BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003

7.5.2008 - (KOM(2008)0168 – C6‑0175/2008 – 2008/0065(CNS)) - *

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Neil Parish
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 43, stk.1)

Procedure : 2008/0065(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0170/2008
Indgivne tekster :
A6-0170/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003

(KOM(2008)0168 – C6‑0175/2008 – 2008/0065(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0168),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0175/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6‑0170/2007),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

PROCEDURE

Titel

Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

Referencer

KOM(2008)0168 – C6-0175/2008 – 2008/0065(CNS)

Dato for høring af EP

21.4.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

24.4.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

24.4.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

REGI

18.4.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Neil Parish

17.4.2008

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

17.4.2008

Behandling i udvalg

6.5.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

6.5.2008

 

 

 

Dato for indgivelse

7.5.2008

PROCEDURE

Titel

Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

Referencer

KOM(2008)0168 – C6-0175/2008 – 2008/0065(CNS)

Dato for høring af EP

21.4.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

24.4.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

24.4.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

REGI

18.4.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Neil Parish

17.4.2008

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

17.4.2008

Behandling i udvalg

6.5.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

6.5.2008

 

 

 

Dato for indgivelse

7.5.2008