Procedūra : 2007/0278(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0173/2008

Pateikti tekstai :

A6-0173/2008

Debatai :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Balsavimas :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0286

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 287kWORD 553k
8.5.2008
PE 400.715v02-00 A6-0173/2008

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.)

(COM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.)

(COM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0797),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 137 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0469/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A6‑0173/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

–1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(-1) Kova su skurdu ir socialine atskirtimi yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos ir jos valstybių narių tikslų.

Pagrindimas

Svarbu dokumento pradžioje nurodyti, kodėl reikia skelbti tokius metus.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4a) reikia remti nepalankioje padėtyje esančių regionų, nuolatinių struktūrinių sunkumų turinčių vietovių, atokiausių regionų ir vietovių, salose esančių valstybių narių ir patyrusių deindustrializaciją arba neseniai įvykusį pramonės restruktūrizavimą sričių vystymąsi siekiant, kad būtų užtikrinta būtina ekonominė ir socialinė sanglauda.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

5a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5a) Savo 2007 m. lapkričio 15 d. rezoliucijoje dėl socialinės tikrovės apžvalgos1, Europos Parlamentas pabrėžė, kad socialinės sanglaudos stiprinimas, kova su skurdu ir socialine atskirtimi ir toliau privalo likti Europos Sąjungos politiniu prioritetu. Šioje rezoliucijoje Europos Parlamentas taip pat palankiai vertino 2010 m. paskelbimą Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais ir paragino Komisiją ir valstybes nares aiškiai suformuluoti tikslą mažinti skurdą.

 

1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0541 (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

Pagrindimas

Šioje konstatuojamojoje dalyje parodoma, kaip Europos Parlamentas jau anksčiau prisidėjo remdamas 2010-uosius Europos metus.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Nepaisant šių pasiekimų, reikšminga visų valstybių narių gyventojų dalis vis dar kenčia nepriteklių, turi ribotas galimybes naudotis pagrindinėmis paslaugomis arba jaučiasi atskirti nuo visuomenės. 78 mln. žmonių ES gyvena ties skurdo riba.

(6) Nepaisant šių pasiekimų, reikšminga gyventojų dalis vis dar kenčia nepriteklių arba turi ribotas ir nelygias galimybes naudotis paslaugomis arba yra atskirti nuo visuomenės. 78 mln. žmonių, tarp kurių yra 19 mln. vaikų, o tai yra bent jau 3 procentiniais punktais daugiau nei suaugusiųjų atžvilgiu, Europos Sąjungoje gyvena ties skurdo riba. Be to, moterų ir vyrų padėties skirtumas sudaro apie 2 procentinius punktus. Nuolatinis skurdas yra nerimą keliantis reiškinys Europoje, kurį taip pat būtina spręsti veiksmingiau.

Pagrindimas

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti vaikų skurdui ir nuolatiniam skurdui, kurie yra rimtos problemos ES.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

6a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6a) 2010-uosius skelbiant Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais reikėtų pasinaudoti 2008 m. sausio 30 d. Komisijos komunikatu dėl 2008 m. socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties bendros ataskaitos pasiūlymo, kuriame pateikiamas 2007 m. atviro socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties koordinavimo metodo, kuriuo dėmesys buvo sutelktas į vaikų skurdą, įvertinimas, taip šį klausimą išlaikant tarp politinės darbotvarkės prioritetų.

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti faktą, kad kova su vaikų skurdu turi tapti svarbiu 2010-ųjų Europos metų tikslu, prisidedant prie 2007 m. AKM suteikto impulso ir jį tęsiant.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Be to, yra požymių, kad didelis skurdas tampa vis rimtesne problema ir kad daugėja visiškame skurde gyvenančių žmonių – to priežastis yra ir didėjanti turtinė nelygybė Europos Sąjungoje.

(7) Be to, turtinė nelygybė ir didelis skurdas kelia vis didesnį susirūpinimą visoje Europos Sąjungoje.

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti svarbų valstybių narių vaidmenį teikiant pakankamą ekonominę ir socialinę paramą, kuri prisidėtų prie kovos su skurdu. Diskriminacijos požiūriu, 2010-aisiais Europos metais dėmesys turėtų būti sutelktas į kovą su visų rūšių diskriminacija.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Kova su skurdu ir socialine atskirtimi yra vienas iš pagrindinių ES ir jos valstybių narių uždavinių.

(8) Kova su skurdu ir socialine atskirtimi turi būti vykdoma ir Europos Sąjungos viduje ir išorėje, pagal JT Tūkstantmečio vystymosi tikslus, kuriems pritarė Europos Sąjunga ir valstybės narės.

Pagrindimas

JT Tūkstantmečio vystymosi tiksluose remiama kova su skurdu ir todėl remiami ir 2010-ieji Europos metai. Be to, globalizacijos akivaizdoje, skurdo panaikinimas ES viduje yra glaudžiai susijęs su kova su skurdu trečiosiose valstybėse.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

8a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8a) Europos Sąjunga, valstybės narės ir visos susijusiosios šalys turėtų sukurti būtiną sinergiją tarp Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų ir su JT tarptautinės skurdo panaikinimo dienos, kuri yra spalio 17 d., susijusių veiksmų.

Pagrindimas

1993 m. kovo 31 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino rezoliuciją, kad minėta diena bus speciali diena, kurią JT skirs skurdo panaikinimo klausimui. Todėl reikėtų sukurti sąveiką tarp Europos metų ir spalio 17-osios renginių.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Skurdas ir socialinė atskirtis reiškiasi sudėtingomis formomis ir apima labai įvairius aspektus. Jie siejami su pajamų ir gyvenimo lygiu, galimybe naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros ir kitomis paslaugomis, švietimo ir įsidarbinimo galimybėmis.

(9) Skurdo ir socialinės atskirties problema yra plati, sudėtinga ir apima labai įvairius aspektus. Jie siejami su pajamų ir gyvenimo lygiu, galimybe naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros ir kitomis paslaugomis, įskaitant darnias socialinės apsaugos sistemas, būsto klausimus, šeiminio ir profesinio gyvenimo suderinimą, bei su švietimo ir tinkamo įsidarbinimo galimybėmis, taip pat aktyviu pilietiškumu. Todėl būtina visais lygiais įdiegti skaidrią derinimo ir bendradarbiavimo sistemą.

Pagrindimas

Norint sumažinti skurdą ir jį panaikinti, reikia įdiegti kokybiškas ir finansiškai tvirtas socialinės apsaugos sistemas bei sudaryti galimybę derinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Toks suderinimas sudaro galimybę geriau integruotis į darbo rinką ir padeda apsisaugoti nuo skurdo ir socialinės atskirties.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo

9a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9a) Kovai su skurdu ir jo prevencijai būtinos įvairios nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens politikos kryptys, kuriomis turėtų būti išlaikyta pusiausvyra tarp ekonominio augimo ir socialinių tikslų bei kurias turėtų papildyti tikslingesnės strategijos, skirtos ypač pažeidžiamoms grupėms ar asmenims.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į skurdo, kaip reiškinio sudėtingumą, skurdo prevencijai ir panaikinimui būtinos įvairios politikos kryptys, kurios turi būti įgyvendinamos visais valdymo lygmenimis ir kurias turi papildyti tikslingesnės strategijos, skirtos ypač pažeidžiamoms grupėms ar asmenims.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo

9b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9b) Socialinė atskirtis daro poveikį asmenų gerovei ir neleidžia žmonėms reikštis visuomenėje ir joje dalyvauti. Todėl Bendrijos ir valstybių narių veiksmuose ir politikos kryptyse didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas būtent socialinei atskirčiai.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme suvienodinamos socialinės atskirties ir skurdo problemos, todėl pakeitimu siekiama atskirti šiuos du reiškinius, kad būtų galima su jais kovoti taikant skirtingas politikos kryptis ir skirtingus veiksmus, tinkamesnius kiekvienu atveju.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Puoselėjant ekonomikos augimo socialinę dimensiją, pagrindinis vaidmuo tenka 2005–2010 m. socialinei darbotvarkei, kuri papildo ir remia Lisabonos strategiją. Vienas iš Socialinės darbotvarkės prioritetų – remti lygias galimybes kaip vieną iš darnesnės visuomenės veiksnių.

(10) Puoselėjant ekonomikos augimo socialinę dimensiją bei aktyvų piliečių dalyvavimą visuomenėje ir darbo rinkoje, pagrindinis vaidmuo tenka 2005–2010 m. socialinei darbotvarkei, kuri papildo ir remia Lisabonos strategiją. Vienas iš Socialinės darbotvarkės prioritetų – remti lygias galimybes kaip vieną iš socialinio ir kartų solidarumo veiksnių ir kurti labiau integruotą visuomenę, kurioje nebūtų skurdo.

Pagrindimas

Čia toliau detalizuojamas 2005–2010 m. socialinės darbotvarkės ir 2010-ųjų Europos metų ryšys. Antroji pakeitimo dalis atitinka ankstesnį Europos Parlamento pakeitimą dėl 2007-ųjų Europos lygių galimybių visiems metų (C6 0178/2005).

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Kelios šalys socialinės įtraukties nacionaliniuose veiksmų planuose pabrėžė didelio skurdo ir (arba) atskirties riziką, su kuria susiduria tam tikros gyventojų grupės, kurioms priskiriami vaikai, vienišos motinos ir vieniši tėvai, pagyvenę žmonės, migrantai ir etninės mažumos, neįgalūs asmenys, benamiai, kaliniai, smurto aukomis tapusios moterys bei vaikai ir didelę priklausomybę nuo narkotikų jaučiantys asmenys.

(11) Kelios šalys socialinės įtraukties nacionaliniuose veiksmų planuose pabrėžė didelio skurdo ir (arba) atskirties riziką, su kuria susiduria tam tikros gyventojų grupės, kurioms priskiriami vaikai, anksti mokyklas palikę asmenys, vienišos motinos ir vieniši tėvai, didelės šeimos, šeimos, kuriose dirba tik vienas asmuo, jaunimas, ypač jaunos moterys, pagyvenę žmonės, migrantai ir etninės mažumos, asmenys, turintys negalią, ir juos prižiūrintys asmenys, benamiai, bedarbiai, ypač ilgalaikiai bedarbiai, kaliniai, smurto aukomis tapusios moterys bei vaikai ir didelę priklausomybę nuo narkotikų jaučiantys asmenys. Nacionalinės politikos sritys ir paramos priemonės, skirtos pažeidžiamiausioms grupėms, gali suvaidinti svarbų vaidmenį kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi.

Pagrindimas

Pakeitime minimi asmenys taip pat įtraukti į nacionalinius veiksmų planus dėl socialinės įtraukties.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Nors užimtumas labai sumažina riziką, kad asmuo patirs skurdą, jis ne visada yra pakankamas veiksnys, padedantis iš jo išsivaduoti. Net ir dirbančių asmenų palyginti didelė dalis vis dar gyvena ties skurdo riba. Dirbančių asmenų skurdas siejamas su mažu darbo užmokesčiu, žema kvalifikacija, neužtikrinta darbo vieta ir dažnai darbu ne visą darbo dieną, kita vertus, su namų ūkio, kuriam priklauso asmuo, ypatybėmis, t. y. išlaikomų asmenų skaičiumi ir šeimos narių užimtumu. Todėl, kad žmonės išsivaduotų iš skurdo, būtina sąlyga yra kokybiškas užimtumas.

(12) Nors tinkamas užimtumas labai sumažina riziką, kad asmuo patirs skurdą, jis ne visada yra pakankamas veiksnys, padedantis iš jo išsivaduoti. Net ir dirbančių asmenų palyginti didelė dalis vis dar gyvena ties skurdo riba. Dirbančių asmenų skurdas siejamas su mažu darbo užmokesčiu, nevienoda su užmokesčiu ir pensija susijusia moterų ir vyrų padėtimi, žema kvalifikacija, sumažintomis profesinio mokymosi bei profesinės veiklos ir šeimos gyvenimo suderinimo galimybėmis, neužtikrintomis darbo vietos ir užimtumo sąlygomis, kita vertus, su sudėtingomis namų ūkio sąlygomis. Todėl, kad žmonės išsivaduotų iš skurdo, būtinos sąlygos yra kokybiškas užimtumas bei socialinė ir ekonominė parama.

Pagrindimas

Įtraukti elementai taip pat yra svarbūs kovojant su skurdu.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Taip pat didelė kliūtis integracijai į visuomenę yra pagrindinių gebėjimų ir kvalifikacijų trūkumas. Didėja pavojus, kad visuomenėje atsivers naujos prarajos tarp tų, kurie gali dalyvauti mokymesi visą gyvenimą – šis gerina jų pozicijas darbo rinkoje, ugdo gebėjimą prisitaikyti, skatina asmens raidą ir aktyvų pilietiškumą – ir tų, kurie tokios galimybės neturi. Neturintiems reikiamų įgūdžių sunkiau patekti į darbo rinką ir susirasti kokybišką darbą, jiems labiau gresia ilgalaikis nedarbas, o dirbantys žemos kvalifikacijos asmenys dažniau už kitus gauna mažą darbo užmokestį.

(13) Taip pat didelė kliūtis integracijai į visuomenę yra pagrindinių gebėjimų ir kintantiems darbo rinkos poreikiams pritaikytų kvalifikacijų trūkumas. Didėja pavojus, kad visuomenėje atsivers naujos prarajos tarp tų, kurie gali dalyvauti mokymesi visą gyvenimą – šis gerina jų pozicijas darbo rinkoje, ugdo gebėjimą prisitaikyti, skatina asmens raidą ir aktyvų pilietiškumą – ir tų, kurie tokios galimybės neturi ir patiria įvairią diskriminaciją. Todėl labai svarbu, kad turintiems žemą kvalifikaciją dirbantiesiems ir bedarbiams būtų sudarytos galimybės gerinti savo įgūdžius.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su lankstumo ir užimtumo garantijomis bei kova su visų rūšių diskriminacija, kaip sudėtine 2010-ųjų Europos metų dalimi.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Ar Bendrijos kova su skurdu ir socialine atskirtimi bus sėkminga, priklauso nuo to, kiek šiuos veiksmus parems plačioji visuomenė. Europos metai turėtų padėti didinti visuomenės informuotumą ir įgyti reikiamą pagreitį, patraukti politikų dėmesį ir sutelkti visus suinteresuotus asmenis, kad būtų galima aktyviau taikyti Socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties atvirą koordinavimo metodą.

(15) Ar Bendrijos kova su skurdu ir socialine atskirtimi bus sėkminga, priklauso nuo to, kiek šiuos veiksmus parems plačioji visuomenė ir politikai. Europos metai turėtų padėti didinti visuomenės informuotumą, įgyti reikiamą pagreitį ir keistis pažangiąja patirtimi valstybių narių, vietos ir regioninių institucijų bei su skurdu kovojančių tarptautinių organizacijų lygmenimis. Jie taip pat turėtų padėti patraukti politikų dėmesį ilgalaikiu laikotarpiu ir sutelkti visus suinteresuotus asmenis, kad būtų galima aktyviau taikyti ir sustiprinti Socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties atvirą koordinavimo metodą bei skatinti tolesnius veiksmus ir iniciatyvas Europos ir nacionaliniu lygmenimis šioje srityje, kartu į veiklą įtraukiant skurdo paliestus asmenis ir jų atstovus. Dėl to ypatingą dėmesį reikėtų skirti Bendrijos teisės aktams įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu, ypač dėl lygių galimybių, nediskriminavimo ir lyčių lygybės.

Pagrindimas

Veiksmai, kuriais siekiama spręsti skurdo ir socialinės atskirties problemą, turi būti ilgalaikiai ir visi per metus atlikti veiksmai turėtų daryti nuolatinį poveikį.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl sprendimo

15a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15a) Europos metų veikla turėtų padėti geriau ES lygmeniu suderinti Atviro koordinavimo metodo dėl socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties pagrindu veikiančias programas ir iniciatyvas, skirtas kovai su skurdu ir socialine atskirtimi.

Pagrindimas

Europos metų veiklą taip pat reikėtų panaudoti tam, kad būtų pagerintas veikiančių ES programų suderinimas ir tokių programų veiksmingumas.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl sprendimo

15b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15b) Europos metai taip pat turėtų paskatinti procesą, kurio metu nacionaliniu lygmeniu būtų atkreiptas didesnis dėmesys į tinkamų gyvenimo sąlygų visiems sudarymą kaip prevencinę priemonę nuo skurdo, taip pat turėtų paskatinti keitimąsi šios srities pažangiosios patirties pavyzdžiais tarp valstybių narių.

Pagrindimas

Tinkamų gyvenimo sąlygų sudarymas yra esminė būtina skurdo prevencijos ir kovos su skurdu ir socialine atskirtimi sąlyga, todėl šis klausimas turi būti pabrėžtas darbotvarkėje.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Tačiau Komisija turėtų stebėti, kaip nustatomi nacionalinio lygmens politikos prioritetai, siekdama užtikrinti jų derėjimą su Europos metų strateginiais tikslais ir, galiausiai, su nustatytais atviro koordinavimo metodo bendraisiais tikslais.

(17) Tačiau Komisija turėtų stebėti, kaip nustatomi ir vėliau įgyvendinami nacionalinio lygmens politikos prioritetai, siekdama užtikrinti jų derėjimą su Europos metų strateginiais tikslais ir, galiausiai, su nustatytais atviro koordinavimo metodo bendraisiais tikslais.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu norima pabrėžti, kad politinėje darbotvarkėje pabrėžiant skurdo klausimą, tiek pat svarbu pabrėžti ir būtinybę įgyvendinti politikos kryptis.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl sprendimo

17a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17a) Būtina Europos metų veiksmingumo užtikrinimo sąlyga – geras visų partnerių, veikiančių Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, darbo koordinavimas.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad Europos metais ir jiems praėjus visais lygmenimis būti įtrauktos visos institucijos ir visi veikėjai, kurie gali prisidėti prie kovos su skurdu.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl sprendimo

19a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19a) Europos kovos su skurdu ir socialinės įtraukties metais turėtų būti atsižvelgiama į Europos lygių galimybių visiems 2007 metais ir Europos kultūrų dialogo 2008 metais įgytą pažangiąją patirtį.

Pagrindimas

Logiška, kad 2010-ųjų Europos metų veikloje būtų atsižvelgiama į pažangiąją ankstesnių Europos metų patirtį.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tikslai

Tikslai ir pagrindiniai principai

Pagrindimas

2 straipsnyje nagrinėjami ne tik tikslai, bet ir vertybės, į kurias turi būti atsižvelgiama.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos metų tikslai yra šie:

Europos metų tikslai ir pagrindiniai principai yra šie:

Pagrindimas

Nagrinėjami ne tik tikslai, bet ir vertybės, į kurias turi būti atsižvelgiama.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Pripažinimas – pripažinti skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų teisę išsaugoti žmogiškąjį orumą ir būti visaverčiais visuomenės nariais. Europos metai turi padėti pripažinti skurdą patiriančių asmenų padėtį, skatinti sudaryti tikras galimybes jiems naudotis socialinėmis, ekonominėmis ir kultūrinėmis teisėmis, ištekliais ir paslaugomis ir kovoti su stereotipais ir stigmatizacija;

(a) Teisių pripažinimas – pripažinti skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų teisę, kaip pagrindinių teisių dalį, išsaugoti žmogiškąjį orumą ir būti visaverčiais visuomenės nariais. Europos metai padės visuomenei daugiau sužinoti apie skurdą patiriančių asmenų padėtį, ypatingą dėmesį kreipiant į pažeidžiamas grupes, skatinti sudaryti tikras galimybes jiems naudotis socialinėmis, ekonominėmis ir kultūrinėmis teisėmis, pakankamais ištekliais ir kokybiškomis paslaugomis ir kovoti su stereotipais ir stigmatizacija;

Pagrindimas

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti pažeidžiamų grupių padėčiai.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Įsitraukimas – aktyviau įtraukti visuomenę į socialinės integracijos politiką ir veiklą, pabrėžiant kiekvieno asmens atsakomybę už tai, kad neliktų skurdo ir atskirties. Europos metai turi skatinti informuotumą, dalyvavimą bei įsipareigojimą ir suteikti naujų galimybių paprastiems piliečiams prisidėti prie šios veiklos.

(b) Bendra atsakomybė ir partnerystė – aktyviau įtraukti visuomenę į socialinės integracijos politiką ir veiklą, pabrėžiant kolektyvinę ir asmeninę atsakomybę už kovą su skurdu ir socialine atskirtimi ir savanoriškos veiklos skatinimo ir rėmimo svarbą. Europos metai turi skatinti visų viešųjų ir privačių asmenų dalyvavimą, inter alia, naudojant aktyvią partnerystę.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad visi, įskaitant ir pačius skurdą patiriančius asmenis, dalyvautų kovoje su skurdu, o viešasis ir privatus sektorius šioje srityje taptų partneriais.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(ba) Dalyvavimas – vykdant Europos metų veiklą bus skatinamas informuotumas ir dalyvavimas bei suteikiamos galimybės visiems piliečiams, ypač turintiems tiesioginės ar netiesioginės skurdo patirties, prisidėti prie šios veiklos.

Pagrindimas

Labai svarbu pabrėžti, kad skurdą patyrusių asmenų dalyvavimas turėtų būti tikslu per se, o ne tik horizontaliuoju principu.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) Sanglauda – skatinti kurti darnesnę visuomenę, didinant visuomenės informuotumą apie tai, kad jeigu neliktų skurdo ir nebebūtų žmonių, pasmerktų gyventi visuomenės paribyje, šis pasikeitimas būtų naudingas visiems. Europos metai turi ugdyti visuomenę, kuri išsaugo ir stiprina gyvenimo kokybę, socialinę gerovę ir lygias galimybes, nepriklausomai nuo asmens padėties, užtikrinant tvarią plėtrą ir solidarumą tarp kartų bei tarp vienos kartos atstovų ir politikos suderinamumą su ES veiksmais pasauliniu mastu.

c) Sanglauda – skatinti kurti darnesnę visuomenę, didinant visuomenės informuotumą apie tai, kad jeigu neliktų skurdo ir nebebūtų žmonių, gyvenančių visuomenės paribyje, šis pasikeitimas būtų naudingas visiems. Europos metai ugdys visuomenę, kuri išsaugo ir stiprina gyvenimo kokybę, kvalifikacijos ir įsidarbinimo kokybę, vaikų gerovę, socialinę gerovę ir lygias galimybes, nepriklausomai nuo asmens padėties, užtikrinant tvarią plėtrą ir solidarumą tarp kartų bei tarp vienos kartos atstovų ir politikos suderinamumą su ES veiksmais pasauliniu mastu.

Pagrindimas

Užimtumo kokybė taip pat yra labai svarbus kovos su dirbančiųjų skurdu veiksnys, o lyčių aspektą, be abejo, reikia pabrėžti, nes moterys skurdo atžvilgiu yra labiau pažeidžiamos nei vyrai.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) Įsipareigojimas – pakartoti tvirtą ES politinį įsipareigojimą kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi ir remti šį įsipareigojimą visuose valdžios lygmenyse. Remiantis socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties atviro koordinavimo metodo pasiekimais ir galimais trūkumais, Europos metai stiprins politinį įsipareigojimą užkirsti kelią skurdui bei socialinei atskirčiai ir kovoti su jais, taip pat suteiks paskatų toliau plėtoti Europos Sąjungos veiksmus šioje srityje.

(d) Įsipareigojimas ir konkretūs veiksmai – pakartoti tvirtą ES ir valstybių narių politinį įsipareigojimą panaikinti skurdą ir socialinę atskirtį ir remti šį įsipareigojimą bei konkrečius veiksmus visais valdžios lygmenimis. Remiantis socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties atviro koordinavimo metodo pasiekimais ir galimybėmis, Europos metai stiprins politinį įsipareigojimą užkirsti kelią skurdui bei socialinei atskirčiai ir kovoti su jais atkreipiant politikų dėmesį ir sutelkiant visas suinteresuotas šalis, taip pat suteiks paskatų valstybių narių ir Europos Sąjungos tolesniems veiksmams šioje srityje.

Pagrindimas

ES ir valstybės narės įsipareigoja kvoti su skurdu ir socialine atskirtimi ir nustato ambicingus tikslus, kurie gali būti paversti naujomis nacionalinio ir Europos lygmenų iniciatyvomis.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgyvendindamos šiuos tikslus Bendrija ir valstybės narės turėtų atsižvelgti į priedo IV dalyje išvardytus prioritetus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad šio straipsnio tikslai ir vertybės turi tapti Europos metų renginių, projektų, susitikimų ir t. t. dalimi.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 2 straipsnyje išdėstytų tikslų visų pirma siekiama vykdant šiuos veiksmus:

1. 2 straipsnyje išdėstytų tikslų visų pirma siekiama vykdant šiuos veiksmus:

a) rengiant susitikimus ir renginius;

(a) rengiant susitikimus ir renginius Bendrijos ir nacionaliniu lygmenimis;

b) vykdant informacines, skatinimo ir švietimo kampanijas;

(b) vykdant informacines, skatinimo ir švietimo kampanijas Bendrijos ir nacionaliniu lygmenimis;

c) atliekant Bendrijos ir nacionalinio lygmenų apklausas bei tyrimus.

(c) atliekant duomenimis, kurie renkami atskiriant informaciją pagal lyčių kriterijų, pagrįstas Bendrijos ir nacionalinio lygmenų apklausas bei tyrimus ir kuriant įvairius palyginamus rodiklius.

Pagrindimas

Pabrėžiama, kad reikia imtis veiksmų ES ir nacionaliniu lygmenimis ir surinkti įvairius palyginamus duomenis apie įvairius skurdo aspektus.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai išsamiau aprašyti šio sprendimo priede (toliau – priedas).

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai išsamiau aprašyti priede.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos metų veikloje bus atsižvelgiama į moterų ir vyrų patiriamo skurdo bei socialinės atskirties skirtumus.

Europos metų veikloje bus atsižvelgiama į skirtingus moterų ir vyrų patiriamo skurdo bei socialinės atskirties pavojus ir formas, ypač kalbant apie vienišus tėvus ir motinas, nes tokioms šeimoms skurdo poveikis didesnis. Taip pat ypatingą dėmesį reikėtų skirti diskriminacijai darbe. Įgyvendinant ir vertinant metų veiklą bus atsižvelgiama į lyčių aspektus.

Pagrindimas

Skirtingai vyrų ir moterų padėčiai turi būti skiriamas ypatingas dėmesys vykdant bet kokią Europos metų veiklą.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija reguliariai pasikeičia nuomonėmis su suinteresuotosiomis šalimis, ypač Europos lygmeniu, dėl Europos metų planavimo, įgyvendinimo, tolesnių veiksmų ir vertinimo.

4. Komisija reguliariai pasikeičia nuomonėmis su suinteresuotosiomis šalimis, dirbančiomis su skurdo sąlygomis gyvenančiais asmenimis, ypač Europos lygmeniu, dėl Europos metų planavimo, įgyvendinimo, tolesnių veiksmų ir vertinimo. Komisija viešai paskelbia visą svarbią informaciją.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad Europos metais ir jiems pasibaigus į veiklą būtų įtraukti skurdą patyrusių asmenų atstovai.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę įgyvendinančiąją įstaigą, kuri organizuoja šios valstybės narės dalyvavimą Europos metų veikloje ir užtikrina koordinavimą nacionaliniu lygmeniu. Nacionalinė įgyvendinančioji įstaiga yra atsakinga už nacionalinės programos rengimą, Europos metų prioritetų nustatymą ir atskirų veiksmų, kurie siūlomi Bendrijai finansuoti, atranką. Europos metų nacionalinė strategija ir prioritetai nustatomi remiantis 2 straipsnyje nurodytais tikslais.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę įgyvendinančiąją įstaigą, kuri organizuoja šios valstybės narės dalyvavimą Europos metų veikloje ir užtikrina koordinavimą nacionaliniu lygmeniu. Nacionalinė įgyvendinančioji įstaiga yra atsakinga už nacionalinės programos rengimą, Europos metų prioritetų nustatymą ir atskirų veiksmų, kurie siūlomi Bendrijai finansuoti, atranką. Europos metų nacionalinė strategija ir prioritetai nustatomi remiantis 2 straipsnyje nurodytais tikslais ir 4 straipsnyje nustatytu lyčių aspekto integravimo principu.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Siekdama deramai vykdyti savo užduotis, nacionalinė įgyvendinančioji įstaiga reguliariai konsultuojasi ir glaudžiai bendradarbiauja su nacionaline patariamąja grupe, sudaryta iš įvairių susijusių suinteresuotųjų šalių, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas ir organizacijas, ginančias skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų interesus arba atstovaujančias jų interesams, valstybių parlamentų atstovus, socialinius partnerius, regioninės ir vietos valdžios institucijas.

3. Siekdama deramai vykdyti savo užduotis, nacionalinė įgyvendinančioji įstaiga, visų pirma rengdama nacionalinę programą ir bet kuriuo kitu tinkamu Europos metų įgyvendinimo laikotarpiu, reguliariai konsultuojasi ir glaudžiai bendradarbiauja su atitinkamą patariamąją instituciją sudarančiomis įvairiomis susijusiomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas ir organizacijas, ginančias skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų interesus arba atstovaujančias jų interesams, valstybių parlamentų atstovus, socialinius partnerius, regioninės ir vietos valdžios institucijas.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijai padeda komitetas, kurį sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas. Kiekvienos valstybės atstovas paskiriamas iš 6 straipsnyje minimos nacionalinės įgyvendinančiosios įstaigos.

1. Komisijai padeda komitetas, toliau vadinamas Komitetu.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Vietos, regioninio arba nacionalinio lygmens veiksmai gali būti bendrai finansuojami iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, padengiant ne daugiau kaip 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų veiksmams, įgyvendinamiems priedo II dalyje nustatyta tvarka.

(2) Vietos, regioninio arba nacionalinio lygmens veiksmai gali būti bendrai finansuojami iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, padengiant ne daugiau kaip 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų veiksmams, įgyvendinamiems priedo II dalyje nustatyta tvarka. Nacionalinės įgyvendinančios institucijos sudaro išankstinio ir bendro finansavimo galimybes, kad būtų palengvintas visų pirma mažų ir vidutinių nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas.

Pagrindimas

Europos socialinio fondo veikloje ir ankstesniais Europos metais paaiškėjo, kad išankstinio ir bendro finansavimo priemonės yra labai svarbios lengvinant mažų ir vidutinių nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sprendimai dėl veiksmų finansavimo pagal 8 straipsnio 1 ir 2 dalis Komisijos priimami 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

1. Sprendimai dėl veiksmų finansavimo pagal 8 straipsnio 1 dalį Komisijos priimami 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prašymus suteikti finansinę pagalbą veiksmams pagal 8 straipsnio 3 dalį Komisijai teikia nacionalinės įgyvendinančiosios įstaigos priedo II dalyje nustatyta tvarka.

2. Prašymus suteikti finansinę pagalbą veiksmams pagal 8 straipsnio 2 dalį Komisijai teikia nacionalinės įgyvendinančiosios įstaigos priedo II dalyje nustatyta tvarka atsižvelgdamos į 4 straipsnyje nustatytą lyčių aspekto integravimo principą.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija kartu su dalyvaujančiomis šalimis užtikrina šiame sprendime numatytų priemonių derėjimą su kitais Bendrijos, nacionalinio ir regioninio lygmens veiksmais bei iniciatyvomis.

1. Komisija kartu su dalyvaujančiomis šalimis užtikrina šiame sprendime numatytų priemonių derėjimą su kitais Bendrijos, nacionalinio ir regioninio lygmens veiksmais bei iniciatyvomis, pvz., su tomis, kurios susijusios su ankstesniais Europos metais.

Pagrindimas

Siekiant apsisaugoti nuo projektų dubliavimosi ir pasimokyti iš ankstesnių projektų, Europos metų veikloje būtina atsižvelgti į ankstesnių Europos metus projektus.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jos užtikrina visapusišką Europos metų papildomumą kitoms Bendrijos, nacionalinėms bei regioninėms iniciatyvoms ir esamiems ištekliams tais atvejais, kai šie gali padėti siekti Europos metų tikslų.

(2) Jos užtikrina visapusišką Europos metų papildomumą Bendrijos, nacionalinėms bei regioninėms iniciatyvoms ir esamiems ištekliams tais atvejais, kai šie gali padėti siekti Europos metų tikslų.

Pagrindimas

Siūlomas tekstas apima daugiau dalykų, siekiama išvengti to, kad gali būti neatsižvelgta į tam tikras Bendrijos, nacionalines ar regionines iniciatyvas ar išteklius.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiame sprendime numatytų veiksmų įgyvendinimo 2009 m. sausio 1 d. – 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu finansinis paketas yra 17 000 000 EUR, iš kurių6 500 000 EUR skiriama laikotarpiui iki 2009 m. gruodžio 31 d.

1. Šiame sprendime numatytų veiksmų įgyvendinimo 2009 m. sausio 1 d. – 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu finansinis paketas yra 17 000 000 EUR, iš kurių6 500 000 EUR skiriama laikotarpiui iki 2009 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama įgyvendinti Europos metus, Komisija gali bendradarbiauti su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma Europos Taryba, Tarptautine darbo organizacija ir Jungtinėmis Tautomis.

Siekdama įgyvendinti Europos metus, Komisija gali bendradarbiauti su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma Europos Taryba, Tarptautine darbo organizacija ir Jungtinėmis Tautomis bei kitomis ES institucijomis ir agentūromis.

Pagrindimas

ES agentūros gali prisidėti prie Europos metų sėkmės, priklausomai nuo savo veiklos srities, todėl būtina jas įtraukti.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šioje ataskaitoje taip pat pateikiami duomenys apie lyčių lygybės principo laikymąsi ir jo įgyvendinimą Europos metais, ir taip pat Europos metų įtakos pažeidžiamoms visuomenės grupėms įvertinimas.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo I dalies 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Susitikimų ir renginių, kurių tikslai yra didinti informuotumą Europos metų klausimais ir apie skurdą ir socialinę atskirtį, taip pat suteikti pagrindą idėjų mainams, organizavimas Bendrijos lygmeniu. Šiuose susitikimuose ir renginiuose susitiks susijusios suinteresuotosios šalys; jie bus planuojami kartu su skurdą patiriančiais asmenimis ir jiems atstovaujančiomis pilietinės visuomenės organizacijomis, siekiant suteikti tinkamą galimybę spręsti politikos trūkumus ir kasdienines problemas.

Susitikimų ir renginių, kurių tikslai yra didinti informuotumą Europos metų klausimais ir apie skurdą ir socialinę atskirtį, taip pat suteikti pagrindą idėjų mainams, organizavimas Bendrijos lygmeniu. Šiuose susitikimuose ir renginiuose susitiks susijusios suinteresuotosios šalys; jie bus planuojami kartu su skurdą patiriančiais asmenimis ir jiems atstovaujančiomis pilietinės visuomenės organizacijomis siekiant padėti kurti socialinių galių suteikimo priemones ir veiksmus visiems bei spręsti politikos trūkumus ir didinti įvairių institucijų informuotumą apie daugialypius skurdo (ypač moterų ir vaikų) aspektus, pvz., galimybę turėti darbą, būstą, teisę į socialinę apsaugą, šeimos paramą, sveikatos ir socialines paslaugas.

Pagrindimas

Metų tikslas – sukurti sąlygas, kurios ribotų socialinės nelygybės plitimą ir leistų spręsti įvairius skurdo aspektus bei politikos trūkumus.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo I dalies 2 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

• įvairių solidarumo iniciatyvų, siekiant mažinti skurdą ir skatinti socialinę integraciją, organizavimas suteikiant paprastiems piliečiams galimybę bet kokiu būdu, tiesiogiai ar per savo organizacijas, prisidėti net ir kukliu įnašu. Žiniasklaidos kampanijomis gali būti remiami su Europos metais susiję lėšų rinkimo veiksmai;

• įvairių solidarumo iniciatyvų, siekiant mažinti skurdą ir skatinti socialinę integraciją, organizavimas suteikiant visiems piliečiams galimybę bet kokiu būdu, tiesiogiai ar per savo organizacijas, prisidėti net ir kukliu įnašu. Žiniasklaidos kampanijomis nacionaliniu ir Europos lygmenimis gali būti remiami su Europos metais susiję lėšų rinkimo veiksmai;

Pagrindimas

Siekiama aiškumo.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo I dalies 2 punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

• informacinę kampaniją Bendrijos lygmeniu, integruojamą į nacionalinį lygmenį, paremtą tiek tradiciniais, tiek naujais ryšių kanalais ir naujomis technologijomis;

• informacinę kampaniją Bendrijos lygmeniu, integruojamą į nacionalinį ir vietos lygmenis, paremtą tiek tradiciniais, tiek naujais ryšių kanalais ir naujomis technologijomis

Pagrindimas

Vietos lygmuo yra labai svarbus, nes vietinei ir regioninei valdžiai tenka svarbus vaidmuo pripažįstant ir skatinant skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų prieigą prie socialinių, ekonominių ir kultūrinių paslaugų. Minėtai valdžiai tenka pagrindinė atsakomybė dėl politikos krypčių, skirtų užtikrinti atskirtų asmenų integraciją, vykdymo.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo I dalies 2 punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

• tinkamas rezultatų viešinimo ir Bendrijos programų, veiksmų bei iniciatyvų, prisidedančių prie Europos metų tikslų, įvaizdžio gerinimo priemones ir iniciatyvas;

• tinkamas informacijos teikimo, rezultatų viešinimo ir Bendrijos programų, veiksmų bei iniciatyvų, prisidedančių prie Europos metų tikslų, įvaizdžio gerinimo ir matomumo didinimo priemones ir iniciatyvas;

Pagrindimas

Reikėtų labiau reklamuoti su Europos metais susijusias Bendrijos programas ir iniciatyvas.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo I dalies 2 punkto 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

• tinkamas švietimo įstaigų iniciatyvas, kuriomis siekiama skleisti informaciją apie Europos metus;

• tinkamas švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir labdaros asociacijų iniciatyvas nacionaliniu ir ES lygmenimis, kuriomis siekiama skleisti informaciją apie Europos metus ir kovos su skurdu ir socialine atskirtimi priemones;

Pagrindimas

Siekiant užsitikrinti paramą, būtina įtraukti NVO ir labdaros asociacijas.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo I dalies 3 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

• apklausos ir tyrimai Bendrijos mastu, siekiant įvertinti pasirengimą Europos metams, jų veiksmingumą, poveikį ir ilgalaikę stebėseną bei teikti ataskaitas šiose srityse. Skatinant pasiekti naują sutarimą dėl politinių sprendimų, į vieną iš šių apklausų bus įtraukti klausimai, kuriais teiraujamasi visuomenės nuomonės apie skurdo ir socialinės atskirties prevencijos bei kovos su jais politiką, įskaitant socialinės apsaugos sistemas, taip pat apie galimą ES vaidmenį kovoje su skurdu ir atskirtimi. Šie veiksmai bus vykdomi 2009 metais, kad rezultatus būtų galima pristatyti Europos metų pradžios konferencijoje;

pagal lyties kriterijų grupuojamais duomenimis paremtos apklausos ir tyrimai Bendrijos mastu, siekiant įvertinti pasirengimą Europos metams, jų veiksmingumą ir trumpalaikį bei ilgalaikį poveikį bei teikti ataskaitas šiose srityse. Siekiant palengvinti naujoviškų politinių sprendimų suradimą, vienos iš šių apklausų metu bus teiraujamasi visuomenės nuomonės apie skurdo ir socialinės atskirties prevencijos bei kovos su jais politiką, įskaitant, kur tinka, socialinės apsaugos sistemas, taip pat apie galimą ES vaidmenį kovoje su skurdu ir atskirtimi pačioje ES ir už jos ribų. Ši apklausa bus vykdoma 2009 metais, kad jos rezultatus būtų galima pristatyti Europos metų pradžios konferencijoje;

Pagrindimas

JT Tūkstantmečio vystymosi tiksluose remiama kova su skurdu ir todėl remiami ir 2010-ieji Europos metai. Be to, globalizacijos akivaizdoje, skurdo panaikinimas ES viduje yra glaudžiai susijęs su kova su skurdu trečiosiose valstybėse.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo I dalies 3 punkto 1a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

• skatinimas parengti tyrimą dėl pagrindinių teisių pažeidimų, atsirandančių dėl didelio skurdo;

Pagrindimas

Milijonai Europos piliečių tinkamai nesinaudoja pagrindinėmis teisėmis dėl to, kad yra pasmerkti gyventi dideliame skurde ir patirti socialinę atskirtį. Taigi turėtų būti raginama parengti susidariusios padėties tyrimą.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo II dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Veiksmai vietos, regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu gali atitikti finansavimo iš Bendrijos biudžeto reikalavimus, finansuojant ne daugiau kaip 50 % visų tinkamų finansuoti dalyvaujančios šalies išlaidų. Bendras nacionalinis finansavimas iš viešųjų ar privačių šaltinių turėtų prilygti bent 50 % ES finansavimo. Atrinkdamos veiksmus, nacionalinės įgyvendinančiosios įstaigos galės savo nuožiūra spręsti, ar prašyti bendro finansavimo iš organizacijos, atsakingos už atskirų veiksmų įgyvendinimą, ir, jei taip, kokio lygio finansavimo prašyti.

1. Bendras nacionalinis finansavimas iš viešųjų ar privačių šaltinių turėtų prilygti bent 50 % ES finansavimo. Atrinkdamos veiksmus, nacionalinės įgyvendinančiosios įstaigos galės savo nuožiūra spręsti, ar prašyti bendro finansavimo iš organizacijos, atsakingos už atskirų veiksmų įgyvendinimą, ir, jei taip, kokio lygio finansavimo prašyti, įvertindamos galimybę pačioms finansuoti veiksmus net iki 100 proc. visų projekto išlaidų.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo II dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pagal šį Strateginį pagrindų dokumentą kiekviena nacionalinė įgyvendinančioji įstaiga parengs nacionalinę Europos metų įgyvendinimo programą, ją glaudžiai koordinuodama ir derindama su Socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties nacionalinėmis strategijomis.

3. Pagal šį Strateginį pagrindų dokumentą kiekviena nacionalinė įgyvendinančioji įstaiga, pasikonsultavusi su pilietine visuomene, parengs nacionalinę Europos metų įgyvendinimo programą, ją glaudžiai koordinuodama ir derindama su Socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties nacionalinėmis strategijomis.

Pagrindimas

Vienas iš svarbių Europos metų aspektų yra su skurdu susidūrusių asmenų įtraukimas, kurie, dalydamiesi savo patirtimi, gali padėti pagerinti nacionalinės programos kokybę.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo II dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kiekviena nacionalinė įgyvendinančioji įstaiga pateiks vieną paraišką Bendrijos finansavimui gauti. Šioje paraiškoje paramai gauti bus aprašyta nacionalinė Europos metų programa ir prioritetai, šioje dalyvaujančioje šalyje siūlomi finansuoti veiksmai ir organizacijos, atsakingos už kiekvieno konkretaus veiksmo įgyvendinimą. Kartu su paramos paraiška reikės pateikti išsamų biudžetą, kuriame turės būti parodytos bendros išlaidos siūlomiems veiksmams ir bendro finansavimo sumos bei šaltiniai. Tinkamos finansuoti išlaidos gali apimti nacionalinės įgyvendinančiosios įstaigos personalo ir administracines išlaidas.

4. Kiekviena nacionalinė įgyvendinančioji įstaiga pateiks vieną paraišką Bendrijos finansavimui gauti. Šioje paraiškoje paramai gauti bus aprašyta nacionalinė Europos metų programa ir prioritetai bei siūlomi finansuoti veiksmai. Kartu su paramos paraiška reikės pateikti išsamų biudžetą, kuriame turės būti parodytos bendros išlaidos siūlomiems veiksmams ir bendro finansavimo sumos bei šaltiniai. Tinkamos finansuoti išlaidos gali apimti nacionalinės įgyvendinančiosios įstaigos personalo ir administracines išlaidas.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo II dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Komisija įvertins ir prireikus paprašys pakeisti nacionalinių įgyvendinančiųjų įstaigų pateiktas paraiškas Bendrijos finansavimui gauti.

6. Komisija pagal 2 straipsnyje nustatytus tikslus įvertins ir prireikus paprašys pakeisti nacionalinių įgyvendinančiųjų įstaigų pateiktas paraiškas Bendrijos finansavimui gauti.

Pagrindimas

Komisija turėtų užtikrinti, kad paraiškos dėl Bendrijos finansavimo atitiktų metų tikslus, nustatytus pasiūlymo 2straipsnyje.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo IV dalies 2 punkto -1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

daugialypių integruotų strategijų skatinimas, siekiant apsisaugoti nuo skurdo ir jį panaikinti, ypač didelį skurdą, bei į socialinę, ekonomikos ir kultūros politiką integruoti metodai;

Pagrindimas

Vykdant metų veiksmus reikėtų daugialypius skurdo aspektus integruoti į ekonomikos, kultūros ir socialinės politikos kryptis.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo IV dalies 2 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vaikų skurdas ir iš kartos į kartą pereinantis skurdas;

kova su vaikų skurdu ir iš kartos į kartą perduodamu skurdu bei kova su skurdu šeimose, ypatingą dėmesį skiriant didelėms šeimoms, vienišiems tėvams ar vienišoms motinoms ir išlaikytiniu besirūpinančioms šeimoms;

Pagrindimas

Specialų dėmesį reikia skirti pažeidžiamų šeimų padėčiai.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo IV dalies 2 punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

įtraukioji darbo rinka;

įtraukiosios darbo rinkos skatinimas, atkreipiant dėmesį į dirbančiųjų skurdą ir būtinybę padaryti taip, kad dirbti apsimokėtų;

Pagrindimas

Daugeliui dirbančių asmenų vis tiek gresia skurdas, be kita ko, dėl nekvalifikuotų darbų ir mažų atlyginimų. Šiai problemai Europos metais reikia skirti specialų dėmesį.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo IV dalies 2 punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

• švietimo ir mokymo sistemos trūkumai, įskaitant skaitmeninio raštingumo ugdymą;

• švietimo ir mokymo sistemos trūkumų, įskaitant skaitmeninio raštingumo ugdymą, panaikinimas ir visiems vienodų galimybių naudotis IRT skatinimas, ypač atkreipiant dėmesį į specialius neįgalių asmenų poreikius;

Pagrindimas

Labai svarbu yra galimybių mokytis visą gyvenimą sudarymas, nes žmonėms norint dirbti tinkamu lygiu, reikia pritaikyti savo įgūdžius prie darbo rinkos pokyčių.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo IV dalies 2 skyriaus 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

• skurdo reiškinio lyčių aspektas;

• skurdo reiškinio lyčių ir amžiaus aspektų sprendimas;

Pagrindimas

Skurdo poveikis vyrams ir moterims ar pagyvenusiems žmonėms nėra vienodas. Politikos kryptyse ir iniciatyvos, kurios bus vykdomos Europos metais ir jiems pasibaigus, reikėtų atsižvelgti į tokius skirtumus.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo IV dalies 2 punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

galimybė naudotis pagrindinėmis paslaugomis, įskaitant tinkamą būstą;

vienodų galimybių naudotis tinkamais ištekliais ir paslaugomis, įskaitant tinkamą būstą, sveikatos ir socialinę apsaugą, užtikrinimas;

Pagrindimas

Labai svarbu asmenims, gyvenantiems skurdo sąlygomis, užtikrinti galimybes naudotis tinkamais ištekliais bei sveikatos ir socialine apsauga, todėl šie klausimai turi būti tinkamai sprendžiami Europos metais.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo IV dalies 2 punkto 5a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

geresnių kultūrinių ir laisvalaikio galimybių sudarymas;

Pagrindimas

Skurdo kamuojami žmonės dažnai negali naudotis kultūriniu gyvenimu ar turi ribotas laisvalaikio leidimo formas.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo IV dalies 2 punkto 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

• diskriminacijos panaikinimas, imigrantų integracijos ir etninių mažumų socialinės įtraukties bei integracijos į darbo rinką skatinimas;

• diskriminacijos panaikinimas, imigrantų ir etninių mažumų socialinės įtraukties skatinimas;

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti, kad imigrantų ir etninių mažumų integracija į visuomenę yra nepaprastai svarbi.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo IV dalies 2 punkto 6a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

• integruotų aktyvaus įsitraukimo metodų skatinimas ir asmenų skatinimas patiems tvarkyti savo gyvenimą;

Pagrindimas

Metų veikla turėtų padėti skatinti aktyvią integraciją ir asmenis pačius tvarkytis savo gyvenimą, ypač skatinant tinkamą finansų tvarkymą.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo IV dalies 2 punkto 6b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

• lygių galimybių visiems skatinimas;

Pagrindimas

Kadangi Europos metų tikslas yra lygios galimybės, logiška šį aspektą įtraukti ir tarp Europos metų temų.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo IV dalies 2 skyriaus 7 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

• neįgaliųjų asmenų ir kitų pažeidžiamų visuomenės grupių poreikių tenkinimas.

• neįgaliųjų asmenų ir išlaikomų asmenų bei jų šeimų ir kitų pažeidžiamų visuomenės grupių ar su sunkiomis gyvenimo sąlygomis susidūrusių, ypač benamių, žmonių poreikių tenkinimas.

Pagrindimas

Išlaikomi asmenys ir jais besirūpinančios šeimos bei su sudėtingomis asmeninėmis padėtimis susidūrę asmenys patiria didesnę skurdo riziką.


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Vadovų Taryba, 2000 m. kovo mėn. paskelbusi Lisabonos strategiją, paragino valstybes nares ir Komisiją imtis veiksmų, kurie „padarytų lemiamą įtaką, kad neliktų skurdo“ iki 2010 m. Vėlesniuose susitikimuose Europos Vadovų Taryba patvirtino šį tikslą.

2006 m. 16 proc. (78 mln.) 25 ES valstybių narių gyventojų gyveno žemiau skurdo ribos. 2000 m. apie 40 mln. (iš viso 9 proc.) 25 ES valstybių narių žmonių gyveno visiško skurdo sąlygomis. 2005 m. 19 proc. (19 mln.) 25 ES valstybių narių vaikams grėsė pavojus gyventi skurdo sąlygomis. Nors daugumoje valstybių narių mažėja skirtumai tarp vyrų ir moterų, gyvenančių skurdo ir visiško skurdo sąlygomis, skaičiaus, tačiau 2006 m. toks skirtumas sudarė apie 2 procentinius punktus.

Pagrindinė informacija

2000 m. kovo mėn. Lisabonos Europos Vadovų Taryba paskatino taikyti Atviro koordinavimo metodą (AKM), kuriuo sukuriami politinio bendradarbiavimo be teisinių apribojimų pagrindai. Šiuo metodu remiamas Sąjungos strateginių tikslų – tvaraus ekonominio augimo, daugiau ir geresnių darbų vietų ir didesnės socialinės integracijos iki 2010 m. – siekimas. Valstybės narės sutarė nustatyti ir skatinti savo pačias veiksmingiausias politikos kryptis socialinės apsaugos ir socialinės integracijos srityse, siekdamos vienos iš kitų mokytis patirties. Tai yra lankstus ir decentralizuotas metodas, kuris toliau detalizuojamas.

Šio lankstaus ir decentralizuoto metodo pagrindu valstybės narės sutaria dėl bendrų tikslų ir rodiklių, rengia nacionalines strategines ataskaitas ir pateikia savo vertinimus.

Nuo 2007 m. sausio mėn. ES nauja integruota programa užimtumui ir socialiniam solidarumui skatinti remia Socialinėje darbotvarkėje nustatytus tikslus ir prisideda prie platesnės Sąjungos strategijos dėl darbo vietų ir augimo kūrimo.

AKM pamatiniais tikslais socialinės apsaugos ir socialinės integracijos srityse siekiama skatinti:

· veiksmingą ir abipusę sąveiką tarp ES tvaraus vystymosi strategijos ir Lisabonos programos tikslų – spartesnio ekonomikos augimo, daugiau bei geresnių darbo vietų ir didesnės socialinės sanglaudos;

· socialinės integracijos politikos kryptis, vyrų ir moterų lygybę, taip pat visų lygias galimybes, taikant prieinamas, finansiškai nuoseklias bei veiksmingas socialinės apsaugos sistemas;

· gerą valdymą, skaidrumą ir suinteresuotų šalių dalyvavimą planuojant, įgyvendinant politiką ir vykdant jos stebėseną.

Be šių pamatinių tikslų, nustatyta, kad AKM turėtų siekti daryti lemiamą įtaką skurdo panaikinimui ir socialinei atskirčiai.

Gavusios Lisabonos Europos Vadovų Tarybos įgaliojimus, valstybės narės ir Komisija ėmė kurti bendrus metodus ir siekti suderinamumo rodiklių atžvilgiu. 2001 m. Socialinės apsaugos komitetas (SAK), pateikė pranešimą, kuriame buvo rekomenduojamas pradinis bendrai sutartų rodiklių rinkinys, kurį 2001 m. gruodžio mėn. patvirtino užimtumo ir socialinių reikalų taryba ir pateikė ES Lakeno – Briuselio viršūnių susitikimui. 2006 m. birželio mėn. SAK patvirtino pakoreguotą bendrų rodiklių, skirtų socialinei apsaugai ir socialinės integracijos procesui, rinkinį.

Kalbant apie skurdo panaikinimo ir socialinės atskirties mažinimo tikslą, vienas iš bendrai sutartų rodiklių yra asmenų, patiriančių skurdo pavojų, santykis (asmenų, kurių bendrosios vidutinės pajamos nesiekia 60 proc. vidutinių nacionalinių pajamų lygio, dalis).

Komisijos komunikato dėl 2010-ųjų Europos metų santrauka

Komisija 2005–2010 m. socialinėje darbotvarkėje pasiūlė paskelbti 2010-uosius metus Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais.

Metams skirtas biudžetas – 17 mln. EUR – yra didžiausias kada nors Europos metams skirtas biudžetas. Tai rodo šių metų didelę politinę svarbą.

Taigi, Europos metai patvirtins Bendrijos įsipareigojimą stiprinti solidarumą, socialinį teisingumą ir didinti sanglaudą; jie paskatins nuoseklų požiūrį ir sustiprins paramą pagrindiniams ES tikslams, padarydami lemiamą įtaką, kad neliktų skurdo.

Šiais Europos metais būtų plečiamas visuomenės supratimas apie skurdą bei socialinę atskirtį Europoje ir informuojama, kad skurdas bei atskirtis stabdo socialinę ir ekonominę plėtrą. Šie metai turėtų padėti išsklaidyti susidariusią nuomonę, kad kova su skurdu yra finansinė našta visuomenei, ir patvirtinti bendros atsakomybės svarbą – turėtų dalyvauti ne tik sprendimų priėmėjai, bet ir viešieji bei privatūs subjektai.

Kartu su bendraisiais tikslais, Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų pasiūlymas grindžiamas keturiais konkrečiais tikslais:

· pripažinti skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų teisę išsaugoti žmogiškąjį orumą ir būti visaverčiais visuomenės nariais.

· aktyviau įtraukti visuomenę į socialinės integracijos politiką ir veiklą, pabrėžiant kiekvieno asmens atsakomybę už tai, kad neliktų skurdo ir atskirties.

· skatinti kurti darnesnę visuomenę, didinant visuomenės informuotumą apie tai, kad, jeigu neliktų skurdo ir nebebūtų žmonių, pasmerktų gyventi visuomenės paribyje, šis pasikeitimas būtų naudingas visiems.

· pakartoti tvirtą ES politinį įsipareigojimą kovoti su skurdu bei socialine atskirtimi ir remti šį įsipareigojimą visuose valdžios lygmenyse.

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų veikla rems Socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties atviro koordinavimo metodą; ja bus siekiama sukurti svarią politikos poveikio ir veiksmingumo papildomą naudą. Taigi Europos metų temos atitinka šį AKM.

Nors ES gali sukurti įvairius lygmenis apimančią koordinavimo sistemą, realią pažangą įmanoma padaryti tik tada, kai dalyvaujančios valstybės prie to reikšmingai prisideda nacionaliniu lygmeniu. Taigi, siekiant užtikrinti įtraukiosios visuomenės stiprinimo metodo nuoseklumą, Europos lygmeniu nustatytos veiklos kryptys turės būti derinamos prie konkrečių sąlygų kiekvienoje šalyje.

Komisijai padėti įgyvendinti Europos metų veiklą bus paskirtas iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas.

Šis komitetas stebės, kaip įgyvendinama veikla pagal bendrąsias Komisijos parengtas gaires – Strateginį pagrindų dokumentą (SPD).

Įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu turės būti derinamas su nustatytais Europos metų politiniais tikslais pagal SPD. Kiekviena valstybė narė pateiks Komisijai nacionalinę Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų įgyvendinimo programą.

Kiekvienos iš šių programų rengimo, patvirtinimo ir įgyvendinimo procesuose aktyviai dalyvaus ir juos prižiūrės Europos metų veikloje dalyvaujančių valstybių paskirtos nacionalinės įgyvendinančiosios įstaigos (NĮĮ).

Rengdamos ir įgyvendindamos nacionalines strategijas, visos NĮĮ konsultuosis ir glaudžiai bendradarbiaus su nacionaline patariamąja grupe (NPG), sudaryta iš įvairių suinteresuotųjų šalių atstovų, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, atstovaujančias skurdą patiriančių asmenų interesams, valstybių parlamentų atstovus, socialinius partnerius, regioninės ir vietos valdžios institucijas.

Patirtis, įgyta įgyvendinant ankstesniuosius Europos metus socialine tematika, atskleidė Europos metų svarbą didinant visuomenės informuotumą ir skatinant dalyvavimą, stiprinant politinį įsipareigojimą visais lygmenimis ir darant įtaką politiniams pokyčiams. Todėl šis pasiūlymas atitinka Sutarties 5 straipsnyje numatytą subsidiarumo principą. Šiame Europos metų pasiūlyme taip pat pabrėžiama, kaip svarbu gerbti skirtingas valstybių narių tradicijas ir atsižvelgti į nacionalines aplinkybes, siekiant užtikrinti lankstų įgyvendinimą ir kartu nepakenkti kai kurių valstybių narių jau turimai gerajai patirčiai. Šiuo atžvilgiu pasiūlymas taip pat atitinka proporcingumo principą.

Europos Parlamento pakeitimų esmė

Europos Parlamentas savo pranešime dėl Socialinės tikrovės apžvalgos pritarė Komisijos siūlymui paskelbti 2010-uosius Europos metais, skirtais kovai su skurdu ir socialine atskirtimi.

Pranešėja apskritai pritaria Komisijos siūlymo turiniui ir iš esmės yra patenkinta įvairialypių skurdo aspektų pripažinimu bei teigimu, kad būtina didinti visuomenės suvokimą, viešąją ir privačią atsakomybę ir skurdo paveiktų asmenų bei jų atstovų dalyvavimą įgyvendinant metų paskelbimo idėją.

Pranešimo turinio esmę sudaro tam tikri straipsnių paaiškinimai ir siekis įdiegti tam tikrus naujus elementus. Aptariami šie aspektai:

1. Pasaulinė skurdo ir socialinės integracijos perspektyva, sujungiant Europos metus su JT Tūkstantmečio tikslais ir ypač Tarptautine skurdo panaikinimo diena (spalio 17 d.).

2. Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad Europos tikslas yra ne tik kovoti su (ypač dideliu) skurdu, tačiau ir apsisaugoti nuo skurdo ir socialinės atskirties.

3. Toliau vystyti Komisijos pasiūlymo koncepciją, atsižvelgiant į sudėtingus ir įvairialypius skurdo ir socialinės atskirties aspektus.

Tai daroma išsamiau apibrėžiant susijusias grupes, pvz., įtraukiant anksti mokyklą palikusiuosius ir (ilgalaikius) bedarbius.

Taip pat išsamiau aiškinamos įvairialypės politikos kryptys, kurias būtina koordinuoti ir įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, kad būtų pasiektas Europos metų tikslas. Tokiomis politikos kryptimis reikėtų suteikti vienodas švietimo ir mokymosi visą gyvenimą galimybes, įskaitant galimybę naudotis IRT, socialinės apsaugos sistemas, socialinių ir sveikatos paslaugų kokybę ir gyvenamąjį plotą.

4. Geriau įgyvendinant atitinkamus ES teisės aktus, atskirai dėmesį reikia skirti tam, kad būtų užtikrintos vienodos galimybės ir nediskriminavimas, nes moterys ir pažeidžiamos grupės dažniau nei kiti susiduria su skurdu ir socialine atskirtimi.

5. Pranešėja taip pat norėjo labiau pabrėžti valdymą ir sinergijų su veikiančiomis programomis ir iniciatyvomis sukūrimą.

Aiškiai nurodyta, kad ES lygmeniu Metų paskelbimas ir įgyvendinimas neturėtų apsiriboti ankstesnių įsipareigojimų pakartojimu ar Atviro koordinavimo metodo stiprinimu, tačiau turėtų būti dedama daugiau pastangų keičiantis gerąja patirtimi, pradedant naujas iniciatyvas ir t. t. Siekiant veiksmų nuoseklumo ir tęstinumo, reikia sukurti artimesniu ryšius su ankstesnių Europos metų rezultatais ir sustiprinti koordinavimą su veikiančiomis Europos programomis bei finansiniais ištekliais, kurie prisideda prie kovos su skurdu ir socialine atskirtimi.

Norint, kad Europos metų idėja būtų sėkminga, nacionalinė, regioninė ir vietos valdžia privalo dirbti ranka rankon, o valstybėms narėms pradėjus diskutuoti dėl Europos metų nacionalinio turinio, į tokias diskusijas privalo būti įtraukti visi veikėjai.

6. Tęsdamas ankstesniame punkte pateiktas mintis, Europos Parlamentas mano, kad yra labai svarbu, jog su skurdu ir socialine atskirtimi susidūrę asmenys iš tikrųjų būtų įtraukti į ES ir nacionalinio lygmens diskusijas dėl Europos metų planų įgyvendinimo turinio.

Šiuo tikslu padaryti tam tikri konstatuojamųjų dalių ir straipsnių pakeitimai, specialus dėmesys skirtas 2 straipsniui (tikslai) ir Priedo IV dalies 2 skyriui (Europos metų temos).

2 straipsnyje pakeitimas susijęs su visų susijusių grupių įtraukimu ir dalyvavimu. Straipsnis taip pat susietas su Priedo IV dalimi. Šiame priede pagrindiniai pakeitimai susiję su kai kurių papildomų temų, kuriomis siekiama pabrėžti kovos su vaikų ir šeimos skurdu svarbą, skatinti vienodas galimybes ir nediskriminavimą, aktyvios įtraukties metodus ir galimybę naudotis kultūra ir laisvalaikiu (siekiama susieti temas su įvairiais daugialypiais skurdo ir socialinės atskirties aspektais).


Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ (3.4.2008)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.)

(COM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

Nuomonės referentė: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Kelios šalys socialinės įtraukties nacionaliniuose veiksmų planuose pabrėžė didelio skurdo ir (arba) atskirties riziką, su kuria susiduria tam tikros gyventojų grupės, kurioms priskiriami vaikai, vienišos motinos ir vieniši tėvai, pagyvenę žmonės, migrantai ir etninės mažumos, neįgalūs asmenys, benamiai, kaliniai, smurto aukomis tapusios moterys bei vaikai ir didelę priklausomybę nuo narkotikų jaučiantys asmenys.

(11) Kelios šalys socialinės įtraukties nacionaliniuose veiksmų planuose pabrėžė didelio skurdo ir (arba) atskirties riziką, su kuria susiduria tam tikros gyventojų grupės, kurioms priskiriami vaikai, vienišos motinos ir vieniši tėvai, daugiavaikės šeimos, pagyvenę žmonės, jaunimas ir ypač jaunos moterys, migrantai ir etninės mažumos, neįgalūs asmenys, benamiai, kaliniai, smurto aukomis tapusios moterys bei vaikai ir didelę priklausomybę nuo narkotikų jaučiantys asmenys.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Nors užimtumas labai sumažina riziką, kad asmuo patirs skurdą, jis ne visada yra pakankamas veiksnys, padedantis iš jo išsivaduoti. Net ir dirbančių asmenų palyginti didelė dalis vis dar gyvena ties skurdo riba. Dirbančių asmenų skurdas siejamas su mažu darbo užmokesčiu, žema kvalifikacija, neužtikrinta darbo vieta ir dažnai darbu ne visą darbo dieną, kita vertus, su namų ūkio, kuriam priklauso asmuo, ypatybėmis, t. y. išlaikomų asmenų skaičiumi ir šeimos narių užimtumu. Todėl, kad žmonės išsivaduotų iš skurdo, būtina sąlyga yra kokybiškas užimtumas.

(12) Nors užimtumas labai sumažina riziką, kad asmuo patirs skurdą, jis ne visada yra pakankamas veiksnys, padedantis iš jo išsivaduoti. Net ir dirbančių asmenų palyginti didelė dalis vis dar gyvena ties skurdo riba. Dirbančių asmenų skurdas siejamas su mažu darbo užmokesčiu, žema kvalifikacija, sumažintomis profesinio mokymosi bei profesinės veiklos ir šeimos gyvenimo suderinimo galimybėmis, neužtikrintomis darbo vietos sąlygomis ir dažnai darbu ne visą darbo dieną, kita vertus, socialinės ir ekonominės pagalbos lygiu, susijusiu su namų ūkio, kuriam priklauso asmuo, ypatybėmis, t. y. išlaikomų asmenų skaičiumi ir šeimos narių užimtumu. Todėl, kad žmonės išsivaduotų iš skurdo, būtinos sąlygos yra kokybiškas užimtumas bei socialinė ir ekonominė parama.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Ar Bendrijos kova su skurdu ir socialine atskirtimi bus sėkminga, priklauso nuo to, kiek šiuos veiksmus parems plačioji visuomenė. Europos metai turėtų padėti didinti visuomenės informuotumą ir įgyti reikiamą pagreitį, patraukti politikų dėmesį ir sutelkti visus suinteresuotus asmenis, kad būtų galima aktyviau taikyti. Socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties atvirą koordinavimo metodą.

(15) Ar Bendrijos kova su skurdu ir socialine atskirtimi bus sėkminga, priklauso nuo to, kiek šiuos veiksmus parems plačioji visuomenė. Europos metai turėtų padėti didinti visuomenės informuotumą ir įgyti reikiamą pagreitį, patraukti politikų dėmesį ir sutelkti visus suinteresuotus asmenis, kad būtų galima aktyviau taikyti ir stiprinti Socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties atvirą koordinavimo metodą, taip pat skatinti naujus veiksmus ir naujas iniciatyvas Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, bendradarbiaujant su skurstančiais asmenimis ir jų atstovais. Tuo būdu, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas veiksmingam su lygiomis galimybėmis ir lyčių lygybe susijusių Bendrijos teisės aktų įgyvendinimui nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) Sanglauda – skatinti kurti darnesnę visuomenę, didinant visuomenės informuotumą apie tai, kad, jeigu neliktų skurdo ir nebebūtų žmonių, pasmerktų gyventi visuomenės paribyje, šis pasikeitimas būtų naudingas visiems. Europos metai turi ugdyti visuomenę, kuri išsaugo ir stiprina gyvenimo kokybę, socialinę gerovę ir lygias galimybes, nepriklausomai nuo asmens padėties, užtikrinant tvarią plėtrą ir solidarumą tarp kartų bei tarp vienos kartos atstovų ir politikos suderinamumą su ES veiksmais pasauliniu mastu.

c) Sanglauda – skatinti kurti darnesnę visuomenę keičiant socialinę ir ekonominę politiką, turinčią įtakos socialinei nelygybei ir skurdui, ypač moterų ir vaikų, ir didinant visuomenės informuotumą apie tai, kad, jeigu neliktų skurdo ir nebebūtų žmonių, pasmerktų gyventi visuomenės paribyje, šis pasikeitimas būtų naudingas visiems. Europos metai turi ugdyti visuomenę, kuri išsaugo ir stiprina gyvenimo kokybę, socialinę gerovę ir lygias galimybes, nepriklausomai nuo asmens padėties ir lyties, užtikrinant tvarią plėtrą ir solidarumą tarp kartų bei tarp vienos kartos atstovų ir politikos suderinamumą su ES veiksmais pasauliniu mastu.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) Įsipareigojimas – pakartoti tvirtą ES politinį įsipareigojimą kovoti su skurdu bei socialine atskirtimi ir remti šį įsipareigojimą visuose valdžios lygmenyse. Remiantis socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties atviro koordinavimo metodo pasiekimais ir galimais trūkumais, Europos metai stiprins politinį įsipareigojimą užkirsti kelią skurdui bei socialinei atskirčiai ir kovoti su jais, taip pat suteiks paskatų toliau plėtoti Europos Sąjungos veiksmus šioje srityje.

d) Įsipareigojimas – pakartoti tvirtą ES politinį įsipareigojimą kovoti su skurdu bei socialine atskirtimi ir remti šį įsipareigojimą visuose valdžios lygmenyse, keičiant šiuos reiškinius sukeliančią politiką. Remiantis socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties atviro koordinavimo metodo pasiekimais ir galimais trūkumais, Europos metai stiprins politinį įsipareigojimą užkirsti kelią skurdui bei socialinei atskirčiai ir kovoti su jais, taip pat suteiks paskatų toliau plėtoti Europos Sąjungos veiksmus šioje srityje.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos metų veikloje bus atsižvelgiama į moterų ir vyrų patiriamo skurdo bei socialinės atskirties skirtumus.

Europos metų veikloje bus atsižvelgiama į moterų ir vyrų patiriamo skurdo bei socialinės atskirties skirtumus, taip pat įgyvendinant ir vertinant metų veiklą bus atsižvelgiama į lyčių aspektus.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę įgyvendinančiąją įstaigą, kuri organizuoja šios valstybės narės dalyvavimą Europos metų veikloje ir užtikrina koordinavimą nacionaliniu lygmeniu. Nacionalinė įgyvendinančioji įstaiga yra atsakinga už nacionalinės programos rengimą, Europos metų prioritetų nustatymą ir atskirų veiksmų, kurie siūlomi Bendrijai finansuoti, atranką. Europos metų nacionalinė strategija ir prioritetai nustatomi remiantis 2 straipsnyje nurodytais tikslais.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę įgyvendinančiąją įstaigą, kuri organizuoja šios valstybės narės dalyvavimą Europos metų veikloje ir užtikrina koordinavimą nacionaliniu lygmeniu. Nacionalinė įgyvendinančioji įstaiga yra atsakinga už nacionalinės programos rengimą, Europos metų prioritetų nustatymą ir atskirų veiksmų, kurie siūlomi Bendrijai finansuoti, atranką. Europos metų nacionalinė strategija ir prioritetai nustatomi remiantis 2 straipsnyje nurodytais tikslais ir 4 straipsnyje nustatytu lyčių aspekto integravimo principu.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sprendimai dėl veiksmų finansavimo pagal 8 straipsnio 1 ir 2 dalis Komisijos priimami 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

1. Sprendimai dėl veiksmų finansavimo pagal 8 straipsnio 1 ir 2 dalis Komisijos priimami 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į 4 straipsnyje nustatytą lyčių aspekto integravimo principą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šioje ataskaitoje taip pat pateikiami duomenys apie lyčių lygybės principo laikymąsi ir jo įgyvendinimą Europos metais, ir taip pat Europos metų įtakos pažeidžiamoms visuomenės grupėms įvertinimas.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo I dalies 1 punktas. „Susitikimai ir renginiai“

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Susitikimų ir renginių, kurių tikslai yra didinti informuotumą Europos metų klausimais ir apie skurdą ir socialinę atskirtį, taip pat suteikti pagrindą idėjų mainams, organizavimas Bendrijos lygmeniu. Šiuose susitikimuose ir renginiuose susitiks susijusios suinteresuotosios šalys; jie bus planuojami kartu su skurdą patiriančiais asmenimis ir jiems atstovaujančiomis pilietinės visuomenės organizacijomis, siekiant suteikti tinkamą galimybę spręsti politikos trūkumus ir kasdienines problemas.

Susitikimų ir renginių, kurių tikslai yra didinti informuotumą Europos metų klausimais ir apie skurdą ir socialinę atskirtį, taip pat suteikti pagrindą idėjų mainams, organizavimas Bendrijos lygmeniu. Šiuose susitikimuose ir renginiuose susitiks susijusios suinteresuotosios šalys; jie bus planuojami kartu su skurdą patiriančiais asmenimis ir jiems atstovaujančiomis pilietinės visuomenės organizacijomis, siekiant suteikti tinkamą galimybę spręsti politikos trūkumus ir kasdienines problemas, ir bus atkreipiamas skirtingų institucijų dėmesys į gilias skurdo, ypač moterų ir vaikų, priežastis ir priemones jam sumažinti.

 

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo II dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Veiksmai vietos, regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu gali atitikti finansavimo iš Bendrijos biudžeto reikalavimus, finansuojant ne daugiau kaip 50 % visų tinkamų finansuoti dalyvaujančios šalies išlaidų. Bendras nacionalinis finansavimas iš viešųjų ar privačių šaltinių turėtų prilygti bent 50 % ES finansavimo. Atrinkdamos veiksmus, nacionalinės įgyvendinančiosios įstaigos galės savo nuožiūra spręsti, ar prašyti bendro finansavimo iš organizacijos, atsakingos už atskirų veiksmų įgyvendinimą, ir, jei taip, kokio lygio finansavimo prašyti.

1. Veiksmai vietos, regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu gali atitikti finansavimo iš Bendrijos biudžeto reikalavimus, finansuojant ne daugiau kaip 50 % visų tinkamų finansuoti dalyvaujančios šalies išlaidų. Bendras nacionalinis finansavimas iš viešųjų ar privačių šaltinių turėtų prilygti bent 50 % ES finansavimo. Atrinkdamos veiksmus, nacionalinės įgyvendinančiosios įstaigos galės savo nuožiūra spręsti, ar prašyti bendro finansavimo iš organizacijos, atsakingos už atskirų veiksmų įgyvendinimą, ir, jei taip, kokio lygio finansavimo prašyti, įvertindamos galimybę pačioms finansuoti veiksmus net iki 100 proc. visų projekto išlaidų.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedo IV dalies 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– vaikų skurdas ir iš kartos į kartą pereinantis skurdas;

– vaikų skurdo ir iš kartos į kartą pereinančio skurdo pašalinimas teikiant didesnę paramą šeimoms ir tėvams.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai

Nuorodos

COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

FEMM

31.1.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

22.1.2008

 

 

Svarstymas komitete

28.2.2008

3.4.2008

 

 

Priėmimo data

3.4.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Edit Bauer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Petya Stavreva, Feleknas Uca

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Manolis Mavrommatis


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai

Nuorodos

COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.12.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

31.1.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

FEMM

31.1.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

23.1.2008

 

 

Svarstymas komitete

2.4.2008

5.5.2008

 

 

Priėmimo data

6.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Gabriela Creţu, Petru Filip, Jamila Madeira, Csaba Sógor, Kyriacos Triantaphyllides

Pateikimo data

8.5.2008

Teisinė informacija - Privatumo politika