MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1405/2006 muuttamisesta

7.5.2008 - (KOM(2008)0168 – C6‑0175/2008 – 2008/0065(CNS)) - *

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Neil Parish
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2008/0065(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0170/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0170/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1405/2006 muuttamisesta

(KOM(2008)0168 – C6‑0175/2008 – 2008/0065(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0168),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0175/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6‑0170/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0168 – C6-0175/2008 – 2008/0065(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

21.4.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

24.4.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

24.4.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

REGI

18.4.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Neil Parish

17.4.2008

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

17.4.2008

Valiokuntakäsittely

6.5.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.5.2008

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.5.2008