Postup : 2007/0278(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0173/2008

Předložené texty :

A6-0173/2008

Rozpravy :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Hlasování :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0286

ZPRÁVA     ***I
PDF 280kWORD 506k
8. 5. 2008
PE 400.715v02-00 A6-0173/2008

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)

(KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodajka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)

(KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0797),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 137 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0469/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0173/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(-1) Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je jedním z hlavních cílů Evropské unie a jejích členských států.

Odůvodnění

Na začátku dokumentu je důležité vysvětlit, proč by měl být takový rok zaveden.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4a) Je zapotřebí, aby byla poskytována podpora znevýhodněným regionům, oblastem s trvalými strukturálními nevýhodami, nejvzdálenějším regionům, ostrovním členským státům a oblastem, které byly postiženy nedávnou deindustrializací či restrukturalizací, s cílem umožnit, aby byly vytvořeny podmínky pro potřebná sociální a hospodářská soudržnost.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5a) Evropský parlament přijal dne 15. listopadu 2007 usnesení o vyhodnocení sociální reality1, v němž zdůraznil, že posílení sociální soudržnosti a odstranění chudoby a sociálního vyloučení se musí stát pro Evropskou unii politickou prioritou. V tomto usnesení Evropský parlament také uvítal vyhlášení roku 2010 evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a vyzval Komisi a členské státy, aby upřesnily ambiciózní cíl snížit chudobu v Evropě a aby o dosažení tohoto cíle usilovaly.

 

1 Přijaté texty, P6_TA(2007)0541 (dosud nezveřejněno v Úř. věst.).

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění poukazuje na podporu, kterou Evropský parlament v předchozí fázi vyjádřil evropskému roku 2010.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Navzdory těmto úspěchům trpí významná část populace ve všech členských státech dosud deprivací a omezeným přístupem k základním službám nebo se cítí vyloučena ze společnosti, a 78 miliónů osob je ohroženo chudobou.

(6) Navzdory těmto úspěchům trpí významná část populace dosud deprivací nebo omezeným a nerovným přístupem ke službám nebo je vyloučena ze společnosti, a 78 milionů osob v Evropské unii je ohroženo chudobou, z čehož 19 milionů jsou děti, což je alespoň o tři procentní body více než mezi dospělými. Mezi pohlavími je navíc rozdíl zhruba dvou procentních bodů. Přetrvávající chudoba je v Evropě znepokojujícím jevem, který je nutné řešit mnohem účinněji.

Odůvodnění

Zvláštní pozornost by se měla věnovat chudobě dětí a přetrvávající chudobě, jež v EU představují závažné problémy.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6a) Podněty pro rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení by se také měly převzít i ze sdělení Komise ze dne 30. ledna 2008 k návrhu společné zprávy o sociální ochraně a sociálnímu začleňování, která obsahovala hodnocení otevřené metody koordinace pro sociální ochranu a sociální začlenění za rok 2007 zaměřující se na dětskou chudobu a přispívala tak k tomu, aby se tato otázka udržela mezi aktuálními politickými problémy.

Odůvodnění

Zdůraznit, že významným cílem evropského roku 2010 by měl být boj proti dětské chudobě, k němuž dal podnět již cyklus OMK v roce 2007.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Navíc se objevují signály, že problematika extrémní chudoby nabývá na významu a že se zvyšuje počet lidí žijících v absolutní chudobě, v neposlední řadě v důsledku rostoucích majetkových nerovností v rámci celé Unie.

(7) Navíc majetkové nerovnosti a vážná chudoba vyvolávají v rámci celé Unie rostoucí obavy.

Odůvodnění

Cílem je zdůraznit klíčovou roli členských států při poskytování dostatečné hospodářské a sociální podpory jako prostředku boje proti chudobě. V oblasti diskriminace by se měl evropský rok 2010 zaměřovat na boj proti diskriminaci ve všech oblastech.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je jedním z hlavních cílů EU a jejích členských států.

(8) Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení musí probíhat jak interně, v rámci Evropské unie, tak externě v souladu s rozvojovými cíli tisíciletí OSN, k nimž se Evropská unie a členské státy přihlásily.

Odůvodnění

Rozvojové cíle tisíciletí OSN podporují boj proti chudobě a evropský rok 2010 se tedy o ně může opřít. V globalizovaném světě je kromě toho vymýcení chudoby uvnitř EU úzce spojeno s bojem proti chudobě ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8a) Evropská unie, jednotlivé členské státy a všechny zúčastněné osoby by měly vytvářet nezbytné vzájemné vazby mezi evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a činnostmi souvisejícími s každoročním Mezinárodním dnem OSN za odstranění chudoby, který připadá na 17. října.

Odůvodnění

Valné shromáždění OSN přijalo dne 31. března 1993 rezoluci, v níž se stanoví, že tento den bude zvláštním dnem, kdy se OSN soustředí na vymýcení chudoby. Měly by proto být vytvořeny vzájemné vazby mezi evropským rokem a činnostmi souvisejícími s 17. říjnem.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Chudoba a sociální vyloučení mají složitý a mnohorozměrný charakter. Týkají se příjmů a životní úrovně, přístupu ke kvalitním zdravotním a jiným službám, možností vzdělávání a pracovních příležitostí.

(9) Problém chudoby a sociálního vyloučení je založen na širokých, složitých a mnohorozměrných formách. Týká se příjmů a životní úrovně, přístupu ke kvalitním zdravotním a jiným službám, včetně účinných systémů sociální ochrany, bydlení, sladění rodinného a profesního života, možností vzdělávání a přiměřených pracovních příležitostí, jakož i aktivní občanství. Je proto nezbytné, aby na všech úrovních existoval průhledný systém koordinace a spolupráce.

Odůvodnění

Prevence chudoby a její vymýcení vyžadují kvalitní a finančně udržitelné systémy sociální ochrany a také možnosti pro sladění rodinného a profesního života. Sladění umožňuje lepší integraci na trhu práce, a napomáhá tudíž prevenci chudoby a sociálního vyloučení.

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9a) Předcházení chudobě a boj proti ní proto vyžadují uplatňování mnohorozměrné politiky na vnitrostátní, regionální i místní úrovni, jež zajistí udržení rovnováhy mezi hospodářským růstem a sociálními cíli a která by měla být doplněna cílenějšími strategiemi pro zvláště zranitelné skupiny či osoby.

Odůvodnění

Vzhledem ke složitosti jevu, jakým je chudoba, vyžaduje předcházení chudobě a její vymýcení provádění mnohorozměrné politiky na všech úrovních veřejné správy a její doplnění o cílenější politiky pro zranitelné skupiny nebo osoby.

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9b) Sociální vyloučení působí na dobré životní podmínky jednotlivců a brání lidem v tom, aby se vyjadřovali a zapojili do společnosti. Akce Společenství a členských států by se proto měly soustředit především na sociální vyloučení.

Odůvodnění

Návrh Komise přirovnává sociální vyloučení k chudobě, přičemž cílem pozměňovacího návrhu je tyto dva jevy odlišit, aby bylo možné řešit je ve vhodných situacích v rámci různých politik a akcí.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Sociální agenda na období 2005–2010, která doplňuje a podporuje Lisabonskou strategii, hraje klíčovou roli při prosazování sociálního rozměru hospodářského růstu. Jednou z priorit sociální agendy je podpora rovných příležitostí pro všechny jakožto prostředku k vytvoření soudržnější společnosti.

(10) Sociální agenda na období 2005–2010, která doplňuje a podporuje Lisabonskou strategii, hraje klíčovou roli při prosazování sociálního rozměru hospodářského růstu a aktivní účasti občanů ve společnosti a také na trhu práce. Jednou z priorit sociální agendy je podpora rovných příležitostí pro všechny jakožto prostředku společenské a mezigenerační solidarity a prostředku k vytvoření společnosti bez chudoby a více podporující sociální začlenění.

Odůvodnění

Jde o další upřesnění souvislosti mezi sociální agendou 2005–2010 a evropským rokem 2010. Konec pozměňovacího návrhu je v souladu s dřívějšími pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu týkajícími se evropského roku 2007 o rovných příležitostech pro všechny (C6-0178/2005).

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Ve svých vnitrostátních akčních programech pro sociální začlenění zdůrazňují některé země vysoké riziko chudoby a/nebo vyloučení, kterému čelí určité skupiny, například děti, rodiče samoživitelé, starší osoby, migranti a etnické menšiny, postižené osoby, bezdomovci, vězni, ženy a děti, které jsou obětí násilí, a osoby silně drogově závislé.

(11) Ve svých vnitrostátních akčních programech pro sociální začlenění zdůrazňují některé země vysoké riziko chudoby a/nebo vyloučení, kterému čelí určité skupiny, například děti, osoby, které předčasně ukončily vzdělání, rodiče samoživitelé, početné rodiny, rodiny s jedním příjmem, mladí lidé, zvláště mladé ženy, starší osoby, migranti a etnické menšiny, osoby s postižením a jejich pečovatelé, bezdomovci, nezaměstnaní, především dlouhodobě nezaměstnaní, vězni, ženy a děti, které jsou obětí násilí, a osoby silně drogově závislé. Vnitrostátní politiky a podpůrná opatření zaměřené na nejvíce ohrožené skupiny mohou hrát významnou úlohu v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Odůvodnění

Doplnění jsou rovněž součástí národních akčních plánů pro sociální začlenění.

Pozměňovací návrh   14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Přestože zaměstnanost výrazně snižuje riziko chudoby jednotlivce, není vždy dostačující podmínkou, která by pomohla lidem zbavit se chudoby, a míra rizika chudoby je stále poměrně vysoká i pro osoby zaměstnané. Chudoba pracujících souvisí s nízkými platy, nedostatečnou kvalifikací a nejistým zaměstnáním často na částečný úvazek, ale rovněž s charakteristikou domácnosti, v níž daná osoba žije, z hlediska počtu vyživovaných osob a pracovní intenzity dané domácnosti. Základním předpokladem toho, aby se jednotlivci zbavili chudoby, je tedy kvalitní zaměstnání.

(12) Třebaže přiměřená zaměstnanost výrazně snižuje riziko chudoby jednotlivce, není dostačující podmínkou, která by pomohla lidem zbavit se chudoby, a míra rizika chudoby je stále poměrně vysoká i pro osoby zaměstnané. Chudoba pracujících souvisí s nízkými platy, rozdíly v platech mezi pohlavími a rozdíly mezi důchody, nedostatečnou kvalifikací, omezenými možnostmi odborného výcviku, propojením pracovního a rodinného života a nejistým zaměstnáním a pracovními podmínkami, ale rovněž s obtížnými podmínkami, s nimiž se jejich domácnosti potýkají. Základními předpoklady toho, aby se jednotlivci zbavili chudoby, je tedy kvalitní zaměstnání a sociální a ekonomická podpora.

Odůvodnění

Doplněné aspekty jsou rovněž významné v boji s chudobou.

Pozměňovací návrh   15

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Významnou překážkou začlenění do společnosti je rovněž nedostatek základních schopností a kvalifikace. Existuje vzrůstající nebezpečí vzniku nových konfliktních linií ve společnosti mezi osobami, které mají přístup k celoživotnímu učení zvyšujícímu schopnost jejich profesního zařazení a přizpůsobivost a usnadňujícímu jejich osobní rozvoj a aktivní občanství, a osobami, které i nadále zůstávají vyloučeny. Pro osoby bez odpovídajících schopností bude obtížnější proniknout na pracovní trh a najít kvalitní pracovní místo, tyto osoby pravděpodobněji stráví delší dobu bez práce a pokud práci najdou, bude se pravděpodobněji jednat o málo placené profese.

(13) Významnou překážkou začlenění do společnosti je rovněž nedostatek základních schopností a kvalifikace přizpůsobené měnícím se potřebám trhu práce. Existuje vzrůstající nebezpečí vzniku nových konfliktních linií ve společnosti mezi osobami, které mají přístup k celoživotnímu učení zvyšujícímu schopnost jejich profesního zařazení a přizpůsobivost a usnadňujícímu jejich osobní rozvoj a aktivní občanství, a osobami, které i nadále zůstávají vyloučeny a trpí určitou diskriminací. Nejdůležitější proto je, aby zaměstnaní i nezaměstnaní s nízkou úrovní dovedností dostali příležitost své dovednosti rozšiřovat.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh souvisí s flexikuritou a s bojem proti diskriminaci z nejrůznějších důvodů jako základní součástí evropského roku 2010.

Pozměňovací návrh   16

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Klíčem k zajištění úspěšného dopadu opatření Společenství v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení je úroveň široké podpory veřejnosti. Uvedený evropský rok byl měl působit jako zprostředkovatel při zvyšování informovanosti a zároveň jako hybná síla. Měl by pomoci soustředit politickou pozornost a mobilizovat všechny zúčastněné strany k prosazování otevřené metody koordinace pro sociální ochranu a sociální začlenění.

(15) Klíčem k zajištění úspěšného dopadu opatření Společenství v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení je úroveň široké podpory veřejnosti a politické podpory. Uvedený evropský rok byl měl působit jako zprostředkovatel při zvyšování informovanosti, jako hybná síla a jako zprostředkovatel při výměně osvědčených postupů mezi členskými státy, místními a regionálními orgány a mezinárodními organizacemi, které se účastní v boji proti chudobě. Měl by pomoci soustředit politickou pozornost v dlouhodobém horizontu a mobilizovat všechny zúčastněné strany k prosazování a posilování otevřené metody koordinace pro sociální ochranu a sociální začlenění a k prosazování dalších kroků a iniciativ v tomto směru na evropské i vnitrostátní úrovni. V tomto ohledu by se měl zvláštní zřetel věnovat provádění právních předpisů Společenství na vnitrostátní úrovni, především předpisů týkajících se rovných příležitostí, zákazu diskriminace a rovnosti mezi pohlavími.

Odůvodnění

Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení by měl být považován za dlouhodobé úsilí a akce učiněné během evropského roku by měly mít trvalé dopady.

Pozměňovací návrh   17

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15a) Evropský rok by měl přispět ke zlepšení koordinace mezi stávajícími programy a iniciativami na evropské úrovni v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení v rámci otevřené metody koordinace sociální ochrany a sociálního začlenění.

Odůvodnění

Evropský rok by se měl využít i ke zlepšení koordinace stávajících programů EU a ke zvýšení jejich účinnosti.

Pozměňovací návrh   18

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15b) Evropský rok by měl rovněž vést k reflexi na vnitrostátní úrovni týkající se nezbytnosti zavést slušné životní podmínky pro všechny jako způsob předcházení chudobě a prosazování výměny osvědčených postupů z této oblasti mezi členskými státy.

Odůvodnění

Zavedení slušných životních podmínek je základním předpokladem předcházení chudobě a boje proti ní a proti sociálnímu vyloučení, a mělo by tedy být jednou z priorit.

Pozměňovací návrh   19

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Komise by však měla sledovat definici priorit politiky na vnitrostátní úrovni s cílem zajistit soulad s dohodnutými strategickými cíli evropského roku a konečně i se společnými cíli stanovenými pro otevřenou metodu koordinace.

(17) Komise by však měla sledovat definici priorit politiky na vnitrostátní úrovni a jejich následné provádění s cílem zajistit soulad s dohodnutými strategickými cíli evropského roku a konečně i se společnými cíli stanovenými pro otevřenou metodu koordinace.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má kromě toho, že zahrnuje chudobu do politického programu, také zdůraznit, že je oboustranně výhodné klást důraz na potřebu provádět politiky.

Pozměňovací návrh   20

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17a) Fungující koordinace všech partnerů působících na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni je základním předpokladem pro zajištění účinnosti evropského roku.

Odůvodnění

Je důležité, aby během evropského roku i po jeho skončení byly zapojeny všechny orgány a strany na všech úrovních, které hrají roli v boji proti chudobě.

Pozměňovací návrh   21

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19a) Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení by měl pokračovat v osvědčených postupech vycházejících z Evropského roku o rovných příležitostech pro všechny 2007 a Evropského roku mezikulturního dialogu 2008;

Odůvodnění

Je logické, aby byly v rámci evropského roku 2010 zohledněny i osvědčené postupy z předchozích evropských roků.

Pozměňovací návrh   22

Návrh rozhodnutí

Článek 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cíle

Cíle a základní principy

Odůvodnění

Článek 2 se týká nejen cílů, ale i hodnot, které je potřeba brát v potaz.

Pozměňovací návrh   23

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cíle evropského roku jsou:

Cíle a základní principy evropského roku jsou:

Odůvodnění

V úvahu by se měly brát nejen cíle, ale také hodnoty.

Pozměňovací návrh   24

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) Uznání — Uznání práva osob žijících v chudobě a čelících sociálnímu vyloučení na důstojný život a plnou účast na životě společnosti. Tento evropský rok pomůže uznat situaci osob žijících v chudobě a podpořit jejich efektivní přístup k sociálním, hospodářským a kulturním právům a rovněž ke zdrojům a službám a podpoří boj proti stereotypům a stigmatizaci;

a) Uznání práva Jako součást dodržování základních práv, uznání práva osob žijících v chudobě a čelících sociálnímu vyloučení na důstojný život a plnou účast na životě společnosti. Tento evropský rok pomůže zvýšit povědomí veřejnosti tím, že bude zlepšovat informovanost o situaci osob žijících v chudobě, přičemž bude klást zvláštní důraz na zranitelné skupiny a podpoří jejich efektivní přístup k sociálním, hospodářským a kulturním právům a rovněž k dostatečným zdrojům a kvalitním službám a podpoří boj proti stereotypům a stigmatizaci;

Odůvodnění

Zvláštní pozornost by se měla věnovat situaci zranitelných skupin.

Pozměňovací návrh   25

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Převzetí odpovědnosti — Přebírání odpovědnosti za politiky a činnosti v oblasti sociálního začleňování veřejností a zdůrazňování odpovědnosti každého jednotlivce za boj proti chudobě a marginalizaci. Tento evropský rok bude podporovat informovanost, účast a zapojení a vytvářet nové příležitosti pro účast občanů.

b) Společná odpovědnost a partnerství — Přebírání odpovědnosti za politiky a činnosti v oblasti sociálního začleňování veřejností a zdůrazňování kolektivní odpovědnosti i odpovědnosti každého jednotlivce za boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a důležitost propagace a podpory dobrovolných aktivit. Tento evropský rok bude podporovat zapojení všech veřejných i soukromých subjektů, mimo jiné formou proaktivních partnerství.

Odůvodnění

Je důležité, aby se do boje proti chudobě zapojili všichni, včetně osob žijících v chudobě, a aby za tím účelem byla vytvořena partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.

Pozměňovací návrh   26

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba) Účast – Evropský rok podpoří povědomí a zapojení a vytvoří příležitosti pro účast všech občanů, zejména osob, které mají přímé či nepřímé zkušenosti s chudobou.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že účast osob, které mají zkušenost s chudobou, by měla být cílem sama o sobě, a nikoliv jen horizontální přístup.

Pozměňovací návrh   27

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) Soudržnost — Podpora soudržnější společnosti zvyšováním informovanosti veřejnosti o výhodách společnosti, kde byla vymýcena chudoba a nikdo není nucen žít na jejím okraji, pro všechny. Evropský rok bude podporovat společnost, která udržuje a rozvíjí kvalitu života, společenský blahobyt a rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na jejich zázemí a zajišťuje udržitelný rozvoj a solidaritu mezi generacemi i v rámci generací a soudržnost politik s opatřeními EU po celém světě.

c) Soudržnost — Podpora soudržnější společnosti zvyšováním informovanosti veřejnosti o výhodách společnosti, kde byla vymýcena chudoba a nikdo nežije na jejím okraji, pro všechny. Evropský rok bude podporovat společnost, která udržuje a rozvíjí kvalitu života, kvalitu dovedností a zaměstnanost, dobré životní podmínky dětí, společenský blahobyt a rovné příležitosti pro všechny a solidaritu mezi generacemi i v rámci generací a soudržnost politik s opatřeními EU po celém světě.

Odůvodnění

V boji proti chudobě zaměstnaných je důležitá i kvalita zaměstnání a je samozřejmě nezbytné zdůrazňovat genderový aspekt, neboť ženy jsou chudobou ohroženy více než muži.

Pozměňovací návrh   28

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) Závazek — Opakování významného politického závazku EU v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a podpora tohoto závazku na všech úrovních veřejné správy. Evropský rok bude stavět na úspěších a možných nedostatcích otevřené metody koordinace pro sociální ochranu a sociální začlenění a posílí politické odhodlání předcházet chudobě a sociálnímu vyčleňování a bojovat proti nim a být podnětem dalšího rozvoje akcí Evropské unie v této oblasti.

d) Závazek a konkrétní činy — Opakování významného politického závazku EU a členských států v oblasti vymýcení chudoby a sociálního vyloučení a podpora tohoto závazku a činností na všech úrovních veřejné správy. Evropský rok bude stavět na úspěších a potenciálu otevřené metody koordinace pro sociální ochranu a sociální začlenění a posílí politické odhodlání tím, že soustředí politickou pozornost a zmobilizuje všechny zainteresované strany předcházet chudobě a sociálnímu vyčleňování a bojovat proti nim a být dalším podnětem pro členské státy a Evropskou unii v této oblasti.

Odůvodnění

EU a členské státy přispějí k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení a mají ambiciózní cíle, které mohou být převedeny na iniciativy na vnitrostátní a evropské úrovni.

Pozměňovací návrh   29

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při provádění těchto cílů by Společenství i členské státy měly vzít v úvahu priority uvedené v části IV přílohy.

Odůvodnění

Tím se má jasně říci, že cíle a hodnoty uvedené v tomto článku se musí stát součástí akcí, projektů, setkání atd. evropského roku.

Pozměňovací návrh   30

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Akce určené pro splnění cílů stanovených v článku 2 mohou zahrnovat zejména tyto činnosti:

1. Akce určené pro splnění cílů stanovených v článku 2 mohou zahrnovat zejména tyto činnosti:

a) setkání a akce;

a) setkání a akce na úrovni Společenství a vnitrostátní úrovni;

b) informační, propagační a vzdělávací kampaně;

b) informační, propagační a vzdělávací kampaně na úrovni Společenství a vnitrostátní úrovni;

c) průzkumy a studie na úrovni Společenství nebo v jednotlivých státech.

c) průzkumy a studie na úrovni Společenství nebo v jednotlivých státech na základě sběru údajů členěných podle pohlaví a rozvoj mnohorozměrných srovnatelných ukazatelů.

Odůvodnění

Zdůrazňuje potřebu činnosti na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni a potřebu mnohorozměrných srovnatelných údajů o nejrůznějších aspektech chudoby.

Pozměňovací návrh   31

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Podrobné informace o akcích uvedených v odstavci 1 jsou obsaženy v příloze tohoto rozhodnutí (dále jen „příloha”).

2. Podrobné informace o akcích uvedených v odstavci 1 jsou obsaženy v příloze.

Pozměňovací návrh   32

Návrh rozhodnutí

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropský rok zohlední rozdílné způsoby, jakými ženy a muži pociťují chudobu a sociální vyloučení.

Evropský rok zohlední rozdílná rizika a způsoby, jakými ženy a muži pociťují chudobu a sociální vyloučení, zejména v rodinách s jedním rodičem, které pociťují chudobu citelněji. Zvláštní pozornost by také měla být věnována diskriminaci v zaměstnání. Při jeho provádění a hodnocení jeho aktivit budou vzaty v potaz otázky pohlaví.

Odůvodnění

Rozdíly mezi pohlavími by se měly stát součástí všech aktivit v rámci evropského roku.

Pozměňovací návrh   33

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Povede pravidelnou výměnu názorů se zúčastněnými stranami zejména na evropské úrovni ohledně projektu, provedení, následných akcí a hodnocení evropského roku.

4. Komise povede pravidelnou výměnu názorů se zúčastněnými stranami včetně těch, které pracují s lidmi žijícími v chudobě, zejména na evropské úrovni ohledně projektu, provedení, následných akcí a hodnocení evropského roku. Zpřístupní všechny příslušné informace veřejnosti.

Odůvodnění

Je důležité, aby během evropského roku i po jeho skončení byli zapojeni zástupci osob postižených chudobou.

Pozměňovací návrh   34

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát ustaví „vnitrostátní prováděcí orgán”, který bude organizovat jeho účast na evropském roce a zajistí koordinaci na vnitrostátní úrovni. Uvedený vnitrostátní prováděcí orgán ponese odpovědnost za vymezení vnitrostátního programu a priorit pro evropský rok a za výběr jednotlivých akcí navrhovaných pro financování ze strany Společenství. Vnitrostátní strategie a priority pro evropský rok budou stanoveny v souladu s cíli uvedenými v článku 2.

1. Každý členský stát ustaví „vnitrostátní prováděcí orgán”, který bude organizovat jeho účast na evropském roce a zajistí koordinaci na vnitrostátní úrovni. Uvedený vnitrostátní prováděcí orgán ponese odpovědnost za vymezení vnitrostátního programu a priorit pro evropský rok a za výběr jednotlivých akcí navrhovaných pro financování ze strany Společenství. Vnitrostátní strategie a priority pro evropský rok budou stanoveny v souladu s cíli uvedenými v článku 2 a se zásadou uplatňování hlediska pohlaví uvedenou v článku 4.

Pozměňovací návrh   35

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Plnění svých úkolů bude uvedený vnitrostátní prováděcí orgán pravidelně konzultovat s vnitrostátní poradenskou skupinou, složenou z široké škály zúčastněných stran včetně organizací občanské společnosti a organizací bránících nebo zastupujících zájmy osob vystavených chudobě a sociálnímu vyloučení, zástupců národních parlamentů, sociálních partnerů a regionálních a místních samospráv, a bude s ní úzce spolupracovat.

3. Plnění svých úkolů a zejména při navrhování vnitrostátního programu a v případě potřeby během provádění evropského roku bude uvedený vnitrostátní prováděcí orgán pravidelně konzultovat širokou škálu zúčastněných stran včetně organizací občanské společnosti a organizací bránících nebo zastupujících zájmy osob vystavených chudobě a sociálnímu vyloučení, zástupců národních parlamentů, sociálních partnerů a regionálních a místních samospráv, která bude mít formu odpovídajícího poradního orgánu, a bude s ní úzce spolupracovat.

Pozměňovací návrh   36

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor, který je složen z jednoho zástupce každého státu a jemuž předsedá zástupce Komise. Zástupci států jsou jmenováni z vnitrostátních prováděcích orgánů uvedených v článku 6.

1. Komisi je nápomocen výbor, dále jen „výbor“.

Pozměňovací návrh   37

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Akce na místní, regionální nebo celostátní úrovni mohou být spolufinancovány ze souhrnného rozpočtu Evropské unie maximálně do výše 50 % celkových způsobilých nákladů akcí prováděných v souladu s postupem uvedeným v části II přílohy.

2. Akce na místní, regionální nebo celostátní úrovni mohou být spolufinancovány ze souhrnného rozpočtu Evropské unie maximálně do výše 50 % celkových způsobilých nákladů akcí prováděných v souladu s postupem uvedeným v části II přílohy. Vnitrostátní prováděcí orgány zajistí možnosti předfinancování a spolufinancování s cílem usnadnit zapojení především malým a středním nevládním organizacím.

Odůvodnění

V případě Evropského sociálního fondu a u minulých evropských roků se ukázalo, že mechanismy pro předfinancování a spolufinancování byly nezbytné k usnadnění účasti malých a středních nevládních organizací.

Pozměňovací návrh   38

Návrh rozhodnutí

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Rozhodnutí o financování akcí podle čl. 8 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 přijímá Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 7 odst. 2.

1. Rozhodnutí o financování akcí podle čl. 8 odst. 1 přijímá Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 7 odst. 2.

Pozměňovací návrh   39

Návrh rozhodnutí

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Žádosti o finanční pomoc na akce podle čl. 8 odst. 3 podávají Komisi vnitrostátní prováděcí orgány v souladu s postupem uvedeným v části II přílohy.

2. Žádosti o finanční pomoc na akce podle čl. 8 odst. 1 podávají Komisi vnitrostátní prováděcí orgány v souladu s postupem uvedeným v části II přílohy a se zásadou uplatňování hlediska pohlaví uvedenou v článku 4.

Pozměňovací návrh   40

Návrh rozhodnutí

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise společně se zúčastněnými zeměmi zajistí soudržnost opatření stanovených v tomto rozhodnutí s ostatními akcemi a iniciativami na úrovni Společenství a na vnitrostátní a regionální úrovni.

1. Komise společně se zúčastněnými zeměmi zajistí soudržnost opatření stanovených v tomto rozhodnutí s ostatními akcemi a iniciativami na úrovni Společenství a na vnitrostátní a regionální úrovni, například s těmi, které se vztahují k minulým evropským rokům.

Odůvodnění

Aby se předešlo zdvojování projektů a bylo možné se poučit z předchozích projektů, měl by se brát v rámci evropského roku ohled na výsledky příslušných předchozích evropských roků.

Pozměňovací návrh   41

Návrh rozhodnutí

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Společně dále zajistí vzájemné plné doplňování evropského roku s ostatními stávajícími iniciativami a zdroji na úrovni Společenství a na vnitrostátní a regionální úrovni, pokud mohou tyto iniciativy a zdroje přispět k dosažení cílů evropského roku.

2. Společně dále zajistí vzájemné plné doplňování evropského roku se stávajícími iniciativami a zdroji na úrovni Společenství a na vnitrostátní a regionální úrovni, pokud mohou tyto iniciativy a zdroje přispět k dosažení cílů evropského roku.

Odůvodnění

Navrhované znění je obsažnější, přičemž cílem je zamezit tomu, aby některé iniciativy na úrovni Společenství nebo vnitrostátní či regionální iniciativy a zdroje zůstaly nezohledněny.

Pozměňovací návrh   42

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Finanční rámec pro provádění akcí uvedených v tomto rozhodnutí na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010 činí 17 000 000 EUR, z toho 6 500 000 EUR je určeno na období do 31. prosince 2009.

1. Finanční krytí pro provádění akcí uvedených v tomto rozhodnutí na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010 činí 17 000 000 EUR, z toho 6 500 000 EUR je určeno na období do 31. prosince 2009.

Pozměňovací návrh   43

Návrh rozhodnutí

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může pro účely evropského roku spolupracovat s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy, Mezinárodní organizací práce a Organizací spojených národů.

Komise může pro účely evropského roku spolupracovat s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy, Mezinárodní organizací práce a Organizací spojených národů a ostatními orgány a agenturami EU.

Odůvodnění

Agentury EU mohou přispět k úspěchu evropského roku podle své oblasti odbornosti, a proto je zapotřebí je zapojit.

Pozměňovací návrh   44

Návrh rozhodnutí

Čl. 15 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V této zprávě budou rovněž uvedeny informace o dodržování zásady rovnosti pohlaví v průběhu evropského roku a o jejím provádění a také hodnocení, jaký přínos měl evropský rok pro zranitelné skupiny.

Pozměňovací návrh   45

Návrh rozhodnutí

Příloha – část I – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Organizace setkání a akcí na úrovni Společenství, jejichž záměrem je zvyšovat informovanost o problematice související s evropským rokem, chudobou a sociálním vyloučenímposkytovat fórum pro výměnu názorů. Budou se jich účastnit příslušné zúčastněné strany a budou plánovány v součinnosti s osobami žijícími v chudobě a organizacemi občanské společnosti, které je zastupují, což poskytne kvalitní příležitost pro řešení nedostatků v politice a každodenních problémů.

Organizace setkání a akcí na úrovni Společenství, jejichž záměrem je zvyšovat informovanost o problematice související s evropským rokem, chudobou a sociálním vyloučením jakož i poskytovat fórum pro výměnu názorů. Budou se jich účastnit příslušné zúčastněné strany a budou plánovány v součinnosti s osobami žijícími v chudobě a organizacemi občanské společnosti, které je zastupují, což napomůže rozvoji opatření a postupů na posílení společenského postavení a řešení nedostatků v politice jakož i zvyšování povědomí orgánů o mnohorozměrných aspektech chudoby (zejména mezi ženami a dětmi), jako například otázkách přístupu k zaměstnání, bydlení, sociální ochraně, zdravotní péči a sociálním službám.

Odůvodnění

Cílem evropského roku je vytvořit podmínky, které omezují výskyt sociálních nerovností, mimo jiné řešením mnohorozměrných aspektů chudoby a případných nedostatků v politice.

Pozměňovací návrh   46

Návrh rozhodnutí

Příloha – část I – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

• organizaci různých iniciativ solidarity pro zmírnění chudoby a sociální začleňování s cílem poskytnout občanům příležitost účastnit se jich přímo nebo prostřednictvím svých organizací, umožňující i účast v malém měřítku a v jakékoli podobě. Mediální kampaně mohou podpořit získávání prostředků v rámci evropského roku;

• organizaci různých iniciativ solidarity pro zmírnění chudoby a sociální začleňování s cílem poskytnout všem občanům příležitost účastnit se jich přímo nebo prostřednictvím svých organizací, umožňující i účast v malém měřítku a v jakékoli podobě. Mediální kampaně na vnitrostátní a evropské úrovni mohou podpořit získávání prostředků v rámci evropského roku;

Odůvodnění

Objasnění.

Pozměňovací návrh   47

Návrh rozhodnutí

Příloha – část I – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

• informační kampaň na úrovni celého Společenství a její vnitrostátní verze na úrovni členských států, založenou na tradičních i nových komunikačních kanálech a nových technologiích;

• informační kampaň na úrovni celého Společenství a její vnitrostátní verze na úrovni členských států a na místní úrovni, založenou na tradičních i nových komunikačních kanálech a nových technologiích;

Odůvodnění

Místní úroveň je důležitá s ohledem na konkrétní úlohu, kterou musí hrát místní a regionální orgány v uznání a podpoře účinného přístupu k sociálním, hospodářským a kulturním službám pro osoby, které žijí v chudobě nebo jsou sociálně vyloučené. Tyto orgány mají hlavní odpovědnost za provedení politik, jejichž cílem je zajistit integraci osob, jež jsou vyloučené.

Pozměňovací návrh   48

Návrh rozhodnutí

Příloha – část I – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

• vhodná opatření a iniciativy ke zveřejnění výsledků a ke zvýšení viditelnosti programů, akcí a iniciativ Společenství, které přispívají k cílům evropského roku;

• vhodná opatření a iniciativy k poskytování informací, zveřejnění výsledků a ke zvýšení viditelnosti programů, akcí a iniciativ Společenství, které přispívají k cílům evropského roku;

Odůvodnění

Měla by být podpořena viditelnost programů a iniciativ Společenství týkajících se evropského roku.

Pozměňovací návrh   49

Návrh rozhodnutí

Příloha – část I – odst. 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

• vhodné iniciativy vzdělávacích institucí s cílem šířit informace o evropském roku;

• vhodné iniciativy vzdělávacích institucí, nevládních organizací a dobročinných organizací na vnitrostátní a evropské úrovni s cílem šířit informace o evropském roku a o opatřeních v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení;

Odůvodnění

K zajištění podpory je třeba zapojit i neziskové a dobročinné organizace.

Pozměňovací návrh   50

Návrh rozhodnutí

Příloha – část I – odst. 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

• průzkumy a studie na úrovni Společenství prováděné s cílem zhodnotit přípravu, účinnost, dopad a dlouhodobé sledování evropského roku a vypracovat o nich zprávu. Za účelem dosažení nového konsensu v oblasti politických řešení bude jeden takový průzkum zahrnovat rovněž sérii otázek s cílem vyhodnotit veřejné mínění o politice prevence chudoby a sociálního vyloučení a boje s nimi včetně systémů sociální ochrany, a o potenciální úloze Unie v boji proti chudobě a vyloučení. Tento průzkum bude proveden v roce 2009, takže jeho výsledky bude možné prezentovat na zahajovací konferenci evropského roku;

• průzkumy a studie na úrovni Společenství založené na sběru údajů členěných podle pohlaví a prováděné s cílem zhodnotit přípravu, účinnost a okamžitý a dlouhodobý dopad evropského roku a vypracovat o nich zprávu. Za účelem nalezení inovativních politických řešení bude jeden takový průzkum hodnotit veřejné mínění o politice prevence chudoby a sociálního vyloučení a boje s nimi včetně, pokud to bude vhodné, systémů sociální ochrany, a o potenciální úloze Unie v boji proti chudobě a vyloučení, jak na úrovni EU, tak v celém světě. Tento průzkum bude proveden v roce 2009, takže jeho výsledky bude možné prezentovat na zahajovací konferenci evropského roku;

Odůvodnění

Rozvojové cíle tisíciletí OSN podporují boj proti chudobě a evropský rok 2010 se tedy o ně může opřít. V globalizovaném světě je kromě toho vymýcení chudoby uvnitř EU úzce spojeno s bojem proti chudobě ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh   51

Návrh rozhodnutí

Příloha – část I – odst. 3 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

• podpora studie o útocích na lidská práva, které jsou důsledkem vážné chudoby,

Odůvodnění

Miliony evropských občanů nemají řádný přístup k základním právům z důvodu výrazné chudoby a sociálního vyloučení, ve kterých jsou nuceni žít. Měla by proto být podpořena zvláštní studie s cílem o této skutečnosti informovat.

Pozměňovací návrh   52

Návrh rozhodnutí

Příloha – část II – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Akce na místní, regionální či celostátní úrovni mohou být způsobilé pro financování z rozpočtu Společenství maximálně do výše 50 % celkových způsobilých nákladů na každou účastnickou zemi. Spolufinancování příslušným účastnickým státem by mělo doplnit financování ze strany EU nejméně z 50 % z veřejných nebo soukromých zdrojů. Při výběru akcí budou mít vnitrostátní prováděcí orgány právo rozhodnout, zda požadovat spolufinancování organizací, která odpovídá za provádění jednotlivých akcí, či nikoli, případně na jaké úrovni.

1. Spolufinancování příslušným účastnickým státem by mělo doplnit financování ze strany EU nejméně z 50 % z veřejných nebo soukromých zdrojů. Při výběru akcí budou mít vnitrostátní prováděcí orgány právo rozhodnout, zda požadovat spolufinancování organizací, která odpovídá za provádění jednotlivých akcí, či nikoli, případně na jaké úrovni, a zváží přitom možnost, že by vnitrostátní prováděcí orgány financovaly náklady na provádění projektů až do výše 100 %.

Pozměňovací návrh   53

Návrh rozhodnutí

Příloha – část II – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V návaznosti na strategický rámcový dokument vypracuje každý vnitrostátní prováděcí orgán vnitrostátní program provádění evropského roku při zachování úzké koordinace a soudržnosti s národními strategiemi pro sociální ochranu a sociální začlenění.

3. V návaznosti na strategický rámcový dokument vypracuje každý vnitrostátní prováděcí orgán, na základě konzultací s občanskou společností, vnitrostátní program provádění evropského roku při zachování úzké koordinace a soudržnosti s národními strategiemi pro sociální ochranu a sociální začlenění.

Odůvodnění

Jedním z důležitých aspektů evropského roku je zapojení osob, které žijí v chudobě a které mohou vzhledem ke svým zkušenostem pomoci zvyšovat kvalitu vnitrostátního programu.

Pozměňovací návrh   54

Návrh rozhodnutí

Příloha – část II – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Každý vnitrostátní prováděcí orgán předloží pouze jedinou žádost o financování ze strany Společenství. V této žádosti o grant popíše vnitrostátní program a priority pro evropský rok, akce v dané účastnické zemi, které by měly být financovány, a organizace, které mají odpovídat za provádění každé z těchto jednotlivých akcí. K žádosti o grant se přiloží podrobný rozpočet stanovující celkové náklady navrhovaných akcí a výši a zdroje spolufinancování. Způsobilé náklady mohou zahrnovat náklady na zaměstnance a administrativní náklady vnitrostátních prováděcích orgánů.

4. Každý vnitrostátní prováděcí orgán předloží pouze jedinou žádost o financování ze strany Společenství. V této žádosti o grant popíše vnitrostátní program a priority pro evropský rokakce, které by měly být financovány. K žádosti o grant se přiloží podrobný rozpočet stanovující celkové náklady navrhovaných akcí a výši a zdroje spolufinancování. Způsobilé náklady mohou zahrnovat náklady na zaměstnance a administrativní náklady vnitrostátních prováděcích orgánů.

Pozměňovací návrh   55

Návrh rozhodnutí

Příloha – část II – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise vyhodnotí žádosti o financování ze strany Společenství, které podaly vnitrostátní prováděcí orgány, případně si vyžádá jejich změny.

6. Komise vyhodnotí dodržování cílů podle článku 2 a žádosti o financování ze strany Společenství, které podaly vnitrostátní prováděcí orgány, případně si vyžádá jejich změny.

Odůvodnění

Komise by měla zajistit, aby použití finančních prostředků Společenství bylo v souladu s cíli evropského roku podle článku 2 tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh   56

Návrh rozhodnutí

Příloha – část IV – odst. 2 – odrážka -1 (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

• podpora mnohorozměrných integrovaných strategií na předcházení chudobě a její vymýcení, především v případech vážné chudoby, a přístupy, které se mohou stát součástí sociální, hospodářské i kulturní politiky;

Odůvodnění

Rok by měl pomoci začlenit mnohorozměrné aspekty chudoby do hospodářské, kulturní a sociální politiky.

Pozměňovací návrh   57

Návrh rozhodnutí

Příloha – část IV – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

chudoba dětí a mezigenerační přenos chudoby;

boj proti chudobě dětí a včetně mezigeneračního přenosu chudoby jakož i chudobě v rámci rodin se zvláštním zřetelem na početné rodiny, rodiny rodičů samoživitelů a rodiny pečující o vyživované osoby, a rovněž chudobě, kterou pociťují děti v ústavech;

Odůvodnění

Zvláštní pozornost by měla být věnována situaci zranitelných rodin.

Pozměňovací návrh   58

Návrh rozhodnutí

Příloha – část IV – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

trh práce přístupný všem;

podpora trhů práce přístupných všem, řešení chudoby zaměstnaných osob a potřeb a zajistit větší výhodnost práce;

Odůvodnění

Mnoho lidí, kteří jsou zaměstnáni, jsou stále ohroženi chudobou, mimo jiné kvůli nízké kvalitě pracovních míst a nízkým mzdám. Tomuto problému je nutné v rámci evropského roku věnovat konkrétní pozornost.

Pozměňovací návrh   59

Návrh rozhodnutí

Příloha – část IV – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

• znevýhodnění v oblasti vzdělávání a odborné přípravy včetně přípravy v oblasti počítačové gramotnosti;

vymýcení znevýhodnění v oblasti vzdělávání a odborné přípravy včetně přípravy v oblasti počítačové gramotnosti a podpora rovného přístupu pro všechny k informačních a komunikačních technologiím (ICT) se zvláštním důrazem na specifické potřeby postižených osob;

Odůvodnění

Přístup k celoživotnímu vzdělávání má velký význam, neboť lidé musí přizpůsobovat své dovednosti změnám na trhu práce, aby měli možnost pracovat na slušné úrovni.

Pozměňovací návrh   60

Návrh rozhodnutí

Příloha – část IV – odst. 2 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

chudoba a otázka rovnosti pohlaví;

řešení dimenzí chudoby souvisejících s rovností pohlavích a věkem;

Odůvodnění

Chudoba nepostihuje muže, ženy nebo starší osoby rovnoměrně. Tyto rozdíly by měly být v politice a iniciativách během evropského roku zohledněny.

Pozměňovací návrh   61

Návrh rozhodnutí

Příloha – část IV – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

přístup k základním službám včetně přiměřeného ubytování;

zajištění přístupu k vhodným zdrojům a službám včetně přiměřeného ubytování, zdravotní a sociální ochrany;

Odůvodnění

Přístup k dostatečným zdrojům, zdravotní péči a sociální ochraně jsou pro osoby žijící v chudobě velmi významné a evropský rok je musí dostatečným způsobem řešit.

Pozměňovací návrh   62

Návrh rozhodnutí

Příloha – část IV – odst. 2 – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

• umožnění přístupu ke kultuře a příležitostem využívat volný čas;

Odůvodnění

Osoby postižené chudobou často nemají přístup ke kultuře či k příležitostem využívat volný čas.

Pozměňovací návrh   63

Návrh rozhodnutí

Příloha – část IV – odst. 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

• vyřešení problému diskriminace, podpora integrace imigrantů a začleňování etnických menšin do společnosti a na trhu práce;

• vyřešení problému diskriminace, podpora začleňování imigrantů a etnických menšin do společnosti;

Odůvodnění

Aby bylo zřejmé, že integrace imigrantů a etnických menšin do společnosti má klíčový význam.

Pozměňovací návrh   64

Návrh rozhodnutí

Příloha – část IV – odst. 2 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

• podpora integrovaných přístupů aktivního začleňování a řízení soukromého života;

Odůvodnění

Evropský rok by měl pomáhat podpořit aktivní začlenění a řízení svého soukromého života, a zejména správné nakládání s finančními prostředky.

Pozměňovací návrh   65

Návrh rozhodnutí

Příloha – část IV – odst. 2 – odrážka 6 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

• podpora rovných příležitostí pro všechny;

Odůvodnění

Vzhledem k cíli evropského roku pro rovné příležitosti je logické zahrnout toto téma i do tohoto evropského roku.

Pozměňovací návrh   66

Návrh rozhodnutí

Příloha – část IV – odst. 2 – odrážka 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

• řešení potřeb postižených osob a dalších zranitelných skupin.

• řešení potřeb postižených osob a vyživovaných osob a jejich rodin a dalších zranitelných skupin jakož i osob ve zranitelném postavení, zejména bezdomovců.

Odůvodnění

Vyživované osoby a rodiny, které se o ně starají, jsou mnohem více vystaveny riziku chudoby a stejně tak osoby, které řeší složitou osobní situaci.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Na začátku Lisabonské strategie v březnu roku 2000 vyzvala Evropská rada členské státy a Komisi, aby se zásadním způsobem zasadily o vymýcení chudoby do roku 2010. Další zasedání Evropské rady tento cíl potvrdila.

V roce 2006, žilo 16 % (78 milionů) všech obyvatel 25 zemí EU pod hranicí chudoby. V roce 2000 bylo v 25 zemích EU přibližně 40 milionů obyvatel (9 % z celkového počtu) postiženo přetrvávající chudobou. V roce 2005 bylo v EU-25 ohroženo chudobou 19 % (19 milionů) dětí. I když se ve většině členských států rozdíly mezi pohlavími zmenšují, u chudoby a přetrvávající chudoby představují tyto rozdíly (v roce 2006) přibližně 2 procentní body.

Základní informace

Na zasedání Evropská rady v Lisabonu v březnu 2000 byla přijata otevřená metoda koordinace (OMK), která stanoví rámec politické koordinace bez právních omezení. Tento rámec podtrhuje dosažení strategického cíle Unie spočívajícího v udržitelném hospodářském růstu, větším počtu kvalitnějších pracovních míst a silnější sociální soudržnosti do roku 2010. Členské státy se zavázaly identifikovat a prosazovat své nejúčinnější politické přístupy v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování s cílem poučit se vzájemně ze svých zkušeností. Jde o pružnou a decentralizovanou metodu, která stanoví:

V rámci této pružné a decentralizované metody se členské státy dohodly na společných cílech a ukazatelích, na vypracování vnitrostátních strategických zpráv a na předložení jejich hodnocení.

Od ledna 2007 podporuje nový integrovaný program EU pro zaměstnanost a sociální solidaritu cíle stanovené v sociální agendě a přispívá k širší strategii Unie pro pracovní místa a růst.

Obecnými cíli OMK pro sociální ochranu a sociální začleňování je podporovat:

· účinnou vzájemnou interakci mezi strategií udržitelného rozvoje EU a lisabonskými cíli vyššího hospodářského růstu, většího počtu kvalitnějších pracovních míst a silnější sociální soudržnosti;

· politiku sociálního začleňování, rovnosti mezi muži a ženami a rovné příležitosti pro všechny pomocí dostupných, finančně udržitelných a účinných systémů sociální ochrany;

· řádnou správu, transparentnost a zapojení zúčastněných osob do navrhování, provádění a sledování politiky.

V rámci obecných cílů je uvedeno, že OMK by měla usilovat o to, aby měla zásadní vliv na vymýcení chudoby a sociálního vyloučení.

Na základě mandátu Evropské rady ze zasedání v Lisabonu usilují členské státy i Komise o rozvoj společných přístupů a kompatibility v oblasti ukazatelů. V roce 2001 Výbor pro sociální ochranu předložil zprávu, která doporučovala základní soubor společně schválených ukazatelů, které byly přijaty na zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost a sociální politiku v prosinci roku 2001, která byla poté předložena summitu EU v Laškem v Bruselu. V červnu 2006 Výbor pro sociální ochranu přijal upravený soubor společných ukazatelů pro proces sociální ochrany a sociálního začleňování.

S ohledem na cíl vymýtit chudobu a sociální vyloučení je jedním ze schválených společných ukazatelů počet osob ohrožených chudobou (podíl osob se srovnatelným disponibilním příjmem, který nedosahuje 60 % celonárodního srovnatelného středního příjmu).

Souhrn sdělení Komise o evropském roku 2010

Ve své sociální agendě 2005–2010 Komise oznámila návrh vyhlásit rok 2010 evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Přidělený rozpočet ve výši 17 milionů EUR představuje nejvyšší rozpočet, jaký byl kdy evropskému roku přidělen, což jen dokazuje jeho vysoký politický význam.

Cílem evropského roku je znovu potvrdit závazek Unie k solidaritě, sociální spravedlnosti, větší soudržnosti a prosazování konzistentnosti a ke zvýšení podpory obecných cílů Unie tím, že zásadně přispěje k vymýcení chudoby.

Evropský rok by měl zvýšit povědomí veřejnosti o chudobě a sociálním vyloučení v Evropě a předat zprávu o tom, že jde o rušivé sociální a hospodářské jevy. Měl by znovu potvrdit význam kolektivní odpovědnosti a zapojit nejen osoby v rozhodovacích pozicích, ale také veřejnost a soukromé subjekty.

Kromě všeobecných cílů se návrh na evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení opírá o čtyři konkrétní cíle:

· Uznat právo osob žijících v chudobě a čelících sociálnímu vyloučení žít důstojně a plně se zapojovat do dění ve společnosti.

· Zvýšit přebírání odpovědnosti za politiky a činnosti v oblasti sociálního začleňování veřejností a zdůraznit odpovědnost každého jednotlivce za boj proti chudobě a marginalizaci.

· Podporovat soudržnější společnost zvyšováním informovanosti veřejnosti o výhodách společnosti, kde byla vymýcena chudoba a nikdo není nucen žít na jejím okraji, pro všechny.

· Opětovně potvrdit silný politický závazek EU bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení a podporovat tento závazek na všech úrovních veřejné správy.

Aktivity evropského roku se budou opírat o otevřenou metodu koordinace (OMK) sociální ochrany a sociálního začleňování a budou usilovat o vytvoření jasné přidané hodnoty, co se týče politického dopadu a účinnosti. Témata evropského roku jsou proto v souladu s touto otevřenou metodou koordinace.

Unie je sice schopna zavést rámec pro koordinaci na různých úrovních, avšak hmatatelného pokroku bude dosaženo pouze při zásadním zapojení zúčastněných zemí na vnitrostátní úrovni. Aktivity definované na evropské úrovni, které mají zajistit konzistentnost přístupu směrem ke společnosti otevřené sociálnímu začlenění, bude proto třeba upravit podle specifických podmínek každé země.

Bude jmenován výbor složený ze zástupců členských států, který bude pomáhat Komisi při provádění činností v rámci evropského roku.

Výbor bude sledovat provádění činnosti na základě společných pokynů vytvořených Komisí – Strategického rámcového dokumentu.

Provádění aktivit na vnitrostátní úrovni bude muset být v souladu s politickými cíli stanovenými pro evropský rok a se SRD. Jednotlivé členské státy předloží Komisi národní program provádění evropského roku.

Jednotlivé programy se vytvářejí, přijímají a provádějí v úzké spolupráci a pod dohledem vnitrostátních prováděcích orgánů (VPO), které určí země účastnící se evropského roku.

Při tvorbě a provádění vnitrostátních strategií budou jednotlivé VPO konzultovat a úzce spolupracovat s národní poradní skupinou – NPS – složenou z širokého okruhu zúčastněných osob, včetně organizací občanské společnosti, které zastupují zájmy osob žijících v chudobě, zástupců národních parlamentů, sociálních partnerů a regionálních/krajských a místních orgánů.

Zkušenosti z minulých evropských roků v sociální oblasti prokázaly význam těchto roků při zvyšování povědomí veřejnosti, umožňování účasti, zvyšování politického závazku na všech úrovních a příspěvku k politickým změnám. Tento návrh je proto v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou článkem 5 Smlouvy. Návrh na evropský rok zároveň zdůrazňuje, jak důležité je respektovat různorodé tradice a vnitrostátní kontext jednotlivých členských států, a to jak pro zajištění pružného provádění roku, tak s cílem předejít zásahům do osvědčených postupů, které již v některých členských státech fungují. V tomto ohledu je návrh rovněž v souladu se zásadou proporcionality.

Základní body pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu

Evropský parlament ve své zprávě o vyhodnocení sociální reality podpořil návrh Komise na evropský rok 2010 s cílem bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Zpravodaj obecně schvaluje obsah návrhu Komise a je zejména spokojen s uznáním mnohorozměrnosti aspektů chudoby a nutnosti zvyšovat povědomí veřejnosti a soukromé i veřejné odpovědnosti a se zapojením osob postižených chudobou a jejich zástupců do provádění roku.

Základní aspekty obsahu zprávy mají za cíl upřesnit články a zavést některé nové významné prvky. Projednávají se zejména následující témata:

1. Globální pohled na chudobu a sociální začleňování, který je výsledkem propojení evropského roku s cíli tisíciletí OSN a zejména s Mezinárodním dnem boje za vymýcení chudoby (17. říjen).

2. Od začátku evropského roku by mělo být jasné, že nejde jen o boj proti (vážné) chudobě, ale také o předcházení chudobě a sociálnímu vyloučení.

3. Další rozvoj konceptu návrhu Komise s ohledem na složitost a mnohorozměrnost chudoby a sociálního vyloučení.

Toho bude dosaženo díky obšírné definici postižených skupin, například zahrnutím osob, osoby, které předčasně ukončily vzdělání, nebo (dlouhodobě) nezaměstnaných.

Jde rovněž o další vyjasnění mnohorozměrné politiky, kterou je nutné koordinovat a provádět na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, aby bylo dosaženo cíle evropského roku. Tato politika by měla zajistit rovný přístup ke vzdělávání a celoživotnímu učení, včetně přístupu k informačním a komunikačním technologiím, systémům sociální ochrany, kvalitním sociálním a zdravotním službám a bydlení.

4. Dalším bodem, jemuž je nutné věnovat pozornost, je potřeba rovného zacházení a nediskriminace, mimo jiné pomocí lepšího provádění příslušných právních předpisů EU, neboť ženy a ohrožené skupiny čelí chudobě a sociálnímu vyloučení více než jiné lidé.

5. Zpravodaj chtěl rovněž více zdůraznit veřejnou správu a vytváření synergií mezi stávajícími programy a iniciativami.

Je jasně stanoveno, že na úrovni EU by se evropského roku mělo využít nejen ke zopakování předchozích závazků či k posílení otevřené metody koordinace, ale že by měl vést k dalším snahám o výměnu osvědčených zkušeností, zavedení nových iniciativ atd. Aby byla zajištěna soudržnost a kontinuita činnosti, je nezbytné lépe propojit výsledky předchozích evropských roků s koordinací stávajících evropských programů a je třeba posílit finanční zdroje na podporu boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Aby byl evropský rok úspěšný, orgány na vnitrostátní, regionální a místní úrovni musí spolupracovat a do diskuse členských států o vnitrostátním obsahu evropského roku musí být zapojeny všechny dotčené subjekty.

6. S ohledem na předchozím bod se Evropský parlament domnívá, že je velmi důležité, aby se lidé, kteří čelí chudobě a sociálnímu vyloučení, skutečně zapojili do diskuse na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni ohledně obsahu a provádění plánů na evropský rok.

To vše vede ke konkrétním úpravám bodů odůvodnění a článků. Zvláštní pozornost byla věnována článku 2 (cíle) a  části IV odst. 2 (témata evropského roku) přílohy.

V článku 2 se změna týká zapojení a účasti všech zúčastněných skupin. Tento článek rovněž souvisí s částí IV přílohy. V příloze se hlavní změny týkají zavedení některých dalších témat směřujících ke zdůrazňování významu boje proti chudobě dětí v souvislosti s chudobou rodin, k prosazování rovného zacházení a zákazu diskriminace, přístupu aktivního zapojení a přístupu ke kultuře a k příležitostem využívat volný čas (cílem je propojit témata s mnohorozměrnými aspekty chudoby a sociálního vyloučení).


STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (3. 4. 2008)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)

(KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

Navrhovatelka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Ve svých vnitrostátních akčních programech pro sociální začlenění zdůrazňují některé země vysoké riziko chudoby a/nebo vyloučení, kterému čelí určité skupiny, například děti, rodiče samoživitelé, starší osoby, migranti a etnické menšiny, postižené osoby, bezdomovci, vězni, ženy a děti, které jsou obětí násilí, a osoby silně drogově závislé.

(11) Ve svých vnitrostátních akčních programech pro sociální začlenění zdůrazňují některé země vysoké riziko chudoby a/nebo vyloučení, kterému čelí určité skupiny, například děti, rodiče samoživitelé, početné rodiny, starší osoby, mladí lidé a zejména mladé ženy, migranti a etnické menšiny, postižené osoby, bezdomovci, vězni, ženy a děti, které jsou obětí násilí, a osoby silně drogově závislé.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Přestože zaměstnanost výrazně snižuje riziko chudoby jednotlivce, není vždy dostačující podmínkou, která by pomohla lidem zbavit se chudoby, a míra rizika chudoby je stále poměrně vysoká i pro osoby zaměstnané. Chudoba pracujících souvisí s nízkými platy, nedostatečnou kvalifikací a nejistým zaměstnáním často na částečný úvazek, ale rovněž s charakteristikou domácnosti, v níž daná osoba žije, z hlediska počtu vyživovaných osob a pracovní intenzity dané domácnosti. Základním předpokladem toho, aby se jednotlivci zbavili chudoby, je tedy kvalitní zaměstnání.

(12) Přestože zaměstnanost výrazně snižuje riziko chudoby jednotlivce, není vždy dostačující podmínkou, která by pomohla lidem zbavit se chudoby, a míra rizika chudoby je stále poměrně vysoká i pro osoby zaměstnané. Chudoba pracujících souvisí s nízkými platy, nedostatečnou kvalifikací, omezenými možnostmi odborného vzdělávání a sladění pracovního a rodinného života a nejistým zaměstnáním často na částečný úvazek, ale rovněž se sociální a ekonomickou pomocí vztahující se na charakteristiku domácnosti, v níž daná osoba žije, z hlediska počtu vyživovaných osob a pracovní intenzity dané domácnosti. Základními předpoklady toho, aby se jednotlivci zbavili chudoby, je tedy kvalitní zaměstnání a sociální a ekonomická podpora.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Klíčem k zajištění úspěšného dopadu opatření Společenství v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení je úroveň široké podpory veřejnosti. Uvedený evropský rok byl měl působit jako zprostředkovatel při zvyšování informovanosti a zároveň jako hybná síla. Měl by pomoci soustředit politickou pozornost a mobilizovat všechny zúčastněné strany k prosazování otevřené metody koordinace pro sociální ochranu a sociální začlenění.

 

(15) Klíčem k zajištění úspěšného dopadu opatření Společenství v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení je úroveň široké podpory veřejnosti. Uvedený evropský rok byl měl působit jako zprostředkovatel při zvyšování informovanosti a zároveň jako hybná síla. Měl by pomoci soustředit politickou pozornost a mobilizovat všechny zúčastněné strany k prosazování a posílení otevřené metody koordinace pro sociální ochranu a sociální začlenění a také k podpoře nových akcí a iniciativ na evropské a vnitrostátní úrovni, ve spolupráci s osobami postiženými chudobou a jejich zástupci. V této souvislosti by měla být věnována zvláštní pozornost účinnému provádění právních předpisů Společenství o rovných příležitostech a rovnosti pohlaví na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) Soudržnost — Podpora soudržnější společnosti zvyšováním informovanosti veřejnosti o výhodách společnosti, kde byla vymýcena chudoba a nikdo není nucen žít na jejím okraji, pro všechny. Evropský rok bude podporovat společnost, která udržuje a rozvíjí kvalitu života, společenský blahobyt a rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na jejich zázemí a zajišťuje udržitelný rozvoj a solidaritu mezi generacemi i v rámci generací a soudržnost politik s opatřeními EU po celém světě.

c) Soudržnost — Podpora soudržnější společnosti úpravou sociálních a hospodářských politik, jež zapříčiňují sociální nerovnosti a chudobu, a to především u žen a dětí, a zvyšováním informovanosti veřejnosti o výhodách společnosti, kde byla vymýcena chudoba a nikdo není nucen žít na jejím okraji, pro všechny. Evropský rok bude podporovat společnost, která udržuje a rozvíjí kvalitu života, společenský blahobyt a rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na jejich zázemí a pohlaví a zajišťuje udržitelný rozvoj a solidaritu mezi generacemi i v rámci generací a soudržnost politik s opatřeními EU po celém světě.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) Závazek — Opakování významného politického závazku EU v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a podpora tohoto závazku na všech úrovních veřejné správy. Evropský rok bude stavět na úspěších a možných nedostatcích otevřené metody koordinace pro sociální ochranu a sociální začlenění a posílí politické odhodlání předcházet chudobě a sociálnímu vyčleňování a bojovat proti nim a být podnětem dalšího rozvoje akcí Evropské unie v této oblasti.

d) Závazek — Opakování významného politického závazku EU v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a podpora tohoto závazku na všech úrovních veřejné správy, a to úpravou politik, které jsou příčinou výskytu těchto jevů. Evropský rok bude stavět na úspěších a možných nedostatcích otevřené metody koordinace pro sociální ochranu a sociální začlenění a posílí politické odhodlání předcházet chudobě a sociálnímu vyčleňování a bojovat proti nim a být podnětem dalšího rozvoje akcí Evropské unie v této oblasti.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropský rok zohlední rozdílné způsoby, jakými ženy a muži pociťují chudobu a sociální vyloučení.

Evropský rok zohlední rozdílné způsoby, jakými ženy a muži pociťují chudobu a sociální vyloučení, a vezme v potaz hlediska pohlaví při provádění a hodnocení činností.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát ustaví „vnitrostátní prováděcí orgán”, který bude organizovat jeho účast na evropském roce a zajistí koordinaci na vnitrostátní úrovni. Uvedený vnitrostátní prováděcí orgán ponese odpovědnost za vymezení vnitrostátního programu a priorit pro evropský rok a za výběr jednotlivých akcí navrhovaných pro financování ze strany Společenství. Vnitrostátní strategie a priority pro evropský rok budou stanoveny v souladu s cíli uvedenými v článku 2.

1. Každý členský stát ustaví „vnitrostátní prováděcí orgán”, který bude organizovat jeho účast na evropském roce a zajistí koordinaci na vnitrostátní úrovni. Uvedený vnitrostátní prováděcí orgán ponese odpovědnost za vymezení vnitrostátního programu a priorit pro evropský rok a za výběr jednotlivých akcí navrhovaných pro financování ze strany Společenství. Vnitrostátní strategie a priority pro evropský rok budou stanoveny v souladu s cíli uvedenými v článku 2 a se zásadou uplatňování hlediska pohlaví uvedenou v článku 4.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Rozhodnutí o financování akcí podle čl. 8 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 přijímá Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 7 odst. 2.

1. Rozhodnutí o financování akcí podle čl. 8 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 přijímá Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 7 odst. 2 a dodržuje přitom zásadu uplatňování hlediska pohlaví uvedenou v článku 4.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Čl. 15 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V této zprávě jsou rovněž uvedeny informace o dodržování zásady rovnosti pohlaví během evropského roku a jejím provádění a také hodnocení, jaký přínos měl evropský rok pro zranitelné skupiny.

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí

Příloha – část I – bod 1 Setkání a akce

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Organizace setkání a akcí na úrovni Společenství, jejichž záměrem je zvyšovat informovanost o problematice související s evropským rokem, chudobou a sociálním vyloučením a poskytovat fórum pro výměnu názorů. Budou se jich účastnit příslušné zúčastněné strany a budou plánovány v součinnosti s osobami žijícími v chudobě a organizacemi občanské společnosti, které je zastupují, což poskytne kvalitní příležitost pro řešení nedostatků v politice a každodenních problémů.

 

Organizace setkání a akcí na úrovni Společenství, jejichž záměrem je zvyšovat informovanost o problematice související s evropským rokem, chudobou a sociálním vyloučením a poskytovat fórum pro výměnu názorů. Budou se jich účastnit příslušné zúčastněné strany a budou plánovány v součinnosti s osobami žijícími v chudobě a organizacemi občanské společnosti, které je zastupují, což poskytne kvalitní příležitost pro řešení nedostatků v politice a každodenních problémů a budou usilovat o to, aby různé instituce měly informace o hlavních příčinách chudoby a opatřeních, která jsou zapotřebí přijmout k jejímu omezení, a to především u žen a dětí

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Příloha – část II – bod. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Akce na místní, regionální či celostátní úrovni mohou být způsobilé pro financování z rozpočtu Společenství maximálně do výše 50 % celkových způsobilých nákladů na každou účastnickou zemi. Spolufinancování příslušným účastnickým státem by mělo doplnit financování ze strany EU nejméně z 50 % z veřejných nebo soukromých zdrojů. Při výběru akcí budou mít vnitrostátní prováděcí orgány právo rozhodnout, zda požadovat spolufinancování organizace, která odpovídá za provádění jednotlivých akcí, či nikoli, případně na jaké úrovni.

1. Akce na místní, regionální či celostátní úrovni mohou být způsobilé pro financování z rozpočtu Společenství maximálně do výše 50 % celkových způsobilých nákladů na každou účastnickou zemi. Spolufinancování příslušným účastnickým státem by mělo doplnit financování ze strany EU nejméně z 50 % z veřejných nebo soukromých zdrojů. Při výběru akcí budou mít vnitrostátní prováděcí orgány právo rozhodnout, zda požadovat spolufinancování organizace, která odpovídá za provádění jednotlivých akcí, či nikoli, případně na jaké úrovni, a zváží přitom možnost, že by vnitrostátní prováděcí orgány financovaly náklady na provádění projektů až do výše 100 %.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Příloha – část IV – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

chudoba dětí a mezigenerační přenos chudoby;

 

– odstranění dětské chudoby a mezigeneračního přenosu chudoby, a to především poskytováním lepší podpory rodině a rodičovství;

POSTUP

Název

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Referenční údaje

(KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

Příslušný výbor

EMPL

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

FEMM

31.1.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

22.1.2008

 

 

Projednání ve výboru

28.2.2008

3.4.2008

 

 

Datum přijetí

3.4.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Petya Stavreva, Feleknas Uca

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Manolis Mavrommatis


POSTUP

Název

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Referenční údaje

(KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

Datum predložení EP

12.12.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

31.1.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

FEMM

31.1.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

23.1.2008

 

 

Projednání ve výboru

2.4.2008

5.5.2008

 

 

Datum přijetí

6.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

41

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Gabriela Creţu, Petru Filip, Jamila Madeira, Csaba Sógor, Kyriacos Triantaphyllides

Datum předložení

8.5.2008

Právní upozornění - Ochrana soukromí