Процедура : 2007/0278(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0173/2008

Внесени текстове :

A6-0173/2008

Разисквания :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Гласувания :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0286

ДОКЛАД     ***I
PDF 326kWORD 534k
8.5.2008
PE 400.715v02-00 A6-0173/2008

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.)

(COM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 EXPLANATORY STATEMENT
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.)

(COM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0797),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 137, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0469/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A6‑0173/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(-1) Борбата с бедността и социалното изключване е една от най-важните цели на Европейския съюз и неговите държави-членки.

Обосновка

It is important to make clear at the start of the document why there should be such a year.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4а) Необходимо е да се оказва подкрепа на необлагодетелстваните региони, на районите, характеризиращи се с трайни структурни недостатъци, на най-отдалечените региони, на островните държави-членки и на районите, в които наскоро са закрити или преобразувани промишлени отрасли, така че необходимото икономическо и социално сближаване да може да бъде постигнато;

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5а) В своята резолюция от 15 ноември 2007 г. относно прегледа на постигнатото в областта на социалната действителност1 Европейският парламент подчертава, че засилването на социалното сближаване и изкореняването на бедността и социалното изключване трябва да станат политически приоритет за Европейския съюз. В тази резолюция Европейският парламент приветства обявяването на 2010 г. за Европейска година на борбата срещу бедността и социалното изключване и призовава Комисията и държавите-членки да уточнят и следват амбициозната цел за намаляване на бедността в Европа.

 

1 Приети текстове, P6_TA(2007)0541 (все още непубликувано в Официален вестник).

Обосновка

This recital shows the support the European Parliament has given, in an earlier phase, for the European Year 2010.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Въпреки тези постижения значителни части от населението на всички държави-членки продължават да търпят лишения и имат ограничен достъп до основни услуги или се чувстват изключени от своите общества, а 78 милиона души живеят, изложени на риск от бедност.

(6) Въпреки тези постижения значителни части от населението продължават да търпят лишения или имат ограничен и неравен достъп до услуги или са изключени от своите общества, а 78 милиона души в Европейския съюз, от които 19 милиона са деца, живеят, изложени на риск от бедност, който е поне 3% по-висок отколкото при възрастните. Разликата между мъжете и жените достига близо 2%. Трайната бедност е обезпокоително явление в Европа, което също изисква по-ефективен подход.

Обосновка

Special attention should be given to child poverty and persistent poverty which are serious problems in the EU.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6а) Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване следва да се основава и на съобщението на Комисията от 30 януари 2008 г. относно предложението за съвместния доклад относно социалната закрила и социалното включване за 2008 г., което съдържа оценка на отворения метод на координация за социална закрила и социална интеграция за 2007 г., който поставя акцент върху детската бедност и така допринася за запазването на водещо място на този въпрос в политическия дневен ред.

Обосновка

To stress the fact that the fight against child poverty should be an important goal of the European Year 2010 in conformity and continuity with the impetus already given with the 2007 OMC.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Освен това има признаци, че въпросът с голямата бедност придобива по-голямо значение и броят на хората, които живеят в условията на крайна бедност, нараства, не на последно място заради нарастващото неравенство в благосъстоянието на територията на Съюза.

(7) Освен това неравенството в благосъстоянието и крайната бедност будят нарастващо безпокойство на територията на Съюза.

Обосновка

The purpose is to stress the crucial role of the Member States in providing sufficient economic and social support as a means to combat poverty. Regarding discrimination the focus of the European Year 2010 should be on combating discrimination on all grounds.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Борбата с бедността и социалното изключване е една от най-важните цели на ЕС и неговите държави-членки.

(8) Борбата с бедността и социалното изключване трябва да се води както в рамките на ЕС, така и във външен план, в съответствие с Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) на ООН, които Европейският съюз и държавите-членки са приели.

Обосновка

The UN Millennium Development Goals support the fight against poverty and are therefore a support to the European Year 2010. In addition, in a globalised world, the eradication of poverty within the EU borders is closely linked to the fight against poverty in third countries.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8а) Европейският съюз, държавите-членки и всички заинтересовани страни следва да създадат необходимото единодействие между Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване и дейностите, осъществявани в рамките на Международния ден за изкореняване на бедността на ООН на 17 октомври.

Обосновка

The General Assembly of the United Nation adopted a resolution on 31st March 1993 that this day would be a special UN day paying attention to the eradication of poverty. Synergies should therefore be created between the European Year and the events of the 17th of October.

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Бедността и социалното изключване придобиват сложни и многостранни форми. Те са свързани с доходите и жизнените стандарти, с достъпа до доброкачествени здравни и други услуги и с възможностите за образование и работа.

(9) Проблемът с бедността и социалното изключване има широки, сложни и многостранни форми. Те са свързани с доходите и жизнения стандарт, с достъпа до качествени здравни и други услуги, в т. ч. до ефективни системи за социална закрила, жилищно настаняване, съчетаването на работата и семейния живот, възможностите за образование и достойна работа, както и активното гражданство. Следователно на всички равнища съществува необходимост от прозрачна система за съгласуване и сътрудничество.

Обосновка

The prevention and eradication of poverty require good quality and financially sustainable social protection systems as well as possibilities for the conciliation of family and professional life. Conciliation enables better integration in the labour market and therefore helps prevent poverty and social exclusion.

Изменение  10

Предложение за решение

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9а) Ето защо превенцията и борбата с бедността изискват многостранни политики на национално, регионално и местно равнище, които осигуряват баланс между икономическия растеж и социалните цели и се допълват от по-целенасочени стратегии за особено уязвимите групи или лица.

Обосновка

Given the complexity of the phenomenon of poverty, its prevention and eradication requires multi-dimensional policies which will be implemented at all levels of governance and be completed by more targeted policies for vulnerable groups or persons.

Изменение  11

Предложение за решение

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9б) Социалното изключване засяга благосъстоянието на отделните хора и не им позволява да се изявят и да участват в обществото. Следователно действията и политиките на Общността и държавите-членки следва да се съсредоточават по-конкретно върху социалното изключване.

Обосновка

The Commission proposal assimilates social exclusion and poverty and the purpose of the amendment is to differentiate these two phenomena in order to be able to tackle them with different policies and actions in appropriate situations.

Изменение  12

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Социалният дневен ред 2005-2010 г., който допълва и подкрепя Лисабонската стратегия, има ключова роля за насърчаване на социалното измерение на икономическия растеж. Един от приоритетите на Социалния дневен ред е насърчаването на равни възможности за всички като средство за постигане на по-сплотено общество.

(10) Социалният дневен ред 2005-2010 г., който допълва и подкрепя Лисабонската стратегия, има ключова роля за насърчаване на социалното измерение на икономическия растеж и активното участие на гражданите в обществото и пазара на труда. Един от приоритетите на Социалния дневен ред е насърчаването на равни възможности за всички като средство за социална солидарност и солидарност между поколенията и създаването на по-интегриращо общество без бедност.

Обосновка

This is a further specification of the link between the Social Agenda 2005 - 2010 and the European Year 2010. The later part of the amendment is in conformity with earlier amendments by the European Parliament on the European Year 2007 for equal opportunities for all (C6 0178/2005).

Изменение  13

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) В своите Национални планове за действие за социална интеграция няколко страни изтъкват опасността от голяма бедност и/или изключване, пред който са изправени определени групи, включително децата, самотните родители, възрастните, мигрантите и етническите малцинства, хората с увреждания, бездомните, затворниците, жените и децата, които са жертви на насилие, хората, които злоупотребяват с наркотици.

(11) В своите Национални планове за действие за социална интеграция няколко страни изтъкват опасността от голяма бедност и/или изключване, пред която са изправени определени групи, включително децата, преждевременно напускащите училище, самотните родители (не се отнася до българския текст), многодетните семейства, семействата с един доход, младите хора и особено младите жени, възрастните хора, мигрантите и етническите малцинства, хората с увреждания (не се отнася до българския текст) и лицата, които се грижат за тях, бездомните, безработните и особено трайно безработните, затворниците, жените и децата, които са жертви на насилие, както и хората, които злоупотребяват с наркотици. Националните политики и мерки за подкрепа, насочени към най-уязвимите групи, могат да изиграят важна роля в борбата с бедността и социалното изключване.

Обосновка

The additions are also part of the National Action Plans for social inclusion.

Изменение  14

Предложение за решение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Ако заетостта намалява значително риска от бедност за отделния човек, тя не винаги е достатъчно условие за измъкване на хората от бедността и равнището на риска от бедност е все още сравнително високо дори за работещите. Бедността на работещите е свързана с ниското заплащане, ниската квалификация, несигурната и често на непълно работно време работа, но също и с особеностите на домакинството, в което живее отделният човек, по отношение на броя на членовете, които са на издръжка, и процента на работещите в домакинството. Ето защо качествените работни места са много важни за измъкване на отделните хора от бедността.

(12) Въпреки че достойната работа намалява значително риска от бедност за отделния човек, тя не е достатъчно условие за измъкване на хората от бедността и равнището на риска от бедност е все още сравнително високо дори за работещите. Бедността на работещите е свързана с ниското заплащане, разликата между мъжете и жените по отношение на заплащането и пенсиите, ниската квалификация, ограничените възможности за професионално обучение и съчетаване на професионалния и семейния живот, несигурна работа и условия за труд, но също и с трудностите в домакинството. Ето защо качествените работни места и социалното и икономическо подпомагане са много важни за измъкване на отделните хора от бедността.

Обосновка

The additions are also important when combating poverty.

Изменение  15

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Липсата на основни умения и квалификации е също голяма пречка за включване в обществото. Налице е нарастваща опасност от появата на нови разделения в обществото между тези, които имат достъп до учене през целия живот за да увеличат възможностите си за работа и адаптиране, да улеснят личното си развитие и активното си гражданство, и онези, които остават изключени. За хората без подходящи умения се оказва по-трудно да влязат на пазара на труда и да намерят качествена работа, за тях е по-вероятно да останат дълго време без работа, а ако работят да се окажат на ниско платени работни места.

(13) Липсата на основни умения и квалификации, приспособени към променящите се нужди на пазара на труда, е също голяма пречка за включване в обществото. Налице е нарастваща опасност от появата на нови разделения в обществото между тези, които имат достъп до обучение през целия живот, за да увеличат възможностите си за работа и адаптиране, да улеснят личното си развитие и активното си гражданство, и онези, които остават изключени и са подложени на различни форми на дискриминация. Следователно е от първостепенна важност заетите и безработните лица с ниска квалификация да получат възможност да подобрят уменията си.

Обосновка

The amendment refers to flexicurity and to combating discrimination on all grounds as an integral part of the European Year 2010.

Изменение  16

Предложение за решение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Ключов фактор за успешния резултат от действията на Общността за борба с бедността и социалното изключване е степента, до която те имат широката подкрепа на хората. Европейската година трябва да действа като катализатор за повишаване на съзнанието и набиране на инерция. Тя трябва да помогне да се фокусира политическото внимание и да се мобилизират всички заинтересовани фактори, за да се стимулира използването на отворения метод на координация за социална закрила и социална интеграция.

(15) Ключов фактор за успешния резултат от действията на Общността за борба с бедността и социалното изключване е степента, до която те имат широката подкрепа на хората и политическа подкрепа. Европейската година трябва да действа като катализатор за повишаване на съзнанието, набиране на инерция и в обмена на най-добри практики между държавите-членки, местните и регионални органи и международните организации, които участват в борбата с бедността. Тя трябва да помогне да се фокусира политическото внимание в дългосрочен план и да се мобилизират всички заинтересовани фактори, за да се стимулира и засили използването на отворения метод на координация за социална закрила и социална интеграция, както и да се насърчат нови действия и инициативи на европейско и национално равнище в сътрудничество с хората, засегнати от бедността, и техни представители. В тази връзка е необходимо да се обърне особено внимание на прилагането на общностното законодателство на национално равнище, по-специално на законодателството в областта на равните възможности, недискриминацията и равенството между половете.

Обосновка

The campaign to address the issue of poverty and social exclusion should be seen as a long-term effort and the action taken during the Year should have a permanent impact.

Изменение  17

Предложение за решение

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15а) Европейската година следва да спомогне за подобряване на координацията между съществуващите на европейско равнище програми и инициативи за борба с бедността и социалното изключване в рамките на отворения метод на координация за социална закрила и социална интеграция.

Обосновка

The European Year should also be used to improve the coordination between existing EU programmes to improve their effectiveness.

Изменение  18

Предложение за решение

Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15б) Европейската година следва също така да положи началото на процес на размисъл на национално равнище относно необходимостта от осигуряване на нормални условия на живот за всички като средство за предотвратяване на бедността и насърчаване на обмена на най-добрите практики между държавите-членки в тази област.

Обосновка

The establishment of decent living conditions is a fundamental prerequisite to prevent and fight against poverty and social exclusion and therefore this issue should be high on the agenda.

Изменение  19

Предложение за решение

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Въпреки това определянето на политическите приоритети на национално равнище трябва да бъде наблюдавано от Комисията с цел да се осигури съответствие с приетите за Европейската година стратегически цели и в крайна сметка с установените за отворения метод на координация общи цели.

(17) Въпреки това определянето на политическите приоритети на национално равнище и тяхното последващо изпълнение трябва да бъде наблюдавано от Комисията с цел да се осигури съответствие с приетите за Европейската година стратегически цели и в крайна сметка с установените за отворения метод на координация общи цели.

Обосновка

This amendment is to stress that, apart from putting poverty on the political agenda, it is mutually important to stress the need for implementation of policies.

Изменение  20

Предложение за решение

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17а) Добрата координация на всички партньори на европейско, национално, регионално и местно равнище е основна предпоставка за гарантиране на ефективността на Европейската година.

Обосновка

It is important that during and after the European Year all institutions and parties on all levels that have a role to play in combating poverty should be involved.

Изменение  21

Предложение за решение

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19а) Европейската година за борба с бедността и социалното изключване трябва да продължи най-добрите практики, извлечени от Европейската година на равните възможности за всички през 2007 г. и Европейската година на междукултурния диалог през 2008 г.

Обосновка

It is logical that within the European Year 2010, the best practices of previous relevant European Years are taking into account.

Изменение  22

Предложение за решение

Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цели

Цели и ръководни принципи

Обосновка

Article 2 not only concerns objectives but also values which have to be taken into consideration

Изменение  23

Предложение за решение

Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целите на Европейската година са както следва:

Целите и ръководните принципи на Европейската година са както следва:

Обосновка

These are not only objectives but also values to be taken into consideration.

Изменение  24

Предложение за решение

Член 2 - параграф 1 - буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) ПризнаванеПризнаване на правото на хората, засегнати от бедността и в положение на социално изключване да живеят с достойнство и да участват пълноценно в обществото. Европейската година трябва да съдейства за признаване на положението на хората, изложени на бедност, и да улесни ефективния им достъп до социални, икономически и културни права, както и до ресурси и услуги, както и да помогне в борбата със стереотипите и заклеймяването;

а) Признаване на правапредвид зачитането на основните права, признаване на правото на хората, засегнати от бедността и в положение на социално изключване, да живеят с достойнство и да участват пълноценно в обществото. Европейската година ще съдейства за изострянето на общественото мнение, като подобри осведомеността относно положението на хората, изложени на бедност, като обърне особено внимание на уязвимите групи и улесни ефективния им достъп до социални, икономически и културни права, както и до достатъчно ресурси и качествени услуги, и спомага за борбата със стереотипите и заклеймяването.

Обосновка

Particular attention should be paid to the situation of vulnerable groups.

Изменение  25

Предложение за решение

Член 2 - параграф 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) Съпричастност ― Засилване на съпричастността на обществото към политиката и действията, насочени към социална интеграция, като се подчертава отговорността на всеки един за преодоляване на бедността и изолацията. Европейската година стимулира съзнанието на хората по отношение на тези проблеми, участието и ангажираността и създава нови възможности за принос на обикновените граждани.

б) Обща отговорност и партньорство ― Засилване на съпричастността на обществото към политиката и действията, насочени към социална интеграция, като се подчертава колективната и индивидуална отговорност в борбата с бедността и социалното изключване, както и значението на насърчаването на доброволческите дейности и подкрепата за тях. Европейската година ще насърчи участието на всички публични и частни субекти, inter alia чрез проактивни партньорства.

Обосновка

It is important that everyone, including people living in poverty be involved in the fight against poverty and that partnerships be developed between the public and private sector to this end.

Изменение  26

Предложение за решение

Член 2 - параграф 1 - буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ба) Участие — Европейската година ще стимулира осведомеността и ангажираността на хората, като създава възможности за принос от страна на всички граждани и особено лицата, които са засегнати от бедността пряко или косвено.

Обосновка

It is important to highlight that participation of people experiencing poverty should be an objective per se and not only a horizontal principle.

Изменение  27

Предложение за решение

Член 2 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) Сближаване ― Подкрепа за развитието на едно по-сплотено общество чрез повишаване на общественото съзнание по отношение на всеобщата полза от общество, в което бедността е ликвидирана и никой не е осъден да живее в изолация. Европейската година трябва да поощри общество, което поддържа и развива качеството на живот, социалното благополучие и равните възможности за всички без оглед на техния произход, като осигури устойчиво развитие и солидарност между поколенията и вътре в тях, както и съгласуваност на политиката с дейността на ЕС в целия свят.

в) Сближаване ― Подкрепа за развитието на едно по-сплотено общество чрез повишаване на общественото съзнание по отношение на всеобщата полза от общество, в което бедността е ликвидирана и никой не живее в изолация. Европейската година ще поощри общество, което поддържа и развива качеството на живот, качеството на уменията и трудовата заетост, благополучието на децата, социалното благополучие и равните възможности за всички без оглед на техния произход, като осигури устойчиво развитие и солидарност между поколенията и вътре в тях, както и съгласуваност на политиката с дейността на ЕС в целия свят.

Обосновка

The quality of employment is also important to combat in-work poverty and the gender aspect is obviously to be stressed as women tend to be more vulnerable than men to poverty.

Изменение  28

Предложение за решение

Член 2 - параграф 1 - буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) Ангажираност ― Потвърждаване на сериозния политически ангажимент на ЕС за борба с бедността и социалното изключване и насърчаването му на всички нива на управление. Основавайки се на постиженията и евентуалните слабости на отворения метод на координация по социална закрила и социална интеграция, Европейската година трябва да засили политическия ангажимент към предотвратяването и борбата с бедността и социалното изключване и да стимулира по-нататъшното развитие на дейността на Европейския съюз в тази област.

г) Ангажираност и конкретни действияпотвърждаване на сериозния политически ангажимент на ЕС и държавите-членки за изкореняване на бедността и социалното изключване и насърчаването на този ангажимент и на конкретни действия на всички нива на управление. Основавайки се на постиженията и потенциала на отворения метод на координация по социална закрила и социална интеграция, Европейската година ще засили политическия ангажимент към предотвратяването и борбата с бедността и социалното изключване чрез съсредоточаване на политическото внимание и мобилизация на заинтересованите и ще стимулира допълнително дейността на държавите-членки и Европейския съюз в тази област.

Обосновка

Both the EU and the Member States shall commit to the fight against poverty and social exclusion and have ambitious objectives which can be translated into new initiatives both at national and European level.

Изменение  29

Предложение за решение

Член 2 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изпълнението на тези цели Общността и държавите-членки следва да вземат предвид приоритетите, посочени в част IV от приложението.

Обосновка

This is to make clear that the objectives and values of this article need to be part of the European Years´ events, projects, meetings etc.

Изменение  30

Предложение за решение

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Дейностите, имащи за цел да се изпълнят установените в член 2 цели, може да включват по-специално следното:

1. Дейностите, имащи за цел да се изпълнят установените в член 2 цели, може да включват по-специално следното:

а) срещи и прояви;

а) срещи и прояви на общностно и национално равнище;

б) информационни, рекламни и образователни кампании;

б) информационни, рекламни и образователни кампании на общностно и национално равнище;

в) проучвания и изследвания на равнището на Общността или в национален мащаб.

в) проучвания и изследвания въз основа на събирането на разделени по полов признак данни на равнището на Общността или в национален мащаб, както и разработване на многостранни съпоставими показатели.

Обосновка

Stresses the need for action on EU and national level as well as the need for multi-dimensional comparable data on the various aspects of poverty.

Изменение  31

Предложение за решение

Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Подробности за действията, посочени в параграф 1 са посочени в приложението към настоящото решение (наричано по-долу „приложението“).

2. Подробности за действията, посочени в параграф 1 са посочени в приложението.

Изменение  32

Предложение за решение

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При провеждане на Европейската година се вземат предвид различните начини, по които жените и мъжете понасят бедността и социалното изключване.

При провеждане на Европейската година се вземат предвид различните рискове и измерения на бедността и социалното изключване, които засягат жените и мъжете, особено в семействата с един родител, които понасят бедността по-тежко. Следва да се обърне специално внимание на дискриминацията в областта на трудовата заетост. При изпълнението и оценяването на дейностите в рамките на Европейската година се вземат предвид съображенията, свързани с равенството между мъжете и жените.

Обосновка

The gender differences should be mainstreamed in all the activities of the European Year.

Изменение  33

Предложение за решение

Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Тя организира редовен обмен на мнения със заинтересованите страни, особено на европейско равнище, във връзка с разработването, изпълнението, проследяването и оценката на Европейската година.

4. Комисията организира редовен обмен на мнения със заинтересованите страни, включително с тези, които работят съвместно с живеещи в бедност хора, особено на европейско равнище, във връзка с разработването, изпълнението, проследяването и оценката на Европейската година. Тя предоставя предоставя достъп на обществеността до съответната информация.

Обосновка

It is important that during and after the European Year representatives of the people confronted with poverty are involved.

Изменение  34

Предложение за решение

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава-членка създава „Национален изпълнителен орган“, който да организира участието Й в Европейската година и да осигури съгласуване на национално равнище. Националният изпълнителен орган отговаря за определянето на националната програма и приоритетите за Европейската година и за подбора на отделните действия, които да бъдат предложени за финансиране от Общността. Националната стратегия и приоритетите за Европейската година се разработват в съответствие с изброените в член 2 цели.

1. Всяка държава-членка създава „Национален изпълнителен орган“, който да организира участието Й в Европейската година и да осигури съгласуване на национално равнище. Националният изпълнителен орган отговаря за определянето на националната програма и приоритетите за Европейската година и за подбора на отделните действия, които да бъдат предложени за финансиране от Общността. Националната стратегия и приоритетите за Европейската година се разработват в съответствие с изброените в член 2 цели и принципа на равнопоставеност на половете в съответствие с член 4.

Изменение  35

Предложение за решение

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. С оглед изпълнението на своите задачи националният изпълнителен орган се консултира редовно и си сътрудничи тясно с национална група за консултации, съставена от широк кръг заинтересовани страни, в това число на граждански организации и организации, защищаващи или представляващи интересите на хора, които живеят в бедност и в ситуация на социално изключване, членове на национални парламенти, социални партньори и регионални и местни власти.

3. С оглед изпълнението на своите задачи, по-конкретно при изготвянето на националната програма и по целесъобразност по време на провеждането на Европейската година, националният изпълнителен орган се консултира редовно и си сътрудничи тясно с широк кръг заинтересовани страни, в това число граждански организации и организации, защищаващи или представляващи интересите на хора, които живеят в бедност и в ситуация на социално изключване, членове на национални парламенти, социални партньори и регионални и местни власти, организирани в рамките на подходящ консултантски орган.

Изменение  36

Предложение за решение

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет, съставен от по един представител на всяка държава и председателстван от представител на Комисията. Представителят на всяка държава се определя от националния изпълнителен орган, посочен в член 6.

1. Комисията се подпомага от комитет, наричан по-долу „комитетът”.

Изменение  37

Предложение за решение

Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Дейностите на местно, регионално или национално равнище могат да бъдат съфинансирани от общия бюджет на Европейския съюз до не повече от 50 % от общите допустими разходи за дейностите, изпълнявани в съответствие с процедурата, установена в част ІІ на приложението.

2. Дейностите на местно, регионално или национално равнище могат да бъдат съфинансирани от общия бюджет на Европейския съюз до не повече от 50 % от общите допустими разходи за дейностите, изпълнявани в съответствие с процедурата, установена в част ІІ на приложението. Националните изпълнителни органи осигуряват възможности за предварително финансиране и съфинансиране, за да се улесни по-специално участието на малки и средни неправителствени организации.

Обосновка

In the European Social Fund and previous European Years it has turned out that mechanisms for pre- and co-financing are important to facilitate the participation of small and medium-sized non-governmental organisations.

Изменение  38

Предложение за решение

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Решенията за финансиране на дейностите съгласно член 8, параграф 1, и член 8, параграф 2, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 7, параграф 2.

1. Решенията за финансиране на дейностите съгласно член 8, параграф 1 се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 7, параграф 2.

Изменение  39

Предложение за решение

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Искания за финансова помощ за дейностите съгласно член 8, параграф 3, се подават до Комисията от националните изпълнителни органи в съответствие с процедурата, посочена в част ІІ от приложението.

2. Искания за финансова помощ за дейностите съгласно член 8, параграф 2, се подават до Комисията от националните изпълнителни органи в съответствие с процедурата, посочена в част ІІ от приложението и като се спазва принципът на равнопоставеност на половете в съответствие с член 4.

Изменение  40

Предложение за решение

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията и участващите държави осигуряват съгласуваност на мерките, предвидени в настоящото решение, с други общностни, национални и регионални дейности и инициативи.

1. Комисията и участващите държави осигуряват съгласуваност на мерките, предвидени в настоящото решение, с други общностни, национални и регионални дейности и инициативи, като напр. свързаните с предходните Европейски години.

Обосновка

In order to prevent a doubling of projects and to be able to learn from previous projects the European Year should take into account the results of relevant previous European Years.

Изменение  41

Предложение за решение

Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Те гарантират, че Европейската година изцяло ще допълни останалите съществуващи общностни, национални и регионални инициативи и ресурси, когато те могат да допринесат за постигането на целите на Европейската година.

2. Те гарантират, че Европейската година изцяло ще допълни съществуващите общностни, национални и регионални инициативи и ресурси, когато те могат да допринесат за постигането на целите на Европейската година.

Обосновка

The proposed wording is more inclusive, the aim being to avoid circumstances where certain Community, national or regional initiatives or resources have not been taken into account.

Изменение  42

Предложение за решение

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансовата рамка за изпълнението на дейностите, посочени в настоящото решение, за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2010 г. възлиза на 17 000 000 EUR, от които 6 500 000 EUR са за периода до 31 декември 2009 г.

1. Финансовият пакет за изпълнението на дейностите, посочени в настоящото решение, за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2010 г. възлиза на 17 000 000 EUR, от които 6 500 000 EUR са за периода до 31 декември 2009 г.

Изменение  43

Предложение за решение

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на Европейската година Комисията може да си сътрудничи със съответните международни организации, по-специално със Съвета на Европа, Международната организация на труда и ООН.

За целите на Европейската година Комисията може да си сътрудничи със съответните международни организации, по-специално със Съвета на Европа, Международната организация на труда и ООН, както и с други институции и агенции на ЕС.

Обосновка

EU agencies can contribute to the success of the European Year according to their field of expertise and therefore need to be involved.

Изменение  44

Предложение за решение

Член 15 - алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Този доклад следва да съдържа също така информация относно спазването на принципа на равенство на половете през Европейската година и изпълнението му, както и оценка на това доколко Европейската година е била от полза за уязвимите групи.

Изменение  45

Предложение за решение

Приложение - част I - точка 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организиране на срещи и прояви на равнището на Общността, които имат за цел да повишат информираността по въпроси, свързани с Европейската година, както и с бедността и социалното изключване, и да предоставят форум за обмен на идеи. Те ще съберат заинтересовани участници и ще планирани заедно с хора, засегнати от бедността, и с представляващи ги граждански организации, за да се създаде добра възможност за преодоляване на различията в политиката и всекидневните проблеми.

Организиране на срещи и прояви на равнището на Общността, които имат за цел да повишат информираността по въпроси, свързани с Европейската година, както и с бедността и социалното изключване, и освен това да предоставят форум за обмен на идеи. Те ще съберат заинтересовани участници и ще бъдат планирани заедно с хора, засегнати от бедността, и с представляващи ги граждански организации, с цел да се спомогне за разработването на мерки и практики за насърчаване на социалните правомощия на всички и да се преодолеят пропуските в политиката, както и да се повиши осведомеността на различните институции по отношение на многостранните аспекти на бедността (особено сред жените и децата), като напр. въпросите за достъпа до трудова заетост, жилищно настаняване, социална закрила, подпомагане на семействата, здравни и социални услуги.

Обосновка

The objective of the Year is to create conditions that limit the proliferation of social inequalities among others by addressing the multidimensional aspects of poverty and possible policy gaps.

Изменение  46

Предложение за решение

Приложение - част I - точка 2 - тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

• организиране на различни инициативи на солидарност за намаляване на бедността и социална интеграция, за да се даде на редовите граждани възможност да помогнат пряко или чрез свои организации, макар и скромно и под всякакви форми. Медийните кампании могат да подпомогнат дейностите за набиране на средства в рамките на Европейската година;

• организиране на различни инициативи на солидарност за намаляване на бедността и социална интеграция, за да се даде възможност на всички граждани да помогнат пряко или чрез свои организации, макар и скромно и под всякакви форми. Медийните кампании на национално равнище и на равнището на ЕС могат да подпомогнат дейностите за набиране на средства в рамките на Европейската година;

Обосновка

For clarification purposes.

Изменение  47

Предложение за решение

Приложение - част I - параграф 2 - тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

• информационна кампания на равнището на Общността на национално равнище, основаваща се както на традиционни, така и на нови комуникационни канали и нови технологии;

• информационна кампания на равнището на Общността на национално и местно равнище, основаваща се както на традиционни, така и на нови комуникационни канали и нови технологии;

Обосновка

The local level is important because local and regional authorities have a particular role to play in recognising and promoting effective access to social, economic and cultural services for people living in poverty or social exclusion. They have basic responsibility for carrying out policies designed to guarantee the integration of people who are excluded.

Изменение  48

Предложение за решение

Приложение - част I - точка 2 - тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

• подходящи мерки и инициативи за публикуване на резултатите и популяризиране на програмите, дейностите и инициативите на Общността, допринасящи за постигане на целите на Европейската година;

• подходящи мерки и инициативи за предоставяне на информация, оповестяване на резултатите и популяризиране (не се отнася до българския текст) на програмите, дейностите и инициативите на Общността, допринасящи за постигане на целите на Европейската година;

Обосновка

The visibility of Community programmes and initiatives relating to the European Year should be enhanced.

Изменение  49

Предложение за решение

Приложение - част I - параграф 2 - тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

• подходящи инициативи от страна на образователни институции за разпространение на информация за Европейската година;

• подходящи инициативи от страна на образователни институции, неправителствени и благотворителни организации на национално равнище и на равнището на ЕС за разпространение на информация за Европейската година и за мерките за борба с бедността и социалното изключване;

Обосновка

Also NGOs and charity associations need to be involved to be sure to have support.

Изменение  50

Предложение за решение

Приложение - част I - параграф 3 - тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

• проучвания и изследвания на равнището на Общността за оценка и доклад относно подготовката, ефективността, въздействието и дългосрочния контрол на Европейската година. За да се улесни постигането на нов консенсус по политическите решения, такъв обзор трябва също да включва редица въпроси за изследване на общественото мнение относно политиката за превенция и борба срещу бедността и социалното изключване, включително системи за социална закрила, и относно потенциалната роля на Съюза в борбата с бедността и изключването. Той ще се извърши през 2009 г., така че резултатите да могат да се представят на конференцията за откриване на Европейската година;

• проучвания и изследвания въз основа на събирането на разделени по полов признак данни на равнището на Общността за оценка и доклад относно подготовката, ефективността, както и непосредственото и дългосрочното въздействие на Европейската година. За да се улесни идентифицирането на новаторски политически решения, такъв обзор трябва също да включва редица въпроси за изследване на общественото мнение относно политиката за превенция и борба срещу бедността и социалното изключване, включително, по целесъобразност, системи за социална закрила, и относно потенциалната роля на Съюза в борбата с бедността и изключването както в рамките на ЕС, така и в световен мащаб. Този обзор ще се извърши през 2009 г., така че резултатите да могат да се представят на конференцията за откриване на Европейската година;

Обосновка

The UN Millennium Development Goals support the fight against poverty and are therefore a support to the European Year 2010. In addition, in a globalised world, the eradication of poverty within the EU borders is closely linked to the fight against poverty in third countries.

Изменение  51

Предложение за решение

Приложение - част I - точка 3 - тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

• насърчаване на провеждането на изследване за посегателствата срещу основните права, резултат от крайна бедност;

Обосновка

Millions of European citizens do not have proper access to fundamental rights because of the extreme poverty and social exclusion in which they are condemned to live. Accordingly a study to report on this reality should be promoted.

Изменение  52

Предложение за решение

Приложение - част II - точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За дейностите на местно, регионално или национално равнище може да се получи право за финансиране от бюджета на Общността до не повече от 50 % от общите допустими разходи за една участваща страна. Националното съфинансиране трябва да допълва финансирането от ЕС с най-малко 50 % от публични или частни източници. Когато правят подбор на дейностите, националните изпълнителни органи ще имат свободата да решават дали и на какво равнище да подават заявка за съфинансиране от организацията, отговаряща за изпълнението на отделните дейности.

1. Националното съфинансиране трябва да допълва финансирането от ЕС с най-малко 50 % от публични или частни източници. Когато правят подбор на дейностите, националните изпълнителни органи ще имат свободата да решават дали и на какво равнище да подават заявка за съфинансиране от организацията, отговаряща за изпълнението на отделните дейности, като същевременно ще имат възможността да разглеждат финансирането на дейности дори до 100 % от разходите за проекта от националните изпълнителни органи.

Изменение  53

Предложение за решение

Приложение - част II - точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В отговор на стратегическия рамков документ всеки национален изпълнителен орган изработва национална програма за провеждане на Европейската година в тясно сътрудничество и в съответствие с националните стратегии за социална закрила и социална интеграция.

3. В отговор на стратегическия рамков документ всеки национален изпълнителен орган изработва, след консултации с гражданското общество, национална програма за провеждане на Европейската година в тясно сътрудничество и в съответствие с националните стратегии за социална закрила и социална интеграция.

Обосновка

On of the important aspects of the European Year is the involved of the people that experience poverty, who given their experience can help to improve the quality of the national programme.

Изменение  54

Предложение за решение

Приложение - част II - точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Всеки национален изпълнителен орган подава само едно заявление за финансиране от Общността. В заявлението за субсидия се описва националната програма и националните приоритети за Европейската година, дейностите, предложени за финансиране в съответната участваща държава и организациите, отговорни за изпълнението на отделните дейности. Заявлението за субсидия е придружено с подробен бюджет, посочващ общите разходи за предложените дейности, както и сумите и източниците за съфинансиране. Допустимите разходи могат да включват разходи за персонал и административни разходи, извършени от националния изпълнителен орган.

4. Всеки национален изпълнителен орган подава само едно заявление за финансиране от Общността. В заявлението за субсидия се описва националната програма и националните приоритети за Европейската година и дейностите, предложени за финансиране. Заявлението за субсидия е придружено с подробен бюджет, посочващ общите разходи за предложените дейности, както и сумите и източниците за съфинансиране. Допустимите разходи могат да включват разходи за персонал и административни разходи, извършени от националния изпълнителен орган.

Изменение  55

Предложение за решение

Приложение - част II - точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Комисията оценява и при необходимост изисква изменения в заявленията за финансиране от Общността, подадени от националните изпълнителни органи.

6. Комисията оценява съответствието с посочените в член 2 цели и при необходимост изисква изменения в заявленията за финансиране от Общността, подадени от националните изпълнителни органи.

Обосновка

The Commission should ensure that the applications for Community funding comply with the objectives of the Year as mentioned in article 2 of the proposal.

Изменение  56

Предложение за решение

Приложение - част IV - параграф 2 - тире -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

насърчаване на многостранните интегрирани стратегии за предотвратяване и изкореняване на бедността и особено крайната бедност, както и на подходите, които ще бъдат включени в рамките на социалната, икономическата и културната политика;

Обосновка

The Year should help mainstream the multi-dimensional aspects of poverty in economic, cultural and social policies.

Изменение  57

Предложение за решение

Приложение - част IV - параграф 2 - тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

• детска бедност и предаване на бедността от едно поколение на друго;

борба с детската бедност, включително с предаването на бедността от едно поколение на друго, както и с бедността в семействата, като се обръща специално внимание на многодетните семейства, семействата с един родител и семействата, които се грижат за лица, изискващи грижи, както и с бедността, в която живеят децата в социалните домове;

Обосновка

Specific attention should be given to the situation of vulnerable families.

Изменение  58

Предложение за решение

Приложение - част IV - параграф 2 - тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

интегриращ пазар на труда;

насърчаване на интегриращите пазари на труда, ориентирани към проблема с бедността на работещите и необходимостта да се осигури доходоносност на труда;

Обосновка

Many people who are employed are still at-risk-of-poverty due to, amongst others, low quality jobs and low wages. This problem will need specific attention during the European Year.

Изменение  59

Предложение за решение

Приложение - част IV - параграф 2 - тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

неравнопоставеност в образованието и обучението, включително обучението по дигитална грамотност;

• изкореняване на неравнопоставеността в образованието и обучението, включително обучението по дигитална грамотност, и насърчаване на равен достъп за всички до ИТТ, като се обръща специално внимание на специфичните потребности на хората с увреждания;

Обосновка

Access to lifelong learning opportunities is of particular importance because peoples skills need to adopt to the changes in the labour markets to have an opportunity for work at a decent level.

Изменение  60

Предложение за решение

Приложение - част IV - параграф 2 - тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

свързани с половете аспекти на бедността;

справяне с половите и възрастовите аспекти на бедността;

Обосновка

Poverty does not effect in an equal manner women and men or the elderly. These differences should be taken into account in policies and initiatives during and after the European Year.

Изменение  61

Предложение за решение

Приложение - част IV - параграф 2 - тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

• достъп до основни услуги, включително нормални жилищни условия;

гарантиране на равен достъп до подходящи ресурси и услуги, включително нормални жилищни условия, здравна и социална закрила;

Обосновка

Access to adequate resources, to health and social protection are very important for people living in poverty and must be sufficiently addressed by the European Year.

Изменение  62

Предложение за решение

Приложение - част IV - параграф 2 - тире 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

улесняване на достъпа до култура и възможностите за развлечения;

Обосновка

Persons affected by poverty often do not have access to culture nor to leisure opportunities.

Изменение  63

Предложение за решение

Приложение - част IV - параграф 2 - тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

• преодоляване на дискриминацията и насърчаване на интеграцията на имигрантите, социалната интеграция и интеграцията на трудовия пазар на етническите малцинства;

• преодоляване на дискриминацията и насърчаване на социалната интеграция на имигрантите и етническите малцинства;

Обосновка

To make clear that integration into the societies of immigrants and ethnic minorities is of the utmost importance.

Изменение  64

Предложение за решение

Приложение - част IV - параграф 2 - тире 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

• насърчаване на интегрираните подходи за активна интеграция и управлението на личния живот;

Обосновка

The Year should help promote active inclusion as well as the self-management of private life and in particular sound financial management.

Изменение  65

Предложение за решение

Приложение - част IV - параграф 2 - тире 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

• насърчаване на равни възможности за всички;

Обосновка

Given the aim of the European Year for equal opportunities it is logical to put that as in theme for this European Year.

Изменение  66

Предложение за решение

Приложение - част IV - параграф 2 - тире 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

• удовлетворяване на потребностите на хората с увреждания и на други групи в неравностойно положение.

• удовлетворяване на потребностите на хората с увреждания, лицата, изискващи грижи, и техните семейства, както и на други уязвими групи или лица в уязвимо положение, особено бездомните.

Обосновка

Dependent people and the families caring for them are at higher risk of poverty just as persons who face a difficult personal situation.


EXPLANATORY STATEMENT

At the launch of the Lisbon strategy in March 2000, the European Council invited Member States and the Commission to take steps to make “a decisive impact on the eradication of poverty” by 2010. Subsequent European Councils have reaffirmed this objective.

In 2006, 16% (78 million) of the total EU-25 population lived under the poverty threshold. In 2000 within the EU25 about 40 million people (9% of the total) are confronted with persistent poverty. In 2005, within the EU-25 19% (19 million) of the children were at risk of poverty. Although in most Member States the gender gap is decreasing, regarding the poverty and persistent poverty the gender gap is (in 2006) about 2 percentage point.

Background information

The Lisbon European Council of March 2000 set up the Open Method of Coordination (OMC) which provides a framework of political coordination without legal constraints. As such, it underpins the achievement of the Union’s strategic goal of sustained economic growth, more and better jobs, and greater social cohesion by 2010. Member States agree to identify and promote their most effective policies in the fields of Social Protection and Social Inclusion with the aim of learning from each others’ experiences. This is a flexible and decentralised method, which involves:

In the framework of this flexible and decentralised method, the Member States agree to common objectives and common indicators, prepare national strategic reports and present their evaluation.

Since January 2007, the EU's new integrated programme for employment and social solidarity supports the goals set out in the Social Agenda and contributes to the Union's wider strategy for jobs and growth.

The overarching objectives of the OMC for social protection and social inclusion are to promote:

· Effective and mutual interaction between the EU's Sustainable Development Strategy and the Lisbon objectives of greater economic growth, more and better jobs and greater social cohesion;

· Social inclusion policies, equality between men and women and equal opportunities for all through accessible, financially sustainable and efficient social protection systems;

· Good governance, transparency and the involvement of stakeholders in the design, implementation and monitoring of policy.

Within the framework of the overarching objectives it is mentioned that the OMC should aim at having a decisive impact on the eradication of poverty and social exclusion.

Following the mandate from the Lisbon European Council, the Member States and the Commission have sought to develop common approaches and compatibility in regard to indicators. In 2001, the Social Protection Committee (SPC) submitted a report recommending an initial set commonly agreed indicators which was adopted at the Employment and Social Affairs Council in December 2001 and then was submitted to the EU Laeken-Brussels Summit. In June 2006, the SPC adopted an adjusted set of common indicators for the social protection and social inclusion process.

With regard to the objective of eradication of poverty and social exclusion one of the common agreed indicators is the at-risk of poverty rate (share of persons with an equivalised disposable income below 60% of the national equivalised median income).

Summary of the Commission Communication regarding the European Year 2010

In its 2005-2010 Social Agenda, the Commission announced a proposal to designate 2010 as the European Year for combating poverty and social exclusion.

The budget allocated to the Year-17 million euros- represents the highest budget ever granted to a European Year, thus demonstrating its high political importance.

The aim of the European Year is to reaffirm the Union’s commitment to solidarity, social justice, greater cohesion, and promote consistency as well as boost support for the overarching objectives of the Union, by making a decisive impact on the eradication of poverty.

The European Year should raise public awareness of poverty and social exclusion in Europe and convey the message that they are disruptive to social and economic development. It should reaffirm the importance of collective responsibility, involving not only decision-makers but also public and private actors.

Apart from the general objectives, four specific objectives underpin the proposal for a European Year for combating poverty and social exclusion:

· Recognising the right of people in a situation of poverty and social exclusion to live in dignity and to play a full part in society.

· Increasing public ownership of social inclusion policies and actions, emphasising everyone’s responsibility in tackling poverty and marginalisation.

· Promoting a more cohesive society, by raising public awareness of the benefits for all of a society where poverty is eradicated and no-one is condemned to live in the margins.

· Reiterating the strong political commitment of the EU to the fight against poverty and social exclusion, and promoting this commitment at all levels of governance.

The European Year activities will underpin the Open Method of Coordination (OMC) on Social Protection and Social Inclusion and aim to produce a clear added value in terms of policy impact and effectiveness. Thus the themes of the European Year are in line with this OMC.

While the Union can provide a framework for coordination at various levels, tangible progress will be achieved only through the significant involvement of participating countries at national level. Activities defined at European level to ensure consistency in the approach towards an inclusive society will thus be adapted to the specificities of each country.

A Committee made up of Member State representatives will be appointed in order to assist the Commission in the implementation of the European Year activities.

The Committee will monitor the implementation of the activities on the basis of common guidelines developed by the Commission, the Strategic Framework Document (SFD).

National implementation will have to be consistent with the policy objectives set for the European Year, in response to the SFD. Each Member State will submit to the Commission a National Programme for implementing the European Year.

Each programme should be devised, adopted and implemented in strict cooperation with and under the supervision of the National Implementing Bodies (NIBs) designated by the countries participating in the European Year.

When establishing and carrying out their national strategies, each NIB will consult and cooperate closely with a National Advisory Group — NAG — composed of a broad range of stakeholders, including civil society organisations representing the interests of people in poverty, national parliament representatives, social partners, and regional and local authorities.

The experience of previous European Years in the social field has demonstrated their relevance in raising awareness among the general public, fostering participation, enhancing political commitment at all levels and contributing to policy change. The proposal therefore conforms to the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty. At the same time, the proposal for the European Year emphasises how important it is to respect the different traditions and national contexts of the Member States, both to ensure flexible implementation and to avoid interfering with the good practices that already exist in some Member States. In this respect, the proposal also complies with the principle of proportionality.

Core of the Amendments of the European Parliament

The European Parliament, in its report on the Stocktaking of Social Reality, had supported the Commission's proposal for a European Year 2010 with the aim of combating poverty and social exclusion.

In general terms your Rapporteur approves the content of the Commission's proposal and is particularly satisfied with the acknowledgement of the multidimensional aspects of poverty and the necessity to increase public awareness and public and private responsibility as well as the involvement of people affected by poverty and their representatives in the implementation of the Year.

The core of the content of the report is aimed at specifications of the articles and introducing some important new elements. The items that are discussed are:

1. Global perspective of poverty and social inclusion by linking the European Year to the Millennium Goals of the UN and especially to the International Day for eradication of Poverty (17th October).

2. It should be clear from the start of the European Year that its aim is not only to combat (severe) poverty but also to prevent poverty and social exclusion.

3. To further develop the concept of the Commissions´ Proposal with regard to the complexity and multi-dimensional aspects of poverty and social exclusion.This is done by a more extensive definition of the groups concerned, for example by introducing early school leavers and (long) term unemployed.

Also there is a further clarification on the multidimensional policies that have to be coordinated and implemented at national, regional and local levels in order to reach the aim of the European Year. These policies should provide equal access to education and lifelong learning including access to ICTs, social protection systems, the quality of social and health services as well as housing.

4. A separate point of attention is the need to ensure equal treatment and non-discrimination among others through better implementation of relevant EU legislation, as women and vulnerable groups are confronted with poverty and social exclusion more then others.

5. Your rapporteur also wished to give greater emphasis to governance and to the creation of synergies with existing programmes and initiatives.

It is made clear that on an EU level, the Year should not just be used to reiterate previous commitments nor for the mere strengthening of the Open Method of Coordination but that it should give rise to additional efforts in terms of exchange of good practices, the launching of new initiatives etc. For the sake of coherence and continuity of actions, greater links need to be established with the results of previous European Years and coordination with existing European programmes and financial resources that support the fight against poverty and social exclusion needs to be strengthened.In order to make the European Year a success, national, regional and local authorities need to work together and all relevant actors need to be involved when Member States start to discuss the national content of the European Year.

6. Combined with the previous point, the European Parliament finds it very important that people confronted with poverty and social inclusion, are really involved in the discussions on an EU and national level with regard to the content of and implementation of the plans for the European Year.

This all leads to specific adjustments in the recitals and articles, Specific attention has been given to Article 2 (objectives) and the Annex, part IV, paragraph 2 (themes of the European Year).

In Article 2 the change concerns the involvement and participation of all groups concerned. The Article is also linked to the Annex, part IV. In this Annex the main changes concern the introduction of some additional themes which are aimed at stressing the importance of fighting child poverty in correlation with family poverty, at promoting equal treatment and non-discrimination, active inclusion approaches as well as access to culture and leisure (the purpose is to link the themes with the multi-dimensional aspects of poverty and social exclusion).


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (3.4.2008)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.)

(COM(2007)0797 – C6‑0469 – 2007/0278(COD))

Докладчик за становище: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) В своите Национални планове за действие за социална интеграция няколко страни изтъкват опасността от голяма бедност и/или изключване, пред който са изправени определени групи, включително децата, самотните родители, възрастните, мигрантите и етническите малцинства, хората с увреждания, бездомните, затворниците, жените и децата, които са жертви на насилие, хората, които злоупотребяват с наркотици.

(11) В своите Национални планове за действие за социална интеграция няколко страни изтъкват опасността от голяма бедност и/или изключване, пред който са изправени определени групи, включително децата, самотните родители, многочленните семейства, възрастните, младите хора и по-специално младите жени, мигрантите и етническите малцинства, хората с увреждания, бездомните, затворниците, жените и децата, които са жертви на насилие, хората, които злоупотребяват с наркотици.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Ако заетостта намалява значително риска от бедност за отделния човек, тя не винаги е достатъчно условие за измъкване на хората от бедността и равнището на риска от бедност е все още сравнително високо дори за работещите. Бедността на работещите е свързана с ниското заплащане, ниската квалификация, несигурната и често на непълно работно време работа , но също и с особеностите на домакинството, в което живее отделният човек, по отношение на броя на членовете, които са на издръжка, и процента на работещите в домакинството. Ето защо качествените работни места са много важни за измъкване на отделните хора от бедността.

(12) Ако заетостта намалява значително риска от бедност за отделния човек, тя не винаги е достатъчно условие за измъкване на хората от бедността и равнището на риска от бедност е все още сравнително високо дори за работещите. Бедността на работещите е свързана с ниското заплащане, ниската квалификация, ограничените възможности за професионално обучение и съчетаване на професионалния и семейния живот, несигурна и често на непълно работно време работа и несигурни условия за труд, но също и с равнището на социална и икономическа помощ във връзка с особеностите на домакинството, в което живее отделният човек, по отношение на броя на членовете, които са на издръжка, и процента на работещите в домакинството. Ето защо качествените работни места и социалното и икономическо подпомагане са много важни за измъкване на отделните хора от бедността.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Ключов фактор за успешния резултат от действията на Общността за борба с бедността и социалното изключване е степента, до която те имат широката подкрепа на хората. Европейската година трябва да действа като катализатор за повишаване на съзнанието и набиране на инерция. Тя трябва да помогне да се фокусира политическото внимание и да се мобилизират всички заинтересовани фактори, за да се стимулира използването на отворения метод на координация за социална закрила и социална интеграция.

 

(15) Ключов фактор за успешния резултат от действията на Общността за борба с бедността и социалното изключване е степента, до която те имат широката подкрепа на хората. Европейската година трябва да действа като катализатор за повишаване на съзнанието и набиране на инерция. Тя трябва да помогне да се фокусира политическото внимание и да се мобилизират всички заинтересовани фактори, за да се стимулира използването и утвърждаването на отворения метод на координация за социална закрила и социална интеграция, както и насърчаването на нови действия и инициативи на равнище на Европейския съюз и държавите-членки в сътрудничество с хората, засегнати от бедността, и техни представители. В тази връзка, специално внимание би следвало да се обърне на ефективното изпълнение на национално равнище на общностното право, което се отнася до равните възможности и равнопоставеността на половете.

Изменение  4

Предложение за решение

Член 2 - точка в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) Сближаване ― Подкрепа за развитието на едно по-сплотено общество чрез повишаване на общественото съзнание по отношение на всеобщата полза от общество, в което бедността е ликвидирана и никой не е осъден да живее в изолация. Европейската година трябва да поощри общество, което поддържа и развива качеството на живот, социалното благополучие и равните възможности за всички без оглед на техния произход, като осигури устойчиво развитие и солидарност между поколенията и вътре в тях, както и съгласуваност на политиката с дейността на ЕС в целия свят.

в) Сближаване ― Подкрепа за развитието на едно по-сплотено общество чрез изменение на социално-икономическите политики, водещи до социално неравенство и бедност (най-вече при жените и децата), и чрез повишаване на общественото съзнание по отношение на всеобщата полза от общество, в което бедността е ликвидирана и никой не е осъден да живее в изолация. Европейската година трябва да поощри общество, което поддържа и развива качеството на живот, социалното благополучие и равните възможности за всички без оглед на техния произход и пол, като осигури устойчиво развитие и солидарност между поколенията и вътре в тях, както и съгласуваност на политиката с дейността на ЕС в целия свят.

Изменение  5

Предложение за решение

Член 2 - буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) Ангажираност ― Потвърждаване на сериозния политически ангажимент на ЕС за борба с бедността и социалното изключване и насърчаването му на всички нива на управление. Основавайки се на постиженията и евентуалните слабости на отворения метод на координация по социална закрила и социална интеграция, Европейската година трябва да засили политическия ангажимент към предотвратяването и борбата с бедността и социалното изключване и да стимулира по-нататъшното развитие на дейността на Европейския съюз в тази област.

г) Ангажираност ― Потвърждаване на сериозния политически ангажимент на ЕС за борба с бедността и социалното изключване, насърчаването му на всички нива на управление и изменение на политиките, предизвикващи бедност и социално изключване. Основавайки се на постиженията и евентуалните слабости на отворения метод на координация по социална закрила и социална интеграция, Европейската година трябва да засили политическия ангажимент към предотвратяването и борбата с бедността и социалното изключване и да стимулира по-нататъшното развитие на дейността на Европейския съюз в тази област.

Изменение  6

Предложение за решение

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При провеждане на Европейската година се вземат предвид различните начини, по които жените и мъжете понасят бедността и социалното изключване.

При провеждане на Европейската година се вземат предвид различните начини, по които жените и мъжете понасят бедността и социалното изключване, както и съображенията, свързани с равенството между мъжете и жените, при прилагането и оценяването на дейностите .

Изменение  7

Предложение за решение

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава-членка създава „Национален изпълнителен орган“, който да организира участието й в Европейската година и да осигури съгласуване на национално равнище. Националният изпълнителен орган отговаря за определянето на националната програма и приоритетите за Европейската година и за подбора на отделните действия, които да бъдат предложени за финансиране от Общността. Националната стратегия и приоритетите за Европейската година се разработват в съответствие с изброените в член 2 цели.

1. Всяка държава-членка създава „Национален изпълнителен орган“, който да организира участието й в Европейската година и да осигури съгласуване на национално равнище. Националният изпълнителен орган отговаря за определянето на националната програма и приоритетите за Европейската година и за подбора на отделните действия, които да бъдат предложени за финансиране от Общността. Националната стратегия и приоритетите за Европейската година се разработват в съответствие с изброените в член 2 цели и принципа на равнопоставеност на половете в съответствие с член 4.

Изменение  8

Предложение за решение

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Решенията за финансиране на дейностите съгласно член 8, параграф 1, и член 8, параграф 2, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 7, параграф 2.

1. 1. Решенията за финансиране на дейностите съгласно член 8, параграф 1, и член 8, параграф 2, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 7, параграф 2, като се спазва принципът на равнопоставеност на половете в съответствие с член 4.

Изменение  9

Предложение за решение

Член 15 - алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Този доклад следва да съдържа също така информация относно спазването на принципа на равнопоставеност на половете през Европейската година и прилагането му, както и оценка на това доколко Европейската година е била от полза за уязвимите групи.

Изменение  10

Предложение за решение

Приложение - част 1 - параграф 1 Срещи и прояви

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организиране на срещи и прояви на равнището на Общността, които имат за цел да повишат информираността по въпроси, свързани с Европейската година, както и с бедността и социалното изключване, и да предоставят форум за обмен на идеи. Те ще съберат заинтересовани участници и ще планирани заедно с хора, засегнати от бедността, и с представляващи ги граждански организации, за да се създаде добра възможност за преодоляване на различията в политиката и всекидневните проблеми.

 

Организиране на срещи и прояви на равнището на Общността, които имат за цел да повишат информираността по въпроси, свързани с Европейската година, както и с бедността и социалното изключване, и да предоставят форум за обмен на идеи. Те ще съберат заинтересовани участници и ще планирани заедно с хора, засегнати от бедността, и с представляващи ги граждански организации, за да се създаде добра възможност за преодоляване на пропуските в политиката и всекидневните проблеми и следва да обърнат внимание на различните институции на причините за бедността и действията, който трябва да бъдат предприети с цел намаляване на бедността, особено сред жените и децата.

Изменение  11

Предложение за решение

Приложение - част 2- - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За дейностите на местно, регионално или национално равнище може да се получи право за финансиране от бюджета на Общността до не повече от 50 % от общите допустими разходи за една участваща страна. Националното съфинансиране трябва да допълва финансирането от ЕС с най-малко 50% от публични или частни източници. Когато правят подбор на дейностите, националните изпълнителни органи ще имат свободата да решават дали и на какво равнище да подават заявка за съфинансиране от организацията, отговаряща за изпълнението на отделните дейности.

1. За дейностите на местно, регионално или национално равнище може да се получи право за финансиране от бюджета на Общността до не повече от 50 % от общите допустими разходи за една участваща страна. Националното съфинансиране трябва да допълва финансирането от ЕС с най-малко 50% от публични или частни източници. Когато правят подбор на дейностите, националните изпълнителни органи ще имат свободата да решават дали и на какво равнище да подават заявка за съфинансиране от организацията, отговаряща за изпълнението на отделните дейности, като разглеждат възможността за финансиране на дейности дори до 100% от разходите за проекта от националните изпълнителни органи.

Изменение  12

Предложение за решение

Приложение - част IV - алинея 2 - тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

детска бедност и предаване на бедността от едно поколение на друго;

 

премахване на детската бедност и на предаването на бедността от едно поколение на друго, по-специално чрез засилено подпомагане на семействата и родителските функции;

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейска година за борба с бедността и социалното изключване

Позовавания

COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)

Водеща комисия

EMPL

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

FEMM

31.1.2008 г.

 

 

 

Докладчик по становище

Дата на назначаване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

22.1.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

28.2.2008 г.

3.4.2008 г.

 

 

Дата на приемане

3.4.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

1

Членове на ЕП, присъстващи на окончателното гласуване

Edit Bauer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Petya Stavreva, Feleknas Uca

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Manolis Mavrommatis


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейска година за борба с бедността и социалната изолация

Позовавания

COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.12.2007 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

31.1.2008 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

FEMM

31.1.2008 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

23.1.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

2.4.2008 г.

5.5.2008 г.

 

 

Дата на приемане

6.5.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Petru Filip, Jamila Madeira, Csaba Sógor, Kyriacos Triantaphyllides

Правна информация - Политика за поверителност