Betänkande - A6-0166/2008Betänkande
A6-0166/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare när det gäller bomullsstödet

22.4.2008 - (KOM(2007)0701 – C6‑0447/2007 – 2007/0242(CNS)) - *

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Ioannis Gklavakis

Förfarande : 2007/0242(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0166/2008
Ingivna texter :
A6-0166/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare när det gäller bomullsstödet

(KOM(2007)0701 – C6‑0447/2007 – 2007/0242(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0701),

–   med beaktande av artikel 37.2 tredje stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0447/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6‑0166/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Genom EG-domstolens dom av den 7 september 2006 i mål C-310/04 upphävdes kapitel 10a i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 på grund av brott mot proportionalitetsprincipen, särskild med tanke på att ”rådet, som antagit förordning nr 864/2004, inte har visat inför domstolen att det nya stödsystem för bomull som inrättas genom denna förordning har antagits genom ett faktiskt utövande av dess utrymme för skönsmässig bedömning, vilket omfattade beaktande av alla relevanta uppgifter och omständigheter i det aktuella fallet, däribland samtliga lönekostnader som har ett samband med bomullsodlingen och rensningsföretagens lönsamhet, vilka är nödvändiga att ta hänsyn till vid bedömningen av bomullsodlingens lönsamhet”, och att domstolen inte kunnat ”kontrollera huruvida gemenskapslagstiftaren, utan att överskrida gränserna för det stora utrymme för skönsmässig bedömning som den har på området, har kunnat komma fram till slutsatsen att fastställandet av beloppet för det särskilda stödet för bomull till 35 procent av det totala stödet enligt det tidigare stödsystemet är tillräckligt för att uppnå det mål som anges i skäl 5 i förordning nr 864/2004”, nämligen att säkerställa bomullsodlingens lönsamhet och därmed dess fortsatta existens. Detta mål återspeglar det som anges i punkt 2 i protokoll nr 4. Domstolen föreskrev också att följderna av detta upphävande skulle skjutas upp fram till dess att en ny förordning antas, förutsatt att detta sker inom en rimlig tidsfrist.

Genom EG-domstolens dom av den 7 september 2006 i mål C-310/04 upphävdes kapitel 10a i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 på grund av brott mot proportionalitetsprincipen, särskild med tanke på att ”rådet, som antagit förordning nr 864/2004, inte har visat inför domstolen att det nya stödsystem för bomull som inrättas genom denna förordning har antagits genom ett faktiskt utövande av dess utrymme för skönsmässig bedömning, vilket omfattade beaktande av alla relevanta uppgifter och omständigheter i det aktuella fallet, däribland samtliga lönekostnader som har ett samband med bomullsodlingen och rensningsföretagens lönsamhet, vilka är nödvändiga att ta hänsyn till vid bedömningen av bomullsodlingens lönsamhet”, och att domstolen inte kunnat ”kontrollera huruvida gemenskapslagstiftaren, utan att överskrida gränserna för det stora utrymme för skönsmässig bedömning som den har på området, har kunnat komma fram till slutsatsen att fastställandet av beloppet för det särskilda stödet för bomull till 35 procent av det totala stödet enligt det tidigare stödsystemet är tillräckligt för att uppnå det mål som anges i skäl 5 i förordning nr 864/2004”, nämligen att beloppet för det särskilda stödet för bomull ska beräknas på ett sätt som gör det möjligt att säkerställa sådana ekonomiska villkor som garanterar bomullsodlingens överlevnad i de bomullsodlande regionerna och att undvika att bomullsodlingen ersätts med andra odlingar.

Motivering

En el punto 100 de la Sentencia C-310/04 se recoge el literal propuesto, y expresa el término exacto de la concreción del objetivo del Protocolo. Es un hecho que el régimen en vigor ha provocado en España un descenso del 30% de la superficie sembrada de algodón, y que por tanto se ha producido la sustitución del algodón por otros cultivos al dejar de ser rentable la siembra con el importe de la ayuda especifica fijada en el 35%. Por tanto, los instrumentos propuestos (65% de ayuda desacoplada y 35% acoplada) no garantizan que se evite su sustitución por otros cultivos, que es el objetivo de este régimen de ayudas No se trata, de mantener cualquier nivel de ayuda especifica, sino aquel que permita mantener la superficie en cultivo.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Ett nytt system för särskilt bomullsstöd måste antas i enlighet med domstolens dom i målet C-310/04.

(3) Ett nytt system för särskilt bomullsstöd måste antas i enlighet med domstolens dom i målet C-310/04, vilket i enlighet med vad som anges i denna dom och i målet i skäl 5 i förordning (EG) nr 864/2004 måste säkerställa en lönsamhet som möjliggör fortsatt bomullsodling med hållbara metoder.

Motivering

Det betonas åter att det nya förslaget till förordning måste säkerställa odlingens lönsamhet och hållbarhet.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Bomullsodlingen sker i första hand i regioner som uppvisar några av Europeiska unionens lägsta BNP-siffror och som har en ekonomi som är nära knuten till jordbruket. I dessa regioner utgör bomullsodlingen och tillhörande rensningsföretag de främsta inkomst- och sysselsättningskällorna, och i vissa fall står de för över 80 % av verksamheten i området. I vissa regioner gör markförhållandena dessutom att det ur agronomisk synvinkel är omöjligt att bedriva någon annan odling på kort sikt.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Det nuvarande systemet för bomullsstöd kännetecknas av dess specifika inriktning. Det grundar sig på anslutningsfördragen för Grekland, Spanien och Portugal och några av dess mål är att stödja bomullsodlingen i vissa regioner i gemenskapen som i dag är beroende av denna odling, se till att berörda producenter får en rimlig inkomst och stabilisera marknaden.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Det nya systemet bör uppfylla de mål som anges i punkt 2 i protokoll nr 4 om bomull i bilagan till Greklands anslutningsakt (”protokoll nr 4”), att främja bomullsproduktion i de regioner i gemenskapen där detta är av vikt för jordbruksekonomin, att ge de berörda producenterna möjlighet till en rättvis inkomst och att stabilisera marknaden genom strukturförbättringar på tillgångs- och marknadsföringsnivå.

(4) Det nya systemet bör uppfylla de mål som anges i punkt 2 i protokoll nr 4 om bomull i bilagan till Greklands anslutningsakt (”protokoll nr 4”), att stödja bomullsproduktion i de regioner i gemenskapen där detta är av vikt för jordbruksekonomin och den sociala strukturen, att se till att de berörda producenterna får en skälig inkomst och att stabilisera marknaden genom strukturförbättringar på tillgångs- och marknadsföringsnivå.

Motivering

Además de los aspectos económicos que son de gran importancia, el algodón es en muchos casos un cultivo muy extendido en ciertas zonas rurales en las que tiene una notable relevancia para el mantenimiento del tejido social de la zona. Por lo que el abandono del cultivo en dichas zonas, así como la imposibilidad de introducir otro cultivo en la rotación, podría causar una desintegración de la estructura social de dichas zonas. Se justifica además en que los términos propuestos en la enmienda son los términos exactos que figuran en el Protocolo y se considera que los propuestos por la Comisión minusvaloran las verdaderas intenciones del Protocolo. No es lo mismo apoyar que sostener.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Alla relevanta faktorer och omständigheter i bomullssektorns särskilda situation bör beaktas, inbegripet alla faktorer som krävs för att denna grödas lönsamhet ska kunna bedömas. I detta syfte har ett utvärderings- och samrådsförfarande inletts: två undersökningar har genomförts avseende den framtida bomullsordningens socioekonomiska och miljömässiga inverkan på gemenskapens bomullssektor, och det har organiserats särskilda seminarier och ett Internet-samråd med berörda parter.

(5) Alla relevanta faktorer och omständigheter i bomullssektorns särskilda situation bör beaktas, inbegripet alla faktorer som krävs för att denna grödas lönsamhet ska kunna bedömas. Bomullsodlingen sker i regioner som fortfarande omfattas av konvergensmålet för perioden 2007–2013 och som har en ekonomi med mycket stark koppling till jordbruket och få odlingsalternativ. I dessa områden utgör odlingen och tillhörande jordbruksindustri dessutom en viktig sysselsättnings- och inkomstkälla. Ett utvärderings- och samrådsförfarande har således inletts: två undersökningar har genomförts avseende den framtida bomullsordningens socioekonomiska och miljömässiga inverkan på gemenskapens bomullssektor, och det har organiserats särskilda seminarier och ett Internet-samråd med berörda parter.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) En frikoppling av de direkta producentstöden och det nya samlade gårdsstödet är två centrala inslag i reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken, vars syfte är att lägga om politiken, från pris- och produktionsstöd till inkomststöd för jordbrukarna. Genom rådets förordning (EG) nr 1782/2003 införs detta för många jordbruksprodukter.

(6) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 införs en frikoppling av det direkta producentstödet och ett samlat gårdsstöd för många jordbruksprodukter.

Motivering

Este fue el texto que se propuso en el informe del PE en la reforma de 2003. La propuesta de la Comisión considera la disociación de las ayudas como un elemento fundamental del proceso de reforma de la PAC, pero ello no puede suponer la desaparición de un cultivo como el algodón, tan importante para la economía de las zonas productoras. Es cierto que la disociación se ha establecido en muchos sectores, pero también lo es que en otros muchos no se ha hecho y además no tenían un protocolo específico de ayuda. El caso más reciente es el lino y el cáñamo en el que para asegurar su aprovechamiento como fibra textil, se mantiene la ayuda acoplada a la producción y una ayuda especifica a la industria para la transformación. Este régimen que debía haberse reformado en 2003 esta siendo prorrogado desde entonces y la última vez ha sido hace dos semanas, para 2009.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Om bomullsstödet integreras helt och hållet i det samlade gårdsstödet kommer detta troligtvis att innebära en avsevärd risk för ett avbrott i produktionen i de producerande områdena. En del av stödet bör därför även i fortsättningen vara kopplat till själva odlingen av bomull, genom ett grödspecifikt stöd per stödberättigande hektar. Stödbeloppet bör beräknas så att det uppfyller de krav som fastställs i punkt 2 i protokoll 4 och samtidigt anpassar bomullsordningen till den allmänna riktningen för den pågående reformen och förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken. För att detta mål skall kunna uppnås, och mot bakgrund av den undersökning som genomförts, bör det sammanlagda stödet per hektar och per medlemsstat uppgå till 35 % av den nationella andelen av det stöd som indirekt gick till producenterna. Denna andel innebär att bomullssektorn kan utvecklas mot långsiktig hållbarhet, samtidigt som en hållbar utveckling av bomullsregionerna främjas och jordbrukarna garanteras en rättvis inkomst.

(8) Om bomullsstödet integreras helt och hållet i det samlade gårdsstödet kommer detta troligtvis att innebära en avsevärd risk för ett avbrott i produktionen i de producerande områdena. En del av stödet bör därför även i fortsättningen vara kopplat till själva odlingen av bomull, genom ett grödspecifikt stöd per stödberättigande hektar. Stödbeloppet bör beräknas så att det uppfyller de krav som fastställs i punkt 2 i protokoll 4 och samtidigt anpassar bomullsordningen till den allmänna riktningen för den pågående reformen och förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken. För att detta mål skall kunna uppnås, och mot bakgrund av den undersökning som genomförts, bör det sammanlagda stödet per hektar och per medlemsstat fastställas i enlighet med de önskemål som berörd medlemsstat uttryckt och inte vara lägre än 35 % av den nationella andelen av det stöd som indirekt gick till producenterna, inom ramen för subsidiaritetsprincipen. Denna andel innebär att bomullssektorn kan utvecklas mot långsiktig hållbarhet, samtidigt som en hållbar utveckling av bomullsregionerna främjas och jordbrukarna garanteras en rättvis inkomst.

Motivering

Om medlemsstaterna anser att lönsamheten för deras rensningsanläggningar är beroende av det kopplade stödets storlek, är det lämpligt att de kan välja en annan procentandel för detta stöd, som dock inte får vara lägre än 35 %.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Resterande 65 % bör gå till det samlade gårdsstödet.

Resterande belopp, mellan 20 och 65 %, bör gå till det samlade gårdsstödet.

Motivering

Om medlemsstaterna anser att lönsamheten för sektorn är beroende av det kopplade stödets storlek, är det lämpligt att de kan välja en annan procentandel för det samlade gårdsstödet, som dock inte får överstiga 65 % eller understiga 20 %.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Av miljöskäl bör det fastställas en basareal per medlemsstat för att därigenom begränsa de arealer där man sår bomull. De stödberättigande arealerna bör begränsas till vad medlemsstaterna ger tillstånd för.

(10) Det bör fastställas en basodlingsareal per medlemsstat, med företräde för traditionella odlingsområden, som kan säkerställa bomullsodlingens överlevnad i områden där denna produktion innehar en särskild betydelse för den lokala jordbruksekonomin. De stödberättigande arealerna bör begränsas till vad medlemsstaterna ger tillstånd för.

Motivering

Miljöskyddet bör inte anges som ett argument för att minska den areal där man sår bomull, eftersom en stor del av odlingen för närvarande sker enligt miljövänliga system, t.ex. den integrerade produktionen. Det finns dessutom andra tungt vägande skäl, t.ex. budgetskäl, för att begränsa de arealer där man sår bomull.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10a) Omfattningen av och, i vidare bemärkelse, storleken på det kopplade stöd som beviljas producenterna bör anpassas till rådande situation, samtidigt som den finansiella neutraliteten i sektorn måste upprätthållas.

Motivering

Det är lämpligt att anpassa sig till rådande situation i sektorn så att jordbrukarna inte drabbas och resurserna i bomullssektorn inte går förlorade.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) Då möjligheterna att ersätta bomullsodlingen är få är det nödvändigt att förutse stödmekanismer som säkerställer odlingens lönsamhet och dess fortsatta existens i unionens produktionsområden. Det vore därför lämpligt att ge medlemsstaterna möjlighet att justera det kopplade stödet uppåt när odlingsarealen är mindre än basodlingsarealen, samtidigt som budgetneutraliteten alltid måste respekteras och ett tak för det stöd som betalas ut till jordbrukare fastställas.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) I syfte att tillfredsställa rensningsindustrins behov bör behörigheten för stödet kopplas till en minimimängd faktiskt skördad bomull.

(11) Inom ramen för subsidiaritetsprincipen bör medlemsstaterna samtidigt som de fastställer storleken på det kopplade stödet inom tidigare angivna ramar även fastställa en minimikvalitet för den faktiskt skördade bomullen för att jordbrukarna ska få tillgång till detta stöd.

Motivering

För att upprätthålla odlingen och leveranserna av kvalitetsbomull till rensningsindustrin måste medlemsstaterna kunna fastställa storleken på det kopplade stödet samt de kvalitetsegenskaper som jordbrukarna måste uppfylla för att få tillgång till detta stöd. Om medlemsstaterna inte får möjlighet att göra detta kommer skyldigheten att skörda den mark som har besåtts med bomull endast att innebära en minskning av jordbruksföretagens lönsamhet.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Med tanke på att bomullsproduktionen i medlemsstaterna tenderar att minska har rensningsindustrin redan börjat känna av sviterna av en omstruktureringsprocess som bör åtföljas av lämpliga stödåtgärder för att möjliggöra en mjuk övergång för de anläggningar som tvingas lägga om sin produktionsverksamhet. I detta syfte skulle det kunna skapas en omstruktureringsfond som finansieras via den gemensamma organisationen av marknaden för bomull.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12a) Det är viktigt att kunna anta stödåtgärder som gör det möjligt att stärka konkurrenskraften. Sådana åtgärder bör fastställas och finansieras av gemenskapen. Det är upp till medlemsstaterna att välja de åtgärder de anser vara effektiva och anpassade till särdragen i deras respektive regioner, och att införliva dem i sina nationella stödprogram.

Motivering

För att man ska kunna stödja en konkurrenskraftig bomullsproduktion i gemenskapen är det sannolikt nödvändigt att införa ett ”nationellt anslag” som ska omfatta åtgärder, bland vilka medlemsstaterna ska kunna välja de åtgärder de bedömer vara mest effektiva, utifrån den modell som gäller för den gemensamma marknaden för vin respektive för frukt och grönsaker.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b) Finansieringen av de nationella stödprogrammen bör i första hand ske via de medel som kvarhållits i enlighet med artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/203 och via den outnyttjade delen av det kopplade stödet.

Motivering

Enligt artikel 69 är det redan möjligt att finansiera vissa åtgärder för kvalitetsförbättring och modernisering av produktionen, och denna artikel skulle därför kunna användas för att täcka de nationella program som föredraganden föreslår.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12c) Finansieringen av de nationella stödprogrammen bör säkerställas genom en procentandel av det kopplade stödet samt genom anslag som inte kommer att utnyttjas inom ramen för det kopplade stödet till följd av att den odlade arealen sjunkit under taket för basarealen, för att på så sätt upprätthålla den finansiella neutraliteten i sektorn.

Motivering

Finansieringen av det ”nationella anslaget” bör inte belasta gemenskapsbudgeten utan bör ske genom de besparingar som görs i sektorn.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12d) Bland de åtgärder som kan omfattas av de nationella stödprogrammen återfinns åtgärder som syftar till att omstrukturera sorterna, modernisera odlingarna i syfte att stärka konkurrenskraften inom bomullssektorn, stödja miljövänliga odlingsmetoder, främja forskning som är inriktad på att utveckla sorter av bättre kvalitet samt säljfrämjande åtgärder och åtgärder för att modernisera rensningsanläggningarna.

Motivering

Förteckningen över åtgärder som kan finansieras via det ”nationella anslaget” bör omfatta åtgärder som syftar till att stärka lönsamheten och konkurrenskraften inom gemenskapens bomullsproduktion.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 12e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12e) I syfte att främja en bomullsproduktion av hög kvalitet är det lämpligt att införa ett kvalitetsbidrag inom ramen för de nationella stödprogrammen. Detta bidrag bör finansiera en åtgärd för att förbättra bomullens kvalitet och beviljas producenter som producerar en produkt av exceptionellt hög kvalitet, i enlighet med de kriterier som fastställts av berörd medlemsstat, i syfte att höja produktionens kvalitet och stärka konkurrenskraften i gemenskapens bomullssektor.

Motivering

Stödet till produktionen av bomull av god kvalitet ska kunna finansieras genom ett ”nationellt anslag” som ska beakta producenternas insatser och kompensera dem för dessa.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 12f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12f) På grundval av förordning (EG) nr 864/2004, som är på väg att upphävas, har det föreslagits att beloppet på 22 000 000 euro (vilket motsvarar 2,74 % av stödet) hädanefter ska omfattas av den andra pelaren och vara inriktat på omstrukturering i de bomullsproducerande regionerna. För att på bästa sätt utnyttja anslagen i sektorn vore det lämpligt att återföra detta belopp till den första pelaren och att införliva det i finansieringen av de nationella stödprogrammen.

Motivering

Beloppet på 22 miljoner euro kommer från den första pelaren och det är lämpligt att det fortsätter att omfattas av denna pelare så att detta belopp kan utnyttjas på bästa sätt via de nationella stödprogrammen.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13a) De bestämmelser som avser bomull bör gälla fram till 2013.

Motivering

Det nya stödsystemet för bomull kommer inte att ses över någon mer gång under perioden fram till 2010, enligt vad som föreskrivs i artikel 155a i förordning (EG) nr 1782/2003. Gemenskapens bomullsproducenter bör kunna räkna med en stabil lagstiftningsram för att kunna planera sin verksamhet.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b) Sedan reformen av bomullssektorn, godkänd 2004 och ogiltigförklarad av EG‑domstolen (mål C-310/04), började tillämpas har produktionen minskat avsevärt, vilket har orsakat ekonomisk skada för samtliga berörda parter, en skada som vederbörligen borde utvärderas i syfte att kompensera för orsakade förluster.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13c) För att underlätta övergången från det tidigare systemet för bomullsstöd till det system som inrättas genom denna förordning måste det vidtas åtgärder för att omstrukturera rensningsindustrin.

Motivering

Även om man lyckas förbättra koefficienterna för det kopplade stödet är det uppenbart att man inte åter kommer att nå upp till de produktionsnivåer som gällde före den reform som trädde ikraft 2006. Kommissionens erkännande av de skador som har drabbat näringen och behovet av att anpassa rensningskapaciteten till den nya situation som råder, gör att det med all rätt måste vidtas särskilda åtgärder för att omstrukturera näringen, på samma sätt som det har antagits liknande mekanismer i sockersektorn, fiskerinäringen, etc.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003

Artikel 110a – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

En del av stödet får användas för åtgärder som främjar hållbarheten i sektorn, baserade på specialiserade program som utformats enligt nationella system som föreslagits av de producerande medlemsstaterna och godkänts genom förvaltningskommittéförfarandet. Sådana program kan omfatta krisförebyggande och förvaltningspolitiska åtgärder samt åtgärder för att stärka sektorns livskraftighet som inte omfattas av landsbygdsutvecklingen.

Motivering

Bestämmelserna i protokoll 4 i Greklands anslutningsakt motiverar att det vidtas särskilda åtgärder i bomullssektorn för att främja en hållbar produktion med tanke på sektorns betydelse i några av EU:s regioner.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003

Artikel 110b – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. De producerande medlemsstaterna får fastställa tilläggsvillkor avseende sådd, odling, skörd och leverans till rensningsföretagen i syfte att trygga bomullsodlingen i produktionsområdena och förhindra att den ersätts med andra odlingar.

Motivering

Med denna lydelse införs den nödvändiga förutsättningen för att man ska kunna tillämpa subsidiaritetsprincipen i den medlemsstat som behöver det.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003

Artikel 110c – punkt 1 – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Grekland: 370 000 ha,

– Grekland: 270 000 ha,

Motivering

Om man beaktar att bomullsodlingen sannolikt kommer att gå tillbaka i Grekland, är det nödvändigt att fastställa den odlade basarealen till 270 000 ha och anpassa stödbeloppet i enlighet härmed.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003

Artikel 110c – punkt 2 – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Grekland: 594 euro för 300000 ha och 342,85 euro för resterande 70000 ha.

– Grekland: från 750 euro.

Motivering

Om man beaktar att bomullsodlingen sannolikt kommer att gå tillbaka i Grekland, är det nödvändigt att fastställa den odlade basarealen till 270 000 ha och anpassa stödbeloppet i enlighet härmed.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003

Artikel 110c – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om den stödberättigande bomullsarealen i en viss medlemsstat och under ett visst år överskrider den basareal som fastställs i punkt 2, skall det stöd som avses i punkt 1 för den medlemsstaten minskas i proportion till överskridandet.

3. Om den stödberättigande bomullsarealen i en viss medlemsstat och under ett visst år överskrider den basareal som fastställs i punkt 2, skall det stöd som avses i punkt 1 för den medlemsstaten minskas i proportion till överskridandet.

För Grekland skall dock den proportionella minskningen tillämpas på det stödbelopp som fastställts för den del av den nationella basarealen som består av 70.000 hektar för att respektera det totala beloppet på 202,2 miljoner euro.

 

Motivering

Om man beaktar att det i Greklands fall har fastställts ett samlat belopp per hektar för hela basarealen är det inte nödvändigt att hänsyn tas till detta i förordningen.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003

Artikel 110c – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. När den stödberättigande bomullsarealen i en viss medlemsstat understiger den basareal som fastställs i punkt 1 ska det stöd som avses i punkt 2 för denna medlemsstat höjas i proportion till den basareal som inte har täckts, upp till ett tak som ska fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 144. Eventuella besparingar till följd av en produktionsminskning ska avsättas för de nationella stödprogrammen.

Motivering

Översynen av systemet för bomullssektorn bör leda till en förbättring av gemenskapsproducenternas lönsamhetsnivå inom ramen för de gränser som sätts av budgetneutraliteten. Därför föreslås det att det kopplade stödet ska ökas om garantiarealen inte uppnås. Stödets storlek skulle emellertid begränsas av förvaltningskommittén, men eventuella besparingar till följd av en minskning av odlingsarealen bör återinvesteras i den gemensamma organisationen av marknaden för bomull.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003

Artikel 110d – punkt 1 – strecksats 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– vidta åtgärder för hantering av marknadskriser.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003

Artikel 110ea (ny) – punkt 1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 110ea

 

Nationella stödprogram

 

1. Det ska inrättas nationella stödprogram i syfte att stärka konkurrenskraften. De bidragsberättigade åtgärderna ska fastställas och finansieras av gemenskapen. Medlemsstaterna ska välja den uppsättning åtgärder som de bedömer vara effektiva med utgångspunkt i särdragen i sina respektive regioner. I denna uppsättning kan det ingå en omstruktureringsfond för rensningsindustrin.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003

Artikel 110ea (ny) – punkt 2 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De nationella stödprogrammen ska finansieras genom ett lägsta grundbelopp på motsvarande 1 procent av det kopplade stödet. Utöver detta belopp tillkommer de anslag som inte utnyttjats via det kopplade stödet till följd av att den odlade arealen sjunkit under taket för basarealen i varje medlemsstat.

Motivering

Det nationella anslaget kommer att finansieras genom kvarhållandet av en procentandel av det kopplade stödet samt genom de anslag i form av kopplat stöd som inte utnyttjats till följd av att den areal där det odlas bomull kontinuerligt sjunker under taket för basarealen i varje medlemsstat.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003

Artikel 110ea (ny) – punkt 3 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De nationella stödprogrammen ska omfatta det belopp som var avsatt för omstrukturering i de bomullsproducerande regionerna, vilket uppgår till 22 000 000 euro (dvs. 2,74 % av stödet) och vilket hade överförts till den andra pelaren.

Motivering

Beloppet på 22 miljoner euro kommer från den första pelaren och det är lämpligt att det fortsätter att omfattas av denna pelare så att detta belopp kan utnyttjas på bästa sätt via de nationella stödprogrammen. På grundval av förordning (EG) nr 864/2004, som är på väg att upphävas, har det föreslagits att detta belopp ska överföras till den andra pelaren.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003

Artikel 110ea (ny) – punkt 4 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om en medlemsstat så önskar ska det vara möjligt att via de nationella stödprogrammen finansiera åtgärder som syftar till att mildra effekterna av en eventuell produktionsnedgång och omstrukturera sorterna samt åtgärder för att modernisera odlingen i syfte att förbättra produktens konkurrenskraft. Stöd ska beviljas för miljövänliga odlingsmetoder, i syfte att möjliggöra en mer rationell förvaltning av vattenresurserna och minimera användningen av bekämpningsmedel. Forskning som är inriktad på att utveckla sorter av bättre kvalitet ska uppmuntras och en omstrukturering och modernisering av rensningsanläggningarna privilegieras. Medlemsstaterna får bevilja ett kvalitetsbidrag till producenter som producerar en produkt av exceptionellt hög kvalitet, på grundval av särskilda kriterier som fastställts av medlemsstaterna.

Motivering

Förteckningen över åtgärder som kan finansieras via det ”nationella anslaget” bör omfatta åtgärder som syftar till att stärka lönsamheten och konkurrenskraften inom gemenskapens bomullsproduktion. Bidrag ska i synnerhet utgå för produktion av bomull av hög kvalitet, för att kompensera producenterna för deras insatser. Tonvikten ska ligga på odlingens miljöaspekter.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003

Artikel 110ea (ny) – punkt 5 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5. De nationella stödprogrammen kan finansiera åtgärder för att förutse, lindra och bekämpa effekterna av klimatförändringarna i de bomullsproducerande regionerna.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1782/2003

Artikel 143d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 143d ska strykas.

Motivering

Beloppet på 22 miljoner euro, som motsvarar 2,74 % av stödet, kommer från den första pelaren och det är lämpligt att det fortsätter att omfattas av denna pelare så att detta belopp kan utnyttjas på bästa sätt via de nationella stödprogrammen.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 1782/2003

Artikel 155a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) Artikel 155a ska ersättas med följande:

 

”Senast den 31 december 2009 skall kommissionen överlämna en rapport till rådet om tillämpningen av den här förordningen när det gäller […] olivolja, bordsoliver, olivodlingar, tobak och humle, åtföljd av lämpliga förslag till ny lagstiftning om detta anses nödvändigt.

 

De bestämmelser i denna förordning som avser bomull ska gälla fram till 2013.”

Motivering

Det nya stödsystemet för bomull kommer inte att ses över någon mer gång under perioden fram till 2010, enligt vad som föreskrivs i artikel 155a i förordning (EG) nr 1782/2003. Gemenskapens bomullsproducenter bör kunna räkna med en stabil lagstiftningsram för att kunna planera sin verksamhet.

MOTIVERING

Gemenskapens stödordning för bomull

Bomullssektorn har stor socioekonomisk betydelse för vissa av EU:s regioner, särskilt i Grekland och Spanien. Bomullsodlingarna är mycket små (i genomsnitt 4,5 ha i Grekland och 11 ha i Spanien), och bomullen svarar endast för 9 procent respektive 1,3 procent av Greklands och Spaniens sammanlagda jordbruksproduktion (uppgifter för 2005). Producenternas inkomster, som är tillfredsställande enligt de aktuella uppgifterna, är tillräckligt höga för att ett stort antal små och medelstora företag ska kunna överleva (79 700 i Grekland och 9 500 i Spanien). Dessutom bevaras ett antal rensningsföretag (73 i Grekland och 29 i Spanien).

Gemenskapens stödordning för bomull inrättades 1981 genom protokoll nr 4 till anslutningsakten för Grekland, och utvidgades sedan 1986 i samband med Spaniens och Portugals anslutning. Protokollets syfte är att stödja bomullsproduktionen i de regioner inom gemenskapen där den är viktig för jordbruksekonomin, att tillåta de berörda producenterna att erhålla en rimlig inkomst och att stabilisera marknaden genom strukturella förbättringar på leverantörs- och saluföringsstadiet.

I den ursprungliga ordningen beviljades kompensationsstöd till bearbetningsföretagen, som betalade ett minimipris till bomullsodlarna. Stödets storlek styrdes av det internationella marknadspriset på bomull.

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, som inleddes 2003, byggde på principen om inkomststöd till jordbrukarna genom stöd och åtgärder som var frikopplade från produktionen (förordning (EG) nr 1782/2003), för att stärka konkurrenskraften hos gemenskapens produktion samtidigt som jordbruksinkomsterna stabiliserades. För att anpassa bomullssektorn till övriga gemensamma organisationer av marknaden beslutades att en ny ordning skulle införas från 2006. Ordningen omfattade ett inkomststöd som var frikopplat från produktionen samt ett särskilt arealbaserat stöd, som båda skulle utbetalas direkt till producenterna.

Spanien väckte talan hos EG‑domstolen med hänvisning till att denna reform inte hade föregåtts av någon konsekvensanalys, att de direkta arbetskostnaderna inte hade tagits med i utvärderingen och att reformens konsekvenser för rensningsföretagen inte hade beaktats. Genom sin dom i mål C‑310/04 gav EG‑domstolen Spanien rätt, och den nya stödordningen för bomull upphävdes.

Kommissionens förslag

Huvudpunkterna i kommissionens förslag är följande:

–   Gårdsstödet bibehålls på 65 procent och det kopplade stödet på 35 procent, då detta föreskrevs i den ursprungliga reformen från 2004.

–   På samma sätt bibehålls den maximala arealen oförändrad på 450 597 ha, varav 370 000 ha i Grekland, 70 000 ha i Spanien, 360 ha i Portugal och 10 237 ha i Bulgarien, efter EU:s senaste utvidgning.

–   Kravet på att producenterna ska uppfylla vissa villkor för att beviljas kopplat stöd bibehålls, i syfte att främja en miljövänligare bomullsproduktion.

–   Ett krav införs på att producenterna måste skörda bomullen för att beviljas kopplat stöd, och bomullen måste uppfylla vissa minimikrav i fråga om kvalitet.

–   Utökat stöd till branschorganisationer föreslås så att dessa kan bidra mer effektivt till stödåtgärder för sektorn. Producenter som är medlemmar i branschorganisationer får ett extra stöd på 3 euro/ha (i stället för 10 euro/hektar, såsom angavs i den föregående reformen).

–   De återstående 7 euro/hektar, som motsvarar ett belopp på totalt 3 miljoner euro, ska användas för att bekosta säljfrämjande insatser och informationsinsatser.

–   Överföringen av medel för omstrukturering i de bomullsodlande områdena till ett belopp av 22 miljoner euro per år bibehålls.

–   Det föreslås att ursprungsmärkning ska införas för att främja bomull från gemenskapen.

–   Kommissionen åtar sig slutligen att undersöka möjligheten att inkludera bomull i förordning (EG) nr 510/2006 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar, och ta med bomull i förteckningen över produkter som är berättigade till informationsinsatser och säljfrämjande insatser.

Förslaget är neutralt ur budgetsynpunkt och bygger på subsidiaritetsprincipen, i den mån förslaget omfattas av medlemsstaternas behörighet när det gäller godkännande av arealer för bomullsodling, sorter och branschorganisationer, samt fördelning av stödrätter och fastställande av miljöregler.

Utvärdering av kommissionens förslag

Trots att EG‑domstolen har ogiltigförklarat reformen av bomullsordningen (mål C‑310/04) är kommissionens nya förslag nästan identiskt med det föregående. Europeiska kommissionen nöjer sig alltså helt enkelt med ett formellt förfarande som rör utformningen av konsekvensanalyser, utan att ta hänsyn till de allvarliga konsekvenser som ett antagande av den nya ordningen skulle få, vilket kommissionen borde ha gjort. Det är därför knappast förvånande att bomullsproduktionen, knappt ett år efter genomförandet av reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för bomull, har sjunkit med 20 procent i Grekland och med över 50 procent i Spanien. Antalet jordbruksföretag har minskat med 11 procent i Grekland och med 25 procent i Spanien. Många rensningsföretag står inför hotet att behöva lägga ned för att verksamheten inte längre är lönsam. Mot denna bakgrund måste man dra slutsatsen att de reservationer som framfördes vid 2004 års reform beträffande den nya ordningens effektivitet har visat sig välgrundade snabbare än man trodde.

Efter att ha granskat förslaget kan vi konstatera att det föreslagna villkoret att produkten måste skördas innan kopplat stöd beviljas är ett steg i rätt riktning, liksom införandet av en kvalitetsmärkning för att främja gemenskapens bomull.

Föredraganden vill också understryka att det är nödvändigt att kommissionen snarast fullgör sitt åtagande att undersöka möjligheten att inkludera bomull bland de produkter som omfattas av förordning (EG) nr 510/2006 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar, och att ta med bomull i förteckningen över produkter som är berättigade till informationsinsatser och säljfrämjande insatser.

Föredragandens förslag

Föredraganden anser att EG‑domstolens beslut ger en möjlighet att i möjligaste mån genomföra effektiva korrigeringar som gynnar gemenskapens bomullsproduktion.

Föredragandens konkreta förslag är därför följande:

–   Förslagets budgetneutralitet med avseende på kopplat stöd bör bibehållas, vilket innebär att 202,2 miljoner euro frigörs för Grekland och 72,73 miljoner euro för Spanien. Med beaktande av den troliga minskningen av odlingsarealerna skulle basarealen kunna minskas från 370 000 ha till 270 000 ha för Grekland, varvid det kopplade stödet skulle uppgå till 750 euro/ha. För Spanien skulle basarealen också kunna sänkas (från 70 000 ha till 50 000 ha), vilket skulle motsvara ett kopplat stöd på 1 450 euro/ha.

–   Medlemsstaterna bör, i enlighet med subsidiaritetsprincipen och när de finner det nödvändigt med hänsyn till sin rensningsindustris lönsamhet, ha möjlighet att fritt välja en högre procentsats för kopplat stöd, som dock minst bör uppgå till 35 procent.

–   Ett nationellt anslag bör införas som syftar till att lösa bomullssektorns olika problem och som ska finansieras med ett lägsta grundbelopp på motsvarande 1 procent av det totala kopplade bomullsstödet i samtliga medlemsstater, med en justering som är proportionell till stödet per hektar. De åtgärder som finansieras genom detta nationella anslag kan medlemsstaterna använda för att täcka åtgärder för hantering av konsekvenserna av en eventuell produktionsminskning, främja omstrukturering av sorter och modernisera odlingsmetoderna för att stärka produktens konkurrenskraft, stödja miljövänliga odlingsmetoder för att garantera en förvaltning där vattenresurserna utnyttjas så effektivt som möjligt och minimera användningen av bekämpningsmedel, främja forskning för att göra det möjligt att utveckla sorter av högre kvalitet, stödja omstrukturering och modernisering av rensningsfabriker osv.

–   Eftersom de allvarliga problemen inom sektorn (framför allt när det gäller konkurrenskraft) kan leda till att odlingsarealerna sjunker under de gränsvärden som fastställts för de olika medlemsstaterna bör de medel som inte behövs för det kopplade stödet överföras till det nationella anslaget så att ovanstående problem kan lösas.

–   I det nationella anslaget bör man inkludera de medel som avsatts för omstrukturering av bomullsproducerande regioner, uppgående till ett belopp av 22 miljoner euro (vilket motsvarar 2,74 procent av stöden), och som inte skulle ha överförts till den andra pelaren.

–   En del av medlen i det nationella anslaget bör beviljas producenter som utvecklar en kvalitetsprodukt, på grundval av strikta kriterier, t.ex. en kvalitetspremie för att stärka konkurrenskraften hos gemenskapens bomull.

–   Rådets beslut om den gemensamma organisationen av marknaden för bomull bör fortsätta att gälla fram till 2013, inte 2010 såsom föreskrivs i förordning (EG) nr 1782/2003.

Slutsatser

Det är absolut nödvändigt att bevara bomullsodlingen, som är en lönsam del av gemenskapens jordbruk, och vi måste därför beakta följande:

a)  De ekonomiska konsekvenser det kan få om vi överger bomullsodlingen, som är en traditionell verksamhet i de bomullsodlande länderna. I vissa av regionerna i dessa länder kommer inkomsterna uteslutande från bomullsodling.

b)  Miljöaspekten hos denna fråga, eftersom bomullsodling också bidrar till att bevara landskapet och till att bekämpa jorderosion till följd av mark som ligger i träda.

c)  De sociala kriterier som är förknippade med avfolkningen av landsbygden, olönsamma rensningsfabriker och den höga arbetslöshet som blir följden.

När EG‑domstolen ogiltigförklarade 2004 års reform av den gemensamma organisationen av marknaden för bomull gav den oss möjlighet att i god tid se över denna ordning på nytt och även anta de bestämmelser som krävs för att säkra en hållbar utveckling för bomullssektorn. Det är viktigt att gemenskapens bomullsproduktion förblir lönsam och att Greklands 79 700 bomullsodlingar och Spaniens 9 500 bomullsodlingar bevaras, med tillräckligt höga produktionsnivåer för att rensningsindustrin, som sysselsätter 3 200 personer i Grekland och 920 personer i Spanien, ska vara lönsam. Vi måste dessutom beakta att bomull är en bristvara i EU som inte belastar gemenskapsbudgeten med utgifter för arealuttag eller exportbidrag.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Stödsystem för jordbrukare (bomullsstöd)

Referensnummer

KOM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

3.12.2007

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

AGRI

10.12.2007

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

BUDG

10.12.2007

 

 

 

Inget yttrande avges

      Beslut

BUDG

18.12.2007

 

 

 

Föredragande

      Utnämning

Ioannis Gklavakis

21.11.2007

 

 

Behandling i utskott

29.1.2008

1.4.2008

17.4.2008

 

Antagande

17.4.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García

Ingivande

22.4.2008