Eljárás : 2007/0242(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0166/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0166/2008

Viták :

PV 07/05/2008 - 18
CRE 07/05/2008 - 18

Szavazatok :

PV 08/05/2008 - 5.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0191

JELENTÉS     *
PDF 220kWORD 352k
22.4.2008
PE 402.793v02-00 A6-0166/2008

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletnek a gyapot támogatási rendszerének tekintetében történő módosítására irányuló tanácsi rendeletről

(COM(2007)0701 – C6‑0447/2007 – 2007/0242(CNS))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Ioannis Gklavakis

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletnek a gyapot támogatási rendszerének tekintetében történő módosítására irányuló tanácsi rendeletről

(COM(2007)0701 – C6‑0447/2007 – 2007/0242(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0701),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkének 2. bekezdésére, amelyek alapján a Tanács konzultációra kérte (C6‑0447/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0166/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően és az EK-Szerződés 250. cikke (2) bekezdése alapján módosítsa javaslatát;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bíróság a C-310/04. számú ügyben 2006. szeptember 7-én hozott ítéletével semmissé nyilvánította az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10a. fejezetét az arányosság elvének megsértése miatt, különös tekintettel arra tényre, hogy „a 864/2004 rendeletet megalkotó Tanács nem bizonyította a Bíróság előtt, hogy az e rendelettel bevezetett új gyapottámogatási rendszert mérlegelési jogkörének tényleges gyakorlásával fogadta el, ami magában foglalta valamennyi, az ügyben releváns tény és körülmény figyelembevételét, közöttük a gyapottermeléshez kapcsoló valamennyi bérköltséget és a gyapottisztító vállalkozások életképességét, amelyek figyelembevétele szükséges volt e növénytermesztés jövedelmezőségének értékeléséhez”, valamint hogy a benyújtott adatok „nem teszik lehetővé a Bíróság számára annak ellenőrzését, hogy a közösségi jogalkotó a tárgyra vonatkozóan meglévő, széles mérlegelési jogkörének túllépése nélkül hogyan juthatott arra a következtetésre, hogy a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás összegének az előző támogatási rendszerben fennálló összes támogatás összegének 35%-ában való meghatározása elegendő a 864/2004 rendelet (5) preambulumbekezdésében kifejtett célnak, vagyis a jövedelmezőség, tehát e növény termesztése folytatása biztosításának az eléréséhez, amely cél a 4. jegyzőkönyv (2) bekezdésében előírt célt tükrözi”. A Bíróság azt is kimondta, hogy a megsemmisítés hatályát egy új rendelet – ésszerű időn belül történő – elfogadásának időpontjáig felfüggesztik.

(2) A Bíróság a C-310/04. számú ügyben 2006. szeptember 7-én hozott ítéletével semmissé nyilvánította az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10a. fejezetét az arányosság elvének megsértése miatt, különös tekintettel arra tényre, hogy „a 864/2004 rendeletet megalkotó Tanács nem bizonyította a Bíróság előtt, hogy az e rendelettel bevezetett új gyapottámogatási rendszert mérlegelési jogkörének tényleges gyakorlásával fogadta el, ami magában foglalta valamennyi, az ügyben releváns tény és körülmény figyelembevételét, közöttük a gyapottermeléshez kapcsoló valamennyi bérköltséget és a gyapottisztító vállalkozások életképességét, amelyek figyelembevétele szükséges volt e növénytermesztés jövedelmezőségének értékeléséhez”, valamint hogy a benyújtott adatok „nem teszik lehetővé a Bíróság számára annak ellenőrzését, hogy a közösségi jogalkotó a tárgyra vonatkozóan meglévő, széles mérlegelési jogkörének túllépése nélkül hogyan juthatott arra a következtetésre, hogy a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás összegének az előző támogatási rendszerben fennálló összes támogatás összegének 35%-ában való meghatározása elegendő a 864/2004 rendelet (5) preambulumbekezdésében kifejtett cél megvalósulásának biztosításához, amely értelmében a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás összegét olyan gazdasági feltételeket biztosító módon kell kiszámítani, amelyek lehetővé teszik a gyapottermesztés folytatását az e tevékenységre alkalmas régiókban és megakadályozzák, hogy a gyapotot más növényi kultúrákkal váltsák fel.

Indokolás

A C-310/04. számú ügyben hozott ítélet 100. pontja összefoglalja a javaslat szövegét, és megfogalmazza a jegyzőkönyv célkitűzése megvalósításának pontos végeredményét. Tény, hogy a hatályos szabályozás következtében Spanyolországban a gyapottal bevetett területek 30%-kal csökkentek, és a terményspecifikus támogatás 35%-ban történő megállapítása következtében a gyapottermesztést más növényi kultúrák termesztése váltotta fel, mivel az elvesztette jövedelmezőségét. A javasolt eszközök (a függetlenített támogatások 65%-a és a termeléshez rendelt támogatások 35%-a) tehát nem biztosítják a támogatási rendszer célkitűzésének megvalósítását, azaz a gyapot megmaradását más növényi kultúrákkal szemben. Nem a támogatások egy bizonyos szintjének fenntartásáról van szó, hanem olyan szint kialakításáról, amely meggátolja a megművelt terület csökkenését.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás új rendszerét a Bíróság C-310/04. számú ügyben hozott ítéletével összhangban kell elfogadni.

(3) A gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás tekintetében olyan új rendszert kell elfogadni, amely összhangban áll a Bíróság C-310/04. számú ügyben hozott ítéletével, és amely – a Bíróság ítéletében található leírásnak, valamint a 864/2004/EK rendelet ötödik preambulumbekezdésében megfogalmazott célkitűzésnek megfelelően – fenntartható gyapottermesztést lehetővé tevő jövedelmezőséget biztosít.

Indokolás

Az új rendeletre irányuló javaslatban még egyszer ki kell emelni a jövedelmező és fenntartható gyapottermesztés biztosításának szükségességét.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) A gyapotot főként olyan régiókban termesztik, amelyek GDP-je az Európai Unióban a legalacsonyabbak közé tartozik, és amelyek gazdasága erősen kötődik a mezőgazdasághoz. E régiókban a gyapottermesztés és az arra épülő gyapottisztító ágazat képezi a fő jövedelmi és foglalkoztatási forrást, amely egyes esetekben a letelepedésük szerinti területen végzett tevékenységek több mint 80 %-át teszi ki. Ezen túlmenően bizonyos területeken a talajfeltételek mezőgazdasági szempontból olyanok, hogy ott rövid távon más növényi kultúra nem telepíthető.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3b) A jelenlegi gyapottámogatási rendszer – jellegét tekintve – igen terményspecifikus. A rendszer gyökerei Görögország, Spanyolország és Portugália csatlakozási szerződéseihez nyúlnak vissza, célkitűzései között pedig szerepel a gyapottermesztés támogatása a jelenleg e növényi kultúrától függő közösségi régiókban, tisztességes jövedelem biztosítása az érintett termelők számára, valamint a piac stabilizálása.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az új rendszernek teljesítenie kell a Görögország csatlakozási okmányához csatolt gyapotra vonatkozó 4. jegyzőkönyv 2. bekezdésében meghatározott célkitűzéseket annak érdekében, hogy támogassa a Közösség azon régióiban folyó gyapottermelést, ahol a termelés fontos a mezőgazdaság szempontjából, hogy az érintett termelők számára lehetővé váljon a tisztességes jövedelem megszerzése, valamint hogy stabilizálja a piacot a kínálat és a forgalomba hozatal szintjén megvalósított strukturális fejlesztések révén.

(4) Az új rendszernek teljesítenie kell a Görögország csatlakozási okmányához csatolt gyapotra vonatkozó 4. jegyzőkönyv 2. bekezdésében meghatározott célkitűzéseket annak érdekében, hogy támogassa a Közösség azon régióiban folyó gyapottermelést, ahol a termelés fontos a mezőgazdaság és a társadalom szerkezete szempontjából, hogy az érintett termelők tisztességes jövedelemhez jussanak, valamint hogy stabilizálja a piacot a kínálat és a forgalomba hozatal szintjén megvalósított strukturális fejlesztések révén.

Indokolás

A nagy jelentőséggel bíró gazdasági vonatkozások mellett, a gyapottermesztés egyes területeken igen elterjedt és meglehetősen fontos e térségek társadalmi szerkezetének megtartása szempontjából. Éppen ezért ha leáll a termesztés, és mivel nem lehet más növényi kultúrákat bevezetni, e térségek társadalmi szerkezete felbomolhat. További indoknak tekinthető, hogy a módosításban javasolt célok azonosak a jegyzőkönyvben szereplőkkel, és úgy tűnik, hogy a Bizottság javaslatai alulértékelik a jegyzőkönyv valódi szándékát. A támogatás nem azonos a fenntartással.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az összes, a gyapotágazat speciális helyzetére vonatkozó tényezőt és körülményt – beleértve az adott növény termesztése jövedelmezőségének értékeléséhez szükséges összes részletet – figyelembe kell venni. E célból értékelési és konzultációs folyamat indult: két tanulmányt készítettek a jövőbeni gyapottámogatási rendszernek a közösségi gyapotágazatra kifejtett társadalmi-gazdasági és környezeti hatásairól, valamint speciális szemináriumokat és egy internetes konzultációt szerveztek az érdekelt felek részvételével.

(5) Az összes, a gyapotágazat speciális helyzetére vonatkozó tényezőt és körülményt – beleértve az adott növény termesztése jövedelmezőségének értékeléséhez szükséges összes részletet – figyelembe kell venni. A gyapotot olyan régiókban termesztik, amelyek a 2007–2013-as időszakban még mindig a konvergencia-célkitűzés szerint támogatásra jogosult régióknak minősülnek, és amelyek alapvetően mezőgazdasági jellegű, kevés alternatív növényi kultúrával rendelkező gazdasággal bírnak. Ezen túlmenően e régiókban a gyapottermesztés és az ahhoz kapcsolódó agráripar a foglalkoztatás és a jólét fő forrását jelentik. Ezért tehát értékelési és konzultációs folyamat indult: két tanulmányt készítettek a jövőbeni gyapottámogatási rendszernek a közösségi gyapotágazatra kifejtett társadalmi-gazdasági és környezeti hatásairól, valamint speciális szemináriumokat és egy internetes konzultációt szerveztek az érdekelt felek részvételével.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A közvetlen termelőtámogatás függetlenítése és az egységes támogatási rendszer bevezetése elengedhetetlen eleme a közös agrárpolitika (KAP) reformfolyamatának, amelynek célja az ár- és termeléstámogatási politikától a mezőgazdasági termelő részére nyújtott jövedelemtámogatási politika felé történő elmozdulás. Az 1782/2003/EK rendelet az említett elemeket számos mezőgazdasági termékre vonatkozóan bevezette.

(6) Az 1782/2003/EK tanácsi rendelet számos mezőgazdasági termékre vonatkozóan bevezette a közvetlen termelőtámogatás függetlenítését és az egységes támogatási rendszert.

Indokolás

A 2003-as reform alkalmával az EP jelentése e szöveget javasolta. A Bizottság javaslata a KAP reformjának alapvető elemeként értékelte a támogatások függetlenítését, de a reformnak nem lehet célja a termőterületek gazdasága szempontjából oly fontos növényi kultúrák, mint például a gyapot felszámolása. Világos, hogy a függetlenítést számos ágazatban megvalósították, de az is igaz, hogy sok másikban ez nem sikerült, és nem rendelkeztek konkrét segélynyújtási jegyzőkönyvvel. A legújabb esetek a lent és a kendert érintik, ahol a textilszálként való termelésük biztosítása érdekében megtartották a termeléshez rendelt támogatásokat, illetve egyedi támogatást biztosítanak a feldolgozóiparnak. E rendszer – amelyet 2003-ban meg kellett volna reformálni – azóta is életben van, és legutoljára két hete hosszabbították meg 2009-ig.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A gyapotágazat támogatási rendszerének teljes integrációja az egységes támogatási rendszerbe vélhetőleg a Közösség gyapottermelő régiói komoly termelési zavarának kockázatával jár. A támogatás egy részét ezért továbbra is a gyapottermeléshez kell kapcsolni a gyapottermelésre használt támogatásra jogosult földterület hektárjaira fizetett terményspecifikus támogatás révén. Ennek összegét úgy kell kiszámítani, hogy a 4. jegyzőkönyv 2. bekezdésében meghatározott célkitűzések megvalósuljanak, a gyapottámogatási rendszer betagozódása mellett a KAP fő reformfolyamatába és egyszerűsítésébe. E célból és az elvégzett értékelés fényében indokolt a hektáronként és tagállamonként nyújtott teljes hozzáférhető támogatás mértékét a termelőknek közvetve kifizetett nemzeti támogatásrész 35%-ában megállapítani. Ez az arány lehetővé teszi a gyapotágazat számára a hosszú távú életképesség megvalósítását, elősegíti a gyapottermelő régiók fenntartható fejlődését és tisztességes jövedelmet biztosít a mezőgazdasági termelők számára.

(8) A gyapotágazat támogatási rendszerének teljes integrációja az egységes támogatási rendszerbe vélhetőleg a Közösség gyapottermelő régiói komoly termelési zavarának kockázatával jár. A támogatás egy részét ezért továbbra is a gyapottermeléshez kell kapcsolni a gyapottermelésre használt támogatásra jogosult földterület hektárjaira fizetett terményspecifikus támogatás révén. Ennek összegét úgy kell kiszámítani, hogy a 4. jegyzőkönyv 2. bekezdésében meghatározott célkitűzések megvalósuljanak, a gyapottámogatási rendszer betagozódása mellett a KAP fő reformfolyamatába és egyszerűsítésébe. E célból és az elvégzett értékelés fényében indokolt a hektáronként és tagállamonként nyújtott teljes hozzáférhető támogatás mértékét a tagállam kívánsága szerint, de a termelőknek a szubszidiaritás keretében közvetve kifizetett nemzeti támogatásrész 35%-ánál nem alacsonyabb szinten megállapítani. Ez az arány lehetővé teszi a gyapotágazat számára a hosszú távú életképesség megvalósítását, elősegíti a gyapottermelő régiók fenntartható fejlődését és tisztességes jövedelmet biztosít a mezőgazdasági termelők számára.

Indokolás

Amennyiben a tagállamok véleménye szerint gyapottisztító üzemeik fennmaradása a termeléstől függő támogatás összegétől függ, biztosítani kell számukra annak lehetőségét, hogy választhassanak a termeléstől függő támogatástól eltérő százalékos összeget is, amely azonban nem lehet alacsonyabb 35%-nál.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A termelőknek közvetve kifizetett nemzeti támogatásrész fennmaradó 65%-át az egységes támogatási rendszer számára kell rendelkezésre bocsátani.

(9) A termelőknek közvetve kifizetett nemzeti támogatásrész fennmaradó százalékos összegét (amely 20 % és 65 % között mozogna) az egységes támogatási rendszer számára kell rendelkezésre bocsátani.

Indokolás

Ha a tagállamok arra az álláspontra helyezkednek, hogy az ágazat életképessége a termeléstől függetlenített támogatás százalékarányától függ, akkor meg kell nekik adni azt a lehetőséget, hogy az egységes támogatástól eltérő arányú támogatást válasszanak, amely azonban nem haladhatja meg a 65%-ot és nem lehet alacsonyabb 20%-nál.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Környezetvédelmi okokból a tagállamonkénti bázisterületet úgy kell meghatározni, hogy a gyapottermelés céljából használt területek nagysága korlátozott legyen. Ezen túlmenően a támogatásra jogosult területek csak a tagállamok által jóváhagyott területek lehetnek.

(10) Tagállamonként termelési bázisterületet kell meghatározni, prioritásban részesítve a hagyományos termőterületeket, annak biztosítása érdekében, hogy a gyapottermesztés továbbra is folytatódjék azokon a területeken, ahol különleges jelentősséggel bír a mezőgazdaság számára. Ezen túlmenően a támogatásra jogosult területek csak a tagállamok által jóváhagyott területek lehetnek.

Indokolás

Nem lehet érvként a környezetvédelemre hivatkozni a gyapottal bevetett területek csökkentése kapcsán, mivel a gyapottermesztés ma már jórészt környezeti szempontból biztonságos rendszerek (mint például integrált termesztés) keretében történik. Mindenesetre vannak más jelentős (például költségvetési jellegű) indokok a gyapottermesztés alá vont területek méretének korlátozására.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A termelőknek nyújtott termeléstől függő támogatás nagyságát – tehát összegét is – a fennálló helyzettel kapcsolatban rendelkezésre álló információkhoz kell igazítani, az ágazat pénzügyi semlegességének tiszteletben tartásával.

Indokolás

Alkalmazkodni kell az ágazatban fennálló helyzettel kapcsolatos információkhoz annak elkerülése végett, hogy a gazdálkodók sérelmet szenvedjenek, és a gyapottermesztő ágazatból nyert források elvesszenek.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10a) Mivel a gyapottermesztésnek kevés alternatívája van, olyan támogatási rendszereket kell bevezetni, amelyek biztosítani fogják a gyapottermesztés nyereségességét és folytatását az Európai Unió gyapottermesztési régióiban. Emiatt fel kell ruházni a tagállamokat azzal a joggal, hogy növelhessék a termeléstől nem függő támogatást, amennyiben a megmunkált terület kisebb a termelési bázisterületeknél, a pénzügyi függetlenség elvének tiszteletben tartása és a termelőknek nyújtott támogatás felső határának meghatározása mellett.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A gyapottisztító ágazat igényeinek kielégítése érdekében a támogatásra való jogosultságot a ténylegesen betakarított gyapotra vonatkozó minimális minőségi követelményhez kell kapcsolni.

(11) Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők élhessenek ezzel a támogatással, a szubszidiaritás elvével összhangban a tagállamoknak a fent említett korlátok között kell megállapítaniuk a termeléstől függő támogatás szintjét, és meg kell határozniuk a ténylegesen betakarított gyapotra vonatkozó minimális minőségi követelményt.

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a gyapottermesztés továbbra is folytatódjon, a gyapottisztító ágazat pedig jó minőségű gyapothoz jusson, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy meghatározzák a termeléstől függő támogatás szintjét, valamint hogy előírják azokat a minőségi kritériumokat, amelyeket a mezőgazdasági termelőknek teljesíteniük kell azért, hogy hozzáférjenek a támogatáshoz. Ha a tagállamok nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, akkor a gyapotültetvények betakarítására irányuló kötelezettség egész egyszerűen kevésbé nyereségessé teszi a gazdaságokat.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11a) A tagállamok gyapottermesztésének hanyatló tendenciája miatt a gyapottisztító ágazat már most szerkezetátalakítási folyamaton megy keresztül, amelyet megfelelő támogatási intézkedéseknek kell kísérniük annak biztosítására, hogy a termelési tevékenységük megváltoztatására kényszerített gazdaságok számára zökkenőmentes legyen az átmenet. Emiatt létre lehetne hozni a gyapot piacának közös szervezésére vonatkozó költségvetésből finanszírozott szerkezetátalakítási alapot.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Fontos, hogy lehetőség legyen versenyképesség megerősítéséhez hozzájáruló támogató intézkedések elfogadására. Ezeket az intézkedéseket a Közösségnek kell meghatároznia és finanszíroznia. A tagállamok feladata ezen intézkedések közül azok kiválasztása, amelyeket hatékonynak és saját régióik sajátosságaihoz igazodónak tartanak, továbbá ezek integrálása nemzeti támogatási programjaikba.

Indokolás

Ha támogatni kívánjuk a közösségi gyapottermesztés versenyképességét, akkor szükségesnek tűnik a bor- vagy a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezésének példájára egy olyan „nemzeti keret” létrehozása, amely tartalmazza mindazon intézkedéseket, amelyek közül a tagállamok kiválaszthatják a szerintük leghatékonyabbakat.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12b) A nemzeti támogatási programokat főként az 1782/2003/EK rendelet 69. cikke értelmében átcsoportosított pénzeszközökből, és a termeléstől független támogatásra elkülönített, fel nem használt pénzeszközökből kell finanszírozni.

Indokolás

A 69. cikk értelmében már nyújtható finanszírozás a minőség javítására és a termelés korszerűsítésére irányuló egyes intézkedések esetében, ezért lehetne alkalmazni ezt a cikket az előadó által javasolt nemzeti programok lefedésére.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12c) A nemzeti támogatási programok finanszírozását a termeléstől függő támogatás százalékos részéből, továbbá azokból az előirányzatokból kell biztosítani, amelyek – a megművelt területeknek a bázisterület nagysága alá történő csökkenése folytán – nem kerülnek felhasználásra termeléstől függő támogatásként, ekképpen fenntartva az ágazat pénzügyi semlegességét.

Indokolás

A „nemzeti keret” finanszírozása nem terhelheti a közösségi költségvetést, hanem az ágazat megtakarításaiból kell származnia.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

12 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12d) A nemzeti támogatási programokba illeszthető intézkedések között szerepelnek azok, amelyeknek célja a fajtaösszetétel átalakítása és a művelési módok korszerűsítése az ágazat versenyképességének erősítése érdekében, a környezetbarát művelési módszerek támogatása, a magasabb minőségi szintet képviselő fajták létrehozását célzó kutatás előmozdítása, valamint promóciós, illetve a gyapottisztító üzemek korszerűsítését szolgáló intézkedések.

Indokolás

A „nemzeti keretből” finanszírozható intézkedések között kell szerepelniük azoknak az intézkedéseknek is, amelyeknek célja a közösségi gyapottermesztés élet- és versenyképességének erősítése.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

12 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12e) Kiváló minőségű gyapot termesztésének ösztönzésére a nemzeti támogatási programokban minőségi prémiumot kell előirányozni. A prémiumot a gyapotminőség emelését célzó intézkedés finanszírozására kell felhasználni, és a minőségi termelés ösztönzése és a közösségi gyapotágazat versenyképességének erősítése érdekében azoknak a termelőknek kell juttatni, akik az érintett tagállam által megállapított kritériumok alapján kivételes minőségű terményt állítanak elő.

Indokolás

A minőségi gyapottermesztés támogatását egy olyan „nemzeti keretből” lehetne finanszírozni, amely figyelembe veszi és jutalmazza a termelői erőfeszítéseket.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

12 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12f) A visszavonás alatt álló 864/2004/EK rendelet alapján az a javaslat született, hogy a 22 000 000 eurós összeg (a támogatások 2,74%-a) ezentúl a második pillérbe tartozzék, és a gyapottermesztő régiók szerkezetátalakítását szolgálja. Az ágazathoz rendelt előirányzatok lehető legelőnyösebb felhasználása végett célszerű lenne ezt az összeget az első pillér alá rendelni és a nemzeti támogatási programok finanszírozására szánni.

 

 

Indokolás

A 22 millió eurós összeg az első pillérből származik és továbbra is ott kell maradnia annak érdekében, hogy a nemzeti támogatási programok révén a lehető legelőnyösebben lehessen felhasználni.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A gyapotra vonatkozó rendelkezéseknek 2013-ig hatályban kell maradniuk.

Indokolás

A gyapot új támogatási rendszerét 2010-ig már nem szabad ismét felülvizsgálni, ahogyan ezt az 1782/2003/EK rendelet 155. cikkének a) pontja is tartalmazza. A közösségi gyapottermesztők számára – tevékenységük tervezhetősége érdekében – stabil szabályozási környezetet kell biztosítani.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13b) A gyapotágazat 2004-ben jóváhagyott és az Európai Bíróság által megsemmisített (C-310/04. sz. határozat) reformjának alkalmazása óta a termelés jelentősen csökkent, amiből következően valamennyi érintett fél gazdasági veszteséget szenvedett el – ezt a veszteséget megfelelően értékelni kellene annak érdekében, hogy lehetővé váljon kompenzáció nyújtása a felmerült veszteségekért.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13c) Az eddig alkalmazott gyapottámogatási rendszerről az e rendelet értelmében létrehozott rendszerre történő átmenet megkönnyítése érdekében intézkedéseket kell hozni a gyapottisztító ágazat szerkezetének átalakítására.

Indokolás

Még ha sikerül is javulást elérni a termeléstől függő támogatási együtthatók terén, egyértelmű, hogy nem lehet visszatérni a 2006-ban hatályba lépett reform előtt elért termelési szintekhez. Az iparnak okozott kár Bizottság általi elismerése és a gyapottisztítási kapacitás új helyzethez való igazításának szükségessége miatt szükséges és helyes lépés az ipar szerkezetátalakítására vonatkozó egyedi intézkedések elfogadása, hasonlóan a cukor- és halászati stb. ágazatokban elfogadott rendelkezésekhez.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk

1782/2003/EK rendelet

110 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A támogatás egy meghatározott százalékát fel lehet használni olyan intézkedésekre, amelyek előmozdítják az ágazat fenntarthatóságát, a termelő tagállamok által benyújtott és irányítóbizottsági eljárással jóváhagyott nemzeti rendszerek keretében meghatározott speciális programok alapján. E programok tartalmazhatnak válságmegelőzési és -kezelési intézkedéseket, valamint a vidékfejlesztés alá nem tartozó, az ágazat fenntarthatóságának fokozására irányuló intézkedéseket.

Indokolás

Görögország csatlakozási okmánya 4. jegyzőkönyvének rendelkezései indokolják különleges intézkedések meghozatalát a gyapotágazatban, a fenntartható termelés előmozdítása érdekében, figyelembe véve az ágazat egyes közösségi régiókon belüli jelentőségét.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk

1782/2003/EK rendelet

110 b cikk – 2 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2a. A termelő tagállamok további feltételeket állapíthatnak meg a gyapot ültetésével, termesztésével, betakarításával, valamint a gyapottisztító ágazatoknak való beszállításával kapcsolatosan azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék a gyapottermesztés folytatását a termesztési területeken, valamint hogy megakadályozzák annak más növényi kultúrákkal való felváltását.

Indokolás

E módosítás bevezeti az ahhoz szükséges feltételt, hogy az erre igényt tartó tagállamban a szubszidiaritást alkalmazni lehessen.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk

1782/2003/EK rendelet

110 c cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– Görögország: 370 000 ha,

– Görögország: 270 000 ha,

Indokolás

Figyelembe véve a görögországi gyapottermesztés jövőbeli csökkenését, a bázisterületet 270˚000 hektárban kell megállapítani, a támogatás összegét pedig ennek megfelelően kell kiigazítani.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk

1782/2003/EK rendelet

110 c cikk – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– Görögország: 594 euró 300 000 hektárra és 342,85 euró a fennmaradó 70 000 hektárra,

– Görögország: 750 eurótól,

Indokolás

Figyelembe véve a görögországi gyapottermesztés jövőbeli csökkenését, a bázisterületet 270˚000 hektárban kell megállapítani, a támogatás összegét pedig ennek megfelelően kell kiigazítani.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk

1782/2003/EK rendelet

110 c cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Amennyiben egy adott tagállamban és egy adott évben a gyapottal bevetett támogatható terület meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott bázisterületet, a (2) bekezdésben e tagállamra meghatározott támogatást a bázisterület túllépésével arányosan csökkenteni kell.

3. Amennyiben egy adott tagállamban és egy adott évben a gyapottal bevetett támogatható terület meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott bázisterületet, a (2) bekezdésben e tagállamra meghatározott támogatást a bázisterület túllépésével arányosan csökkenteni kell.

Görögország esetében azonban az arányos csökkentést alkalmazni kell a nemzeti bázisterület 70 000 hektáros részére meghatározott támogatás összegének tekintetében a 202,2 millió EUR teljes összeg figyelembevétele céljából.

 

Indokolás

Ha figyelembe vesszük, hogy Görögország esetében a bázisterület egészére egységes hektáronkénti összeg kerül megállapításra, akkor nem szükséges, hogy a rendelet szövege ezt tartalmazza.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk

1782/2003/EK rendelet

110 c cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3a. Amennyiben egy adott tagállamban a gyapottermelés alá vont támogatható terület kisebb, mint az első bekezdésben megállapított bázisterület, akkor az adott tagállamra vonatkozó, a második bekezdésben említett támogatás a bázisterületből fennmaradó terület arányában nő, egészen a 144. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghatározott határig. A termeléscsökkentéssel megvalósult megtakarítások a nemzeti támogatási programokba kerülnek.

Indokolás

A gyapotágazat felülvizsgálatának a közösségi termelők nyereségességének javítását kell szolgálnia a költségvetési semlegesség elvével összhangban megállapított határokon belül. E célból javasolt a termeléstől függő támogatások növelése abban az esetben, ha a garantált területet nem használják ki. A támogatási összeghatárokat az irányítóbizottság határozná meg, a megművelt terület nagyságának csökkenése miatt bekövetkező megtakarításokat azonban a gyapot piacának közös szervezésébe kell újból befektetni.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk

A 1782/2003/EK rendelet

110 d cikk – 1 bekezdés – 5 a franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– piaci válságkezelési intézkedések meghozatala.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk

1782/2003/EK rendelet

110 ea cikk (új) – 1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

110ea. cikk

 

Nemzeti támogatási programok

 

1. A versenyképesség erősítése céljából nemzeti támogatási programokat hoznak létre. A támogatható fellépéseket a Közösség határozza meg és finanszírozza. A tagállamok kiválasztják azokat az intézkedéseket, amelyeket hatékonynak tartanak, és amelyek regionális sajátosságaikhoz leginkább igazodnak. Ezen intézkedések között szerepelhet egy szerkezetátalakítási alap létrehozása a gyapottisztító ágazatra.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk

1782/2003/EK rendelet

110 ea cikk (új) – 2 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2. A nemzeti támogatási programok finanszírozása a termeléstől függő támogatás teljes összegének legkevesebb 1%-ából történik. Ehhez kapcsolódnak még azok az előirányzatok, amelyek nem kerültek felhasználásra termeléstől függő támogatásként abból adódóan, hogy a megművelt területek nagysága az egyes tagállamok bázisterületének nagysága alá csökkent.

Indokolás

A nemzeti keret finanszírozása a termeléstől függő támogatás 1%-ából, valamint a termeléstől függő támogatásra elkülönített, fel nem használt előirányzatokból történik, melyek közül az utóbbi abból származik, hogy valamennyi tagállamot a gyapottermelő területek nagyságának folyamatos, a bázisterület nagysága alá történő csökkenése jellemez.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk

1782/2003/EK rendelet

110 ea cikk (új) – 3 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3. A gyapottermelő területek szerkezetváltására szánt összeg – 22 000 000 millió EUR (azaz a támogatások 2,74%-a) –, amelyet korábban átcsoportosítottak a második pillérbe, átkerül a nemzeti támogatási programok keretébe.

Indokolás

A 22 millió eurós összeg az első pillérből származik és továbbra is ott kell maradnia annak érdekében, hogy a nemzeti támogatási programok révén a lehető legelőnyösebben lehessen felhasználni. A visszavonás alatt álló 864/2004/EK rendelet alapján az a javaslat született, hogy ezt az összeget csoportosítsák át a második pillérbe.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk

1782/2003/EK rendelet

110 ea cikk (új) – 4 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4. A nemzeti támogatási programokból tagállami választás alapján olyan intézkedések finanszírozhatók, amelyeknek célja a termelés esetleges csökkenéséből adódó következmények ellensúlyozása, a fajtaösszetétel átalakítása, valamint a termesztés korszerűsítése a termék versenyképességének javítása érdekében. A vízkészletek ésszerűbb felhasználása és a növényvédő szerek használatának minimumra szorítása érdekében támogatásban részesülnek a környezetbarát művelési módszerek; ösztönzésben részesül a magasabb minőségi szintet képviselő fajták létrehozására irányuló kutatás, és prioritásként jelenik meg a gyapottisztító üzemek szerkezetváltásának és korszerűsítésének elősegítése. A tagállamok minőségi prémiumot irányozhatnak elő azon termelők számára, akik – az egyes tagállamok által meghatározott kritériumok alapján – kivételes minőségű terményt állítanak elő.

Indokolás

A „nemzeti keretből” finanszírozható intézkedések között olyan intézkedéseknek kell szerepelniük, amelyeknek célja a közösségi gyapottermesztés élet- és versenyképességének erősítése. Így például erőfeszítéseik ellensúlyozására finanszírozásban részesülhetnek a kiváló minőségű gyapotot előállító termelők; emellett nagy hangsúly helyeződik a művelés környezeti dimenziójára.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk

A 1782/2003/EK rendelet

110 ea cikk (új) – 5 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5. A nemzeti támogatási programok alapján az éghajlatváltozás gyapottermelő régiókra gyakorolt hatásainak előrejelzésére, csökkentésére és az azok elleni küzdelemre irányuló politikákat lehet finanszírozni.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 1 a pont (új)

1782/2003/EK rendelet

103 d cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A 143d. cikk törlésre kerül.

Indokolás

A 22 millió eurós összeg az első pillérből származik és továbbra is ott kell maradnia annak érdekében, hogy a nemzeti támogatási programok révén a lehető legelőnyösebben lehessen felhasználni.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 1 c pont (új)

1782/2003/EK rendelet

15 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 155a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„A Bizottság legkésőbb 2009. december 31-ig jelentést nyújt be a Tanácsnak – szükség esetén megfelelő javaslatok kíséretében – e rendeletnek [...] az olívaolaj, az étkezési olajbogyó és az olajfaligetek, valamint a dohány és a komló tekintetében történő végrehajtásáról.

 

E rendelet gyapotra vonatkozó rendelkezései 2013-ig hatályban maradnak.”

Indokolás

A gyapot új támogatási rendszerét 2010-ig már nem szabad ismét felülvizsgálni, ahogyan ezt az 1782/2003/EK rendelet 155. cikkének a) pontja is tartalmazza. A közösségi gyapottermesztők számára – tevékenységük tervezhetősége érdekében – stabil szabályozási környezetet kell biztosítani.


INDOKOLÁS

A gyapot közösségi támogatási rendszere

A gyapotágazat az EU egyes régióiban – nevezetesen Görög- és Spanyolországban – nagy társadalmi-gazdasági jelentőséggel bír. Bár a gyapottermeléssel foglalkozó gazdaságok nem kiterjedtek (Görögországban 4,5 ha, Spanyolországban 11 ha), mégis a gyapot teszi ki a görög- és spanyolországi teljes mezőgazdasági termelés 9, illetve 1,3%-át (2005-ös adatok). A termelők – a jelenlegi adatok szerint kielégítő – jövedelme jelentős számú kis és közepes gazdaság fennmaradását teszi lehetővé (Görögországban 79 700-ét, Spanyolországban 9 500-ét), csakúgy, mint számos gyapottisztító üzem fenntartását (Görögországban 73-ét, Spanyolországban 29-ét).

A gyapot közösségi támogatási rendszerét 1981-ben hozták létre a Görögország EGK-csatlakozási okmányához csatolt 4. jegyzőkönyvvel, majd 1986-ban Spanyolország és Portugália csatlakozásakor kiterjesztették. Célkitűzése volt a „gyapottermesztés fenntartása a Közösség azon régióiban, ahol ez fontos részét képezi a mezőgazdaságnak, a tisztességes jövedelem megszerzésének biztosítása a termelők számára, valamint a kínálat és forgalomba hozatal szintjén megvalósított szerkezeti fejlesztések révén a piac stabilizálása.”

A rendszer kezdetben kompenzációs támogatást irányzott elő a feldolgozók számára, akik minimumárat fizettek a gyapottermelőknek. A támogatások összege a gyapot nemzetközi piaci árától függött.

A közös mezőgazdasági politika 2003-ban beindított reformjának alapelve a termelői jövedelmek termeléstől függetlenített kifizetések és intézkedések révén történő támogatása volt (1782/2003/EK rendelet) a közösségi termelés versenyképességének erősítése és a mezőgazdasági jövedelmek stabilizálása céljából. A gyapotágazat többi közös piacszervezéssel való összhangjának megteremtése céljából az a döntés született, hogy 2006-tól olyan új rendszert állítanak fel, amely – a termelők számára egyformán közvetlen kifizetendő – termeléstől függetlenített jövedelemtámogatást, valamint specifikus területalapú támogatást is tartalmaz.

Spanyolország az Európai Bírósághoz fordult, mivel úgy vélte, hogy a reformot megelőzően nem végeztek semmiféle hatásvizsgálatot, nem vették figyelembe a közvetlen munkaköltségeket és a reform gyapottisztító iparban jelentkező hatásait sem vették számításba. A Bíróság C-310/04 sz. ítéletével igazat adott Spanyolországnak és hatálytalanította a gyapot új támogatási rendszerének végrehajtását.

A Bizottság javaslata

A Bizottság javaslatának főbb elemei az alábbiak:

-  Az egységes kifizetés 65%-ban, a termeléstől függő támogatás 35%-ban történő meghatározásának fenntartása a 2004-es reformban javasoltak szerint.

-  A maximális terület 450 597 hektárban történő meghatározásának fenntartása, amelyből 370 000 hektár jut Görögországnak, 70 000 hektár Spanyolországnak, 360 hektár Portugáliának, 10 237 hektár pedig – a legutóbbi uniós bővítést követően – Bulgáriának.

-  A termelők azon kötelezettségének fenntartása, hogy tartsák be a feltételességi kritériumokat, ami előfeltétele annak, hogy termeléstől függő támogatásban részesüljenek – ennek célja a minél inkább környezetbarát gyapottermesztés ösztönzése.

-  A termelők kötelezése arra, hogy – amennyiben termeléstől függő támogatásban kívánnak részesülni – leszüreteljék a gyapotot, amelynek bizonyos minőségi minimumkövetelményeknek is meg kell felelnie.

-  Az ágazati szervezetek javasolt megerősítése annak érdekében, hogy ezek hatékonyabban működhessenek közre az ágazatot támogató fellépésekben. Az e szervezetekben tagként részt vevő termelők hektáronként 3 euró kiegészítő támogatásban részesülnek (az előző reform e célra 10 eurót irányzott elő).

-  A hektáronkénti 7 euróból megmaradó összeget – összesen 3 millió eurót – promóciós és tájékoztatási intézkedésekre fordítják.

-  Az évi 22 millió euró összegű pénzeszköz-átutalás fenntartása a gyapottermesztő régiók szerkezetváltása javára.

-  „Eredetjelölő címke” javasolt bevezetése a közösségi gyapotágazat előmozdítása céljából.

-  Végezetül a Bizottság elkötelezte magát annak vizsgálatára, hogy a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK rendelet alkalmazási körét ki lehetne-e terjeszteni a gyapotra, és beilleszthető-e a gyapot a tájékoztató és promóciós tevékenységekre jogosult termékek jegyzékébe.

A javaslat pénzügyi szempontból semleges hatású és tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét, amennyiben a tagállamokra bízza a gyapottermesztésre szolgáló területek meghatározását, a fajták megválasztását, az ágazati szervezetek ügyét, a támogatásra való jogosultságok elosztását és a környezetvédelmi szabályok meghatározását.

A Bizottság javaslatának értékelése

Noha a Bíróság érvénytelenítette a gyapotágazat rendszerének reformját (C-310/04 ítélet), a Bizottság újabb javaslata szinte teljesen megegyezik az előzővel. Ez azt mutatja, hogy a Bizottság megelégedett egy egyszerű formális eljárással a hatásvizsgálatok elvégzésére, és sajnálatos módon nem vette figyelembe azokat a súlyos következményeket, amelyekkel az új rendszer bevezetése jár majd. Egyébként nem meglepő, hogy alig egy évvel a gyapotpiac közös szervezését érintő reform végrehajtása után az ágazat termelése Görög- és Spanyolországban mintegy 20%-kal csökkent. A mezőgazdasági üzemek száma Görögországban 11%-kal, Spanyolországban pedig 25%-kal csökkent. A gyapottisztító üzemek közül nagyon soknak a bezárás perspektívájával kell szembesülnie, mivel működésük nem fenntartható. Az előbbiek alapján levonható a következtetés, hogy a 2004. évi reform idején kifejtett – az új rendelet hatékonyságára vonatkozó – fenntartások a várakozásokhoz képest sokkal gyorsabban megalapozottnak bizonyultak.

A javaslat vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy a javasolt feltétel – amely szerint a termeléstől függő támogatás csak a gyapot betakarítása után jár – jó irányba tett lépés, akárcsak a minőségi jelzés bevezetése a közösségi gyapotágazat promóciója érdekében.

Az előadó szeretné hangsúlyozni azt is, hogy sürgősen szükség van a Bizottság ama kötelezettségvállalásának gyakorlatba való átültetésére, miszerint megvizsgálja, hogy a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK rendelet alkalmazási körét ki lehetne-e terjeszteni a gyapotra, és beilleszthető-e a gyapot a tájékoztató és promóciós tevékenységekre jogosult termékek jegyzékébe.

Az előadó javaslatai

Az előadó véleménye szerint az Európai Bíróság döntése jó alkalmat teremt a lehetőségekhez képest hatékony, a közösségi gyapottermesztés javát szolgáló korrekciók végrehajtására.

Ennek érdekében az előadó konkrét javaslatai:

–  a javaslat termeléstől függő támogatás tekintetében fennálló pénzügyi semlegességének fenntartása, ami 202,2 millió EUR felszabadításával jár Görögország és 72,73 millió EUR felszabadításával Spanyolország esetében. Figyelembe véve a megművelt területek nagyságának valószínűsíthető csökkenését, a bázisterület nagyságát is csökkenteni lehetne, Görögország esetében 370 000 hektárról 270 000 hektárra, így a termeléstől függő támogatás hektáronként 750 euróra emelkedhetne. Spanyolország esetében ugyanilyen okból szintén csökkenteni lehetne a bázisterület nagyságát (70 000 hektárról 50 000 hektárra), ami a termeléstől függő támogatás szempontjából 1 450 EUR/hektár összeget jelentene;

–  azon lehetőség biztosítása a tagállamok számára – a szubszidiaritás elve alapján és amennyiben szükségesnek ítélik gyapottisztító üzemeik fennmaradása szempontjából – , hogy szabadon dönthessenek a termeléstől függő támogatás magasabb arányáról, amely azonban nem lehet alacsonyabb 35%-nál;

–  „nemzeti keret” létrehozása a gyapotágazat különféle nehézségeinek megoldására, a tagállamok gyapotágazatainak nyújtott termeléstől függő támogatás teljes összegének minimum 1%-ában meghatározott támogatás révén, a hektáronkénti támogatás arányos kiigazításával. A nemzeti keretből finanszírozott fellépésekbe a tagállamok választása szerint olyan intézkedések tartozhatnak, amelyeknek célja a termelés esetleges csökkenéséből adódó hatások kivédése, a fajtaösszetétel átalakításának előmozdítása és a művelés korszerűsítése a termék versenyképességének erősítése érdekében, a környezetbarát művelési módszerek támogatása a vízkészletek ésszerűbb felhasználásának biztosítása céljából, a növényvédő szerek használatának minimumra szorítása, a magasabb minőségi szintet képviselő fajták létrehozására irányuló kutatás ösztönzése, továbbá a gyapottisztító üzemek szerkezetváltásának és korszerűsítésének elősegítése stb.;

–  a termeléstől függő támogatásra szánt fel nem használt előirányzatok átcsoportosítása a nemzeti keretbe az említett problémák megoldása céljából, mivel az ágazatban jelentkező (leginkább a versenyképességgel összefüggő) súlyos problémák miatt a megművelt területek nagysága az egyes tagállamokra meghatározott keret alá csökkenhet;

–  a gyapottermesztő régiók szerkezetváltására szolgáló, 22 millió euró (a támogatások 2,74%-a) nagyságú alap – amelyet nem lett volna szabad átcsoportosítani a második pillérbe – beillesztése a nemzeti keretbe;

–  a közösségi gyapotágazat versenyképességének javítása céljából a nemzeti keretben szereplő előirányzatok egy részének minőségi prémiumként történő odaítélése olyan termelőknek, akik pontosan meghatározott kritériumok alapján kiváló minőségű terményt állítanak elő;

–  a gyapotpiac közös szervezésére vonatkozó tanácsi határozatok hatályban maradása 2013-ig, az 1782/2003 rendeletben szereplő 2010-es dátum helyett.

Következtetések

Kulcsfontosságú a közösségi mezőgazdaság egyik olyan virágzó ágazatának a megóvása, mint a gyapottermesztés, és nem hagyhatók figyelmen kívül az alábbiak sem:

a) a műveléssel való felhagyás esetleges gazdasági következményei azokban az országokban, ahol a gyapottermesztés hagyományos tevékenység; ezen országok bizonyos régióiban a jövedelmek kizárólagosan a gyapottermesztésből származnak;

b) a probléma környezetvédelmi dimenziója, amennyiben a gyapottermesztés is hozzájárul a táj megóvásához és a műveletlenül hagyott földek eróziója elleni küzdelemhez;

c) a vidék elnéptelenedésével összefüggő szociális jellemzők, a gyapottisztító üzemek fenntarthatatlansága és az ebből eredő munkanélküliség.

Azzal, hogy 2004-ben érvénytelenítette a gyapotpiac közös szervezésének reformját, a Bíróság alkalmat adott a rendszer még időben történő felülvizsgálatára, valamint olyan szabályok elfogadására, amelyekre a gyapotágazat fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében szükség van. Fontos, hogy a közösségi gyapottermesztő ágazat továbbra is virágozzék és megmaradjon a 79 700 görögországi és a 9 500 spanyolországi gazdaság, olyan kielégítő termelési szintek biztosításával, amelyek révén tovább működhet a Görögországban 3 200, Spanyolországban 920 munkahelyet fenntartó gyapottisztító ipar is. Ezenkívül azt is figyelembe kell vennünk, hogy a gyapot az EU-ban olyan veszteséges termék, amely a közösségi költségvetést sem kivonási költséggel, sem kivitelhez kapcsolódó visszatérítéssel nem terheli.


ELJÁRÁS

Cím

A mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek (gyapottámogatás)

Hivatkozások

COM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

3.12.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

10.12.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

10.12.2007

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

18.12.2007

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Ioannis Gklavakis

21.11.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.1.2008

1.4.2008

17.4.2008

 

Az elfogadás dátuma

17.4.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García

Benyújtás dátuma

22.4.2008

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat