MIETINTÖ
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta puuvillan tukijärjestelmän osalta
(KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS))
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Ioannis Gklavakis

22.4.2008

Menettely : 2007/0242(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0166/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0166/2008
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: