ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1405/2006 относно приемането на специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003

7.5.2008 - (COM(2008)0168 – C6‑0175/2008 – 2008/0065(CNS)) - *

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Neil Parish
(Опростена процедура – член 43, параграф 1 от правилника)

Процедура : 2008/0065(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0170/2008
Внесени текстове :
A6-0170/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1405/2006 относно приемането на специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003

(COM(2008)0168 – C6‑0175/2008 – 2008/0065(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0168),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0175/2008),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6‑0170/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Специфични мерки в областта на земеделието в полза на малките острови в Егейско море

Позовавания

COM(2008)0168 – C6-0175/2008 – 2008/0065(CNS)

Дата на консултация с ЕП

21.4.2008 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

24.4.2008 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

REGI

24.4.2008 г.

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

REGI

18.4.2008 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Neil Parish

17.4.2008 г.

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

17.4.2008 г.

Разглеждане в комисия

6.5.2008 г.

 

 

 

Дата на приемане

6.5.2008 г.