BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere for så vidt angår støtteordningen for bomuld

22.4.2008 - (KOM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS)) - *

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Ioannis Gklavakis

Procedure : 2007/0242(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0166/2008
Indgivne tekster :
A6-0166/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere for så vidt angår støtteordningen for bomuld

(KOM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0701),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 37, stk. 2, tredje afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0447/2007),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6‑0166/2008),

1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.      opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Ved EF-Domstolens dom af 7. september 2006 i sag C-310/04 blev kapitel 10a i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003 annulleret på grund af tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet, især under henvisning til den omstændighed, at "Rådet, der er ophavsmand til forordning nr. 864/2004, ikke [havde] godtgjort for Domstolen, at den nye støtteordning for bomuld, som er indført ved denne forordning, er blevet vedtaget ved en egentlig udøvelse af dets skønsbeføjelse, hvilket forudsatte, at alle sagens relevante forhold og omstændigheder blev taget i betragtning, herunder samtlige lønomkostninger, der er forbundet med bomuldsdyrkning og egreneringsvirksomhedernes økonomiske levedygtighed, som det er nødvendigt at tage i betragtning ved bedømmelsen af rentabiliteten ved dyrkning af denne afgrøde", og at Domstolen ikke havde været i stand til "at bedømme, hvorvidt fællesskabslovgiver uden at overskride den vide skønsbeføjelse, som den råder over på dette område, [havde kunnet] nå til den konklusion, at fastsættelsen af størrelsen af den bomuldsspecifikke støtte til 35 % af den samlede støtte under den tidligere støtteordning er tilstrækkeligt til at sikre opnåelsen af det mål, der er anført i femte betragtning til forordning nr. 864/2004", om at sikre rentabiliteten og dermed dyrkningen af denne afgrøde, hvilket svarer til det mål, der fremgår af stk. 2 i protokol nr. 4". Domstolen bestemte også, at retsvirkningerne af annullationen suspenderes, indtil der inden for en rimelig frist vedtages en ny forordning.

(2) Ved EF-Domstolens dom af 7. september 2006 i sag C-310/04 blev kapitel 10a i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003 annulleret på grund af tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet, især under henvisning til den omstændighed, at "Rådet, der er ophavsmand til forordning nr. 864/2004, ikke [havde] godtgjort for Domstolen, at den nye støtteordning for bomuld, som er indført ved denne forordning, er blevet vedtaget ved en egentlig udøvelse af dets skønsbeføjelse, hvilket forudsatte, at alle sagens relevante forhold og omstændigheder blev taget i betragtning, herunder samtlige lønomkostninger, der er forbundet med bomuldsdyrkning og egreneringsvirksomhedernes økonomiske levedygtighed, som det er nødvendigt at tage i betragtning ved bedømmelsen af rentabiliteten ved dyrkning af denne afgrøde", og at Domstolen ikke havde været i stand til "at bedømme, hvorvidt fællesskabslovgiver uden at overskride den vide skønsbeføjelse, som den råder over på dette område, [havde kunnet] nå til den konklusion, at fastsættelsen af størrelsen af den bomuldsspecifikke støtte til 35 % af den samlede støtte under den tidligere støtteordning er tilstrækkeligt til at sikre opnåelsen af det mål, der er anført i femte betragtning til forordning nr. 864/2004", om at sikre, at den bomuldsspecifikke støtte beregnes på en sådan måde, at der skabes økonomiske muligheder for fortsat at dyrke bomuld i regioner, hvor det er gunstigt at dyrke denne afgrøde, for derved at undgå udskiftningen af bomuld med andre afgrøder.

Begrundelse

En el punto 100 de la Sentencia C-310/04 se recoge el literal propuesto, y expresa el término exacto de la concreción del objetivo del Protocolo. Es un hecho que el régimen en vigor ha provocado en España un descenso del 30 % de la superficie sembrada de algodón, y que por tanto se ha producido la sustitución del algodón por otros cultivos al dejar de ser rentable la siembra con el importe de la ayuda especifica fijada en el 35 %. Por tanto, los instrumentos propuestos (65 % de ayuda desacoplada y 35 % acoplada) no garantizan que se evite su sustitución por otros cultivos, que es el objetivo de este régimen de ayudas No se trata, de mantener cualquier nivel de ayuda especifica, sino aquel que permita mantener la superficie en cultivo.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Der bør vedtages en ny ordning for afgrødespecifik betaling for bomuld i overensstemmelse med Domstolens dom i sag C-310/04.

(3) Der bør vedtages en ny ordning for afgrødespecifik betaling for bomuld i overensstemmelse med Domstolens dom i sag C-310/04, der som beskrevet i både Domstolens dom og det i femte betragtning i forordning (EF) nr. 864/2004, nævnte mål fører til økonomisk rentabilitet, der gør det muligt at videreføre bomuldsproduktionen på bæredygtige vilkår.

Begrundelse

Det understreges endnu en gang, at det nye forslag til forordning må sikre, at bomuldsproduktionen er rentabel og bæredygtig.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 3a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Bomuld dyrkes hovedsageligt i regioner, hvis bruttonationalprodukt ligger blandt de laveste i Den Europæiske Union, og hvis økonomi er tæt knyttet til landbruget. I disse regioner udgør bomuldsproduktion og den understøttende egreneringsindustri de vigtigste kilder til indkomst og beskæftigelse og står i visse tilfælde for over 80 % af erhvervsaktiviteterne i det område, de er etableret i. Jordbundsforholdene i visse områder er herudover af en sådan beskaffenhed, at det ud fra et landbrugsvidenskabeligt synspunkt ikke er muligt på kort sigt at anlægge andre afgrøder.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Den nuværende støtteordning for bomuld er meget specifik. Den har sin oprindelse i traktaterne for Grækenlands, Spaniens og Portugals tiltrædelse og sigter bl.a. på at støtte bomuldsproduktionen i visse fællesskabsregioner, som nu er afhængige af denne afgrøde, ved at sikre de pågældende producenter en rimelig indkomst og stabilisere markedet.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Den nye ordning bør være i overensstemmelse med målene i stk. 2 i protokol nr. 4 om bomuld, som er knyttet til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse ("protokol nr. 4"), dvs. at den skal støtte bomuldsproduktionen i de af Fællesskabets områder, hvor den spiller en betydelig rolle for landbrugsøkonomien, muliggøre en rimelig indkomst for de pågældende producenter og stabilisere markedet ved forbedring af strukturerne for udbud og afsætning.

(4) Den nye ordning bør være i overensstemmelse med målene i stk. 2 i protokol nr. 4 om bomuld, som er knyttet til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse ("protokol nr. 4"), dvs. at den skal støtte bomuldsproduktionen i de af Fællesskabets områder, hvor den spiller en betydelig rolle for landbrugsøkonomien og den sociale struktur, sørge for en rimelig indkomst for de pågældende producenter og stabilisere markedet ved forbedring af strukturerne for udbud og afsætning.

Begrundelse

Además de los aspectos económicos que son de gran importancia, el algodón es en muchos casos un cultivo muy extendido en ciertas zonas rurales en las que tiene una notable relevancia para el mantenimiento del tejido social de la zona. Por lo que el abandono del cultivo en dichas zonas, así como la imposibilidad de introducir otro cultivo en la rotación, podría causar una desintegración de la estructura social de dichas zonas. Se justifica además en que los términos propuestos en la enmienda son los términos exactos que figuran en el Protocolo y se considera que los propuestos por la Comisión minusvaloran las verdaderas intenciones del Protocolo. No es lo mismo apoyar que sostener.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Alle relevante forhold og omstændigheder angående bomuldssektorens særlige situation, herunder alle de elementer, der er nødvendige for at bedømme rentabiliteten ved dyrkning af denne afgrøde, bør tages i betragtning. Med henblik herpå blev der iværksat en evaluerings- og høringsproces: Der blev gennemført to undersøgelser af den fremtidige bomuldsstøtteordnings socioøkonomiske og miljømæssige virkninger for EF's bomuldssektor, og der blev arrangeret særlige seminarer med deltagelse af interesserede parter og afholdt en internethøring.

(5) Alle relevante forhold og omstændigheder angående bomuldssektorens særlige situation, herunder alle de elementer, der er nødvendige for at bedømme rentabiliteten ved dyrkning af denne afgrøde, bør tages i betragtning. Bomuld dyrkes i regioner, som stadig opfylder betingelserne for "konvergens-målregioner" i perioden 2007-2013, og som er udprægede landbrugsområder med meget få substitutionsafgrøder. I disse områder er bomuldsproduktionen og den tilhørende egreneringsindustri herudover den vigtigste kilde til beskæftigelse og velstand. Med henblik herpå blev der iværksat en evaluerings- og høringsproces: Der blev gennemført to undersøgelser af den fremtidige bomuldsstøtteordnings socioøkonomiske og miljømæssige virkninger for EF's bomuldssektor, og der blev arrangeret særlige seminarer med deltagelse af interesserede parter og afholdt en internethøring.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Afkoblingen af den direkte producentstøtte og indførelsen af enkeltbetalingsordningen er væsentlige elementer i reformen af den fælles landbrugspolitik, hvis formål er at overgå fra en politik med pris- og produktionsstøtte til en politik med landbrugsindkomststøtte. Forordning (EF) nr. 1782/2003 indførte disse elementer for flere landbrugsprodukter.

(6) Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 indførte afkoblingen af den direkte producentstøtte og enkeltbetalingsordningen for flere landbrugsprodukter.

Begrundelse

Este fue el texto que se propuso en el informe del PE en la reforma de 2003. La propuesta de la Comisión considera la disociación de las ayudas como un elemento fundamental del proceso de reforma de la PAC, pero ello no puede suponer la desaparición de un cultivo como el algodón, tan importante para la economía de las zonas productoras. Es cierto que la disociación se ha establecido en muchos sectores, pero también lo es que en otros muchos no se ha hecho y además no tenían un protocolo específico de ayuda. El caso más reciente es el lino y el cáñamo en el que para asegurar su aprovechamiento como fibra textil, se mantiene la ayuda acoplada a la producción y una ayuda especifica a la industria para la transformación. Este régimen que debía haberse reformado en 2003 esta siendo prorrogado desde entonces y la última vez ha sido hace dos semanas, para 2009.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Integreres bomuldsstøtteordningen fuldstændigt i enkeltbetalingsordningen, er der stor risiko for, at der bliver produktionsforstyrrelser i EF's produktionsområder. En del af støtten bør derfor fortsat være knyttet til bomuldsdyrkningen i form af en afgrødespecifik betaling pr. støtteberettiget hektar. Beløbets størrelse bør beregnes således, at målene i stk. 2 i protokol nr. 4 nås, samtidig med at bomuldsordningen også inddrages i bestræbelserne på at reformere og forenkle den fælles landbrugspolitik. Derfor bør den samlede disponible støtte pr. hektar pr. medlemsstat på baggrund af den gennemførte evaluering fastsættes til 35 % af den nationale andel af den støtte, som gik indirekte til producenterne. Den procentsats giver bomuldssektoren mulighed for at blive levedygtig på lang sigt, fremmer bæredygtig udvikling i de bomuldsproducerende områder og sikrer producenterne en rimelig indkomst.

(8) Integreres bomuldsstøtteordningen fuldstændigt i enkeltbetalingsordningen, er der stor risiko for, at der bliver produktionsforstyrrelser i EF's produktionsområder. En del af støtten bør derfor fortsat være knyttet til bomuldsdyrkningen i form af en afgrødespecifik betaling pr. støtteberettiget hektar. Beløbets størrelse bør beregnes således, at målene i stk. 2 i protokol nr. 4 nås, samtidig med at bomuldsordningen også inddrages i bestræbelserne på at reformere og forenkle den fælles landbrugspolitik. Derfor bør den samlede disponible støtte pr. hektar pr. medlemsstat på baggrund af den gennemførte evaluering fastsættes i overensstemmelse med medlemsstatens ønsker og ikke udgøre mindre end 35 % af den nationale andel af den støtte, som gik indirekte til producenterne inden for rammerne af nærhedsprincippet. Den procentsats giver bomuldssektoren mulighed for at blive levedygtig på lang sigt, fremmer bæredygtig udvikling i de bomuldsproducerende områder og sikrer producenterne en rimelig indkomst.

Begrundelse

Er medlemsstaterne af den opfattelse, at deres egreneringsvirksomheders økonomiske levedygtighed er afhængig af beløbet af den koblede støtte, bør de kunne fastsætte en anden procentsats end den koblede støtte, som dog ikke må være mindre end 35 %.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) De resterende 65 % af den nationale andel af den støtte, der gik indirekte til producenterne, bør indgå i enkeltbetalingsordningen.

(9) Den resterende procentsats for den nationale andel af den støtte, der gik indirekte til producenterne (og som vil ligge mellem 20 % og 65 %), bør indgå i enkeltbetalingsordningen.

Begrundelse

Er medlemsstaten af den opfattelse, at sektorens levedygtighed afhænger af procentsatsen for afkoblet støtte, bør de kunne vælge en anden procentsats end den for enkeltbetalingen gældende, når blot den ikke overstiger 65 % eller ligger under 20 %.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Af miljøårsager bør der fastsættes et basisareal pr. medlemsstat for at begrænse bomuldsarealerne. Desuden bør de støtteberettigede arealer begrænses til de arealer, som godkendes af medlemsstaterne.

(10) Der bør fastsættes et basisareal pr. medlemsstat med fortrinsret for traditionelle dyrkningsområder for at sikre, at der fortsat dyrkes bomuld i områder, hvor bomuldsproduktion er af særlig betydning for landbrugsøkonomien. Desuden bør de støtteberettigede arealer begrænses til de arealer, som godkendes af medlemsstaterne.

Begrundelse

Miljøhensyn bør ikke kunne benyttes som argument for at skære ned på størrelsen af det område, der dyrkes bomuld på, eftersom megen bomuldsproduktion nu foregår med anvendelse af miljøvenlige metoder (som f.eks. integreret produktion). Der er under alle omstændigheder andre vigtige grunde (som f.eks. budgetmæssige) til at skære ned på dyrkningsarealerne størrelse.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Omfanget og dermed størrelsen af den til producenterne bevilgede koblede støtte bør tilpasses den konkrete situation uden derved at berøre sektorens omkostningsneutralitet.

Begrundelse

For at undgå negative konsekvenser for landbrugerne og tab af vigtige ressourcer inden for bomuldssektoren bør der ske en tilpasning til den konkrete situation inden for sektoren.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b) Da der er få substitutionsmuligheder for bomuldsdyrkning, bør der indføres støtteordninger, som sikrer rentabiliteten og videreførelsen af bomuldsproduktionen i EU's bomuldsproducerende regioner. Medlemsstaterne bør derfor kunne øge den ikke-koblede støtte i områder, hvor dyrkningsarealerne er mindre end basisproduktionsarealerne (dog skal en sådan foranstaltning være omkostningsneutral, og der skal fastsættes et loft for størrelsen af den til landbrugerne udbetalte støtte).

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at tilgodese egreneringsindustriens behov bør støtteberettigelsen gøres betinget af, at den reelt høstede bomuld er af en vis minimumskvalitet.

(11) I overensstemmelse med nærhedsprincippet bør medlemsstaterne fastsætte niveauet for koblet støtte inden for de ovenstående grænser og ligeledes fastsætte mindstekrav til kvaliteten af den reelt høstede bomuld, for at landbrugerne kan få adgang til denne støtte.

Begrundelse

Med henblik på at sikre videreførelsen af bomuldsdyrkningen og leveringen af højkvalitetsbomuld til egreneringsindustrien bør medlemsstaterne kunne fastsætte niveauet for koblet støtte og ligeledes stille kvalitetskrav, som landbrugerne skal opfylde for at få adgang til støtten. Har medlemsstaterne ikke en sådan mulighed, vil forpligtelsen til at høste bomulden ganske enkelt gøre bedrifterne mindre rentable.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 11a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) I betragtning af den faldende tendens inden for medlemsstaternes bomuldsproduktion har egreneringsindustrien indledt en omstruktureringsproces, der bør ledsages af hensigtsmæssige støtteforanstaltninger beregnet på at sikre, at anlæg, som måtte blive nødt til at omlægge deres produktion, kan gøre det gnidningsfrit. Der kunne derfor oprettes en omstruktureringsfond finansieret over den fælles markedsordning for bomuld.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Det bliver vigtigt at kunne tilpasse støtteforanstaltningerne for at gøre det muligt at øge konkurrenceevnen. Disse foranstaltninger bør fastsættes og finansieres af EF. Det påhviler derefter medlemsstaterne at udvælge de foranstaltninger, som de finder mest effektive og bedst tilpassede de særlige forhold i deres respektive regioner, og indarbejde disse i deres nationale støtteprogrammer.

Begrundelse

Med henblik på at øge den fælles bomuldsproduktions konkurrenceevne forekommer det hensigtsmæssigt at indføre "nationale rammebeløb", som i stil med de fælles markedsordninger for vin og for frugt og grønsager omfatter foranstaltninger, som medlemsstaterne ud fra et effektivitetssynspunkt selv vil kunne vælge at gennemføre.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 12b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b) De nationale støtteprogrammer bør hovedsageligt finansieres af midler overført i henhold til artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 og af ikke-udnyttede midler oprindeligt afsat til ikke-koblet støtte.

Begrundelse

I henhold til artikel 69 kan der allerede sikres finansiering af visse foranstaltninger til forbedring af kvaliteten og modernisering af produktionen, og denne artikel kan derfor anvendes til at dække de af ordføreren foreslåede nationale programmer.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c) For at sikre sektorens omkostningsneutralitet bør finansieringen af de nationale støtteprogrammer sikres gennem tildelingen af en procentdel af den koblede støtte samt af de ikke-udnyttede bevillinger til den koblede støtte, som fremkommer ved at nedskære dyrkningsarealerne størrelse til under det nationale basisareal.

Begrundelse

Finansieringen af de "nationale rammebeløb" bør ikke belaste fællesskabsbudgettet, men sikres gennem besparelser inden for sektoren.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12d) Foranstaltninger til optagelse på de nationale støtteprogrammer omfatter foranstaltninger til omstrukturering af bomuldssorter, til modernisering af dyrkningen med henblik på at øge bomuldssektorens konkurrenceevne, støtte til miljøvenlige dyrkningsmetoder, fremme af forskningen i kvalitativt bedre sorter samt salgsfremmeaktiviteter og foranstaltninger til modernisering af egreneringsanlæggene.

Begrundelse

Listen af foranstaltninger, der vil kunne finansieres gennem de "nationale rammebeløb", bør omfatte aktiviteter med henblik på at øge den fælles bomuldsproduktions økonomiske levedygtighed og konkurrenceevne.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 12 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12e) For at fremme produktionen af højkvalitetsbomuld bør der i de nationale støtteprogrammer indføres en kvalitetspræmie. Denne præmie bør vedrøre finansieringen af foranstaltninger til forbedring af bomuldskvaliteten og tildeles producenter, der i henhold til kriterier fastsat af den pågældende medlemsstat fremstiller produkter af særlig høj kvalitet med det formål kvalitetsmæssigt at forbedre produktionen og at øge EF-bomuldens konkurrenceevne.

Begrundelse

Støtten til produktion af bomuld af høj kvalitet kunne finansieres gennem "nationale rammebeløb", der tager hensyn til og belønner producenternes indsats på dette område.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 12 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12f) Med udgangspunkt i forordning (EF) nr. 864/2004, som er under ophævelse, er der stillet forslag om at overføre beløbet på 22 000 000 Euro (som udgør 2,74 % af støtten) til anden søjle og koncentrere den omkring omstruktureringen af de bomuldsproducerende regioner.

 

For at få mest ud af bevillingerne til sektoren vil det være hensigtsmæssigt at overføre dette beløb til første søjle og lade det indgå i finansieringen af de nationale støtteprogrammer.

Begrundelse

Beløbet på 22 millioner Euro hører under første søjle, og det bør forblive under denne søjle for gennem de nationale støtteprogrammer at få mest muligt ud af pengene.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Henvisning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13 a) Bestemmelserne for bomuld bør forblive i kraft indtil 2013.

Begrundelse

Den nye støtteordning for bomuld bør ikke tages op til revision før 2010, som fastsat i artikel 155, litra a), i forordning (EF) nr. 1782/2003. For at kunne planlægge deres aktiviteter bør EF's bomuldsproducenter kunne regne med stabile lovgivningsmæssige rammer.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b) I den periode, hvor reformen af bomuldssektoren, som blev vedtaget i 2004 og annulleret af Domstolen (afgørelse C-310/04), har været i kraft, er produktionen faldet kraftigt, og alle de berørte parter har som følge heraf lidt økonomiske tab, der nøje bør vurderes med henblik på bevilling af kompensation heraf.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13c) For at lette overgangen fra den tidligere fastsatte bomuldsstøtteordning til den ordning, som indføres med nærværende forordning, bør der træffes foranstaltninger til omstrukturering af egreneringsindustrien.

Begrundelse

Selvom der er sket en forbedring af koefficienterne for den koblede støtte, kan der ikke blive tale om at vende tilbage til produktionsniveauerne fra før reformen, som trådte i kraft i 2006. Kommissionens anerkendelse af, at industrien har lidt skade, og at der behov for at tilpasse egreneringskapaciteten til den nye situation, nødvendiggøre med rette vedtagelsen af industrispecifikke omstruktureringsforanstaltninger i lighed med, hvad der bl.a. har fundet sted inden for sukker- og fiskerisektoren.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003

Artikel 110a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En del af støtten kan anvendes til foranstaltninger til fremme af sektorens bæredygtighed med udgangspunkt i særlige programmer under de nationale ordninger, som fremlægges af den producerende medlemsstat og vedtages i henhold til forvaltningskomitéproceduren. Sådanne programmer kan omfatte kriseforebyggelse og forvaltningspolitikker såvel som foranstaltninger til at øge sektorens bæredygtighed, der ikke er dækket af landdistriktsudviklingen.

Begrundelse

Bestemmelserne i protokol 4 i retsakten for Grækenlands tiltrædelse af EU berettiger, at der træffes særlige foranstaltninger inden for bomuldssektoren til fremme af bæredygtig produktion, eftersom sektoren har stor betydning for visse EU-regioner.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003

Artikel 110b – stk. 2a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. De producerende medlemsstater kan fastsætte yderligere vilkår og betingelser i forbindelse med tilsåning, dyrkning, høst og levering af bomuld til egreneringsindustrien, som gør det muligt at fortsætte bomuldsdyrkningen i produktionsområderne og undgå, at bomuld erstattes af andre afgrøder.

Begrundelse

Denne ordlyd har til formål at muliggøre anvendelsen af nærhedsprincipper overalt, hvor medlemsstaterne har brug for det.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003

Artikel 110c – stk. 1 – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– Grækenland: 370.000 ha,

– Grækenland: 270.000 ha,

Begrundelse

Med henvisning til den fremtidige nedskæring af bomuldsdyrkningen i Grækenland må basisarealet for dyrkningsområderne fastsættes til 270 000 hektar og støttebeløbet tilpasses hertil.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003

Artikel 110c – stk. 2 – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– Grækenland: 594 EUR for 300 000 ha og 342,85 EUR for de resterende 70 000 ha

– Grækenland: mindst 750 EUR

Begrundelse

Med henvisning til den fremtidige nedskæring af bomuldsdyrkningen i Grækenland må basisarealet for dyrkningsområderne fastsættes til 270 000 hektar og støttebeløbet tilpasses hertil.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003

Artikel 110 c – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis det støtteberettigede bomuldsareal i en given medlemsstat og i et givet år overstiger basisarealet i henhold til stk. 1, nedsættes den i stk. 2 nævnte støtte for denne medlemsstat proportionalt med overskridelsen af basisarealet.

3. Hvis det støtteberettigede bomuldsareal i en given medlemsstat og i et givet år overstiger basisarealet i henhold til stk. 1, nedsættes den i stk. 2 nævnte støtte for denne medlemsstat proportionalt med overskridelsen af basisarealet.

For Grækenland anvendes den proportionale nedsættelse dog for den støtte, som er fastsat for den del af det nationale basisareal, som består af de 70 000 ha, for at overholde det samlede beløb på 202,2 mio. EUR.

 

Begrundelse

I betragtning af, at der for Grækenland er fastsat samme beløb pr. hektar for hele basisarealet, er der ingen grund til at omtale dette i forordningsteksten.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003

Artikel 110c – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Er det berettigede bomuldsareal i en given medlemsstat mindre end det i punkt 1 fastsatte basisareal, øges den i punkt 2 anførte støtte for den pågældende medlemsstat i forhold til det basisareal, som ikke er udnyttet, op til en øverste grænse, som fastsættes i henhold til den i artikel 144 fastsatte procedure. Eventuelle besparelser fremkommet som følge af fald i produktionen overføres til de nationale støtteprogrammer.

Begrundelse

Reformen af ordningen for bomuldssektoren tjener til at forbedre fællesskabsproducenternes rentabilitet inden for de rammer, som sættes af princippet om omkostningsneutralitet. Med henblik herpå foreslås det at øge den koblede støtte, såfremt der ikke nås op på garantiarealerne. Støttebeløbet begrænses dog af forvaltningskomitéen, om end besparelser fremkommet som følge af en reduktion af de tilplantede arealer bør geninvesteres i den fælles markedsordning for bomuld.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003

Artikel 110d - – stk. 1 – led 5a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- træffe foranstaltninger til markedskrisestyring

Ændring  31

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003

Artikel 110 e a (ny) – stk. 1 (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 110ea

 

Nationale støtteprogrammer

 

1. Der fastsættes nationale støtteprogrammer med henblik på at forbedre konkurrenceevnen. EU fastlægger og finansierer de støtteberettigede aktioner. Medlemsstaterne udvælger en pakke foranstaltninger, som de finder effektive og bedst tilpasset deres regionale særtræk. Denne pakke kan omfatte en omstruktureringsfond for egreneringsindustrien.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003

Artikel 110 g a (ny), stk. 2 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2. De nationale støtteprogrammer finansieres ved en (basis)procentdel på mindst 1 % af det samlede beløb afsat til den koblede støtte. Dette beløb forøges med den del af bevillingerne til den koblede støtte, som ikke udnyttes som følge af nedskæringen af dyrkningsarealet til under den enkelte medlemsstats basisareal.

Begrundelse

Finansieringen af de nationale rammebeløb sikres ved at tilbageholde en procentdel af den koblede støtte samt gennem de bevillinger til den koblede støtte, som ikke udnyttes på grund af den løbende nedskæring i den enkelte medlemsstat af det areal, der er afsat til bomuldsdyrkning, til under niveauet for basisarealet.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003

Artikel 110 g a (ny), stk. 3 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3. I de nationale støtteprogrammer indgår det beløb på 22 000 000 Euro (2,74 % af støtten), som var afsat til omstruktureringen af bomuldsdyrkende regioner, og som var overført til anden søjle.

Begrundelse

Beløbet på 22 millioner Euro hører under første søjle, og det bør forblive under denne søjle for gennem de nationale støtteprogrammer at få mest muligt ud af pengene. Med udgangspunkt i forordning (EF) nr. 864/2004, som er under ophævelse, er der stillet forslag om at overføre dette beløb til anden søjle.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003

Artikel 110 g a (ny), stk. 4 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4. I henhold til de nationale støtteprogrammer kan medlemsstaten vælge at finansiere foranstaltninger til at afhjælpe følgerne af en eventuel produktionsnedgang og til at omstrukturere bomuldssorterne samt foranstaltninger til modernisering af dyrkningsmetoderne med henblik på at forbedre produktets konkurrenceevne. Der ydes støtte til miljøvenlige dyrkningsmetoder med henblik på den mest rationelle udnyttelse af vandressourcerne og mindst mulige anvendelse af plantebeskyttelsesmidler; forskning i udviklingen af kvalitetsmæssigt bedre sorter fremmes, og omstrukturering og modernisering af egreneringsanlæg begunstiges. Medlemsstaterne kan tildele en kvalitetspræmie til de producenter, som i henhold til de af den pågældende medlemsstat fastsatte specifikke kriterier fremstiller produkter af særlig høj kvalitet.

Begrundelse

Listen af foranstaltninger, der vil kunne finansieres gennem de "nationale rammebeløb", bør omfatte aktiviteter til styrkelse af den fælles bomuldsproduktions økonomiske levedygtighed og konkurrenceevne. Der kan navnlig ydes finansiel støtte til produktion af kvalitetsbomuld som en belønning af producenternes indsats, og der lægges vægt på dyrkningsmetodernes miljømæssige virkninger.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003

Artikel 110 e a (ny), stk. 5 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5. Der kan under de nationale støtteprogrammer finansieres politiske tiltag til prognoser for samt afhjælpning og bekæmpelse af klimaforandringernes indvirkning på bomuldproducerende regioner.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1, stk. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1782/2003

Artikel 143 d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Artikel 143, litra d), ophæves.

Begrundelse

Beløbet på 22 millioner Euro, som svarer til 2,74 % af støtten, hører under første søjle, og det bør forblive under denne søjle for gennem de nationale støtteprogrammer at få mest muligt ud af pengene.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1, stk. 1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1782/2003

Artikel 155a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 155a får følgende ordlyd:

 

Kommissionen fremlægger senest den 31. december 2009 for Rådet en rapport om gennemførelsen af nærværende forordning for så vidt angår (...) olivenolie, spiseolie og olivenplantager, tobak og humle ledsaget eventuelt af hensigtsmæssige forslag.

 

Bestemmelserne i nærværende forordning vedrørende bomuld forbliver i kraft indtil 2013.

Begrundelse

Den nye støtteordning for bomuld bør ikke tages op til revision før 2010, som fastsat i artikel 155, litra a), i forordning (EF) nr. 1782/2003. For at kunne planlægge deres aktiviteter bør EF's bomuldsproducenter kunne regne med stabile lovgivningsmæssige rammer.

BEGRUNDELSE

Fælles støtteordning for bomuld

Bomuldssektoren er af stor socioøkonomisk betydning for visse regioner i EU, navnlig i Grækenland og Spanien. Selvom der er sket en begrænsning af størrelsen af de bomuldsproducerende bedrifter (4,5 ha i Grækenland og 11 ha i Spanien), udgør bomuld ikke desto mindre henholdsvis 9 % og 1,3 % af den samlede landbrugsproduktion i Grækenland og Spanien (statistiske oplysninger fra 2005). Producenternes indkomst, som i henhold til de foreliggende oplysninger skønnes tilfredsstillende, muliggør videreførelsen af et antal navnlig små og mellemstore bedrifter (79 700 i Grækenland og 9 500 i Spanien) samt driften af et vist antal egreneringsanlæg (73 i Grækenland og 29 i Spanien).

Den fælles støtteordning for bomuld blev indført i 1981 ved protokol nr. 4 til akten for Grækenlands tiltrædelse af EØF og siden udvidet i 1986 med Spaniens og Portugals tiltrædelse. Den har som målsætning at støtte bomuldsproduktion i de fællesskabsregioner, hvor denne er vigtig for landbrugsøkonomien, at sikre de pågældende producenter en rimelig indkomst og at stabilisere markedet gennem en forbedring af strukturen for udbud og markedsføring.

Den oprindelige ordning fastsatte bevillingen af en udligningsstøtte til forarbejdningsvirksomhederne, som betalte bomuldsproducenterne en mindstepris. Støttebeløbets størrelse afhang af bomuldsprisen på de internationale markeder.

Den i 2003 indledte reform af den fælles landbrugspolitik tog udgangspunkt i princippet om indkomststøtte til landbrugerne ved hjælp af støtte og foranstaltninger afkoblet fra produktionen (forordning (EF) nr. 1782/2003) for på denne måde at øge fællesskabsproduktionens konkurrenceevne og samtidig stabilisere landbrugsindtægterne. Med henblik på at harmonisere bomuldssektoren med de andre fælles markedsordninger er det besluttet fra 2006 at indføre en ny ordning, som omfatter indkomststøtte afkoblet fra produktionen samt en særlig arealstøtte, hvor disse 2 støttebeløb udbetales direkte til producenterne.

Spanien har anlagt sag ved EF-Domstolen med henvisning til, at der forud for denne reform ikke var blevet foretaget en konsekvensanalyse, at de direkte lønomkostninger ikke var blevet taget i betragtning, og at der ikke var taget hensyn til reformens virkninger på egreneringsindustrien.

Med afgørelse C-310/04 har EF-Domstolen givet Spanien medhold og annulleret indførelsen af den nye støtteordning for bomuld.

Kommissionens forslag

De vigtigste elementer i det oprindelige forslag er:

-       Fastholdelse af enkeltbetalingen på 65 % og af den koblede støtte på 65 % som fastsat i den oprindelige reform fra 2004.

-       Fastholdelse ligeledes af maksimumsarealet på 450 597 ha, heraf 370 000 ha i Grækenland og 70 000 i Spanien, 360 ha i Portugal og 10 237 i Bulgarien efter den seneste udvidelse af EU.

-       Fastholdelse af producenternes forpligtelse til at overholde krydsoverensstemmelseskriterierne som forudgående betingelse for at kunne søge om koblet støtte med det formål at fremme en mere miljøvenlig bomuldsproduktion.

-       Producenternes forpligtelse til for at kunne modtage koblet støtte at høste bomulden, som skal opfylde visse kvalitative mindstekrav.

-       En foreslået styrkelse af brancheorganisationerne for at effektivisere disses bidrag til støtteforanstaltningerne for sektoren. Producenter, som er medlem af disse organisationer, modtager en supplerende støtte på 3 Euro pr. hektar (i stedet for 10 Euro pr. hektar foreslået i den forudgående reform).

-       Resten af det på 7 Euro pr. hektar indsamlede beløb svarende til et samlet beløb på 3 millioner Euro, afsættes til dækning af foranstaltninger til markedsføring og information.

-       Fastholdelse af den finansielle overførsel på 22 millioner Euro om året til omstrukturering af bomuldsproducerende regioner.

-       Den foreslåede indførelse af et "oprindelsesmærke" til fremme af EF-bomulden.

-       Kommissionen forpligter sig herudover til at undersøge muligheden for at inddrage bomuld under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser og opføre dette produkt på listen over produkter, der kan gøres til genstand for oplysningskampagner og salgsfremstød.

Forslaget er omkostningsneutralt og hviler på nærhedsprincippet, eftersom det giver medlemsstaterne kompetence til at træffe afgørelse om arealerne for bomuldsdyrkning, valget af bomuldssorter, brancheorganisationer, fordeling af støtteberettigelse og fastsættelse af miljøregler.

Evaluering af Kommissionens forslag

Selvom EF-Domstolen har annulleret reformen af bomuldsordningen (afgørelse C-310/04), er Kommissionens nye forslag næsten identisk med det foregående. Kommissionen har tilsyneladende ladet sig nøje med en formel procedure, der vedrører udarbejdelsen af konsekvensanalyser, uden ellers som forventet at tage hensyn til de alvorlige virkninger, som vedtagelsen af den nye ordning formentlig ville få. Det er i øvrigt ikke overraskende, at produktionen inden for denne sektor knap et år efter gennemførelsen af den fælles markedsordning for bomuld har været udsat for et fald på 20 % i Grækenland og over 50 % i Spanien. Antallet af landbrugsbedrifter er faldet med 11 % i Grækenland og 25 % i Spanien. For så vidt angår egreneringsindustrien, står et stort antal virksomheder over for eventuel lukning, eftersom driften af dem ikke længere er rentabel. Ovenstående fører til konklusionen om, at de under 2004-reformen udtrykte forbehold angående den nye forordnings effektivitet har vist sig velfunderede endnu hurtigere end forventet.

Ved gennemgangen af forslaget må det konstateres, at forslaget om lade bevillingen af koblet støtte afhænge af, om produktet bliver høstet, udgør et skridt i den rigtige retning, hvilket også gælder forslaget om at indføre et kvalitetsmærke for at fremme EF-bomulden.

Ordføreren ønsker ligeledes at understrege nødvendigheden af, at den af Kommissionen indgåede forpligtelse til at undersøge muligheden for eventuelt at opføre bomuld blandt de produkter, som falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, samt på listen over produkter, der kan gøres til genstand for oplysningskampagner og salgsfremstød, hurtigt omsættes i praksis.

Ordførerens forslag

Ordføreren vurderer, at EF-Domstolens afgørelse giver mulighed for i det omfang, det kan lade sig gøre, at foretage en effektiv korrektion til fordel for den fælles bomuldsproduktion.

Konkret foreslår ordføreren følgende:

–       At fastholde forslagets omkostningsneutralitet for så vidt angår den koblede støtte, hvilket frigiver 202,2 millioner Euro til Grækenland og 72,73 millioner Euro til Spanien. I betragtning af den forventede nedskæring af dyrkningsarealernes størrelse kunne basisarealet nedsættes fra 370 000 ha til 270 000 ha for Grækenland, hvorved den koblede støtte derefter ville udgøre 750 Euro pr. hektar, For Spaniens vedkommende kunne basisarealet ligeledes nedsættes (fra 70 000 ha til 50 000 ha), hvilket ville svare til en koblet støtte på 1 450 Euro pr. hektar.

–       At tilbyde medlemsstaterne mulighed for på grundlag af nærhedsprincippet, og for så vidt som de finder det nødvendigt af hensyn til den økonomiske levedygtighed af deres egreneringsanlæg, frit at vælge en højere procentsats for den koblede støtte, hvis størrelse dog ikke måtte ligge under 35 %.

–       At indføre "nationale rammebeløb" til overvindelse af bomuldssektorens forskellige problemer, og som finansieres gennem en mindste (basis) procentsats på 1 % af det samlede beløb for den koblede støtte til bomuld i samtlige medlemsstater med en proportionel tilpasning af støtten pr. hektar. De foranstaltninger, som medlemsstaterne ville kunne vælge at finansiere over disse nationale rammebeløb, kunne omfatte foranstaltninger til afhjælpning af virkningerne af en eventuel produktionsnedgang, til fremme af omstrukturering af bomuldssorterne og en modernisering af dyrkningsmetoderne med henblik på at øge produktets konkurrenceevne, til støtte af miljøvenlige dyrkningsmetoder med henblik på den mest rationelle udnyttelse af vandressourcerne og mindst mulige anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, til fremme af forskning i kvalitetsmæssigt bedre sorter, til omstrukturering og modernisering af egreneringsanlæg etc.

–       At lade de ikke-udnyttede bevillinger til koblet støtte overføre til de nationale rammebeløb i betragtning af, at sektorens alvorlige problemer (navnlig hvad angår konkurrenceevnen) kunne føre til en nedskæring af dyrkningsarealerne ud over de af de forskellige medlemsstater fastsatte rammer for på denne måde at kunne overvinde de oven for nævnte vanskeligheder.

–       At inddrage i de nationale rammebeløb afsat til omstrukturering af bomuldsproducerende regioner det beløb på 22 millioner Euro (svarende til 2,74 % af støtten), som ikke burde være overført til anden søjle.

–       At afsætte en del af bevillingerne til de nationale rammebeløb til kvalitetspræmier til producenter, som på grundlag af særlige kriterier udvikler kvalitetsprodukter, for på denne måde at øge EF-bomuldens konkurrenceevne.

–       At lade Rådets afgørelser i forbindelse med den fælles markedsordning for bomuld forblive i kraft indtil 2013 i stedet for 2010 som fastsat i forordning (EF) nr. 1782/2003.

Konklusioner

Bevarelsen af en så driftig EU-landbrugssektor, som dyrkningen af bomuld udgør, er af allerstørste betydning, og der må ikke ses bort fra:

a) de økonomiske konsekvenser af en eventuel opgivelse af dyrkningen af en afgrøde, som udgør en tradition i de bomuldsdyrkende lande. I visse af disse landes regioner er bomuldsdyrkning den eneste indkomstkilde.

b) Problemets miljødimension, eftersom bomuldsdyrkningen også medvirker til at bevare landskabet og bekæmpe jorderosionen som følge af braklægning;

c) de sociale følger af affolkningen af landdistrikterne, egreneringsanlæggenes manglende økonomiske levedygtighed og den deraf følgende stigning i arbejdsløsheden.

Med sin underkendelse af 2004-reformen af den fælles markedsordning for bomuld har Domstolen gjort det muligt rettidigt at tage denne ordning op til fornyet overvejelse og vedtage regler, der kan sikre en vedvarende udvikling af bomuldssektoren. Det er vigtigt at sikre rentabiliteten inden for branchen, som omfatter fællesskabsproduktionen af bomuld, og bevare de 79 700 græske bedrifter og de 9 500 spanske bedrifter med tilfredsstillende produktionsniveauer, som muliggør den økonomiske levedygtighed inden for egreneringsindustrien, der i Grækenland står for 3 200 og i Spanien for 920 arbejdspladser. Der bør i øvrigt tages hensyn til, at bomuld er produkt, som der ikke produceres tilstrækkeligt af inden for EU, og som derved ikke udhuler fællesskabsbudgettet med udgifter til tilbagekøb og eksportrestitutioner.

PROCEDURE

Titel

Støtteordninger for landbrugere (bomuldsstøtte)

Referencer

KOM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS)

Dato for høring af EP

3.12.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

10.12.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

10.12.2007

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

18.12.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Ioannis Gklavakis

21.11.2007

 

 

Behandling i udvalg

29.1.2008

1.4.2008

17.4.2008

 

Dato for vedtagelse

17.4.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García

Dato for indgivelse

22.4.2008