Procedure : 2007/0278(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0173/2008

Indgivne tekster :

A6-0173/2008

Forhandlinger :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Afstemninger :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0286

BETÆNKNING     ***I
PDF 252kWORD 478k
8.5.2008
PE 400.715v02-00 A6-0173/2008

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010)

(KOM(2007)0797 – C6–0469/2007 – 2007/0278(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG LIGESTILLING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010)

(KOM(2007)0797 – C6–0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0797),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 137, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0469/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6–0173/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse er et af Den Europæiske Unions og medlemsstaternes hovedmål.

Begrundelse

Det er vigtigt som udgangspunkt at gøre det klart, hvorfor et sådant år er berettiget.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Der bør gives støtte til ugunstigt stillede regioner, til områder med permanente strukturulemper, til ekstremt fjerntliggende regioner, til ø-medlemsstater og til områder, der har været berørt af den senere afindustrialisering eller industrielle omstilling, for at skabe den nødvendige sammenhæng mellem de sociale og de økonomiske aspekter.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5a) Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 15. november 2007 om status over den sociale virkelighed1, at fremme af den sociale samhørighed og udryddelse af fattigdom og social udstødelse bør blive en politisk prioritering for Den Europæiske Union. Europa-Parlamentet glædede sig i denne betænkning over, at 2010 var erklæret som det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og opfordrede Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge og forfølge et ambitiøst mål om at nedbringe fattigdommen i Europa.

 

1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0541 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

Begrundelse

Det fremgår af denne betragtning, at Europa-Parlamentet tidligere har givet udtryk for støtte til det europæiske år 2010.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Til trods for disse landvindinger lider store dele af befolkningen i alle medlemsstater fortsat afsavn og har begrænset adgang til basale ydelser eller føler sig udstødt af samfundet, og 78 millioner mennesker befinder sig i konstant fattigdomsrisiko.

(6) Til trods for disse landvindinger lider store dele af befolkningen fortsat afsavn eller har begrænset og forskellig adgang til ydelser eller har begrænset og ulige adgang til ydelser eller er udstødt af samfundet, og 78 millioner mennesker i Den Europæiske Union, heraf 19 millioner børn, befinder sig i konstant fattigdomsrisiko, hvilket er mindst 3 procentpoint højere end blandt voksne. Kønsskævheden ligger på ca. 2 procentpoint. Vedvarende fattigdom er et foruroligende fænomen i Europa, og det bør håndteres mere effektivt.

Begrundelse

Opmærksomheden bør især rettes mod fattigdom blandt børn og vedvarende fattigdom, der udgør et alvorligt problem i EU.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6a) Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse bør også tilrettelægges på grundlag af Kommissionens meddelelse af 30. januar 2008 om forslag til fælles rapport om social sikring og social integration (KOM(2008)0042), der indeholdt en vurdering af den åbne koordinationsmetode i 2007 med fokus på fattigdom blandt børn og dermed var med til at sikre, at dette spørgsmål stadig rangerer højt på den politiske dagsorden.

Begrundelse

At understrege, at bekæmpelse af fattigdom blandt børn bør være et vigtigt mål for det europæiske år 2010 og tage afsæt i initiativerne i forbindelse med den åbne koordinationsmetode i 2007.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Der er desuden tegn på, at dyb fattigdom er ved at blive et mere alvorligt problem, og at stadig flere lever i absolut fattigdom, ikke mindst på grund af den stadig mere ulige fordeling af rigdommen i EU.

(7) Der er desuden stigende problemer med ulige fordeling af rigdommen og dyb fattigdom i EU.

Begrundelse

Formålet er at fremhæve medlemsstaternes afgørende rolle med hensyn til at sikre den fornødne økonomiske og sociale opbakning til bekæmpelse af fattigdommen. Hvad forskelsbehandling angår, bør det europæiske år 2010 fokusere på at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse er et af EU's og medlemsstaternes hovedmål.

(8) Bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse bør ske såvel internt inden for Den Europæiske Union og eksternt i overensstemmelse med FN's millenniumudviklingsmål, som Den Europæiske Union og medlemsstaterne har tilsluttet sig.

Begrundelse

FN's millenniumudviklingsmål omhandler bl.a. bekæmpelse af fattigdom og understøtter derfor det europæiske år 2010. I en globaliseret verden er det endvidere ikke muligt at udrydde fattigdommen inden for EU's grænser uden at sætte ind over for fattigdommen i tredjelande.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8a) Den Europæiske Union, medlemsstaterne og alle berørte parter bør sikre den nødvendige synergi mellem det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og aktiviteterne i forbindelse med FN's internationale dag for udryddelse af fattigdom den 17. oktober hvert år.

Begrundelse

Denne dag blev i FN's Generalforsamlings resolution af 31. marts 1993 udnævnt til særlig FN-dag med fokus på udryddelse af fattigdom. Der bør derfor skabes synergi mellem det europæiske år og de arrangementer, der finder sted den 17. oktober.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Fattigdom og social udstødelse er sammensatte og flerdimensionale fænomener. De hænger sammen med indkomst og levestandard, adgang til sundhedsydelser af god kvalitet og andre ydelser samt uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

(9) Problemet med fattigdom og social udstødelse er baseret på brede, sammensatte og flerdimensionale fænomener. De hænger sammen med indkomst og levestandard, adgang til sundhedsydelser af god kvalitet og andre ydelser, herunder en effektiv social sikring, forening af arbejds- og familieliv, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt aktivt medborgerskab. Derfor er der på alle niveauer brug for et gennemsigtigt koordinerings- og samarbejdssystem.

Begrundelse

Forebyggelse og udryddelse af fattigdom kræver sociale beskyttelsessystemer, der er finansielt bæredygtige og af god kvalitet samt muligheder for at forene familie- og arbejdsliv. En sådan forening skaber en bedre integration på arbejdsmarkedet, og derfor er det med til at forebygge mod fattigdom og social udstødelse.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9a) For at kunne forebygge og bekæmpe fattigdom er der derfor behov for flerdimensionale politikker på nationalt, regionalt og lokalt plan, der fastholder en balance mellem den økonomiske vækst og de sociale mål og suppleres af mere målrettede strategier for særligt udsatte grupper eller personer.

Or. en

Begrundelse

Fattigdom er et meget komplekst fænomen. For at kunne forebygge og udrydde fattigdom er der derfor behov for flerdimensionale politikker, som iværksættes på alle forvaltningsniveauer og suppleres af mere målrettede politikker for udsatte grupper eller personer.

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Betragtning 9 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Social udstødelse påvirker enkeltpersoners trivsel og forhindrer mennesker i at udtrykke sig og deltage i samfundslivet. Fællesskabs- og medlemskabshandlinger og -politikker bør derfor især fokusere på social udstødelse.

Begrundelse

Kommissionens forslag assimilerer social udstødelse og fattigdom, og formålet med ændringsforslaget er at skelne mellem disse to fænomener for at være i stand til at tackle dem med forskellige politikker og handlinger i passende situationer.

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for perioden 2005-2010, der supplerer og støtter Lissabon-strategien, spiller en vigtig rolle, idet den fremmer den sociale dimension af økonomisk vækst. En af prioriteringerne i forbindelse med den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden er at fremme lige muligheder for alle som løftestang for et samfund præget af større samhørighed.

(10) Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for perioden 2005-2010, der supplerer og støtter Lissabon-strategien, spiller en vigtig rolle, idet den fremmer den sociale dimension af økonomisk vækst og borgernes aktive deltagelse i samfundslivet og arbejdsmarkedet. En af prioriteringerne i forbindelse med den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden er at fremme lige muligheder for alle som løftestang for solidaritet på tværs af sociale og generationsmæssige skel og skabelse af et mere rummeligt samfund.

Begrundelse

Denne ændring præciserer forbindelsen mellem den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for perioden 2005-2010 og det europæiske år 2010. Den sidste del af ændringsforslaget svarer til Europa-Parlamentets tidligere ændringer vedrørende det europæiske år for lige muligheder for alle (2007) (C6 0178/2005).

Ændringsforslag  13

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) I deres nationale handlingsplaner for social integration fremhæver en række lande den store risiko for fattigdom og/eller social udstødelse i bestemte befolkningsgrupper, herunder børn, enlige forældre, ældre, migranter og etniske minoriteter, handicappede, hjemløse, indsatte, voldsramte kvinder og børn samt stofmisbrugere.

(11) I deres nationale handlingsplaner for social integration fremhæver en række lande den store risiko for fattigdom og/eller social udstødelse i bestemte befolkningsgrupper, herunder børn, unge, der går tidligt ud af skolen, eneforsørgere, store familier med kun én indkomst, unge, navnlig yngre kvinder, ældre, migranter og etniske minoriteter, handicappede, hjemløse, ledige og især langtidsledige, indsatte, voldsramte kvinder og børn samt stofmisbrugere. National politik, der tager sigte på de mest udsatte grupper, kan spille en væsentlig rolle for bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse.

Begrundelse

Tilføjelserne indgår også i de nationale handlingsplaner for social integration.

Ændringsforslag  14

Forslag til afgørelse

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Beskæftigelse reducerer risikoen for fattigdom betydeligt for den enkelte, men er ikke altid en tilstrækkelig forudsætning for at hjælpe mennesker ud af fattigdom, og risikoen for fattigdom bliver ved med at være forholdsvis stor også blandt dem, der er kommet i arbejde. Fattigdom blandt erhvervsaktive er forbundet med lav løn, ringe kvalifikationer og usikre ansættelsesforhold - ofte deltidsarbejde - men også med forholdene i den husstand, de pågældende tilhører, dvs. det antal personer, over for hvem der er forsørgerpligt, og husstandens arbejdsintensitet. For at hjælpe den enkelte ud af fattigdom er et godt arbejde således meget vigtigt.

(12) Selv om anstændig beskæftigelse reducerer risikoen for fattigdom betydeligt for den enkelte, men er ikke en tilstrækkelig forudsætning for at hjælpe mennesker ud af fattigdom, og risikoen for fattigdom bliver ved med at være forholdsvis stor også blandt dem, der er kommet i arbejde. Fattigdom blandt erhvervsaktive er forbundet med lav løn, løn- og pensionsgabet, ringe kvalifikationer, begrænsede erhvervsuddannelsestilbud og muligheder for at forene arbejde og familieliv samt usikre ansættelses- og arbejdsforhold, men også med vanskelige forhold i husstanden. For at hjælpe den enkelte ud af fattigdom er et godt arbejde og social og økonomisk støtte således meget vigtig.

Begrundelse

Tilføjelserne er også vigtige for bekæmpelse af fattigdom.

Ændringsforslag  15

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Manglende grundlæggende færdigheder og kvalifikationer er også en stor hindring for integration i samfundet. Der er i stigende grad fare for, at der opstår nye kløfter i samfundet mellem dem, der har adgang til livslang læring og dermed kan øge deres beskæftigelses- og tilpasningsevne, udvikle sig på det personlige plan og blive aktive medborgere, og dem, der forbliver udstødt. De, der ikke har de fornødne kvalifikationer, vil have vanskeligere ved at komme ud på arbejdsmarkedet og finde et kvalitetsjob, der er større sandsynlighed for, at de vil være uden arbejde i lange perioder, og, hvis de arbejder, er der større sandsynlighed for, at det er til en lav løn.

(13) Manglende grundlæggende færdigheder og kvalifikationer, der er tilpasset de forskellige behov på arbejdsmarkedet er også en stor hindring for integration i samfundet. Der er i stigende grad fare for, at der opstår nye kløfter i samfundet mellem dem, der har adgang til livslang læring og dermed kan øge deres beskæftigelses- og tilpasningsevne, udvikle sig på det personlige plan og blive aktive medborgere, og dem, der forbliver udstødt og udsættes for forskellige former for forskelsbehandling. Det er derfor af største betydning, at både beskæftigede og ledige lavtkvalificerede arbejdstagere får mulighed for at forbedre deres kvalifikationer.

Begrundelse

Ændringsforslaget refererer til flexicurity og til bekæmpelse af forskelsbehandling som led i det europæiske år 2010.

Ændringsforslag  16

Forslag til afgørelse

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Hvis Fællesskabets foranstaltninger for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse skal slå igennem, er den brede befolknings opbakning af afgørende betydning. Det europæiske år bør fungere som katalysator for bevidstgørelse og ekstra impulser. Det bør bidrage til at fokusere den politiske opmærksomhed og mobilisere alle berørte parter for at fremme den åbne koordinationsmetode vedrørende social beskyttelse og social integration.

(15) Hvis Fællesskabets foranstaltninger for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse skal slå igennem, er den brede befolknings og den politiske opbakning af afgørende betydning. Det europæiske år bør fungere som katalysator for bevidstgørelse, ekstra impulser og udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne, de lokale og regionale myndigheder, der deltager i bekæmpelsen af fattigdom.. Det bør bidrage til at fokusere den langsigtede politiske opmærksomhed og mobilisere alle berørte parter for at fremme og styrke den åbne koordinationsmetode vedrørende social beskyttelse og social integration og fremme yderligere foranstaltninger og initiativer på dette område på europæisk og nationalt plan i samarbejde med de personer, der er berørt af fattigdom, og deres repræsentanter. Der bør i denne forbindelse lægges særlig vægt på den nationale gennemførelse af EU's lovgivning, navnlig med hensyn til muligheder, ikkeforskelsbehandling og ligestilling mellem kønnene.

Begrundelse

Kampagnen med at afhjælpe problemer med fattigdom og social udstødelse skal ses som en langsigtet bestræbelse, og de foranstaltninger, der træffes i løbet af året, skal have en permanent indvirkning.

Ændringsforslag  17

Forslag til afgørelse

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15a) Det europæiske år bør sikre en bedre koordinering af eksisterende EU-programmer og -initiativer til bekæmpelse af fattigdom og udstødelse som led i den åbne koordineringsmetode vedrørende social beskyttelse og social integration.

Begrundelse

Det europæiske år bør også sikre en bedre koordinering af eksisterende EU-programmer for at gøre dem mere effektive.

Ændringsforslag  18

Forslag til afgørelse

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15b) Det europæiske år bør også give anledning til overvejelser på nationalt plan om behovet for at skabe ordentlige levevilkår for alle med henblik på at forebygge fattigdom og fremme udveksling af bedste praksis på området mellem medlemsstaterne.

Begrundelse

At der skabes ordentlige levevilkår, er en vigtig forudsætning for at kunne forebygge og bekæmpe fattigdom og social udstødelse, og dette spørgsmål bør derfor prioriteres højt.

Ændringsforslag  19

Forslag til afgørelse

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Fastlæggelsen af politikprioriteringer på nationalt plan bør imidlertid overvåges af Kommissionen med henblik på at sikre sammenhæng med de strategiske mål, der er fastlagt for det europæiske år, og i sidste ende med de fælles mål, der er fastlagt for den åbne koordinationsmetode.

(17) Fastlæggelsen af politikprioriteringer på nationalt plan og den efterfølgende gennemførelse bør imidlertid overvåges af Kommissionen med henblik på at sikre sammenhæng med de strategiske mål, der er fastlagt for det europæiske år, og i sidste ende med de fælles mål, der er fastlagt for den åbne koordinationsmetode.

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at understrege, at det ikke bare er vigtigt at sætte fattigdommen på den politiske dagsorden, men også at sikre, at politikkerne gennemføres.

Ændringsforslag  20

Forslag til afgørelse

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17a) Der kræves en god koordinering af alle parter på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan for at sikre et vellykket europæisk år.

Begrundelse

Det er vigtigt at inddrage samtlige institutioner og parter på alle niveauer, der medvirker til at bekæmpe fattigdom, i løbet af og efter det europæiske år.

Ændringsforslag  21

Forslag til afgørelse

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19a) Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse bør baseres på bedste praksis, der er baseret på erfaringerne fra de tidligere europæiske år for lige muligheder for alle og det europæiske år for interkulturel dialog i 2008.

Begrundelse

Det vil være oplagt at trække på bedste praksis fra relevante tidligere europæiske år i forbindelse med det europæiske år 2010.

Ændringsforslag  22

Forslag til afgørelse

Artikel 2 - titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Mål

Mål og vejledende principper

Begrundelse

Artikel 2 vedrører ikke kun mål, men også værdier, som også skal tages i betragtning.

Ændringsforslag  23

Forslag til afgørelse

Artikel 2 - stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Målene for det europæiske år er:

Målene og de vejledende principper for det europæiske år er:

Begrundelse

Det er ikke kun målene, men også værdierne, der skal tages i betragtning.

Ændringsforslag  24

Forslag til afgørelse

Artikel 2 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Anerkendelse - Anerkendelse af fattiges og socialt udstødtes ret til at leve værdigt og deltage fuldt ud i samfundslivet. Det europæiske år skal bidrage til at erkende fattiges situation og fremme deres effektive adgang til sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder samt til ressourcer og tjenesteydelser og til at bekæmpe stereotyper og stigmatisering.

a) Anerkendelse af Rettigheder - på grundlag af overholdelsen af de grundlæggende rettigheder med anerkendelse af fattiges og socialt udstødtes ret til at leve værdigt og deltage fuldt ud i samfundslivet. Det europæiske år vil bidrage til at bevidstgøre borgerne kendskab ved at forbedre deres til kendskab til fattiges situation, især hvad angår udsatte grupper, og fremme deres effektive adgang til sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder samt til fyldestgørende ressourcer og tjenesteydelser af høj kvalitet og til at bekæmpe stereotyper og stigmatisering.

Begrundelse

Der bør lægges særlig vægt på udsatte gruppers situation.

Ændringsforslag  25

Forslag til afgørelse

Artikel 2 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Accept - Forbedring af offentlighedens accept af politikker og foranstaltninger for social integration ved at understrege alles ansvar i forbindelse med bekæmpelse af fattigdom og marginalisering. Det europæiske år skal fremme bevidstgørelse, deltagelse og engagement og skabe nye muligheder for, at almindelige borgere kan medvirke hertil.

b) Fælles ansvar og partnerskab - forbedring af offentlighedens accept af politikker og foranstaltninger for social integration ved at understrege både det kollektive og det individuelle ansvar i forbindelse med bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og vigtigheden af at befordre og støtte frivillige aktiviteter. Det europæiske år vil fremme inddragelse af alle offentlige og private aktører, bl.a. gennem proaktive partnerskaber.

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle - også mennesker, der lever i fattigdom - inddrages i bekæmpelsen af fattigdom, og at der til dette formål udvikles partnerskaber mellem den offentlige og private sektor.

Ændringsforslag  26

Forslag til afgørelse

Artikel 2 - stk. 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) Deltagelse - Det europæiske år vil fremme bevidstgørelse og engagement og gøre det muligt for alle borgere og navnlig personer, der har direkte eller indirekte kendskab til fattigdom, at medvirke hertil.

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre det klart, at det er i et mål i sig selv og ikke bare et horisontalt princip, at mennesker, der er udsat for fattigdom, deltager.

Ændringsforslag  27

Forslag til afgørelse

Artikel 2 - stk. 1 - litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) Samhørighed - Fremme af et samfund præget af større samhørighed ved at gøre borgerne mere bevidste om fordelene for alle ved et samfund, hvor der ikke findes fattigdom, og hvor ingen er nødt til at leve på randen af samfundet. Det europæiske år skal befordre et samfund, der opretholder og udvikler livskvalitet, social trivsel og lige muligheder for alle uanset baggrund, ved at sikre bæredygtig udvikling og solidaritet mellem og inden for generationerne samt politikkohærens med EU's foranstaltninger i hele verden.

c) Samhørighed - Fremme af et samfund præget af større samhørighed ved at gøre borgerne mere bevidste om fordelene for alle ved et samfund, hvor der ikke findes fattigdom, og hvor ingen er udstødt. Det europæiske år vil befordre et samfund, der opretholder og udvikler livskvalitet, færdigheder og beskæftigelse af høj kvalitet, social trivsel og lige muligheder for alle uanset baggrund og køn, ved at sikre bæredygtig udvikling og solidaritet mellem og inden for generationerne samt politikkohærens med EU's foranstaltninger i hele verden.

Begrundelse

Det er også vigtigt at sikre kvalitet i beskæftigelsen for at bekæmpe fattigdom blandt de beskæftigede, og det er selvfølgelig nødvendigt at fremhæve kønsaspektet, fordi kvinder som regel er mere sårbare over for fattigdom end mænd.

Ændringsforslag  28

Forslag til afgørelse

Artikel 2 - stk. 1 - litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) Engagement - Bekræftelse af EU's stærke politiske engagement i bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og fremme af dette engagement på alle forvaltningsniveauer. Det europæiske år skal med udgangspunkt i landvindingerne og de mulige mangler i forbindelse med den åbne koordinationsmetode vedrørende social beskyttelse og social integration styrke det politiske engagement i forebyggelse og bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og give en ny impuls til videreførelsen af EU's indsats på dette område

d) Engagement og handling - Bekræftelse af EU's og medlemsstaternes stærke politiske engagement i udryddelse af fattigdom og social udstødelse og fremme af dette engagement og den konkrete indsats på alle forvaltningsniveauer. Det europæiske år vil med udgangspunkt i landvindingerne og potentialet i forbindelse med den åbne koordinationsmetode vedrørende social beskyttelse og social integration styrke det politiske engagement ved at koncentrere den politiske opmærksomhed og mobilisere alle de berørte parter i forebyggelse og bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og yderligere styrke medlemsstaternes og EU's indsats på dette område

Begrundelse

Der bør opstilles ambitiøse mål for året, og det bør udmøntes i nye initiativer på såvel nationalt som europæisk plan.

Ændringsforslag  29

Forslag til afgørelse

Artikel 2 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fællesskabet og medlemsstaterne forfølger disse mål under hensyntagen til de prioriterede aktiviteter i del IV i bilaget til denne afgørelse.

Begrundelse

Formålet er at præcisere, at målene og værdierne i denne artikel skal danne grundlag for de arrangementer, projekter, møder mv., der iværksættes i forbindelse med det europæiske år.

Ændringsforslag  30

Forslag til afgørelse

Artikel 3 - stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Foranstaltningerne til opfyldelse af målene i artikel 2 kan bl.a. omfatte:

1. Foranstaltningerne til opfyldelse af målene i artikel 2 kan bl.a. omfatte:

a) møder og arrangementer

a) møder og arrangementer på fællesskabsplan og nationalt plan

b) oplysnings-, pr- og uddannelseskampagner

b) oplysnings-, pr- og uddannelseskampagner på fællesskabsplan og nationalt plan

c) undersøgelser og rapporter på fællesskabsplan eller nationalt plan.

c) undersøgelser og rapporter baseret på indsamling af kønsopdelte data på fællesskabsplan eller nationalt plan og udvikling af flerdimensionale sammenlignelige indikatorer.

Begrundelse

Understreger behovet for en indsats på EU-plan og nationalt plan og behovet for flerdimensionale sammenlignelige data om forskellige aspekter af fattigdom.

Ændringsforslag  31

Forslag til afgørelse

Artikel 3 - stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bilaget til denne afgørelse (i det følgende benævnt "bilaget") indeholder yderligere oplysninger om de i stk. 1 nævnte foranstaltninger.

2. Bilaget indeholder yderligere oplysninger om de i stk. 1 nævnte foranstaltninger.

Begrundelse

Formulering.

Ændringsforslag  32

Forslag til afgørelse

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med det europæiske år tages der hensyn til de forskellige måder, hvorpå mænd og kvinder oplever fattigdom og social udstødelse.

I forbindelse med det europæiske år tages der hensyn til de forskellige risici og dimensioner af fattigdom og social udstødelse, der opleves af mænd og kvinder, navnlig i familier med kun én forsørger, der rammes hårdere af fattigdom. Der bør tages hensyn til kønsaspektet ved gennemførelsen og evaluering af aktiviteterne i forbindelse med det europæiske år.

Begrundelse

Der bør tages hensyn til kønsforskelle i alle aktiviteter i forbindelse med det europæiske år.

Ændringsforslag  33

Forslag til afgørelse

Artikel 5 - stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen udveksler regelmæssigt synspunkter med de berørte parter, navnlig på europæisk plan, om udformningen, gennemførelsen, opfølgningen og evalueringen af det europæiske år.

4. Kommissionen udveksler regelmæssigt synspunkter med de berørte parter, også med dem, der arbejder med eller lever i fattigdom, navnlig på europæisk plan, om udformningen, gennemførelsen, opfølgningen og evalueringen af det europæiske år. Kommissionen stiller alle relevante oplysninger til, rådighed for offentligheden.

Begrundelse

Det er vigtigt at inddrage repræsentanter for de mennesker, der er ramt af fattigdom, i løbet af og efter det europæiske år.

Ændringsforslag  34

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et "nationalt gennemførelsesorgan", der tilrettelægger deres deltagelse i det europæiske år og sørger for koordinering på nationalt plan. Det nationale gennemførelsesorgan er ansvarligt for at fastlægge det nationale program og prioriteringerne for det europæiske år samt for at udvælge foranstaltninger, der skal foreslås med henblik på fællesskabsstøtte. Den nationale strategi og prioriteringerne for det europæiske år fastlægges i overensstemmelse med målene i artikel 2.

1. Medlemsstaterne udpeger et "nationalt gennemførelsesorgan", der tilrettelægger deres deltagelse i det europæiske år og sørger for koordinering på nationalt plan. Det nationale gennemførelsesorgan er ansvarligt for at fastlægge det nationale program og prioriteringerne for det europæiske år samt for at udvælge foranstaltninger, der skal foreslås med henblik på fællesskabsstøtte. Den nationale strategi og prioriteringerne for det europæiske år fastlægges i overensstemmelse med målene i artikel 2 og ligestillingsprincippet i artikel 4.

Ændringsforslag  35

Forslag til afgørelse

Artikel 6 - stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. I forbindelse med udførelsen af sine opgaver rådfører det nationale gennemførelsesorgan sig regelmæssigt og arbejder tæt sammen med en national rådgivende gruppe bestående af en bred vifte af relevante berørte parter, herunder civilsamfundsorganisationer og organisationer, der forsvarer eller repræsenterer fattiges og socialt udstødtes interesser, repræsentanter for de nationale parlamenter, arbejdsmarkedets parter samt regionale og lokale myndigheder.

3. I forbindelse med udførelsen af sine opgaver, især ved udarbejdelsen af det nationale program, og når det er relevant i forbindelse med det europæiske år, rådfører det nationale gennemførelsesorgan sig om nødvendigt og arbejder tæt sammen med en national rådgivende gruppe bestående af en bred vifte af relevante berørte parter, herunder civilsamfundsorganisationer og organisationer, der forsvarer eller repræsenterer fattiges og socialt udstødtes interesser, repræsentanter for de nationale parlamenter, arbejdsmarkedets parter samt regionale og lokale myndigheder, der struktureres i en passede rådgivende instans.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at høringen af de relevante berørte parter bør ske så tidligt som muligt.

Ændringsforslag  36

Forslag til afgørelse

Artikel 7 - stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Der udpeges én repræsentant for hver medlemsstat blandt medlemmerne af det i artikel 6 nævnte nationale gennemførelsesorgan.

1. Kommissionen bistås af et udvalg, i det følgende benævnt "udvalget".

Begrundelse

Formulering.

Ændringsforslag  37

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Foranstaltninger på lokalt, regionalt eller nationalt plan kan samfinansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget med op til 50 % af de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltninger, der gennemføres efter proceduren i bilagets del II.

2. Foranstaltninger på lokalt, regionalt eller nationalt plan kan samfinansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget med op til 50 % af de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltninger, der gennemføres efter proceduren i bilagets del II. De nationale gennemførelsesorganer skal tilbyde muligheder for forudgående finansiering og samfinansiering for at lette deltagelsen, især af små og mellemstore ngo'er.

Begrundelse

I Den Europæiske Socialfond og i tidligere europæiske år har det vist sig, at mekanismer for forudgående finansiering og samfinansiering er vigtige redskaber for at gøre det lettere for små og mellemstore ngo'er at deltage.

Ændringsforslag  38

Forslag til afgørelse

Artikel 9 - stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse om finansiering af foranstaltninger i medfør af artikel 8, stk. 1 og 2, efter proceduren i artikel 7, stk. 2.

1. Kommissionen træffer afgørelse om finansiering af foranstaltninger i medfør af artikel 8, stk. 1, efter proceduren i artikel 7, stk. 2.

Begrundelse

Formulering.

Ændringsforslag  39

Forslag til afgørelse

Artikel 9 - stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De nationale gennemførelsesorganer indsender anmodninger om økonomisk støtte til foranstaltninger i medfør af artikel 8, stk. 3, til Kommissionen efter proceduren i bilagets del II.

2. De nationale gennemførelsesorganer indsender anmodninger om økonomisk støtte til foranstaltninger i medfør af artikel 8, stk. 2, til Kommissionen efter proceduren i bilagets del II og under hensyntagen til integration af kønsaspektet, jf. artikel 4.

Ændringsforslag  40

Forslag til afgørelse

Artikel 10 - stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen sørger i samarbejde med deltagerlandene for, at der er sammenhæng mellem de i denne afgørelse omhandlede foranstaltninger og andre foranstaltninger og initiativer, der gennemføres på fællesskabsplan og nationalt og regionalt plan.

1. Kommissionen sørger i samarbejde med deltagerlandene for, at der er sammenhæng mellem de i denne afgørelse omhandlede foranstaltninger og andre foranstaltninger og initiativer, der gennemføres på fællesskabsplan og nationalt og regionalt plan, f.eks. i tilknytning til tidligere europæiske år.

Begrundelse

For at undgå overlapning af projekter og gøre det muligt at lære af tidligere projekter bør der tages hensyn til resultaterne af relevante tidligere europæiske år i forbindelse med det europæiske år.

Ændringsforslag  41

Forslag til afgørelse

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen og deltagerlandene sørger for, at det europæiske år fuldt ud kompletterer andre eksisterende initiativer og ressourcer på fællesskabsplan og nationalt og regionalt plan, som kan bidrage til opfyldelse af målene med det europæiske år.

2. Kommissionen og deltagerlandene sørger for, at det europæiske år fuldt ud kompletterer de eksisterende initiativer og ressourcer på fællesskabsplan og nationalt og regionalt plan, som kan bidrage til opfyldelse af målene med det europæiske år.

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd er mere rummelig, idet målet er at undgå omstændigheder, hvor der ikke er blevet taget hensyn til visse nationale eller regionale initiativer eller ressourcer.

Ændringsforslag  42

Forslag til afgørelse

Artikel 12 - stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i denne afgørelse, fastsættes for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2010 til 17 mio. EUR, hvoraf 6,5 mio. EUR afsættes til perioden frem til den 31. december 2009.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  43

Forslag til afgørelse

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med det europæiske år kan Kommissionen samarbejde med relevante internationale organisationer, navnlig Europarådet, Den Internationale Arbejdsorganisation og De Forenede Nationer.

I forbindelse med det europæiske år kan Kommissionen samarbejde med relevante internationale organisationer, navnlig Europarådet, Den Internationale Arbejdsorganisation og De Forenede Nationer, og med andre EU-institutioner og agenturer.

Begrundelse

EU-agenturerne kan bidrage til det europæiske års succes i henhold til deres ekspertiseområde, og de skal derfor involveres.

Ændringsforslag  44

Forslag til afgørelse

Artikel 15 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne rapport indeholder ligeledes oplysninger om overholdelsen af princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder i løbet af det europæiske år og gennemførelsen heraf samt en evaluering af, hvorledes det europæiske år er kommet de sårbare grupper til gode.

Ændringsforslag  45

Forslag til afgørelse

Bilag – del I – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilrettelæggelse af møder og arrangementer på fællesskabsplan med det formål at gøre offentligheden mere bevidst om emner af relevans for det europæiske år samt om fattigdom og social udstødelse og for at skabe et forum for udveksling af idéer. Disse møder og arrangementer skal planlægges sammen med fattige og civilsamfundsorganisationer, som repræsenterer dem, og samle relevante berørte parter, så de kan give god mulighed for at tage manglende politikdækning og hverdagsproblemer op.

Tilrettelæggelse af møder og arrangementer på fællesskabsplan med det formål at gøre offentligheden mere bevidst om emner af relevans for det europæiske år samt om fattigdom og social udstødelse og for at skabe et forum for udveksling af idéer. Disse møder og arrangementer skal planlægges sammen med fattige og civilsamfundsorganisationer, som repræsenterer dem, for at bidrage til at udvikle foranstaltninger og praksis med henblik på at opnå social selvbestemmelse og afhjælpe manglen i politikken samt gøre de forskellige institutioner opmærksomme på de mangesidige aspekter af fattigdom (især blandt kvinder og børn), herunder adgang til beskæftigelse, bolig, social sikring, sundhedsydelser, sociale ydelser mv.

Begrundelse

Målet med året er at skabe nogle vilkår, der begrænser spredningen af sociale uligheder, bl.a. ved at tackle de flerdimensionelle aspekter ved fattigdom og eventuelt manglende politikdækning.

Ændringsforslag  46

Forslag til afgørelse

Bilag – del I – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

• Tilrettelæggelse af forskellige solidaritetsinitiativer til begrænsning af fattigdom og social udstødelse, som giver almindelige borgere mulighed for at medvirke direkte eller gennem deres organisationer, også i beskedent omfang og uanset på hvilken måde. Mediekampagner kan bidrage til kapitalrejsning i forbindelse med det europæiske år.

• Tilrettelæggelse af forskellige solidaritetsinitiativer til begrænsning af fattigdom og social udstødelse, som giver alle borgere mulighed for at medvirke direkte eller gennem deres organisationer, også i beskedent omfang og uanset på hvilken måde. Mediekampagner på nationalt niveau og EU-niveau kan bidrage til kapitalrejsning i forbindelse med det europæiske år.

Begrundelse

Tydeliggørelse.

Ændringsforslag  47

Forslag til afgørelse

Bilag – del I – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En oplysningskampagne på fællesskabsplan med nationale udløbere, baseret på både traditionelle og nye kommunikationskanaler og nye teknologier.

En oplysningskampagne på fællesskabsplan med nationale og lokale udløbere, baseret på både traditionelle og nye kommunikationskanaler og nye teknologier.

Begrundelse

Det lokale plan er vigtigt, fordi lokale og regionale myndigheder skal spille en særlig rolle og udpege og fremme effektiv adgang til sociale, økonomiske og kulturelle tjenesteydelser for mennesker, der lever i fattigdom eller social udstødelse. De har det grundlæggende ansvar for at gennemføre politikker, der garanterer integration af udstødte mennesker.

Ændringsforslag  48

Forslag til beslutning

Bilag – del I – afsnit 2 – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Relevante foranstaltninger og initiativer, som har til formål at sætte fokus på resultaterne og øge synligheden af fællesskabsprogrammer, -foranstaltninger og -initiativer, der bidrager til målene med det europæiske år.

Relevante foranstaltninger og initiativer, som har til formål at skaffe information, sætte fokus på resultaterne og øge synligheden af fællesskabsprogrammer, -foranstaltninger og -initiativer, der bidrager til målene med det europæiske år.

Begrundelse

Synligheden af fællesskabsprogrammer og initiativer vedrørende det europæiske år burde styrkes.

Ændringsforslag  49

Forslag til afgørelse

Bilag – del I – afsnit 2 – led 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

• Relevante initiativer fra uddannelsesinstitutioner med henblik på at formidle oplysninger om det europæiske år.

• Relevante initiativer fra uddannelsesinstitutioner, ikkestatslige organisationer og velgørenhedsorganisationer med henblik på at formidle oplysninger om det europæiske år og om foranstaltninger til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

Begrundelse

Ngo'er og velgørenhedsorganisationer bør også inddrages for at sikre den fornødne støtte.

Ændringsforslag  50

Forslag til afgørelse

Bilag – del I - afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

• Undersøgelser og rapporter, der dækker hele Fællesskabet, med henblik på at evaluere og rapportere om det forberedende arbejde og det europæiske års effektivitet, virkning og overvågning på lang sigt. For at befordre en ny konsensus om politiske løsninger vil der i en af undersøgelserne indgå en række spørgsmål med henblik på at måle den offentlige mening om politikker til forebyggelse og bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, herunder sociale beskyttelsessystemer, og om EU's potentielle rolle i bekæmpelsen af fattigdom og udstødelse. Denne undersøgelse vil blive gennemført i 2009, så resultaterne kan forelægges på åbningskonferencen for det europæiske år.

• Undersøgelser og rapporter, der tager udgangspunkt i indsamling af kønsopdelte data og dækker hele Fællesskabet, med henblik på at evaluere og rapportere om det forberedende arbejde og det europæiske års effektivitet og umiddelbare og langsigtede virkning. For at gøre det muligt at finde frem til innovative politiske løsninger vil der i en af undersøgelserne indgå en række spørgsmål med henblik på at måle den offentlige mening om politikker til forebyggelse og bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, herunder om nødvendigt sociale beskyttelsessystemer, og om EU's potentielle rolle i bekæmpelsen af fattigdom og udstødelse såvel i EU som på verdensplan. Denne undersøgelse vil blive gennemført i 2009, så resultaterne kan forelægges på åbningskonferencen for det europæiske år.

Begrundelse

FN's millenniumudviklingsmål omhandler bl.a. bekæmpelse af fattigdom og understøtter derfor det europæiske år 2010. I en globaliseret verden er det endvidere ikke muligt at udrydde fattigdommen inden for EU's grænser uden at sætte ind over for fattigdommen i tredjelande.

Ændringsforslag  51

Forslag til afgørelse

Bilag – del 1 – afsnit 3 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fremme af en undersøgelse om overgreb mod grundlæggende rettigheder, der skyldes situationer med alvorlig fattigdom.

Begrundelse

Millioner af europæiske borgere har ikke reel adgang til grundlæggende rettigheder på grund af den ekstreme fattigdom og sociale udstødelse, de er dømt til at leve i. Derfor bør en undersøgelse med en redegørelse for denne situation fremmes.

Ændringsforslag  52

Forslag til afgørelse

Bilag – del II – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Foranstaltninger på lokalt, regionalt og nationalt plan kan komme i betragtning til finansiering over Fællesskabets budget med op til 50 % af hvert enkelt deltagerlands samlede støtteberettigede omkostninger. Den nationale del af støtten skal modsvare EU-støtten med mindst 50 % fra offentlige og private kilder. Ved udvælgelsen af foranstaltninger står det de nationale gennemførelsesorganer frit for, hvorvidt og i hvilket omfang de vil anmode om samfinansiering fra den organisation, der er ansvarlig for gennemførelsen af de enkelte foranstaltninger.

1. Den nationale del af støtten skal modsvare EU-støtten med mindst 50 % fra offentlige og private kilder. Ved udvælgelsen af foranstaltninger står det de nationale gennemførelsesorganer frit for, hvorvidt og i hvilket omfang de vil anmode om samfinansiering fra den organisation, der er ansvarlig for gennemførelsen af de enkelte foranstaltninger, med mulighed for at tage stilling til, hvorvidt de nationale gennemførelsesorganer finansierer foranstaltningerne med helt op til 100 % af projektomkostningerne.

Ændringsforslag  53

Forslag til afgørelse

Bilag – del II – afsnit 1 – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Til opfølgning af det strategiske rammedokument udarbejder hvert nationalt gennemførelsesorgan et nationalt program for gennemførelse af det europæiske år i nøje overensstemmelse med de nationale strategier for social beskyttelse og social integration.

3. Til opfølgning af det strategiske rammedokument udarbejder hvert nationalt gennemførelsesorgan efter høring af civilsamfundet et nationalt program for gennemførelse af det europæiske år i nøje overensstemmelse med de nationale strategier for social beskyttelse og social integration.

Begrundelse

Et af de vigtigste aspekter af det europæiske år er inddragelsen af de mennesker, der oplever fattigdommen, og som i kraft af deres erfaring kan medvirke til at forbedre kvaliteten af det nationale program.

Ændringsforslag  54

Forslag til afgørelse

Bilag – del II – afsnit 1 – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvert nationalt gennemførelsesorgan indsender en enkelt ansøgning om fællesskabsstøtte. Støtteansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det nationale program og de nationale prioriteringer for det europæiske år, de foranstaltninger, der foreslås til fællesskabsstøtte i det pågældende deltagerland, og de organisationer, der er ansvarlige for gennemførelsen af de enkelte foranstaltninger. Støtteansøgningen skal ledsages af et detaljeret budget, hvoraf fremgår de samlede omkostninger til de foreslåede foranstaltninger samt samfinansieringsbeløb og -kilder. De støtteberettigede omkostninger kan også omfatte det nationale gennemførelsesorgans udgifter til personale og administration.

4. Hvert nationalt gennemførelsesorgan indsender en enkelt ansøgning om fællesskabsstøtte. Støtteansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det nationale program og de nationale prioriteringer for det europæiske år og de foranstaltninger, der foreslås til fællesskabsstøtte. Støtteansøgningen skal ledsages af et detaljeret budget, hvoraf fremgår de samlede omkostninger til de foreslåede foranstaltninger samt samfinansieringsbeløb og -kilder. De støtteberettigede omkostninger kan også omfatte det nationale gennemførelsesorgans udgifter til personale og administration.

Begrundelse

Formulering.

Ændringsforslag  55

Forslag til afgørelse

Bilag – del II – punkt 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen evaluerer og anmoder om nødvendigt om ændringer til de ansøgninger om fællesskabsstøtte, som de nationale gennemførelsesorganer indgiver.

6. Kommissionen evaluerer overholdelse af målene i artikel 2 og anmoder om nødvendigt om ændringer til de ansøgninger om fællesskabsstøtte, som de nationale gennemførelsesorganer indgiver.

Begrundelse

Kommissionen bør sikre, at ansøgningerne om fællesskabsmidler er i overensstemmelse med det europæiske års mål, som nævnt i forslagets artikel 2.

Ændringsforslag  56

Forslag til afgørelse

Bilag – del IV – afsnit 2 – led - 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

fremme af flerdimensionale integrerede strategier for forebyggelse og udryddelse af navnlig dyb fattigdom og tilgange, der indarbejdes i social-, økonomi- og kulturpolitikken;

Begrundelse

Det europæiske år bør sigte mod at integrere flerdimensionale aspekter af fattigdom i økonomi-, kultur- og socialpolitikken.

Ændringsforslag  57

Forslag til afgørelse

Bilag – del IV – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

• børnefattigdom og fattigdom, der går i arv fra generation til generation

bekæmpelse af børnefattigdom, herunder fattigdom, der går i arv fra generation til generation, samt fattigdom inden for familier, navnlig store familier og familier med kun én forsørger og familier, der plejer en afhængig person, samt fattigdom blandt børn i institutioner

Begrundelse

Et af målene er at bekæmpe fattigdom, hvilket bør præciseres. Der bør desuden lægges særlig vægt på udsatte familiers situation.

Ændringsforslag  58

Forslag til afgørelse

Bilag – del IV – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

et rummeligt arbejdsmarked

fremme af rummelige arbejdsmarkeder med fokus på fattigdom blandt beskæftigede og sikring af, at det kan betale sig at arbejde;

Begrundelse

Mange mennesker lever på fattigdomsgrænsen, selv om de arbejder, bl.a. som følge af dårlige job og lave lønninger. Dette problem skal der tages fat på i løbet af det europæiske år.

Ændringsforslag  59

Forslag til afgørelse

Bilag – del IV – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

afhjælpning af manglende adgang til uddannelse, bl.a. ved uddannelse inden for digital alfabetisme

. afhjælpning af vanskelighederne ved at få adgang til uddannelse, bl.a. ved uddannelse inden for digital alfabetisme og fremme af lige adgang for alle til informations- og kommunikationsteknologi under særlig hensyntagen til de handicappedes særlige behov

Begrundelse

Muligheder for adgang til livslang læring er særligt vigtige, idet borgernes færdigheder nødvendigvis må tilpasses forandringerne på arbejdsmarkedet, for at de har mulighed for arbejde på et anstændigt niveau.

Ændringsforslag  60

Forslag til afgørelse

Bilag – del IV – afsnit 2 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

• fattigdom og kønsdimensionen

imødegåelse af køns- og aldersdimensionen af fattigdom

Begrundelse

Fattigdom påvirker mænd, kvinder og ældre forskelligt. Disse forskelle bør der tages højde for i forbindelse med de politikker og initiativer, der iværksættes i løbet af og efter det europæiske år.

Ændringsforslag  61

Forslag til afgørelse

Bilag – del IV – afsnit 2 – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

• adgang til basale ydelser, herunder værdige boligforhold

sikring af lige adgang til de fornødne ressourcer og ydelser, herunder værdige boligforhold, sundhedsydelser og social sikring

Begrundelse

Det er meget vigtigt for mennesker, der lever i fattigdom, at de har adgang til de fornødne ressourcer og til sundhedsydelser og social sikring. Det bør der fokuseres tilstrækkeligt på i forbindelse med det europæiske år.

Ændringsforslag  62

Forslag til afgørelse

Bilag – del IV – afsnit 2 – led 5 a nyt

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

fremme af adgang til kultur- og fritidstilbud

Begrundelse

Personer, der er ramt af fattigdom, har ofte ikke adgang til kultur- og fritidstilbud.

Ændringsforslag  63

Forslag til afgørelse

Bilag – del IV – afsnit 2 – 6. led

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

• bekæmpelse af forskelsbehandling og fremme af integration af indvandrere og social og arbejdsmarkedsmæssig inklusion af etniske minoriteter

• bekæmpelse af forskelsbehandling og fremme af den sociale integration af indvandrere og etniske minoriteter

Begrundelse

At gøre det klart, at det er af allerstørste betydning, at indvandrere og etniske minoriteter integreres i samfundet.

Ændringsforslag  64

Forslag til afgørelse

Bilag – del IV – afsnit 2 – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fremme integrerede strategier for aktiv social inklusion og håndtering af privatlivet

Begrundelse

Året bør være med til at fremme aktiv inklusion og selvstyring af privatlivet og især sund finansiel forvaltning.

Ændringsforslag  65

Forslag til afgørelse

Bilag – del IV – afsnit 2 – led 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

• fremme af lige muligheder for alle;

Begrundelse

I lyset af det europæiske år for lige muligheder vil det være logisk også at fokusere på dette spørgsmål i forbindelse med det europæiske år.

Ændringsforslag  66

Forslag til afgørelse

Bilag – del IV – afsnit 2 – led 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

· hensyntagen til handicappedes og andre udsatte gruppers behov.

 

hensyntagen til de behov, som handicappede og afhængige mennesker samt deres familier, og andre udsatte grupper og mennesker i sårbare situationer, navnlig hjemløse, har.

Begrundelse

Afhængige mennesker og de familier, der plejer dem, er mere udsatte for fattigdom ligesom mennesker, der står over for en svær personlig situation.


BEGRUNDELSE

Ved lanceringen af Lissabonstrategien i marts 2000 opfordrede Det Europæiske Råd medlemsstaterne og Kommissionen til at gøre "en markant indsats for at få udryddet fattigdommen" inden 2010. Dette mål blev bekræftet på efterfølgende møder i Det Europæiske Råd.

I 2006 levede 16 % (78 mio.) af den samlede befolkning i de 25 EU-lande under fattigdomsgrænsen. I 2000 var ca. 40 mio. mennesker (9 % af den samlede befolkning) i EU-25 ramt af vedvarende fattigdom. I 2005 var 19 % (19 mio.) af alle børn i EU-25 truet af fattigdom. I de fleste medlemsstater er kønsskævheden blevet mindre, men ser man på fattigdom og vedvarende fattigdom, er der (i 2006) en forskel på ca. 2 procentpoint mellem mænd og kvinder.

Baggrundsinformation

Det Europæiske Råd besluttede på mødet i Lissabon i marts 2000 at indføre en åben koordinationsmetode, som danner grundlag for politisk koordinering uden fastsættelse af bindende krav. Metoden understøtter dermed EU's strategiske mål om bæredygtig økonomisk vækst, flere og bedre job og større social samhørighed inden 2010. Medlemsstaterne indvilger i at identificere og fremlægge deres mest effektive politik inden for social sikring og social integration, så de kan lære af hinandens erfaringer. Der er tale om en fleksibel og decentral metode.

Som led i denne fleksible og decentrale metode fastsætter medlemsstaterne fælles målsætninger og fælles indikatorer, og de udarbejder nationale strategirapporter og evalueringer.

EU's nye integrerede program for beskæftigelse og social solidaritet har siden januar 2007 understøttet målene i den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden og bidraget til EU's generelle strategi for beskæftigelse og vækst.

De overordnede mål for den åbne koordinationsmetode vedrørende social beskyttelse og social integration er at fremme:

· et effektivt og gensidigt samspil mellem EU's strategi for bæredygtig udvikling og Lissabonmålene om højere økonomisk vækst, flere og bedre job samt større social samhørighed

· politikker for social integration, ligestilling mellem mænd og kvinder og lige muligheder for alle gennem tilgængelige, finansielt bæredygtige og effektive sociale sikringsordninger

· god forvaltningsskik, åbenhed og inddragelse af aktører i udformningen, gennemførelsen og overvågningen af politikker.

Den åbne koordinationsmetode skal inden for rammerne af de overordnede mål sigte mod at få afgørende betydning for udryddelse af fattigdom og social udstødelse.

Medlemsstaterne og Kommissionen har ifølge mandatet fra Det Europæiske Råd i Lissabon arbejdet på at udvikle fælles strategier og ensartede indikatorer. I 2001 fremlagde Udvalget for Social Beskyttelse en rapport, hvori det anbefalede, at der blev udarbejdet en række fælles indikatorer. Disse indikatorer blev vedtaget på et møde i Rådet (arbejds- og socialministrene) i december 2001 og fremlagt på EU-topmødet i Laeken/Bruxelles. I juni 2006 vedtog udvalget en række ændrede indikatorer for social beskyttelse og social integration.

Fattigdomsrisikoen (den andel af befolkningen, der har en ækvivaleret disponibel indkomst på under 60 % af den nationale ækvivalerede medianindkomst) er en af de fælles indikatorer, der har betydning for målet om at udrydde fattigdom og social udstødelse.

Sammendrag af Kommissionens meddelelse om det europæiske år 2010

Kommissionen foreslog i den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for 2005-2010, at 2010 blev udnævnt til det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

Budgetrammen for det europæiske år er på 17 mio. euro. Det er det største beløb, der nogensinde er afsat til et europæisk år, hvilket understreger dets store politiske betydning.

Formålet med det europæiske år er at bekræfte EU's engagement med hensyn til solidaritet, social retfærdighed, større samhørighed og fremme af sammenhængen i og støtten til EU's overordnede mål ved at gøre en markant indsats for at få udryddet fattigdommen.

Det europæiske år bør gøre borgerne mere bevidste om fattigdom og social udstødelse i Europa og formidle det budskab, at fattigdom og udstødelse skader den sociale og økonomiske udvikling. Det bør bekræfte betydningen af det kollektive ansvar, der ikke kun påhviler beslutningstagerne, men også offentlige og private aktører.

Ud over de generelle mål bygger forslaget om et europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse på fire specifikke mål:

· Anerkendelse af fattiges og socialt udstødtes ret til at leve værdigt og deltage fuldt ud i samfundslivet.

· Forbedring af offentlighedens accept af politikker og foranstaltninger for social integration ved at understrege alles ansvar i forbindelse med bekæmpelse af fattigdom og marginalisering.

· Fremme af et samfund præget af større samhørighed ved at gøre borgerne mere bevidste om fordelene for alle ved et samfund, hvor der ikke findes fattigdom, og hvor ingen er nødt til at leve på randen af samfundet.

· Bekræftelse af EU's stærke politiske engagement i bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og fremme af dette engagement på alle forvaltningsniveauer.

Aktiviteterne i forbindelse med det europæiske år skal understøtte den åbne koordinationsmetode vedrørende social beskyttelse og social integration og tilsigte en klar merværdi i form af politisk gennemslagskraft og effektivitet. Emnerne for det europæiske år er således i overensstemmelse med den åbne koordinationsmetode.

EU kan sørge for koordinering på forskellige niveauer, men der vil kun kunne opnås konkrete fremskridt, hvis deltagerlandene gør en betydelig indsats på nationalt plan. Aktiviteter, der fastlægges på EU-plan for at sikre en ensartet tilgang til et rummeligt samfund, skal således tilpasses hvert enkelt lands særlige forhold.

Der vil blive nedsat et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, som skal bistå Kommissionen ved gennemførelsen af aktiviteterne i forbindelse med det europæiske år.

Dette udvalg vil overvåge gennemførelsen af aktiviteterne på grundlag af fælles retningslinjer, der udarbejdes af Kommissionen - det strategiske rammedokument.

Gennemførelsen på nationalt plan skal være i overensstemmelse med de politikmål, der er fastsat for det europæiske år, under hensyntagen til det strategiske rammedokument. Hver medlemsstat forelægger Kommissionen et nationalt program for gennemførelse af det europæiske år.

De enkelte programmer bør udformes, vedtages og gennemføres i nært samarbejde med og under tilsyn af de nationale gennemførelsesorganer, som udpeges af de lande, der deltager i det europæiske år.

De nationale gennemførelsesorganer skal opstille og gennemføre deres nationale strategier efter høring af og i nært samarbejde med en national rådgivende gruppe bestående af en bred vifte af berørte parter, herunder civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer de fattiges interesser, repræsentanter for de nationale parlamenter, arbejdsmarkedets parter samt regionale og lokale myndigheder.

Erfaringerne fra tidligere europæiske år på det sociale område har påvist disses relevans med hensyn til at bevidstgøre den almindelige befolkning, fremme deltagelse, øge det politiske engagement på alle niveauer og bidrage til politikændringer. Forslaget er derfor i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5. Samtidig understreger forslaget om det europæiske år, hvor vigtigt det er at respektere de forskellige traditioner og nationale forhold i medlemsstaterne, både for at sikre en fleksibel gennemførelse og for at undgå at gribe ind i den gode praksis, som allerede findes i en række medlemsstater. I den henseende er forslaget også i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Hovedsigtet med Europa-Parlamentets ændringsforslag

Europa-Parlamentet tilsluttede sig i sin betænkning om status over den sociale virkelighed Kommissionens forslag om at udnævne 2010 til det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

Ordføreren er generelt enig i indholdet af Kommissionens forslag og navnlig tilfreds med anerkendelsen af de flerdimensionale aspekter af fattigdom og behovet for at gøre borgerne mere bevidste og understrege det offentlige og private ansvar samt inddragelsen af fattige og deres repræsentanter i gennemførelsen af det europæiske år.

Hovedformålet med denne betænkning er at præcisere de enkelte artikler og tilføje en række vigtige nye elementer. Der er tale om følgende spørgsmål:

1. Det globale perspektiv af fattigdom og social integration, hvor det europæiske år bør relateres til FN's millenniummål og især til den internationale dag for udryddelse af fattigdom (den 17. oktober).

2. Det bør gøres klart fra starten af det europæiske år, at det ikke kun har til formål at bekæmpe (dyb) fattigdom, men også at forebygge fattigdom og social udstødelse.

3. Videreudvikling af idéen i Kommissionens forslag med hensyn til kompleksiteten og de flerdimensionale aspekter af fattigdom og social udstødelse.

Det sker ved en udvidelse af definition af de pågældende grupper, som også bør omfatte unge, der går tidligt ud af skolen, og ledige (især langtidsledige).

Hertil kommer en række præciseringer af de flerdimensionale politikker, der skal koordineres og iværksættes på nationalt, regionalt og lokalt plan for at nå målet for det europæiske år. Disse politikker bør sikre lige adgang til uddannelse og livslang læring, herunder adgang til ikt, sociale sikringssystemer, tilfredsstillende sociale ydelser og sundhedsydelser samt boliger.

4. Der er fokuseret på behovet for at sikre ligebehandling og ikkeforskelsbehandling, bl.a. ved bedre gennemførelse af relevant EU-lovgivning, eftersom kvinder og udsatte grupper oftere rammes af fattigdom og social udstødelse end andre.

5. Ordføreren har også haft til hensigt at lægge mere vægt på forvaltningsskik og skabelse af synergi med eksisterende programmer og initiativer.

Det fastslås, at det europæiske år på EU-niveau ikke bare skal danne grundlag for videreførelse af tidligere tiltag eller for styrkelse af den åbne koordinationsmetode, men resultere i en fornyet indsats med hensyn til udveksling af god praksis, lancering af nye initiativer mv. For at skabe sammenhæng og kontinuitet i arbejdet er det nødvendigt at udnytte de resultater, der er opnået i tidligere europæiske år, i højere grad og at styrke koordineringen med eksisterende europæiske programmer og støtteforanstaltninger for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

Hvis det europæiske år skal blive en succes, er de nationale, regionale og lokale myndigheder nødt til at arbejde sammen, og alle relevante aktører skal inddrages, når medlemsstaterne går i gang med at diskutere, hvad der skal foregå i deres land i det europæiske år.

6. Sammenholdt med det ovenfor anførte anser Europa-Parlamentet det for meget vigtigt, at mennesker, der udsættes for fattigdom og social udstødelse, reelt deltager i drøftelserne på EU-plan og nationalt plan om indholdet af og gennemførelsen af planerne for det europæiske år.

Alt dette har resulteret i en række specifikke ændringer i de enkelte betragtninger og artikler. Der er lagt særlig vægt på artikel 2 (mål) og bilagets del IV, andet afsnit (emnerne for det europæiske år).

I artikel 2 drejer ændringsforslaget sig om inddragelse og deltagelse af alle berørte grupper. Denne artikel er også relateret til bilagets del IV. De vigtigste ændringer i dette bilag er en række yderligere emner, der er tilføjet for at understrege vigtigheden af at bekæmpe fattigdom blandt børn i sammenhæng med fattigdom i familien og at fremme ligebehandling og ikkeforskelsbehandling, aktive integrationsstrategier samt adgang til kultur og fritidsaktiviteter (formålet er at kæde emnerne sammen med de flerdimensionale aspekter af fattigdom og social udstødelse).


UDTALELSE FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG LIGESTILLING (3.4.2008)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010)

(KOM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

Rådgivende ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) I deres nationale handlingsplaner for social integration fremhæver en række lande den store risiko for fattigdom og/eller social udstødelse i bestemte befolkningsgrupper, herunder børn, enlige forældre, ældre, migranter og etniske minoriteter, handicappede, hjemløse, indsatte, voldsramte kvinder og børn samt stofmisbrugere.

(11) I deres nationale handlingsplaner for social integration fremhæver en række lande den store risiko for fattigdom og/eller social udstødelse i bestemte befolkningsgrupper, herunder børn, enlige forældre, børnerige familier, ældre, unge og især unge kvinder, migranter og etniske minoriteter, handicappede, hjemløse, indsatte, voldsramte kvinder og børn samt stofmisbrugere.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Beskæftigelse reducerer risikoen for fattigdom betydeligt for den enkelte, men er ikke altid en tilstrækkelig forudsætning for at hjælpe mennesker ud af fattigdom, og risikoen for fattigdom bliver ved med at være forholdsvis stor også blandt dem, der er kommet i arbejde. Fattigdom blandt erhvervsaktive er forbundet med lav løn, ringe kvalifikationer og usikre ansættelsesforhold - ofte deltidsarbejde - men også med forholdene i den husstand, de pågældende tilhører, dvs. det antal personer, over for hvem der er forsørgerpligt, og husstandens arbejdsintensitet. For at hjælpe den enkelte ud af fattigdom er et godt arbejde således meget vigtigt.

(12) Beskæftigelse reducerer risikoen for fattigdom betydeligt for den enkelte, men er ikke altid en tilstrækkelig forudsætning for at hjælpe mennesker ud af fattigdom, og risikoen for fattigdom bliver ved med at være forholdsvis stor også blandt dem, der er kommet i arbejde. Fattigdom blandt erhvervsaktive er forbundet med lav løn, ringe kvalifikationer, reducerede muligheder for at få en erhvervsuddannelse og forene arbejde og familieliv samt usikre ansættelsesforhold og -vilkår - ofte deltidsarbejde - men også med omfanget af den sociale og økonomiske bistand set i relation til forholdene i den husstand, de pågældende tilhører, dvs. det antal personer, over for hvem der er forsørgerpligt, og husstandens arbejdsintensitet. For at hjælpe den enkelte ud af fattigdom er et godt arbejde og social og økonomisk bistand således meget vigtige faktorer.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Hvis Fællesskabets foranstaltninger for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse skal slå igennem, er den brede befolknings opbakning af afgørende betydning. Det europæiske år bør fungere som katalysator for bevidstgørelse og ekstra impulser. Det bør bidrage til at fokusere den politiske opmærksomhed og mobilisere alle berørte parter for at fremme den åbne koordinationsmetode vedrørende social beskyttelse og social integration.

(15) Hvis Fællesskabets foranstaltninger for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse skal slå igennem, er den brede befolknings opbakning af afgørende betydning. Det europæiske år bør fungere som katalysator for bevidstgørelse og ekstra impulser. Det bør bidrage til at fokusere den politiske opmærksomhed og mobilisere alle berørte parter for at fremme og styrke den åbne koordinationsmetode vedrørende social beskyttelse og social integration og ligeledes fremme nye aktioner og initiativer på EU-plan og nationalt plan i samarbejde med de fattigdomsramte og disses repræsentanter. I den forbindelse bør der lægges særlig vægt på en effektiv gennemførelse i medlemsstaterne af fællesskabslovgivningen om lige muligheder og ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) Samhørighed – Fremme af et samfund præget af større samhørighed ved at gøre borgerne mere bevidste om fordelene for alle ved et samfund, hvor der ikke findes fattigdom, og hvor ingen er nødt til at leve på randen af samfundet. Det europæiske år skal befordre et samfund, der opretholder og udvikler livskvalitet, social trivsel og lige muligheder for alle uanset baggrund, ved at sikre bæredygtig udvikling og solidaritet mellem og inden for generationerne samt politikkohærens med EU's foranstaltninger i hele verden.

c) Samhørighed - Fremme af et samfund præget af større samhørighed ved at ændre den sociale og økonomiske politik, der er årsag til social ulighed og fattigdom, først og fremmest blandt kvinder og børn, og ved at gøre borgerne mere bevidste om fordelene for alle ved et samfund, hvor der ikke findes fattigdom, og hvor ingen er nødt til at leve på randen af samfundet Det europæiske år skal befordre et samfund, der opretholder og udvikler livskvalitet, social trivsel og lige muligheder for alle uanset baggrund og køn, ved at sikre bæredygtig udvikling og solidaritet mellem og inden for generationerne samt politikkohærens med EU's foranstaltninger i hele verden.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) Engagement - Bekræftelse af EU's stærke politiske engagement i bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og fremme af dette engagement på alle forvaltningsniveauer. Det europæiske år skal med udgangspunkt i landvindingerne og de mulige mangler i forbindelse med den åbne koordinationsmetode vedrørende social beskyttelse og social integration styrke det politiske engagement i forebyggelse og bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og give en ny impuls til videreførelsen af EU's indsats på dette område.

d) Engagement - Bekræftelse af EU's stærke politiske engagement i bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, fremme af dette engagement på alle forvaltningsniveauer og ændring af de politikker, som er årsag til disse fænomener. Det europæiske år skal med udgangspunkt i landvindingerne og de mulige mangler i forbindelse med den åbne koordinationsmetode vedrørende social beskyttelse og social integration styrke det politiske engagement i forebyggelse og bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og give en ny impuls til videreførelsen af EU's indsats på dette område.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med det europæiske år tages der hensyn til de forskellige måder, hvorpå mænd og kvinder oplever fattigdom og social udstødelse.

I forbindelse med det europæiske år tages der hensyn til de forskellige måder, hvorpå mænd og kvinder oplever fattigdom og social udstødelse, og kønsdimensionen tages med i betragtning ved gennemførelse og evaluering af foranstaltningerne.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et "nationalt gennemførelsesorgan", der tilrettelægger deres deltagelse i det europæiske år og sørger for koordinering på nationalt plan. Det nationale gennemførelsesorgan er ansvarligt for at fastlægge det nationale program og prioriteringerne for det europæiske år samt for at udvælge foranstaltninger, der skal foreslås med henblik på fællesskabsstøtte. Den nationale strategi og prioriteringerne for det europæiske år fastlægges i overensstemmelse med målene i artikel 2.

1. Medlemsstaterne udpeger et "nationalt gennemførelsesorgan", der tilrettelægger deres deltagelse i det europæiske år og sørger for koordinering på nationalt plan. Det nationale gennemførelsesorgan er ansvarligt for at fastlægge det nationale program og prioriteringerne for det europæiske år samt for at udvælge foranstaltninger, der skal foreslås med henblik på fællesskabsstøtte. Den nationale strategi og prioriteringerne for det europæiske år fastlægges i overensstemmelse med målene i artikel 2 og ligestillingsprincippet i artikel 4.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse om finansiering af foranstaltninger i medfør af artikel 8, stk. 1 og 2, efter proceduren i artikel 7, stk. 2.

1. Kommissionen træffer afgørelse om finansiering af foranstaltninger i medfør af artikel 8, stk. 1 og 2, efter proceduren i artikel 7, stk. 2, og under overholdelse af ligestillingsprincippet i artikel 4.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Artikel 15 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne rapport indeholder ligeledes oplysninger om overholdelsen af princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder i løbet af det europæiske år og gennemførelsen heraf samt en evaluering af, hvorledes det europæiske år er kommet de sårbare grupper til gode.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Bilag – del I – punkt 1 – Møder og arrangementer

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilrettelæggelse af møder og arrangementer på fællesskabsplan med det formål at gøre offentligheden mere bevidst om emner af relevans for det europæiske år samt om fattigdom og social udstødelse og for at skabe et forum for udveksling af idéer. Disse møder og arrangementer skal planlægges sammen med fattige og civilsamfundsorganisationer, som repræsenterer dem, og samle relevante berørte parter, så de kan give god mulighed for at tage manglende politikdækning og hverdagsproblemer op.

Tilrettelæggelse af møder og arrangementer på fællesskabsplan med det formål at gøre offentligheden mere bevidst om emner af relevans for det europæiske år samt om fattigdom og social udstødelse og for at skabe et forum for udveksling af idéer. Disse møder og arrangementer skal planlægges sammen med fattige og civilsamfundsorganisationer, som repræsenterer dem, og samle relevante berørte parter, så der dermed skabes gode muligheder for at tage manglende politikdækning og hverdagsproblemer op og gøres en indsats for at øge de forskellige institutioners bevidsthed om årsagerne til fattigdom samt om de foranstaltninger, der skal træffes for at mindske denne, især blandt kvinder og børn.

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Bilag – del II – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Foranstaltninger på lokalt, regionalt og nationalt plan kan komme i betragtning til finansiering over Fællesskabets budget med op til 50 % af hvert enkelt deltagerlands samlede støtteberettigede omkostninger. Den nationale del af støtten skal modsvare EU-støtten med mindst 50 % fra offentlige og private kilder. Ved udvælgelsen af foranstaltninger står det de nationale gennemførelsesorganer frit for, hvorvidt og i hvilket omfang de vil anmode om samfinansiering fra den organisation, der er ansvarlig for gennemførelsen af de enkelte foranstaltninger.

1. Foranstaltninger på lokalt, regionalt og nationalt plan kan komme i betragtning til finansiering over Fællesskabets budget med op til 50 % af hvert enkelt deltagerlands samlede støtteberettigede omkostninger. Den nationale del af støtten skal modsvare EU-støtten med mindst 50 % fra offentlige og private kilder. Ved udvælgelsen af foranstaltninger står det de nationale gennemførelsesorganer frit for, hvorvidt og i hvilket omfang de vil anmode om samfinansiering fra den organisation, der er ansvarlig for gennemførelsen af de enkelte foranstaltninger, under hensyntagen til at disse nationale gennemførelsesorganer har mulighed for at finansiere foranstaltninger med helt op til 100 % af projektomkostningerne.

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse

Bilag – del IV – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

børnefattigdom og fattigdom, der går i arv fra generation til generation

udryddelse af børnefattigdom og fattigdom, der går i arv fra generation til generation, især ved hjælp af øget støtte til familien og forældreskab

PROCEDURE

Titel

Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

Referencer

KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM

31.1.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

22.1.2008

 

 

Behandling i udvalg

28.2.2008

3.4.2008

 

 

Dato for vedtagelse

3.4.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Edit Bauer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Petya Stavreva, Feleknas Uca

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Manolis Mavrommatis


PROCEDURE

Titel

Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

Referencer

KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)

Dato for høring af EP

12.12.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

31.1.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM

31.1.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

23.1.2008

 

 

Behandling i udvalg

2.4.2008

5.5.2008

 

 

Dato for vedtagelse

6.5.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Gabriela Creţu, Petru Filip, Jamila Madeira, Csaba Sógor, Kyriacos Triantaphyllides

Dato for indgivelse

8.5.2008

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik