SPRAWOZDANIE w sprawie przeglądu śródokresowego polityki przemysłowej – wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

24.4.2008 - (2007/2257(INI))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Romana Jordan Cizelj

Procedura : 2007/2257(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0167/2008
Teksty złożone :
A6-0167/2008
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przeglądu śródokresowego polityki przemysłowej – wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

(2007/2257(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji pt. „Przegląd śródokresowy polityki przemysłowej. Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (COM(2007)0374) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SEC(2007)0917),

–   uwzględniając konkluzje Rady ds. konkurencyjności z dnia 22–23 listopada 2007 r.,

–   uwzględniając komunikat Komisji pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa kwestią kluczową dla zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Przegląd śródokresowy nowoczesnej polityki w zakresie MŚP” (COM(2007)0592),

–   uwzględniając komunikat Komisji pt. „Inicjatywa rynków pionierskich dla Europy” (COM(2007)0860),

–   uwzględniając własną rezolucję z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie ram politycznych mających na celu wzmocnienie przemysłu UE – w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej[1],

–   uwzględniając własną rezolucję z dnia 30 listopada 2006 r. pt. „Czas podjąć bardziej efektywne działania – tworzenie Europy przedsiębiorczej i wzrostu”[2],

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0167/2008),

A. mając na uwadze, że śródokresowy przegląd polityki przemysłowej, jakiego dokonuje Komisja, bierze pod uwagę postępy osiągnięte w realizacji zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej do 2005 r. oraz określa działania, które należy podjąć w najbliższych latach,

B.  mając na uwadze, że udział przemysłu UE w wydatkach sektora prywatnego na badania i rozwój wynosi ponad 80%, a wytwarzane przezeń innowacyjne produkty stanowią 73% eksportu UE, dzięki czemu odgrywa on ważną rolę w przekształcaniu UE w gospodarkę opartą na wiedzy,

C. mając na uwadze, że w porównaniu z innymi regionami takimi jak USA lub Azja przemysł w UE wciąż stosunkowo powoli przystosowuje się do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej i nowości technologicznych, czego przyczyną jest wysoki stopień regulacji rynku,

D. mając na uwadze, że tendencje takie jak globalizacja, zmiany technologiczne i zrównoważony rozwój są źródłem ważnych, choć jeszcze niewykorzystanych możliwości dla przemysłu w UE,

1.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji stanowiący przegląd postępów w zakresie realizacji zintegrowanej polityki przemysłowej i podkreśla, że dobrze prosperujący przemysł ma istotne znaczenie dla realizacji celów lizbońskich;

2.  dostrzega postępy osiągnięte zarówno w ramach działań horyzontalnych, jak i sektorowych oraz wyraża zadowolenie z powodu nowych inicjatyw sektorowych w dziedzinie przetwórstwa spożywczego i w elektrotechnice;

3.  wyraża ubolewanie z powodu słabych powiązań między krajową a unijną polityką przemysłową i popiera inicjatywy Komisji i państw członkowskich mające na celu umocnienie tych powiązań;

4.  uważa, że głównym zadaniem polityki przemysłowej UE jest stworzenie właściwych warunków ramowych dla rozwoju przedsiębiorstw, inwestycji przemysłowych, innowacji i tworzenia nowych miejsc pracy przy zwróceniu szczególnej uwagi na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);

5.   uważa, że otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w sferze usług i przemysłu zwiększa potencjał innowacji i poprawia konkurencyjność przemysłu; uważa, że polityka konkurencji odgrywa kluczową rolę, jeżeli chodzi o zadbanie o to, aby konsumenci czerpali korzyści z otwartego rynku europejskiego;

6.   podkreśla znaczenie skutecznego systemu zamówień publicznych dla konkurencyjności przemysłu europejskiego; uważa, że prekomercyjne zamówienia publiczne stanowią ważne narzędzie napędzania innowacyjności przedsiębiorstw europejskich; zachęca państwa członkowskie do dokonania przeglądu ich polityki zamówień publicznych pod tym kątem i zwraca się do Komisji o promowanie wymiany najlepszych praktyk w tym obszarze;

7.  przyjmuje z zadowoleniem propozycje Komisji dotyczące konsolidacji europejskiego rynku sprzętu obronnego i poprawy konkurencyjności przemysłu zbrojeniowego UE na świecie;

8.   zachęca Komisję do zintensyfikowania monitorowania rynku łańcucha dostaw towarów przemysłowych i konsumpcyjnych, w tym dystrybutorów końcowych i detalistów w celu zapewnienia istnienia warunków konkurencji na wszystkich etapach łańcucha dostaw;

9.  wzywa Komisję do większych wysiłków w celu usunięcia zbędnych barier administracyjnych utrudniających dostęp do rynku wewnętrznego, uproszczenia i udoskonalenia środowiska regulacyjnego oraz w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych, którym muszą podołać przedsiębiorstwa, m.in. poprzez zadbanie o postępy w 13 priorytetowych dziedzinach, określonych w planie działania Komisji mającym na celu ograniczenie obciążeń administracyjnych, a także poprzez wdrożenie drugiego pakietu szybkich działań usuwających bariery administracyjne;

10. wzywa państwa członkowskie do czynienia postępów, jeżeli chodzi o określanie i osiąganie ambitnych celów na szczeblu krajowym w zakresie ograniczania obciążeń administracyjnych, zwłaszcza takich, których usunięcie sprzyja wzrostowi i rozwojowi MŚP, np. uproszczone wymagania dotyczące sprawozdawczości oraz wyłączenia;

11. zachęca Komisję do zastosowania spójnego podejścia w stosunku do MŚP w ramach wszystkich strategii politycznych UE poprzez konsekwentne stosowanie zasady polegającej na koncentrowaniu się w pierwszej kolejności na małych podmiotach („think small first”);

12. zdecydowanie popiera przygotowania w ramach inicjatywy na rzecz wprowadzenia regulacji na szczeblu europejskim w sprawie małych przedsiębiorstw (Small Business Act); uważa, że powinien to być wniosek legislacyjny zawierający nowe konkretne inicjatywy mające na celu ograniczenie obciążeń administracyjnych dla MŚP poprzez wprowadzenie zwolnień, ułatwienie im dostępu do rynku wewnętrznego i procedur udzielania zamówień publicznych oraz zagwarantowanie im odpowiedniego dostępu do źródeł finansowania i infrastruktury badawczej;

13. podkreśla znaczenie umowy bazylejskiej II[3] i jej wpływ na postępowanie banków i ich gotowość do udzielania pożyczek klientom wysokiego ryzyka, w tym MŚP; uważa, że ma to zasadnicze znaczenie dla wspierania MŚP w zakresie komercyjnych inwestycji badawczych i prowadzenia przez MŚP badań naukowych;

14. z zadowoleniem przyjmuje ugrupowania partnerskie ustanowione przez Komisję, takie jak CARS 21 oraz grupa wysokiego szczebla ds. tekstyliów; uważa, że ugrupowania te są ważnymi forami dla umocnienia polityki przemysłowej UE;

15. podkreśla pilną konieczność ustanowienia ogólnounijnego rynku kapitału podwyższonego ryzyka poprzez usuwanie istniejących przeszkód prawnych i podatkowych dla inwestycji w kapitał podwyższonego ryzyka najbardziej innowacyjnych europejskich małych przedsiębiorstw;

16. przypomina o znaczeniu nowoczesnych systemów normalizacyjnych i zachęca Komisję do przyspieszenia wdrażania norm w ramach nowego podejścia przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na potrzeby MŚP i zwiększeniu uczestnictwa ich przedstawicieli;

17. uważa, że celów UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego nie powinno się postrzegać jako zagrożenia dla przemysłu, lecz powinno się je traktować jako szansę na uzyskanie przewagi nad konkurencją i uczynienie z przemysłu UE światowego lidera na rynku technologii, produktów i usług przyjaznych dla środowiska i akceptowalnych społecznie; podkreśla jednak, że stosowaniu nowych technologii powinny towarzyszyć środki chroniące konkurencyjność międzynarodową europejskich przedsiębiorstw;

18. uważa, że rozwój przemysłu jest ściśle związany z istnieniem wydajnej infrastruktury transportowej na płaszczyźnie europejskiej, że właściwie funkcjonująca infrastruktura umożliwia rozkwit stref przemysłowych, w tym stref usytuowanych poza ośrodkami miejskimi, oraz że państwa członkowskie powinny być zdolne do wykorzystania środków na rozwój regionalny w celu stworzenia parków przemysłowych i technologicznych na obszarach wiejskich znajdujących się w sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich;

19. uważa, że w ramach proponowanego przez Komisję planu działania w zakresie zrównoważonej polityki przemysłowej należy określić ramy stopniowego przekształcania przemysłu w sektor o niskiej emisji węgla i wysokim stopniu wydajności energetycznej charakteryzujący się oszczędnym gospodarowaniem zasobami, który przyczyni się do osiągnięcia celów w dziedzinie energii i zmian klimatycznych, zdefiniowanych przez Radę Europejską w dniach 8–9 marca 2007 r.; uważa, że inicjatywa na rzecz tzw. rynków pionierskich i program działania w zakresie standardów mogłyby tu odegrać istotną rolę;

20. w szczególny sposób podkreśla potrzebę trwałego i zrównoważonego rozwoju w całej UE, zarówno w wymiarze geograficznym, jak i w odniesieniu do skali projektów; uważa, że prawdziwie wyważone podejście jest jedynym sposobem na pobudzenie rozwoju przemysłu w UE, tworzenie nowych miejsc pracy i promowanie w UE regionów odnoszących sukcesy; uważa, że inicjatywa w zakresie klasterów przemysłowych może ustanowić wysoki poziom innowacji i trwałego rozwoju gospodarczego;

21. z zadowoleniem przyjmuje znaczący wkład polityki spójności w zapewnianie konkurencyjności w sektorze przemysłu i zachęca państwa członkowskie do dalszego koncentrowania swoich inwestycji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na obszarach, które promują wzrost kapitału ludzkiego, badania, innowacje, ducha przedsiębiorczości i pomoc dla MŚP;

22. zwraca uwagę, że należy niezwłocznie wziąć pod uwagę wpływ uregulowań prawnych w dziedzinie ochrony środowiska na międzynarodową konkurencyjność energochłonnych gałęzi przemysłu UE, aby uniknąć nadmiernych emisji dwutlenku węgla i bezrobocia; w związku z tym wzywa Komisję do aktywnego wspierania i zawierania globalnych porozumień sektorowych mogących ograniczyć wpływ konkretnych gałęzi przemysłu na środowisko na całym świecie, gwarantując jednocześnie równe warunki dla wszystkich;

23. wspiera Komisję w dążeniu do poddania wszystkich nowych wniosków legislacyjnych dogłębnej i rygorystycznej ocenie ich oddziaływania i analizy mającej w szczególności wykazać, czy dany wniosek wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie rynku wewnętrznego lub na konkurencyjność europejskiego przemysłu, zgodnie z zasadą trwałego rozwoju;

24. zwraca uwagę na obecną sytuację w zakresie dostępu do surowców; zwraca uwagę, że Unia Europejska jest całkowicie uzależniona od importu kilku metali; wzywa Komisję do zaproponowania zintegrowanego podejścia do kwestii zagwarantowania pewnego dostępu do surowców, poprawy skuteczności wykorzystania zasobów oraz wsparcia rozwoju technologii badawczych; nawołuje Komisję i państwa członkowskie do wspierania i przyspieszenia realizacji projektów zapowiedzianych przez Radę Europejską jako projekty istotne dla interesów Wspólnoty w zakresie bezpieczeństwa energii i dywersyfikacji źródeł energii UE;

25. przypomina ważne zmiany strukturalne wynikające ze zmiany w strukturze zatrudnienia na korzyść usług dla przemysłu; w związku z tym wyraża poparcie dla planowanej inicjatywy na rzecz przemysłu i usług, w ramach której podda się analizie sektory usług i ich wpływ na konkurencyjność przemysłu; przede wszystkim zwraca uwagę Komisji na poprawę jakości, produktywności i wartości usług świadczonych na rzecz przemysłu, w szczególności usług wymagających dużej wiedzy fachowej, świadczonych przedsiębiorcom;

26. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą zmian strukturalnych, które ułatwią wymianę najlepszych rozwiązań między państwami członkowskimi; gorąco zachęca Komisję, by w ramach przeglądu swojego komunikatu z 2005 r., zatytułowanego: „Restrukturyzacje i zatrudnienie – Antycypacja i towarzyszenie restrukturyzacjom na rzecz poprawy zatrudnienia: rola Unii Europejskiej” (COM(2005)0120), wspierała ustanowienie partnerstwa na dużą skalę na szczeblu UE, jak również sieci wymiany informacji i najlepszych rozwiązań między ekspertami w państwach członkowskich;

27. zwraca uwagę na potrzebę ciągłych inwestycji w dziedzinie edukacji, szkoleń i badań naukowych jako kwestii priorytetowych, a także na zależność rozwoju przemysłu i konkurencyjności wyrobów europejskich od jakości zasobów ludzkich i poziomu jej przygotowania, a także od innowacji zawartych w nowych wyrobach;

28. podkreśla fakt, iż innowacyjne produkty w dużej mierze wzmacniają przewagę konkurencyjną UE, gdyż stanowią 73% eksportu UE; zauważa jednak, że w zakresie innowacji, a zwłaszcza badań naukowych i rozwoju w przedsiębiorstwach, UE wciąż nie dorównuje Stanom Zjednoczonym ani Japonii; uważa wobec tego, że w pełni należy wykorzystać wspólnotowe programy finansowe, takie jak siódmy program ramowy na rzecz badań naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji, program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii; w związku z tym wyraża zadowolenie z inicjatywy na rzecz tzw. rynków pionierskich i programu działania w zakresie standardów, które przyczyniają się do odblokowania potencjału rynkowego w przypadku innowacyjnych produktów i usług w dziedzinach, które społeczeństwo wysoko sobie ceni; nalega, by Komisja zobowiązała się do lepszego stanowienia prawa w tym względzie i przestrzega przed faworyzowaniem danych rozwiązań technologicznych kosztem innych;

29. uważa, że w celu pobudzenia innowacyjności w całej UE należy wspierać działalność w sferze innowacji oraz chronić produkty będące rezultatem tej działalności; zwraca wobec tego uwagę na znaczenie przejrzystej i nieskomplikowanej polityki w dziedzinie praw do własności intelektualnej, którą się rzeczywiście realizuje; wzywa Radę do podjęcia działań mających na celu jak najszybsze wprowadzenie patentu wspólnotowego oraz wzywa Komisję do kontynuowania zwalczania fałszerstw oraz podejmowania wysiłków na rzecz znalezienia rozwiązań w tej dziedzinie na skalę globalną w oparciu głównie o europejskie modele;

30. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

  • [1]       Dz.U. C 303 E z 13.12.2006, s. 646.
  • [2]      Dz.U. C 316 E z 22.12.2006, s. 378.
  • [3]  International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework (Międzynarodowa konwergencja pomiaru kapitału i standardów dotyczących funduszy własnych: zmienione ramy), Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, czerwiec 2004 r.

EXPLANATORY STATEMENT

Solidny i dobrze prosperujący przemysł ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o wykorzystanie w pełni potencjału gospodarczego UE i osiągnięcie celów lizbońskich. Ponadto przemysł UE, którego udział w wydatkach sektora prywatnego na badania i rozwój wynosi ponad 80%, a wytwarzane przezeń innowacyjne produkty stanowią około trzy czwarte eksportu UE, odgrywa główną rolę w procesie przekształcania naszej gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy.

Ogólnie rzecz biorąc, przemysł UE znajduje się w dobrym stanie i jest dynamiczny. Stoi on jednak w obliczu ważnych wyzwań takich jak szybkie zmiany technologiczne, duża i wciąż wzmagająca się presja konkurencji oraz potrzeba wniesienia własnego wkładu w osiągnięcie europejskich celów w zakresie ochrony środowiska.

Z tego też powodu w 2005 r. ustalono ramy polityczne obejmujące konkretne zalecenia działań sektorowych mających na celu promowanie wzrostu, produktywności i konkurencyjności. Podjęto siedem głównych międzysektorowych inicjatyw w różnych dziedzinach (inicjatywa w zakresie praw do własności intelektualnej i fałszerstw, grupa wysokiego szczebla ds. konkurencyjności, energii i środowiska, zewnętrzne aspekty konkurencyjności i dostępu do rynku, nowy program upraszczania ustawodawstwa, doskonalenie umiejętności sektorowych, zarządzanie zmianami strukturalnymi w produkcji przemysłowej, zintegrowane europejskie podejście do badań naukowych i innowacji w przemyśle). Oprócz tego pojawiło się siedem inicjatyw sektorowych (forum farmaceutyczne, śródokresowy przegląd strategii z zakresu nauk o życiu i biotechnologii, grupa wysokiego szczebla ds. przemysłu chemicznego, grupa wysokiego szczebla ds. przemysłu obronnego, europejski program kosmiczny, grupa zadaniowa ds. konkurencyjności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, dialog polityczny dotyczący przemysłu maszynowego).

Komunikat ten opisuje postępy osiągnięte zarówno w ramach działań horyzontalnych, jak i sektorowych, ustalonych w 2005 r. Z niniejszego przeglądu śródokresowego wynika, że nie ma potrzeby zasadniczego modyfikowania polityki w tej dziedzinie. Komisja zamierza jednak wzmocnić niektóre z realizowanych projektów oraz podjąć nowe inicjatywy w odpowiedzi na ostatnie wyzwania. W komunikacie ogłoszono następujące nowe działania horyzontalne:

· inicjatywa w sprawie klastrów,

· inicjatywa dotycząca rynków pionierskich,

· program działania w zakresie standardów,

· plan działania na rzecz zrównoważonej polityki przemysłowej,

· przemysł i usługi.

Ponadto podjęte zostaną dwie nowe inicjatywy sektorowe:

· przemysł spożywczy,

· Electra (w dziedzinie elektrotechniki).

Z niniejszego komunikatu można być zadowolonym. Głównym zadaniem polityki przemysłowej na szczeblu UE jest stworzenie właściwych warunków ramowych dla rozwoju przedsiębiorstw, inwestycji przemysłowych, innowacji i powstawania nowych miejsc pracy. Jednak wspomniane warunki ramowe mogą się różnić w zależności od sektora. Dlatego też inicjatywy sektorowe uwzględniające specyficzną sytuację w poszczególnych sektorach i obejmujące strategie polityczne dostosowane do konkretnych możliwości i wyzwań stojących przed tymi sektorami są nader mile widziane. Inicjatywy sektorowe należy wzmocnić poprzez podejście horyzontalne uwzględniające bariery, z jakimi boryka się przemysł UE w procesie rozwoju, którego celem są lepsze produkty o wyższej wartości. Sprawozdawca pragnie skupić się na trzech spośród owych kwestii horyzontalnych.

Lepsze uregulowania prawne

Uciążliwe przepisy prawne i nadmiar biurokracji to wciąż jedna z największych barier dla przemysłu. Dotyczy to przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ one jako pierwsze odczuwają skutki nadmiernej biurokracji (szacuje się, że w przeliczeniu na jednego pracownika mała firma ponosi średnio około dziesięć razy wyższe koszty w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych niż duże przedsiębiorstwo). Dlatego też kwestia lepszych uregulowań prawnych ma ogromne znaczenie dla podniesienia konkurencyjności przemysłu europejskiego. Komisja powinna podejmować większe wysiłki w celu usunięcia zbędnych barier (administracyjnych) utrudniających dostęp do rynku wewnętrznego, uprościć i udoskonalić środowisko regulacyjne oraz ograniczyć obciążenia administracyjne, którym muszą podołać przedsiębiorstwa (m.in. poprzez zadbanie o postępy w 13 priorytetowych dziedzinach, określonych w planie działania Komisji mającym na celu ograniczenie obciążeń o 25% do 2012 r., a także poprzez wdrożenie drugiego pakietu szybkich działań usuwających bariery administracyjne). Jednak kwestii lepszych uregulowań prawnych nie można rozstrzygnąć wyłącznie na szczeblu europejskim. Aby przedsiębiorstwa w UE mogły odnieść wymierne korzyści gospodarcze, postępy w dziedzinie ustalania i osiągania własnych ambitnych celów krajowych w zakresie ograniczania obciążeń administracyjnych, zwłaszcza tych, które mają wpływ na rozwój MŚP i generowany przez nie wzrost (m.in. uproszczone wymagania dotyczące sprawozdawczości oraz wyłączenia), muszą poczynić również państwa członkowskie.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Ze względu na swój potencjał innowacji, dynamizm i elastyczność MŚP stanowią jeden z głównych czynników generujących wzrost gospodarczy i wzmacniających konkurencyjność w Europie. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju MŚP. Wsparcia można udzielać w formie dostępu do źródeł finansowania (kapitał podwyższonego ryzyka) i do infrastruktury potrzebnej do badań naukowych (polityka wspierania klastrów). Pewnego rodzaju wsparciem jest również spójne podejście do MŚP w ramach różnych strategii politycznych UE (np. stanowcze przestrzeganie w procesie decyzyjnym zasady polegającej na koncentrowaniu się w pierwszej kolejności na małych podmiotach). MŚP mogą mieć większe trudności z dostępem do rynków niż duże przedsiębiorstwa. Inicjatywy takie jak standaryzacja, ochrona praw do własności intelektualnej i dostępność informacji są więc dla nich wyjątkowo ważne. Niezwykle ważną inicjatywą mającą pomóc MŚP są zapowiedziane regulacje w sprawie małych przedsiębiorstw (Small Business Act). Powinny one obejmować nowe konkretne inicjatywy mające na celu ograniczenie obciążeń prawnych w stosunku do MŚP, ułatwienie im dostępu do rynku wewnętrznego i do zamówień publicznych, a także udzielenie im pomocy w związku z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą globalizacja i zmiany klimatyczne, np. poprzez zapewnienie im niezbędnych środków finansowych i personelu, potrzebnych do dalszego rozwoju. Jeżeli mowa o wspieraniu rozwoju MŚP, należy pamiętać o dotychczasowych osiągnięciach niektórych państw członkowskich, które np. stworzyły w tym celu krajowy mechanizm współpracy w zakresie wdrażania, monitorowania i oceny strategii politycznych na rzecz wspierania MŚP. W związku z tym z ogromnym zadowoleniem należy przyjąć inicjatywę prezydencji Słowenii, która wiosną 2008 r. zamierza zorganizować konferencję poświęconą przeniesieniu najlepszych praktyk krajowych na szczebel europejski.

Zrównoważony rozwój

Konkurencyjność przemysłu UE wynika ze stopniowego ograniczania w gospodarce emisji węgla i dążenia do wysokiego stopnia wydajności energetycznej oraz oszczędnego gospodarowania zasobami. Celów środowiskowych, takich jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i podniesienie wydajności energetycznej, nie należy postrzegać jako zagrożenia dla przemysłu. Przewaga wynikająca z nowatorskich posunięć mogłaby sprawić, że przemysł europejski stałby się światowym liderem na rynku technologii, produktów i usług przyjaznych dla środowiska i akceptowalnych społecznie. Z tej znakomitej okazji powinny skorzystać zarówno przedsiębiorstwa przemysłowe w UE, jak i decydenci polityczni. Zapowiedziany plan działania na rzecz zrównoważonej polityki przemysłowej powinien zatem określić ramy, których powstanie przyspieszy innowacje ekologiczne i rozwój nowych rynków (co do pewnego stopnia już się stało w przypadku inicjatywy na rzecz rynku pionierskiego). W perspektywie krótkoterminowej należy wziąć pod uwagę wpływ energochłonnych gałęzi przemysłu UE na międzynarodową konkurencyjność, aby uniknąć sytuacji, w której UE będzie „eksportować” zanieczyszczenia oraz „importować” bezrobocie. Można tego dokonać poprzez dążenie do globalnych porozumień sektorowych w celu ograniczenia wpływu konkretnych gałęzi przemysłu na środowisko, gwarantując jednocześnie równe warunki dla wszystkich. Ponadto zrównoważony rozwój powinien uwzględniać równomierny rozwój w całej UE, co oznacza, że wspierać należy nie tylko duże gałęzie przemysłu i duże projekty, lecz również te mniejsze.

Ważne jest również pamiętanie w tym kontekście o strategii lizbońskiej. Polityka przemysłowa wchodzi w dużej mierze w zakres kompetencji krajowych i nie powinno to ulec zmianie. Istnieje jednak potrzeba lepszej koordynacji między działaniami w ramach polityki przemysłowej na szczeblu krajowym i europejskim, aby zagwarantować skuteczność strategii politycznych. W ramach nowego cyklu lizbońskiego 2008–2010 należy wobec tego położyć większy nacisk na politykę przemysłową, MŚP i przedsiębiorczość.

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (8.4.2008)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie przeglądu śródokresowego polityki przemysłowej: Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
(2007/2257(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jacques Toubon

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu śródokresowego polityki przemysłowej (COM(2007)374) i zwraca uwagę, że dobrze prosperujący przemysł ma istotne znaczenie dla realizacji celów lizbońskich;

2.   uznaje, że przemysł stoi przed stanowiącą wyzwanie przyszłością, wynikającą z globalizacji, rozwoju technologicznego i środowiska;

3.   uważa, że otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w sferze usług i przemysłu zwiększa potencjał innowacji i poprawia konkurencyjność przemysłu; uważa, że polityka konkurencji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia korzyści dla konsumentów płynących z otwartego europejskiego rynku;

4.   wyraża ubolewanie z powodu słabych powiązań między krajową a unijną polityką przemysłową i wzywa Komisję i państwa członkowskie do działań mających na celu umocnienie tych powiązań;

5.   podkreśla znaczenie skutecznego systemu zamówień publicznych dla konkurencyjności przemysłu europejskiego; uważa, że prekomercyjne zamówienia publiczne stanowią ważne narzędzie napędzania innowacyjności przedsiębiorstw europejskich; zachęca państwa członkowskie do dokonania przeglądu ich polityki zamówień publicznych pod tym kątem i zwraca się do Komisji o promowanie wymiany najlepszych praktyk w tym obszarze;

6.   z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą rynków pionierskich i popiera jej cel, jakim jest zwiększanie warunków sprzyjających powstawaniu rynków produktów i usług innowacyjnych w szczególnych obszarach przedstawiających wysoką wartość dla społeczeństwa; nalega, by Komisja zobowiązała się do lepszego stanowienia prawa w tym względzie i przestrzega przed faworyzowaniem danych rozwiązań technologicznych kosztem innych;

7.  przyjmuje z zadowoleniem propozycje Komisji dotyczące konsolidacji europejskiego rynku sprzętu obronnego i poprawy konkurencyjności przemysłu zbrojeniowego UE na świecie;

8.   wskazuje na znaczenie inicjatywy na rzecz ustanowienia na poziomie europejskim inicjatywy dla małych przedsiębiorstw, w szczególności jako szansy na zmniejszenie za pomocą zwolnień ciężaru przepisów, z jakimi zmagają się MŚP; wzywa Komisję do systematycznego uwzględniania MŚP we wszystkich inicjatywach dotyczących sektora przemysłu ze względu na ich decydującą rolę, jeżeli chodzi o rozwój i zatrudnienie;

9.   kładzie nacisk na konieczność ochrony wydajności przemysłu europejskiego w ramach polityki konkurencji i otwartych rynków oraz życzy sobie rozważenia dostosowania przepisów europejskich oraz zasad i norm międzynarodowych mających zastosowanie w handlu w celu wspierania uczciwych warunków konkurencji na poziomie międzynarodowym;

10. z zadowoleniem przyjmuje ugrupowania partnerskie ustanowione przez Komisję, takie jak CARS 21 oraz grupa wysokiego szczebla ds. tekstyliów; uważa, że ugrupowania te są ważnymi forami dla umocnienia polityki przemysłowej UE;

11. przypomina, że ambitna polityka w dziedzinie prawa własności intelektualnej stanowi kluczowy element konkurencyjności zakładów przemysłowych, a w szczególności MŚP, w związku z czym osiągnięcie porozumienia w sprawie patentu wspólnotowego oraz systemu sporów patentowych o zasięgu unijnym ma podstawowe znaczenie, tak jak zwiększanie wysiłków służb celnych w walce z fałszerstwami;

12. wspiera trwający program Komisji dążący do uproszczenia i udoskonalenia środowiska regulacyjnego oraz ograniczenia obciążeń administracyjnych;

13. przypomina o znaczeniu nowoczesnych systemów normalizacyjnych i zachęca Komisję do przyspieszenia wdrażania norm w ramach nowego podejścia z jednoczesnym przestrzeganiem potrzeb MŚP i zwiększaniem uczestnictwa ich przedstawicieli;

14. zachęca Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie dyrektywy mającej na celu stworzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych między państwami członkowskimi, które z zadowoleniem odniosłyby się do takiej inicjatywy;

15. jest poważnie zaniepokojony dalekosiężną przyszłością sektora farmaceutycznego, a zwłaszcza słabością europejskiego sektora badań i rozwoju oraz brakiem rzeczywiście działającego jednolitego rynku w tym sektorze; wzywa Komisję i państwa członkowskie do pilnego zajęcia się tą kwestią;

16. apeluje o rozwój zrównoważonej polityki przemysłowej sprzyjającej w szczególności innowacjom w dziedzinie ekologii, uwzględniającej zmiany klimatyczne dotykające planetę; zachęca przedsiębiorstwa do korzystania z możliwości oferowanych przez rynek nowych technologii oraz do skoncentrowania wysiłków na ograniczaniu emisji związków węgla i zanieczyszczeń lokalnych z jednej strony oraz na poprawie wydajności energetycznej, której towarzyszą działania mające na celu propagowanie odnawialnych źródeł energii i zapewnianie bezpiecznego i zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych z drugiej strony.

17. podkreśla pilną konieczność ustanowienia ogólnounijnego rynku kapitału podwyższonego ryzyka poprzez usuwanie istniejących przeszkód prawnych i podatkowych dla inwestycji w kapitał podwyższonego ryzyka najbardziej innowacyjnych europejskich małych przedsiębiorstw;

18. zachęca Komisję do zintensyfikowania monitorowania rynku łańcucha dostaw towarów przemysłowych i konsumpcyjnych, w tym dystrybutorów końcowych i detalistów w celu zapewnienia istnienia warunków konkurencji na wszystkich etapach łańcucha dostaw;

19. z zadowoleniem przyjmuje znaczący wkład polityki spójności w zapewnianie konkurencyjności w sektorze przemysłu i zachęca państwa członkowskie do dalszego koncentrowania swoich inwestycji w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na obszarach, które promują wzrost kapitału ludzkiego, badania, innowacje, ducha przedsiębiorczości i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw;

20. wspiera Komisję w dążeniu do poddania wszystkich nowych wniosków legislacyjnych dogłębnej i rygorystycznej ocenie ich oddziaływania, analizując w szczególności, czy wniosek powoduje niekorzystne skutki dla funkcjonowania rynku wewnętrznego lub konkurencyjności europejskiego przemysłu; wzywa Komisję do uwzględnienia - w szczególności we wnioskach legislacyjnych dotyczących ochrony konsumentów, klimatu i środowiska naturalnego - konkurencyjności jako głównego celu strategii lizbońskiej.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

8.4.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Olle Schmidt, Gary Titley

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Janusz Wojciechowski

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

21.4.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Göran Färm, Robert Goebbels, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij