JELENTÉS az Európai Parlament és a Tanács határozata a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének (2010) kijelöléséről szóló határozati javaslatáról

8.5.2008 - (COM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD)) - ***I

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Előadó: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Eljárás : 2007/0278(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0173/2008

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0797),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 137. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0469/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0173/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1) A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az EU és a tagállamok egyik legfontosabb célkitűzése.

Indokolás

Fontos, hogy már a dokumentum elején tisztázzuk, miért is van szükség egy ilyen évre.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) A kedvezőtlen helyzetű térségek, a strukturális szempontból tartósan hátrányos helyzetű területek, a rendkívül távoli régiók, a szigeti tagállamok és a közelmúltban az ipar áttelepítésével vagy ipari átalakulással érintett területek támogatására van szükség annak érdekében, hogy lehetővé váljon a szükséges társadalmi és gazdasági kohézió megvalósulása.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) A szociális viszonyok felméréséről1 szóló 2007. november 15-i állásfoglalásában az Európai Parlament hangsúlyozta, hogy a szociális kohézió megerősítését, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés eltörlését az Európai Uniónak politikai prioritásként kell kezelnie. Ebben az állásfoglalásban az Európai Parlament szintén üdvözölte, hogy 2010-et a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem évének nyilvánították, és felszólította a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az európai szegénység megszüntetésének nagyratörő célját pontosítsák és törekedjenek annak megvalósítására.

 

1 Elfogadott szövegek P6_TA(2007)0541 (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés rávilágít arra, hogy az Európai Parlament már korábban is támogatta a 2010-es év ilyen tematikáját.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Mindezen eredmények ellenére mindegyik tagállamban a lakosság számottevő részének nélkülöznie kell, az alapvető szolgáltatásokhoz korlátozottan fér hozzá, vagy kirekesztve érzi magát a társadalomból, és az elszegényedés veszélye 78 millió embert fenyeget.

(6) (6) Mindezen eredmények ellenére a lakosság számottevő részének nélkülöznie kell, vagy a szolgáltatásokhoz korlátozottan és méltánytalanul fér hozzá, vagy ki van rekesztve a társadalomból, és az elszegényedés veszélye 78 millió embert fenyeget az Európai Unióban, amelyből 19 millió gyermek, ez az arány legalább 3 százalékponttal magasabb, mint a felnőtteknél. A nők és férfiak jövedelemkülönbsége körülbelül 2 százalékpont. A tartós szegénység aggasztó jelenség Európában, ami ellen szintén hatékonyan fel kell lépni. .

Indokolás

Különös figyelmet kell fordítani a gyermeke szegénységére, illetve a tartós szegénységre, amelyek komoly gondot jelentenek az EU-ban.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve tekintetében hozandó intézkedések során meríteni kellene a Bizottság 2008. január 30-i, a szociális védelemről és a társadalmi integrációról szóló 2008. évi együttes jelentésre irányuló javaslatból, amely értékelést tartlamaz a gyermekeket érintő szegénységgel foglalkozó 2007-es nyílt koordinációs módszerről, így hozzájárul ahhoz, hogy a téma a poltikai napirendben fontos helyen maradjon.

Indokolás

A cél annak hangsúlyozása, hogy a gyermeket érintő szegénység elleni küzdelemnek fontos helyet kell elfoglalnia a 2010-es év célkitűzései között, összhangban a 2007-es nyílt koordinációs módszerrel és egyben annak folytatásaként.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Mindezek mellett vannak arra utaló jelek, hogy egyre égetőbb kérdéssé válik a mélyszegénység, nő az abszolút szegénységgel küszködők száma, nem utolsósorban az Unión belüli vagyoni különbségek növekedésének köszönhetően.

(7) Mindezek mellett, a vagyoni különbségek és a súlyos szegénység egyre aggasztóbbá válik az Unióban.

Indokolás

A cél a tagállamok által nyújtott megfelelő mértékű gazdasági és szociális támogatás alapvető szerepének a szegénység elleni küzdelem eszközeként történő hangsúlyozása. A 2010-es évben a diszkriminációellenes harcnak minden területen folytatódnia kell.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az EU és a tagállamok egyik legfontosabb célkitűzése.

(8) A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet mind az Európai Unión belül, mind azon kívül folytatni kell, összhangban a millenniumi fejlesztési célkitűzésekkel, amelyekhez az Európai Unió és tagállamai is csatlakoztak.

Indokolás

Az ENSZ millenniumi fejlesztési céljai támogatják a szegénység elleni küzdelmet, következésképpen a 2010-es Európai Év vonatkozásában is támogatást jelentenek. Ezenkívül globalizált világunkban a szegénység Unión belüli megszüntetése szorosan összefügg a harmadik országokban létező szegénység elleni küzdelemmel.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8a) Az Európai Unió, a tagállamok, és minden érintett közreműködésére szükség van a 2010-es a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve és az ENSZ szegénység eltörlésének szentelt nemzetközi napjához (október 17.) kapcsolódó tevékenységek közti szinergiák megteremtéséhez.

Indokolás

1993. május 31-én az Egyesült Nemzetek Közgyűlése elfogadott egy állásfoglalást, miszerint ez a nap különleges ENSZ világnap lesz, amelynek célja, hogy a figyelem a szegénység eltörlésére forduljon. Éppen ezért szinergiákat kell teremteni a 2010-es európai és és az október 17-i események között.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A szegénység és a társadalmi kirekesztés összetett, többdimenziós jelenség. Mindkettő összefügg a jövedelmmel, az életszínvonallal, a jó minőségű egészségügyi és egyéb szolgáltatáshoz való hozzáféréssel, valamint a tanulási és munkavállalási lehetőségekkel.

(9) A szegénység és a társadalmi kirekesztés problémája tág, összetett és többdimenziós formátumu. Mindkettő összefügg a jövedelemmel, az életszínvonallal, a jó minőségű egészségügyi és egyéb szolgáltatáshoz, ezen belül a hatékony szociális védelmi rendszerekhez, lakhatáshoz, a családi és a szakmai élet összeegyeztetéséhez, a tanulási és tisztességes munkavállalási lehetőségekhez, valamint az aktív polgársághoz való hozzáféréssel. Ezért minden szinten átlátható koordinációs és együttműködési rendszerre van szükség.

Indokolás

A szegénység megelőzéséhez és felszámolásához jó minőségű és pénzügyi szempontból fenntartható szociális védelmi rendszerekre, valamint a családi és a szakmai élet összeegyeztetésének lehetőségeire van szükség. Ezek összeegyeztetése lehetővé teszi a jobb munkaerő-piaci integrációt, és ily módon elősegíti a szegénység és a társadalmi kirekesztés megelőzését.

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9a) A szegénység megelőzéséhez és az ellene történő küzdelemhez olyan nemzeti, regionális és helyi szintű multidimenzionális politikákra van szükség, amelyek biztosítják a gazdasági növekedés és aszociális célkitűzések közötti egyensúlyt, valamint kiegészülnek a különösen sérülékeny csoportokat, illetve személyeket célzó stratégiákkal.

Indokolás

Mivel a szegénység rendkívül összetett jelenség, megelőzése és eltörlése multidimenzionális politikák meglétét teszi szükséges, amelyek végrehajtására a kormányzat minden szintjén sor kerül, és kiegészíthetők a sérülékeny csoportokat és személyek célzó politikákkal.

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9b) A társadalmi kirekesztés hatással van az egyének jólétére, és megakadályozza, hogy az emberek kifejezzék önmagukat és részt vegyenek a társadalomban. A közösségi és tagállami fellépéseknek és politikáknak ezért különösen a társadalmi kirekesztésre kell összpontosítaniuk.

Indokolás

A bizottsági javaslat összemossa a társadalmi kirekesztést és a szegénységet, ezért a módosítás célja e két jelenség megkülönböztetése annak érdekében, hogy azokat a megfelelő helyzetekben alkalmazott különböző politikák és fellépések révén kezelni lehessen.

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A lisszaboni stratégiát kiegészítő és támogató, 2005–2010 közötti időszakra vonatkozó szociális menetrend kulcsfontosságú szerepet játszik a gazdasági növekedés szociális dimenziójának előmozdításában. A szociális menetrend egyik prioritása az esélyegyenlőség elősegítése, amely az összetartóbb társadalom megteremtésének fontos tényezője.

(10) A lisszaboni stratégiát kiegészítő és támogató, 2005–2010 közötti időszakra vonatkozó szociális menetrend kulcsfontosságú szerepet játszik a gazdasági növekedés szociális dimenziójának előmozdításában, valamint a polgárok társadalomban és munkapiacion történő részvételében. A szociális menetrend egyik prioritása az esélyegyenlőség elősegítése, amely a társadalmi és a generációk közötti szolidaritásnak, valamint egy szegénységtől mentes és befogadóbb társadalom megteremtésének fontos tényezője.

Indokolás

A 2005-2010 közötti időszakra vonatkozó szociális menetrend és a 2010-es európai év közötti kapcsolat pontosítása. A módosítás második fele megfelel az Európai Parlament korábbi, a 2007-es esélyegyenlőség évére vonatkozó módosításaival (C6 0178/2005).

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A társadalmi integrációról szóló nemzeti cselekvési tervekben több ország is kiemelte, hogy bizonyos társadalmi csoportok, mint például a gyerekek, az egyedülálló szülők, az idősek, a bevándorlók és etnikai kisebbségek, a fogyatékkal élők, a hajléktalanok, a bebörtönzöttek, az erőszakos cselekmények áldozatául esett nők és gyerekek, valamint az egészségre káros élvezeti cikkeket túlzott mértékben fogyasztók elszegényedési és/vagy társadalmi kirekesztési veszélyeztetettsége igen nagy.

(11) (11) A társadalmi integrációról szóló nemzeti cselekvési tervekben több ország is kiemelte, hogy bizonyos társadalmi csoportok, mint például a gyerekek, a korai iskolaelhagyók, az egyedülálló szülők, a nagycsaládok, az egykeresős családok, a fiatalok, különösen a fiatal nők, az idősek, a bevándorlók és etnikai kisebbségek, a fogyatékkal élők és gondozóik, a hajléktalanok, a munkanélküliek, főleg a hosszú távon munkanélküliek, a bebörtönzöttek, az erőszakos cselekmények áldozatául esett nők és gyerekek, valamint az egészségre káros élvezeti cikkeket túlzott mértékben fogyasztók elszegényedési és/vagy társadalmi kirekesztési veszélyeztetettsége igen nagy. A legveszélyeztetettebb csoportokra irányuló nemzeti politikák és támogató intézkedések fontos szerepet játszhatnak a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben.

Indokolás

A kiegészítések a társadalmi integrációra irányuló nemzeti cselekvési tereknek is részei.

Módosítás  14

Határozatra irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Ha a foglalkoztatottsággal sikerül is jelentősen csökkenteni az elszegényedés kockázatát, ez nem mindig elégséges feltétele annak, hogy az egyének kiemelkedjenek a szegénységből, az elszegényedés kockázata pedig még a dolgozók körében is viszonylag magas. A foglalkoztatottak szegénysége az alacsony bérekkel, az alacsony képzettséggel, a bizonytalan és gyakran részmunkaidős foglalkoztatottsággal, valamint az egyén háztartásának jellemzőivel, az eltartottak számával és a család munkavégzésének intenzitásával is összefügg. A minőségi foglalkoztatás ezért elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyén kiemelkedjen a szegénységből.

(12) Bár a tisztességes foglalkoztatás jelentősen csökkenti az elszegényedés kockázatát, ez nem mindig elégséges feltétele annak, hogy az egyének kiemelkedjenek a szegénységből, az elszegényedés kockázata pedig még a dolgozók körében is viszonylag magas. A foglalkoztatottak szegénysége az alacsony bérekkel a nők és férfiak jövedelemkülönbségével és a nyugdíjak közötti különbségekkel, az alacsony képzettséggel, korlátozott szakképzési lehetőségekkel, a család és a munka összeegyeztethetőségével, bizonytalan foglalkoztatással és munkakörülményekkel, valamint a nehéz háztartási körülményekkel hozható összefüggésben. A minőségi foglalkoztatás és a szociális és gazdasági támogatás ezért elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyén kiemelkedjen a szegénységből.

Indokolás

Ezek a kiegészítések is fontosak a szegénység elleni küzdelem során.

Módosítás  15

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az alapvető kompetenciák és képzettségek hiánya jelentősen gátolja a társadalmi integrációt. Egyre nagyobb a veszélye annak, hogy új törésvonalak keletkeznek a társadalomból kirekesztettek és azok között, akiknek lehetősége van részt venni az egész életen át tartó tanulási programokban, amelyek javítják a foglalkoztathatósági esélyeket és az alkalmazkodóképességet, valamint elősegítik a személyes fejlődést és az aktív polgári szerepvállalást. A megfelelő képzettséggel nem rendelkezők számára nehezebb a belépés a munkaerőpiacra, nehezebben találnak jó minőségű munkát, nagyobb valószínűséggel válnak tartósan munkanélkülivé, vagy ha dolgoznak, nagy valószínűséggel rosszul fizetett állást kapnak.

(13) A munkapiac változó szükségleteihez alkalmazkodó alapvető kompetenciák és képzettségek hiánya jelentősen gátolja a társadalmi integrációt. Egyre nagyobb a veszélye annak, hogy új törésvonalak keletkeznek a társadalomból kirekesztettek és megkülönböztetés valamely formáját elszenvedők, valamint azok között, akiknek lehetősége van részt venni az egész életen át tartó tanulási programokban, amelyek javítják a foglalkoztathatósági esélyeket és az alkalmazkodóképességet, valamint elősegítik a személyes fejlődést és az aktív polgári szerepvállalást. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy az alacsony képzettséggel rendelkezők (akár foglalkoztatottak, akár munkanélküliek) lehetőséget kapjanak képességeik fejlesztésére.

Indokolás

A módosítás a rugalmas biztonságra ("flexicurity"), illetve a diszkrimináció minden formája elleni küzdelemre utal, mint a 2010-es európai év szerves részére.

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni közösségi fellépés sikere a társadalmi támogatottság mértékén múlik. Az európai évnek ösztönöznie kell a figyelemfelkeltést, és lendületet kell teremtenie. Segítenie kell abban, hogy a politikai figyelem a problémára összpontosuljon, és sikerüljön minden érdekeltet mozgósítani annak érdekében, hogy előmozdítsa a szociális védelemhez és társadalmi integrációhoz kapcsolódó nyitott koordináció módszerét.

(15) A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni közösségi fellépés sikere a széleskörű társadalmi és politikai támogatottság mértékén múlik. Az európai évnek ösztönöznie kell a figyelemfelkeltést, lendületet kell teremtenie, és segítenie kell a legjobb gyakorlatok cseréjét a tagállamok, a helyi és regionális hatóságok, valamint a szegénység elleni küzdelemben részt vevő nemzetközi szervezetek között. Segítenie kell abban, hogy a politikai figyelem hosszú távon a problémára összpontosuljon, és sikerüljön minden érdekeltet mozgósítani annak érdekében, hogy előmozdítsa és erősítse a szociális védelemhez és társadalmi integrációhoz kapcsolódó nyitott koordináció módszerét, továbbá segítse az e területen tett, európai és nemzeti szintű egyéb fellépéseket és kezdeményezéseket, együttműködve a szegénység által sújtott emberekkel és az őket képviselőkkel. E tekintetben különös figyelmet kell fordítani a közösségi, különösen az esélyegyenlőségről, a megkülönböztetésmentességről és a nemek közötti egyenlőségről szóló jogszabályok nemzeti szintű végrehajtására.

Indokolás

A szegénység és a társadalmi kirekesztés kérdésével foglalkozó kampányt hosszú távú erőfeszítésnek kell tekinteni, és az év során végzett cselekvésnek tartós hatást kell eredményeznie.

Módosítás  17

Határozatra irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15a) A 2010-es európai évnek segítenie kell a szociális védelemről és társadalmi integrációról szóló nyílt koordinációs módszeren belül uniós szinten meglévő szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet célzó programok és kezdeményezések közötti koordinációt.

Indokolás

A 2010-es európai évnek fejlesztenie kell a meglévő uniós programok közötti koordinációt azok hatékonyságának javítása érdekében.

Módosítás  18

Határozatra irányuló javaslat

15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15b) Az európai évnek egy olyan nemzeti szintű folyamatot is el kelleme indítania, amely azon kérdés fontosságának átgondolására irányul, hogy mindenki számára megfelelő életkörülményeket hozzanak létre, ezzel megelőzve a szegénységet és elősegítve, hogy a tagállamok megosszák egymással az ezzel kapcsolatosan bevált módszereiket.

Indokolás

A megfelelő életkörülmények biztosítása a szegénység és a társadalmi kirekesztés megelőzésének és az az elleni küzdelemnek alapvető előfeltétele, és ezért e kérdést előtérbe kell helyezni.

Módosítás  19

Határozatra irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Ugyanakkor a Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a nemzeti szinten meghatározott politikai prioritásokat, hogy biztosítsa, hogy összhangban vannak az európai év stratégiai célkitűzéseivel és végeredményben a nyílt koordinációs módszer számára megállapított közös célkitűzésekkel.

(17) Ugyanakkor a Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a nemzeti szinten meghatározott politikai prioritásokat és azok későbbi végrehajtását, hogy biztosítsa, hogy összhangban vannak az európai év stratégiai célkitűzéseivel és végeredményben a nyílt koordinációs módszer számára megállapított közös célkitűzésekkel.

Indokolás

E módosítás hangsúlyozza, hogy a szegénység kérdésének politikai napirendre tűzése mellett ugyanilyen fontos hangsúlyozni a politikák végrehajtásának szükségességét.

Módosítás  20

Határozatra irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17a) Az európai, nemzeti és helyi szinten részt vevő partnerek közötti hatékony koordináció alapvető előfeltétel az európai év hatékonyságának biztosításához.

Indokolás

Fontos, hogy az európai év során és azt követően a tevékenységekbe bevonjanak minden szinten valamennyi olyan intézményt és felet, akik szerepet játszhatnak a szegénység elleni küzdelemben.

Módosítás  21

Határozatra irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19a) A szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdése európai évének folytatnia kell a korábbi európai évek – az mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség európai éve 2007 és a kultúrák közötti párbeszéd európai éve 2008 – során bevált módszereket.

Indokolás

Logikus, hogy a 2010-es európai év során figyelembe kell venni a kapcsolódó korábbi európai évek során bevált módszereket.

Módosítás  22

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Célkitűzések

Célkitűzések és vezérelvek

Indokolás

A 2. cikk nem csak a célokkal, de az értékekkel is foglalkozik, és ezt figyelembe kell venni.

Módosítás  23

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai év célkitűzései a következők:

Az európai év célkitűzései és vezérelvei a következők:

Indokolás

Nem csak a célokat, de az értékeket is tekintetbe kell venni.

Módosítás  24

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Elismerés A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők méltóságteljes élethez és a teljes körű társadalmi szerepvállaláshoz való jogának elismerése. Az európai év segít felhívni a figyelmet a szegénységben élők helyzetére, elősegíti, hogy hatékonyan gyakorolhassák szociális, gazdasági és kulturális jogaikat, hozzáférjenek a szociális, gazdasági és kulturális forrásokhoz és szolgáltatásokhoz, emellett az európai év hozzájárul a sztereotípiák és a megbélyegzés elleni küzdelemhez.

(a) a) Jogok elismerése Az alapvető jogok tiszteletben tartásának fényében a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők méltóságteljes élethez és a teljes körű társadalmi szerepvállaláshoz való jogának elismerése. Az európai év segíteni fog abban, hogy az ismeretek növelése révén felhívják a nyilvánosság figyelmét a szegénységben élők helyzetére, különös figyelmet szentelve a kiszolgáltatott csoportokra, elősegíti továbbá, hogy hatékonyan gyakorolhassák szociális, gazdasági és kulturális jogaikat, hozzáférjenek elegendő szociális, gazdasági és kulturális forráshoz és minőségi szolgáltatáshoz, emellett az európai év hozzájárul a sztereotípiák és a megbélyegzés elleni küzdelemhez.

Indokolás

Különös figyelmet kell fordítani a kiszolgáltatott csoportok helyzetére.

Módosítás  25

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) Szerepvállalás — Nagyobb társadalmi szerepvállalás a társadalmi integrációt elősegítő politikák és fellépések kidolgozásakor, a közös felelősség hangsúlyozása a szegénység és a marginalizálódás elleni küzdelemben. Az európai év segíti a tudatosítást, erősíti az elkötelezettséget és a részvételt a szegénység elleni küzdelemben, és új lehetőségeket biztosít ahhoz, hogy a polgárok részt tudjanak benne venni.

(b) Felelősségmegosztás és partnerség — Nagyobb társadalmi szerepvállalás a társadalmi integrációt elősegítő politikák és fellépések kidolgozásakor, a közös és az egyéni felelősség hangsúlyozása a szegénység és a marginalizálódás elleni küzdelemben, valamint az önkéntes szolgáltatás ösztönzésének és támogatásának jelentősége. Az európai év előmozdítja a köz- és magánszféra összes szereplőjének bevonását, többek között proaktív partnerségeken keresztül.

Indokolás

Fontos, hogy mindenkit bevonjanak a szegénység elleni küzdelembe, beleértve a szegénységben élőket, és hogy ennek érdekében partnerségi kapcsolatok alakuljanak ki a magán- és a közszféra között.

Módosítás  26

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(ba) Részvétel — Az európai év segíteni fogja a tudatosítást, erősíteni fogja az elkötelezettséget és lehetőséget fog teremteni arra, hogy valamennyi polgár részt vegyen benne, különösen azok, akik a szegénységet közvetve vagy közvetlenül megtapasztalták.

Indokolás

Fontos kiemelni, hogy a szegénységet megtapasztaló emberek részvétele önálló cél, és nem átfogó elv.

Módosítás  27

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) Összetartás — Az összetartóbb társadalom megteremtésének elősegítése azzal, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét arra, hogy mindenki javát szolgálja, ha sikerül leküzdeni a szegénységet, és senki sem szorul a társadalom peremére. Az európai év elősegíti egy olyan társadalom megteremtését, amely képes az életminőség, a jólét és társadalmi háttértől függetlenül az esélyegyenlőség növelésére és biztosítására, világszerte biztosítja a generációkon belüli és generációk közti szolidaritást, illetve a politikai döntések összhangját az EU fellépéseivel.

c) c) Összetartás — Az összetartóbb társadalom megteremtésének elősegítése azzal, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét arra, hogy mindenki javát szolgálja, ha sikerül leküzdeni a szegénységet, és senki sem él a társadalom peremén. Az európai év elősegíti egy olyan társadalom megteremtését, amely képes az életminőség, a képzettség és a foglalkoztatás minősége, a gyermekek jóléte, a társadalmi jólét és társadalmi háttértől függetlenül az esélyegyenlőség növelésére és biztosítására, világszerte biztosítja a generációkon belüli és generációk közti szolidaritást, illetve a politikai döntések összhangját az EU fellépéseivel.

Indokolás

A munkahely minősége is fontos a munkaviszonyban állók szegénységének problémája elleni küzdelemben, a nemek esélyegyenlőségének kérdésével pedig nyilvánvalóan foglalkozni kell, mivel a nők a férfiaknál jobban ki vannak téve a szegénységnek.

Módosítás  28

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) Kötelezettségvállalás — A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni határozott EU-s kötelezettségvállalás újbóli megerősítése és ennek előmozdítása minden döntési szinten. A szociális védelemre és a társadalmi integrációra irányuló nyílt koordinációs módszer eredményeire és lehetséges hiányosságaira építve az európai év megerősíti a szegénység és társadalmi kirekesztés megelőzésére és az ezek elleni küzdelemre vonatkozó politikai kötelezettségvállalást, illetve lendületet ad a területre vonatkozó EU-s intézkedések továbbfejlesztésének.

(d) Kötelezettségvállalás és konkrét fellépés — A szegénység és a társadalmi kirekesztés felszámolásával kapcsolatos határozott EU-s és tagállami kötelezettségvállalás újbóli megerősítése, valamint ennek és a konkrét fellépésnek az előmozdítása minden döntési szinten. A szociális védelemre és a társadalmi integrációra irányuló nyílt koordinációs módszer eredményeire és lehetőségeire építve az európai év megerősíti a szegénység és társadalmi kirekesztés megelőzésére és az ezek elleni küzdelemre vonatkozó politikai kötelezettségvállalást, a politikai figyelem összpontosítása és az érdekelt felek mozgósítása révén, illetve további lendületet ad a területre vonatkozó EU-s és tagállami intézkedéseknek.

Indokolás

Mind az EU, mind pedig a tagállamok elkötelezik magukat a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem iránt, és nagyra törő célkitűzéseket követnek, amelyek nemzeti és európai szinten egyaránt új kezdeményezések formáját ölthetik.

Módosítás  29

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E célok végrehajtásakor a Közösségnek és a tagállamoknak figyelembe kell venniük az e határozat mellékletének IV. részében felsorolt prioritásokat.

Indokolás

E módosítás célja, hogy egyértelművé tegye: az e cikkben felsorolt célokat és értékeket bele kell építeni az európai év eseményeibe, projektjeibe, találkozóiba stb.

Módosítás  30

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 2. cikkben megfogalmazott célkitűzések többek között az alábbi intézkedésekkel valósíthatók meg:

1. A 2. cikkben megfogalmazott célkitűzések többek között az alábbi intézkedésekkel valósíthatók meg:

a) találkozók és rendezvények,

(a) közösségi és nemzeti szintű találkozók és rendezvények,

b) tájékoztató, népszerűsítő és oktatási kampányok,

(b) közösségi és nemzeti szintű tájékoztató, népszerűsítő és oktatási kampányok,

c) közösségi vagy nemzeti szintű felmérések és tanulmányok.

(c) nemek szerint bontott adatgyűjtésen alapuló, közösségi vagy nemzeti szintű felmérések és tanulmányok, valamint többdimenziós, összehasonlítható mutatók kidolgozása.

Indokolás

Hangsúlyozza, hogy európai és nemzeti szintű fellépésre, valamint többdimenziós összehasonlítható adatokra van szükség a szegénység egyes aspektusaira vonatkozóan.

Módosítás  31

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett fellépések részletei e határozat mellékletében (a továbbiakban: melléklet) találhatók.

2. Az (1) bekezdésben említett intézkedések részletei a mellékletben találhatók.

Módosítás  32

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai év azt is figyelembe veszi, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés a nőket és férfiakat különbözőképpen érinti.

Az európai év azt is figyelembe veszi a nőket és férfiakat különbözőképpen érintő szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatait és dimenzióit, különösen az egyszülős családokban, amelyeknél a szegénység súlyosabban jelentkezik. Külön figyelmet kell fordítani a foglalkoztatásban tapasztalt megkülönböztetésre is. Tevékenységeinek végrehajtása és értékelése során szem előtt tartja a nemekhez fűződő szempontokat is

Indokolás

A férfiak és nők közötti különbségeknek meg kell jelenniük az európai év tevékenységeiben

Módosítás  33

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A Bizottság, különösen európai szinten rendszeres eszmecserét folytat az érintett felekkel az európai év megtervezéséről, végrehajtásáról, nyomon követéséről és értékeléséről.

4. 4. A Bizottság, különösen európai szinten rendszeres eszmecserét folytat többek között a szegénységben élőkkel együtt dolgozó érintett felekkel az európai év megtervezéséről, végrehajtásáról, nyomon követéséről és értékeléséről. Minden vonatkozó információt közzétesz a nyilvánosság számára.

Indokolás

Fontos, hogy az európai év során és azt követően a tevékenységekbe bevonják a szegénységgel szembesülők képviselőit.

Módosítás  34

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Minden tagállam kinevez egy nemzeti végrehajtó testületet, amely megszervezi az egyes tagállamok részvételét az európai évben, illetve biztosítja a nemzeti szintű koordinációt. A nemzeti végrehajtó testület az európai év nemzeti stratégiájának és prioritásainak meghatározásáért, valamint a közösségi finanszírozásra javasolt egyes fellépések kiválasztásáért felelős. A nemzeti stratégiát és az európai év prioritásait a 2. cikkben felsorolt célkitűzésekkel összhangban kell meghatározni.

1. Minden tagállam kinevez egy nemzeti végrehajtó testületet, amely megszervezi az egyes tagállamok részvételét az európai évben, illetve biztosítja a nemzeti szintű koordinációt. A nemzeti végrehajtó testület az európai év nemzeti stratégiájának és prioritásainak meghatározásáért, valamint a közösségi finanszírozásra javasolt egyes fellépések kiválasztásáért felelős. A nemzeti stratégiát és az európai év prioritásait a 2. cikkben felsorolt célkitűzésekkel és a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének 4. cikk szerinti elvével összhangban kell meghatározni.

Módosítás  35

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Feladatai teljesítése érdekében a nemzeti végrehajtó bizottság rendszeresen egyeztet és szoros együttműködésben dolgozik a nemzeti tanácsadó csoporttal, amely az érintett felek széles köréből áll, beleértve a civil társadalmi szervezeteket, a szegények és társadalmi kirekesztettek érdekvédelmi szervezeteit, a nemzeti parlamentek képviselőit, szociális partnereket, valamint a regionális és helyi hatóságokat.

3. Feladatai teljesítése érdekében, különösen a nemzeti program kidolgozása során, illetve az európai év végrehajtása során bármikor, a nemzeti végrehajtó bizottság rendszeresen egyeztet és szoros együttműködésben dolgozik az érintett felek széles, megfelelő tanácsadó testületévé szervezett körével, beleértve a civil társadalmi szervezeteket, a szegények és társadalmi kirekesztettek érdekvédelmi szervezeteit, a nemzeti parlamentek képviselőit, szociális partnereket, valamint a regionális és helyi hatóságokat.

Módosítás  36

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság munkáját az államonként egy-egy képviselőből álló és a Bizottság képviselője által elnökölt szakbizottság segíti. Az állami képviselőt a 6. cikkben említett nemzeti végrehajtó testületből kell kinevezni.

1. A Bizottságot egy bizottság segíti (a továbbiakban: bizottság).

Módosítás  37

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A melléklet II. részében meghatározott eljárás alapján megvalósuló helyi, regionális és országos szintű fellépések esetében az Európai Unió általános költségvetéséből az összes támogatható költség maximum 50 %-áig lehetőség van a társfinanszírozásra.

(2) A melléklet II. részében meghatározott eljárás alapján megvalósuló helyi, regionális és országos szintű fellépések esetében az Európai Unió általános költségvetéséből az összes támogatható költség maximum 50 %-áig lehetőség van a társfinanszírozásra. A nemzeti végrehajtó szervek lehetőséget biztosítanak az előfinanszírozásra és a társfinanszírozásra, hogy különösen a kis és közepes, nem kormányzati szervezetek részvételét megkönnyítsék.

Indokolás

Az Európai Szociális Alap kapcsán és a korábbi európai évek során kiderült, hogy az elő- és társfinanszírozási mechanizmusok fontosak a kis és közepes, nem kormányzati szervezetek részvételének elősegítéséhez.

Módosítás  38

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 8. cikk (1) bekezdése, valamint a 8. cikk (2) bekezdése alapján a fellépések finanszírozásáról szóló határozatokat a Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadja el.

1. A 8. cikk (1) bekezdése alapján hozott intézkedések finanszírozásáról szóló határozatokat a Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadja el.

Módosítás  39

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 8. cikk (2) bekezdése szerinti fellépések esetében a pénzügyi támogatásra vonatkozó kérelmeket a tagállamok által létrehozott nemzeti végrehajtó testületek nyújtják be a Bizottsághoz a melléklet II. részében említett eljárással összhangban.

2. A 8. cikk (2) bekezdése szerinti fellépések esetében a pénzügyi támogatásra vonatkozó kérelmeket a tagállamok által létrehozott nemzeti végrehajtó testületek nyújtják be a Bizottsághoz a melléklet II. részében említett eljárással összhangban, tiszteletben tartva a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének 4. cikk szerinti elvét.

Módosítás  40

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság a részt vevő országokkal együtt biztosítja, hogy e határozat intézkedései összhangban vannak más közösségi, nemzeti és regionális fellépésekkel és kezdeményezésekkel.

1. 1. A Bizottság a részt vevő országokkal együtt biztosítja, hogy e határozat intézkedései összhangban vannak egyéb olyan közösségi, nemzeti és regionális fellépésekkel és kezdeményezésekkel, mint amelyek a korábbi Európai Évekre vonatkoztak.

Indokolás

A projektek közti átfedések elkerülése és a korábbi projektek tanulságainak hasznosítása érdekében az Európai Év szervezése során figyelembe kellene venni a korábbi vonatkozó Európai Évek eredményeit.

Módosítás  41

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A Bizottság és a részt vevő országok biztosítják, hogy az európai év és más meglévő közösségi, nemzeti, valamint regionális intézkedések és források teljes mértékben kiegészítsék egymást azokban az esetekben, ahol az utóbbiak segíthetnek az európai év célkitűzéseinek elérésében.

(2) A Bizottság és a részt vevő országok biztosítják, hogy az európai év teljes mértékben kiegészítse a meglévő közösségi, nemzeti, valamint regionális intézkedéseket és forrásokat azokban az esetekben, ahol az utóbbiak segíthetnek az európai év célkitűzéseinek elérésében.

Indokolás

A javasolt megfogalmazás a korábbinál többet foglal magában, mivel a cél az, hogy elkerüljék azokat a körülményeket, amelyekben bizonyos közösségi, nemzeti vagy regionális kezdeményezéseket vagy forrásokat nem vettek figyelembe.

Módosítás  42

Határozatra irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az e határozatban említett fellépések végrehajtására vonatkozó pénzügyi keret a 2009. január 1-jétől 2010. december 31-ig tartó időszakra 17 000 000 EUR, amelyből 6 500 000 EUR a 2009. december 31-ig tartó időszakra vonatkozik.

1. Az e határozatban említett fellépések végrehajtására vonatkozó pénzügyi keret a 2009. január 1-jétől 2010. december 31-ig tartó időszakra 17 000 000 EUR, amelyből 6 500 000 EUR a 2009. december 31-ig tartó időszakra vonatkozik.

Módosítás  43

Határozatra irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai év keretén belül a Bizottság más releváns nemzetközi szervezetekkel is együttműködhet, többek között az Európa Tanáccsal, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetével.

Az európai év keretén belül a Bizottság más releváns nemzetközi szervezetekkel is együttműködhet, többek között az Európa Tanáccsal, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetével és más uniós intézményekkel és ügynökségekkel.

Indokolás

Az uniós ügynökségek saját szakterületeik szerint hozzájárulhatnak az európai év sikeréhez, és ezért be kell vonni azokat.

Módosítás  44

Határozatra irányuló javaslat

15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A jelentésnek ugyancsak tartalmaznia kell a férfiak és nők közötti egyenlőség elvének tiszteletben tartására vonatkozó információkat az európai év és annak végrehajtása folyamán, valamint értékelnie kell azt is, hogy az európai év miként tudott segíteni a sérülékeny csoportok helyzetén.

Módosítás  45

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – I rész – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közösségi szinten szervezett találkozók és rendezvények célja, hogy felhívja a figyelmet az európai év témáira, a szegénységre és a társadalmi kirekesztésre, valamint lehetőséget biztosítson az eszmecserére. Ezeken az érdekelt felek is részt vesznek majd, a rendezvények szervezésébe pedig a szegénységben élőket, valamint az őket képviselő civil szervezeteket is bevonják, jó lehetőséget biztosítva ezzel arra, hogy a mindennapi problémákra és a politikai szabályozásban található hiányosságokra is megoldást találjanak.

A közösségi szinten szervezett találkozók és rendezvények célja, hogy felhívja a figyelmet az európai év témáira, a szegénységre és a társadalmi kirekesztésre, valamint lehetőséget biztosítson az eszmecserére. Ezeken az érdekelt felek is részt vesznek majd, a rendezvények szervezésébe pedig a szegénységben élőket, valamint az őket képviselő civil szervezeteket is bevonják, hogy segítsék a mindenki számára érvényes társadalmi szerepvállalást szolgáló intézkedéseket és gyakorlatokat, és foglalkozzanak a politikai hiányosságokkal, valamint a különféle intézményekben tudatosítsák a szegénység többdimenziós vonatkozásait (mint például a nők és a gyermekek közötti szegénység), mint például a foglalkoztatáshoz, a lakhatáshoz, a szociális védelemhez, családi támogatáshoz, valamint az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel.

Indokolás

Az európai év célkitűzése, hogy megteremtse a társadalmi egyenlőtlenségek kiéleződését korlátozó feltételeket, többek között a szegénység többdimenziós vonatkozásai és a lehetséges politikai hiányosságok kezelése révén.

Módosítás  46

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – I rész – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

szolidaritásra irányuló különböző kezdeményezések szervezését a szegénység és a társadalmi kirekesztés visszaszorítása érdekében, hogy a polgároknak lehetősége nyíljon a közvetlen vagy szervezeteiken keresztül történő különböző mértékű és formájú részvételre. A médiakampányok segíthetik az európai év keretében megvalósuló pénzgyűjtő akciókat;

szolidaritásra irányuló különböző kezdeményezések szervezését a szegénység és a társadalmi kirekesztés visszaszorítása érdekében, hogy minden polgárnak lehetősége nyíljon a közvetlen vagy szervezeteiken keresztül történő különböző mértékű és formájú részvételre. A nemzeti és európai uniós szintű médiakampányok segíthetik az európai év keretében megvalósuló pénzgyűjtő akciókat;

Indokolás

Tisztázási célzattal.

Módosítás  47

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – I rész – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a hagyományos és új kommunikációs csatornákra és új technológiákra támaszkodó nemzeti szinten megvalósított közösségi szintű tájékoztató kampányt;

a hagyományos és új kommunikációs csatornákra és új technológiákra támaszkodó nemzeti és helyi szinten megvalósított közösségi szintű tájékoztató kampányt;

Indokolás

A helyi szint fontos, mivel a helyi és regionális hatóságok különös szerepet töltenek be abban, hogy a szegénységben vagy a társadalomból kirekesztve élő személyek szociális, gazdasági és kulturális szolgáltatásokhoz való tényleges hozzáférését elismerjék és támogassák. Alapvető felelősséggel tartoznak a kirekesztett személyek integrációjának garantálását szolgáló politikák végrehajtásáért.

Módosítás  48

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet -I rész – 2 bekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

az eredmények ismertetését, az európai év célkitűzéseihez hozzájáruló közösségi programok, intézkedések és kezdeményezések közérthetőségének javítását szolgáló megfelelő intézkedéseket és kezdeményezéseket;

a tájékoztatást, az eredmények ismertetését, az európai év célkitűzéseihez hozzájáruló közösségi programok, intézkedések és kezdeményezések láthatóságának javítását szolgáló megfelelő intézkedéseket és kezdeményezéseket;

Indokolás

Az európai évvel kapcsolatos közösségi programok és kezdeményezések láthatóságát növelni kell.

Módosítás  49

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – I rész – 2 bekezdés – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

az oktatási intézmények megfelelő kezdeményezéseit az európai évvel kapcsolatos információk terjesztésére irányulóan;

az oktatási intézmények, nem kormányzati és jótékonysági szervezetek nemzeti és európai uniós szintű megfelelő kezdeményezéseit az európai évvel és a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos információk terjesztésére irányulóan;

Indokolás

Támogatottságuk biztosítása érdekében szükséges a nem kormányzati szervezetek és jótékonysági egyesületek részvétele.

Módosítás  50

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – I rész – 3 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Közösségi szintű felmérések és tanulmányok készítése, amelyek célja, hogy értékelést és jelentést készítsenek az európai év előkészületeiről, hatékonyságáról, hatásáról és hosszú távú ellenőrzéséről. A politikai megoldásokhoz szükséges új konszenzus megteremtése érdekében az egyik ilyen felmérés tartalmaz egy olyan kérdéssort is, amely a polgárok véleményére kíváncsi a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemről, a szociális védelmi rendszerekről, valamint arról, hogy hogyan látják az Unió szerepét a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben. Ezt a felmérést 2009-ben végzik majd el, hogy eredményeit az európai év nyitó konferenciáján már ismertetni lehessen.

Nemek szerinti bontásban megvalósuló adatgyűjtésen alapuló, közösségi szintű felmérések és tanulmányok készítése, amelyek célja, hogy értékelést és jelentést készítsenek az európai év előkészületeiről, hatékonyságáról, valamint azonnali és hosszú távú hatásáról. Az innovatív politikai megoldások azonosításának segítése érdekében az egyik ilyen felmérés a polgárok véleményére kíváncsi a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemről, adott esetben a szociális védelmi rendszerekről, valamint arról, hogy hogyan látják az Unió szerepét a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben az Unión belül és világszerte egyaránt. Ezt a felmérést 2009-ben végzik majd el, hogy eredményeit az európai év nyitó konferenciáján már ismertetni lehessen.

Indokolás

Az ENSZ millenniumi fejlesztési céljai támogatják a szegénység elleni küzdelmet, következésképpen a 2010-es Európai Év vonatkozásában is támogatást jelentenek. Ezenkívül globalizált világunkban a szegénység Unión belüli megszüntetése szorosan összefügg a harmadik országokban létező szegénység elleni küzdelemmel.

Módosítás  51

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – I rész – 3 bekezdés – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

• a súlyos szegénység helyzeteinek eredményeként az alapvető jogokat érő támadásokról szóló tanulmány ösztönzése;

Indokolás

Európai polgárok milliói nem tudnak megfelelően élni alapvető jogaikkal rendkívüli szegénységük és társadalmi kirekesztettségük miatt, amelyben élni kényszerülnek. Ennek megfelelően ösztönözni kell az e jelenségről beszámoló tanulmány elkészítését.

Módosítás  52

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – II rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A helyi, regionális vagy nemzeti szinten megvalósuló fellépések országonként a teljes költség legfeljebb 50 %-áig jogosultak közösségi költségvetési finanszírozásra. Köz- vagy magánforrásokból a nemzeti társfinanszírozásnak legalább 50 %-ban kell kiegészítenie az EU-finanszírozást. A fellépések kiválasztásakor a nemzeti végrehajtó testületek szabadon dönthetnek arról, hogy igényelnek-e társfinanszírozást az egyes fellépések végrehajtásáért felelős szervezetektől, és ha igen, akkor milyen mértékben.

1. Köz- vagy magánforrásokból a nemzeti társfinanszírozásnak legalább 50 %-ban kell kiegészítenie az EU-finanszírozást. A fellépések kiválasztásakor a nemzeti végrehajtó testületek szabadon dönthetnek arról, hogy igényelnek-e társfinanszírozást az egyes fellépések végrehajtásáért felelős szervezetektől, és ha igen, akkor milyen mértékben, tekintetbe véve azt a lehetőséget is, hogy a nemzeti végrehajtó testületek akár a projektköltségek 100 %-ának megfelelő mértékben finanszírozzák a fellépéseket.

Módosítás  53

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – II rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A stratégiai keretdokumentumra válaszként a szociális védelemre és társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti programokkal összhangban minden nemzeti végrehajtó testület nemzeti programot készít az európai év végrehajtásáról.

3. 3. A stratégiai keretdokumentumra válaszként a szociális védelemre és társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti programokkal összhangban minden nemzeti végrehajtó testület a civil társadalommal való konzultációt követően nemzeti programot készít az európai év végrehajtásáról.

Indokolás

Az Európai Év egyik legfontosabb jellemzője a szegénységet megtapasztalt emberek részvétele, akik tapasztalataik révén hozzájárulhatnak a nemzeti program minőségének javításához.

Módosítás  54

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – II rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Minden nemzeti végrehajtó testület egyetlen kérelmet nyújt be a közösségi finanszírozásra. Ennek a folyósítási kérelemnek be kell mutatnia az európai évre vonatkozó nemzeti programot és prioritásokat, a támogatásra javasolt fellépéseket az adott részt vevő országban, valamint az egyes cselekvések végrehajtásáért felelős szervezeteket. A folyósítási kérelemhez mellékelni kell egy részletes költségvetést a javasolt fellépések teljes költségéről, valamint a társfinanszírozás összegéről és forrásairól. A támogatható költségek tartalmazhatják a nemzeti végrehajtó testület személyzeti és adminisztratív költségeit is.

4. Minden nemzeti végrehajtó testület egyetlen kérelmet nyújt be a közösségi finanszírozásra. Ennek a folyósítási kérelemnek be kell mutatnia az európai évre vonatkozó nemzeti programot és prioritásokat, valamint a támogatásra javasolt fellépéseket. A folyósítási kérelemhez mellékelni kell egy részletes költségvetést a javasolt fellépések teljes költségéről, valamint a társfinanszírozás összegéről és forrásairól. A támogatható költségek tartalmazhatják a nemzeti végrehajtó testület személyzeti és adminisztratív költségeit is.

Módosítás  55

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – II rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A Bizottság elbírálja és szükség esetén kéri a nemzeti végrehajtó szervek által benyújtott közösségi támogatás iránti kérelem módosítását.

6. A Bizottság elbírálja a 2. cikkben említett célkitűzések teljesítését, és szükség esetén kéri a nemzeti végrehajtó szervek által benyújtott közösségi támogatás iránti kérelem módosítását.

Indokolás

A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a közösségi finanszírozás iránti kérelmek teljesítsék az európai évnek a javaslat 2. cikkében említett célkitűzéseit.

Módosítás  56

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – IV rész – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

• a szegénység, különösen a súlyos szegénység megelőzését és megszüntetését célzó többdimenziós integrált stratégiák és olyan megközelítések ösztönzése, amelyek a szociális, gazdasági és kulturális politikákon keresztül érvényesülnének;

Indokolás

Az Év célja a szegénység többdimenziós jellegének a gazdasági, kulturális és szociális politikákban való megjelenítése.

Módosítás  57

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – IV rész – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

• gyermekszegénység és a szegénység generációk közti átörökítése,

küzdelem a gyermekszegénység beleértve a szegénység generációk közti átörökítése, valamint a családokon belüli szegénység ellen, külön figyelmet fordítva a nagycsaládokra, az egyszülős családokra és az eltartottakat gondozó családokra, valamint az intézményekben élő gyermekeket érintő szegénységre,

Indokolás

Külön figyelmet kell fordítani a veszélyeztetett családok helyzetére.

Módosítás  58

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – IV rész – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

• befogadó munkaerőpiac,

előmozdítva a befogadó munkaerőpiacok létrejöttét, kezelve a munkaviszonyban állók szegénységének problémáját és törekedve arra, hogy a munka kifizetődővé váljon;

Indokolás

A foglalkoztatottak közül sokakat fenyeget a szegénység, többek között a rossz minőségű munkahelyek és az alacsony bérek miatt. Az Európai Év során különös figyelmet kell fordítani erre a kérdésre.

Módosítás  59

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – IV rész – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

• az oktatásban és a képzésben tapasztalható hátrányok, beleértve a számítógép-felhasználói képzéseket is,

• az oktatásban és a képzésben tapasztalható hátrányok megszüntetése, beleértve a számítógép-felhasználói képzéseket is, valamint a mindenki számára az információs és kommunikációs technológiákhoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése, külön figyelemmel a fogyatékkal élők különleges igényeire;

Indokolás

Az élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférés különösen fontos, mivel a munkavállalók képzettségeit hozzá kell igazítani a munkaerőpiaci változásokhoz, hogy megfelelő szintű munkához juthassanak.

Módosítás  60

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – IV rész – 2 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

• szegénység és a nemek közti egyenlőség dimenziója,

a szegénység nemek közötti egyenlőségre és életkorra vonatkozó dimenzióinak kezelése;

Indokolás

A szegénység nem érinti egyenlő mértékben a férfiakat, a nőket vagy az időseket. Ezeket a különbségeket figyelembe kell venni az Európai Év során és azt követően kialakított politikákban és kezdeményezésekben.

Módosítás  61

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – IV rész – 2 bekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

• hozzáférés az alapvető szolgáltatásokhoz, beleértve a tisztességes lakhatási körülményeket,

egyenlő hozzáférés biztosítása a megfelelő forrásokhoz és szolgáltatásokhoz, beleértve a tisztességes lakhatási körülményeket, valamint az egészségügyi és szociális védelmet,

Indokolás

A megfelelő forrásokhoz, az egészségügyi és szociális védelemhez való hozzáférés igen fontos a szegénységben élők számára, és erre a kérdésre az Európai Év során kielégítő megoldást kell találni.

Módosítás  62

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – IV rész – 2 bekezdés – 5 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

• a kulturális és szabadidős lehetőségekhez való hozzáférés elősegítése;

Indokolás

A szegénység által érintett személyek gyakran nem férnek hozzá a kulturális vagy szabadidős lehetőségekhez.

Módosítás  63

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – IV rész – 2 bekezdés – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

• a megkülönböztetés megszüntetése, a bevándorlók integrációjának elősegítése, az etnikai kisebbségek társadalmi és munkaerő-piaci integrációja,

• a megkülönböztetés megszüntetése és a bevándorlók és etnikai kisebbségek társadalmi integrációjának elősegítése;

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a bevándorlók és etnikai kisebbségek társadalmi beilleszkedése kulcsfontosságú.

Módosítás  64

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – IV rész – 2 bekezdés – 6 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

• integrált megközelítések a magánélet aktív befogadásának és irányításának előmozdítására;

Indokolás

Az európai évnek segítenie kell az aktív befogadásnak és a magánélet saját irányításának, és különösen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak az előmozdítását.

Módosítás  65

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – IV rész – 2 bekezdés – 6 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

• az általános esélyegyenlőség ösztönzése;

Indokolás

Tekintettel az Európai Év esélyegyenlőségre vonatkozó célkitűzéseire, logikus, hogy az idei Európai Évének témája az esélyegyenlőség legyen.

Módosítás  66

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – IV rész – 2 bekezdés – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

• a fogyatékkal élők és más veszélyeztett csoportok igényeinek figyelembe vétele.

• a fogyatékkal élők, az eltartottak és családjaik és más veszélyeztetett csoportok, valamint veszélyes helyzetekbe került személyek, különösen a hajléktalanok igényeinek figyelembevétele.

Indokolás

Az eltartott személyek és az őket gondozó családok a szegénység nagyobb kockázatának vannak kitéve, csakúgy, mint a nehéz személyes helyzetben levő emberek.

INDOKOLÁS

A lisszaboni stratégia 2000. márciusi elindításakor az Európai Tanács cselekvésre szólította fel a tagállamokat és a Bizottságot annak érdekében, hogy 2010-re „sikerüljön jelentős mértékben felszámolni a szegénységet”. Az Európai Tanács ezt követő ülésein is megerősítették ezt a célkitűzést.

2006-ban az EU25-ök teljes lakosságának 16%-a (78 millió) élt a szegénységi küszöb alatt. 2000-ben az EU25-ökön belül mintegy 40 millió (az összlakosság 9%-a) polgár él tartós szegénységben. 2005-ben az EU25-ökön belül a gyermekek 19%-át (19 millió gyermek) fenyegette a szegénység. Bár a legtöbb tagállamban a férfiak és nők jövedelemkülönbsége csökkenőben van, a szegénység és a tartós szegénység tekintetében ez (2006-ban) 2 százalékpont között volt.

Általános információk

A 2000 márciusi lisszaboni Európai Tanács létrehozta nyílt koordinációs módszert (OMC), amely keretet biztosít a politikai koordinációhoz, anélkül, hogy jogi korlátokat alkalmazna. Ezáltal elősegíti az Uniónak a fenntartható gazdasági növekedés, a több és jobb munkahely, valamint a nagyobb társadalmi kohézió 2010-ig történő megteremtésére vonatkozó stratégiai célját. A tagállamok megállapodnak a szociális védelem és szociális integráció terén alkalmazott leghatékonyabb politikáiknak a tapasztalatok kölcsönös megismerése céljából történő azonosításában és előmozdításában.

Ez egy olyan rugalmas és decentralizált módszer, amelynek keretében a tagállamok: közös célkitűzéseket és mutatókat határoznak meg, nemzeti stratégiai jelentéseket készítenek, és bemutatják értékeléseiket.

A foglalkoztatás és társadalmi szolidaritás előmozdítását szolgáló új integrált uniós program 2007 januárja óta támogatja a szociális menetrend célkitűzéseit és hozzájárul az Unió munkahelyekre és növekedésre irányuló átfogóbb stratégiájához.

Az OMC szociális védelemre és integrációra irányuló átfogó célkitűzései az alábbiak előmozdítását szolgálják:

· hatékony és kölcsönös együttműködés az Unió fenntartható fejlődési stratégiája és a fenntartható gazdasági növekedés, a több és jobb munkahely, valamint a nagyobb társadalmi kohézió megteremtését célzó lisszaboni célkitűzések között;

· társadalmi integrációs politikák, férfiak és nők közti egyenlőség és esélyegyenlőség mindenki számára az elérhető, pénzügyileg fenntartható és hatékony szociális védelmi rendszerek révén;

· jó kormányzás, átláthatóság és az érintett felek bevonása a politika kialakításába, végrehajtásába és nyomon követésébe.

Az átfogó célkitűzések keretében említés történik arról, hogy az OMC-nek arra kellene törekednie, hogy döntő szerepet játsszon a szegénység és a társadalmi kirekesztés megszüntetésében.

A lisszaboni Európai Tanácstól kapott megbízás értelmében a tagállamok és a Bizottság arra törekedtek, hogy a mutatók vonatkozásában közös megközelítéseket és kompatibilitást dolgozzanak ki. 2001-ben a szociális védelemmel foglalkozó bizottság (SPC) benyújtott egy jelentést, amely javaslatot tett a közösen elfogadott mutatók első sorára; a javaslatot 2001 decemberében tartott Foglalkoztatás és Szociális Ügyek Tanács elfogadta, majd az EU Laeken-Brüsszel csúcstalálkozón került benyújtásra. 2006 júniusában az SPC elfogadta a szociális védelemre és a társadalmi integrációs folyamatra vonatkozó, közösen elfogadott mutatók első sorának módosított változatát.

A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetésére vonatkozó célkitűzéssel kapcsolatosan az egyik közösen elfogadott mutató az elszegényedés által fenyegetett rétegek arányát jelzi (a nemzeti ekvivalens mediánjövedelem 60%-a alatti ekvivalens rendelkezésre álló jövedelemmel rendelkezők aránya).

A 2010-es Európai Évre vonatkozó bizottsági közlemény összefoglalója

A Bizottság a 2005–2010-re vonatkozó szociális menetrendjében azt javasolta, hogy 2010 legyen a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Éve.

Az Európai Évre előirányzott 17 millió eurós összeg a legmagasabb költségvetés, amit eddig Európai Évre szántak, ami az esemény politikai jelentőségét bizonyítja.

Az Európai Év célja, hogy a szegénység megszüntetésében játszott kiemelt szerepe révén megerősítse az Unió szolidaritás, társadalmi igazságosság és az erősebb társadalmi összetartás megteremtése iránti elkötelezettségét, összhangot teremtsen az Unió átfogó célkitűzései között és növelje azok támogatottságát.

Az Európai Évnek fel kell hívnia a nyilvánosság figyelmét az európai szegénység és társadalmi kirekesztés tényére, és közvetítenie kell azt az üzenetet, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés a társadalmi és a gazdasági fejlődést is veszélyezteti. Meg kell erősítenie a kollektív felelősség fontosságát, melyben a döntéshozókon kívül a magán- és közszféra szereplői is részt vállalnak.

Az általános célkitűzéseken túl négy konkrét célkitűzés támasztja alá a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének megrendezéséről szóló javaslatot:

· A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők méltóságteljes élethez és a teljes körű társadalmi szerepvállaláshoz való jogának elismerése.

· Nagyobb társadalmi szerepvállalás a társadalmi integrációt elősegítő politikák és fellépések kidolgozásakor, a közös felelősség hangsúlyozása a szegénység és a marginalizálódás elleni küzdelemben.

· Az összetartóbb társadalom megteremtésének elősegítése annak tudatosításával, hogy mindenki javát szolgálja, ha sikerül leküzdeni a szegénységet, és senki sem szorul a társadalom peremére.

· A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni határozott uniós kötelezettségvállalás újbóli megerősítése és ennek előmozdítása minden döntési szinten.

Az Európai Év rendezvényei a szociális védelem és társadalmi integrációra irányuló nyílt koordinációs módszeren (OMC) alapulnak, és céljuk, hogy hatékonyabbá tegyék a területet érintő politikákat. Az Európai Év témái tehát megfelelnek e nyílt koordinációs módszer célkitűzéseinek.

Bár az Unió több szinten is biztosítani tudja a koordinációs keretet, kézzelfogható eredmény csak úgy érhető el, ha a részt vevő országok nemzeti szinten maguk is jelentős lépéseket tesznek. Így azok az európai szintű cselekvések, amelyek összhangot biztosítanak a befogadó társadalmat megteremtő megközelítéssel, igazodnak az országok sajátosságaihoz.

A tagállamok képviselőinek részvételével szakbizottságot neveznek ki, hogy segítse a Bizottság munkáját az európai év rendezvényeinek megvalósításában.

A szakbizottság a Bizottság által kidolgozott közös iránymutatások, a stratégiai keretdokumentum alapján figyelemmel kíséri az intézkedések végrehajtását.

A stratégiai keretdokumentumnak megfelelően a nemzeti szintű végrehajtásnak összhangban kell lennie az európai év célkitűzéseivel. Az egyes tagállamok az európai év végrehajtására vonatkozóan nemzeti programot nyújtanak be a Bizottságnak.

Minden egyes programot az európai évben részt vevő országok által kijelölt nemzeti végrehajtó testületekkel szoros együttműködésben és azok felügyelete alatt kell megtervezni, elfogadni és végrehajtani.

A nemzeti stratégiák kialakításához és végrehajtásához a nemzeti végrehajtó testületeknek konzultálniuk kell, és szorosan együtt kell működniük a nemzeti tanácsadó csoportokkal, amelyek az érdekelt felek széles körét, a nemzeti parlamentek képviselőit, szociális partnereket, valamint regionális és helyi hatóságokat foglalnak magukban.

A szociális témájú korábbi európai évek tapasztalata bebizonyította, hogy azok elősegítették az aktívabb részvételt, felkeltették a nyilvánosság figyelmét, megerősítették a különböző szintű politikai kötelezettségvállalásokat, és hozzájárultak a szakpolitikák megváltoztatásához. A javaslat ezért megfelel a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének. Az európai évre vonatkozó javaslat ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a tagállamok eltérő hagyományait és nemzeti sajátosságait mennyire fontos tiszteletben tartani, mert így biztosítható az intézkedések rugalmas végrehajtása, és elkerülhető, hogy ütközzenek a tagállamok némelyikében már létező bevált gyakorlatokkal. Ily módon a javaslat megfelel az arányosság elvének is.

Az Európai Parlament módosításainak lényege

A szociális valóság felméréséről szóló jelentésében az Európai Parlament támogatta a bizottság azon javaslatát, hogy 2010 legyen a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve.

Az előadó általánosságban egyetért a Bizottság javaslatának tartalmával, és különösen elégedett azzal, hogy az elismeri a szegénység többdimenziós aspektusait, valamint azt, hogy szükség van a közvélemény tudatosságának és az egyéni felelősségnek a növelésére, valamint a szegénység által érintettek és azok képviselőinek az év megvalósításába való bevonására.

A jelentés tartalmának lényege a cikkek pontosítására irányul, valamint bevezet néhány új elemet. A tárgyalt tételek a következők:

1. A szegénység és a társadalmi kirekesztés globális szempontból, összekapcsolva az európai évet az ENSZ millenniumi célkitűzéseivel, és különösen a szegénység felszámolásának nemzetközi napjával (október 17.).

2. Az európai év kezdetétől fogva világossá kell tenni, hogy célja nem csak a (súlyos) szegénység elleni küzdelem, de a szegénység és a társadalmi kirekesztés megelőzése is.

3. Tekintettel a szegénység és a társadalmi kirekesztés multidimenzionális aspektusaira, tovább kell fejleszteni a Bizottság javaslatának koncepcióját.Ez az érintett csoportok kiterjettebb meghatározása révén valósul meg, így pl. az korai iskola elhagyók és a (hosszú távon) munkanélküliek fogalmának bevezetésével.

Ezen kívül világosabbá tesszük a multidimenzionális poltikákat, amelyek koordinációját és végrehajtását nemzeti, regionális és helyi szinten kell kivitelezni az európai év céljeinak elérése érdekében. Ezeknek a politikáknak egyenlő hozzáférést kell biztosítaniuk az oktatáshoz és az élethosszig tartó tanuláshoz, ideértve az EKI-ket is, valmint a szociális védelmi rendszerekhez, a minőségi szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz, illetve a lakhatáshoz is.

4. Külön figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmódra és a diszkrimináció-mentességre, többek között a vonatkozó uniós jogszabályok jobb végrehajtásán keresztül, mivel a nők és a sérülékeny csoportok másoknál jobban ki vannak téve a szegénység és társadalmi kirekesztés veszélyének.

5. Az előadó szerette volna, ha nagyobb hangsúly helyeződik az irányításra és meglévő programokkal és kezdeményezesékkel megteremtendő szinergiákra.

Uniós szinten világos, hogy 2010-et nem csupán az előző évek kötelezettségvállalásainak megismétlésére kell felhasználni, sem pedig a koordináció nyílt módszerének egyszerű megerősítésére, hanem pl. a helyes gyakorlatok cseréjének vagy új kezdeményezések indítása terén történő erőfeszítések növelésére. A cselekvések koherenciájának és folytonosságának biztosítása úgy kívánja, hogy szorosabb kapcsolat legyen az előző európai évek eredményei és a meglévő európai programok koordinációja között, valamint, hogy a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemet támogató pénzügyi források megerősítésre kerüljenek.A 2010-es európai év sikerének érdekében a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak együtt kell működniük, és minden jelentős szereplőt be kell vonni az európai év nemzeti tartalmának tárgyalásaiba, amikor a tagállamok megkezdik azokat.

6. Az előző ponttal együtt az Európai Parlament fontosnak tartja, hogy az emberek szembesüljenek a szegénység és társadalmi kirekesztés tényével, és valóban részt vegyenek az európai év tartalmáról és végrehajtásáról szóló vitákban mind uniós, mind nemzeti szinten. Mindez a vonatkozó preambulumbekezdések és cikkek módosítását eredményezi.

Különös figyelmet fordítottunk a 2. cikkre (Célkitűzések) és a Melléklet IV. részének (2) bekezdésére (Az európai év témái).

VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről (3.4.2008)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

A vélemény előadója: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A társadalmi integrációról szóló nemzeti cselekvési tervekben több ország is kiemelte, hogy bizonyos társadalmi csoportok, mint például a gyerekek, az egyedülálló szülők, az idősek, a bevándorlók és etnikai kisebbségek, a fogyatékkal élők, a hajléktalanok, a bebörtönzöttek, az erőszakos cselekmények áldozatául esett nők és gyerekek, valamint az egészségre káros élvezeti cikkeket túlzott mértékben fogyasztók elszegényedési és/vagy társadalmi kirekesztési veszélyeztetettsége igen nagy.

(11) A társadalmi integrációról szóló nemzeti cselekvési tervekben több ország is kiemelte, hogy bizonyos társadalmi csoportok, mint például a gyerekek, az egyedülálló szülők, a nagycsaládok, az idősek, a fiatalok és különösen a fiatal nők, a bevándorlók és etnikai kisebbségek, a fogyatékkal élők, a hajléktalanok, a bebörtönzöttek, az erőszakos cselekmények áldozatául esett nők és gyerekek, valamint az egészségre káros élvezeti cikkeket túlzott mértékben fogyasztók elszegényedési és/vagy társadalmi kirekesztési veszélyeztetettsége igen nagy.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Ha a foglalkoztatottsággal sikerül is jelentősen csökkenteni az elszegényedés kockázatát, ez nem mindig elégséges feltétele annak, hogy az egyének kiemelkedjenek a szegénységből, az elszegényedés kockázata pedig még a dolgozók körében is viszonylag magas. A foglalkoztatottak szegénysége az alacsony bérekkel, az alacsony képzettséggel, a bizonytalan és gyakran részmunkaidős foglalkoztatottsággal, valamint az egyén háztartásának jellemzőivel, az eltartottak számával és a család munkavégzésének intenzitásával is összefügg. A minőségi foglalkoztatás ezért elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyén kiemelkedjen a szegénységből.

(12) Ha a foglalkoztatottsággal sikerül is jelentősen csökkenteni az elszegényedés kockázatát, ez nem mindig elégséges feltétele annak, hogy az egyének kiemelkedjenek a szegénységből, az elszegényedés kockázata pedig még a dolgozók körében is viszonylag magas. A foglalkoztatottak szegénysége az alacsony bérekkel, az alacsony képzettséggel, a szakmai továbbképzés, valamint a szakmai és a családi élet összeegyeztetése tekintetében rendelkezésükre álló csekély lehetőségekkel, a bizonytalan és gyakran részmunkaidős munkafeltételekkel, valamint az egyén háztartásának jellemzőivel, az eltartottak számával és a család munkavégzésének intenzitásával kapcsolatos gazdasági és szociális segélyek alacsony szintjével is összefügg. A minőségi foglalkoztatás, valamint a szociális és gazdasági támogatás ezért elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyén kiemelkedjen a szegénységből.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni közösségi fellépés sikere a társadalmi támogatottság mértékén múlik. Az európai évnek ösztönöznie kell a figyelemfelkeltést, és lendületet kell teremtenie. Segítenie kell abban, hogy a politikai figyelem a problémára összpontosuljon, és sikerüljön minden érdekeltet mozgósítani annak érdekében, hogy előmozdítsa a szociális védelemhez és társadalmi integrációhoz kapcsolódó nyitott koordináció módszerét.

 

(15) A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni közösségi fellépés sikere a társadalmi támogatottság mértékén múlik. Az európai évnek ösztönöznie kell a figyelemfelkeltést, és lendületet kell teremtenie. Segítenie kell abban, hogy a politikai figyelem a problémára összpontosuljon, és sikerüljön minden érdekeltet mozgósítani annak érdekében, hogy előmozdítsa és megerősítse a szociális védelemhez és társadalmi integrációhoz kapcsolódó nyitott koordináció módszerét, valamint ösztönzően hasson az Európai Unió és a tagállamok szintjén végrehajtott új fellépésekre és kezdeményezésekre, együttműködve a szegénység által érintett személyekkel és képviselőikkel. Ilyen körülmények között megkülönböztetett figyelemmel kellene kísérni az esélyegyenlőségre, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi jogszabályozás hatékony nemzeti szintű végrehajtását.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

2. cikk – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) Összetartás — Az összetartóbb társadalom megteremtésének elősegítése azzal, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét arra, hogy mindenki javát szolgálja, ha sikerül leküzdeni a szegénységet, és senki sem szorul a társadalom peremére. Az európai év elősegíti egy olyan társadalom megteremtését, amely képes az életminőség, a jólét és társadalmi háttértől függetlenül az esélyegyenlőség növelésére és biztosítására, világszerte biztosítja a generációkon belüli és generációk közti szolidaritást, illetve a politikai döntések összhangját az EU fellépéseivel.

c) Összetartás — Az összetartóbb társadalom megteremtésének elősegítése a társadalmi egyenlőtlenségért és a szegénységért felelős szociális és gazdaságpolitikák megváltoztatásával – különösen a gyermekek és a nők esetében –, és annak tudatosításával, hogy mindenki javát szolgálja, ha sikerül leküzdeni a szegénységet, és senki sem szorul a társadalom peremére. Az európai év elősegíti egy olyan társadalom megteremtését, amely képes az életminőség, a jólét és társadalmi háttértől és nemtől függetlenül az esélyegyenlőség növelésére és biztosítására, világszerte biztosítja a generációkon belüli és generációk közti szolidaritást, illetve a politikai döntések összhangját az EU fellépéseivel.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

2. cikk d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kötelezettségvállalás — A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni határozott EU-s kötelezettségvállalás újbóli megerősítése és ennek előmozdítása minden döntési szinten. A szociális védelemre és a társadalmi integrációra irányuló nyílt koordinációs módszer eredményeire és lehetséges hiányosságaira építve az európai év megerősíti a szegénység és társadalmi kirekesztés megelőzésére és az ezek elleni küzdelemre vonatkozó politikai kötelezettségvállalást, illetve lendületet ad a területre vonatkozó EU-s intézkedések továbbfejlesztésének.

d) Kötelezettségvállalás — A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni határozott EU-s kötelezettségvállalás újbóli megerősítése és ennek előmozdítása minden döntési szinten, az ezen jelenségekért felelős politikák megváltoztatásával. A szociális védelemre és a társadalmi integrációra irányuló nyílt koordinációs módszer eredményeire és lehetséges hiányosságaira építve az európai év megerősíti a szegénység és társadalmi kirekesztés megelőzésére és az ezek elleni küzdelemre vonatkozó politikai kötelezettségvállalást, illetve lendületet ad a területre vonatkozó EU-s intézkedések továbbfejlesztésének.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai év azt is figyelembe veszi, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés a nőket és férfiakat különbözőképpen érinti.

Az európai év azt is figyelembe veszi, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés a nőket és férfiakat különbözőképpen érinti, valamint tevékenységeinek végrehajtása és értékelése során szem előtt tartja a nemekhez fűződő szempontokat is.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Minden tagállam kinevez egy nemzeti végrehajtó testületet, amely megszervezi az egyes tagállamok részvételét az európai évben, illetve biztosítja a nemzeti szintű koordinációt. A nemzeti végrehajtó testület az európai év nemzeti stratégiájának és prioritásainak meghatározásáért, valamint a közösségi finanszírozásra javasolt egyes fellépések kiválasztásáért felelős. A nemzeti stratégiát és az európai év prioritásait a 2. cikkben felsorolt célkitűzésekkel összhangban kell meghatározni.

1. Minden tagállam kinevez egy nemzeti végrehajtó testületet, amely megszervezi az egyes tagállamok részvételét az európai évben, illetve biztosítja a nemzeti szintű koordinációt. A nemzeti végrehajtó testület az európai év nemzeti stratégiájának és prioritásainak meghatározásáért, valamint a közösségi finanszírozásra javasolt egyes fellépések kiválasztásáért felelős. A nemzeti stratégiát és az európai év prioritásait a 2. cikkben felsorolt célkitűzésekkel és a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének 4. cikk szerinti elvével összhangban kell meghatározni.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 8. cikk (1) bekezdése, valamint a 8. cikk (2) bekezdése alapján a fellépések finanszírozásáról szóló határozatokat a Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadja el.

1. 1. A 8. cikk (1) bekezdése, valamint a 8. cikk (2) bekezdése alapján a fellépések finanszírozásáról szóló határozatokat a Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadja el, tiszteletben tartva a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének 4. cikk szerinti elvét.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

15 cikk 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A jelentésnek ugyancsak tartalmaznia kell a férfiak és nők közötti egyenlőség elvének tiszteletben tartására vonatkozó információkat az európai év és annak végrehajtása folyamán, valamint értékelnie kell azt is, hogy az európai év miként tudott segíteni a sérülékeny csoportok helyzetén..

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – I rész – 1 bekezdés Találkozók és rendezvények

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közösségi szinten szervezett találkozók és rendezvények célja, hogy felhívja a figyelmet az európai év témáira, a szegénységre és a társadalmi kirekesztésre, valamint lehetőséget biztosítson az eszmecserére. Ezeken az érdekelt felek is részt vesznek majd, a rendezvények szervezésébe pedig a szegénységben élőket, valamint az őket képviselő civil szervezeteket is bevonják, jó lehetőséget biztosítva ezzel arra, hogy a mindennapi problémákra és a politikai szabályozásban található hiányosságokra is megoldást találjanak.

 

A közösségi szinten szervezett találkozók és rendezvények célja, hogy felhívja a figyelmet az európai év témáira, a szegénységre és a társadalmi kirekesztésre, valamint lehetőséget biztosítson az eszmecserére. Ezeken az érdekelt felek is részt vesznek majd, a rendezvények szervezésébe pedig a szegénységben élőket, valamint az őket képviselő civil szervezeteket is bevonják, jó lehetőséget biztosítva ezzel arra, hogy a mindennapi problémákra és a politikai szabályozásban található hiányosságokra is megoldást találjanak, és érzékenyebbé tegyék a különböző intézményeket a szegénység mélyen gyökerező okai, valamint a szegénység csökkentése érdekében foganatosítandó intézkedések iránt, különös tekintettel a nőkre és a gyermekekre.

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – II rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A helyi, regionális vagy nemzeti szinten megvalósuló fellépések országonként a teljes költség legfeljebb 50 %-áig jogosultak közösségi költségvetési finanszírozásra. Köz- vagy magánforrásokból a nemzeti társfinanszírozásnak legalább 50%-ban kell kiegészítenie az EU-finanszírozást. A fellépések kiválasztásakor a nemzeti végrehajtó testületek szabadon dönthetnek arról, hogy igényelnek-e társfinanszírozást az egyes fellépések végrehajtásáért felelős szervezetektől, és ha igen, akkor milyen mértékben.

1. A helyi, regionális vagy nemzeti szinten megvalósuló fellépések országonként a teljes költség legfeljebb 50 %-áig jogosultak közösségi költségvetési finanszírozásra. Köz- vagy magánforrásokból a nemzeti társfinanszírozásnak legalább 50%-ban kell kiegészítenie az EU-finanszírozást. A fellépések kiválasztásakor a nemzeti végrehajtó testületek szabadon dönthetnek arról, hogy igényelnek-e társfinanszírozást az egyes fellépések végrehajtásáért felelős szervezetektől, és ha igen, akkor milyen mértékben, tekintetbe véve azt a lehetőséget is, hogy a nemzeti végrehajtó testületek akár a projektköltségek 100%-ának megfelelő mértékben finanszírozzák a fellépéseket.

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet - IV rész - 2 francia bekezdés - 1 gondolatjel

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

gyermekszegénység és a szegénység generációk közti átörökítése,

 

– a gyermekszegénység és a szegénység generációk közti átörökítése felszámolása, különösen a család és a gyermekvállalás hatékonyabb támogatása révén.

ELJÁRÁS

Cím

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve

Hivatkozások

COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)

Illetékes bizottság

EMPL

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

FEMM

31.1.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

22.1.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.2.2008

3.4.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

3.4.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Edit Bauer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anne Van Lancker, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Petya Stavreva, Feleknas Uca

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Manolis Mavrommatis

ELJÁRÁS

Cím

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve

Hivatkozások

COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.12.2007

Illetékes bizottság

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

31.1.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

FEMM

31.1.2008

 

 

 

A vélemény előadója

               A kijelölés dátuma

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

23.1.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

2.4.2008

5.5.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

6.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Gabriela Creţu, Petru Filip, Jamila Madeira, Csaba Sógor, Kyriacos Triantaphyllides