RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1405/2006, millega sätestatakse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003

7.5.2008 - (KOM(2008)0168 – C6-0175/2008 – 2008/0065(CNS)) - *

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Neil Parish
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)

Menetlus : 2008/0065(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0170/2008
Esitatud tekstid :
A6-0170/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1405/2006, millega sätestatakse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003

(KOM(2008)0168 – C6-0175/2008 – 2008/0065(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0168);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0175/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0170/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

MENETLUS

Pealkiri

Erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks

Viited

KOM(2008)0168 – C6-0175/2008 – 2008/0065(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

21.4.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

24.4.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

24.4.2008

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

REGI

18.4.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Neil Parish

17.4.2008

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

17.4.2008

Arutamine parlamendikomisjonis

6.5.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

6.5.2008