ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, όσον αφορά το καθεστώς στήριξης για το βαμβάκι

22.4.2008 - (COM(2007)0701 – C6‑0447/2007 – 2007/0242(CNS)) - *

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Ιωάννης Γκλαβάκης

Διαδικασία : 2007/0242(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0166/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0166/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, όσον αφορά το καθεστώς στήριξης για το βαμβάκι

(COM(2007)0701 – C6‑0447/2007 – 2007/0242(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0701),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37, παράγραφος 2, εδάφιο 3 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0447/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6‑0166/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 στην υπόθεση C‑310/04, το κεφάλαιο 10α του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ακυρώθηκε λόγω παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας, ιδιαίτερα δε εκ του γεγονότος ότι "το Συμβούλιο, που εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2004, δεν απέδειξε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι το νέο σύστημα ενισχύσεων για το βαμβάκι το οποίο θεσπίζει ο κανονισμός αυτός υιοθετήθηκε κατόπιν πραγματικής ασκήσεως της διακριτικής του ευχέρειας, πράγμα το οποίο προϋποθέτει ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ουσιώδη στοιχεία και όλες οι ουσιώδεις περιστάσεις της συγκεκριμένης υποθέσεως, μεταξύ των οποίων το σύνολο των μισθολογικών δαπανών που αφορούν την καλλιέργεια του βαμβακιού και η βιωσιμότητα των εκκοκκιστηρίων, που πρέπει κατ’ ανάγκη να ληφθούν υπόψη για την εκτίμηση της αποδοτικότητας της καλλιέργειας αυτής” και ότι το Δικαστήριο δεν είχε την δυνατότητα "να ελέγξει εάν ο κοινοτικός νομοθέτης μπορούσε, χωρίς να υπερβεί τα όρια της ευρείας διακριτικής ευχέρειας που διαθέτει συναφώς, να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο καθορισμός του ύψους της ειδικής ενισχύσεως για το βαμβάκι στο 35% του συνόλου των ενισχύσεων που υφίσταντο στο πλαίσιο του προγενέστερου συστήματος ενισχύσεων αρκεί για την διασφάλιση της επιτεύξεως του σκοπού που εκτίθεται στην 5η αιτιολογική σκέψη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2004", ο οποίος έγκειται στην διασφάλιση της αποδοτικότητας και, συνεπώς, της συνεχίσεως της καλλιέργειας αυτής, σκοπός ο οποίος αντανακλά τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 4. Το Δικαστήριο διέταξε επίσης να ανασταλούν τα αποτελέσματα της εν λόγω ακυρώσεως μέχρι την έκδοση, εντός ευλόγου χρόνου, νέου κανονισμού.

(2) Με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 στην υπόθεση C‑310/04, το κεφάλαιο 10α του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ακυρώθηκε λόγω παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας, ιδιαίτερα δε εκ του γεγονότος ότι "το Συμβούλιο, που εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2004, δεν απέδειξε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι το νέο σύστημα ενισχύσεων για το βαμβάκι το οποίο θεσπίζει ο κανονισμός αυτός υιοθετήθηκε κατόπιν πραγματικής ασκήσεως της διακριτικής του ευχέρειας, πράγμα το οποίο προϋποθέτει ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ουσιώδη στοιχεία και όλες οι ουσιώδεις περιστάσεις της συγκεκριμένης υποθέσεως, μεταξύ των οποίων το σύνολο των μισθολογικών δαπανών που αφορούν την καλλιέργεια του βαμβακιού και η βιωσιμότητα των εκκοκκιστηρίων, που πρέπει κατ’ ανάγκη να ληφθούν υπόψη για την εκτίμηση της αποδοτικότητας της καλλιέργειας αυτής” και ότι το Δικαστήριο δεν είχε την δυνατότητα "να ελέγξει εάν ο κοινοτικός νομοθέτης μπορούσε, χωρίς να υπερβεί τα όρια της ευρείας διακριτικής ευχέρειας που διαθέτει συναφώς, να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο καθορισμός του ύψους της ειδικής ενισχύσεως για το βαμβάκι στο 35% του συνόλου των ενισχύσεων που υφίσταντο στο πλαίσιο του προγενέστερου συστήματος ενισχύσεων αρκεί για την διασφάλιση της επιτεύξεως του σκοπού που εκτίθεται στην 5η αιτιολογική σκέψη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2004", ο οποίος έγκειται στον υπολογισμό του ποσού της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζονται οικονομικές συνθήκες που επιτρέπουν τη συνέχιση της δραστηριότητας στις περιοχές που είναι ευνοϊκές σε αυτή την καλλιέργεια και, έτσι, να αποφεύγεται η αντικατάσταση του βαμβακιού με άλλες καλλιέργειες .

Αιτιολόγηση

En el punto 100 de la Sentencia C-310/04 se recoge el literal propuesto, y expresa el término exacto de la concreción del objetivo del Protocolo. Es un hecho que el régimen en vigor ha provocado en España un descenso del 30% de la superficie sembrada de algodón, y que por tanto se ha producido la sustitución del algodón por otros cultivos al dejar de ser rentable la siembra con el importe de la ayuda especifica fijada en el 35%. Por tanto, los instrumentos propuestos (65% de ayuda desacoplada y 35% acoplada) no garantizan que se evite su sustitución por otros cultivos, que es el objetivo de este régimen de ayudas No se trata, de mantener cualquier nivel de ayuda especifica, sino aquel que permita mantener la superficie en cultivo.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί νέο καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C‑310/04.

(3) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί νέο καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C‑310/04, και το οποίο, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου καθώς και σύμφωνα με τον στόχο που διατυπώνεται στην πέμπτη αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2004, πρέπει να εξασφαλίζει μια αποδοτικότητα που να επιτρέπει τη συνέχιση της καλλιέργειας του βαμβακιού με βιώσιμο τρόπο.

Αιτιολόγηση

Τίθεται εκ νέου έμφαση στην ανάγκη εξασφάλισης, μέσω της νέας πρότασης κανονισμού, της βιωσιμότητας και της διάρκειας της καλλιέργειας βάμβακος.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Το βαμβάκι καλλιεργείται κυρίως σε περιοχές των οποίων το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι από τα χαμηλότερα στην Ένωση, η δε οικονομία τους είναι στενά συνδεδεμένη με τη γεωργική δραστηριότητα. Σε αυτές τις περιοχές, η καλλιέργεια του βαμβακιού και οι εκκοκκιστικές μονάδες που τη στηρίζουν αποτελούν βασικές πηγές εισοδήματος και απασχόλησης, αντιπροσωπεύοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ποσοστό μεγαλύτερο του 80 % της δραστηριότητας της περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένες. Επιπλέον, οι εδαφικές συνθήκες σε ορισμένες ζώνες είναι τέτοιες που καθιστούν αδύνατη, από γεωργική άποψη, άλλη εναλλακτική καλλιέργεια σε βραχυπρόθεσμη βάση.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Το ισχύον καθεστώς ενίσχυσης του βαμβακιού έχει πολύ ειδικό χαρακτήρα. Έχει τις ρίζες του στις συνθήκες προσχώρησης της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, περιλαμβάνει δε μεταξύ των στόχων του τη στήριξη της παραγωγής βάμβακος σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητας που, σήμερα, εξαρτώνται από αυτή την καλλιέργεια, την εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους παραγωγούς και τη σταθεροποίηση της αγοράς.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το νέο καθεστώς πρέπει να πληροί τους στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 για το βαμβάκι, το οποίο προσαρτάται στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας ("Πρωτόκολλο 4"), αναφορικά με τη στήριξη της παραγωγής σε περιφέρειες της Κοινότητας στις οποίες η καλλιέργεια αυτή είναι σημαντική για την αγροτική οικονομία, την παροχή της δυνατότητας στους οικείους παραγωγούς να αποκτήσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα και τη σταθεροποίηση της αγοράς μέσω διαρθρωτικών βελτιώσεων στο επίπεδο της προσφοράς και της εμπορίας.

(4) Το νέο καθεστώς πρέπει να πληροί τους στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 για το βαμβάκι, το οποίο προσαρτάται στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας ("Πρωτόκολλο 4"), αναφορικά με τη στήριξη της παραγωγής σε περιφέρειες της Κοινότητας στις οποίες η καλλιέργεια αυτή είναι σημαντική για την αγροτική οικονομία και την κοινωνική διάρθρωση, την παροχή δίκαιου εισοδήματος στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και τη σταθεροποίηση της αγοράς μέσω διαρθρωτικών βελτιώσεων στο επίπεδο της προσφοράς και της εμπορίας.

Αιτιολόγηση

Además de los aspectos económicos que son de gran importancia, el algodón es en muchos casos un cultivo muy extendido en ciertas zonas rurales en las que tiene una notable relevancia para el mantenimiento del tejido social de la zona. Por lo que el abandono del cultivo en dichas zonas, así como la imposibilidad de introducir otro cultivo en la rotación, podría causar una desintegración de la estructura social de dichas zonas. Se justifica además en que los términos propuestos en la enmienda son los términos exactos que figuran en el Protocolo y se considera que los propuestos por la Comisión minusvaloran las verdaderas intenciones del Protocolo. No es lo mismo apoyar que sostener.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι ουσιώδεις παράγοντες και οι περιστάσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη κατάσταση του τομέα του βαμβακιού, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της εν λόγω καλλιέργειας. Προς το σκοπό αυτό, δρομολογήθηκε διαδικασία αξιολόγησης και διαβούλευσης: διενεργήθηκαν δύο μελέτες για τον κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο από το μελλοντικό καθεστώς στήριξης του τομέα του βαμβακιού στην Κοινότητα και διοργανώθηκαν ειδικά σεμινάρια και διαβουλεύσεις μέσω του Διαδικτύου με τους ενδιαφερομένους φορείς.

(5) Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι ουσιώδεις παράγοντες και οι περιστάσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη κατάσταση του τομέα του βαμβακιού, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της εν λόγω καλλιέργειας. Το βαμβάκι καλλιεργείται σε περιοχές που εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις περιοχές του στόχου σύγκλισης για την περίοδο 2007-2013, που εμφανίζουν μια οικονομία κυρίως γεωργική και με λιγοστές δυνατότητες εναλλακτικών καλλιεργειών. Επιπλέον, στις εν λόγω περιοχές, η καλλιέργεια και η συνδεόμενη με αυτήν βιομηχανία αποτελούν σημαντική πηγή απασχόλησης και πλούτου. Προς το σκοπό αυτό, δρομολογήθηκε διαδικασία αξιολόγησης και διαβούλευσης: διενεργήθηκαν δύο μελέτες για τον κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο από το μελλοντικό καθεστώς στήριξης του τομέα του βαμβακιού στην Κοινότητα και διοργανώθηκαν ειδικά σεμινάρια και διαβουλεύσεις μέσω του Διαδικτύου με τους ενδιαφερομένους φορείς.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η αποσύνδεση της άμεσης ενίσχυσης στους παραγωγούς και η εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), με στόχο την απομάκρυνση από μια πολιτική στήριξης των τιμών και της παραγωγής και την υιοθέτηση μιας πολιτικής στήριξης του γεωργικού εισοδήματος. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 εισήγαγε τα στοιχεία αυτά για αρκετά γεωργικά προϊόντα.

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 εισήγαγε την αποσύνδεση της άμεσης ενίσχυσης στους παραγωγούς και ένα καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης για αρκετά γεωργικά προϊόντα.

Αιτιολόγηση

Este fue el texto que se propuso en el informe del PE en la reforma de 2003. La propuesta de la Comisión considera la disociación de las ayudas como un elemento fundamental del proceso de reforma de la PAC, pero ello no puede suponer la desaparición de un cultivo como el algodón, tan importante para la economía de las zonas productoras. Es cierto que la disociación se ha establecido en muchos sectores, pero también lo es que en otros muchos no se ha hecho y además no tenían un protocolo específico de ayuda. El caso más reciente es el lino y el cáñamo en el que para asegurar su aprovechamiento como fibra textil, se mantiene la ayuda acoplada a la producción y una ayuda especifica a la industria para la transformación. Este régimen que debía haberse reformado en 2003 esta siendo prorrogado desde entonces y la última vez ha sido hace dos semanas, para 2009.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8

.

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Με την πλήρη ενσωμάτωση του καθεστώτος στήριξης στον τομέα του βαμβακιού στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διατάραξης της παραγωγής στις βαμβακοπαραγωγούς περιοχές της Κοινότητας. Μέρος της στήριξης πρέπει συνεπώς να εξακολουθήσει να συνδέεται με την καλλιέργεια του βαμβακιού μέσω ειδικών ενισχύσεων καλλιέργειας ανά επιλέξιμο εκτάριο. Το ποσό των ενισχύσεων πρέπει να υπολογίζεται με τρόπο που να επιτυγχάνονται οι στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου 4, ενώ παράλληλα πρέπει να ενταχθεί το καθεστώς για τον βάμβακα στη διαδικασία μεταρρύθμισης και απλοποίησης της ΚΓΠ. Προς τον σκοπό αυτό, και στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργήθηκε, δικαιολογείται να καθοριστεί η συνολική διαθέσιμη ενίσχυση ανά εκτάριο και ανά κράτος μέλος στο 35% του εθνικού μεριδίου της ενίσχυσης που κατευθυνόταν έμμεσα στους παραγωγούς. Το ποσοστό αυτό επιτρέπει στον τομέα του βαμβακιού να κινηθεί προς την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, να προαχθεί η διατηρήσιμη ανάπτυξη των βαμβακοπαραγωγών περιοχών και εξασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα στους παραγωγούς.

(8) Με την πλήρη ενσωμάτωση του καθεστώτος στήριξης στον τομέα του βαμβακιού στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διατάραξης της παραγωγής στις βαμβακοπαραγωγούς περιοχές της Κοινότητας. Μέρος της στήριξης πρέπει συνεπώς να εξακολουθήσει να συνδέεται με την καλλιέργεια του βαμβακιού μέσω ειδικών ενισχύσεων καλλιέργειας ανά επιλέξιμο εκτάριο. Το ποσό των ενισχύσεων πρέπει να υπολογίζεται με τρόπο που να επιτυγχάνονται οι στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου 4, ενώ παράλληλα πρέπει να ενταχθεί το καθεστώς για τον βάμβακα στη διαδικασία μεταρρύθμισης και απλοποίησης της ΚΓΠ. Προς τον σκοπό αυτό, και στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργήθηκε, δικαιολογείται να καθοριστεί η συνολική διαθέσιμη ενίσχυση ανά εκτάριο και ανά κράτος μέλος σύμφωνα με τις εκπεφρασμένες επιθυμίες του κράτους μέλους και να μην είναι χαμηλότερη από το 35% του εθνικού μεριδίου της ενίσχυσης, από το οποίο επωφελούντο έμμεσα οι παραγωγοί στα πλαίσια της επικουρικότητας. Το ποσοστό αυτό επιτρέπει στον τομέα του βαμβακιού να κινηθεί προς την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, να προαχθεί η διατηρήσιμη ανάπτυξη των βαμβακοπαραγωγών περιοχών και εξασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα στους παραγωγούς.

Αιτιολόγηση

Εφόσον τα κράτη μέλη κρίνουν ότι η βιωσιμότητα των εκκοκκιστηρίων τους συναρτάται από το ποσοστό της συνδεδεμένης ενίσχυσης, θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν άλλο ποσοστό συνδεδεμένης ενίσχυσης, με κατώτερο όριο το ποσοστό 35%.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Το εναπομένον 65% του εθνικού μεριδίου της ενίσχυσης από το οποίο επωφελούντο έμμεσα οι παραγωγοί πρέπει να είναι διαθέσιμο για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

(9) Το εναπομένον ποσοστό του εθνικού μεριδίου της ενίσχυσης από το οποίο επωφελούντο έμμεσα οι παραγωγοί πρέπει να είναι διαθέσιμο για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 20% και 65%.

Αιτιολόγηση

Στο μέτρο που τα κράτη μέλη θεωρούν ότι η βιωσιμότητα του τομέα εξαρτάται από το ποσοστό της αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης, θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν άλλο ποσοστό, διαφορετικό της ενιαίας ενίσχυσης, το οποίο δεν θα είναι δυνατό να υπερβαίνει το 65% ούτε να είναι κατώτερο του 20%.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Ενδείκνυται, για περιβαλλοντικούς λόγους, να καθιερωθεί μία βασική έκταση για κάθε κράτος μέλος με σκοπό να περιοριστούν οι εκτάσεις που είναι σπαρμένες με βαμβάκι. Επιπλέον, οι επιλέξιμες εκτάσεις πρέπει να περιοριστούν σε εκείνες που επιτρέπονται από τα κράτη μέλη.

(10) Ενδείκνυται να καθιερωθεί μία βασική καλλιεργητική έκταση για κάθε κράτος μέλος, δίδοντας προτεραιότητα στις κατά παράδοση βαμβακοπαραγωγές περιοχές, ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση της βαμβακοκαλλιέργειας στις περιοχές στις οποίες αυτή η παραγωγή ενέχει ιδιαίτερη σημασία για την γεωργική τους οικονομία. Επιπλέον, οι επιλέξιμες εκτάσεις πρέπει να περιοριστούν σε εκείνες που επιτρέπονται από τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να προβάλλεται η προστασία του περιβάλλοντος ως επιχείρημα για τον περιορισμό των εκτάσεων βαμβακοκαλλιέργειας, εφόσον σημαντικό μέρος της καλλιέργειας πραγματοποιείται σήμερα με συστήματα που σέβονται το περιβάλλον, όπως η ολοκληρωμένη παραγωγή. Εξάλλου, υπάρχουν άλλοι σημαντικοί λόγοι για τον περιορισμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων, όπως οι δημοσιονομικοί.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10α) Η έκταση και επομένως το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης που χορηγείται στους παραγωγούς θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τα στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση, διατηρώντας τη δημοσιονομική ουδετερότητα του τομέα.

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή των δεδομένων στην παρούσα κατάσταση του τομέα είναι επιθυμητή προκειμένου να μην ζημιωθούν οι γεωργοί και να μην χαθούν οι πόροι από τον τομέα της βαμβακοκαλλιέργειας.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β) Στο βαθμό που οι εναλλακτικές λύσεις αντικατάστασης της βαμβακοκαλλιέργειας είναι ελάχιστες, είναι ανάγκη να προβλεφθούν μηχανισμοί ενίσχυσης που να διασφαλίζουν την αποδοτικότητα της καλλιέργειας και τη συνέχισή της στις βαμβακοπαραγωγές περιοχές της Ένωσης. Προς τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αυξάνουν την αποσυνδεδεμένη ενίσχυση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καλλιεργούμενη έκταση είναι μικρότερη της βασικής έκτασης παραγωγής, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η δημοσιονομική ουδετερότητα και ότι έχει καθορισθεί ανώτατο όριο της ενίσχυσης που χορηγείται στον παραγωγό.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της εκκοκκιστικής βιομηχανίας, η επιλεξιμότητα για την ενίσχυση πρέπει να συνδέεται με την πραγματική συγκομιδή βαμβακιού που να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας.

(11) Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν το επίπεδο της συνδεδεμένης ενίσχυσης εντός των προαναφερθέντων ορίων και επίσης να θεσπίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της πραγματικής συγκομιδής βαμβακιού, ώστε να μπορούν οι γεωργοί να εισπράττουν την εν λόγω ενίσχυση .

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχιση της καλλιέργειας βάμβακος και ο εφοδιασμός της εκκοκκιστικής βιομηχανίας με ποιοτικό βαμβάκι, είναι ανάγκη να επιτραπεί στα κράτη μέλη να ορίσουν το επίπεδο συνδεδεμένης ενίσχυσης, καθώς επίσης τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληρούν οι παραγωγοί ώστε να έχουν πρόσβαση στην ενίσχυση. Εάν δεν δοθεί αυτή δυνατότητα στα κράτη μέλη, η υποχρέωση για συγκομιδή αποκλειστικά των βαμβακοφυτειών θα οδηγήσει σε μείωση της αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Λαμβάνοντας υπόψη την φθίνουσα τάση της παραγωγής βάμβακος στα κράτη μέλη, η εκκοκκιστική βιομηχανία έχει ήδη αρχίσει να υποβάλλεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης που θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα μέτρα στήριξης ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση των μονάδων που υποχρεώνονται να αναπροσανατολίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα. Για τον σκοπό αυτό, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ταμείο αναδιάρθρωσης το οποίο θα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΚΟΑ βάμβακος.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12α) Καθίσταται σημαντική η δυνατότητα υιοθέτησης μέτρων στήριξης που θα ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να καθορίζονται και να χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα. Επαφίεται στα κράτη μέλη η επιλογή εκείνων των μέτρων που κρίνουν ότι είναι αποτελεσματικά και ανταποκρίνονται στις περιφερειακές ιδιαιτερότητές τους, όπως επίσης και η ενσωμάτωσή τους στα εθνικά προγράμματα στήριξης.

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση "εθνικού φακέλου" που θα περιλαμβάνει δράσεις από τις οποίες θα μπορούν τα κράτη μέλη να επιλέγουν εκείνες που κρίνουν πιο αποτελεσματικές κατά το πρότυπο της ΚΟΑ του κρασιού και της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών, κρίνεται αναγκαία προκειμένου για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής βαμβακοπαραγωγής.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Τα εθνικά προγράμματα στήριξης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από πόρους που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και από πόρους που είχαν κατ' αρχήν προβλεφθεί για αποσυνδεδεμένη ενίσχυση και δεν απορροφήθηκαν.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 69 επιτρέπει τη χρηματοδότηση ορισμένων μέτρων βελτίωσης της ποιότητας και εκσυγχρονισμού της παραγωγής· θα μπορούσε επομένως να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εθνικών προγραμμάτων που προτείνει ο εισηγητής.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12γ) Η χρηματοδότηση των εθνικών προγραμμάτων στήριξης θα πρέπει να προέρχεται από ένα ποσοστό της συνδεδεμένης ενίσχυσης, καθώς και από τα κονδύλια που λόγω της μείωσης των καλλιεργουμένων εκτάσεων κάτω από το όριο της βασικής έκτασης, δεν θα απορροφώνται μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης, ώστε να διατηρείται η δημοσιονομική ουδετερότητα του τομέα.

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση του "εθνικού φακέλου" δεν θα επιβαρύνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά θα προέρχεται από εξοικονομήσεις του τομέα.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12δ) Μεταξύ των μέτρων που μπορούν να υπαχθούν στα εθνικά προγράμματα στήριξης περιλαμβάνονται τα μέτρα για την αναδιάρθρωση των ποικιλιών, για τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα του βάμβακος, η στήριξη μεθόδων καλλιέργειας φιλικών προς το περιβάλλον, η ενθάρρυνση της έρευνας για τη δημιουργία ποιοτικά βελτιωμένων ποικιλιών, καθώς και δράσεις προώθησης και μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των εκκοκκιστηρίων.

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των μέτρων που θα μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω του "εθνικού φακέλου" θα προβλέπει δράσεις που θα ενισχύουν την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής βαμβακοπαραγωγής.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12ε) Για την ενθάρρυνση της παραγωγής βάμβακος υψηλής ποιότητας, πρέπει να καθιερωθεί πριμοδότηση ποιότητας, στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων στήριξης. Η πριμοδότηση αυτή θα πρέπει να αφορά στη χρηματοδότηση του μέτρου ενίσχυσης της ποιότητας του βαμβακιού και να χορηγείται στους παραγωγούς που παράγουν εξαιρετικής ποιότητας προϊόν, σύμφωνα με κριτήρια καθοριζόμενα από το κράτος μέλος, με στόχο την επίτευξη αναβαθμισμένης ποιοτικά παραγωγής και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κοινοτικού βάμβακος.

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση της παραγωγής ποιοτικού βαμβακιού θα μπορεί να χρηματοδοτείται μέσω του "εθνικού φακέλου", αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τις προσπάθειες των παραγωγών.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12στ) Με βάση τον υπό κατάργηση κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2004 προτάθηκε η μεταφορά του ποσού των 22 000 000 ευρώ (που αντιπροσωπεύει το 2,74% των ενισχύσεων) στο δεύτερο πυλώνα και η εστίασή του στην αναδιάρθρωση των βαμβακοπαραγωγών περιοχών. Για την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων του τομέα κρίνεται σκόπιμη η επαναφορά του ποσού αυτού στον πρώτο πυλώνα και η συμπερίληψή του στη χρηματοδότηση των εθνικών προγραμμάτων στήριξης.

 

Αιτιολόγηση

Το ποσό των 22 εκατ. ευρώ προέρχεται από τον πυλώνα Ι και είναι σωστό να παραμείνει σε αυτόν, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα μέσω των Εθνικών Προγραμμάτων Στήριξης.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13α) Οι διατάξεις που αφορούν στο βαμβάκι θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ έως το 2013.

Αιτιολόγηση

Το νέο καθεστώς για το βαμβάκι δεν θα πρέπει να υποστεί και άλλη αναθεώρηση το 2010, όπως προβλέπεται στο άρθρο 155α του καν(ΕΚ)1782/2003. Οι κοινοτικοί βαμβακοπαραγωγοί χρειάζονται ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β) Από την εποχή της εφαρμογής της μεταρρύθμισης στον τομέα του βάμβακος, που εγκρίθηκε το 2004 και ακυρώθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( απόφαση C-310/04), η παραγωγή έχει μειωθεί αισθητά με αποτέλεσμα να ζημιωθούν οικονομικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες. Οι εν λόγω ζημίες πρέπει να υπολογισθούν δεόντως ώστε να χορηγηθούν οι ανάλογες αποζημιώσεις.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ) Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση από το μέχρι σήμερα καθεστώς ενισχύσεων στο βαμβάκι στο καθεστώς που καθιερώνεται με τον παρόντα κανονισμό, είναι απαραίτητο να εγκριθούν μέτρα για την αναδιάρθρωση του εκκοκκιστικού κλάδου.

Αιτιολόγηση

Καίτοι σημειώθηκε βελτίωση στους συντελεστές συνδεδεμένης ενίσχυσης, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή στα επίπεδα παραγωγής πριν από μεταρρύθμιση που ετέθη σε ισχύ το 2006. Το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνώρισε τις προκληθείσες ζημίες στη βιομηχανία και την ανάγκη προσαρμογής της δυναμικότητας των εκκοκκιστηρίων στις νέες συνθήκες, επιτάσσει - ορθώς- να ληφθούν ειδικά μέτρα για την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο προβλέφθηκαν ανάλογοι μηχανισμοί για τον τομέα της ζάχαρης, της αλιείας, κλπ..

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110 α – εδάφιο 1α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μπορεί να διατίθεται ποσοστό των ενισχύσεων για μέτρα που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα του κλάδου, με βάση εξειδικευμένα προγράμματα στο πλαίσιο εθνικών φακέλων που καταθέτουν τα κράτη μέλη παραγωγοί και εγκρίνονται με διαδικασία διαχειριστικής επιτροπής. Τα εν λόγω προγράμματα μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, αλλά και μέτρα εξασφάλισης της βιωσιμότητας του κλάδου που δεν περιλαμβάνονται στην αγροτική ανάπτυξη.

Αιτιολόγηση

Η ρήτρα του πρωτοκόλλου 4 της Πράξης Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΕ δικαιολογεί την λήψη ειδικών μέτρων στον τομέα του βάμβακος που θα συμβάλλουν σε μια αειφόρα διατήρηση της παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του τομέα για ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110 β – παράγραφος 2α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη παραγωγοί μπορούν να θεσπίζουν πρόσθετους όρους σχετικά με τη σπορά, την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και την παράδοση βαμβακιού στην εκκοκκιστική βιομηχανία, με σκοπό να διατηρηθεί η βαμβακοκαλλιέργεια στις ζώνες παραγωγής και να αποτραπεί η αντικατάστασή της από άλλες καλλιέργειες.

Αιτιολόγηση

Με αυτή την διατύπωση εξασφαλίζεται η απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί η επικουρικότητα στο κράτος μέλος που απαιτείται.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110 γ – παράγραφος 1, 2η παύλα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- Ελλάδα: 370.000 εκτάρια

- Ελλάδα: 270.000 εκτάρια

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της μελλοντικής μείωσης της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, πρέπει να ορισθεί εθνική βασική έκταση 270.000 εκταρίων και να προσαρμοστεί αναλόγως το ποσό της ενίσχυσης.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110 γ – παράγραφος 2, 2η παύλα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- Ελλάδα: 594 ευρώ για 300.000 εκτάρια και 342,85 ευρώ για τα υπόλοιπα 70.000 εκτάρια,

- Ελλάδα: από 750 ευρώ,

Αιτιολόγηση

Εάν ληφθεί υπόψη η μελλοντική μείωση της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, πρέπει να ορισθεί εθνική βασική έκταση 270.000 εκταρίων και να προσαρμοστεί αναλόγως το ποσό της ενίσχυσης.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110 γ – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν, σε δεδομένο κράτος μέλος και σε δεδομένο έτος, η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση βαμβακιού υπερβαίνει τη βασική έκταση που ορίζεται στην παράγραφο 1, η ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 για το εν λόγω κράτος μέλος μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης της βασικής έκτασης.

3. Εάν, σε δεδομένο κράτος μέλος και σε δεδομένο έτος, η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση βαμβακιού υπερβαίνει τη βασική έκταση που ορίζεται στην παράγραφο 1, η ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 για το εν λόγω κράτος μέλος μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης της βασικής έκτασης.

Ωστόσο, για την Ελλάδα η αναλογική μείωση εφαρμόζεται όσον αφορά το ποσό ενίσχυσης που καθορίζεται για το μέρος της εθνικής βασικής έκτασης που απαρτίζεται από 70.000 εκτάρια, ούτως ώστε να τηρηθεί το συνολικό ποσό των 202,2 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την Ελλάδα καθορίζεται ενιαίο ποσό ανά εκτάριο για το σύνολο της βασικής έκτασης, δεν χρειάζεται να γίνει η σχετική αναφορά στο κείμενο του κανονισμού.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110 γ – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Εάν η επιλέξιμη έκταση βαμβακιού σε συγκεκριμένο κράτος μέλος είναι κατώτερη από την βασική έκταση που ορίζεται στην παράγραφο 1, η ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 για το εν λόγω κράτος μέλος αυξάνεται κατ' αναλογία προς τη μη καλυφθείσα βασική έκταση, μέχρις ορίου που ορίζεται βάσει της προβλεπόμενης από το άρθρο 144 διαδικασίας. Όλοι οι πόροι που εξοικονομούνται από τη μείωση της παραγωγής διατίθενται στα εθνικά προγράμματα στήριξης.

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση του καθεστώτος βάμβακος πρέπει να χρησιμεύσει για τη βελτίωση του επιπέδου αποδοτικότητας των κοινοτικών παραγωγών εντός των ορίων που ορίζει η δημοσιονομική ουδετερότητα. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η αύξηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η βασική έκταση. Το ποσό εν τούτοις της ενίσχυσης θα ορίζεται από την διαχειριστική επιτροπή, ενώ κάθε εξοικονόμηση πόρων μετά από μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων πρέπει να επενδύεται εκ νέου στην ΚΟΑ βάμβακος.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110 δ – παράγραφος 1, παύλα 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

λήψη μέτρων διαχείρισης κρίσεων αγοράς.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110 ε α (νέο) – παράγραφος 1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 110 ε α

 

Εθνικά προγράμματα στήριξης

 

1. Θεσπίζονται εθνικά προγράμματα στήριξης με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Οι επιλέξιμες δράσεις καθορίζονται και χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα. Τα κράτη μέλη επιλέγουν τη δέσμη των μέτρων που κρίνουν ότι είναι αποτελεσματικά και ανταποκρίνονται στις περιφερειακές ιδιαιτερότητές τους. Αυτή δέσμη μέτρων θα μπορούσε να περιλαμβάνει ταμείο αναδιάρθρωσης για την εκκοκκιστική βιομηχανία.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110 ε α (νέο) – παράγραφος 2 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα εθνικά προγράμματα στήριξης χρηματοδοτούνται με ένα ελάχιστο βασικό ποσοστό 1% επί του συνολικού ποσού της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Στο ποσό αυτό προστίθενται τα κονδύλια που δεν απορροφώνται μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης, λόγω της μείωσης των καλλιεργουμένων εκτάσεων κάτω από το όριο της βασικής έκτασης κάθε κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση του Εθνικού Φακέλου θα γίνεται μέσω παρακράτησης ενός ποσοστού της συνδεδεμένη ενίσχυσης, καθώς επίσης και από τα αδιάθετα κονδύλια της συνδεδεμένης ενίσχυσης που θα προκύψουν από τη συνεχή συρρίκνωση της κοινοτικής βαμβακοκαλλιέργειας, κάτω από τη βασική έκταση, σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110 ε α (νέο) – παράγραφος 3 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Στα εθνικά προγράμματα στήριξης περιλαμβάνεται το ποσό που προοριζόταν για την αναδιάρθρωση των βαμβακοπαραγωγών περιοχών, ύψους 22 εκατ. ευρώ (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,74% των ενισχύσεων) και είχε μεταφερθεί στο δεύτερο πυλώνα.

Αιτιολόγηση

Το ποσό των 22 εκατ. ευρώ προέρχεται από τον πυλώνα Ι και είναι σωστό να παραμείνει σε αυτόν, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα μέσω των εθνικών προγραμμάτων στήριξης. Με βάση τον υπό κατάργηση καν. 864/2004 προτάθηκε η μεταφορά του στον πυλώνα ΙΙ.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110 ε α (νέο) – παράγραφος 4 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Με επιλογή του κράτους μέλους μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα εθνικά προγράμματα στήριξης δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από ενδεχόμενη μείωση της παραγωγής, για την αναδιάρθρωση ποικιλιών και δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος. παρέχεται στήριξη σε μεθόδους καλλιέργειας φιλικές προς το περιβάλλον, με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση των υδατίνων πόρων και την ελαχιστοποίηση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων· ενθαρρύνεται η έρευνα για τη δημιουργία ποιοτικά βελτιωμένων ποικιλιών και δίδεται έμφαση στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των εκκοκκιστηρίων. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν πριμοδότηση ποιότητας στους παραγωγούς που παράγουν εξαιρετικής ποιότητας προϊόν, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζουν τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των μέτρων που θα μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω του "εθνικού φακέλου" θα προβλέπει δράσεις που θα ενισχύουν την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής βαμβακοπαραγωγής. Μεταξύ αυτών θα μπορεί να χρηματοδοτείται η παραγωγή ποιοτικού βαμβακιού, επιβραβεύοντας τις προσπάθειες των παραγωγών και θα δίδεται έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση της καλλιέργειας.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 110 ε α (νέο) – παράγραφος 5 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5. Τα εθνικά προγράμματα στήριξης μπορούν να προβλέπουν τη χρηματοδότηση πολιτικών με στόχο την πρόβλεψη, τον μετριασμό και την πρόληψη των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στις περιφέρειες βαμβακοπαραγωγής.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 143 δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Το άρθρο 143 δ διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Το ποσό των 22 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 2,74% των ενισχύσεων, προέρχεται από τον πυλώνα Ι και είναι σωστό να παραμείνει σε αυτόν, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα μέσω των Εθνικών Προγραμμάτων Στήριξης.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Άρθρο 155 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το άρθρο 155α αντικαθίσταται από το εξής:

"Η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο, έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά [...] το ελαιόλαδο, τις επιτραπέζιες ελιές και τους ελαιώνες, τον καπνό και το λυκίσκο, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από κατάλληλες προτάσεις.

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν στο βαμβάκι παραμένουν σε ισχύ έως το 2013."

Αιτιολόγηση

Το νέο καθεστώς για το βαμβάκι δεν θα πρέπει να υποστεί και άλλη αναθεώρηση το 2010, όπως προβλέπεται στο άρθρο 155α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Οι κοινοτικοί βαμβακοπαραγωγοί χρειάζονται ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το κοινοτικό καθεστώς για το βαμβάκι

Ο τομέας του βάμβακος έχει μεγάλη κοινωνικοοικονομική σημασία για ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ, ιδιαίτερα της Ελλάδας και της Ισπανίας. Το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων παραγωγής βάμβακος είναι μικρό (4,5 εκτάρια στην Ελλάδα και 11 εκτάρια στην Ισπανία), εντούτοις το βαμβάκι αντιπροσωπεύει για την Ελλάδα ποσοστό 9% της συνολικής γεωργικής παραγωγής και 1,3% για την Ισπανία (στοιχεία 2005). Το εισόδημα του παραγωγού, που με τα σημερινά δεδομένα είναι ικανοποιητικό, επιτρέπει την επιβίωση σημαντικού αριθμού μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων (79.700 στην Ελλάδα και 9.500 στην Ισπανία), όπως επίσης και τη διατήρηση αρκετών εκκοκκιστηρίων (73 στην Ελλάδα και 29 στην Ισπανία).

Το κοινοτικό καθεστώς για το βαμβάκι καθιερώθηκε το 1981 με το πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ και διευρύνθηκε το 1986 με την εισδοχή της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Σαν στόχο είχε την "ενίσχυση της παραγωγής βάμβακος στις περιφέρειες της Κοινότητας όπου αυτή είναι σημαντική για την αγροτική οικονομία, την διασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος για τους παραγωγούς και τη σταθεροποίηση της αγοράς μέσω της βελτίωσης των δομών στο επίπεδο της προσφοράς και της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά".

Το αρχικό καθεστώς προέβλεπε τη χορήγηση μιας αντισταθμιστικής ενίσχυσης στους μεταποιητές, οι οποίοι κατέβαλαν μια ελάχιστη τιμή στους παραγωγούς βάμβακος. Το ύψος των ενισχύσεων ήταν συνάρτηση των διεθνών τιμών του βάμβακος.

Η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, που άρχισε το 2003, είχε σαν αρχή τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών με ενισχύσεις και μέτρα αποσυνδεδεμένα από την παραγωγή (κανονισμός (ΕΚ)1782/2003), ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής παραγωγής, ενώ συγχρόνως αποβλέπει στη σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων. Για να εναρμονιστεί και ο τομέας του βάμβακος με τις λοιπές κοινές οργανώσεις αγοράς, αποφασίστηκε η εφαρμογή από το 2006 ενός νέου καθεστώτος, που θα περιλάμβανε μια εισοδηματική στήριξη αποσυνδεδεμένη από την παραγωγή και μια ειδική ενίσχυση με βάση την έκταση, οι οποίες θα καταβάλλονται κατευθείαν στους παραγωγούς.

Η Ισπανία προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνοντας ότι κατά την αναθεώρηση δεν είχε γίνει μελέτη αντικτύπου, δεν είχε ληφθεί υπόψη το άμεσο κόστος εργασίας, και δεν υπολογίστηκε ο αντίκτυπος της αναθεώρησης στην εκκοκκιστική βιομηχανία. Με την απόφαση C-310/04 το ΔΕΚ δικαίωσε την Ισπανία και ακύρωσε την εφαρμογή του νέου καθεστώτος για το βαμβάκι.

Η πρόταση της Επιτροπής

Τα βασικότερα σημεία της πρότασης της Επιτροπής είναι:

- Η διατήρηση της ενιαίας ενίσχυσης σε ποσοστό 65% και της συνδεδεμένης σε ποσοστό 35%, όπως προβλεπόταν και στην αρχική μεταρρύθμιση του 2004.

- Διατηρείται επίσης και η συνολική μέγιστη έκταση στα 450.597 εκτάρια, εκ των οποίων 370.000 εκτάρια για την Ελλάδα, 70.000 για την Ισπανία, 360 για την Πορτογαλία, συμπεριλαμβανομένης και της Βουλγαρίας με 10.237 εκτάρια, μετά την πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ.

- Εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση των παραγωγών να υπόκεινται στα κριτήρια της πολλαπλής συμμόρφωσης, ως προϋπόθεση για να είναι δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης, με στόχο να επιτευχθεί παραγωγή βάμβακος φιλικότερη προς το περιβάλλον.

- Επιβάλλεται η υποχρέωση των παραγωγών να συγκομίζουν το βαμβάκι, προκειμένου να λάβουν την συνδεδεμένη ενίσχυση, το οποίο θα πρέπει να πληροί ορισμένες ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές.

- Προτείνεται η ενίσχυση των διεπαγγελματικών οργανώσεων, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα σε δράσεις στήριξης του τομέα. Οι παραγωγοί που είναι μέλη θα τυγχάνουν πρόσθετης ενίσχυσης 3 ευρώ/εκτάριο (αντί 10 ευρώ /εκτάριο που προέβλεπε η προηγούμενη αναθεώρηση).

- Το υπόλοιπο ποσό που συγκεντρώνεται από τα 7 ευρώ/εκτάριο, συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ, θα καλύπτει δράσεις προώθησης και ενημέρωσης.

- Διατηρείται η δημοσιονομική μεταφορά ποσού 22 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, για την αναδιάρθρωση των περιοχών βαμβακοπαραγωγής.

- Προτείνεται η καθιέρωση "σήματος ποιότητας", για την προώθηση του κοινοτικού βαμβακιού.

- Τέλος η Επιτροπή δεσμεύεται να εξετάσει τη δυνατότητα συμπερίληψης του βαμβακιού στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)510/2006 για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, όπως επίσης και στο κατάλογο των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για δράσεις ενημέρωσης και προώθησης.

Η πρόταση είναι δημοσιονομικά ουδέτερη και στηρίζεται στην αρχή της επικουρικότητας, καθώς αφήνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών την έγκριση των εκτάσεων για την παραγωγή βάμβακος, των ποικιλιών, των διεπαγγελματικών οργανώσεων, τη διανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης και τον ορισμό των περιβαλλοντικών κανόνων.

Αξιολόγηση της πρότασης της Επιτροπής

- Μολονότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε την αναθεώρηση του καθεστώτος του βάμβακος (απόφαση C-310/04), η νέα πρόταση της Επιτροπής είναι σχεδόν πανομοιότυπη με την προηγούμενη. Διαπιστώνεται ως εκ τούτου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίστηκε απλώς σε μια τυπική διαδικασία σύνταξης μελετών αντικτύπου, ενώ δεν έλαβε υπόψη, όπως θα έπρεπε, τις σοβαρές συνέπειες που κρίνεται ότι θα προκαλέσει η υιοθέτησή του νέου καθεστώτος. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι μόλις ένα χρόνο μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της ΚΟΑ του βάμβακος η μείωση της παραγωγής βαμβακιού είναι της τάξης του 20% για την Ελλάδα και άνω του 50% για την Ισπανία. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 11% και στην Ισπανία κατά 25%. Όσον δε αφορά στα εκκοκκιστήρια, πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν διότι δεν είναι πλέον βιώσιμη η λειτουργία τους. Τα προαναφερόμενα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί κατά την αναθεώρηση του 2004, σχετικά με την αποτελεσματικότητα του νέου κανονισμού, επαληθεύονται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς.

- Εξετάζοντας την πρόταση διαπιστώνουμε ότι προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η προτεινόμενη προϋπόθεση χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης εφόσον συγκομιστεί το προϊόν, όπως και η καθιέρωση σήματος ποιότητας για την προώθηση του κοινοτικού βαμβακιού.

- Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι ανάγκη να γίνει σύντομα πράξη η δέσμευση της Επιτροπής να εξετάσει τη δυνατότητα συμπερίληψης του βαμβακιού στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)510/2006, για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, όπως επίσης και στο κατάλογο των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για δράσεις ενημέρωσης και προώθησης.

Προτάσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής κρίνει ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δίδει τη δυνατότητα να επιδιώξουμε αποτελεσματικές διορθωτικές κινήσεις, προς όφελος της κοινοτικής βαμβακοπαραγωγής.

Συγκεκριμένα προτείνει:

- Τη διατήρηση της δημοσιονομικής ουδετερότητας της πρότασης αναφορικά με τη συνδεδεμένη ενίσχυση, που σημαίνει 202,2 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα και 72,73 εκατ. ευρώ για την Ισπανία. Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή μείωση των καλλιεργουμένων εκτάσεων, θα μπορούσε να προσαρμοστεί η βασική έκταση από τα 370.000 εκτάρια στα 270.000 εκτάρια για την Ελλάδα, με αντίστοιχο ύψος συνδεδεμένης ενίσχυσης 750 ευρώ/εκτάριο, ενώ για την Ισπανία μια αντίστοιχη προσαρμογή της έκτασης από τα 70.000 εκτάρια στα 50.000 εκτάρια, θα ισοδυναμούσε με συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 1.450 ευρώ/εκτάριο.

- Να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη, στηριζόμενα στην αρχή της επικουρικότητας, και εφόσον το κρίνουν αναγκαίο για τη βιωσιμότητα των εκκοκκιστηρίων τους, να έχουν την ευελιξία να μπορούν να επιλέγουν μεγαλύτερο ποσοστό συνδεδεμένης ενίσχυσης, με κατώτερο όριο το ποσοστό 35%.

- Τη δημιουργία "εθνικού φακέλου" για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων του τομέα του βάμβακος, ο οποίος θα χρηματοδοτείται με ένα ελάχιστο (βασικό) ποσοστό 1% επί του συνολικού ποσού της συνδεδεμένης ενίσχυσης του βάμβακος, για όλα τα κράτη μέλη, με ανάλογη προσαρμογή της ενίσχυσης ανά εκτάριο. Δράσεις που θα χρηματοδοτούνται από τον εθνικό φάκελο, με επιλογή του κράτους μέλους, θα μπορούν να είναι μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από ενδεχόμενη μείωση της παραγωγής, αναδιάρθρωση ποικιλιών και δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος, στήριξη μεθόδων καλλιέργειας φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση των υδατίνων πόρων και την ελαχιστοποίηση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενθάρρυνση της έρευνας για τη δημιουργία ποιοτικά βελτιωμένων ποικιλιών, αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός εκκοκκιστηρίων κα.

- Δεδομένου ότι μια ενδεχόμενη μείωση των καλλιεργουμένων εκτάσεων, πέραν των ορίων που καθορίζονται για τα κράτη μέλη, θα είναι συνέπεια ύπαρξης σοβαρών προβλημάτων στον τομέα (κυρίως από πλευράς ανταγωνιστικότητας), θα πρέπει τα κονδύλια που δεν θα απορροφώνται μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης να μεταφέρονται στον εθνικό φάκελο, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

- Συμπερίληψη στον εθνικό φάκελο του ποσού που προοριζόταν για την αναδιάρθρωση των βαμβακοπαραγωγικών περιοχών, ύψους 22 εκατ. ευρώ (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,74% των ενισχύσεων) και είχε μεταφερθεί αδίκως, στον πυλώνα ΙΙ.

- Τμήμα των κονδυλίων του εθνικού φακέλου θα μπορεί να χορηγείται στους παραγωγούς που παράγουν ποιοτικό προϊόν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, ως πριμ ποιότητας, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κοινοτικού βαμβακιού. - Οι αποφάσεις του Συμβουλίου για τη ΚΟΑ βάμβακος να ισχύσουν μέχρι το 2013, και όχι μέχρι το 2010 που προβλέπει ο κανονισμός 1782/2003.

Συμπεράσματα

Η διατήρηση ενός ανθηρού κλάδου της κοινοτικής γεωργίας, όπως είναι αυτός της βαμβακοκαλλιέργειας, είναι επιτακτική ανάγκη και δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε:

α) τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η εγκατάλειψη του, διότι η καλλιέργεια του βαμβακιού είναι παραδοσιακή ενασχόληση στις χώρες όπου καλλιεργείται και ορισμένες περιοχές των χωρών αυτών στηρίζουν το εισόδημά τους αποκλειστικά στο βαμβάκι,

β) την περιβαλλοντική πτυχή, διότι η βαμβακοκαλλιέργεια συνεισφέρει στη διατήρηση του τοπίου και στη αποφυγή διάβρωσης των εδαφών από την καλλιέργεια και

γ) τα κοινωνικά κριτήρια που συνδέονται με την εγκατάλειψη της υπαίθρου, τη μη βιωσιμότητα των εκκοκκιστηρίων και την συνεπαγόμενη αύξηση της ανεργίας.

Η ακύρωση της μεταρρύθμισης της ΚΟΑ του βάμβακος του 2004 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μας παρέχει την ευκαιρία της έγκαιρης επανεξέτασης του καθεστώτος και τη δυνατότητα να προβούμε στην υιοθέτηση των ρυθμίσεων εκείνων που κρίνονται αναγκαίες για την αειφόρο ανάπτυξη του τομέα του βάμβακος. Ο κλάδος της κοινοτικής βαμβακοπαραγωγής πρέπει να παραμείνει ανθηρός διατηρώντας τις 79.700 εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα και τις 9.500 στην Ισπανία, με ικανοποιητικά επίπεδα παραγωγής που θα είναι ικανά να στηρίξουν τη βιωσιμότητα της εκκοκκιστικής βιομηχανίας η οποία εξασφαλίζει 3.200 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και τις 920 αντίστοιχα στην Ισπανία. Άλλωστε πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το βαμβάκι είναι σε ένα ελλειμματικό προϊόν για την ΕΕ, που δεν επιβαρύνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό με δαπάνες αποσύρσεων και εξαγωγικών επιστροφών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς (στήριξη για το βαμβάκι)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

3.12.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

10.12.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

10.12.2007

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

18.12.2007

 

 

 

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Ιωάννης Γκλαβάκης

21.11.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.1.2008

1.4.2008

17.4.2008

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.4.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ιωάννης Γκλαβάκης, Διαμάντω Μανωλάκου, Петя Ставрева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García

Ημερομηνία κατάθεσης

22.4.2008