Pranešimas - A6-0170/2008Pranešimas
A6-0170/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1405/2006, nustatantį konkrečias žemės ūkio priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, ir pataisančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003

7.5.2008 - (COM(2008)0168 – C6‑0175/2008 – 2008/0065(CNS)) - *

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Neil Parish
(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2008/0065(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0170/2008
Pateikti tekstai :
A6-0170/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1405/2006, nustatantį konkrečias žemės ūkio priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, ir pataisančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003

(COM(2008)0168 – C6‑0175/2008 – 2008/0065(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0168),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0175/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6‑0170/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Konkrečios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms

Nuorodos

COM(2008)0168 – C6-0175/2008 – 2008/0065(CNS)

Konsultacijos su EP data

21.4.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

24.4.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

24.4.2008

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

REGI

18.4.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Neil Parish

17.4.2008

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

17.4.2008

Svarstymas komitete

6.5.2008

 

 

 

Priėmimo data

6.5.2008