SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

7.5.2008 - (COM(2008)0168 – C6‑0175/2008 – 2008/0065(CNS)) - *

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Neil Parish
(Procedura uproszczona – Artykuł 43 ust.1 Regulaminu)

Procedura : 2008/0065(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0170/2008
Teksty złożone :
A6-0170/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

(COM(2008)0168 – C6‑0175/2008 – 2008/0065(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0168),

–   uwzględniając art. 37 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0175/2008),

–   uwzględniając art. 51 i art. 43 ust. 1Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6‑0170/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

PROCEDURA

Tytul

Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

Odsyłacze

COM(2008)0168 – C6-0175/2008 – 2008/0065(CNS)

Data konsultacji z PE

21.4.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

24.4.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

24.4.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

REGI

18.4.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Neil Parish

17.4.2008

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

17.4.2008

Rozpatrzenie w komisji

6.5.2008

 

 

 

Data przyjęcia

6.5.2008

 

 

 

Data złożenia

7.5.2008