Ziņojums - A6-0170/2008Ziņojums
A6-0170/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1405/2006, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003

7.5.2008 - (COM(2008)0168 – C6‑0175/2008 – 2008/0065(CNS)) - *

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referents: Neil Parish
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 43. panta 1. punkts)

Procedūra : 2008/0065(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0170/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0170/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1405/2006, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003

(COM(2008)0168 – C6‑0175/2008 – 2008/0065(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0168),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0175/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6‑0170/2008),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Īpaši pasākumi lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām

Atsauces

COM(2008)0168 – C6-0175/2008 – 2008/0065(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

21.4.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

24.4.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

24.4.2008

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

REGI

18.4.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Neil Parish

17.4.2008

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

17.4.2008

Izskatīšana komitejā

6.5.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

6.5.2008

 

 

 

Iesniegšanas datums

7.5.2008