SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, w odniesieniu do systemu wsparcia w sektorze bawełny

22.4.2008 - (COM(2007)0701 – C6‑0447/2007 – 2007/0242(CNS)) - *

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Ioannis Gklavakis

Procedura : 2007/0242(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0166/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, w odniesieniu do systemu wsparcia w sektorze bawełny

(COM(2007)0701 – C6‑0447/2007 – 2007/0242(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0701),

–   uwzględniając art. 37 ust. 2 akapit trzeci traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0447/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0166/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-310/04, rozdział 10a tytułu IV rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 został uznany za nieważny z powodu naruszenia zasady proporcjonalności, w szczególności w związku z okolicznością, że „Rada, która wydała rozporządzenie (WE) nr 864/2004, nie wykazała przed Trybunałem, że nowy system pomocy z tytułu produkcji bawełny ustanowiony tym rozporządzeniem został przyjęty w ramach faktycznego wykonywania jej uprawnień dyskrecjonalnych, które zakładają uwzględnienie wszelkich istotnych elementów i okoliczności konkretnego przypadku, w tym całości kosztów pracy związanych z uprawą bawełny i rentowności przedsiębiorstw odziarniających, których wzięcie pod uwagę było koniecznie dla oceny opłacalności uprawy bawełny”, i że Trybunałowi przedstawione dane nie pozwoliły „na stwierdzenie, czy prawodawca wspólnotowy mógł, nie przekraczając znacznego zakresu uznania, jakim dysponuje w tej dziedzinie, dojść do wniosku, iż ustalenie kwoty specjalnej pomocy z tytułu produkcji bawełny na poziomie 35 % całości pomocy istniejącej pod rządami poprzedniego systemu pomocy wystarcza do zagwarantowania realizacji celu wyrażonego w piątym motywie rozporządzenia (WE) nr 864/2004, mianowicie zapewnienia rentowności i dalszego prowadzenia upraw bawełny, który odzwierciedla cel określony w ust. 2 Protokołu 4”. Trybunał zarządził również, aby zawiesić skutki nieważności do momentu przyjęcia, w rozsądnym terminie, nowego rozporządzenia.

(2) Na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-310/04, rozdział 10a tytułu IV rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 został uznany za nieważny z powodu naruszenia zasady proporcjonalności, w szczególności w związku z okolicznością, że „Rada, która wydała rozporządzenie (WE) nr 864/2004, nie wykazała przed Trybunałem, że nowy system pomocy z tytułu produkcji bawełny ustanowiony tym rozporządzeniem został przyjęty w ramach faktycznego wykonywania jej uprawnień dyskrecjonalnych, które zakładają uwzględnienie wszelkich istotnych elementów i okoliczności konkretnego przypadku, w tym całości kosztów pracy związanych z uprawą bawełny i rentowności przedsiębiorstw odziarniających, których wzięcie pod uwagę było koniecznie dla oceny opłacalności uprawy bawełny”, i że Trybunałowi przedstawione dane nie pozwoliły „na stwierdzenie, czy prawodawca wspólnotowy mógł, nie przekraczając znacznego zakresu uznania, jakim dysponuje w tej dziedzinie, dojść do wniosku, iż ustalenie kwoty specjalnej pomocy z tytułu produkcji bawełny na poziomie 35 % całości pomocy istniejącej pod rządami poprzedniego systemu pomocy wystarcza do zagwarantowania realizacji celu wyrażonego w piątym motywie rozporządzenia (WE) nr 864/2004, mianowicie tego, by wysokość specjalnej pomocy była obliczana w taki sposób, aby zapewnić warunki ekonomiczne, które w regionach nadających się do uprawy bawełny umożliwiałyby dalsze prowadzenie działalności specyficznej dla sektora bawełny i zapobiegałyby wypieraniu bawełny przez inne uprawy.

Uzasadnienie

En el punto 100 de la Sentencia C-310/04 se recoge el literal propuesto, y expresa el término exacto de la concreción del objetivo del Protocolo. Es un hecho que el régimen en vigor ha provocado en España un descenso del 30% de la superficie sembrada de algodón, y que por tanto se ha producido la sustitución del algodón por otros cultivos al dejar de ser rentable la siembra con el importe de la ayuda especifica fijada en el 35%. Por tanto, los instrumentos propuestos (65% de ayuda desacoplada y 35% acoplada) no garantizan que se evite su sustitución por otros cultivos, que es el objetivo de este régimen de ayudas No se trata, de mantener cualquier nivel de ayuda especifica, sino aquel que permita mantener la superficie en cultivo.

Poprawka  2

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Nowy system specjalnego wsparcia sektora bawełny musi zostać przyjęty zgodnie z wyrokiem Trybunału w sprawie C-310/04.

(3) Nowy system specjalnego wsparcia sektora bawełny, który – jak to zapisano zarówno w wyroku Trybunału, jak i w punkcie 5 preambuły rozporządzenia (WE) nr 864/2004 – powinien zagwarantować rentowność umożliwiającą dalsze prowadzenie upraw bawełny w trwały sposób, musi zostać przyjęty zgodnie z wyrokiem Trybunału w sprawie C-310/04.

Uzasadnienie

Ponownie zostaje podkreślona konieczność zagwarantowania przez nowy projekt rozporządzenia rentowności i trwałości upraw.

Poprawka  3

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3a) Uprawa bawełny jest prowadzona przede wszystkim w regionach, których produkt krajowy brutto figuruje wśród najniższych w Unii Europejskiej i których gospodarka jest ściśle związana z działalnością rolniczą. W tych regionach uprawa bawełny i przemysł odziarniania, który ją wspiera, są podstawowym źródłem dochodów i zatrudnienia, stanowiąc w niektórych przypadkach 80 % działalności danego obszaru. Ponadto z agronomicznego punktu widzenia na niektórych obszarach warunki glebowe uniemożliwiają zastąpienie w krótkim czasie uprawy bawełny innym rodzajem uprawy.

Poprawka  4

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3b) Cechą charakterystyczną obowiązującego systemu wsparcia sektora bawełny jest jego specyficzny charakter. Ma on swoją podstawę w traktatach akcesyjnych Grecji, Hiszpanii i Portugalii i ma między innymi na celu wspieranie produkcji bawełny w niektórych regionach Wspólnoty zależnych obecnie od tej uprawy, umożliwienie producentom bawełny uzyskania godziwych dochodów oraz ustabilizowanie rynku.

Poprawka  5

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Nowy system powinien spełniać cele określone w ust. 2 Protokołu 4 w sprawie bawełny, załączonego do Aktu Przystąpienia Grecji („Protokół 4”) w celu wspierania produkcji bawełny w regionach Wspólnoty, gdzie ma ona istotne znaczenie dla gospodarki rolnej tak, aby jej producenci mogli uzyskać godziwe dochody i aby ustabilizować rynek poprzez udoskonalenia strukturalne na poziomie dostaw i sprzedaży.

(4) Nowy system powinien spełniać cele określone w ust. 2 Protokołu 4 w sprawie bawełny, załączonego do Aktu Przystąpienia Grecji („Protokół 4”) w celu wspierania produkcji bawełny w regionach Wspólnoty, gdzie ma ona istotne znaczenie dla gospodarki rolnej i dla struktury społecznej regionów, dystrybuowania wśród producentów godziwych dochodów oraz ustabilizowania rynku poprzez udoskonalenia strukturalne na poziomie dostaw i sprzedaży.

Uzasadnienie

Además de los aspectos económicos que son de gran importancia, el algodón es en muchos casos un cultivo muy extendido en ciertas zonas rurales en las que tiene una notable relevancia para el mantenimiento del tejido social de la zona. Por lo que el abandono del cultivo en dichas zonas, así como la imposibilidad de introducir otro cultivo en la rotación, podría causar una desintegración de la estructura social de dichas zonas. Se justifica además en que los términos propuestos en la enmienda son los términos exactos que figuran en el Protocolo y se considera que los propuestos por la Comisión minusvaloran las verdaderas intenciones del Protocolo. No es lo mismo apoyar que sostener.

Poprawka  6

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki i okoliczności dotyczące specyficznej sytuacji sektora bawełny, w tym wszystkie elementy niezbędne do oceny rentowności tej uprawy. W tym celu przystąpiono do procesu oceny i konsultacji: przeprowadzono dwa badania nad wpływem społeczno-ekonomicznym i środowiskowym przyszłego systemu wsparcia w sektorze bawełny na sektor bawełny we Wspólnocie i zorganizowano seminaria oraz konsultacje internetowe ze stronami zainteresowanymi.

(5) Należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki i okoliczności dotyczące specyficznej sytuacji sektora bawełny, w tym wszystkie elementy niezbędne do oceny rentowności tej uprawy. Uprawa bawełny jest prowadzona w regionach, które nadal należą do regionów objętych celem konwergencji na lata 2007-2013, charakteryzujących się gospodarką wybitnie rolniczą o ograniczonej możliwości prowadzenia innego rodzaju upraw. Ponadto na tych obszarach uprawa i związany z nią przemysł rolny stanowią znaczące źródło zatrudnienia i dobrobytu. W związku z tym przystąpiono do procesu oceny i konsultacji: przeprowadzono dwa badania nad wpływem społeczno-ekonomicznym i środowiskowym przyszłego systemu wsparcia w sektorze bawełny na sektor bawełny we Wspólnocie i zorganizowano seminaria oraz konsultacje internetowe ze stronami zainteresowanymi.

Poprawka  7

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Oddzielenie od produkcji bezpośredniego wsparcia dla producentów i wprowadzenie systemu płatności jednolitych są niezbędnymi elementami procesu reformowania wspólnej polityki rolnej (WPR), mającego na celu odejście od polityki wspierania cen i produkcji na rzecz polityki wspierania dochodów rolnika. Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 wprowadziło te elementy w odniesieniu do kilku produktów rolnych.

(6) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 wprowadziło oddzielenie od produkcji bezpośredniego wsparcia dla producentów i system płatności jednolitych w odniesieniu do kilku produktów rolnych.

Uzasadnienie

Este fue el texto que se propuso en el informe del PE en la reforma de 2003. La propuesta de la Comisión considera la disociación de las ayudas como un elemento fundamental del proceso de reforma de la PAC, pero ello no puede suponer la desaparición de un cultivo como el algodón, tan importante para la economía de las zonas productoras. Es cierto que la disociación se ha establecido en muchos sectores, pero también lo es que en otros muchos no se ha hecho y además no tenían un protocolo específico de ayuda. El caso más reciente es el lino y el cáñamo en el que para asegurar su aprovechamiento como fibra textil, se mantiene la ayuda acoplada a la producción y una ayuda especifica a la industria para la transformación. Este régimen que debía haberse reformado en 2003 esta siendo prorrogado desde entonces y la última vez ha sido hace dos semanas, para 2009.

Poprawka 8

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Całkowite zintegrowanie systemu płatności jednolitych z systemem wsparcia w sektorze bawełny może się wiązać z istotnym ryzykiem zakłócenia produkcji w produkujących bawełnę regionach Wspólnoty. Dlatego część wsparcia powinna być dalej powiązana z uprawą bawełny za pośrednictwem płatności specyficznych dla uprawy na kwalifikujący się hektar. Kwota tych płatności powinna być obliczana w taki sposób, aby zrealizować cele określone w ust. 2 Protokołu 4, z równoczesnym wprowadzeniem systemu wsparcia w sektorze bawełny do głównego nurtu reformowania i upraszczania WPR. Aby osiągnąć ten cel, w świetle przeprowadzonej oceny, uzasadnione jest ustalenie całkowitej dostępnej pomocy na hektar na państwo członkowskie w wysokości 35 % udziału krajowego w pomocy, która była przekazywana pośrednio do producentów. Taka stawka pozwoli sektorowi bawełny przesunąć się w kierunku długotrwałej opłacalności, sprzyja zrównoważonemu rozwojowi regionów produkujących bawełnę i zapewnia godziwe dochody rolnikom.

(8) Całkowite zintegrowanie systemu płatności jednolitych z systemem wsparcia w sektorze bawełny może się wiązać z istotnym ryzykiem zakłócenia produkcji w produkujących bawełnę regionach Wspólnoty. Dlatego część wsparcia powinna być dalej powiązana z uprawą bawełny za pośrednictwem płatności specyficznych dla uprawy na kwalifikujący się hektar. Kwota tych płatności powinna być obliczana w taki sposób, aby zrealizować cele określone w ust. 2 Protokołu 4, z równoczesnym wprowadzeniem systemu wsparcia w sektorze bawełny do głównego nurtu reformowania i upraszczania WPR. Aby osiągnąć ten cel, w świetle przeprowadzonej oceny, uzasadnione jest ustalenie całkowitej dostępnej pomocy na hektar na państwo członkowskie zgodnie z wolą państwa członkowskiego w wysokości nie mniejszej niż 35 % udziału krajowego w pomocy, która była przekazywana pośrednio do producentów, zgodnie z zasadą pomocniczości. Taka stawka pozwoli sektorowi bawełny przesunąć się w kierunku długotrwałej opłacalności, sprzyja zrównoważonemu rozwojowi regionów produkujących bawełnę i zapewnia godziwe dochody rolnikom.

Uzasadnienie

W przypadku gdy państwa członkowskie uznają, że rentowność ich zakładów odziarniania zależy od kwoty pomocy związanej z wielkością produkcji, należy dać im możliwość wyboru innego odsetka pomocy związanej z wielkością produkcji, który nie może jednak być niższy niż 35%.

Poprawka  9

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Pozostałe 65 % krajowego udziału w pomocy, które były przekazywane pośrednio producentom, powinny być dostępne w systemie płatności jednolitych.

(9) Pozostały odsetek krajowego udziału w pomocy, który był przekazywany pośrednio producentom i który powinien zawierać się w przedziale 20-65%, powinien być dostępny w systemie płatności jednolitych.

Uzasadnienie

W przypadku gdy państwa członkowskie uznają, że rentowność sektora zależy od kwoty pomocy związanej z wielkością produkcji, należy dać im możliwość wyboru innego odsetka płatności jednolitych, który nie może jednak być wyższy niż 65% i nie niższy niż 20%.

Poprawka  10

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Ze względów środowiskowych należy ustanowić obszar bazowy na państwo członkowskie, aby ograniczyć wielkość obszarów obsiewanych bawełną. Ponadto kwalifikujące się obszary powinny zostać ograniczone wyłącznie do tych zatwierdzonych przez państwa członkowskie.

(10) Należy ustanowić obszar bazowy uprawy na państwo członkowskie, przyznając pierwszeństwo tradycyjnym obszarom upraw, co zapewni przetrwanie sektora bawełny na obszarach, na których ta produkcja ma szczególne znaczenie dla gospodarki rolnej. Ponadto kwalifikujące się obszary powinny zostać ograniczone wyłącznie do tych zatwierdzonych przez państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Nie należy wymieniać ochrony środowiska jako argumentu na rzecz zmniejszenia powierzchni uprawy bawełny, gdyż duża część upraw jest prowadzona obecnie metodami przyjaznymi dla środowiska, takimi jak produkcja zintegrowana. Ponadto istnieją inne ważne powody, np. budżetowe, ograniczenia powierzchni upraw.

Poprawka  11

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Zakres i, w szerszym ujęciu, kwotę pomocy związanej z wielkością produkcji przyznawanej producentom należy dostosowywać w oparciu o dane dotyczące bieżącej sytuacji przy jednoczesnym zachowaniu neutralności finansowej sektora.

Uzasadnienie

Pożądane jest dostosowanie pomocy w oparciu o dane dotyczące bieżącej sytuacji, aby nie postępować ze szkodą dla rolników i uniknąć wszelkiej utraty środków pochodzących z sektora uprawy bawełny.

Poprawka  12

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10b) Niewielkie możliwości zastąpienia uprawy bawełny innymi rodzajami upraw sprawiają, że konieczne jest przewidzenie mechanizmów pomocy, które zapewniłyby rentowność uprawy i jej trwałość w regionach Unii Europejskiej produkujących bawełnę. W tym celu należałoby przyznać państwom członkowskim możliwość wyrównania w górę pomocy związanej z wielkością produkcji w przypadku, gdy obszar uprawny jest mniejszy niż powierzchnia bazowa produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu neutralności finansowej i ustalonego maksymalnego pułapu pomocy przypadającej na rolnika.

Poprawka  13

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W celu zaspokojenia potrzeb przemysłu odziarniania bawełny, kwalifikowanie się do pomocy powinno być powiązane z jakością minimalną rzeczywiście zebranej bawełny.

(11) Zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie powinny ustalić poziom pomocy związanej z wielkością produkcji zawarty w wyżej wymienionym przedziale, powinny również określić jakość minimalną rzeczywiście zebranej bawełny, dającą rolnikom prawo do uzyskania tej pomocy.

Uzasadnienie

W celu utrzymania upraw i zapewnienia przemysłowi odziarniania dostaw bawełny dobrej jakości konieczne jest zezwolenie państwom członkowskim na ustalenie poziomu pomocy związanej z wielkością produkcji oraz kryteriów jakości, jakie rolnicy będą musieli spełnić, aby uzyskać prawo do pomocy. Jeżeli państwa członkowskie nie będą miały takiej możliwości, obowiązek dokonania zbioru na obszarach uprawy bawełny będzie oznaczał wyłącznie spadek rentowności gospodarstw.

Poprawka  14

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11a) Biorąc pod uwagę tendencję spadkową produkcji bawełny w państwach członkowskich, przemysł odziarniania już ponosi konsekwencje procesu restrukturyzacji, któremu powinny towarzyszyć odpowiednie środki wsparcia, aby umożliwić sprawne przeorientowanie podmiotów zmuszonych do zmiany działalności produkcyjnej. W tym celu należałoby stworzyć fundusz restrukturyzacji finansowany z budżetu WOR bawełny.

Poprawka  15

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Duże znaczenie zystkuje możliwość przyjęcia środków wsparcia, które pozwolą zwiększyć konkurencyjność. Środki te powinna określić i finansować Wspólnota. Do państw członkowskich należy wybór tych środków, które uznają za skuteczne i przystosowane do specyfiki danych regionów, oraz ich włączenie do krajowych programów wsparcia.

Uzasadnienie

Wprowadzenie krajowej puli środków finansowych („krajowej koperty finansowej”), która będzie obejmować działania, spośród których państwa członkowskie będą mogły wybrać te, które uznają za najbardziej skuteczne – na wzór wspólnych organizacji rynków wina oraz owoców i warzyw – jawi się jako warunek konieczny do utrzymania konkurencyjności wspólnotowej produkcji bawełny.

Poprawka  16

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12b) Finansowanie krajowych programów wsparcia należy zapewnić przede wszystkim ze środków uzyskanych zgodnie z art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz ze środków niewykorzystanych na pomoc związaną z wielkością produkcji.

Uzasadnienie

Artykuł 69 umożliwia już finansowanie niektórych działań na rzecz poprawy jakości i modernizacji produkcji, mógłby zatem również posłużyć do zapewnienia finansowania programów krajowych zaproponowanych przez sprawozdawcę.

Poprawka  17

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 12 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c) Finansowanie krajowych programów wsparcia należy zapewnić za pomocą odsetka pomocy związanej z wielkością produkcji, a także środków, które wskutek zmniejszenia powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo poniżej wielkości obszaru bazowego nie zostaną wykorzystane w ramach pomocy związanej z wielkością produkcji, w celu zachowania neutralności finansowej sektora.

Uzasadnienie

Finansowanie krajowej puli środków finansowych nie powinno obciążać budżetu wspólnotowego, lecz pochodzić z oszczędności poczynionych w sektorze.

Poprawka  18

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 12 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12d) Do środków, które mogą być ujęte w krajowych programach wsparcia, zalicza się środki mające na celu zmianę struktury odmian, modernizację upraw w celu zwiększenia konkurencyjności sektora bawełny, wspieranie metod uprawy nieszkodliwych dla środowiska, promowanie badań ukierunkowanych na stworzenie lepszych jakościowo odmian, a także działania promocyjne i środki mające na celu modernizację zakładów odziarniania.

Uzasadnienie

Lista środków, które będą mogły być finansowane z krajowej puli środków finansowych, powinna przewidywać działania przeznaczone na zwiększenie rentowności i konkurencyjności wspólnotowej produkcji bawełny.

Poprawka  19

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 12 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12e) W celu zachęcania do produkcji bawełny wysokiej jakości należy wprowadzić premię z tytułu jakości w ramach krajowych programów wsparcia. Premia ta powinna odnosić się do finansowania środka mającego na celu zwiększenie jakości bawełny i powinna być przyznawana producentom wytwarzającym produkt wyjątkowej jakości, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez dane państwo członkowskie, w celu poprawy jakości produkcji i zwiększenia konkurencyjności bawełny pochodzenia wspólnotowego.

Uzasadnienie

Pomoc na rzecz produkcji bawełny odpowiedniej jakości będzie można finansować z krajowej puli środków finansowych, która będzie uwzględniać i wynagradzać starania producentów.

Poprawka  20

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 12 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12f) Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 864/2004, którego uchylenie jest w toku, zaproponowano, żeby kwota 22 000 000 euro (stanowiąca 2,74 % pomocy) została przeniesiona do filaru drugiego i ukierunkowana na restrukturyzację regionów produkujących bawełnę. W celu jak najlepszego wykorzystania środków przypisanych sektorowi należałoby przenieść tę kwotę do filaru pierwszego i ująć ją w krajowych programach wsparcia.

 

 

Uzasadnienie

Kwota 22 mln euro pochodzi z filaru pierwszego i nie należy tego zmieniać tak, aby można ją było możliwie najlepiej wykorzystać za pośrednictwem krajowych programów wsparcia.

Poprawka  21

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Postanowienia dotyczące bawełny powinny obowiązywać do roku 2013.

Uzasadnienie

Do roku 2010 nie będzie można dokonać żadnej rewizji nowego systemu wsparcia w sektorze bawełny, jak przewiduje art. 155a rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Wspólnotowym producentom bawełny należy zapewnić trwałe ramy regulacyjne tak, aby mogli planować swoją działalność.

Poprawka  22

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13b) Od czasu wprowadzenia reformy sektora bawełny przyjętej w 2004 r. i unieważnionej przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (wyrok w sprawie C-310/04) produkcja znacznie spadła, co pociągnęło za sobą szkody gospodarcze dla wszystkich zaangażowanych podmiotów, które to szkody należałoby odpowiednio oszacować w celu przyznania odszkodowań za poniesione straty.

Poprawka  23

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Punkt 13 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13c) W celu ułatwienia przejścia od poprzedniego systemu wsparcia sektora bawełny do systemu wprowadzonego przez niniejsze rozporządzenie konieczne jest przyjęcie działań na rzecz restrukturyzacji sektora odziarniania.

Uzasadnienie

Pomimo poprawy współczynników pomocy związanej z wielkością produkcji oczywiste jest, że nie osiągnie się już poziomów produkcji sprzed reformy, która zaczęła obowiązywać w 2006 r. Fakt uznania przez Komisję szkód poniesionych przez przemysł i konieczności dostosowania zdolności odziarniania do nowej sytuacji sprawia, że jest uzasadnione i konieczne przyjęcie szczegółowych działań na rzecz restrukturyzacji przemysłu, jakie przewidziano wcześniej dla sektora cukru, rybołówstwa itp.

Poprawka  24

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 a – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Pewien odsetek pomocy może być wykorzystany na środki służące wspieraniu zrównoważonego charakteru sektora w oparciu o wyspecjalizowane programy w ramach systemów krajowych przedłożone przez państwa członkowskie produkujące bawełnę i zatwierdzone w ramach procedury komitetu zarządzającego. Takie programy mogą obejmować strategie dotyczące zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi, a także działania służące umocnieniu zrównoważonego charakteru sektora, których nie obejmuje polityka rozwoju obszarów wiejskich.

Uzasadnienie

Postanowienia protokołu 4 Aktu Przystąpienia Grecji do UE czynią zasadnym podjęcie szczególnych środków w sektorze bawełny służących promowaniu zrównoważonej produkcji ze względu na znaczenie tego sektora dla niektórych regionów UE.

Poprawka  25

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 b – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Państwa członkowskie produkujące bawełnę mogą ustalić dodatkowe warunki dotyczące siewu, uprawy, zbioru i dostawy dla podmiotów przemysłu odziarniania w celu zachowania uprawy bawełny na obszarach produkcji i uniknięcia zastąpienia jej innym rodzajem uprawy.

Uzasadnienie

Tak zredagowany tekst wprowadza warunek konieczny dla zastosowania w razie potrzeby zasady pomocniczości przez dowolne państwo członkowskie.

Poprawka  26

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 c – ustęp 1 – tiret drugie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– Grecji: 370 000 ha,

– Grecji: 270 000 ha,

Uzasadnienie

Uwzględniając przyszłe zmniejszenie upraw bawełny w Grecji, niezbędne jest ustanowienie uprawianych obszarów bazowych w wysokości 270 000 ha i odpowiednie dostosowanie wielkości pomocy.

Poprawka  27

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 c – ustęp 2 – tiret drugie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– Grecja: 594 EUR na 300 000 hektarów i 342,85 EUR na pozostałe 70 000 hektarów,

– Grecja: od 750 euro,

Uzasadnienie

Uwzględniając przyszłe zmniejszenie upraw bawełny w Grecji, niezbędne jest ustanowienie uprawianych obszarów bazowych w wysokości 270 000 ha i odpowiednie dostosowanie wielkości pomocy.

Poprawka  28

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 c – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli w danym roku liczba hektarów kwalifikujących się powierzchni bawełny w danym państwie członkowskim przekroczy liczbę hektarów powierzchni bazowej, o której mowa w ust. 1, to pomoc dla tego państwa członkowskiego, o której mowa w ust. 2, zmniejszana jest proporcjonalnie do liczby, o jaką przekroczona została ta powierzchnia bazowa..

3. Jeżeli w danym roku liczba hektarów kwalifikujących się powierzchni bawełny w danym państwie członkowskim przekroczy liczbę hektarów powierzchni bazowej, o której mowa w ust. 1, to pomoc dla tego państwa członkowskiego, o której mowa w ust. 2, zmniejszana jest proporcjonalnie do liczby, o jaką przekroczona została ta powierzchnia bazowa..

Jednak w przypadku Grecji proporcjonalne zmniejszenie stosowane jest w odniesieniu do kwoty pomocy określonej dla części krajowej powierzchni bazowej obejmującej 70 000 hektarów, w celu utrzymania się w granicach łącznej kwoty 202,2 mln EUR.

 

Uzasadnienie

Zważywszy, że w przypadku Grecji ustala się jedną kwotę za hektar dla całego obszaru bazowego, wzmianka o tym w treści rozporządzenia nie wydaje się konieczna.

Poprawka  29

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 c – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. Jeżeli liczba hektarów uprawy bawełny kwalifikujących się do pomocy w danym państwie członkowskim nie sięgnie liczby hektarów obszaru bazowego, o którym mowa w ust. 1, to pomoc dla tego państwa członkowskiego, o której mowa w ust. 2, zwiększa się proporcjonalnie do brakującej liczby hektarów obszaru bazowego aż do pułapu, który ustala się w procedurze, o której mowa w art. 144. Wszelkie oszczędności uzyskane w wyniku zmniejszenia produkcji przeznacza się na krajowe programy wsparcia.

Uzasadnienie

Zmiana systemu wsparcia sektora bawełny powinna posłużyć do poprawy rentowności producentów wspólnotowych w obrębie pułapów ustalonych z uwzględnieniem neutralności budżetowej. W tym celu zaproponowano zwiększenie pomocy związanej z wielkością produkcji w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta liczba hektarów obszaru bazowego. Wysokość pomocy byłaby jednak ograniczana przez Komitet Zarządzający, a wszelkie oszczędności uzyskane w wyniku zmniejszenia powierzchni upraw powinny zostać ponownie przeznaczone na WOR bawełny.

Poprawka  30

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 d – ustęp 1 – tiret piąte a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

przyjmowanie środków w zakresie zarządzania kryzysem na rynku.

Poprawka  31

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 ea (nowy) – ustęp 1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 110ea

 

Krajowe programy wsparcia

 

1. Ustanawia się krajowe programy wsparcia w celu zwiększenia konkurencyjności. Działania kwalifikujące się do programów określa i finansuje Wspólnota. Państwa członkowskie dokonują wyboru pakietu środków, które uznają za skuteczne ze względu na specyfikę określonych regionów. Pakiet ten może obejmować fundusz restrukturyzacji przemysłu odziarniania.

Poprawka  32

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 ea (nowy) – ustęp 2 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2. Krajowe programy wsparcia finansowane są dzięki minimalnemu odsetkowi (bazowemu) wynoszącemu 1% globalnej kwoty pomocy związanej z wielkością produkcji. Powyższą sumę uzupełniają środki niewykorzystane w ramach pomocy związanej z wielkością produkcji wskutek zmniejszenia powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo poniżej wielkości powierzchni bazowej poszczególnych państw członkowskich.

Uzasadnienie

Finansowanie krajowej puli środków finansowych zostanie zapewnione poprzez zatrzymanie odsetka pomocy związanej z wielkością produkcji, jak również niewykorzystane środki pochodzące z pomocy związanej z wielkością produkcji wynikające z ciągłego redukowania w każdym państwie członkowskim powierzchni gruntów przeznaczonych na uprawę bawełny poniżej powierzchni bazowej.

Poprawka  33

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 ea (nowy) – ustęp 3 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3. W programach krajowych ujęta jest kwota przeznaczona na restrukturyzację regionów produkujących bawełnę, która wynosi 22 000 000 euro (tj. 2,74% pomocy) i którą przeniesiono do filaru drugiego.

Uzasadnienie

Kwota 22 mln euro pochodzi z filaru pierwszego i nie należy tego zmieniać tak, aby można ją było możliwie najlepiej wykorzystać za pośrednictwem krajowych programów wsparcia. Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 864/2004, którego uchylenie jest w toku, zaproponowano przeniesienie tej kwoty do filaru drugiego.

Poprawka  34

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 ea (nowy) – ustęp 4 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4. Zgodnie z wyborem państwa członkowskiego z tytułu krajowych programów wsparcia mogą być finansowane działania mające na celu zaradzenie skutkom ewentualnego spadku produkcji i zmiany struktury odmian, a także działania zmierzające do modernizacji upraw w celu poprawy konkurencyjności produktu. Wsparcie przyznawane jest na rzecz metod uprawy nieszkodliwych dla środowiska w celu bardziej racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi i minimalizacji wykorzystania produktów fitosanitarnych; zachęca się do badań ukierunkowanych na stworzenie lepszych jakościowo odmian, jak również wspiera się restrukturyzację i modernizację zakładów odziarniania. Państwa członkowskie mogą przyznać premię z tytułu jakości producentom, którzy wytwarzają produkt wyjątkowej jakości, na podstawie określonych kryteriów ustalonych przez państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Lista środków, które będą mogły być finansowane z krajowej puli środków finansowych, powinna przewidywać działania przeznaczone na zwiększenie rentowności i konkurencyjności wspólnotowej produkcji bawełny. Przedmiotem finansowania będzie mogła być w szczególności produkcja bawełny odpowiedniej jakości, co wynagrodzi starania czynione przez producentów, a nacisk kładziony będzie na wymiar środowiskowy uprawy.

Poprawka  35

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 110 ea (nowy) – ustęp 5 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5. W ramach krajowych programów wsparcia można finansować strategie mające na celu przewidywanie, łagodzenie i zwalczanie wpływu zmian klimatu na regiony produkujące bawełnę.

Poprawka  36

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 143 d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Skreśla się art. 143d.

Uzasadnienie

Kwota 22 mln euro pochodzi z filaru pierwszego i nie należy tego zmieniać tak, aby można ją było możliwie najlepiej wykorzystać za pośrednictwem krajowych programów wsparcia.

Poprawka  37

Projekt rozporządzenia Komisji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Artykuł 155 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 155a otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja przedłoży Radzie raport w sprawie wdrożenia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do [...] oliwy z oliwek, oliwek konsumpcyjnych i gajów oliwnych, tytoniu i chmielu, wraz, w razie konieczności, z odpowiednimi wnioskami .

 

Postanowienia niniejszego rozporządzenia dotyczące bawełny obowiązują do roku 2013.”

Uzasadnienie

Do roku 2010 nie będzie można dokonać żadnej rewizji nowego systemu wsparcia w sektorze bawełny, jak przewiduje art. 155a rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Wspólnotowym producentom bawełny należy zapewnić trwałe ramy regulacyjne tak, aby mogli planować swoją działalność.

UZASADNIENIE

Wspólnotowy system wsparcia w sektorze bawełny

Sektor bawełny jest sektorem o ogromnym znaczeniu społeczno-gospodarczym dla niektórych regionów UE, w szczególności w Grecji i Hiszpanii. Mimo ograniczenia powierzchni upraw bawełny (4,5 ha w Grecji i 11 ha w Hiszpanii) bawełna nadal stanowi odpowiednio 9% i 1,3% całkowitej produkcji rolnej Grecji i Hiszpanii (dane z 2005 r.). Dochody rolników – zadowalające według bieżących danych – pozwalają przetrwać znacznej liczbie małych i średnich gospodarstw rolnych (79 700 w Grecji i 9 500 w Hiszpanii) oraz utrzymać szereg zakładów odziarniania (73 w Grecji i 29 w Hiszpanii).

Wspólnotowy system wsparcia w sektorze bawełny wprowadzono w 1981 r. na mocy protokołu 4 aktu przystąpienia Grecji do EWG, a następnie rozszerzono w 1986 r. wraz z przystąpieniem Hiszpanii i Portugalii. Celem systemu było wspieranie produkcji bawełny w tych regionach Wspólnoty, w których ma ona znaczenie dla gospodarki rolnej, umożliwienie producentom bawełny uzyskania godziwych dochodów oraz stabilizacja rynku poprzez usprawnienia strukturalne na poziomie dostaw i sprzedaży.

W pierwotnym systemie przewidziano opłaty wyrównawcze przyznawane przetwórcom, którzy płacili cenę minimalną rolnikom uprawiającym bawełnę. Wysokość opłat uzależniona była od ceny bawełny na rynkach międzynarodowych.

U podstaw reformy wspólnej polityki rolnej, zapoczątkowanej w 2003 r., leżała zasada wspierania dochodów rolników za pomocą wsparcia i środków niezwiązanych z produkcją (rozporządzenie (WE) 1782/2003) w celu zwiększenia konkurencyjności produkcji wspólnotowej przy jednoczesnej stabilizacji dochodów gospodarstw rolnych. Z myślą o harmonizacji sektora bawełny z innymi wspólnymi organizacjami rynku podjęto decyzję o wprowadzeniu od 2006 r. nowego systemu obejmującego wspieranie dochodów niezwiązane z produkcją oraz płatności specyficzne, których podstawą jest obszar upraw; oba rodzaje wsparcia mogą być bezpośrednio wypłacane rolnikom.

Hiszpania odwołała się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, uważając, że wspomnianej reformy nie poprzedziła żadna ocena skutków, że nie rozważono bezpośrednich kosztów pracy ani nie uwzględniono wpływu reformy na przemysł odziarniania. Wydając wyrok C-310/04, Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyznał rację Hiszpanii i anulował wprowadzenie w życie nowego systemu wsparcia w sektorze bawełny.

Wniosek Komisji

Główne elementy wniosku Komisji są następujące:

-  utrzymanie płatności jednolitych na poziomie 65% i pomocy związanej z produkcją na poziomie 35%, jak przewidziano w pierwotnej reformie z 2004 r.;

-  jednoczesne utrzymanie obszaru maksymalnego na poziomie 450 597 ha, z czego 370 000 ha w Grecji, 70 000 ha w Hiszpanii, 360 ha w Portugalii i 10 237 ha w Bułgarii – po ostatnim rozszerzeniu UE;

-  utrzymanie obowiązku spełnienia przez producentów kryteriów zasady współzależności – warunku wstępnego występowania o pomoc związaną z wielkością produkcji – w celu sprzyjania produkcji bawełny z większym poszanowaniem środowiska;

-  obowiązek zbioru bawełny przez producentów, którzy zwracają się o pomoc związaną z wielkością produkcji, która będzie musiała spełniać pewne minimalne normy jakości;

-  propozycja umocnienia organizacji międzybranżowych tak, aby mogły w większym stopniu przyczynić się do realizacji działań służących wspieraniu sektora; producenci będący członkami takich organizacji otrzymają dodatkową pomoc w wysokości 3 euro za hektar (zamiast 10 euro za hektar, co przewidywała poprzednia reforma);

-  pozostałą część zgromadzonej kwoty 7 euro za hektar, wynoszącej łącznie 3 mln euro, przeznaczy się na pokrycie kosztów działań promocyjnych i informacyjnych;

-  utrzymanie przeniesienia finansowego kwoty 22 mln euro rocznie z tytułu restrukturyzacji regionów, w których uprawia się bawełnę;

-  propozycja utworzenia „etykiety pochodzenia”, mającej na celu promowanie sprzedaży bawełny pochodzącej ze Wspólnoty;

-  Komisja zobowiązuje się także do rozważenia możliwości rozszerzenia na bawełnę zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych oraz do wpisania tego produktu na listę produktów kwalifikujących się do działań informacyjnych i promocyjnych.

Wniosek jest neutralny finansowo i opiera się na zasadzie pomocniczości w zakresie, w jakim dotyczy kompetencji państw członkowskich dotyczących zatwierdzania obszarów przeznaczonych na uprawę bawełny, wyboru odmian, organizacji międzybranżowych, przydzielania praw do płatności i ustanawiania przepisów z zakresie ochrony środowiska.

Ocena wniosku Komisji

Choć Trybunał Sprawiedliwości unieważnił reformę sektora bawełny (decyzja C-310/04), nowy wniosek Komisji jest prawie identyczny jak poprzedni. Okazuje się więc, że Komisja Europejska poprzestała zaledwie na przeprowadzeniu procedury formalnej dotyczącej opracowania oceny skutków, nie uwzględniając – jak powinna to była zrobić – poważnego wpływu, jaki miałoby przyjęcie nowego systemu. Nie jest więc zaskoczeniem fakt, że zaledwie rok po wprowadzeniu reformy wspólnej organizacji rynku bawełny odnotowano spadek produkcji w tym sektorze rzędu 20% w Grecji i ponad 50% w Hiszpanii. Liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się o 11% w Grecji i 25% w Hiszpanii. W przypadku zakładów odziarniania, wielu z nich grozi zamknięcie, gdyż ich działalność przestaje być opłacalna. Aspekty omówione powyżej prowadzą do wniosku, że zastrzeżenia zgłaszane podczas reformy z 2004 r., dotyczące skuteczności nowych uregulowań, okazały się uzasadnione dużo szybciej, niż przewidywano.

Dokonawszy analizy wniosku, można stwierdzić, że zaproponowany warunek dotyczący przyznawania pomocy związanej z wielkością produkcji wyłącznie w przypadku przystąpienia do zbiorów produktu jest krokiem w dobrym kierunku, podobnie jak wprowadzenie etykiety jakości w celu promowania bawełny pochodzenia wspólnotowego.

Sprawozdawca pragnie również podkreślić, że konieczne jest szybkie wprowadzenie w życie zobowiązania podjętego przez Komisję dotyczącego ewentualnego zaliczenia bawełny do produktów objętych zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych oraz do wpisania jej na listę produktów kwalifikujących się do działań informacyjnych i promocyjnych.

Propozycje sprawozdawcy

Zdaniem sprawozdawcy decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zapewnia możliwość dokonania – w granicach możliwości – skutecznych zmian z korzyścią dla wspólnotowej produkcji bawełny.

W związku z powyższym sprawozdawca proponuje następujące rozwiązania:

–  utrzymanie neutralności finansowej wniosku w odniesieniu do pomocy związanej z wielkością produkcji, co oznacza uwolnienie 202,2 mln euro dla Grecji i 72,73 mln euro dla Hiszpanii. Mając na uwadze prawdopodobne zmniejszenie powierzchni obszarów, na których uprawia się bawełnę, w razie spadku można by dokonać zmiany powierzchni bazowej – w przypadku z Grecji z 370 000 na 270 000 ha, przy czym kwota pomocy związanej z wielkością produkcji wynosiłaby wówczas 750 euro na hektar. W przypadku Hiszpanii można by również dokonać zmiany powierzchni bazowej (zamiast 70 000 ha – 50 000 ha), której odpowiadałaby pomoc związana z wielkością produkcji w wysokości 1 450 euro na hektar;

–  zapewnienie państwom członkowskim możliwości – w oparciu o zasadę pomocniczości i o ile państwa członkowskie uznają to za niezbędne dla rentowności zakładów odziarniania – dobrowolnego przyjęcia wyższego odsetka pomocy związanej z wielkością produkcji, który nie powinien być jednak niższy niż 35%;

–  ustanowienie krajowej puli środków finansowych („krajowej koperty finansowej”) przeznaczonej na rozwiązywanie rozmaitych problemów występujących w sektorze bawełny, finansowanej za pomocą minimalnego odsetka wynoszącego 1% całkowitej kwoty pomocy związanej z wielkością produkcji przeznaczonej dla sektora bawełny we wszystkich państwach członkowskich pod warunkiem proporcjonalnego dostosowania pomocy przysługującej na hektar. Działania finansowane w ten sposób z krajowej puli środków finansowych będą mogły – zgodnie z wyborem dokonanym przez państwo członkowskie – obejmować środki zmierzające do przezwyciężenia trudności wynikających z ewentualnego spadku produkcji, promowania zmiany struktury odmian i modernizacji upraw w celu zwiększenia konkurencyjności produktu, wspierania metod uprawy nieszkodliwych dla środowiska w celu bardziej racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi i minimalizacji wykorzystania produktów fitosanitarnych, zachęcania do badań w celu opracowania odmian udoskonalonych pod względem jakości, wspierania restrukturyzacji i modernizacji zakładów odziarniania itp.;

–  mając na uwadze, że poważne problemy występujące w sektorze (głównie w zakresie konkurencyjności) mogłyby skutkować zmniejszeniem – przekraczającym limity ustalone przez różne państwa członkowskie – powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo, niewykorzystane środki z tytułu pomocy związanej z wielkością produkcji należy przesunąć do krajowej puli środków finansowych do wykorzystania w celu rozwiązania wyżej wspomnianych problemów;

–  ujęcie w krajowej puli środków finansowych funduszy przeznaczonych na restrukturyzację regionów produkujących bawełnę w wysokości 22 mln euro (co odpowiada 2,74% pomocy), których nie powinno się przenosić do drugiego filaru;

–  część środków z krajowej puli środków finansowych należy przyznać producentom wytwarzającym produkt odpowiedniej jakości spełniający określone kryteria jako premia z tytułu jakości w celu poprawy konkurencyjności bawełny pochodzenia wspólnotowego;

–  decyzje Rady dotyczące wspólnej organizacji rynku bawełny powinny obowiązywać do roku 2013, a nie 2010, jak przewiduje rozporządzenie nr 1782/2003.

Wnioski

Ochrona dobrze prosperującego sektora rolnictwa wspólnotowego, jakim jest uprawa bawełny, jawi się jako nagląca potrzeba, nie należy jednak zapominać o:

a) potencjalnych skutkach gospodarczych porzucenia tej uprawy, która stanowi działalność tradycyjną w krajach, w których uprawia się bawełnę; w niektórych regionach tych krajów uprawa bawełny jest wyłącznym źródłem dochodów;

b) wymiarze środowiskowym zagadnienia w zakresie, w jakim uprawa bawełny przyczynia się również do zachowania krajobrazu i walki z erozją gleb, co wynika z odłogowania;

c) kryteriach społecznych związanych z wyludnianiem wsi, nierentownością zakładów odziarniania oraz wynikającym z tego wzrostem bezrobocia.

Unieważniając reformę wspólnej organizacji rynku bawełny w 2004 r., Trybunał Sprawiedliwości dał nam okazję do ponownego zbadania – w odpowiednim czasie – tego systemu, jak również możliwość przyjęcia niezbędnych uregulowań w celu zagwarantowania trwałego rozwoju sektora bawełny. Ważne jest, aby wspólnotowa produkcja bawełny pozostała branżą dobrze prosperującą i ochroniła 79 700 gospodarstw istniejących w Grecji oraz 9 500 w Hiszpanii przy zachowaniu zadowalającego poziomu produkcji, który pozwoli na utrzymanie rentowności przemysłu odziarniania, zapewniającego 3 200 miejsc pracy w Grecji i 920 w Hiszpanii. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że bawełna jest produktem deficytowym w UE, który nie stanowi obciążenia finansowego dla budżetu wspólnotowego w postaci wydatków związanych z wycofaniem produktu z rynku i refundacjami wywozowymi.

PROCEDURA

Tytuł

Systemy wsparcia dla rolników (wsparcie w sektorze bawełny)

Odsyłacze

COM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS)

Data konsultacji z PE

3.12.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

10.12.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

10.12.2007

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

18.12.2007

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Ioannis Gklavakis

21.11.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.1.2008

1.4.2008

17.4.2008

 

Data przyjęcia

17.4.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García

Data złożenia

22.4.2008