RAPPORT privind propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, în ceea ce privește schema de sprijin pentru bumbac

22.4.2008 - (COM(2007)0701 – C6‑0447/2007 – 2007/0242(CNS)) - *

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportor: Ioannis Gklavakis

Procedură : 2007/0242(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0166/2008

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, în ceea ce privește schema de sprijin pentru bumbac

(COM(2007)0701 – C6‑0447/2007 – 2007/0242(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0701),

–   având în vedere articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0447/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A6‑0166/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 2

Text propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene din 7 septembrie 2006 în cauza C-310/04, capitolul 10a din titlul IV al Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 a fost anulat pentru încălcarea principiului proporționalității, în special cu trimitere la situația în care „Consiliul, autorul Regulamentului (CE) nr. 864/2004, nu a arătat în fața Curții că la adoptarea noii scheme de sprijin pentru bumbac stabilită prin regulamentul respectiv își exercită de fapt libertatea, respectiv luarea în considerare a tuturor factorilor și împrejurărilor importante în cauză, inclusiv a tuturor costurilor cu forța de muncă legate de cultivarea bumbacului și de viabilitatea întreprinderilor de egrenare, care erau necesare a fi avute în vedere pentru evaluarea profitabilității acestei culturi” și în care Curții nu i s-a permis „să stabilească dacă legislativul comunitar [a fost] capabil, fără a depăși limitele libertății largi de care dispune în materie, să ajungă la concluzia că fixarea valorii ajutorului special pentru bumbac la 35% din ajutorul total existent în temeiul schemei de sprijin anterioare ar fi suficientă pentru a garanta obiectivul stabilit în considerentul 5 din preambulul la Regulamentul (CE) nr. 864/2004”, respectiv pentru a asigura profitabilitatea și, astfel, continuarea acelei culturi, un obiectiv care îl reflectă pe cel prevăzut la alineatul (2) din Protocolul nr. 4. De asemenea, Curtea a ordonat ca efectele anulării să fie suspendate până la adoptarea, într-o perioadă de timp rezonabilă, a unui nou regulament.

(2) Prin hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene din 7 septembrie 2006 în cauza C-310/04 , capitolul 10a din titlul IV al Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 a fost anulat pentru încălcarea principiului proporționalității, în special cu trimitere la situația în care „Consiliul, autorul Regulamentului (CE) nr. 864/2004, nu a arătat în fața Curții că la adoptarea noii scheme de sprijin pentru bumbac stabilită prin regulamentul respectiv își exercită de fapt libertatea, respectiv luarea în considerare a tuturor factorilor și împrejurărilor importante în cauză, inclusiv a tuturor costurilor cu forța de muncă legate de cultivarea bumbacului și de viabilitatea întreprinderilor de egrenare, care erau necesare a fi avute în vedere pentru evaluarea profitabilității acestei culturi” și în care Curții nu i s-a permis „să stabilească dacă legislativul comunitar [a fost] capabil, fără a depăși limitele libertății largi de care dispune în materie, să ajungă la concluzia că fixarea valorii ajutorului special pentru bumbac la 35% din ajutorul total existent în temeiul schemei de sprijin anterioare ar fi suficientă pentru a garanta obiectivul stabilit în considerentul 5 din preambulul la Regulamentul (CE) nr. 864/2004, respectiv că suma corespunzătoare ajutorului special pentru bumbac trebuie calculată astfel încât să se garanteze condiții economice care să permită continuarea activităților în regiunile propice pentru cultura respectivă și să se evite, astfel, înlocuirea sa cu alte culturi.

Justificare

En el punto 100 de la Sentencia C-310/04 se recoge el literal propuesto, y expresa el término exacto de la concreción del objetivo del Protocolo. Es un hecho que el régimen en vigor ha provocado en España un descenso del 30% de la superficie sembrada de algodón, y que por tanto se ha producido la sustitución del algodón por otros cultivos al dejar de ser rentable la siembra con el importe de la ayuda especifica fijada en el 35%. Por tanto, los instrumentos propuestos (65% de ayuda desacoplada y 35% acoplada) no garantizan que se evite su sustitución por otros cultivos, que es el objetivo de este régimen de ayudas No se trata, de mantener cualquier nivel de ayuda especifica, sino aquel que permita mantener la superficie en cultivo.

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3

Text propus de Comisie

Amendamentul

(3) Trebuie adoptată o nouă schemă privind ajutorul special pentru bumbac în conformitate cu hotărârea Curții în cauza C-310/04.

(3) (3) Trebuie adoptat un nou regim privind ajutorul special pentru bumbac, în conformitate cu hotărârea Curții în cauza C-310/04, regim care, așa cum este descris atât în sentința Curții, cât și în obiectivul stabilit la considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 864/2004, ar trebui să asigure o rentabilitate care să permită continuarea cultivării durabile a bumbacului.

Justificare

Il convient une fois encore de souligner la nécessité, pour la nouvelle proposition de règlement, de garantir la rentabilité et la durabilité de la culture du coton.

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3a (nou)

Text propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Cultura bumbacului se realizează în special în regiuni al căror PIB este între cele mai reduse din Uniunea Europeană, cu o economie strâns legată de activitățile agricole. În aceste regiuni, cultura bumbacului și industria de egrenare care decurge din aceasta constituie principalele surse de venit și locuri de muncă, reprezentând, în unele cazuri, mai mult de 80 % din activitățile desfășurate în regiunile respective. În plus, din punct de vedere agronomic, în unele regiuni condițiile pedologice sunt de o asemenea natură încât nu se poate folosi nicio cultură alternativă pe termen scurt.

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3b (nou)

Text propus de Comisie

Amendamentul

(3b) Regimul de ajutoare pentru bumbac în vigoare se caracterizează prin specificitatea acestuia. Acest regim are la bază Tratatele de aderare ale Greciei, Spaniei și Portugaliei și prevede, printre obiectivele sale, susținerea producției de bumbac în anumite regiuni ale Comunității, dependente în prezent de această cultură, asigurarea unui venit echitabil producătorilor în cauză și stabilizarea pieței.

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 4

Text propus de Comisie

Amendamentul

(4) Noua schemă ar trebui să îndeplinească obiectivele stabilite în alineatul (2) din Protocolul nr. 4 privind bumbacul anexat la Actul de aderare a Greciei („Protocolul 4”) de a sprijini producția de bumbac în regiunile comunitare în care aceasta este importantă pentru economia agricolă, de a permite producătorilor în cauză să câștige un venit echitabil și de a stabiliza piața prin îmbunătățiri structurale la nivelul ofertei și al comercializării.

(4) Noul regim ar trebui să îndeplinească obiectivele stabilite în alineatul (2) din Protocolul nr. 4 privind bumbacul anexat la Actul de aderare a Greciei („Protocolul 4”) de a susține producția de bumbac în regiunile comunitare în care aceasta este importantă pentru economia agricolă și structura socială, de a asigura un venit echitabil producătorilor în cauză și de a stabiliza piața prin îmbunătățiri structurale la nivelul ofertei și al comercializării.

Justificare

Además de los aspectos económicos que son de gran importancia, el algodón es en muchos casos un cultivo muy extendido en ciertas zonas rurales en las que tiene una notable relevancia para el mantenimiento del tejido social de la zona. Por lo que el abandono del cultivo en dichas zonas, así como la imposibilidad de introducir otro cultivo en la rotación, podría causar una desintegración de la estructura social de dichas zonas. Se justifica además en que los términos propuestos en la enmienda son los términos exactos que figuran en el Protocolo y se considera que los propuestos por la Comisión minusvaloran las verdaderas intenciones del Protocolo. No es lo mismo apoyar que sostener.

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5

Text propus de Comisie

Amendamentul

(5) Ar trebui luate în considerare toate aspectele și împrejurările relevante aparținând situației specifice a sectorului bumbacului, inclusiv toate elementele necesare evaluării profitabilității acelei culturi. În acest sens, a fost lansat un proces de evaluare și consultare: au fost efectuate două studii privind impactul socioeconomic și asupra mediului în cazul sectorului comunitar al bumbacului al viitoarei scheme de sprijin pentru bumbac și s-au organizat seminarii și o consultare pe internet cu părțile interesate.

(5) Ar trebui luate în considerare toate aspectele și împrejurările relevante aparținând situației specifice a sectorului bumbacului, inclusiv toate elementele necesare evaluării profitabilității acelei culturi. Bumbacul este cultivat în regiuni care pot beneficia în continuare de obiectivul privind convergența pentru perioada 2007-2013, care au o economie eminamente agricolă și alternative reduse privind culturile. În plus, în aceste zone, cultivarea pământului și agroindustria asociată acesteia reprezintă surse importante de locuri de muncă și venituri. A fost, deci, lansat un proces de evaluare și de consultare: au fost efectuate două studii privind impactul socioeconomic și asupra mediului în cazul sectorului comunitar al bumbacului al viitorului regim de ajutoare pentru bumbac și s-au organizat seminarii și o consultare pe internet cu părțile interesate.

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 6

Text propus de Comisie

Amendamentul

(6) Decuplarea sprijinului direct acordat producătorului și introducerea schemei de plată unică sunt elemente esențiale în procesul de reformă a politicii agricole comune (PAC) al cărei obiectiv este trecerea de la o politică de sprijinire a prețului și a producției la o politică de sprijinire a veniturilor agricultorilor. Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a introdus aceste elemente pentru mai multe produse agricole.

(6) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a introdus decuplarea ajutoarelor directe pentru producători și regimul plații unice pentru o serie de produse agricole.

Justificare

Este fue el texto que se propuso en el informe del PE en la reforma de 2003. La propuesta de la Comisión considera la disociación de las ayudas como un elemento fundamental del proceso de reforma de la PAC, pero ello no puede suponer la desaparición de un cultivo como el algodón, tan importante para la economía de las zonas productoras. Es cierto que la disociación se ha establecido en muchos sectores, pero también lo es que en otros muchos no se ha hecho y además no tenían un protocolo específico de ayuda. El caso más reciente es el lino y el cáñamo en el que para asegurar su aprovechamiento como fibra textil, se mantiene la ayuda acoplada a la producción y una ayuda especifica a la industria para la transformación. Este régimen que debía haberse reformado en 2003 esta siendo prorrogado desde entonces y la última vez ha sido hace dos semanas, para 2009.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 8

Text propus de Comisie

Amendamentul

(8) O integrare completă în schema de plată unică a schemei de sprijin din sectorul bumbacului ar putea genera un risc semnificativ de dezorganizare a producției pentru regiunile producătoare de bumbac din Comunitate. Prin urmare, o parte a sprijinului ar trebui să continue să fie legată de cultivarea bumbacului printr-un ajutor special pentru fiecare hectar eligibil. Valoarea acestuia ar trebui calculată astfel încât să se respecte obiectivele stabilite la alineatul (2) din Protocolul 4, integrând în același timp schema pentru bumbac în procesul general de reformă și simplificare a PAC. În acest sens, având în vedere evaluarea efectuată, este justificat ca valoarea totală a ajutorului disponibil pentru fiecare hectar pentru fiecare stat membru în cauză să fie stabilită la 35% din cota națională a ajutorului care se acorda în mod indirect producătorilor. O asemenea rată permite sectorului bumbacului să se îndrepte spre o viabilitate pe termen lung, promovează dezvoltarea durabilă a regiunilor producătoare de bumbac și asigură un venit echitabil agricultorilor.

(8) O integrare completă în schema de plată unică a regimului de ajutoare pentru sectorul bumbacului ar putea genera un risc semnificativ de dezorganizare a producției pentru regiunile producătoare de bumbac din Comunitate. Prin urmare, o parte a sprijinului ar trebui să continue să fie legată de cultivarea bumbacului printr-un ajutor special pentru fiecare hectar eligibil. Valoarea acestuia ar trebui calculată astfel încât să se respecte obiectivele stabilite la alineatul (2) din Protocolul 4, integrând în același timp schema pentru bumbac în procesul general de reformă și simplificare a PAC. În acest sens, având în vedere evaluarea efectuată, este justificat ca valoarea totală a ajutorului disponibil pentru fiecare hectar pentru fiecare stat membru în cauză să fie stabilită în funcție de dorințele exprimate de statul membru respectiv, dar să nu fie mai mică de 35% din cota națională a ajutorului care se acorda în mod indirect producătorilor în cadrul subsidiarității. O asemenea rată permite sectorului bumbacului să se îndrepte spre o viabilitate pe termen lung, promovează dezvoltarea durabilă a regiunilor producătoare de bumbac și asigură un venit echitabil agricultorilor.

Justificare

Dans la mesure où les États membres estiment que la viabilité de leurs usines d'égrenage dépend du montant de l'aide couplée, il convient qu'ils puissent choisir un pourcentage différent de l'aide couplée, lequel ne doit toutefois pas être inférieur à 35 %.

Amendamentul  9

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 9

Text propus de Comisie

Amendamentul

(9) Restul de 65% din cota națională de ajutor care se acorda în mod indirect producătorilor ar trebui să fie disponibil pentru schema de plată unică.

(9) Procentul rămas din cota națională de ajutor care se acorda în mod indirect producătorilor, care ar fi între 20 % și 65 %, ar trebui să fie destinat regimului de plată unică.

Justificare

Dans la mesure où les États membres estiment que la viabilité du secteur dépend du pourcentage de l'aide non couplée, ils devraient pouvoir choisir un autre pourcentage distinct du paiement unique, qui ne pourrait pas être supérieur à 65% ni inférieur à 20%.

Amendamentul  10

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 10

Text propus de Comisie

Amendamentul

(10) Din motive ecologice, ar trebui stabilită o suprafață de bază pentru fiecare stat membru pentru a limita suprafețele cultivate cu bumbac. În plus, suprafețele eligibile ar trebui limitate la cele autorizate de statele membre.

(10) Ar trebui stabilită o suprafață cultivabilă de bază pentru fiecare stat membru, acordând prioritate regiunilor în care această cultură este praticată în mod tradițional, care să garanteze supraviețuirea culturii bumbacului în zonele în care această producție are o importanță deosebită pentru economia agricolă. În plus, suprafețele eligibile ar trebui limitate la cele autorizate de statele membre.

Justificare

La protection de l'environnement ne devrait pas être invoquée comme argument pour réduire la superficie ensemencée en coton puisqu'une partie importante de cette culture s'inscrit désormais dans des systèmes respectueux de l'environnement, comme la production intégrée. D'autres raisons importantes, comme des raisons budgétaires, peuvent par ailleurs être invoquées pour limiter ces superficies.

Amendamentul  11

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 10a (nou)

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Amploarea și, prin extensie, valoarea ajutorului cuplat acordat producătorilor ar trebui adaptate caracteristicilor situației existente, respectând neutralitatea financiară a sectorului.

Justificare

Il est souhaitable de s'adapter aux données de la situation existante dans le secteur, afin de ne pas porter préjudice aux agriculteurs et d'éviter que les ressources relevant du secteur de la culture du coton ne soient perdues.

Amendamentul  12

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 10b (nou)

Text propus de Comisie

Amendamentul

(10b) Având în vedere că există un număr redus de soluții de substituire a culturii bumbacului, este necesar să fie prevăzute mecanisme de sprijin care să garanteze rentabilitatea culturii și continuarea acesteia în regiunile producătoare din Uniunea Europeană. De aceea ar fi oportun să se acorde statelor membre posibilitatea de a mări ajutoarele nedecuplate atunci când terenul cultivat este mai mic decât suprafața de producție de bază, respectând principiul neutralității financiare și stabilind un plafon pentru ajutorul acordat producătorului.

Amendamentul  13

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 11

Text propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a răspunde necesităților sectorului de egrenare, eligibilitatea pentru ajutor ar trebui corelată cu o calitate minimă a bumbacului recoltat efectiv.

(11) În conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre ar trebui să stabilească nivelul ajutoarelor cuplate între limitele menționate anterior și, în același timp, să stabilească un nivel minim de calitate a bumbacului recoltat efectiv, pe care agricultorii trebuie să-l respecte pentru a avea acces la acest ajutor.

Justificare

Pour garantir le maintien de la culture du coton et l'approvisionnement de l'industrie de l'égrenage en coton de qualité, il est nécessaire d'autoriser els États membres à fixer le niveau de l'aide couplée ainsi que les caractéristiques de qualité que les agriculteurs doivent obtenir pour pouvoir percevoir ces aides. Si cette possibilité est refusée aux États membres, l'obligation de récolter les parcelles de coton se traduira simplement par une diminution de la rentabilité des exploitations.

Amendamentul  14

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 11a (nou)

Text propus de Comisie

Amendamentul

(11a) Având în vedere tendința de scădere a producției de bumbac în statele membre, industria de egrenare a intreat deja într-un proces de restructurare care ar trebui să fie însoțit de măsuri de sprijin adecvate pentru a permite o tranziție lină a unităților obligate să își reorienteze activitatea de producție. În acest sens, ar fi util să se creeze un fond de restructurare finanțat din bugetul organizării comune a pieței bumbacului.

Amendamentul  15

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12a (nou)

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Este, astfel, important să se poată adopta măsuri de sprijin care să permită creșterea competitivității. Aceste măsuri ar trebui să fie definite și finanțate de Comunitate. Ar trebui lăsată la latitudinea statelor membre alegerea măsurilor pe care le consideră eficace și adaptate la specificitățile regiunilor lor și integrarea acestora în programele lor naționale de sprijin.

Justificare

L'instauration d'une "enveloppe nationale" qui comprendra des actions dont les États membres pourront choisir celles qu'ils jugent les plus efficaces, sur le modèle de l'OCM du vin et de l'OCM des fruits et légumes, apparaît comme une nécessité si l'on veut soutenir la compétitivité de la production communautaire de coton.

Amendamentul  16

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12b (nou)

Text propus de Comisie

Amendamentul

(12b) Programele naționale de sprijin ar trebui să fie finanțate în special din fondurile transferate în conformitate cu articolul 69 din regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și din fondurile neabsorbite destinate ajutoarelor nedecuplate.

Justificare

L'article 69 permet déjà le financement de certaines mesures d'amélioration de la qualité et de modernisation des productions, c'est pourquoi il pourrait être utilisé pour couvrir les programmes nationaux proposés par le rapporteur.

Amendamentul  17

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12c (nou)

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c) Finanțarea programelor naționale de sprijin ar trebui asigurată printr-un procent din ajutorul cuplat, precum și prin creditele care, ca urmare a reducerii suprafețelor cultivate sub pragul suprafeței de bază, nu vor fi absorbite de ajutorul cuplat, astfel încât să fie menținută neutralitatea financiară a sectorului.

Justificare

Le financement de l'"enveloppe nationale" ne doit pas grever le budget communautaire mais provenir d'économies réalisées dans le secteur.

Amendamentul  18

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12d (nou)

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

(12d) Printre măsurile considerate ca intrând în sfera programelor naționale de sprijin se numără măsurile de restructurare a soiurilor și de modernizare a metodelor de cultivare în vederea creșterii competitivității sectorului bumbacului, a sprijinului pentru metodele de cultivare ecologice, a gradului de promovare a cercetărilor concentrate pe crearea de soiuri mai bune din punct de vedere calitativ, precum și acțiuni de promovare și măsuri de modernizare a uzinelor de egrenare.

Justificare

La liste des mesures qui peuvent être financées par l'"enveloppe nationale" doit prévoir des actions destinées à renforcer la viabilité et la compétitivité de la production communautaire de coton.

Amendamentul  19

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12e (nou)

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

(12e) Pentru încurajarea producției de bumbac de înaltă calitate ar trebui instituită o primă pentru calitate în cadrul programelor naționale de sprijin. Această primă ar trebui să vizeze finanțarea măsurii de îmbunătățire a calității bumbacului și ar trebui acordată producătorilor care obțin un produs de o calitate excepțională, în conformitate cu criteriile stabilite de statul membru respectiv, în vederea îmbunătățirii calității producției și creșterii competitivității bumbacului comunitar.

Justificare

L'aide à la production de coton de qualité pourra être financée par une "enveloppe nationale" qui prendra en considération et récompensera les efforts déployés par les producteurs.

Amendamentul  20

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12f (nou)

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

(12f) Pe baza Regulamentului (CE) nr. 864/2004, în curs de abrogare, s-a propus ca suma de 22 000 000 EUR (care reprezintă 2,74% din ajutoare) să intre de acum înainte în sfera celui de-al doilea pilon și să se axeze pe restructurarea regiunilor producătoare de bumbac. Pentru a da o utilizare optimă creditelor destinate acestui sector, ar fi indicat să se reporteze această sumă în cadrul primului pilon și să se includă în finanțarea programelor naționale de sprijin.

 

 

Justificare

Le montant de 22 millions d'euros provient du premier pilier et il convient qu'il persiste à relever de ce pilier, afin que le meilleur parti puisse être tiré de ce montant via les programmes nationaux d'appui.

Amendamentul  21

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 13a (nou)

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Dispozițiile referitoare la bumbac ar trebui să rămână în vigoare până în 2013.

Justificare

Le nouveau régime d'aide au coton ne devra faire l'objet d'aucune autre révision d'ici 2010, ainsi que le prévoit l'article 155, point a), du règlement (CE) n° 1782/2003. Les producteurs communautaires de coton doivent pouvoir compter sur un cadre réglementaire stable pour être en mesure de programmer leurs activités.

Amendamentul  22

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 13b (nou)

Text propus de Comisie

Amendamentul

(13b) De la aplicarea reformei pentru sectorul bumbacului, adoptată în 2004 și declarată nulă de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene (cauza C-310/04), producția a scăzut considerabil, ceea ce a provocat daune economice tuturor părților implicate, daune care ar trebui evaluate în mod corespunzător în vederea acordării de despăgubiri pentru pierderile înregistrate.

Amendamentul  23

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 13c (nou)

Text propus de Comisie

Amendamentul

(13c) În vederea facilitării tranziției de la regimul anterior de ajutoare pentru bumbac la cel instituit prin prezentul regulament, este necesară adoptarea de măsuri pentru restructurarea sectorului de egrenare.

Justificare

Même si l'on parvient à une amélioration des coefficients de l'aide couplée, il est évident que l'on ne retrouvera pas les niveaux de production antérieurs à la réforme entrée en vigueur en 2006. La reconnaissance, par la Commission, des dommages causés à l'industrie et la nécessité d'adapter la capacité d'égrenage à la nouvelle situation rendent nécessaire, et juste, l'adoption de mesures spécifiques pour la restructuration de l'industrie, à l'instar des mécanismes qui ont été prévus dans le secteur du sucre, de la pêche, etc.

Amendamentul  24

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 110a – alineatul 1a (nou)

 

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

Un procent din ajutoare poate fi alocat pentru adoptarea de măsuri în vederea promovării durabilității sectorului, pe baza unor programe specializate, în conformitate cu regimurile naționale prezentate de statele membre producătoare și aprobate prin procedura comitetului de gestionare. Aceste programe pot include politici de gestionare și de prevenire a crizelor, precum și măsuri de sporire a durabilității sectorului care nu sunt acoperite de dezvoltarea rurală.

Justificare

La clause visée au protocole n° 4 de l'Acte d'adhésion de la Grèce à l'UE justifie l'adoption de mesures spécifiques dans le secteur du coton, propres à contribuer à une sauvegarde durable de la production, compte tenu de l'importance que revêt ce secteur pour certaines régions de l'UE.

Amendamentul  25

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 110b – alineatul 2a (nou)

 

Text propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Statele membre producătoare pot stabili condiții suplimentare privind semănarea, cultivarea, recoltarea și livrarea către industria de egrenare, în vederea menținerii culturii bumbacului în zonele sale de producție și pentru a evita înlocuirea sa cu alte culturi.

Justificare

Le présent amendement introduit la condition nécessaire permettant l'application de la subsidiarité dans l'État membre qui en éprouve le besoin.

Amendamentul  26

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Article 110c – alineatul 1 – liniuța 2

 

Text propus de Comisie

Amendamentul

– Grecia: 370.000 ha,

– Grecia: 270.000 ha,

Justificare

Si l'on tient compte de la future réduction de la culture du coton en Grèce, il est nécessaire de fixer la superficie de base à 270 000 hectares et d'adapter le montant de l'aide en conséquence.

Amendamentul  27

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 110c – alineatul 2 – liniuța 2

 

Text propus de Comisie

Amendamentul

– Grecia: 594 EUR pentru 300 000 ha, respectiv 342,85 EUR pentru restul de 70 000 ha,

– Grecia: începând cu 750 EUR,

Justificare

Si l'on tient compte de la future réduction de la culture du coton en Grèce, il est nécessaire de fixer la superficie de base à 270 000 hectares et d'adapter le montant de l'aide en conséquence.

Amendamentul  28

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 110c – alineatul 3

 

Text propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care într-un stat membru, pe parcursul unui an, suprafața de bumbac eligibilă pentru ajutor depășește suprafața de bază stabilită în alineatul (1), ajutorul prevăzut la alineatul (2) pentru statul membru respectiv se reduce proporțional cu depășirea suprafeței de bază.

(3) În cazul în care într-un stat membru, pe parcursul unui an, suprafața de bumbac eligibilă pentru ajutor depășește suprafața de bază stabilită în alineatul (1), ajutorul prevăzut la alineatul (2) pentru statul membru respectiv se reduce proporțional cu depășirea suprafeței de bază.

Totuși, în ceea ce privește Grecia, reducerea proporțională se aplică cuantumului ajutorului stabilit pentru cele 70 000 ha care constituie suprafața națională de bază, pentru a se respecta suma globală de 202,2 milioane EUR.

 

Justificare

Si l'on tient compte du fait que, dans le cas de la Grèce, un montant unique par hectare est fixé pour l'ensemble de l'étendue de base, il n'apparaît pas nécessaire que le texte du règlement en fasse état.

Amendamentul  29

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 110c – alineatul 3a (nou)

 

Text propus de Comisie

Amendamentul

(3a) În cazul în care într-un stat membru suprafața de bumbac eligibilă pentru ajutor este inferioară suprafeței de bază stabilite la alineatul (1), ajutorul prevăzut la alineatul (2) pentru respectivul stat membru se majorează proporțional cu suprafața de bază neacoperită, până la un plafon care se stabilește prin procedura prevăzută la articolul 144. Orice economie care rezultă în urma unei reduceri a producției este destinată programelor naționale de sprijin.

Justificare

La révision du régime du secteur du coton devrait servir à améliorer le niveau de rentabilité des producteurs communautaires dans les limites établies conformément au principe de neutralité budgétaire. À cette fin, il est proposé d'augmenter les aides couplées au cas où la superficie garantie n'est pas atteinte. Le montant des aides serait toutefois limité par le Comité de gestion mais toute économie réalisée en raison de la réduction de la superficie cultivée devra être réinvestie dans l'OCM du coton.

Amendamentul  30

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 110d – alineatul 1 – liniuța 5a (nouă)

 

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

– măsurile de gestionare a crizelor de pe piață.

Amendamentul  31

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 110ea (nou) – alineatul 1 (nou)

 

Text propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 110ea

 

Programe naționale de sprijin

 

(1) Se instituie programe naționale de sprijin în vederea creșterii competitivității. Măsurile eligibile sunt definite și finanțate de Comunitate. Statele membre aleg pachetul de măsuri pe care le consideră eficace, în funcție de caracteristicile regiunilor respective. Respectivul pachet de măsuri ar putea să cuprindă și un fond de restructurare a industriei de egrenare.

Amendamentul  32

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 110ea (nou) – alineatul 2 (nou)

 

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

(2) Programele naționale de sprijin sunt finanțate pe baza unui procentaj de bază minim reprezentând 1% din valoarea totală a ajutorului cuplat. La această sumă se adăugă creditele neabsorbite prin intermediul ajutorului cuplat din cauza reducerii suprafețelor cultivate sub pragul suprafeței de bază a fiecărui stat membru.

Justificare

Le financement de l'enveloppe nationale s'effectuera par la retenue d'un pourcentage de l'aide couplée, ainsi que par les crédits non utilisés relevant de l'aide couplée et découlant de la réduction constante, dans chaque État membre, de l'étendue des superficies affectées à la culture du coton, en-dessous du seuil de l'étendue de base.

Amendamentul  33

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 110ea (nou) – alineatul 3 (nou)

 

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

(3) În programele naționale de sprijin este cuprinsă suma care era destinată restructurării regiunilor producătoare de bumbac, care se ridică la 22 000 000 EUR (adică 2,74% din ajutoare) și care fusese transferată în cadrul celui de-al doilea pilon.

Justificare

Le montant de 22 millions d'euros provient du premier pilier et il convient qu'il persiste à relever de ce pilier, afin que le meilleur parti puisse être tiré de ce montant à travers les programmes nationaux d'appui. Sur la base du règlement (CE) n° 864/2004, en voie d'abrogation, il a été proposé de transférer ce montant sous le second pilier.

Amendamentul  34

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 110ea (nou) – alineatul 4 (nou)

 

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

(4) La libera alegere a statului membru se pot finanța, în cadrul programelor naționale de sprijin, acțiuni menite să contracareze repercusiunile unei eventuale scăderi a producției și să restructureze soiurile, precum și acțiuni de modernizare a metodelor de cultivare în vederea creșterii competitivității produsului. Se acordă sprijin metodelor de cultivare ecologice, pentru a permite gestionarea mai rațională a resurselor hidrologice și reducerea la minim a utilizării produselor fitosanitare; se încurajează cercetarea axată pe crearea de soiuri mai bune din punct de vedere calitativ și, în același timp, se acordă o atenție deosebită restructurării și modernizării uzinelor de egrenare. Statele membre pot acorda o primă de calitate producătorilor care obțin un produs de o calitate excepțională, în conformitate cu criteriile stabilite de statele membre.

Justificare

La liste des mesures qui peuvent être financées par l'"enveloppe nationale" doit prévoir des actions destinées à renforcer la viabilité et la compétitivité de la production communautaire de coton. Pourra notamment faire l'objet d'un financement la production d'un coton de qualité, qui récompensera les efforts déployés par les producteurs, et l'accent sera mis sur la dimension environnementale de la culture.

Amendamentul  35

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 110ea (nou) – alineatul 5 (nou)

 

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

(5) Programele naționale de sprijin pot prevedea finanțarea politicilor de prevedere, diminuare și combatere a efectelor schimbărilor climatice asupra regiunilor producătoare de bumbac.

Amendamentul  36

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 143d

 

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Articolul 143d se elimină.

Justificare

Le montant de 22 millions d'euros, qui correspond à 2,74 % des aides, provient du premier pilier et il convient qu'il persiste à relever de ce pilier, afin que le meilleur parti puisse être tiré de ce montant via les programmes nationaux d'appui.

Amendamentul  37

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 155a

 

Text propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 155a se înlocuiește cu următorul text:

 

„Comisia transmite Consiliului, până cel târziu la 31 decembrie 2009, un raport referitor la punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește [...] uleiul de măsline, măslinele de masă și livezile de măslini, tutunul și hameiul. Raportul va fi însoțit, atunci când este cazul, de propuneri corespunzătoare.

 

Dispozițiile prezentului regulament referitoare la bumbac rămân în vigoare până în 2013.”

Justificare

Le nouveau régime d'aide au coton ne devra faire l'objet d'aucune autre révision d'ici 2010, ainsi que le prévoit l'article 155, point a), du règlement (CE) n° 1782/2003. Les producteurs communautaires de coton doivent pouvoir compter sur un cadre réglementaire stable pour être en mesure de programmer leurs activités.

EXPUNERE DE MOTIVE

Le régime communautaire d'aide au coton

Le secteur du coton revêt une grande importance socio-économique pour certaines régions de l'UE, notamment en Grèce et en Espagne. La taille des exploitations de production de coton a beau être restreinte (4,5 ha en Grèce et 11 ha en Espagne), le coton n'en représente pas moins, respectivement, 9 % et 1,3 % de la production agricole globale de la Grèce et de l'Espagne (données de 2005). Le revenu des producteurs, satisfaisant selon les données actuelles, permet la survie d'un nombre notable de petites et moyennes exploitations (79 700 en Grèce et 9 500 en Espagne) ainsi que le maintien d'un certain nombre d'usines d'égrenage (73 en Grèce et 29 en Espagne).

Le régime communautaire d'aide au coton a été instauré en 1981, par le protocole n° 4 de l'acte d'adhésion de la Grèce à la CEE, puis élargi en 1986 avec l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Son objectif était de "soutenir la production de coton dans les régions de la Communauté où elle est importante pour l'économie agricole, permettre un revenu équitable aux producteurs concernés et stabiliser le marché par l'amélioration des structures au niveau de l'offre et de la mise en marché".

Le régime initial prévoyait l'octroi d'une aide compensatoire aux transformateurs, lesquels versaient un prix minimal aux producteurs de coton. Le montant des aides dépendait du prix du coton sur les marchés internationaux.

La réforme de la politique agricole commune, entamée en 2003, reposait sur le principe d'un soutien aux revenus des agriculteurs par des aides et des mesures découplées de la production (règlement (CE)1782/2003), afin de renforcer la compétitivité de la production communautaire tout en visant à la stabilisation des revenus agricoles. Afin d'harmoniser le secteur du coton avec les autres organisations communes du marché, il a été décidé de mettre en œuvre, à partir de 2006, un nouveau régime qui comprendrait une aide aux revenus découplée de la production ainsi qu'un soutien spécifique basé sur la superficie, ces deux aides devant être versées directement aux producteurs.

L'Espagne a saisi la Cour européenne de justice en estimant que cette réforme n'avait été précédée d'aucune étude d'impact, que les coûts directs du travail n'avaient pas été pris en considération et que les répercussions de la réforme sur l'industrie de l'égrenage n'avaient pas été prises en compte. À travers l'arrêt C-310/04, la CJCE a donné raison à l'Espagne et a annulé la mise en œuvre du nouveau régime d'aide au coton.

La proposition de la Commission

Les principaux éléments de la proposition de la Commission sont les suivants:

-  Maintien du paiement unique dans un pourcentage de 65 % et de l'aide couplée dans un pourcentage de 35 %, comme cela était prévu dans la réforme initiale de 2004.

-  Maintien, également, de la superficie maximale à 450 597 ha, dont 370 000 ha en Grèce et 70 000 en Espagne, 360 ha au Portugal et 10 237 en Bulgarie, après le récent élargissement de l'UE.

-  Maintien de l'obligation faite aux producteurs de se conformer aux critères de conditionnalité, condition préalable s'ils veulent prétendre à l'aide couplée, et ce en vue d'encourager une production de coton plus respectueuse de l'environnement.

-  Obligation faite aux producteurs de récolter le coton s'ils veulent percevoir l'aide couplée, lequel devra répondre à certaines normes minimales de qualité.

-  Renforcement proposé des organisations interprofessionnelles, afin que celles-ci puissent contribuer plus efficacement à des actions de soutien du secteur. Les producteurs membres de ces organisations toucheront une aide complémentaire d'un montant de 3 euros par hectare (au lieu de 10 euros par hectare comme le prévoyait la précédente réforme).

-  Le reste du montant collecté sur les 7 euros par hectare, d'un montant global de 3 millions d'euros, sera destiné à couvrir des actions de promotion et d'information.

-  Maintien du transfert financier d'un montant de 22 millions d'euros par an, au titre de la restructuration des régions productrices de coton.

-  Création proposée d'un "label d'origine" visant à promouvoir le coton communautaire.

-  Enfin, la Commission s'engage à examiner la possibilité d'étendre au coton le champ d'application du règlement (CE) n° 510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine, et d'inscrire ce produit sur la liste des produits pouvant faire l'objet de mesures d'information et de promotion.

La proposition est financièrement neutre et repose sur le principe de subsidiarité, dans la mesure où elle s'en remet à la compétence des États membres pour ce qui est de l'adoption des superficies affectées à la production de coton, du choix des variétés, des organisations interprofessionnelles, de la répartition des droits à une aide et de la fixation des règles environnementales.

Évaluation de la proposition de la Commission

Bien que la Cour de justice ait invalidé la réforme du régime du coton (décision C‑310/04), la nouvelle proposition de la Commission est quasiment identique à la précédente. Il s'avère donc que la Commission européenne s'est simplement contentée d'une procédure formelle touchant à la rédaction des études d'impact, sans prendre en considération, comme elle l'aurait dû, les graves répercussions que l'adoption du nouveau régime est appelée à avoir. Il n'est d'ailleurs pas étonnant qu'un an, à peine, après la mise en œuvre de la réforme de l'OCM du coton, la production dans ce secteur ait accusé une baisse de l'ordre de 20 % en Grèce et de plus de 50 % en Espagne. Le nombre des exploitations agricoles a baissé de 11 % en Grèce et de 25 % en Espagne. En ce qui concerne les usines d'égrenage, un grand nombre d'entre elles sont confrontées à l'éventualité de devoir fermer leurs portes, dans la mesure où leur fonctionnement n'est plus viable. Les éléments qui précèdent amènent à conclure que les réserves exprimées lors de la réforme de 2004, concernant l'efficacité du nouveau règlement, se sont, beaucoup plus vite que prévu, révélées fondées.

À l'examen de la proposition, nous constatons que la condition proposée de n'octroyer l'aide couplée que dans la mesure où il est procédé à la récolte du produit est un pas dans la bonne direction, de même que l'instauration d'un label de qualité en vue de promouvoir le coton communautaire.

Votre rapporteur souhaiterait également souligner qu'il est nécessaire de voir se traduire rapidement dans les faits l'engagement pris par la Commission d'examiner l'inscription éventuelle du coton parmi les produits relevant du champ d'application (CE) n° 510/2006, concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, ainsi que sur la liste des produits éligibles à des mesures d'information et de promotion.

Propositions du rapporteur

Le rapporteur estime que la décision de la Cour européenne de justice offre l'opportunité de procéder, dans toute la mesure du possible, à des corrections efficaces, au bénéfice de la production communautaire de coton.

C'est ainsi que, concrètement, votre rapporteur propose:

–  de maintenir la neutralité financière de la proposition quant à l'aide couplée, ce qui implique le dégagement de 202,2 millions d'euros pour la Grèce et de 72,73 millions d'euros pour l'Espagne. Compte tenu de la réduction probable de l'étendue des superficies cultivées, la superficie de base pourrait être revue à la baisse, de 370 000 ha à 270 000 ha pour la Grèce, le montant de l'aide couplée s'élevant dès lors à 750 euros par hectare. Dans le cas de l'Espagne, la superficie de base pourrait également être revue en conséquence (de 70 000 ha à 50 000 ha), à laquelle correspondrait une aide couplée d'un montant de 1 450 euros par hectare;

–  d'offrir aux États membres la possibilité, en se fondant sur le principe de subsidiarité, et pour autant qu'ils le jugent nécessaire pour la viabilité de leurs usines d'égrenage, d'opter librement pour un pourcentage plus élevé de l'aide couplée, dont le montant ne devra toutefois pas être inférieur à 35 %;

–  de créer une "enveloppe nationale" destinée à surmonter les divers problèmes que connaît le secteur du coton, lequel sera financé par un pourcentage minimal (de base) de 1 % sur le montant global de l'aide couplée au coton dans tous les États membres, moyennant un ajustement proportionnel de l'aide par hectare. Les actions ainsi financées au titre de cette enveloppe nationale pourront, au choix de l'État membre, recouvrir des mesures visant à surmonter les répercussions d'une baisse éventuelle de la production, promouvoir une restructuration des variétés et moderniser la culture afin de renforcer la compétitivité du produit, soutenir des méthodes de culture respectueuses de l'environnement en vue de garantir une gestion plus rationnelle des ressources hydriques et minimiser l'utilisation des produits phytosanitaires, encourager la recherche en vue de permettre la mise au point de variétés améliorées sur le plan qualitatif, soutenir la restructuration et la modernisation des usines d'égrenage, etc.;

–  que, compte tenu du fait que l'existence de graves problèmes dans le secteur (essentiellement sur le plan de la compétitivité) pourrait se traduire par une réduction, au-delà des limites fixées pour les divers États membres, de l'étendue des superficies cultivées, les crédits non absorbés au titre de l'aide couplée soient transférés dans l'enveloppe nationale, pour contribuer à surmonter les problèmes précités;

–  d'inclure dans l'enveloppe nationale les fonds destinés à la restructuration des régions productrices de coton, d'un montant de 22 millions d'euros (qui correspond à 2,74 % des aides) et qui n'auraient pas dû être transférés sous le second pilier;

–  qu'une partie des crédits de l'enveloppe nationale soit octroyée aux producteurs élaborant un produit de qualité, sur la base de critères précis, à titre de prime à la qualité, en vue d'améliorer la compétitivité du coton communautaire;

–  que les décisions du Conseil relatives à l'OCM du coton demeurent en vigueur jusqu'en 2013, et non jusqu'en 2010, comme le prévoit le règlement n° 1782/2003.

Conclusions

La sauvegarde d'un secteur prospère de l'agriculture communautaire comme celui que constitue la culture du coton, revêt un caractère de nécessité impérieuse, et nous ne devons pas ignorer:

a) les répercussions économiques que pourrait avoir l'abandon de cette culture, qui constitue une activité traditionnelle dans les pays où le coton est cultivé; dans certaines régions de ces pays, les revenus proviennent exclusivement de la culture du coton;

b) la dimension environnementale du problème, dans la mesure où la culture du coton contribue également à la préservation des paysages et à la lutte contre l'érosion des sols du fait de la mise en jachère;

c) les critères sociaux liés à la désertification des campagnes, la non‑viabilité des usines d'égrenage et la hausse du chômage qui en découle.

En invalidant la réforme de l'OCM du coton en 2004, la Cour de justice nous a offert l'occasion de réexaminer, en temps utile, ce régime, ainsi que la possibilité d'adopter les règles qui s'imposent pour garantir un développement durable du secteur du coton. Il importe que la branche que constitue la production communautaire de coton demeure prospère et sauvegarde les 79 700 exploitations que compte la Grèce et les 9 500 que compte l'Espagne, avec des niveaux de production satisfaisants qui permettront de soutenir la viabilité de l'industrie d'égrenage, laquelle garantit 3 200 emplois en Grèce et 920 en Espagne. En outre, nous devons prendre en considération que le coton est un produit déficitaire dans l'UE, qui ne grève pas le budget communautaire avec des dépenses liées aux retraits et aux restitutions à l'exportation.

PROCEDURĂ

Titlu

Scheme de sprijin pentru agricultori (sprijin pentru bumbac)

Referințe

COM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS)

Data consultării PE

3.12.2007

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

AGRI

10.12.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

BUDG

10.12.2007

 

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

BUDG

18.12.2007

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Ioannis Gklavakis

21.11.2007

 

 

Examinare în comisie

29.1.2008

1.4.2008

17.4.2008

 

Data adoptării

17.4.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García