija meni, da je koristno, da se Sklad še naprej uporablja za financiranje ukrepov za obveščanje o škodljivih učinkih uživanja tobaka.

Člen 104(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007[3] o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) določa, da se Sklad Skupnosti za tobak financira s prenosom določenega zneska pomoči za tobak za koledarski leti 2006 in 2007 v skladu s členom 110(m) Uredbe (ES) št. 1782/2003. Sklad Skupnosti za tobak se je vedno financiral s prenosom dela pomoči za tobak. Z Uredbo Sveta (ES) št. 864/2004 je bila pomoč za tobak podaljšana na leti 2008 in 2009, ne da bi bilo pri tem ustrezno podaljšano financiranje Sklada Skupnosti za tobak z zmanjšanjem pomoči za tobak.

2. Projekti, ki jih financira Sklad

Cilji Sklada na področju javnega zdravja

– povečanje ozaveščenosti javnosti o škodljivih učinkih uživanja tobaka, tudi pasivnega kajenja;

– izboljšanje ustreznosti in učinkovitosti posredovanih sporočil o škodljivih učinkih uživanja tobaka ter načinov uporabljene komunikacije (v besedi in sliki);

– preprečevanje in opustitev kajenja;

– razširjanje rezultatov nacionalnim organom in zadevnim sektorjem.

3. Finančne posledice

Trenutna zgornja meja pomoči za tobak znaša 337,937 milijonov EUR, kar pomeni, da je največji letni znesek, ki se lahko prenese v sklad, 16,897 milijonov EUR.

Možno podaljšanje Sklada ne bi vključevalo nobenih dodatnih izdatkov Skupnosti. Podaljšuje možnost, predvideno v členu 110(m) Uredbe (ES) št. 1782/2003, da se v letih 2008 in 2009 (proračunski leti 2009 in 2010) prenese 5 % zneska pomoči za tobak iz "Neposrednih pomoči" v "Sklad Skupnosti za tobak". Zgornje meje pomoči za tobak se ne spremenijo, najvišji letni znesek, ki se lahko prenese, pa znaša 16,897 milijona EUR (337,937 milijona EUR x 5 % = 16,897 milijona EUR). Ta znesek iz vrstice 05 03 02 22 bo tako na voljo v proračunski vrstici 17 03 02 – Sklad Skupnosti za tobak. Ker gre za prenos med naslovi, ta ukrep ne zahteva dodatnih proračunskih sredstev.

4. Spremembe

Jasno je, da tudi za ta predlog velja vmesni pregled večletnega finančnega okvira, ki je predviden v izjavi št. 3 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 in v sklepih Evropskega sveta („celovit in obsežen pregled, ki bo zajemal vse vidike porabe EU, vključno s skupno kmetijsko politiko“).

Odbor za proračun poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

(1a) meni, da mora biti vsak predviden znesek združljiv z zgornjo mejo postavke 2 večletnega finančnega okvira 2007–2013, kakor je bil revidiran s Sklepom 2008/29/ES z dne 18. decembra 2007, in poudarja, da bo letni znesek določen v letnem proračunskem postopku in ocenjen v večletnem okviru.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je opozoriti, da za ta predlog, ki je del skupne kmetijske politike, ne velja zgolj vmesni pregled večletnega finančnega okvira, predviden v izjavi št. 3 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 in sklepih Evropskega sveta („celovit in obsežen pregled, ki bo zajemal vse vidike porabe EU, vključno s skupno kmetijsko politiko“), ampak tudi v okviru letnega proračunskega postopka.

POSTOPEK

Naslov

Sklad Skupnosti za tobak

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

Pristojni odbor

AGRI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

21.2.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Wiesław Stefan Kuc

20.2.2008

 

 

Obravnava v odboru

1.4.2008

8.4.2008

 

 

Datum sprejetja

8.4.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Cătălin-Ioan Nechifor, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Richard Corbett, Libor Rouček

  • [1]  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Konsolidirana različica: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1782:SL:NOT
  • [2]  glej www.help-eu.com
  • [3]  UL L 229, 16.11.2007, str. 1.

POSTOPEK

Naslov

Sklad Skupnosti za tobak

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

Datum posvetovanja z EP

12.2.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

21.2.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

21.2.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Sergio Berlato

21.1.2008

 

 

Obravnava v odboru

31.3.2008

17.4.2008

 

 

Datum sprejetja

17.4.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García