ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители по отношение на схемата за подпомагане на памука

22.4.2008 - (COM(2007)0701 – C6‑0447/2007 – 2007/0242(CNS)) - *

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Ioannis Gklavakis

Процедура : 2007/0242(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0166/2008
Внесени текстове :
A6-0166/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители по отношение на схемата за подпомагане на памука

(COM(2007)0701 – C6‑0447/2007 – 2007/0242(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0701),

–   като взе предвид член 37, параграф 2, алинея трета от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0447/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6‑0166/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) С решение на Съда на Европейските общности от 7 септември 2006 г. по дело С-310/04, глава 10a от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 беше анулирана като нарушаваща принципа на пропорционалност, в частност с позоваването на обстоятелството, че „Съветът, автор на Регламент (ЕО) № 864/2004, не е показал пред Съда, че с приемането на новата схема за подпомагане на памука, създадена по силата на този регламент, той действително е действал благоразумно, отчитайки всички необходими фактори и обстоятелства по случая, включително разходите за труд във връзка с отглеждането на памука и икономическата жизненост на памукопреработващите предприятия – което той е следвало да вземе предвид при оценяването на рентабилността на тази култура“, както и че Съдът не е могъл „да се увери дали законодателната власт на Общността е могла, без да се надхвърлят пределите на широките правомощия, с които се ползва в тази област, да достигне до заключението, че определянето размера на специфичната помощ за памука на 35 % от общата съществуваща помощ по предишната схема за подпомагане би било достатъчно, за да се гарантира постигането на целта, посочена в съображение 5 в преамбюла към Регламент (ЕО) № 864/2004, в частност осигуряването на рентабилност и по такъв начин - на запазването на тази култура, цел, която отразява постановеното в параграф 2 от Протокол № 4“. Съдът постанови също така последиците от анулирането да бъдат суспендирани до приемането в разумен срок на нов регламент.

(2) С решение на Съда на Европейските общности от 7 септември 2006 г. по дело С-310/04, глава 10a от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 беше анулирана като нарушаваща принципа на пропорционалност, в частност с позоваването на обстоятелството, че „Съветът, автор на Регламент (ЕО) № 864/2004, не е показал пред Съда, че с приемането на новата схема за подпомагане на памука, създадена по силата на този регламент, той действително е действал благоразумно, отчитайки всички необходими фактори и обстоятелства по случая, включително разходите за труд във връзка с отглеждането на памука и икономическата жизненост на памукопреработващите предприятия – което той е следвало да вземе предвид при оценяването на рентабилността на тази култура“, както и че Съдът не е могъл „да се увери дали законодателната власт на Общността е могла, без да се надхвърлят пределите на широките правомощия, с които се ползва в тази област, да достигне до заключението, че определянето размера на специфичната помощ за памука на 35 % от общата съществуваща помощ по предишната схема за подпомагане би било достатъчно, за да се гарантира постигането на целта, посочена в съображение 5 в преамбюла към Регламент (ЕО) № 864/2004, в частност, че размерът на специфичната помощ за памука е изчислен така, че да се гарантират икономически условия, които позволяват да продължи отглеждането на памук в регионите, занимаващи се с тази дейност, и по този начин да се предотврати заместването на памука с други култури.

Обосновка

En el punto 100 de la Sentencia C-310/04 se recoge el literal propuesto, y expresa el término exacto de la concreción del objetivo del Protocolo. Es un hecho que el régimen en vigor ha provocado en España un descenso del 30% de la superficie sembrada de algodón, y que por tanto se ha producido la sustitución del algodón por otros cultivos al dejar de ser rentable la siembra con el importe de la ayuda especifica fijada en el 35%. Por tanto, los instrumentos propuestos (65% de ayuda desacoplada y 35% acoplada) no garantizan que se evite su sustitución por otros cultivos, que es el objetivo de este régimen de ayudas No se trata, de mantener cualquier nivel de ayuda especifica, sino aquel que permita mantener la superficie en cultivo.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В съответствие с решението на Съда по дело C-310/04 е необходимо приемането на нова схема на специфична помощ за памука.

(3) В съответствие с решението на Съда по дело C-310/04 е необходимо приемането на нова схема на специфична помощ за памука – схема, която, съгласно посоченото както в решението на Съда, така и в целта, изложена в съображение 5 от Регламент (ЕО) № 864/2004, следва да гарантира рентабилност, позволяваща на земеделието, свързано с отглеждане на памук, да продължи да се развива по устойчив начин.

Обосновка

Il convient une fois encore de souligner la nécessité, pour la nouvelle proposition de règlement, de garantir la rentabilité et la durabilité de la culture du coton.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3a) Памук основно се отглежда в региони, в които брутният вътрешен продукт е сред най-ниските в Съюза, като икономиката им е тясно свързана със земеделието. В тези региони отглеждането на памук и памукопреработвателната промишленост, която произтича от него, са първостепенни източници на доходи и заетост, като в някои случаи те формират над 80 % от дейността в региона, в който са установени. Освен това характеристиките на почвата в определени региони са такива, че от гледна точка на агрономията в краткосрочен план не може да се въведе никаква култура-заместител.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3б) Действащата схема за подпомагане на памука е много специфична по своя характер. Тя произхожда от договорите за присъединяване на Гърция, Испания и Португалия и по-конкретно цели подпомагането на памукопроизводството в някои региони на Общността, които в момента са зависими от тази култура, осигуряването на справедливи доходи за съответните производители и стабилизирането на пазара.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Новата схема следва да постигне заложените в параграф 2 от Протокол № 4 относно памука, приложен към Акта за присъединяване на Гърция (оттук нататък наричан „Протокол № 4“), цели за подпомагане на памукопроизводството в регионите на Общността, където то е важен отрасъл от селското стопанство, за осигуряване на съответните производители на справедлив доходи, както и за стабилизиране на пазара чрез подобряване на структурата на предлагане и маркетинг.

Новата схема следва да постигне заложените в параграф 2 от Протокол № 4 относно памука, приложен към Акта за присъединяване на Гърция (оттук нататък наричан „Протокол № 4“), цели за подпомагане на памукопроизводството в регионите на Общността, където то е важен отрасъл от селското стопанство и е от значение за социалната структура, за разпределяне на съответните производители на справедливи доходи, както и за стабилизиране на пазара чрез подобряване на структурата на предлагане и маркетинг.

Обосновка

Además de los aspectos económicos que son de gran importancia, el algodón es en muchos casos un cultivo muy extendido en ciertas zonas rurales en las que tiene una notable relevancia para el mantenimiento del tejido social de la zona. Por lo que el abandono del cultivo en dichas zonas, así como la imposibilidad de introducir otro cultivo en la rotación, podría causar una desintegración de la estructura social de dichas zonas. Se justifica además en que los términos propuestos en la enmienda son los términos exactos que figuran en el Protocolo y se considera que los propuestos por la Comisión minusvaloran las verdaderas intenciones del Protocolo. No es lo mismo apoyar que sostener.

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Необходимо е да бъдат взети предвид всички релевантни фактори и обстоятелства във връзка със специфичното положение на сектора на памука, включително всички елементи, необходими за оценката на рентабилността на тази култура. За тази цел беше започнат процес на оценка и консултации: бяха проведени две проучвания за анализиране на социално-икономическите аспекти на памука и оценка на въздействието на бъдещата схема за подпомагане на памука върху начина, по който сектора на памука на Общността влияе на околната среда; бяха организирани също така специфични семинари и консултация със заинтересованите страни по Интернет.

(5) Необходимо е да бъдат взети предвид всички релевантни фактори и обстоятелства във връзка със специфичното положение на сектора на памука, включително всички елементи, необходими за оценката на рентабилността на тази култура. Памук се отглежда в региони, които все още отговарят на критериите на целта за сближаване за периода 2007-2013 г. и имат по същество селскостопанска икономика, с малко възможности за отглеждане на други култури. Освен това отглеждането на памук и свързаната с него аграрна промишленост представляват важен източник на заетост и благосъстояние в тези региони. Следователно беше започнат процес на оценка и консултации: бяха проведени две проучвания за анализиране на социално-икономическите аспекти на памука и оценка на въздействието на бъдещата схема за подпомагане на памука върху начина, по който секторът на памука на Общността влияе на околната среда; бяха организирани също така специфични семинари и консултация със заинтересованите страни по Интернет.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Прекъсването на прякото подпомагане на стопаните и въвеждането на схемата за единно плащане са основополагащи елементи в процеса на реформиране на Общата селскостопанска политика (ОСП), насочени към преминаване от политика на ценово и производствено подпомагане към политика на подпомагане на доходите на земеделските стопани. С Регламент (ЕО) № 1782/2003 тези елементи се въведоха за няколко селскостопански продукти.

(6) С Регламент (ЕО) № 1782/2003 се въведе прекъсване на прякото подпомагане на производителите и схема на единно плащане за няколко селскостопански продукти.

Обосновка

Este fue el texto que se propuso en el informe del PE en la reforma de 2003. La propuesta de la Comisión considera la disociación de las ayudas como un elemento fundamental del proceso de reforma de la PAC, pero ello no puede suponer la desaparición de un cultivo como el algodón, tan importante para la economía de las zonas productoras. Es cierto que la disociación se ha establecido en muchos sectores, pero también lo es que en otros muchos no se ha hecho y además no tenían un protocolo específico de ayuda. El caso más reciente es el lino y el cáñamo en el que para asegurar su aprovechamiento como fibra textil, se mantiene la ayuda acoplada a la producción y una ayuda especifica a la industria para la transformación. Este régimen que debía haberse reformado en 2003 esta siendo prorrogado desde entonces y la última vez ha sido hace dos semanas, para 2009.

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Пълното интегриране в схемата на единно плащане на схемата на подпомагане в сектора на памука е вероятно да доведе до значителен риск от сътресения в производството за регионите на Общността, в които се произвежда памук. Част от помощта, следователно, би трябвало да продължи да бъде обвързана с отглеждането на памук чрез помощ за специфична култура, предоставяна на допустим за финансиране хектар. Нейният размер следва да бъде изчисляван така, че да бъдат постигнати заложените в параграф 2 на Протокол № 4 цели, като същевременно схемата за памука бъде приобщена към основното русло на процеса на реформиране и опростяване на ОСП. За тази цел, в светлината на проведената оценка, е обосновано размерът на общата налична помощ за хектар на държава-членка да бъде определен на 35 % от националния дял на помощта, косвено предоставяна на производителите. Такъв размер позволява секторът на памука да бъде ориентиран към дългосрочна икономическа жизненост, насърчава устойчивото развитие на регионите, в които се произвежда памук и осигурява на земеделските производители справедлив доход.

(8) Пълното интегриране в схемата на единно плащане на схемата на подпомагане в сектора на памука е вероятно да доведе до значителен риск от сътресения в производството за регионите на Общността, в които се произвежда памук. Част от помощта, следователно, би трябвало да продължи да бъде обвързана с отглеждането на памук чрез помощ за специфична култура, предоставяна на допустим за финансиране хектар. Нейният размер следва да бъде изчисляван така, че да бъдат постигнати заложените в параграф 2 на Протокол № 4 цели, като същевременно схемата за памука бъде приобщена към основното русло на процеса на реформиране и опростяване на ОСП. За тази цел, в светлината на проведената оценка, е обосновано размерът на общата налична помощ за хектар на държава-членка да бъде определен съгласно изразеното от държавата-членка желание и най-малко на 35 % от националния дял на помощта, косвено предоставяна на производителите, в рамките на принципа на субсидиарност . Такъв размер позволява секторът на памука да бъде ориентиран към дългосрочна икономическа жизненост, насърчава устойчивото развитие на регионите, в които се произвежда памук и осигурява на земеделските производители справедлив доход.

Обосновка

Dans la mesure où les États membres estiment que la viabilité de leurs usines d'égrenage dépend du montant de l'aide couplée, il convient qu'ils puissent choisir un pourcentage différent de l'aide couplée, lequel ne doit toutefois pas être inférieur à 35 %.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Останалите 65 % от националния дял на помощта, косвено предоставяна на производителите, следва да бъдат налични за схемата на единно плащане.

(9) Оставащият процент от националния дял на помощта, косвено предоставяна на производителите, който би бил между 20 % и 65 %, следва да бъде наличен за схемата на единно плащане.

Обосновка

Dans la mesure où les États membres estiment que la viabilité du secteur dépend du pourcentage de l'aide non couplée, ils devraient pouvoir choisir un autre pourcentage distinct du paiement unique, qui ne pourrait pas être supérieur à 65% ni inférieur à 20%.

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Поради екологични съображения, следва да бъде определена базова площ на държава-членка с оглед ограничаването на засяваните с памук площи. В допълнение, допустимите за финансиране площи следва да бъдат сведени до тези, разрешени от държавите-членки.

(10) Следва да бъде определена базова площ за отглеждане на културата, на държава-членка, като се дава приоритет на регионите, които традиционно отглеждат тази култура, за да се гарантира, че отглеждането на памук ще продължи в регионите, в които памукопроизводството е от особено значение за селското стопанство. В допълнение, допустимите за финансиране площи следва да бъдат сведени до тези, разрешени от държавите-членки.

Обосновка

La protection de l'environnement ne devrait pas être invoquée comme argument pour réduire la superficie ensemencée en coton puisqu'une partie importante de cette culture s'inscrit désormais dans des systèmes respectueux de l'environnement, comme la production intégrée. D'autres raisons importantes, comme des raisons budgétaires, peuvent par ailleurs être invoquées pour limiter ces superficies.

Изменение  11

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) Площта, а следователно и размерът на обвързаната с производството помощ, отпускана на производителите, следва да бъдат приспособявани към данните за съществуващото положение, като се съхранява финансовата неутралност на сектора.

Обосновка

Il est souhaitable de s'adapter aux données de la situation existante dans le secteur, afin de ne pas porter préjudice aux agriculteurs et d'éviter que les ressources relevant du secteur de la culture du coton ne soient perdues.

Изменение  12

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10б) Тъй като съществуват малко възможности за заместване на отглеждането на памук, необходимо е да се предвидят схеми за подпомагане, които да гарантират, че отглеждането на памук е рентабилно и че то ще продължи в регионите на памукопроизводство на Съюза. В тази връзка държавите-членки следва да имат право да увеличават помощта, която не е обвързана с производството, в случаите, когато площта, на която се отглежда памук, е по-малка от базовите производствени площи, като се спазва принципът за финансова неутралност и се определи таван за размера на помощта, която се изплаща на производителите.

Изменение  13

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) С оглед удовлетворяването на нуждите на памукопреработвателната промишленост, допустимостта за подпомагане следва да бъде в зависимост от минимални критерии за качество на действително събраната реколта памук.

(11) В съответствие с принципа на субсидиарност държавите-членки следва да определят равнището на обвързаната с производството помощ между гореспоменатите граници, като също така те следва да установят минимални критерии за качество на действително събраната реколта памук, така че земеделските производители да могат да се възползват от тази помощ.

Обосновка

Pour garantir le maintien de la culture du coton et l'approvisionnement de l'industrie de l'égrenage en coton de qualité, il est nécessaire d'autoriser els États membres à fixer le niveau de l'aide couplée ainsi que les caractéristiques de qualité que les agriculteurs doivent obtenir pour pouvoir percevoir ces aides. Si cette possibilité est refusée aux États membres, l'obligation de récolter les parcelles de coton se traduira simplement par une diminution de la rentabilité des exploitations.

Изменение  14

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11a) С оглед на тенденцията към спад в памукопроизводството в държавите-членки, памукопреработвателната промишленост е вече в процес на преструктуриране, който следва да се съпътства от подходящи мерки за подпомагане, за да се даде възможност за плавен преход на звената, принудени да пренасочат производствената си дейност. Поради тази причина би могъл да бъде създаден фонд за преструктуриране, финансиран от бюджета за общата организация на пазара (ООП) на памук.

Изменение  15

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) Нараства значението на възможността за приемане на мерки за подпомагане, които да позволят повишаване на конкурентоспособността. Тези мерки следва да бъдат определени и финансирани от Общността. Държавите-членки избират онези мерки, които те считат за ефикасни и отговарящи на особеностите на съответните им региони, и ги интегрират в националните програми за подпомагане.

Обосновка

L'instauration d'une "enveloppe nationale" qui comprendra des actions dont les États membres pourront choisir celles qu'ils jugent les plus efficaces, sur le modèle de l'OCM du vin et de l'OCM des fruits et légumes, apparaît comme une nécessité si l'on veut soutenir la compétitivité de la production communautaire de coton.

Изменение  16

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12б) Националните програми за подпомагане следва да се финансират основно със средства, прехвърлени съгласно член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и с неусвоени средства, които са били предназначени за помощи, необвързани с производството.

Обосновка

L'article 69 permet déjà le financement de certaines mesures d'amélioration de la qualité et de modernisation des productions, c'est pourquoi il pourrait être utilisé pour couvrir les programmes nationaux proposés par le rapporteur.

Изменение  17

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в) Финансирането на националните програми за подпомагане следва да бъде осигурено от определен процент от обвързаната с производството помощ, както и от средствата, които, поради ограничаването на обработваните площи до размер, по-малък от базовата площ, няма да се изразходват посредством обвързаната с производството помощ, така че да бъде съхранена финансовата неутралност на сектора.

Обосновка

Le financement de l'"enveloppe nationale" ne doit pas grever le budget communautaire mais provenir d'économies réalisées dans le secteur.

Изменение  18

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12г) Сред дейностите, които могат да бъдат включени в националните програми за подпомагане, са мерки за преструктурирането на сортовете, за осъвременяване на културите с цел повишаване конкурентоспособността на сектора на памука, подкрепа за екологичните методи на култивиране, насърчаване на научноизследователската дейност, насочена към създаването на качествено подобрени сортове, както и промоционални мероприятия и мерки за осъвременяването на памукопреработвателните предприятия.

Обосновка

La liste des mesures qui peuvent être financées par l'"enveloppe nationale" doit prévoir des actions destinées à renforcer la viabilité et la compétitivité de la production communautaire de coton.

Изменение  19

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 12 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12д) С цел да се насърчи производството на висококачествен памук, следва да бъде установена премия за качество, в рамките на националните програми за подпомагане. Тази премия следва да се отнася към финансирането на мярката за повишаване качеството на памука и следва да се отпуска на производителите, които произвеждат памук екстра качество, според определени от съответната държава-членка критерии, с цел подобряване качеството на производството и повишаване конкурентоспособността на памука, произвеждан в Общността.

Обосновка

L'aide à la production de coton de qualité pourra être financée par une "enveloppe nationale" qui prendra en considération et récompensera les efforts déployés par les producteurs.

Изменение  20

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 12 е (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12е) На основата на подлежащия на отмяна Регламент (ЕО) № 864/2004, беше предложено сумата от 22 000 000 EUR (която представлява 2,74 % от помощите) да бъде прехвърлена към втория стълб и насочена към преструктурирането на памукопроизводителните региони. За най-добро оползотворяване на средствата за сектора би било уместно прехвърлянето на тази сума към първи стълб и включването й във финансирането на националните програми за подпомагане.

 

 

Обосновка

Le montant de 22 millions d'euros provient du premier pilier et il convient qu'il persiste à relever de ce pilier, afin que le meilleur parti puisse être tiré de ce montant via les programmes nationaux d'appui.

Изменение  21

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а) Разпоредбите относно памука следва да останат в сила до 2013 г.

Обосновка

Le nouveau régime d'aide au coton ne devra faire l'objet d'aucune autre révision d'ici 2010, ainsi que le prévoit l'article 155, point a), du règlement (CE) n° 1782/2003. Les producteurs communautaires de coton doivent pouvoir compter sur un cadre réglementaire stable pour être en mesure de programmer leurs activités.

Изменение  22

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13б) През периода на прилагане на реформата на сектора на памука, одобрена през 2004 г. и отменена от Съда на Европейските общности (Решение C-310/04), производството значително намаля, като вследствие на това всички заинтересовани страни претърпяха икономически загуби – загуби, които следва да бъдат точно оценени, за да стане възможно предоставянето на обезщетения за понесените загуби.

Изменение  23

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13в) За да се улесни преходът от установената досега схема за подпомагане на памука към схемата, установена в съответствие с настоящия регламент, е необходимо да се приемат мерки с цел преструктуриране на памукопреработвателния сектор.

Обосновка

Même si l'on parvient à une amélioration des coefficients de l'aide couplée, il est évident que l'on ne retrouvera pas les niveaux de production antérieurs à la réforme entrée en vigueur en 2006. La reconnaissance, par la Commission, des dommages causés à l'industrie et la nécessité d'adapter la capacité d'égrenage à la nouvelle situation rendent nécessaire, et juste, l'adoption de mesures spécifiques pour la restructuration de l'industrie, à l'instar des mécanismes qui ont été prévus dans le secteur du sucre, de la pêche, etc.

Изменение  24

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 110 а - алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Процент от помощите може да бъде използван за предприемането на мерки, допринасящи за жизнеспособността на отрасъла, на основата на специализирани програми, в рамките на национални схеми за подпомагане, представяни от държавите-членки производителки и одобрявани съггласно процедурата на управителен комитет. Тези програми могат да обхващат мерки за предотвратяване и управление на кризи, както и мерки за повишаване жизнеспособността на сектора, които не са обхванати от развитието на селските райони.

 

 

Обосновка

La clause visée au protocole n° 4 de l'Acte d'adhésion de la Grèce à l'UE justifie l'adoption de mesures spécifiques dans le secteur du coton, propres à contribuer à une sauvegarde durable de la production, compte tenu de l'importance que revêt ce secteur pour certaines régions de l'UE.

Изменение  25

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 110 б – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. Държавите-членки, които произвеждат памук, могат да определят допълнителни условия във връзка със засяването, отглеждането, прибирането на реколтата от памук и доставянето му до предприятията от памукопреработвателната промишленост, с цел да се запази отглеждането на памук в производствените региони и да се предотврати неговото заместване с други култури.

Обосновка

Le présent amendement introduit la condition nécessaire permettant l'application de la subsidiarité dans l'État membre qui en éprouve le besoin.

Изменение  26

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 110 в – параграф 1 – тире 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– Гърция: 370 000 ха,

– Гърция: 270 000 ха,

Обосновка

Si l'on tient compte de la future réduction de la culture du coton en Grèce, il est nécessaire de fixer la superficie de base à 270 000 hectares et d'adapter le montant de l'aide en conséquence.

Изменение  27

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 110в – параграф 2 – тире 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– Гърция: 594 EUR за 300 000 хектара и 342,85 EUR за останалите 70 000 хектара,

– Гърция: от 750 EUR,

Обосновка

Si l'on tient compte de la future réduction de la culture du coton en Grèce, il est nécessaire de fixer la superficie de base à 270 000 hectares et d'adapter le montant de l'aide en conséquence.

Изменение  28

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 110 в – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако допустимата за финансиране площ памук в дадена държава-членка и година надхвърли определената в параграф 1 базова площ, посочената в параграф 2 помощ за тази държава-членка се намалява пропорционално с надхвърлянето на базовата площ.

3. Ако допустимата за финансиране площ памук в дадена държава-членка и година надхвърли определената в параграф 1 базова площ, посочената в параграф 2 помощ за тази държава-членка се намалява пропорционално с надхвърлянето на базовата площ.

За Гърция обаче, пропорционалното намаляване се прилага по отношение на размера на помощта, определен за частта на националната базова площ от 70 000 ха с оглед съблюдаването на общия размер от 202,2 млн. EUR.

 

Обосновка

Si l'on tient compte du fait que, dans le cas de la Grèce, un montant unique par hectare est fixé pour l'ensemble de l'étendue de base, il n'apparaît pas nécessaire que le texte du règlement en fasse état.

Изменение  29

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 110 в – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3а. Когато в дадена държава-членка засятата с памук площ, която отговаря на изискванията за подпомагане, е по-малка от определената в параграф 1 базова площ, посочената в параграф 2 помощ за тази държава-членка се увеличава пропорционално на базовата площ, която не е била обхваната, до таван, установен по процедурата, посочена в член 144. Всички средства, спестени в резултат на спад в производството, се отпускат на националните програми за подпомагане.

Обосновка

La révision du régime du secteur du coton devrait servir à améliorer le niveau de rentabilité des producteurs communautaires dans les limites établies conformément au principe de neutralité budgétaire. À cette fin, il est proposé d'augmenter les aides couplées au cas où la superficie garantie n'est pas atteinte. Le montant des aides serait toutefois limité par le Comité de gestion mais toute économie réalisée en raison de la réduction de la superficie cultivée devra être réinvestie dans l'OCM du coton.

Изменение  30

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 110 г – параграф 1 – тире 5 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вземане на мерки за управление на кризи на пазара.

Изменение  31

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 110 да (нов) - параграф 1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 110да

 

Национални програми за подпомагане

 

1. Национални програми за подпомагане се създават с цел подобряване на конкурентоспособността. Общността определя и финансира допустимите дейности. Държавите-членки избират пакета мерки, които считат за ефикасни и които съответстват на техните регионални особености. Този пакет би могъл да включва фонд за преструктуриране за памукопреработвателната промишленост.

Изменение  32

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 110 да (нов) - параграф 2 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2. Националните програми за подпомагане се финансират с минимален базов процент, възлизащ на 1% от общата сума на обвързаната с производството помощ. Към тази сума се прибавят средствата, които не са изразходвани посредством обвързаната с производството помощ поради ограничаването на обработваните площи под размера на базовата площ за всяка страна-членка.

Обосновка

Le financement de l'enveloppe nationale s'effectuera par la retenue d'un pourcentage de l'aide couplée, ainsi que par les crédits non utilisés relevant de l'aide couplée et découlant de la réduction constante, dans chaque État membre, de l'étendue des superficies affectées à la culture du coton, en-dessous du seuil de l'étendue de base.

Изменение  33

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 110 да (нов) - параграф 3 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3. В националните програми за подпомагане се включва сумата, която е била предназначена за преструктурирането на памукопроизводителните региони, в размер на 22 000 000 евро (или 2,74 % от помощите), и която е била прехвърлена към втория стълб.

Обосновка

Le montant de 22 millions d'euros provient du premier pilier et il convient qu'il persiste à relever de ce pilier, afin que le meilleur parti puisse être tiré de ce montant à travers les programmes nationaux d'appui. Sur la base du règlement (CE) n° 864/2004, en voie d'abrogation, il a été proposé de transférer ce montant sous le second pilier.

Изменение  34

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 110 да (нов) - параграф 4 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4. По избор на държавата-членка посредством националните програми за подпомагане могат да бъдат финансирани дейности, насочени към компенсиране на последиците от възможен спад в производството, към преструктуриране на сортовете и дейности, насочени към осъвременяване на култивационната дейност с цел подобряване конкурентоспособността на продукта. Подкрепят се екологични култивационни методи с цел по-рационалното управление на водните ресурси и свеждане до минимум на употребата на фитосанитарни продукти; насърчава се научноизследователската дейност, насочена към създаването на качествено подобрени сортове и се отделя особено внимание на преструктурирането и осъвременяването на памукопреработвателните предприятия. Държавите-членки могат да отпускат премии за качество на производителите, които произвеждат продукт екстра качество, според конкретни критерии, определени от държавите-членки.

Обосновка

La liste des mesures qui peuvent être financées par l'"enveloppe nationale" doit prévoir des actions destinées à renforcer la viabilité et la compétitivité de la production communautaire de coton. Pourra notamment faire l'objet d'un financement la production d'un coton de qualité, qui récompensera les efforts déployés par les producteurs, et l'accent sera mis sur la dimension environnementale de la culture.

Изменение  35

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 110 да (нов) - параграф 5 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5. В рамките на националните програми за подпомагане могат да бъдат финансирани политики за прогнозиране, смекчаване и справяне с последиците от изменението на климата в регионите, произвеждащи памук.

Изменение  36

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1, точка 1 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 143 г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) Член 143 г се заличава

Обосновка

Le montant de 22 millions d'euros, qui correspond à 2,74 % des aides, provient du premier pilier et il convient qu'il persiste à relever de ce pilier, afin que le meilleur parti puisse être tiré de ce montant via les programmes nationaux d'appui.

Изменение  37

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1, точка 1б (нова)

Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 155 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 155 а се заменя със следния текст:

 

"В срок до 31 декември 2009 г., Комисията представя на Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент, що се отнася до [...] зехтина, трапезните маслини, маслиновите насаждения, тютюна и хмела, придружен, ако това е необходимо, от подходящи предложения.

 

Разпоредбите на настоящия регламент относно памука остават в сила до 2013 г."

Обосновка

Le nouveau régime d'aide au coton ne devra faire l'objet d'aucune autre révision d'ici 2010, ainsi que le prévoit l'article 155, point a), du règlement (CE) n° 1782/2003. Les producteurs communautaires de coton doivent pouvoir compter sur un cadre réglementaire stable pour être en mesure de programmer leurs activités.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Le régime communautaire d'aide au coton

Le secteur du coton revêt une grande importance socio-économique pour certaines régions de l'UE, notamment en Grèce et en Espagne. La taille des exploitations de production de coton a beau être restreinte (4,5 ha en Grèce et 11 ha en Espagne), le coton n'en représente pas moins, respectivement, 9 % et 1,3 % de la production agricole globale de la Grèce et de l'Espagne (données de 2005). Le revenu des producteurs, satisfaisant selon les données actuelles, permet la survie d'un nombre notable de petites et moyennes exploitations (79 700 en Grèce et 9 500 en Espagne) ainsi que le maintien d'un certain nombre d'usines d'égrenage (73 en Grèce et 29 en Espagne).

Le régime communautaire d'aide au coton a été instauré en 1981, par le protocole n° 4 de l'acte d'adhésion de la Grèce à la CEE, puis élargi en 1986 avec l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Son objectif était de "soutenir la production de coton dans les régions de la Communauté où elle est importante pour l'économie agricole, permettre un revenu équitable aux producteurs concernés et stabiliser le marché par l'amélioration des structures au niveau de l'offre et de la mise en marché".

Le régime initial prévoyait l'octroi d'une aide compensatoire aux transformateurs, lesquels versaient un prix minimal aux producteurs de coton. Le montant des aides dépendait du prix du coton sur les marchés internationaux.

La réforme de la politique agricole commune, entamée en 2003, reposait sur le principe d'un soutien aux revenus des agriculteurs par des aides et des mesures découplées de la production (règlement (CE)1782/2003), afin de renforcer la compétitivité de la production communautaire tout en visant à la stabilisation des revenus agricoles. Afin d'harmoniser le secteur du coton avec les autres organisations communes du marché, il a été décidé de mettre en œuvre, à partir de 2006, un nouveau régime qui comprendrait une aide aux revenus découplée de la production ainsi qu'un soutien spécifique basé sur la superficie, ces deux aides devant être versées directement aux producteurs.

L'Espagne a saisi la Cour européenne de justice en estimant que cette réforme n'avait été précédée d'aucune étude d'impact, que les coûts directs du travail n'avaient pas été pris en considération et que les répercussions de la réforme sur l'industrie de l'égrenage n'avaient pas été prises en compte. À travers l'arrêt C-310/04, la CJCE a donné raison à l'Espagne et a annulé la mise en œuvre du nouveau régime d'aide au coton.

La proposition de la Commission

Les principaux éléments de la proposition de la Commission sont les suivants:

-  Maintien du paiement unique dans un pourcentage de 65 % et de l'aide couplée dans un pourcentage de 35 %, comme cela était prévu dans la réforme initiale de 2004.

-  Maintien, également, de la superficie maximale à 450 597 ha, dont 370 000 ha en Grèce et 70 000 en Espagne, 360 ha au Portugal et 10 237 en Bulgarie, après le récent élargissement de l'UE.

-  Maintien de l'obligation faite aux producteurs de se conformer aux critères de conditionnalité, condition préalable s'ils veulent prétendre à l'aide couplée, et ce en vue d'encourager une production de coton plus respectueuse de l'environnement.

-  Obligation faite aux producteurs de récolter le coton s'ils veulent percevoir l'aide couplée, lequel devra répondre à certaines normes minimales de qualité.

-  Renforcement proposé des organisations interprofessionnelles, afin que celles-ci puissent contribuer plus efficacement à des actions de soutien du secteur. Les producteurs membres de ces organisations toucheront une aide complémentaire d'un montant de 3 euros par hectare (au lieu de 10 euros par hectare comme le prévoyait la précédente réforme).

-  Le reste du montant collecté sur les 7 euros par hectare, d'un montant global de 3 millions d'euros, sera destiné à couvrir des actions de promotion et d'information.

-  Maintien du transfert financier d'un montant de 22 millions d'euros par an, au titre de la restructuration des régions productrices de coton.

-  Création proposée d'un "label d'origine" visant à promouvoir le coton communautaire.

-  Enfin, la Commission s'engage à examiner la possibilité d'étendre au coton le champ d'application du règlement (CE) n° 510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine, et d'inscrire ce produit sur la liste des produits pouvant faire l'objet de mesures d'information et de promotion.

La proposition est financièrement neutre et repose sur le principe de subsidiarité, dans la mesure où elle s'en remet à la compétence des États membres pour ce qui est de l'adoption des superficies affectées à la production de coton, du choix des variétés, des organisations interprofessionnelles, de la répartition des droits à une aide et de la fixation des règles environnementales.

Évaluation de la proposition de la Commission

Bien que la Cour de justice ait invalidé la réforme du régime du coton (décision C‑310/04), la nouvelle proposition de la Commission est quasiment identique à la précédente. Il s'avère donc que la Commission européenne s'est simplement contentée d'une procédure formelle touchant à la rédaction des études d'impact, sans prendre en considération, comme elle l'aurait dû, les graves répercussions que l'adoption du nouveau régime est appelée à avoir. Il n'est d'ailleurs pas étonnant qu'un an, à peine, après la mise en œuvre de la réforme de l'OCM du coton, la production dans ce secteur ait accusé une baisse de l'ordre de 20 % en Grèce et de plus de 50 % en Espagne. Le nombre des exploitations agricoles a baissé de 11 % en Grèce et de 25 % en Espagne. En ce qui concerne les usines d'égrenage, un grand nombre d'entre elles sont confrontées à l'éventualité de devoir fermer leurs portes, dans la mesure où leur fonctionnement n'est plus viable. Les éléments qui précèdent amènent à conclure que les réserves exprimées lors de la réforme de 2004, concernant l'efficacité du nouveau règlement, se sont, beaucoup plus vite que prévu, révélées fondées.

À l'examen de la proposition, nous constatons que la condition proposée de n'octroyer l'aide couplée que dans la mesure où il est procédé à la récolte du produit est un pas dans la bonne direction, de même que l'instauration d'un label de qualité en vue de promouvoir le coton communautaire.

Votre rapporteur souhaiterait également souligner qu'il est nécessaire de voir se traduire rapidement dans les faits l'engagement pris par la Commission d'examiner l'inscription éventuelle du coton parmi les produits relevant du champ d'application (CE) n° 510/2006, concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, ainsi que sur la liste des produits éligibles à des mesures d'information et de promotion.

Propositions du rapporteur

Le rapporteur estime que la décision de la Cour européenne de justice offre l'opportunité de procéder, dans toute la mesure du possible, à des corrections efficaces, au bénéfice de la production communautaire de coton.

C'est ainsi que, concrètement, votre rapporteur propose:

–  de maintenir la neutralité financière de la proposition quant à l'aide couplée, ce qui implique le dégagement de 202,2 millions d'euros pour la Grèce et de 72,73 millions d'euros pour l'Espagne. Compte tenu de la réduction probable de l'étendue des superficies cultivées, la superficie de base pourrait être revue à la baisse, de 370 000 ha à 270 000 ha pour la Grèce, le montant de l'aide couplée s'élevant dès lors à 750 euros par hectare. Dans le cas de l'Espagne, la superficie de base pourrait également être revue en conséquence (de 70 000 ha à 50 000 ha), à laquelle correspondrait une aide couplée d'un montant de 1 450 euros par hectare;

–  d'offrir aux États membres la possibilité, en se fondant sur le principe de subsidiarité, et pour autant qu'ils le jugent nécessaire pour la viabilité de leurs usines d'égrenage, d'opter librement pour un pourcentage plus élevé de l'aide couplée, dont le montant ne devra toutefois pas être inférieur à 35 %;

–  de créer une "enveloppe nationale" destinée à surmonter les divers problèmes que connaît le secteur du coton, lequel sera financé par un pourcentage minimal (de base) de 1 % sur le montant global de l'aide couplée au coton dans tous les États membres, moyennant un ajustement proportionnel de l'aide par hectare. Les actions ainsi financées au titre de cette enveloppe nationale pourront, au choix de l'État membre, recouvrir des mesures visant à surmonter les répercussions d'une baisse éventuelle de la production, promouvoir une restructuration des variétés et moderniser la culture afin de renforcer la compétitivité du produit, soutenir des méthodes de culture respectueuses de l'environnement en vue de garantir une gestion plus rationnelle des ressources hydriques et minimiser l'utilisation des produits phytosanitaires, encourager la recherche en vue de permettre la mise au point de variétés améliorées sur le plan qualitatif, soutenir la restructuration et la modernisation des usines d'égrenage, etc.;

–  que, compte tenu du fait que l'existence de graves problèmes dans le secteur (essentiellement sur le plan de la compétitivité) pourrait se traduire par une réduction, au-delà des limites fixées pour les divers États membres, de l'étendue des superficies cultivées, les crédits non absorbés au titre de l'aide couplée soient transférés dans l'enveloppe nationale, pour contribuer à surmonter les problèmes précités;

–  d'inclure dans l'enveloppe nationale les fonds destinés à la restructuration des régions productrices de coton, d'un montant de 22 millions d'euros (qui correspond à 2,74 % des aides) et qui n'auraient pas dû être transférés sous le second pilier;

–  qu'une partie des crédits de l'enveloppe nationale soit octroyée aux producteurs élaborant un produit de qualité, sur la base de critères précis, à titre de prime à la qualité, en vue d'améliorer la compétitivité du coton communautaire;

–  que les décisions du Conseil relatives à l'OCM du coton demeurent en vigueur jusqu'en 2013, et non jusqu'en 2010, comme le prévoit le règlement n° 1782/2003.

Conclusions

La sauvegarde d'un secteur prospère de l'agriculture communautaire comme celui que constitue la culture du coton, revêt un caractère de nécessité impérieuse, et nous ne devons pas ignorer:

a) les répercussions économiques que pourrait avoir l'abandon de cette culture, qui constitue une activité traditionnelle dans les pays où le coton est cultivé; dans certaines régions de ces pays, les revenus proviennent exclusivement de la culture du coton;

b) la dimension environnementale du problème, dans la mesure où la culture du coton contribue également à la préservation des paysages et à la lutte contre l'érosion des sols du fait de la mise en jachère;

c) les critères sociaux liés à la désertification des campagnes, la non‑viabilité des usines d'égrenage et la hausse du chômage qui en découle.

En invalidant la réforme de l'OCM du coton en 2004, la Cour de justice nous a offert l'occasion de réexaminer, en temps utile, ce régime, ainsi que la possibilité d'adopter les règles qui s'imposent pour garantir un développement durable du secteur du coton. Il importe que la branche que constitue la production communautaire de coton demeure prospère et sauvegarde les 79 700 exploitations que compte la Grèce et les 9 500 que compte l'Espagne, avec des niveaux de production satisfaisants qui permettront de soutenir la viabilité de l'industrie d'égrenage, laquelle garantit 3 200 emplois en Grèce et 920 en Espagne. En outre, nous devons prendre en considération que le coton est un produit déficitaire dans l'UE, qui ne grève pas le budget communautaire avec des dépenses liées aux retraits et aux restitutions à l'exportation.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Схеми за подпомагане на земеделски производители (схема за подпомагане на памука)

Позовавания

COM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS)

Дата на консултация с ЕП

3.12.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

10.12.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

10.12.2007

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

18.12.2007

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Ioannis Gklavakis

21.11.2007

 

 

Разглеждане в комисия

29.1.2008

1.4.2008

17.4.2008

 

Дата на приемане

17.4.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García

Дата на внасяне

22.4.2008