SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

8.5.2008 - (KOM(2007)0803 ČASŤ V – C6‑0031/2008 – 2007/0300(CNS)) - *

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Spravodajkyňa: Anne Van Lancker

Postup : 2007/0300(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0172/2008

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

(KOM(2007)0803 ČASŤ V – C6‑0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0803 ČASŤ V),

–   so zreteľom na článok 128 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0031/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6‑0172/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

(2) Z preskúmania národných programov reforiem členských štátov obsiahnutého vo výročnej správe Komisie o pokroku a v návrhu na spoločnú správu o zamestnanosti vyplýva, že členské štáty by mali pokračovať vo vynakladaní úsilia na riešenie týchto prioritných oblastí:

(2) Z preskúmania národných programov reforiem členských štátov obsiahnutého vo výročnej správe Komisie o pokroku a v návrhu na spoločnú správu o zamestnanosti vyplýva, že členské štáty by mali pokračovať vo vynakladaní úsilia na dosiahnutie plnej zamestnanosti, zvýšenie kvality pracovných miest a rovných príležitostí, zabezpečenie sociálnej súdržnosti a riešenie týchto prioritných oblastí:

– pritiahnuť do zamestnania a udržať v zamestnaní viac ľudí, zvýšiť ponuku pracovnej sily a modernizovať systémy sociálnej ochrany,

vytvoriť väčší počet kvalitných pracovných miest, pritiahnuť do zamestnania a udržať v kvalitnom zamestnaní viac ľudí, zvýšiť ponuku pracovnej sily, modernizovať systémy sociálnej ochrany a zabezpečiť trhy práce prístupné všetkým,

– zlepšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov, a

– zlepšiť prispôsobivosť a istotu pracovníkov a podnikov s cieľom podporovať pružný trh prácepodporovať zamestnateľnosť pracovníkov prostredníctvom celoživotného vzdelávania a akreditácie získaných kvalifikácií,

– zvýšiť investície do ľudského kapitálu prostredníctvom lepšieho vzdelávania a lepšej kvalifikácie.

– zvýšiť investície do ľudského kapitálu prostredníctvom lepšieho vzdelávania a lepšej kvalifikácie, ako aj zvyšovania príležitostí na celoživotné vzdelávanie, a

 

– podporovať mobilitu pracovníkov v rámci európskeho trhu práce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Vzhľadom na uvedené preskúmanie národných programov reforiem Komisiou a na závery Európskej rady je potrebné sústrediť sa na účinnú a včasnú implementáciu, venujúc zvláštnu pozornosť dohodnutým kvantitatívnym cieľom a referenčným hodnotám a konajúc v súlade so závermi Európskej rady.

(3) Vzhľadom na uvedené preskúmanie národných programov reforiem Komisiou a na závery Európskej rady je potrebné sústrediť sa na posilnenie sociálneho rozmeru usmernení pre zamestnanosť a ich účinnú a včasnú implementáciu, venujúc zvláštnu pozornosť dohodnutým kvalitatívnym a kvantitatívnym cieľom a referenčným hodnotám v súlade so závermi Európskej rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Členské štáty by mali brať usmernenia pre zamestnanosť do úvahy pri implementácii naplánovaného financovania Spoločenstvom, najmä pri financovaní z Európskeho sociálneho fondu.

(5) Členské štáty by mali brať usmernenia pre zamestnanosť do úvahy pri implementácii naplánovaného financovania Spoločenstvom, najmä pri financovaní z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Vzhľadom na integrovaný charakter tohto súboru opatrení by členské štáty mali plne implementovať všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky.

(6) Vzhľadom na integrovaný charakter tohto súboru opatrení by členské štáty mali pri implementácii všeobecných usmernení pre hospodárske politiky plne zohľadňovať usmernenia pre zamestnanosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia

Článok 2a (nový)

 

1. Pri implementácii usmernení členské štáty:

 

– prihliadajú na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia a

 

– zameriavajú sa na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii.

 

2. Členské štáty zabezpečia väčšie prepojenie medzi usmerneniami a postupom otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia.

 

3. Členské štáty v spolupráci so sociálnymi partnermi a v súlade s národnými tradíciami jednotlivých členských štátov preskúmajú možnosti zlepšenia dodržiavania a implementácie zásad a pravidiel európskych právnych predpisov v sociálnej oblasti, dohôd medzi sociálnymi partnermi a základných zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie a podajú o nich správu vo svojich národných plánoch reforiem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Príloha – úvodná časť – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Usmernenia pre zamestnanosť sú súčasťou integrovaných usmernení na obdobie 2008 – 2010, ktoré sa opierajú o tri piliere: makroekonomické politiky, mikroekonomické reformy a politiky zamestnanosti. Spolu tieto piliere prispievajú k dosiahnutiu cieľov udržateľného rastu a zamestnanosti a posilňujú sociálnu súdržnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Príloha – úvodná časť – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty v spolupráci so sociálnymi partnermi realizujú svoje politiky vedúce k dosiahnutiu cieľov a priorít uvedených nižšie, s cieľom podporiť všetkým prístupný trh práce prostredníctvom väčšieho množstva a kvalitnejších pracovných miest. Politiky členských štátov v súlade s Lisabonskou stratégiou a so zreteľom na spoločné sociálne ciele vyváženým spôsobom podporujú:

Členské štáty budú v spolupráci so sociálnymi partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami, pričom budú rešpektovať národné tradície, realizovať svoje politiky s cieľom dosiahnuť ciele a uskutočniť prioritné činnosti uvedené nižšie tak, aby vyššia ponuka a kvalita pracovných miest a vzdelanejšia a špecializovanejšia pracovná sila podporovali trh práce prístupný všetkým. Politiky členských štátov budú v súlade s Lisabonskou stratégiou a so zreteľom na spoločné sociálne ciele vyváženým spôsobom podporovať:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia

Príloha – úvodná časť – odsek 1 – zarážka 1

Úplnú zamestnanosť: Dosiahnutie úplnej zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti a nečinnosti zvýšením dopytu po pracovnej sile a ponuky pracovnej sily prostredníctvom integrovaného prístupu založeného na „flexiistote“ je rozhodujúce pre trvalo udržateľný hospodársky rast a posilnenie sociálnej súdržnosti. To si vyžaduje politiky, ktoré súčasne riešia flexibilitu trhov práce, organizáciu práce a pracovnoprávne vzťahy, istotu zamestnania a sociálne zabezpečenie.

Úplnú zamestnanosť: Dosiahnutie úplnej zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti a nečinnosti zvýšením dopytu po pracovnej sile a ponuky pracovnej sily prostredníctvom integrovaného prístupu založeného na „flexiistote“ je rozhodujúce pre trvalo udržateľný hospodársky rast a posilnenie sociálnej súdržnosti. To si vyžaduje politiky, ktoré súčasne riešia flexibilitu trhov práce, organizáciu práce a pracovnoprávne vzťahy, zosúladenie pracovného a rodinného života, istotu zamestnania a sociálne zabezpečenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia

Príloha – úvodná časť – odsek 1 – zarážka 2

Zvyšovanie kvality a produktivity práce: Snaha o zvýšenie zamestnanosti súvisí so zvyšovaním atraktívnosti pracovných miest, kvality a produktivity práce a znižovaním segmentácie a podielu chudobných pracujúcich. Je potrebné plne využívať synergický účinok kvality práce, produktivity a zamestnanosti.

Zvyšovanie kvality a produktivity práce: Snaha o zvýšenie zamestnanosti súvisí so zvyšovaním atraktívnosti pracovných miest, kvality práce a rastu produktivity práce a znižovaním segmentácie, rodovej nerovnosti a podielu chudobných pracujúcich. Je potrebné plne využívať synergický účinok kvality práce, produktivity a zamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia

Príloha – úvodná časť – odsek 2

Na dosiahnutie pokroku má zásadný význam rovnosť príležitostí a boj proti diskriminácii. V rámci všetkých prijatých krokov by malo byť zabezpečené zohľadňovanie rodového hľadiska a podpora rodovej rovnosti. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj výraznému zníženiu rodových rozdielov na trhu práce v súlade s Európskym paktom pre rodovú rovnosť. To pomôže členským štátom riešiť demografickú výzvu. V rámci nového medzigeneračného prístupu je potrebné venovať osobitnú pozornosť situácii mladých ľudí, vykonávaniu Európskeho paktu mládeže a podpore prístupu k zamestnaniu počas celého produktívneho veku. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj podstatnému zníženiu rozdielov v zamestnanosti znevýhodnených ľudí vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj zníženiu rozdielov medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a občanmi EÚ v súlade s vnútroštátnymi cieľmi.

Pre dosiahnutie pokroku má zásadný význam rovnosť príležitostí a boj proti diskriminácii. V rámci všetkých prijatých opatrení by malo byť zabezpečené zohľadňovanie rodového hľadiska a podpora rodovej rovnosti. Osobitná pozornosť sa musí venovať aj výraznému zníženiu všetkých rozdielov medzi mužmi a ženami na trhu práce, najmä nerovného odmeňovania, v súlade s Európskym paktom pre rodovú rovnosť. To pomôže členským štátom riešiť demografické problémy. V rámci nového medzigeneračného prístupu by sa osobitná pozornosť mala venovať postaveniu mladých ľudí, vykonávaniu Európskeho paktu pre mládež a podpore prístupu k zamestnaniu počas celého produktívneho veku vrátane prístupu k zamestnaniu pre starších pracovníkov. Osobitná pozornosť sa musí venovať aj podstatnému zníženiu rozdielov v zamestnanosti znevýhodnených ľudí vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj zníženiu rozdielov medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a občanmi EÚ v súlade s vnútroštátnymi cieľmi. To pomôže členským štátom riešiť demografické problémy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh      11

Návrh nariadenia

Príloha ‑ odsek nasledujúci po usmernení 17 – zarážka 1

– zamestnanie väčšieho počtu ľudí a ich udržanie v zamestnaní, zvýšenie ponuky pracovnej sily a modernizácia systémov sociálnej ochrany,

– zamestnanie väčšieho počtu ľudí a ich udržanie v kvalitnom zamestnaní prostredníctvom uľahčenia zosúladenia pracovného a rodinného života, zvýšenie ponuky pracovnej sily prostredníctvom zvýšenia zamestnateľnosti, modernizácia systémov sociálnej ochrany a zabezpečenie trhov práce prístupných všetkým,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek nasledujúci po usmernení 17 – zarážka 1a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– podpora aktívneho sociálneho začlenenia pre všetkých s cieľom bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu zabezpečením slušného príjmu a kvalitných sociálnych služieb spolu s prístupom k trhu zamestnanosti prostredníctvom príležitostí na získanie zamestnania a úvodné alebo ďalšie odborné vzdelávanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       13

Návrh nariadenia

Príloha ‑ odsek nasledujúci po usmernení 17 – zarážka 2

– zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov,

– zvýšenie prispôsobivosti a istoty pracovníkov a podnikov,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek nasledujúci po usmernení 17 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– zvýšenie investícií do ľudského kapitálu prostredníctvom lepšieho vzdelania a poskytovania kvalifikácií.

– zvýšenie investícií do ľudského kapitálu prostredníctvom lepšieho vzdelania a kvalifikácie a prispôsobenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikácie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek nasledujúci po usmernení 17 – zarážka 3a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– zvýšenie a zlepšenie investícií do vedy, výskumu a inovácií,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek nasledujúci po usmernení 17 – zarážka 3b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– odstránenie všetkých foriem rodovo podmienenej diskriminácie na pracovisku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       17

Návrh nariadenia

Príloha ‑ oddiel 1 ‑ názov

1. Získať a udržať viac ľudí v zamestnaní, zvýšiť ponuku pracovnej sily a zmodernizovať systémy sociálnej ochrany

1. Získať a udržať viac ľudí v kvalitnom zamestnaní, zvýšiť ponuku pracovnej sily, zmodernizovať systémy sociálnej ochrany a zabezpečiť pracovné trhy prístupné všetkým

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh rozhodnutia

Príloha – oddiel 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zvyšovanie úrovne zamestnanosti je najúčinnejší prostriedok tvorby hospodárskeho rastu a podpory hospodárstiev, ktoré sa vyznačujú sociálnym začleňovaním a zároveň zabezpečujú záchrannú sieť pre osoby, ktoré nie sú schopné pracovať. Vzhľadom na očakávaný pokles obyvateľstva v produktívnom veku je o to viac potrebná podpora celoživotného prístupu k práci a modernizácia systémov sociálnej ochrany, ktorá zabezpečí ich primeranosť, finančnú udržateľnosť a schopnosť reagovať. V rámci nového medzigeneračného prístupu je potrebné venovať osobitnú pozornosť riešeniu pretrvávajúcich rozdielov v zamestnanosti žien a mužov a ďalšiemu zvýšeniu miery zamestnanosti starších pracovníkov a mladých ľudí, a pozornosť je potrebné venovať aj podpore aktívnej integrácie osôb, ktoré sú najviac vylúčené z trhu práce. Zintenzívniť činnosť je potrebné aj na zlepšenie situácie mladých ľudí na trhu práce a na výrazné zníženie nezamestnanosti mladých, ktorá je v priemere dvojnásobná ako celková miera nezamestnanosti.

Zvyšovanie úrovne zamestnanosti je najúčinnejší prostriedok tvorby hospodárskeho rastu a podpory hospodárstiev, ktoré sa vyznačujú sociálnym začleňovaním a zároveň zabezpečujú záchrannú sieť pre osoby, ktoré nie sú schopné pracovať. Vzhľadom na očakávaný pokles obyvateľstva v produktívnom veku je o to viac potrebná podpora celoživotného prístupu k práci a modernizácia systémov sociálnej ochrany, ktorá zabezpečí ich primeranosť, finančnú udržateľnosť a schopnosť reagovať na meniace sa potreby spoločnosti. Osobitná pozornosť by sa mala venovať riešeniu pretrvávajúcich rozdielov v zamestnanosti žien a mužov a v odmeňovaní žien a mužov, ďalšiemu zvýšeniu miery zamestnanosti starších pracovníkov a mladých ľudí v rámci nového medzigeneračného prístupu a podpore aktívnej integrácie osôb, ktoré sú najviac vylúčené z trhu práce. Zintenzívniť činnosť je potrebné aj na zlepšenie situácie mladých, najmä nekvalifikovaných ľudí na trhu práce a na výrazné zníženie nezamestnanosti mladých, ktorá je v priemere dvojnásobná ako celková miera nezamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh rozhodnutia

Príloha – oddiel 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na dosiahnutie pokroku v oblasti zamestnanosti je potrebné vytvoriť riadne podmienky, či ide o vstup do prvého zamestnania, návrat do zamestnania po prerušení, alebo o želanie predĺžiť si produktívny vek. Rozhodujúci význam pre prístup založený na „flexiistote“ má kvalita pracovných miest vrátane platu a ostatných požitkov, pracovné podmienky, prístup k celoživotnému vzdelávaniu a perspektíva kariérneho rastu, ako aj podpora a stimuly vyplývajúce zo systémov sociálnej ochrany. Na zlepšenie celoživotného prístupu k práci a na podporu zladenia medzi prácou a rodinným životom sú potrebné politiky na zabezpečenie poskytovania starostlivosti o deti. Zabezpečenie starostlivosti aspoň pre 90 % detí vo veku od 3 rokov do veku povinnej školskej dochádzky a najmenej pre 33 % detí vo veku do 3 rokov do roku 2010 by mohlo predstavovať užitočné referenčné hodnoty. Zvýšenie priemernej miery zamestnanosti rodičov, najmä rodičov v neúplných rodinách, si vyžaduje opatrenia na podporu rodín. Členské štáty by mali prihliadať najmä na osobitné potreby rodičov v neúplných rodinách a rodín s veľkým počtom detí. Okrem toho na predĺženie produktívneho veku bude potrebné do roku 2010 zvýšiť účinný priemerný vek odchodu z trhu práce na úrovni EÚ o päť rokov (v porovnaní s 59,9 roka v roku 2001). Členské štáty by mali taktiež prijať opatrenia na ochranu zdravia, zdravotnú prevenciu a podporu zdravého životného štýlu s cieľom znižovať chorobnosť, zvyšovať produktivitu práce a predlžovať produktívny vek.

Na dosiahnutie pokroku v oblasti zamestnanosti je potrebné vytvoriť riadne podmienky aj prostredníctvom vhodného rozvoja ľudského kapitálu a sociálneho pracovného prostredia, či ide o vstup do prvého zamestnania, návrat do zamestnania po prerušení, alebo o želanie predĺžiť si produktívny vek. Rozhodujúci význam pre prístup založený na „flexiistote“ má kvalita pracovných miest vrátane platu a ostatných požitkov, pracovné podmienky, prístup k celoživotnému vzdelávaniu a perspektíva kariérneho rastu, ako aj podpora a stimuly vyplývajúce zo systémov sociálnej ochrany. Na zlepšenie celoživotného prístupu k práci a na podporu zosúladenia práce a rodinného života sú potrebné politiky na zabezpečenie poskytovania starostlivosti o deti. Zabezpečenie starostlivosti aspoň pre 90 % detí vo veku od 3 rokov do veku povinnej školskej dochádzky a najmenej pre 33 % detí vo veku do 3 rokov do roku 2010 predstavuje užitočnú referenčnú hodnotu. Zvýšenie priemernej miery zamestnanosti rodičov, najmä rodičov v neúplných rodinách, si vyžaduje opatrenia na podporu rodín. Členské štáty by mali prihliadať najmä na osobitné potreby rodičov v neúplných rodinách a rodín s veľkým počtom detí. Okrem toho na predĺženie produktívneho veku bude potrebné do roku 2010 zvýšiť účinný priemerný vek odchodu z trhu práce na úrovni EÚ o päť rokov (v porovnaní s 59,9 roka v roku 2001). Členské štáty by mali taktiež prijať opatrenia na ochranu zdravia, zdravotnú prevenciu a podporu zdravého životného štýlu s cieľom znižovať náklady chorobnosti, zvyšovať produktivitu práce a predlžovať produktívny vek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh rozhodnutia

Príloha – oddiel 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prínosom k celoživotnému prístupu k práci by malo byť aj vykonávanie Európskeho paktu mládeže, najmä uľahčením prechodu zo vzdelávacieho procesu na trh práce.

Prínosom k celoživotnému prístupu k práci by malo byť aj vykonávanie Európskeho paktu pre mládež a Európskeho paktu pre rodovú rovnosť a schválenie súvisiace s vytvorením Európskej aliancie pre rodiny, a to predovšetkým uľahčením prechodu zo vzdelávacieho procesu na trh práce. Mali by sa prijať individuálne opatrenia s cieľom poskytnúť mladým ľuďom, ktorí mali menej možností, rovnakú príležitosť na sociálnu a odbornú integráciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia

Príloha – oddiel 1 – usmernenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie č. 18: Podporovať celoživotný prístup k práci prostredníctvom:

Usmernenie č. 18: Podporovať celoživotný prístup k práci prostredníctvom:

– obnovenej snahy budovať profesné dráhy mladých ľudí a znižovať ich nezamestnanosť, ako k tomu vyzýva Európsky pakt mládeže,

– obnovenej snahy budovať profesionálne dráhy mladých ľudí a znižovať ich nezamestnanosť, ako k tomu vyzýva Európsky pakt pre mládež, a bojovať proti rodovo podmienenej diskriminácii,

 

– opatrení, ktoré zabezpečia, že ľudia, ktorí spájajú prácu so starostlivosťou o deti, nie sú neskôr znevýhodnení, pokiaľ ide o dôchodky a dávky sociálneho zabezpečenia,

 

– opatrení, ktoré umožnia vrátiť sa do práce ľuďom, ktorí stratili prácu v neskoršom veku, a opatrení na odstránenie diskriminácie na základe veku zameraných najmä na ľudí starších ako 40 rokov, vrátane foriem samostatnej zárobkovej činnosti a sebaorganizácie,

– dôrazných krokov na zvýšenie účasti žien a zmenšenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti, nezamestnanosti a odmeňovania,

– dôrazných krokov na zvýšenie účasti žien a zmenšenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti, nezamestnanosti a odbornej prípravy, zabezpečenia rovnakého odmeňovania a podpory rodovej rovnosti, vrátane opatrení na posilnenie rovnakých príležitostí a zvýšenie miery zamestnanosti žien, ako to žiada Európsky pakt pre rodovú rovnosť,

 

– osobitnej pozornosti venovanej rozličným vplyvom systémov požitkov na mužov a ženy a prehodnotenia všetkých štruktúr požitkov, ktoré negatívne vplývajú na účasť žien na trhu práce,

– lepšieho zladenia pracovného a súkromného života a zabezpečenia prístupných a cenovo dostupných zariadení starostlivosti o deti, ako aj zariadení starostlivosti o ostatné závislé osoby,

– lepšieho zladenia pracovného, súkromného a rodinného života a zabezpečenia prístupných a cenovo dostupných kvalitných zariadení starostlivosti o deti, ako aj zariadení starostlivosti o ostatné závislé osoby, vrátane systémov rodičovskej a inej dovolenky,

 

– osobitnej pozornosti venovanej ženám a mužom, ktorí sa chcú vrátiť do plateného zamestnania po dlhšej dobe, a preskúmania možností postupného odbúrania prekážok pre takýto návrat bez zníženia kvality zamestnania,

– podpory aktívneho starnutia vrátane vhodných pracovných podmienok, zlepšenia zdravotných pracovných podmienok a vhodných stimulov podporujúcich zotrvanie v práci a odradzujúcich od predčasného odchodu do dôchodku,

– podpory aktívneho starnutia vrátane vhodných pracovných podmienok, zlepšenia zdravotných podmienok v práci a vhodných stimulov, ktoré motivujú pracovať, a podnecovania pracovníkov, aby predĺžili svoj produktívny vek, ak chcú odísť do dôchodku neskôr,

– moderných systémov sociálnej ochrany vrátane dôchodkového zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, zabezpečením ich sociálnej primeranosti, finančnej udržateľnosti a schopnosti reagovať na meniace sa potreby s cieľom podporovať zapojenie sa do pracovného procesu, zotrvanie v zamestnaní a dlhší produktívny vek.

– moderných systémov sociálnej ochrany vrátane dôchodkového zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, zabezpečením ich sociálnej primeranosti, finančnej udržateľnosti a schopnosti reagovať na meniace sa potreby s cieľom podporovať zapojenie sa do pracovného procesu, dlhšie zotrvanie v zamestnaní a dlhší produktívny vek.

Pozri aj usmernenie „Zabezpečiť trvalú hospodársku a finančnú udržateľnosť ako základ zvýšenia zamestnanosti“ (č. 2).

Pozri aj usmernenie „Zabezpečiť trvalú hospodársku a finančnú udržateľnosť ako základ zvýšenia zamestnanosti“ (č. 2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh rozhodnutia

Príloha – oddiel 1 – odsek nasledujúci po usmernení 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Politiky aktívneho začlenenia môžu zvýšiť ponuku pracovnej sily a posilniť súdržnosť spoločnosti, a predstavujú aj účinný prostriedok podpory sociálnej integrácie a integrácie najviac znevýhodnených osôb na trhu práce. Každá nezamestnaná osoba musí dostať možnosť začať nanovo v primeranom časovom období. V prípade mladých ľudí by toto obdobie malo byť krátke, napríklad najviac 4 mesiace do roku 2010, a v prípade dospelých najviac 12 mesiacov. Mali by sa presadzovať politiky zamerané na poskytovanie aktívnych opatrení trhu práce pre dlhodobo nezamestnaných, so zreteľom na dosiahnutie referenčnej miery účasti na úrovni 25 % do roku 2010. Aktívne opatrenia by mali byť vo forme odborného vzdelávania, rekvalifikácie, pracovnej praxe, pracovného miesta alebo iného opatrenia zamestnateľnosti, prípadne v kombinácii s nepretržitou pomocou pri hľadaní zamestnania. Zjednodušenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o prácu, predchádzanie nezamestnanosti a zabezpečenie toho, aby osoby, ktoré sa stanú nezamestnanými, zostali v úzkom spojení s trhom práce a zvyšovali svoju zamestnateľnosť, sú faktory dôležité pre zvýšenie zapojenia ľudí do pracovného procesu a boj proti sociálnemu vylúčeniu. To je v súlade aj s prístupom založeným na „flexiistote“. Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje odstránenie prekážok prístupu na trh práce prostredníctvom pomoci pri efektívnom hľadaní zamestnania, uľahčenia prístupu k odbornému vzdelávaniu a k iným aktívnym opatreniam trhu práce, zabezpečenia cenovo dostupného prístupu k základným službám a poskytovania primeraných úrovní minimálnych zdrojov pre všetkých. Tento prístup by mal súčasne zabezpečiť, aby sa práca vyplácala pre všetkých pracujúcich, a mal by aj odstraňovať pasce nezamestnanosti, chudoby a nečinnosti. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať podpore začlenenia znevýhodnených ľudí vrátane nízko kvalifikovaných pracovníkov na trh práce, aj prostredníctvom rozšírenia sociálnych služieb a sociálneho hospodárstva, ako aj tvorbou nových zdrojov pracovných miest na základe kolektívnych potrieb. Zvlášť dôležitý je boj proti diskriminácii, podpora prístupu k zamestnaniu pre ľudí so zdravotným postihnutím a integrácia prisťahovalcov a menšín.

Politiky aktívneho začlenenia môžu zvýšiť ponuku pracovnej sily a posilniť súdržnosť spoločnosti, a predstavujú aj účinný prostriedok podpory sociálnej integrácie a integrácie najviac znevýhodnených osôb na trhu práce. Každá nezamestnaná osoba musí dostať možnosť zamestnania, vyučenia, ďalšieho vzdelávania alebo iných opatrení vedúcich k zamestnaniu v primeranom časovom období. V prípade mladých ľudí by toto obdobie malo byť krátke, napríklad najviac 4 mesiace do roku 2010, a v prípade dospelých najviac 12 mesiacov. Mali by sa presadzovať politiky zamerané na poskytovanie aktívnych opatrení trhu práce pre dlhodobo nezamestnaných, so zreteľom na dosiahnutie referenčnej miery účasti na úrovni 25 % do roku 2010. Aktívne opatrenia by mali byť vo forme odborného vzdelávania, rekvalifikácie, pracovnej praxe, pracovného miesta alebo iného opatrenia zamestnateľnosti, prípadne v kombinácii s nepretržitou pomocou pri hľadaní zamestnania. Zjednodušenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o prácu, predchádzanie nezamestnanosti a zabezpečenie toho, aby osoby, ktoré sa stanú nezamestnanými, zostali v úzkom spojení s trhom práce a zvyšovali svoju zamestnateľnosť, sú faktory dôležité pre zvýšenie zapojenia ľudí do pracovného procesu a boj proti sociálnemu vylúčeniu. To je v súlade aj s prístupom založeným na „flexiistote“. Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje odstránenie prekážok prístupu na trh práce prostredníctvom pomoci pri efektívnom hľadaní zamestnania, uľahčenia prístupu k odbornému vzdelávaniu a k iným aktívnym opatreniam trhu práce, zabezpečenia cenovo dostupného prístupu k základným službám a poskytovania primeraných úrovní minimálnych zdrojov pre všetkých, pričom sa dodrží zásada spravodlivého odmeňovania ako ekonomický stimul motivujúci pracovať. Tento prístup by mal súčasne zabezpečiť, aby sa práca vyplácala pre všetkých pracujúcich a aby sa dodržiavala zásada „rovnaká mzda za rovnakú prácu“, a mal by aj odstraňovať pasce nezamestnanosti, chudoby a nečinnosti. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať podpore začlenenia znevýhodnených ľudí vrátane nízko kvalifikovaných pracovníkov na trh práce, aj prostredníctvom rozšírenia sociálnych služieb a sociálneho hospodárstva, ako aj tvorbou nových zdrojov pracovných miest na základe kolektívnych potrieb. Zvlášť dôležitý je boj proti diskriminácii, podpora prístupu k zamestnaniu pre ženy a ľudí so zdravotným postihnutím a integrácia prisťahovalcov a menšín. Mali by sa zohľadniť miestne osvedčené postupy spojené so skúsenosťami sociálnych družstiev a všetky formy podnikovej sociálnej zodpovednosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh rozhodnutia

Príloha - oddiel 1 – usmernenie 19 - zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– tvorby nových zdrojov pracovných miest v oblasti služieb pre jednotlivcov a podniky, najmä na miestnej úrovni.

– tvorby nových zdrojov pracovných miest v oblasti služieb pre jednotlivcov a podniky, neziskový sektor a sociálne hospodárstvo, najmä na miestnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia

Príloha ‑ oddiel 1 ‑ usmernenie 19a (nové)

 

Usmernenie č. 19a: Zabezpečiť aktívne sociálne začlenenie pre všetkých a bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu zabezpečením slušného príjmu a lepšieho prístupu ku kvalitným sociálnym službám spolu s lepším prístupom k trhu práce prostredníctvom rozšírenia príležitostí na získanie zamestnania a úvodného alebo ďalšieho odborného vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Príloha – oddiel 1 – usmernenie 20 – zarážka 2a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– podpory modelov partnerstva zainteresovaných strán s cieľom zvýšiť miestny a regionálny potenciál, ktorý sa má využiť v miestnych entitách, pričom sa uplatnia otvorené a participatívne formy organizácie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Príloha – oddiel 1 – usmernenie 20 – zarážka 4a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– predchádzania odlivu mozgov z odľahlých regiónov Európskej únie alebo z členských štátov prostredníctvom regionálnych hospodárskych, sociálnych a štrukturálnych investícií,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Príloha – oddiel 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov

2. Zvýšiť prispôsobivosť a istotu pracovníkov a podnikov (zvýšenie istoty zamestnania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia

Príloha oddiel 2 usmernenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podporovať flexibilitu v spojení s istotou zamestnania a znižovať segmentáciu trhov práce s náležitým zreteľom na úlohu sociálnych partnerov prostredníctvom:

Podporovať flexibilitu v spojení s istotou zamestnania a znižovať segmentáciu trhov práce s náležitým zreteľom na úlohu sociálnych partnerov a s prihliadnutím na tieto kľúčové prvky:

 

– flexibilné a spoľahlivé zmluvné dohody prostredníctvom moderného pracovného práva, kolektívnych zmlúv a organizácie práce,

 

– komplexné stratégie celoživotného vzdelávania na zabezpečenie stálej prispôsobivosti a zamestnateľnosti pracovníkov, najmä tých, ktorí sú najviac ohrození;

 

– účinné aktívne politiky na trhu práce, ktoré nezahŕňajú aktívnu politiku skorého odchodu do dôchodku, ale skôr vo väčšej miere integrujú starších a skúsených pracovníkov do pracovného života, s cieľom pomôcť ľuďom zvládať rýchle zmeny, skrátiť obdobia nezamestnanosti a uľahčiť prechod na nové pracovné miesta,

 

– moderné systémy sociálneho zabezpečenia, ktoré poskytujú primeranú podporu príjmu, podporujú zamestnanosť a uľahčujú mobilitu na trhu práce.

 

Toto tiež zahŕňa:

úprav právnych predpisov v oblasti zamestnanosti a prípadného preskúmania rôznych opatrení týkajúcich sa pracovného času,

úpravu právnych predpisov v oblasti zamestnanosti a prípadné preskúmanie rôznych opatrení týkajúcich sa zmlúv a pracovného času, ako aj garantovanie základných práv pracovníkov bez ohľadu na ich pracovnoprávne postavenie s cieľom podporovať stabilné pracovnoprávne vzťahy, kde budú zmluvy na dobu neurčitú naďalej všeobecným pravidlom,

riešenia problému práce na čierno,

uplatnenie preventívnych opatrení podporených trestami a riešenie problému práce na čierno s cieľom znížiť rozšírenie nelegálnych foriem práce prostredníctvom posilnenia a rozvoja kapacity špecializovaných orgánov inšpekcie pracovísk,

lepšieho predvídania a pozitívneho riadenia zmien vrátane reštrukturalizácie hospodárstva, najmä zmien spojených s otváraním sa trhu, aby sa minimalizovali ich sociálne náklady a uľahčilo sa prispôsobenie,

lepšie predvídanie a pozitívne riadenie zmien vrátane reštrukturalizácie hospodárstva, najmä zmien spojených s otváraním sa obchodu, aby sa minimalizovali ich sociálne náklady a uľahčilo sa prispôsobenie,

podpory a šírenia inovatívnych a pružných foriem organizácie práce s cieľom zlepšiť kvalitu a produktivitu práce, vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia,

podporu a šírenie inovatívnych a pružných foriem organizácie práce s cieľom zlepšiť kvalitu a produktivitu práce, vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku a zabezpečenia primeraného ubytovania pre zdravotne postihnutých,

podpory zmien pracovného postavenia vrátane odbornej prípravy, samostatnej zárobkovej činnosti, zakladania podnikania a geografickej mobility.

podporu zmien pracovného postavenia vrátane odbornej prípravy, samostatnej zárobkovej činnosti, zakladania podnikania a geografickej mobility,

 

– osobitnú pozornosť venovanú prekážkam, ktoré bránia ženám v zakladaní nových podnikov alebo v tom, aby sa stali samostatne zárobkovo činnými, s cieľom odstrániť tieto prekážky.

 

Členské štáty by mali implementovať vlastné smerovania založené na spoločných zásadách flexiistoty, ktoré prijala Rada.

 

Veľmi dôležité je zapojenie sociálnych partnerov do tvorby a implementácie politík flexiistoty prostredníctvom sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania.

Pozri aj integrované usmernenie „Podporovať väčšiu spojitosť medzi makroekonomickými a štrukturálnymi politikami a politikami zamestnanosti“ (č. 5).

Pozri aj integrované usmernenie „Podporovať väčšiu spojitosť medzi makroekonomickými a štrukturálnymi politikami a politikami zamestnanosti“ (č. 5).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Príloha – oddiel 2 – odsek nasledujúci po usmernení 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely maximálnej tvorby pracovných miest, zachovania konkurencieschopnosti a posilnenia všeobecného hospodárskeho rámca by mal byť celkový vývoj miezd v súlade s rastom produktivity počas hospodárskeho cyklu a mal by sa odvíjať od situácie na trhu práce. Rozdiely v odmeňovaní práce žien a mužov je potrebné zmenšiť. Osobitnú pozornosť treba venovať nízkej úrovni platov vo výrazne ženských povolaniach a odvetviach a príčinám, ktoré vedú k znižovaniu platov v povolaniach a odvetviach, ktoré sa feminizujú. Na účely zjednodušenia tvorby pracovných miest, najmä v prípade zamestnaní s nízkymi mzdami, môže byť potrebné aj vyvinutie úsilia na zníženie nemzdových nákladov práce a preskúmanie daňového zaťaženia.

Na účely maximálnej tvorby pracovných miest, zachovania konkurencieschopnosti a posilnenia všeobecného hospodárskeho rámca by mal byť celkový vývoj miezd v súlade s rastom produktivity počas hospodárskeho cyklu a mal by sa odvíjať od situácie na trhu práce. Rozdiely v odmeňovaní práce žien a mužov je potrebné zmenšiť. S cieľom zmenšiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov treba osobitnú pozornosť venovať nízkej úrovni platov vo výrazne ženských povolaniach a odvetviach, ako aj príčinám, ktoré vedú k znižovaniu platov v povolaniach a odvetviach, ktoré sa feminizujú. Na účely zjednodušenia tvorby pracovných miest, najmä v prípade zamestnaní s nízkymi mzdami, môže byť potrebné aj vyvinutie úsilia na zníženie nemzdových nákladov práce a preskúmanie daňového zaťaženia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia

Príloha – oddiel 2 – usmernenie 22 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– nabádania sociálnych partnerov, v rámci oblasti ich zodpovednosti, k tomu, aby ustanovili adekvátny rámec na vyjednávanie o mzdách tak, aby sa bral zreteľ na produktivitu a problémy trhu práce na všetkých príslušných úrovniach a aby sa predchádzalo rozdielom v odmeňovaní medzi mužmi a ženami,

– nabádania sociálnych partnerov, v rámci oblasti ich zodpovednosti, k tomu, aby ustanovili správny rámec pre vyjednávania o mzdách tak, aby sa bral zreteľ na produktivitu a problémy trhu práce na všetkých príslušných úrovniach, aby sa garantovala dostatočná kúpyschopnosť európskych občanov a aby sa predchádzalo rozdielom v odmeňovaní medzi mužmi a ženami a rastúcim nerovnostiam,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    31

Návrh rozhodnutia

Príloha – oddiel 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je potrebné, aby Európa viac a účinnejšie investovala do ľudského kapitálu. Príliš mnoho ľudí nedokáže vstúpiť na trh práce alebo udržať sa na ňom z dôvodu nedostatočnej kvalifikácie alebo v dôsledku nevhodnej kvalifikácie. Na zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre mužov a ženy všetkých vekových kategórií a na zvýšenie úrovne produktivity a kvality práce potrebuje EÚ vyššie a účinnejšie investície do ľudského kapitálu a celoživotného vzdelávania v súlade s koncepciou flexiistoty v prospech jednotlivcov, podnikov, hospodárstva a spoločnosti.

Je potrebné, aby Európa viac a účinnejšie investovala do ľudského kapitálu. Príliš mnoho ľudí nedokáže vstúpiť na trh práce alebo udržať sa na ňom z dôvodu nedostatočnej kvalifikácie alebo v dôsledku nevhodnej kvalifikácie. Na zlepšenie prístupu k zamestnaniu na základe rovnosti príležitostí pre mužov a ženy všetkých vekových kategórií, na zvýšenie úrovne produktivity, inovácií a kvality práce a na podporu pracovníkov pri prispôsobovaní sa novým podmienkam vyplývajúcim z rýchlych zmien potrebuje EÚ vyššie a účinnejšie investície do ľudského kapitálu a celoživotnej odbornej prípravy prostredníctvom prístupu k rôznym formám celoživotného vzdelávania v súlade s koncepciou flexiistoty v prospech jednotlivcov, podnikov, hospodárstva a spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh rozhodnutia

Príloha oddiel 3 usmernenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie č. 23: Rozšíriť a zlepšiť investície do ľudského kapitálu prostredníctvom:

Usmernenie č. 23: Rozšíriť príležitosti na celoživotné vzdelávanie a zlepšiť investície do ľudského kapitálu prostredníctvom:

začleňovacích politík vzdelávania a odbornej prípravy a krokov na výrazné zjednodušenie prístupu k prvotnému odbornému, strednému a vyššiemu vzdelaniu vrátane učňovského vzdelávania a prípravy na podnikanie,

začleňujúcich politík vzdelávania a odbornej prípravy a krokov na výrazné zjednodušenie prístupu k prvotnému odbornému, strednému a vyššiemu vzdelaniu vrátane učňovského vzdelávania a prípravy na podnikanie,

výrazného zníženia počtu ľudí, ktorí ukončia školskú dochádzku predčasne,

– zníženia počtu ľudí, ktorí ukončia školskú dochádzku predčasne, v čo najväčšej miere s cieľom zabrániť žiakom, aby školu opúšťali bez kvalifikácie a tým sa vystavovali vysokému riziku nezamestnanosti,

– účinných stratégií celoživotného vzdelávania dostupných všetkým v školách, podnikoch, verejných orgánoch a domácnostiach v súlade s európskymi dohodami vrátane vhodných stimulov a mechanizmov podieľania sa na nákladoch s cieľom zvýšiť účasť na celoživotnej nepretržitej odbornej príprave na pracovisku, najmä v prípade nízko kvalifikovaných a starších pracovníkov.

– účinných stratégií celoživotného vzdelávania dostupných všetkým v školách, podnikoch, verejných orgánoch a domácnostiach v súlade s európskymi dohodami, vrátane vhodných stimulov a mechanizmov podieľania sa na nákladoch s cieľom zvýšiť účasť na celoživotnej nepretržitej odbornej príprave na pracovisku, najmä v prípade nízko kvalifikovaných a starších pracovníkov,

 

– zabezpečenia podmienok na uľahčenie prístupu žien k vzdelávaniu, nepretržitej odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu, najmä prístupu k odbornej príprave a podmienok potrebných na uplatnenie na trhu práce.

Pozri aj integrované usmernenie „Zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a vývoja najmä zo strany súkromnej podnikateľskej sféry“ (č. 7).

Pozri aj integrované usmernenie „Zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a vývoja najmä zo strany súkromnej podnikateľskej sféry“ (č. 7).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    33

Návrh rozhodnutia

Príloha – oddiel 3 – odsek nasledujúci po usmernení 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Stanovenie náročných cieľov a zvýšenie úrovne investícií všetkými stranami nestačí. V rámci snahy uviesť do súladu ponuku s dopytom aj v praxi musia byť systémy celoživotného vzdelávania cenovo dostupné, prístupné a schopné reagovať na meniace sa potreby. Rozvoj prispôsobivosti a kapacity systémov vzdelávania a odbornej prípravy je potrebný na zlepšovanie ich významu pre trh práce, ich schopnosti reagovať na potreby znalostnej ekonomiky a spoločnosti a na zlepšenie ich efektívnosti a rovnosti. IKT sa môžu využívať na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a na jeho lepšie prispôsobenie potrebám zamestnávateľov a zamestnancov. Je potrebná aj väčšia mobilita pri práci a vzdelávaní, aby sa zabezpečil širší prístup k pracovným príležitostiam v celej EÚ. Mali by sa odstrániť zostávajúce prekážky mobility na európskom trhu práce, najmä tie, ktoré súvisia s uznávaním, transparentnosťou a využívaním kvalifikácií a získaných znalostí, najmä prostredníctvom implementácie európskeho kvalifikačného rámca. Bude dôležité využívať dohodnuté európske nástroje a odporúčacie dokumenty na podporu reforiem vnútroštátnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako je to ustanovené v pracovnom programe „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“.

Stanovenie náročných cieľov a zvýšenie úrovne investícií všetkými stranami nestačí. V rámci snahy uviesť do súladu ponuku s dopytom aj v praxi musia byť systémy celoživotného vzdelávania cenovo dostupné, prístupné a schopné reagovať na meniace sa potreby. Rozvoj prispôsobivosti a kapacity systémov vzdelávania a odbornej prípravy je potrebný na zlepšovanie ich významu pre trh práce, ich schopnosti reagovať na potreby znalostnej ekonomiky a spoločnosti, ich efektívnosti a ich dostupnosti a prístupu k nim na spravodlivom základe. Prístup ku vzdelaniu a odbornej príprave pre mužov a ženy všetkých vekových kategórií a zlaďovanie potrieb s kvalifikáciami a so vzdelaním a odbornou prípravou poskytovanou verejným a súkromným sektorom musia byť sprevádzané systémom celoživotného kariérneho poradenstva. IKT sa môžu využívať na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a na jeho lepšie prispôsobenie potrebám zamestnávateľov a zamestnancov. Je potrebná aj väčšia mobilita pri práci a vzdelávaní, aby sa zabezpečil širší prístup k pracovným príležitostiam v celej EÚ. Mali by sa odstrániť zostávajúce prekážky mobility na európskom trhu práce, najmä tie, ktoré súvisia s uznávaním, transparentnosťou a využívaním kvalifikácií a získaných znalostí, najmä prostredníctvom implementácie európskeho kvalifikačného rámca. Bude dôležité využívať dohodnuté európske nástroje a referenčné dokumenty na podporu reforiem vnútroštátnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako je to ustanovené v pracovnom programe „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    34

Návrh rozhodnutia

Príloha – oddiel 3 – usmernenie 24 – zarážka 1a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– umožnenia, aby sa vzdelávacie postupy a učebný obsah odovzdával prostredníctvom za sebou idúcich generácií učiteľov,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh   35

Návrh rozhodnutia

Príloha – oddiel 3 – usmernenie 24 – zarážka 3a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– zabezpečenie vyučovania cudzích jazykov ako súčasti počiatočného a celoživotného vzdelávania.

Odôvodnenie

Znalosť niekoľkých jazykov je v Európskej únii a v multipolárnom svete potrebná na uľahčenie mobility pracovníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    36

Návrh rozhodnutia

Príloha 1a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

PRÍLOHA 1a

Ciele a referenčné hodnoty

 

V súvislosti s európskou stratégiou zamestnanosti boli dohodnuté tieto ciele a referenčné hodnoty:

 

– možnosť nového začiatku pre každú nezamestnanú osobu pred uplynutím 4. mesiaca nezamestnanosti v prípade mladých ľudí a 12. mesiaca nezamestnanosti v prípade dospelých, a to vo forme vzdelávania, rekvalifikácie, pracovnej praxe, pracovného miesta alebo iného opatrenia zamestnateľnosti, podľa potreby v kombinácii s nepretržitou pomocou pri hľadaní zamestnania,

 

– do roku 2010 sa má 25 % dlhodobo nezamestnaných podieľať na aktívnom opatrení vo forme odbornej prípravy, rekvalifikácie, pracovnej praxe alebo iného opatrenia zamestnateľnosti s cieľom dosiahnuť priemer troch najpokročilejších členských štátov,

 

– možnosť pre záujemcov o prácu v celej EÚ dozvedieť sa o všetkých voľných pracovných miestach uverejnených službami zamestnanosti členských štátov s cieľom podporiť mobilitu ľudí hľadajúcich zamestnanie na európskom trhu práce,

 

– zvýšenie reálneho priemerného veku odchodu z trhu práce na úrovni EÚ o 5 rokov do roku 2010 (v porovnaní s 59,9 rokmi v roku 2001),

 

– poskytovanie starostlivosti o dieťa aspoň pre 90 % detí vo veku od 3 rokov do veku povinnej školskej dochádzky a aspoň pre 33 % detí vo veku do troch rokov do roku 2010,

 

– priemerný podiel osôb s neukončenou školskou dochádzkou v EÚ najviac 10 %,

 

– najmenej 85 % 22-ročných s ukončeným vyšším stredoškolským vzdelaním do roku 2010,

 

– priemerná účasť dospelej populácie v produktívnom veku (veková skupina 25 až 64 rokov) na celoživotnom vzdelávaní v EÚ aspoň 12,5 %.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia vo svojej strategickej správe o obnovenej Lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť z 11. decembra 2007 dospela k záveru, že Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť je funkčná. Navrhuje, aby Rada počas jarného samitu potvrdila platné usmernenia pre rast a zamestnanosť pre budúce obdobie 2008 – 2010 vrátane usmernení pre zamestnanosť a aby sa zamerala na posilnenie ich implementácie do národných programov reforiem členských štátov.

Spravodajkyňa súhlasí s názorom, že obnovená Lisabonská stratégia začína prinášať výsledky. Podľa posledných hospodárskych prognóz Európskej komisie rast HDP v EÚ v roku 2005 stúpol o 1,8 % a predpokladá sa, že v roku 2007 stúpne o 2,9 % a v roku 2008 o 2,4 %. V roku 2007 bolo v EÚ vytvorených 3,6 mil. nových pracovných miest a v období rokov 2008 až 2009 sa predpokladá vytvorenie 4,5 mil. pracovných miest. Miera zamestnaných osôb v súčasnosti predstavuje približne 65 % z celkového počtu ľudí v produktívnom veku a predpokladá sa, že v roku 2009 stúpne na približne 66 %, zatiaľ čo možno predpokladať, že percento nezamestnanosti klesne z 8,9 % v roku 2005 na 7,3 % v roku 2007 na 7,1 % v roku 2008. V dôsledku nedávnych otrasov na finančných trhoch v USA, a v menšej miere aj v EÚ, však odhad údajov o hospodárskom raste v EÚ môže byť o niečo nižší. EÚ preto musí napredovať vo svojich snahách o posilnenie takzvaného znalostného trojuholníka (výskum, vzdelávanie a inovácie) v centre Lisabonskej stratégie, aby si vytvorila vlastnú dynamiku rastu.

Spravodajkyňa sa navyše domnieva, že z obnovenej Lisabonskej stratégie nemajú úžitok všetci európski občania. Zvláštnu pozornosť je treba venovať skutočnosti, že 6 mil. mladých ľudí v EÚ ukončuje školskú dochádzku predčasne, čo predstavuje 15 % všetkých mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov. V roku 2006 predstavoval počet mladých nezamestnaných 40 % z celkového počtu nezamestnaných v EÚ. Navyše, v roku 2006 bola miera nezamestnanosti v prípade občanov krajín nepatriacich do EÚ takmer dvojnásobne vyššia, ako v prípade občanov štátov EÚ. Postihuje to aj ľudí s nízkym príjmom: 78 mil. ľudí alebo 16 % z celkového počtu obyvateľstva EÚ je chudobných alebo ohrozených chudobou. Skutočnosť, že v EÚ je 14 mil. chudobných pracujúcich, poukazuje na to, že Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť neprináša sociálne začlenenie.

Obnovená Lisabonská stratégia možno priniesla väčší počet pracovných miest, nie vždy však vyššiu kvalitu pracovných príležitostí. Podľa nedávno zverejnených údajov EUROSTAT-u množstvo zmlúv na dobu určitú a zamestnaní na polovičný pracovný úväzok neklesá, ale neustále postupne stúpa. Zatiaľ čo počet osôb zamestnaných na polovičný pracovný úväzok stúpol medzi rokmi 2000 a 2006 zo 16,2 % na 18,1 %, podiel zamestnancov s časovo obmedzenou pracovnou zmluvou sa zvýšil z 12,3 % na 14,4 %. Medzi rokmi 2000 – 2005 v EÚ dokonca ešte výraznejšie stúpol podiel nedobrovoľných pracovných zmlúv na dobu určitú, pričom dosiahol 7,5 % u žien a 6,7 % u mužov. V roku 2005 bola takmer jedna tretina žien a mužov vo veku do 30 rokov zamestnaná na základe zmluvy na dobu určitú a približne 40 % z nich bolo zamestnaných v rámci pracovných miest na dobu určitú nedobrovoľne. Odhady EUROSTAT-u navyše poukazujú na to, že verejné výdavky na opatrenia aktívnej politiky zamestnanosti sa počas niekoľkých posledných rokov mierne znížili: pre EÚ 15 členských štátov klesli z 0,701 % HDP v roku 2003 na 0,64 % v roku 2004 a 0,544 % v roku 2005, a v rámci celej EÚ klesli z 0,62 % v roku 2004 na 0,525 % v roku 2005. Tieto údaje poukazujú na to, že členské štáty momentálne nekonajú v prospech vyváženého prístupu „flexiistoty“.

Spravodajkyňa dôrazne podporuje požiadavku jarného zasadnutia Európskej rady, aby sa v rámci Lisabonskej stratégie viac zohľadňovali spoločné sociálne ciele členských štátov čím sa má zabezpečiť nepretržitá podpora európskej integrácie zo strany európskych občanov. Počas jarného zasadania Európska rada tiež zdôraznila potrebu boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, najmä detskej chudobe, a potrebu dať všetkým deťom rovnaké príležitosti, aby sa posilnila sociálna súdržnosť. Vzhľadom na skutočnosť, že súčasná Lisabonská stratégia nezabezpečuje sociálne začlenenie, spravodajkyňa odporúča preorientovať súčasnú Lisabonskú stratégiu rastu a zamestnanosti na stratégiu založenú na raste, pracovných miestach a začlenení. V tejto súvislosti by spravodajkyňa chcela odkázať na to, že Európska rada z 15. a 16. júna 2006, ktorá prijala obnovenú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja EÚ, sa zaviazala využiť synergie medzi Lisabonskou stratégiou rastu a zamestnanosti a stratégiou trvalo udržateľného rozvoja EÚ. V týchto dvoch stratégiách sa uvádza, že hospodárske, sociálne a environmentálne ciele sa môžu navzájom posilňovať, a preto by mali napredovať spoločne. Jednou z kľúčových výziev stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ je vytvorenie sociálne inkluzívnej spoločnosti podporujúcej operačné ciele a stratégie na zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, na výrazné zvýšenie účasti žien, starších pracovníkov a migrantov na trhu práce a na podporu zvýšenej zamestnanosti mladých ľudí. V súlade s obnovenou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja EÚ a so závermi Rady z roku 2007 o Lisabonskej agende sa spravodajkyňa domnieva, že kľúčovou úlohou zostáva podpora prijatia spoločných sociálnych štandardov na úrovni EÚ, ako aj lepšej implementácie jestvujúcich štandardov, s cieľom zvýšiť úsilie v oblasti boja proti chudobe a vytvoriť prepojenie medzi integrovanými usmerneniami na jednej strane a otvorenými metódami koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia na druhej strane. Začlenenie nových záväzkov do usmernení umožní posilniť sociálny rozmer obnovenej Lisabonskej stratégie.

S cieľom zabezpečiť, že obnovená Lisabonská stratégia neprinesie iba viac pracovných miest, ale aj lepšie pracovné miesta, sa v tejto súvislosti dôrazne odporúča začleniť vyvážený prístupu flexiistoty do samotných usmernení pre zamestnanosť. Táto správa nadväzuje na správu Európskeho parlamentu vypracovanú Olem Christensenom a prijatú počas plenárneho zasadania dňa 29. novembra 2007, v ktorej sa Európskej rade navrhuje, aby prijala vyvážený súbor spoločných zásad založených na vytvorení kvalitných pracovných miest a posilnení hodnôt európskeho sociálneho modelu. Taktiež zohľadňuje závery Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti z 5. až 6. decembra 2007, ktorá prijala množstvo spoločných zásad flexiistoty. V súlade s odporúčaniami sociálnych partnerov a so správou Európskeho parlamentu Rada výslovne uznala význam pevného, integrovaného a vyváženého prístupu flexiistoty. Spravodajkyňa tiež víta skutočnosť, že Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti vyzvala Komisiu, aby prijala potrebné kroky, ktoré členským štátom umožnia implementáciu prístupu flexiistoty, začatie verejných iniciatív v úzkej spolupráci s európskymi sociálnymi partnermi s cieľom uľahčiť osvojenie si zásad príslušnými stranami na trhu práce, ako aj zvýšenie povedomia občanov o flexiistote, jej logickej podstate, základných prvkov a dôsledkoch.

Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť kľúčový význam partnerstiev medzi vládami na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, národnými parlamentmi, sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou pri implementácii usmernení pre zamestnanosť. Väčšie zapojenie všetkých zúčastnených strán zlepší výsledok stratégie zamestnanosti a posilní verejnú diskusiu.

Spravodajkyňa vyjadruje svoje sklamanie nad skutočnosťou, že Lisabonský program Spoločenstva na roky 2008 až 2010 obsahuje iba obmedzené konkrétne záväzky v sociálnej oblasti. Naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby do polovice roka 2008 prijala ambicióznu obnovenú sociálnu agendu, ktorá by mohla tvoriť integrovanú a dôležitú časť Lisabonskej stratégie. Obnovená sociálna agenda by mala pokrývať nielen vzdelávanie, migráciu, demografický vývoj a napomáhať riešiť rozdiely v kvalifikácii, ale by mala tiež obsahovať jasné záväzky na posilnenie európskeho sociálneho acquis s cieľom zlepšiť kvalitu pracovných miest a boj proti sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a chudobe.

Na základe uvedeného spravodajkyňa dospela k záveru, že celková revízia súčasných usmernení pre zamestnanie nie je potrebná, ale že by sa skôr mali zmeniť a doplniť v konkrétnych bodoch. I keď spravodajkyňa podporuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Komisie k vysvetľujúcim textom usmernení pre zamestnanosť, žiada tiež revíziu samotných usmernení s cieľom viac zviditeľniť potrebné zmeny. Navrhovaný zoznam pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k usmerneniam o zamestnanosti súvisí najmä s posilňovaním sociálneho rozmeru Lisabonskej stratégie (a jej zviditeľnenia), s kvalitou pracovných miest v usmerneniach prostredníctvom zavedenia vyváženého prístupu flexiistoty a s ustanovením o aktívnom začlenení. Spravodajkyňa víta skutočnosť, že Európska komisia zahrnula ciele a referenčné hodnoty v rámci európskej stratégie zamestnanosti do vysvetľujúcich textov. Z dôvodu zviditeľnenia však odporúča, aby aj tieto ciele a referenčné hodnoty zostali súčasťou prílohy usmernení.

STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (7.4.2008)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov
(KOM(2007)0803 ČASŤ V – C6‑0031/2008 – 2007/0300(CNS)

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Claire Gibault

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Z preskúmania národných programov reforiem členských štátov obsiahnutého vo výročnej správe Komisie o pokroku a v návrhu na spoločnú správu o zamestnanosti vyplýva, že členské štáty by mali pokračovať vo vynakladaní úsilia na riešenie týchto prioritných oblastí:

(2) Z analýzy národných programov reforiem členských štátov, obsiahnutej vo výročnej správe Komisie o pokroku a v návrhu na spoločnú správu o zamestnanosti, vyplýva, že členské štáty by mali pokračovať vo vynakladaní úsilia na zvyšovanie miery zamestnanosti, predovšetkým v prípade žien a starších pracovníkov, v týchto prioritných oblastiach:

– pritiahnuť do zamestnania a udržať v zamestnaní viac ľudí, zvýšiť ponuku pracovnej sily a modernizovať systémy sociálnej ochrany,

– pritiahnuť do zamestnania a udržať v zamestnaní na kvalitných pracovných miestach viac ľudí, zvýšiť ponuku pracovnej sily, modernizovať systémy sociálnej ochrany a prijať globálny prístup k rodovej rovnosti a nediskriminácii,

– zlepšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov, a

– zlepšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov voči problémom vyplývajúcim z globalizácie a

– zvýšiť investície do ľudského kapitálu prostredníctvom lepšieho vzdelávania a lepšej kvalifikácie.

– zvýšiť investície do ľudského kapitálu prostredníctvom lepšieho vzdelávania a lepšej kvalifikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Príloha – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úplnú zamestnanosť: Dosiahnutie úplnej zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti a nečinnosti zvýšením dopytu po pracovnej sile a ponuky pracovnej sily prostredníctvom integrovaného prístupu založeného na „flexiistote“ je rozhodujúce pre trvalo udržateľný hospodársky rast a posilnenie sociálnej súdržnosti. To si vyžaduje politiky, ktoré súčasne riešia flexibilitu trhov práce, organizáciu práce a pracovnoprávne vzťahy, istotu zamestnania a sociálne zabezpečenie.

– Úplnú zamestnanosť: Dosiahnutie úplnej zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti a nečinnosti zvýšením dopytu po pracovnej sile a ponuky pracovnej sily prostredníctvom integrovaného prístupu založeného na „flexiistote“ je rozhodujúce pre trvalo udržateľný hospodársky rast a posilnenie sociálnej súdržnosti. To si vyžaduje politiky, ktoré súčasne riešia flexibilitu trhov práce, organizáciu práce a pracovnoprávne vzťahy, najmä pokiaľ ide o zosúladenie pracovného a rodinného života, istotu zamestnania a sociálne zabezpečenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh rozhodnutia

Príloha – pododsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zvyšovanie kvality a produktivity práce: Snaha o zvýšenie zamestnanosti súvisí so zvyšovaním atraktívnosti pracovných miest, kvality a produktivity práce a znižovaním segmentácie a podielu chudobných pracujúcich. Je potrebné plne využívať synergický účinok kvality práce, produktivity a zamestnanosti.

– Zvyšovanie kvality a produktivity práce: Snaha o zvýšenie zamestnanosti súvisí so zvyšovaním atraktívnosti pracovných miest, kvality a produktivity práce a znižovaním segmentácie, rodových rozdielov a podielu chudobných pracujúcich. Je potrebné plne využívať synergický účinok kvality práce, produktivity a zamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh rozhodnutia

Príloha – pododsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Posilňovanie sociálnej a územnej súdržnosti: Sú potrebné rázne opatrenia na posilnenie a upevnenie sociálneho začlenenia, boj proti chudobe – najmä chudobe detí, predchádzanie vylúčeniu z trhu práce a podporu integrácie znevýhodnených ľudí do zamestnania, ako aj na zmenšenie regionálnych rozdielov z hľadiska zamestnanosti, nezamestnanosti a produktivity práce, najmä v zaostávajúcich regiónoch. Je potrebné zlepšenie vzájomnej súčinnosti pomocou otvorenej metódy koordinácie v sociálnej ochrane a sociálnom začlenení.

– Posilňovanie sociálnej a územnej súdržnosti: Sú potrebné rázne opatrenia na posilnenie a upevnenie sociálneho začlenenia, boj proti chudobe – najmä chudobe žien, neúplných rodín a početných rodín bez finančných prostriedkov, predchádzanie vylúčeniu z trhu práce a podporu integrácie žien a znevýhodnených ľudí do zamestnania, ako aj na zmenšenie regionálnych rozdielov z hľadiska zamestnanosti, nezamestnanosti a produktivity práce, najmä v zaostávajúcich regiónoch. Je potrebné zlepšenie vzájomnej súčinnosti pomocou otvorenej metódy koordinácie v sociálnej ochrane a sociálnom začlenení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh rozhodnutia

Príloha – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na dosiahnutie pokroku má zásadný význam rovnosť príležitostí a boj proti diskriminácii. V rámci všetkých prijatých krokov by malo byť zabezpečené zohľadňovanie rodového hľadiska a podpora rodovej rovnosti. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj výraznému zníženiu rodových rozdielov na trhu práce v súlade s Európskym paktom pre rodovú rovnosť. To pomôže členským štátom riešiť demografickú výzvu. V rámci nového medzigeneračného prístupu je potrebné venovať osobitnú pozornosť situácii mladých ľudí, vykonávaniu Európskeho paktu mládeže a podpore prístupu k zamestnaniu počas celého produktívneho veku. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj podstatnému zníženiu rozdielov v zamestnanosti znevýhodnených ľudí vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj zníženiu rozdielov medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a občanmi EÚ v súlade s vnútroštátnymi cieľmi.

Na dosiahnutie pokroku má zásadný význam rovnosť príležitostí a boj proti diskriminácii. V rámci všetkých prijatých krokov by malo byť zabezpečené zohľadňovanie rodového hľadiska a podpora rodovej rovnosti. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj výraznému zníženiu rodových rozdielov na trhu práce v súlade s Európskym paktom pre rodovú rovnosť, čo si vyžaduje riadne uplatňovanie európskych smerníc v oblasti rovnakého zaobchádzania a odstraňovania nerovností. To pomôže členským štátom riešiť demografickú výzvu. V rámci nového medzigeneračného prístupu je potrebné venovať osobitnú pozornosť situácii mladých ľudí, vykonávaniu Európskeho paktu mládeže a podpore prístupu k zamestnaniu počas celého produktívneho veku. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj podstatnému zníženiu rozdielov v zamestnanosti znevýhodnených ľudí, ako aj zníženiu rozdielov medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a občanmi EÚ v súlade s vnútroštátnymi cieľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie č. 17 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie č. 17: Vykonávať politiky zamestnanosti zamerané na dosiahnutie úplnej zamestnanosti, zlepšenie kvality a produktivity práce a posilnenie sociálnej a územnej súdržnosti.

Usmernenie č. 17: Vykonávať politiky zamestnanosti zamerané na dosiahnutie úplnej zamestnanosti, zlepšenie kvality a istoty zamestnania a produktivity práce, ako aj na posilnenie sociálnej a územnej súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh rozhodnutia

Príloha – pododsek 6 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– zamestnanie väčšieho počtu ľudí a ich udržanie v zamestnaní, zvýšenie ponuky pracovnej sily a modernizácia systémov sociálnej ochrany,

– zamestnanie väčšieho počtu ľudí a ich udržanie v zamestnaní, zvýšenie ponuky pracovných miest na plný úväzok, zníženie rodových rozdielov a modernizácia systémov sociálnej ochrany,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh rozhodnutia

Príloha – pododsek 6 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– zvýšenie investícií do ľudského kapitálu prostredníctvom lepšieho vzdelania a poskytovania kvalifikácií.

– zvýšenie investícií do ľudského kapitálu prostredníctvom lepšieho vzdelania a poskytovania kvalifikácií, ako aj podpory diverzifikácie pri voľbe povolania s cieľom zvýšiť zamestnateľnosť mužov a žien počas ich celého pracovného života.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh rozhodnutia

Príloha – časť 1 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Získať a udržať viac ľudí v zamestnaní, zvýšiť ponuku pracovnej sily a zmodernizovať systémy sociálnej ochrany

1. Získať a udržať viac ľudí v zamestnaní, najlepšie na pracovných miestach na dobu neurčitú, zvýšiť ponuku pracovnej sily, znížiť rodové rozdiely a zmodernizovať systémy sociálnej ochrany

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh rozhodnutia

Príloha – časť 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zvyšovanie úrovne zamestnanosti je najúčinnejší prostriedok tvorby hospodárskeho rastu a podpory hospodárstiev, ktoré sa vyznačujú sociálnym začleňovaním a zároveň zabezpečujú záchrannú sieť pre osoby, ktoré nie sú schopné pracovať. Vzhľadom na očakávaný pokles obyvateľstva v produktívnom veku je o to viac potrebná podpora celoživotného prístupu k práci a modernizácia systémov sociálnej ochrany, ktorá zabezpečí ich primeranosť, finančnú udržateľnosť a schopnosť reagovať. V rámci nového medzigeneračného prístupu je potrebné venovať osobitnú pozornosť riešeniu pretrvávajúcich rozdielov v zamestnanosti žien a mužov a ďalšiemu zvýšeniu miery zamestnanosti starších pracovníkov a mladých ľudí, a pozornosť je potrebné venovať aj podpore aktívnej integrácie osôb, ktoré sú najviac vylúčené z trhu práce. Zintenzívniť činnosť je potrebné aj na zlepšenie situácie mladých ľudí na trhu práce a na výrazné zníženie nezamestnanosti mladých, ktorá je v priemere dvojnásobná ako celková miera nezamestnanosti.

Zvyšovanie úrovne zamestnanosti je najúčinnejší prostriedok tvorby hospodárskeho rastu a podpory hospodárstiev, ktoré sa vyznačujú sociálnym začleňovaním a zároveň zabezpečujú záchrannú sieť pre osoby, ktoré nie sú schopné pracovať. Vzhľadom na očakávaný pokles obyvateľstva v produktívnom veku je o to viac potrebná podpora celoživotného prístupu k práci a modernizácia systémov sociálnej ochrany, ktorá zabezpečí ich primeranosť, finančnú udržateľnosť a schopnosť reagovať. V rámci nového medzigeneračného prístupu je potrebné venovať osobitnú pozornosť riešeniu pretrvávajúcich rozdielov v zamestnanosti žien a mužov a ďalšiemu zvýšeniu miery zamestnanosti starších pracovníkov a mladých ľudí, a pozornosť je potrebné venovať aj podpore aktívnej integrácie osôb, ktoré sú najviac vylúčené z trhu práce, najmä osôb, ktoré sú obeťami viacnásobnej diskriminácie, ktorú ešte väčšmi zintenzívňujú ťažké geografické podmienky nedostupných ostrovných a horských oblastí. Zintenzívniť činnosť je potrebné aj na zlepšenie situácie mladých ľudí na trhu práce a na výrazné zníženie nezamestnanosti mladých, ktorá je v priemere dvojnásobná ako celková miera nezamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh rozhodnutia

Príloha – časť 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na dosiahnutie pokroku v oblasti zamestnanosti je potrebné vytvoriť riadne podmienky, či ide o vstup do prvého zamestnania, návrat do zamestnania po prerušení, alebo o želanie predĺžiť si produktívny vek. Rozhodujúci význam pre prístup založený na „flexiistote“ má kvalita pracovných miest vrátane platu a ostatných požitkov, pracovné podmienky, prístup k celoživotnému vzdelávaniu a perspektíva kariérneho rastu, ako aj podpora a stimuly vyplývajúce zo systémov sociálnej ochrany. Na zlepšenie celoživotného prístupu k práci a na podporu zladenia medzi prácou a rodinným životom sú potrebné politiky na zabezpečenie poskytovania starostlivosti o deti. Zabezpečenie starostlivosti aspoň pre 90 % detí vo veku od 3 rokov do veku povinnej školskej dochádzky a najmenej pre 33 % detí vo veku do 3 rokov do roku 2010 by mohlo predstavovať užitočné referenčné hodnoty. Zvýšenie priemernej miery zamestnanosti rodičov, najmä rodičov v neúplných rodinách, si vyžaduje opatrenia na podporu rodín. Členské štáty by mali prihliadať najmä na osobitné potreby rodičov v neúplných rodinách a rodín s veľkým počtom detí. Okrem toho na predĺženie produktívneho veku bude potrebné do roku 2010 zvýšiť účinný priemerný vek odchodu z trhu práce na úrovni EÚ o päť rokov (v porovnaní s 59,9 roka v roku 2001). Členské štáty by mali taktiež prijať opatrenia na ochranu zdravia, zdravotnú prevenciu a podporu zdravého životného štýlu s cieľom znižovať chorobnosť, zvyšovať produktivitu práce a predlžovať produktívny vek.

Na dosiahnutie pokroku v oblasti zamestnanosti je potrebné vytvoriť riadne podmienky, či ide o vstup do prvého zamestnania, návrat do zamestnania po prerušení, alebo o želanie predĺžiť si produktívny vek. Rozhodujúci význam pre prístup založený na „flexiistote“ má kvalita pracovných miest vrátane platu a ostatných požitkov, pracovné podmienky, prístup k celoživotnému vzdelávaniu a perspektíva kariérneho rastu, ako aj podpora a stimuly vyplývajúce zo systémov sociálnej ochrany. Na zlepšenie celoživotného prístupu k práci a na podporu zladenia medzi prácou a rodinným životom sú potrebné politiky na zabezpečenie poskytovania starostlivosti o deti. Zabezpečenie starostlivosti aspoň pre 90 % detí vo veku od 3 rokov do veku povinnej školskej dochádzky a najmenej pre 33 % detí vo veku do 3 rokov do roku 2010 predstavuje prvoradý cieľ. Zvýšenie priemernej miery zamestnanosti rodičov, najmä rodičov v neúplných rodinách, si vyžaduje opatrenia na podporu rodín. Členské štáty by mali prihliadať najmä na špecifické potreby rodičov v neúplných rodinách, rodín s veľkým počtom detí a rodín, ktoré sa starajú o staršie alebo zdravotne postihnuté osoby. Okrem toho na predĺženie produktívneho veku bude potrebné do roku 2010 zvýšiť účinný priemerný vek odchodu z trhu práce na úrovni EÚ o päť rokov (v porovnaní s 59,9 roka v roku 2001). Členské štáty by mali taktiež prijať opatrenia na ochranu zdravia, zdravotnú prevenciu a podporu zdravého životného štýlu s cieľom znižovať chorobnosť, zvyšovať produktivitu práce a predlžovať produktívny vek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie 18 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- obnovenej snahy budovať profesné dráhy mladých ľudí a znižovať ich nezamestnanosť, ako k tomu vyzýva Európsky pakt mládeže,

– obnovenej snahy budovať profesné dráhy mladých ľudí a znižovať ich nezamestnanosť, ako k tomu vyzýva Európsky pakt mládeže, a bojovať proti rodovo podmienenej diskriminácii,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie č. 18 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– dôrazných krokov na zvýšenie účasti žien a zmenšenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti, nezamestnanosti a odmeňovania,

– dôrazných krokov na zvýšenie účasti žien a zmenšenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti, nezamestnanosti, odmeňovania, kariérneho postupu a odbornej prípravy,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie č. 18 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– lepšieho zladenia pracovného a súkromného života a zabezpečenia prístupných a cenovo dostupných zariadení starostlivosti o deti, ako aj zariadení starostlivosti o ostatné závislé osoby,

– lepšieho zladenia pracovného a súkromného života, najmä poskytovaním pomoci neúplným rodinám prostredníctvom podpory spravodlivej deľby rodinných povinností, investícií do verejných služieb a ich využívania, ako aj umožnením rodičom (tak mužom, ako aj ženám) pracovať na čiastočný úväzok bez akejkoľvek diskriminácie v porovnaní s plným úväzkom, a zabezpečenia prístupných a cenovo dostupných kvalitných zariadení starostlivosti o deti pre 90 % detí v školopovinnom veku vo všetkých členských štátoch do roku 2010, ako aj zariadení starostlivosti o ostatné závislé osoby,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie 18 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- moderných systémov sociálnej ochrany vrátane dôchodkového zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, zabezpečením ich sociálnej primeranosti, finančnej udržateľnosti a schopnosti reagovať na meniace sa potreby s cieľom podporovať zapojenie sa do pracovného procesu, zotrvanie v zamestnaní a dlhší produktívny vek.

- moderných systémov sociálnej ochrany vrátane dôchodkového zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, zabezpečením ich sociálnej primeranosti, finančnej udržateľnosti a schopnosti reagovať na meniace sa potreby s cieľom podporovať zapojenie sa do pracovného procesu a ekonomickú nezávislosť, zotrvanie v zamestnaní a dlhší produktívny vek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh rozhodnutia

Príloha – časť 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Politiky aktívneho začlenenia môžu zvýšiť ponuku pracovnej sily a posilniť súdržnosť spoločnosti, a predstavujú aj účinný prostriedok podpory sociálnej integrácie a integrácie najviac znevýhodnených osôb na trhu práce. Každá nezamestnaná osoba musí dostať možnosť začať nanovo v primeranom časovom období. V prípade mladých ľudí by toto obdobie malo byť krátke, napríklad najviac 4 mesiace do roku 2010, a v prípade dospelých najviac 12 mesiacov. Mali by sa presadzovať politiky zamerané na poskytovanie aktívnych opatrení trhu práce pre dlhodobo nezamestnaných, so zreteľom na dosiahnutie referenčnej miery účasti na úrovni 25 % do roku 2010. Aktívne opatrenia by mali byť vo forme odborného vzdelávania, rekvalifikácie, pracovnej praxe, pracovného miesta alebo iného opatrenia zamestnateľnosti, prípadne v kombinácii s nepretržitou pomocou pri hľadaní zamestnania. Zjednodušenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o prácu, predchádzanie nezamestnanosti a zabezpečenie toho, aby osoby, ktoré sa stanú nezamestnanými, zostali v úzkom spojení s trhom práce a zvyšovali svoju zamestnateľnosť, sú faktory dôležité pre zvýšenie zapojenia ľudí do pracovného procesu a boj proti sociálnemu vylúčeniu. To je v súlade aj s prístupom založeným na „flexiistote“. Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje odstránenie prekážok prístupu na trh práce prostredníctvom pomoci pri efektívnom hľadaní zamestnania, uľahčenia prístupu k odbornému vzdelávaniu a k iným aktívnym opatreniam trhu práce, zabezpečenia cenovo dostupného prístupu k základným službám a poskytovania primeraných úrovní minimálnych zdrojov pre všetkých. Tento prístup by mal súčasne zabezpečiť, aby sa práca vyplácala pre všetkých pracujúcich, a mal by aj odstraňovať pasce nezamestnanosti, chudoby a nečinnosti. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať podpore začlenenia znevýhodnených ľudí vrátane nízko kvalifikovaných pracovníkov na trh práce, aj prostredníctvom rozšírenia sociálnych služieb a sociálneho hospodárstva, ako aj tvorbou nových zdrojov pracovných miest na základe kolektívnych potrieb. Zvlášť dôležitý je boj proti diskriminácii, podpora prístupu k zamestnaniu pre ľudí so zdravotným postihnutím a integrácia prisťahovalcov a menšín.

Politiky aktívneho začlenenia môžu zvýšiť ponuku pracovnej sily a posilniť súdržnosť spoločnosti, a predstavujú aj účinný prostriedok podpory sociálnej integrácie a integrácie najviac znevýhodnených osôb na trhu práce. Každá nezamestnaná osoba musí dostať možnosť začať nanovo v primeranom časovom období. V prípade mladých ľudí by toto obdobie malo byť krátke, napríklad najviac 4 mesiace do roku 2010, a v prípade dospelých najviac 12 mesiacov. Mali by sa presadzovať politiky zamerané na poskytovanie aktívnych opatrení trhu práce pre dlhodobo nezamestnaných, so zreteľom na dosiahnutie referenčnej miery účasti na úrovni 25 % do roku 2010. Aktívne opatrenia by mali byť vo forme odborného vzdelávania, rekvalifikácie, pracovnej praxe, pracovného miesta alebo iného opatrenia zamestnateľnosti, prípadne v kombinácii s nepretržitou pomocou pri hľadaní zamestnania. Zjednodušenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o prácu, predchádzanie nezamestnanosti a zabezpečenie toho, aby osoby, ktoré sa stanú nezamestnanými, zostali v úzkom spojení s trhom práce a zvyšovali svoju zamestnateľnosť, sú faktory dôležité pre zvýšenie zapojenia ľudí do pracovného procesu a boj proti sociálnemu vylúčeniu. To je v súlade aj s prístupom založeným na „flexiistote“. Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje odstránenie prekážok prístupu na trh práce prostredníctvom pomoci pri efektívnom hľadaní zamestnania, uľahčenia prístupu k odbornému vzdelávaniu a k iným aktívnym opatreniam trhu práce, zabezpečenia cenovo dostupného prístupu k základným službám a poskytovania primeraných úrovní minimálnych zdrojov pre všetkých. Tento prístup by mal súčasne zabezpečiť, aby sa práca vyplácala pre všetkých pracujúcich a aby sa dodržiavala zásada „rovnakú mzdu za rovnakú prácu“, a mal by aj odstraňovať pasce nezamestnanosti, chudoby a nečinnosti. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať podpore začlenenia znevýhodnených ľudí vrátane nízko kvalifikovaných pracovníkov na trh práce, aj prostredníctvom rozšírenia sociálnych služieb a sociálneho hospodárstva, ako aj tvorbou nových zdrojov pracovných miest na základe kolektívnych potrieb. Zvlášť dôležitý je boj proti diskriminácii, podpora prístupu k zamestnaniu pre ženy a ľudí so zdravotným postihnutím a integrácia prisťahovalcov a menšín

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie 19 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- tvorby nových zdrojov pracovných miest v oblasti služieb pre jednotlivcov a podniky, najmä na miestnej úrovni.

- tvorby nových zdrojov pracovných miest v oblasti služieb pre jednotlivcov a podniky, najmä na miestnej a regionálnej úrovni, prostredníctvom sociálnej valorizácie týchto odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie č. 19a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Usmernenie č. 19a: Zabezpečiť aktívne začlenenie na trhu práce vďaka pozitívnym opatreniam umožňujúcim prístup k trvalo udržateľnému a kvalifikovanému zamestnaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie 20 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- modernizácie a posilnenia inštitúcií trhu práce, najmä služieb zamestnanosti, aj s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť príležitostí na zamestnanie a odbornú prípravu na vnútroštátnej a európskej úrovni,

modernizácie a posilnenia inštitúcií trhu práce, najmä služieb zamestnanosti, aj s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť príležitostí na zamestnanie a odbornú prípravu na vnútroštátnej a európskej úrovni, dôkladnejšie informovanie, pokiaľ ide o platné normy v oblasti rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí žien a mužov, ako aj dodržiavanie týchto noriem,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie č. 21 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– riešenia problému práce na čierno,

- riešenia problému práce na čierno prostredníctvom opatrení, vďaka ktorým sa takáto práca stane pre zamestnancov a podniky nezaujímavou,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie 21 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– lepšieho predvídania a pozitívneho riadenia zmien vrátane reštrukturalizácie hospodárstva, najmä zmien spojených s otváraním sa trhu, aby sa minimalizovali ich sociálne náklady a uľahčilo sa prispôsobenie,

– lepšieho predvídania a pozitívneho riadenia zmien súvisiacich s globalizáciou vrátane reštrukturalizácie hospodárstva, aby sa minimalizovali ich sociálne dôsledky a uľahčilo sa prispôsobenie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie č. 23 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

začleňovacích politík vzdelávania a odbornej prípravy a krokov na výrazné zjednodušenie prístupu k prvotnému odbornému, strednému a vyššiemu vzdelaniu vrátane učňovského vzdelávania a prípravy na podnikanie,

– integračných politík vzdelávania a odbornej prípravy a krokov na výrazné zjednodušenie prístupu k prvotnému odbornému, strednému a vyššiemu vzdelaniu vrátane učňovského vzdelávania a prípravy na podnikanie, podporovaním najmä diverzifikácie pri voľbe povolania mladých žien a zabezpečením, aby verejný a súkromný sektor podporovali účasť žien tam, kde majú nízke zastúpenie, a aby sa využívali ich znalosti a schopnosti,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie č. 23 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– účinných stratégií celoživotného vzdelávania dostupných všetkým v školách, podnikoch, verejných orgánoch a domácnostiach v súlade s európskymi dohodami vrátane vhodných stimulov a mechanizmov podieľania sa na nákladoch s cieľom zvýšiť účasť na celoživotnej nepretržitej odbornej príprave na pracovisku, najmä v prípade nízko kvalifikovaných starších pracovníkov.

– účinných stratégií celoživotného vzdelávania dostupných všetkým v školách, podnikoch, verejných orgánoch a domácnostiach v súlade s európskymi dohodami vrátane vhodných stimulov a mechanizmov podieľania sa na nákladoch s cieľom zvýšiť účasť na celoživotnej nepretržitej odbornej príprave na pracovisku, najmä v prípade nízko kvalifikovaných pracovníkov, starších pracovníkov a všetkých tých, ktorí dočasne opustili trh práce, aby mohli zosúladiť pracovný a rodinný život.

POSTUP

Názov

Usmernenia pre politiky zamestnanosti

Referenčné čísla

KOM(2007)0803 – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)

Gestorský výbor

EMPL

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

FEMM

31.1.2008

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Claire Gibault

5.2.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.2.2008

3.4.2008

 

 

Dátum prijatia

3.4.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Mary Honeyball, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Petya Stavreva, Feleknas Uca

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Manolis Mavrommatis

POSTUP

Názov

Usmernenia pre politiky zamestnanosti

Referenčné čísla

KOM(2007)0803 – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)

Dátum konzultácie s EP

17.1.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

31.1.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

31.1.2008

ITRE

31.1.2008

FEMM

31.1.2008

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

15.1.2008

ITRE

29.1.2008

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Anne Van Lancker

28.2.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.12.2007

23.1.2008

2.4.2008

5.5.2008

Dátum prijatia

6.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriela Creţu, Petru Filip, Jamila Madeira, Csaba Sógor, Kyriacos Triantaphyllides