Procedura : 2007/0278(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0173/2008

Teksty złożone :

A6-0173/2008

Debaty :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Głosowanie :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0286

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 288kWORD 509k
8.5.2008
PE 400.715v02-00 A6-0173/2008

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)

(COM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawczyni: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)

(COM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0797),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 137 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0469/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0173/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt -1 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(-1) Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.

Uzasadnienie

Ważne jest wyjaśnienie na początku dokumentu, dlaczego należy ogłosić taki rok.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4a) istnieje potrzeba udzielania wsparcia regionom o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarom charakteryzującym się stałymi niekorzystnymi warunkami strukturalnymi, regionom najbardziej oddalonym, wyspiarskim państwom członkowskim i obszarom dotkniętym zanikiem procesu industrializacji lub procesami restrukturyzacyjnymi, aby zagwarantować niezbędną spójność społeczną i gospodarczą.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5a) W rezolucji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie oceny realiów społecznych1, Parlament Europejski podkreślił, że wzmocnienie spójności społecznej oraz wyeliminowanie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego musi stać się politycznym priorytetem Unii Europejskiej. W rezolucji tej Parlament z zadowoleniem przyjął uczynienie roku 2010 Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym oraz wezwał Komisję i państwa członkowskie do określenia i realizacji ambitnego celu ograniczenia ubóstwa w Europie.

 

1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0541 (dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym).

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły wskazuje na poparcie udzielone na wcześniejszym etapie przez Parlament Europejski dla ustanowienia roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Pomimo tych osiągnięć znaczna część mieszkańców wszystkich państw członkowskich wciąż cierpi na skutek deprywacji i ma ograniczony dostęp do podstawowych usług lub czuje się wykluczona ze społeczeństwa, a 78 mln osób zagrożonych jest ubóstwem.

(6) Pomimo tych osiągnięć znaczna część mieszkańców wciąż cierpi na skutek deprywacji lub ograniczonego i nierównego dostępu do usług lub jest wykluczona ze społeczeństwa, a 78 mln osób w Unii Europejskiej zagrożonych jest ubóstwem, z czego 19 mln to dzieci – co najmniej 3 punkty procentowe więcej niż wśród dorosłych. Ponadto różnica między kobietami i mężczyznami wynosi ok. 2 punkty procentowe. Długotrwałe ubóstwo w Europie jest niepokojącym zjawiskiem, którym należy się zająć w sposób bardziej skuteczny.

Uzasadnienie

Szczególną uwagę należy poświęcić ubóstwu dzieci i długotrwałemu ubóstwu, które to zjawiska stanowią poważny problem w UE.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6a) W przygotowaniach do Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym należy również wykorzystać komunikat Komisji z dnia 30 stycznia 2008 r. dotyczący wniosku w sprawie wspólnego sprawozdania na temat ochrony socjalnej i integracji społecznej 2008, zawierającego ocenę otwartej metody koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej z 2007 r., która skupiała się na ubóstwie dzieci, przyczyniając się tym samym do utrzymania tej kwestii wśród najważniejszych pozycji agendy politycznej.

Uzasadnienie

Poprawka służy podkreśleniu faktu, że walka z ubóstwem dzieci powinna stanowić ważny cel Europejskiego Roku 2010, realizowany w duchu zapewnienia zgodności i ciągłości z rozmachem, jaki uzyskano już dzięki otwartej metodzie koordynacji z 2007 r.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Ponadto wiele wskazuje na fakt, że kwestia głębokiej biedy staje się coraz ważniejsza i coraz więcej osób znajduje się w skrajnym ubóstwie, mianowicie z powodu coraz większych nierówności pod względem zamożności w Unii.

(7) Ponadto nierówności pod względem zamożności i głębokie ubóstwo są przedmiotem coraz większej troski w Unii.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest podkreślenie zasadniczej roli państw członkowskich w zapewnianiu odpowiedniego wsparcia gospodarczego i społecznego jako środków zwalczania ubóstwa. Jeśli chodzi o dyskryminację, celem Europejskiego Roku 2010 powinno być zwalczanie dyskryminacji na każdym tle.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.

(8) Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym musi być prowadzona zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami, zgodnie z milenijnymi celami rozwoju ONZ, do których osiągnięcia Unii Europejskiej i jej państwa członkowskie zobowiązały się.

Uzasadnienie

Milenijne cele rozwoju ONZ wspierają walkę z ubóstwem i dlatego też stanowią wsparcie dla Europejskiego Roku 2010. Ponadto w zglobalizowanym świecie eliminacja ubóstwa w granicach UE jest ściśle powiązana z walką z ubóstwem w krajach trzecich.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8a) Unia Europejska, państwa członkowskie i wszystkie zaangażowane strony powinny wypracować niezbędną synergię pomiędzy Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym a działaniami prowadzonymi w związku z dorocznym Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem, ogłoszonym przez ONZ i obchodzonym 17 października.

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 1993 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję zawierającą postanowienie, by wyznaczyć dzień, w którym ONZ będzie kłaść szczególny nacisk na eliminację ubóstwa. Dlatego też należy wypracować synergię pomiędzy Europejskim Rokiem a obchodami 17 października.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Ubóstwo i wykluczenie społeczne mogą przyjmować różnorodne i wieloaspektowe formy. Są związane z dochodami i poziomem życia, dostępem do dobrych jakościowo usług zdrowotnych i innych usług oraz do możliwości kształcenia i zatrudnienia.

(9) Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego ma szerokie, różnorodne i wieloaspektowe formy. Są związane z dochodami i poziomem życia, dostępem do dobrych jakościowo usług zdrowotnych i innych usług, w tym do skutecznych systemów opieki socjalnej, warunków mieszkaniowych, możliwości godzenia życia rodzinnego z zawodowym, możliwości kształcenia i odpowiedniego zatrudnienia oraz aktywnego obywatelstwa. Wobec tego na wszystkich szczeblach potrzebny jest przejrzysty system koordynacji i współpracy.

Uzasadnienie

Zapobieganie ubóstwu i jego likwidowanie wymaga jakościowych i solidnych pod względem finansowym systemów opieki społecznej, jak również możliwości pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym. Pogodzenie ze sobą tych dwóch sfer ułatwia integrację na rynku pracy i dlatego pomaga zapobiegać ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9a) Zapobieganie ubóstwu i walka z tym zjawiskiem wymaga wobec tego wielowymiarowych strategii politycznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które zapewniają równowagę pomiędzy wzrostem gospodarczym a celami społecznymi oraz są uzupełniane przez bardziej szczegółowo ukierunkowane strategie, dotyczące grup lub osób znacząco słabszych społecznie.

Uzasadnienie

Z uwagi na złożony charakter zjawiska ubóstwa zapobieganie mu i jego eliminacja wymaga wielowymiarowych polityk, które będą realizowane na wszystkich szczeblach administracji, które powinny być uzupełniane przez bardziej szczegółowo ukierunkowane strategie polityczne, dotyczące grup lub osób słabszych społecznie.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 9 b preambuły(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9b) Wykluczenie społeczne wpływa na samopoczucie jednostki i uniemożliwia jej wyrażanie swoich myśli oraz angażowanie się w sprawy społeczeństwa. Dlatego też działania i strategie polityczne Wspólnoty i państw członkowskich powinny się w szczególności koncentrować na wykluczeniu społecznym.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji stawia znak równości między wykluczeniem społecznym a ubóstwem, a celem poprawki jest rozróżnienie tych dwóch zjawisk, aby możliwe było opanowanie ich w odpowiednich sytuacjach przy pomocy różnych strategii politycznych i działań.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Agenda społeczna 2005-2010, uzupełniająca i wspomagająca strategię lizbońską odgrywa kluczową rolę w propagowaniu społecznego wymiaru wzrostu gospodarczego. Jednym z priorytetów Agendy społecznej jest propagowanie równych możliwości dla wszystkich, jako czynnika w dążeniu do bardziej spójnego społeczeństwa.

(10) Agenda społeczna 2005-2010, uzupełniająca i wspomagająca strategię lizbońską odgrywa kluczową rolę w propagowaniu społecznego wymiaru wzrostu gospodarczego oraz aktywnego udziału obywateli w społeczeństwie i w rynku pracy. Jednym z priorytetów Agendy społecznej jest propagowanie równych możliwości dla wszystkich jako czynnika solidarności społecznej i międzypokoleniowej oraz elementu tworzącego społeczeństwo nieznające ubóstwa i bardziej zintegrowane.

Uzasadnienie

Jest to dalsze uszczegółowienie związku pomiędzy agendą społeczną 2005-2010 a Europejskim Rokiem 2010. Druga część poprawki jest zgodna z wcześniejszymi poprawkami Parlamentu Europejskiego dotyczącymi Europejskiego Roku 2007 na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (C6 0178/2005).

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W krajowych programach działań na rzecz integracji społecznej wiele krajów podkreśla wysokie zagrożenie ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym niektórych szczególnych grup, w tym dzieci, samotnych rodziców, osób starszych, migrantów i mniejszości etnicznych, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, więźniów, kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy oraz narkomanów.

(11) W krajowych programach działań na rzecz integracji społecznej wiele krajów podkreśla wysokie zagrożenie ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym niektórych szczególnych grup, w tym dzieci, osób wcześnie kończących naukę, rodziców samotnie wychowujących dzieci, dużych rodzin, rodzin mających jednego żywiciela, ludzi młodych, zwłaszcza młodych kobiet, osób starszych, migrantów i mniejszości etnicznych, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, bezdomnych, bezrobotnych, a zwłaszcza osób długoterminowo bezrobotnych, więźniów, kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy oraz narkomanów. Polityka krajowa i środki wsparcia skierowane do najbardziej wrażliwych grup mogą odgrywać znaczącą rolę w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Uzasadnienie

Dodane fragmenty stanowią również część krajowych programów działań na rzecz integracji społecznej.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) O ile zatrudnienie w znacznej mierze zmniejsza zagrożenie biedą w przypadku pojedynczych osób, o tyle nie jest to zawsze wystarczający warunek do wyjścia z ubóstwa, a odsetek osób zagrożonych ubóstwem jest wciąż stosunkowo wysoki, nawet wśród osób pracujących. Ubóstwo osób posiadających pracę związane jest z niską płacą, niskimi kwalifikacjami oraz niestabilnym i często niepełnym zatrudnieniem, lecz również z charakterem gospodarstwa domowego każdej osoby, pod względem liczby osób na utrzymaniu i intensywności pracy gospodarstwa. Aby jednostki mogły wyjść z ubóstwa, niezbędne jest zatrudnienie wysokiej jakości.

(12) Chociaż odpowiednie zatrudnienie w znacznej mierze zmniejsza zagrożenie biedą w przypadku pojedynczych osób, nie jest to wystarczający warunek do wyjścia z ubóstwa, a odsetek osób zagrożonych ubóstwem jest wciąż stosunkowo wysoki, nawet wśród osób pracujących. Ubóstwo osób posiadających pracę związane jest z niską płacą, różnicami w zarobkach i emeryturach mężczyzn i kobiet, niskimi kwalifikacjami, ograniczonymi możliwościami szkolenia zawodowego oraz łączeniem pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi i niestabilnym zatrudnieniem oraz warunkami pracy, lecz również z trudną sytuacją gospodarstwa domowego. Aby jednostki mogły wyjść z ubóstwa, niezbędne jest zatrudnienie wysokiej jakości oraz wsparcie społeczne i gospodarcze.

Uzasadnienie

Dodane kwestie są również istotne w zwalczaniu ubóstwa.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Brak podstawowych kompetencji i kwalifikacji jest również podstawową przeszkodą dla integracji w społeczeństwie. Rośnie niebezpieczeństwo powstawania nowych podziałów w społeczeństwie, na tych, którzy mają dostęp do uczenia się przez całe życie celem podnoszenia swojej zdolności do zatrudnienia i zdolności dostosowawczych oraz ułatwiania swego rozwoju osobistego i aktywnej postawy obywatelskiej oraz na tych, którzy pozostają wykluczeni. Osobom posiadającym niewystarczające zdolności będzie trudniej wejść na rynek pracy i znaleźć zatrudnienie o wysokiej jakości, większe jest ryzyko pozostawania przez dłuższy okres czasu bez pracy a, jeśli pracują, bardziej prawdopodobne jest, że ich praca będzie niskopłatna.

(13) Brak podstawowych kompetencji i kwalifikacji dostosowanych do zmiennych potrzeb rynku pracy jest również podstawową przeszkodą dla integracji w społeczeństwie. Rośnie niebezpieczeństwo powstawania nowych podziałów w społeczeństwie, na tych, którzy mają dostęp do uczenia się przez całe życie celem podnoszenia swojej zdolności do zatrudnienia i zdolności dostosowawczych oraz ułatwiania swego rozwoju osobistego i aktywnej postawy obywatelskiej oraz na tych, którzy pozostają wykluczeni i są dyskryminowani. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby zarówno osoby posiadające zatrudnienie, jak i osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach otrzymały możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.

Uzasadnienie

Poprawka odnosi się do elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia oraz do zwalczania dyskryminacji na każdym tle jako integralnej części Europejskiego Roku 2010.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Aby działania wspólnotowe w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym były skuteczne, niezbędne jest poparcie szerokich kręgów społeczeństwa. Europejski Rok powinien spełniać rolę katalizatora w podnoszeniu świadomości i nadawaniu rozmachu. Powinien on przyczynić się do skierowania uwagi politycznej i zmobilizowania wszystkich zainteresowanych do dalszego rozwoju otwartej metody koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej.

(15) Aby działania wspólnotowe w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym były skuteczne, niezbędne jest poparcie szerokich kręgów społeczeństwa oraz wsparcie polityczne. Europejski Rok powinien spełniać rolę katalizatora w podnoszeniu świadomości i nadawaniu rozmachu, a także umożliwiać wymianę najlepszych praktyk między państwami członkowskimi, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami międzynarodowymi zaangażowanymi w walkę z ubóstwem. Powinien on przyczynić się do skoncentrowania uwagi politycznej w perspektywie długoterminowej i zmobilizowania wszystkich zainteresowanych do dalszego rozwoju i wzmocnienia otwartej metody koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej, jak również do promowania dalszych działań i inicjatyw w tej dziedzinie na szczeblu europejskim i krajowym we współpracy z osobami dotkniętymi ubóstwem i ich przedstawicielami. W związku z tym szczególną uwagę należy zwrócić na wdrożenie na szczeblu krajowym prawodawstwa wspólnotowego, zwłaszcza tego, które dotyczy równości szans, niedyskryminowania i równości płci.

Uzasadnienie

Kampanię mającą zwrócić uwagę na problem ubóstwa i wykluczenia społecznego należy postrzegać jako wysiłek długofalowy, a działania podejmowane podczas tego roku powinny odnieść trwały skutek.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15a) Europejski Rok powinien przyczynić się do poprawy koordynacji pomiędzy istniejącymi programami i inicjatywami na szczeblu UE dotyczącymi walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach otwartej metody koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej.

Uzasadnienie

Europejski Rok powinien również zostać wykorzystany dla poprawy koordynacji pomiędzy istniejącymi programami UE w celu zwiększenia ich skuteczności.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 15 b preambuły(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15b) Europejski Rok powinien również dać początek procesowi rozważań na szczeblu krajowym dotyczących konieczności stwarzania godnych warunków życiowych dla wszystkich, jako środka zapobiegania ubóstwu i propagowania wymiany najlepszych praktyk w tym zakresie miedzy państwami członkowskimi.

Uzasadnienie

Stworzenie godnych warunków życiowych stanowi zasadniczy warunek wstępny zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz walki z nimi. Dlatego też zagadnienie to powinno należeć do najbardziej pilnych.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Jednakże określanie priorytetów politycznych na poziomie krajowym powinno być monitorowane przez Komisję, tak aby zapewnić ich zgodność z celami strategicznymi uzgodnionymi dla Europejskiego Roku oraz, w końcu, ze wspólnymi celami ustanowionymi dla otwartej metody koordynacji.

(17) Jednakże określanie priorytetów politycznych na poziomie krajowym i ich późniejsze wdrażanie powinno być monitorowane przez Komisję, tak aby zapewnić ich zgodność z celami strategicznymi uzgodnionymi dla Europejskiego Roku oraz, w końcu, ze wspólnymi celami ustanowionymi dla otwartej metody koordynacji.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podkreślenie, że oprócz umieszczenia ubóstwa na liście politycznych priorytetów równie ważne jest podkreślenie potrzeby wdrażania polityk.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17a) Dobra koordynacja wszystkich partnerów na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym stanowi zasadniczy warunek wstępny zapewnienia skuteczności Europejskiego Roku.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w trakcie i po zakończeniu Europejskiego Roku w działaniach uczestniczyły wszystkie instytucje i strony na wszystkich szczeblach, które mogą odegrać rolę w zwalczaniu ubóstwa.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19a) Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym powinien stanowić kontynuację najlepszych praktyk Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007 i Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008.

Uzasadnienie

Logiczne jest uwzględnienie w ramach Europejskiego Roku 2010 najlepszych praktyk wypracowanych w związku wcześniejszymi odnośnymi Europejskimi Latami.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cele

Cele i zasady przewodnie

Uzasadnienie

Artykuł 2 dotyczy nie tylko celów, ale również wartości, jakie należy uwzględnić.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ustala się następujące cele Europejskiego Roku:

Ustala się następujące cele i zasady przewodnie Europejskiego Roku:

Uzasadnienie

Należy uwzględnić nie tylko cele, ale również wartości.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) Szacunek – uznanie prawa osób w sytuacji ubóstwa i wykluczenia społecznego do godnego życia i do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Europejski Rok pomoże w uświadomieniu sytuacji osób żyjących w ubóstwie i w propagowaniu ich skutecznego dostępu do praw społecznych, gospodarczych i kulturowych oraz do zasobów i usług; powinien również być pomocny w zwalczaniu stereotypów i napiętnowania społecznego;

a) Uznanie praww kontekście poszanowania praw podstawowych jest to uznanie prawa osób w sytuacji ubóstwa i wykluczenia społecznego do godnego życia i do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Europejski Rok pomoże uwrażliwić opinię publiczną poprzez pogłębienie wiedzy na temat sytuacji osób żyjących w ubóstwie, z poświęceniem szczególnej uwagi grupom słabszym społecznie, jak również w propagowaniu ich skutecznego dostępu do praw społecznych, gospodarczych i kulturowych oraz do wystarczających zasobów i usług wysokiej jakości; powinien również być pomocny w zwalczaniu stereotypów i napiętnowania społecznego;

Uzasadnienie

Szczególną sytuację należy poświęcić sytuacji grup słabszych społecznie.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 - ustęp 1 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) Odpowiedzialność – zwiększanie odpowiedzialności publicznej za politykę i działania w dziedzinie integracji społecznej, podkreślając odpowiedzialność każdej osoby w walce z ubóstwem i marginalizacją. Europejski Rok będzie zwiększał poziom świadomości, wspierał uczestnictwo i zaangażowanie oraz tworzył nowe możliwości zaangażowania dla zwykłych obywateli.

b) Wspólna odpowiedzialność i partnerstwo – zwiększanie odpowiedzialności publicznej za politykę i działania w dziedzinie integracji społecznej, podkreślające zarówno zbiorową, jak i indywidualną odpowiedzialność w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz znaczenie promowania i wspierania działalności społecznej. Europejski Rok będzie promować uczestnictwo wszystkich podmiotów sektora publicznego i prywatnego, między innymi poprzez proaktywne partnerstwo.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wszyscy, w tym osoby żyjące w ubóstwie, uczestniczyli w walce z nim. Istotny jest również związany z tym rozwój partnerstwa sektora publicznego i prywatnego.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ba) Uczestnictwo – Europejski Rok przyczyni się do podwyższenia świadomości i zwiększenia zaangażowania, stwarzając możliwości uczestnictwa dla wszystkich obywateli, w szczególności osób posiadających bezpośrednie lub pośrednie doświadczenia związane z ubóstwem.

Uzasadnienie

Ważne jest podkreślenie, że udział osób posiadających doświadczenia związane z ubóstwem powinien stanowić cel sam w sobie, a nie jedynie zasadę o charakterze horyzontalnym.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) Spójność – propagowanie bardziej spójnego społeczeństwa poprzez uświadamianie korzyści płynących dla wszystkich ze społeczeństwa, z którego wyeliminowano ubóstwo i w którym nikt nie jest skazany na życie na marginesie. Europejski Rok będzie propagował społeczeństwo wspierające i rozwijające jakość życia, społeczny dobrobyt i równe szanse dla wszystkich, bez względu na ich pochodzenie, gwarantując zrównoważony rozwój i solidarność między- i wewnątrzpokoleniową oraz spójność polityczną z działaniami UE w świecie.

c) Spójność – propagowanie bardziej spójnego społeczeństwa poprzez uświadamianie korzyści płynących dla wszystkich ze społeczeństwa, z którego wyeliminowano ubóstwo i w którym nikt nie żyje na marginesie. Europejski Rok będzie propagował społeczeństwo wspierające i rozwijające jakość życia, kwalifikacji i zatrudnienia, dobrobyt dzieci, dobrobyt społeczny i równe szanse dla wszystkich, gwarantując zrównoważony rozwój i solidarność między- i wewnątrzpokoleniową oraz spójność polityczną z działaniami UE w świecie.

Uzasadnienie

Jakość zatrudnienia jest również istotna dla zwalczania ubóstwa osób pracujących, a aspekt płci w oczywisty sposób wymaga podkreślenia, ponieważ kobiety narażone są na ubóstwo częściej i bardziej niż mężczyźni.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) Zaangażowanie – podkreślenie silnego zaangażowania politycznego UE na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz propagowanie tego zaangażowania na wszystkich szczeblach sprawowania władzy. Opierając się na osiągnięciach i możliwych niedoskonałościach otwartej metody koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej, Europejski Rok będzie umacniał zaangażowanie polityczne na rzecz zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz walki z nimi, jak i dawał impuls do dalszego rozwoju działań Unii Europejskiej w tym zakresie.

d) Zaangażowanie i konkretne działania – podkreślenie silnego zaangażowania politycznego UE i państw członkowskich w celu zlikwidowania ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz propagowania tego zaangażowania i tych konkretnych działań na wszystkich szczeblach sprawowania władzy. Opierając się na osiągnięciach i potencjale otwartej metody koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej, Europejski Rok będzie umacniał zaangażowanie polityczne poprzez skupienie uwagi polityków i zmobilizowanie wszystkich zainteresowanych stron na rzecz zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz walki z nimi, jak i dawał kolejny impuls do działań państw członkowskich i Unii Europejskiej w tym zakresie.

Uzasadnienie

Zarówno UE, jak i państwa członkowskie powinny się zaangażować w walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wyznaczyć sobie ambitne cele, które można przekuć na nowe inicjatywy na szczeblu krajowym i europejskim.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Realizując te cele, Wspólnota i państwa członkowskie powinny brać pod uwagę priorytety zawarte w części IV załącznika.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że cele i wartości niniejszego artykułu muszą stanowić element wydarzeń, projektów, spotkań itp. w ramach Europejskiego Roku.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Działania zmierzające do osiągnięcia celów ustalonych w art. 2 mogą obejmować zwłaszcza:

1. Działania zmierzające do osiągnięcia celów ustalonych w art. 2 mogą obejmować zwłaszcza:

a) spotkania i wydarzenia;

(a) spotkania i wydarzenia na szczeblu wspólnotowym i krajowym;

b) kampanie informacyjne, promocyjne i edukacyjne;

(b) kampanie informacyjne, promocyjne i edukacyjne na szczeblu wspólnotowym i krajowym;

c) sondaże i badania w skali wspólnotowej lub krajowej.

(c) sondaże i badania w oparciu o dane gromadzone i segregowane według kryterium płci w skali wspólnotowej lub krajowej oraz opracowanie wielowymiarowych wskaźników porównawczych.

Uzasadnienie

Poprawka podkreśla potrzebę działań na szczeblu europejskim i krajowym, jak również potrzebę uzyskania wielowymiarowych i porównywalnych danych dotyczących różnych aspektów ubóstwa.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Szczegółowy opis działań określonych w ust. 1 znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji (zwanym dalej „załącznikiem”).

2. Szczegółowy opis działań określonych w ust. 1 znajduje się w załączniku.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Europejski Rok uwzględni różne sposoby doświadczania ubóstwa i wykluczenia społecznego przez kobiety i mężczyzn.

Europejski Rok uwzględni różne zagrożenia wynikające z ubóstwa i wykluczenia społecznego dla kobiet i mężczyzn oraz różne aspekty tych zjawisk, zwłaszcza w rodzinach osób samotnie wychowujących, które w większym stopniu doświadczają ubóstwa. Szczególną uwagę należy również zwrócić na problem dyskryminacji w miejscu pracy. Realizując i oceniając podejmowane działania, bierze się pod uwagę aspekty dotyczące płci.

Uzasadnienie

Różnice pomiędzy płciami powinny zostać włączone do wszystkich działań w ramach Europejskiego Roku.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja prowadzi regularną wymianę informacji z zainteresowanymi stronami, w szczególności na poziomie europejskim w sprawie zaplanowania i realizacji Europejskiego Roku, jego oceny oraz dalszych działań po jego zakończeniu.

4. Komisja prowadzi regularną wymianę informacji z zainteresowanymi stronami, w tym również osobami pracującymi z ludźmi żyjącymi w ubóstwie, w szczególności na poziomie europejskim w sprawie zaplanowania i realizacji Europejskiego Roku, jego oceny oraz dalszych działań po jego zakończeniu. Komisja udostępnia opinii publicznej wszelkie odnośne informacje.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w ciągu Europejskiego Roku i po jego zakończeniu w działaniach uczestniczyli przedstawiciele osób, które miały styczność z ubóstwem.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia „krajowy organ wykonawczy”, odpowiedzialny za organizację uczestnictwa tego państwa w Europejskim Roku i za koordynację działań na poziomie krajowym. Krajowy organ wykonawczy jest odpowiedzialny za określenie krajowego programu oraz priorytetów Europejskiego Roku, a także za wybór poszczególnych działań, które zostaną zgłoszone do finansowania ze środków wspólnotowych. Strategia i priorytety krajowe Europejskiego Roku są ustanawiane zgodnie z celami wymienionymi w art. 2.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia „krajowy organ wykonawczy”, odpowiedzialny za organizację uczestnictwa tego państwa w Europejskim Roku i za koordynację działań na poziomie krajowym. Krajowy organ wykonawczy jest odpowiedzialny za określenie krajowego programu oraz priorytetów Europejskiego Roku, a także za wybór poszczególnych działań, które zostaną zgłoszone do finansowania ze środków wspólnotowych. Strategia i priorytety krajowe Europejskiego Roku są ustanawiane zgodnie z celami wymienionymi w art. 2 oraz z uwzględnieniem problematyki płci, zgodnie z art. 4.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Krajowy organ wykonawczy, w celu realizacji swoich zadań, regularnie zasięga opinii i ściśle współpracuje z krajową grupą doradczą, złożoną z szerokiego grona zainteresowanych stron, włącznie z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i z organizacjami broniącymi lub reprezentującymi interesy tych, którzy są w sytuacji ubóstwa i wykluczenia społecznego, przedstawicielami krajowych parlamentów, partnerami społecznymi i władzami regionalnymi i lokalnymi.

3. Krajowy organ wykonawczy, w celu realizacji swoich zadań, zwłaszcza na etapie opracowywania programu krajowego oraz w miarę potrzeby podczas obchodów Europejskiego Roku, regularnie zasięga opinii i ściśle współpracuje z szerokim gronem zainteresowanych stron, włącznie z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i z organizacjami broniącymi lub reprezentującymi interesy tych, którzy są w sytuacji ubóstwa i wykluczenia społecznego, przedstawicielami parlamentów krajowych, partnerami społecznymi oraz władzami regionalnymi i lokalnymi tworzącymi odpowiednio ustrukturyzowane ciało doradcze.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet, w którego skład wchodzi jeden przedstawiciel każdego państwa. Komitetowi przewodniczy przedstawiciel Komisji. Przedstawiciela każdego państwa wyznacza się spośród osób z krajowego organu wykonawczego, o którym mowa w art. 6.

1. Komisję wspomaga komitet, zwany dalej „komitetem”.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Działania o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym mogą być współfinansowane z ogólnego budżetu Unii Europejskiej maksymalnie do 50% całkowitych kosztów realizowanych działań, zgodnie z procedurą ustanowioną w części II załącznika.

(2) Działania o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym mogą być współfinansowane z ogólnego budżetu Unii Europejskiej maksymalnie do 50% całkowitych kosztów realizowanych działań, zgodnie z procedurą ustanowioną w części II załącznika. Krajowe organy wykonawcze umożliwiają finansowanie wstępne lub współfinansowanie, aby ułatwić zaangażowanie zwłaszcza mniejszym i średnim organizacjom pozarządowym.

Uzasadnienie

W przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego i w ubiegłych latach europejskich okazało się, że mechanizmy umożliwiające finansowanie wstępne i współfinansowanie są ważne, jeżeli chodzi o ułatwienie udziału mniejszych i średnich organizacji pozarządowych.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Decyzje w sprawie finansowania działań określonych w art. 8 ust. 1 i ust. 2 podejmuje Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

1. Decyzje w sprawie finansowania działań określonych w art. 8 ust. 1 podejmuje Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wnioski o pomoc finansową na działania określone w art. 8 ust. 3 są przedkładane Komisji przez krajowy organ wykonawczy, zgodnie z procedurą określoną w części II załącznika.

2. Wnioski o pomoc finansową na działania określone w art. 8 ust. 2 są przedkładane Komisji przez krajowe organy wykonawcze, zgodnie z procedurą określoną w części II załącznika oraz przy uwzględnieniu problematyki płci stosownie do art. 4.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja, we współpracy z krajami uczestniczącymi, gwarantuje, że środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z innymi działaniami i inicjatywami wspólnotowymi, krajowymi i regionalnymi.

1. Komisja, we współpracy z krajami uczestniczącymi, gwarantuje, że środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z innymi działaniami i inicjatywami wspólnotowymi, krajowymi i regionalnymi, takimi jak te, które dotyczyły poprzednich lat europejskich.

Uzasadnienie

Aby zapobiec dublowaniu się projektów i mieć możliwość uczenia się na podstawie wcześniejszych projektów, w ramach Europejskiego Roku należy wziąć pod uwagę rezultaty poprzednich lat europejskich.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja i kraje uczestniczące gwarantują, że Europejski Rok uzupełnia całkowicie obecnie realizowane inne inicjatywy i środki Wspólnoty oraz inicjatywy i środki na poziomie krajowym i regionalnym, w przypadku, gdy mogą się one przyczynić do osiągnięcia celów Europejskiego Roku.

2. Komisja i kraje uczestniczące gwarantują, że Europejski Rok uzupełnia całkowicie obecnie realizowane inicjatywy i środki Wspólnoty oraz inicjatywy i środki na poziomie krajowym i regionalnym, w przypadku, gdy mogą się one przyczynić do osiągnięcia celów Europejskiego Roku.

Uzasadnienie

Proponowane sformułowanie jest bardziej ogólne, celem jest bowiem uniknięcie sytuacji, w których niektóre wspólnotowe, krajowe lub regionalne inicjatywy lub zasoby nie zostały uwzględnione.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Ramy finansowe realizacji działań, o których mowa w niniejszej decyzji, na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. wynoszą 17 mln EUR, z których suma 6,5 mln EUR przeznaczona jest na okres do 31 grudnia 2009 r.

1. Koperta finansowa realizacji działań, o których mowa w niniejszej decyzji, na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. wynosi 17 mln EUR, z których suma 6,5 mln EUR przeznaczona jest na okres do 31 grudnia 2009 r.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach Europejskiego Roku Komisja może również współpracować z zainteresowanymi organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z Radą Europy, Międzynarodową Organizacją Pracy i Organizacją Narodów Zjednoczonych.

W ramach Europejskiego Roku Komisja może również współpracować z zainteresowanymi organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z Radą Europy, Międzynarodową Organizacją Pracy i Organizacją Narodów Zjednoczonych, jak również z innymi instytucjami i agencjami UE.

Uzasadnienie

Agencje UE mogą się przyczynić do udanych obchodów Europejskiego Roku stosownie do dziedziny swojej działalności i dlatego należy je zaangażować.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 15 akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Sprawozdanie to zawiera również informacje o poszanowaniu zasady równości między mężczyznami i kobietami w trakcie Roku Europejskiego i przygotowań do niego, jak również ocenę korzyści, jakie Rok Europejski przyniósł najsłabszym grupom.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część I – punkt 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizowanie spotkań i wydarzeń na poziomie Wspólnoty, mających podnieść poziom świadomości w kwestiach dotyczących Europejskiego Roku, ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz dostarczyć platformy do wymiany pomysłów. Zgromadzą one odpowiednie zainteresowane strony i zostaną zaplanowane razem z osobami, które doświadczają ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz reprezentującymi je organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, umożliwiając w ten sposób rozwiązanie codziennych problemów i kwestii niepodejmowanych przez polityków.

Organizowanie spotkań i wydarzeń na poziomie Wspólnoty, mających podnieść poziom świadomości w kwestiach dotyczących Europejskiego Roku, ubóstwa i wykluczenia społecznego, a także dostarczyć platformy do wymiany pomysłów. Zgromadzą one odpowiednie zainteresowane strony i zostaną zaplanowane razem z osobami, które doświadczają ubóstwa oraz reprezentującymi je organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby opracować środki i praktyki służące wzmocnieniu pozycji społecznej wszystkich osób oraz zająć się brakami w polityce i uwrażliwianiem różnych instytucji w zakresie wielowymiarowych aspektów ubóstwa (zwłaszcza wśród kobiet i dzieci), takich jak dostęp do zatrudnienia, warunki mieszkaniowe, ochrona socjalna, wsparcie rodzinne oraz usługi zdrowotne i socjalne.

Uzasadnienie

Celem tego roku jest stworzenie warunków umożliwiających ograniczenie procesu narastania nierówności społecznych m.in. poprzez skierowanie uwagi na wielowymiarowe aspekty ubóstwa i ewentualne braki w strategiach politycznych.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część I – punkt 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

• Organizację różnych inicjatyw solidarnościowych na rzecz walki z ubóstwem oraz integracji społecznej, tak aby zwykły obywatel miał szansę przyczynić się bezpośrednio lub przez swoją organizację, nawet poprzez niewielki wkład i bez względu na formę. Kampanie medialne mogą wspierać działania mające na celu gromadzenie funduszy w ramach Europejskiego Roku;

• Organizację różnych inicjatyw solidarnościowych na rzecz walki z ubóstwem oraz integracji społecznej, tak aby wszyscy obywatele mieli szansę przyczynić się bezpośrednio lub przez swoją organizację, nawet poprzez niewielki wkład i bez względu na formę. Kampanie medialne na poziomie krajowym i europejskim mogą wspierać działania mające na celu gromadzenie funduszy w ramach Europejskiego Roku;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część I – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

• Kampania informacyjna na skalę wspólnotową zrealizowana na poziomie krajowym, oparta zarówno na tradycyjnych jak i nowych kanałach komunikacji i nowych technologiach;

• Kampania informacyjna na skalę wspólnotową zrealizowana na poziomie krajowym i lokalnym, oparta zarówno na tradycyjnych jak i nowych kanałach komunikacji i nowych technologiach;

Uzasadnienie

Szczebel lokalny jest ważny, gdyż władze lokalne i regionalne odgrywają szczególną rolę w rozpoznawaniu i promowaniu skutecznego dostępu do usług socjalnych, gospodarczych i kulturalnych dla osób żyjących w ubóstwie i w warunkach wykluczenia społecznego. Ponoszą one zasadniczą część odpowiedzialności za realizację strategii politycznych gwarantujących integrację osób wykluczonych.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część I – punkt 2 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

• Odpowiednie środki i inicjatywy mające na celu rozpowszechnienie wyników i przedstawienie programów wspólnotowych, działań i inicjatyw przyczyniających się do osiągnięcia celów Europejskiego Roku;

• Odpowiednie środki i inicjatywy mające na celu udostępnianie informacji, rozpowszechnienie wyników i zagwarantowanie widoczności programów wspólnotowych, działań i inicjatyw przyczyniających się do osiągnięcia celów Europejskiego Roku;

Uzasadnienie

Widoczność programów wspólnotowych i inicjatyw związanych z tym rokiem powinna się poprawić.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część I – ustęp 2 – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

• Odpowiednie inicjatywy placówek oświatowych rozpowszechniające informacje o Europejskim Roku;

• Odpowiednie inicjatywy placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i charytatywnych na szczeblu krajowym i europejskim rozpowszechniające informacje o Europejskim Roku i o środkach służących zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego;

Uzasadnienie

Aby mieć pewność uzyskania wsparcia, udział powinny wziąć również organizacje pozarządowe i stowarzyszenia charytatywne.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część I – ustęp 3 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

• Sondaże i badania na skalę wspólnotową, mające ocenić przygotowania, skuteczność, wpływ oraz długoterminowe monitorowanie Europejskiego Roku oraz zdać z nich sprawozdanie. Celem ułatwienia nowego konsensusu wokół rozwiązań politycznych, jeden z takich sondaży obejmie również serię pytań mających umożliwić sondaż wśród opinii publicznej na temat polityki zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz walki z nimi, łącznie z systemami ochrony socjalnej i ewentualnej roli Unii w walce z ubóstwem i wykluczeniem. Będzie on przeprowadzony w 2009 r., tak aby jego wyniki mogły zostać przedstawione na konferencji inaugurującej Europejski Rok;

• Sondaże i badania na skalę wspólnotową w oparciu o dane gromadzone i segregowane według kryterium płci, mające ocenić przygotowania, skuteczność oraz natychmiastowy i długofalowy wpływ Europejskiego Roku oraz zdać z nich sprawozdanie. Celem ułatwienia identyfikacji innowacyjnych rozwiązań politycznych, jeden z takich sondaży umożliwi również przeprowadzenie sondażu wśród opinii publicznej na temat polityki zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz walki z nimi, oraz, tam gdzie to właściwe, systemów ochrony socjalnej i ewentualnej roli Unii w walce z ubóstwem i wykluczeniem zarówno w granicach UE, jak i na całym świecie. Sondaż ten zostanie przeprowadzony w 2009 r., tak aby jego wyniki mogły zostać przedstawione na konferencji inaugurującej Europejski Rok;

Uzasadnienie

Milenijne cele rozwoju ONZ wspierają walkę z ubóstwem i dlatego też stanowią wsparcie dla Europejskiego Roku 2010. Ponadto w zglobalizowanym świecie eliminacja ubóstwa w granicach UE jest ściśle powiązana z walką z ubóstwem w krajach trzecich.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część I – punkt 3 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

• promowanie badań dotyczących ataków na prawa podstawowe będących wynikiem skrajnego ubóstwa;

Uzasadnienie

Miliony obywateli europejskich nie mają właściwie dostępu do praw podstawowych z powodu skrajnego ubóstwa i wykluczenia społecznego, na jakie są skazani. Należy więc wesprzeć inicjatywę badań poruszających tę kwestię.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część II – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Działania na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym mogą kwalifikować się do finansowania z budżetu Wspólnoty pokrywającego maksymalnie do 50% całkowitych kosztów na kraj uczestniczący. Współfinansowanie krajowe, pochodzące ze źródeł publicznych i prywatnych, powinno wynosić przynajmniej 50% całkowitego budżetu, tak aby uzupełniać finansowanie UE. Przy wyborze działań krajowe organy wykonawcze będą miały swobodę decyzji, czy wnioskować o współfinansowanie od organizacji odpowiedzialnej za wykonanie każdego wybranego działania, czy też nie oraz zdecydować o poziomie współfinansowania.

1. Współfinansowanie krajowe, pochodzące ze źródeł publicznych i prywatnych, powinno wynosić przynajmniej 50% całkowitego budżetu, tak aby uzupełniać finansowanie UE. Przy wyborze działań krajowe organy wykonawcze będą miały swobodę decyzji, czy wnioskować o współfinansowanie od organizacji odpowiedzialnej za wykonanie każdego wybranego działania, czy też nie oraz zdecydować o poziomie współfinansowania, z możliwością finansowania działań nawet do 100% kosztów projektu przez krajowe organy wykonawcze.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część II – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W odpowiedzi na ten dokument każdy krajowy organ wykonawczy sporządzi krajowy program realizacji Europejskiego Roku, skoordynowany z krajowymi strategiami na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej i spójny z nimi.

3. W odpowiedzi na ten dokument każdy krajowy organ wykonawczy sporządzi, po konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim, krajowy program realizacji Europejskiego Roku, skoordynowany z krajowymi strategiami na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej i spójny z nimi.

Uzasadnienie

Jednym z ważnych aspektów Europejskiego Roku jest udział ludzi doświadczających ubóstwa, którzy z uwagi na swoje doświadczenie mogą pomóc w poprawie jakości programu krajowego.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część II – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Każdy krajowy organ wykonawczy przedstawi jeden wniosek o finansowanie wspólnotowe. Ten wniosek o przyznanie dotacji będzie zawierał opis krajowego programu i priorytetów Europejskiego Roku, proponowane do finansowania działania w odpowiednim kraju uczestniczącym oraz organizacje odpowiedzialne za realizację każdego pojedynczego działania. Wniosek ten będzie zawierał szczegółowy budżet określający ogólne koszty proponowanych działań oraz kwotę i źródła współfinansowania. Koszty kwalifikowalne mogą zawierać koszty osobowe i administracyjne poniesione przez krajowy organ wykonawczy.

4. Każdy krajowy organ wykonawczy przedstawi jeden wniosek o finansowanie wspólnotowe. Ten wniosek o przyznanie dotacji będzie zawierał opis krajowego programu i priorytetów Europejskiego Roku oraz proponowane do finansowania działania. Wniosek ten będzie zawierał szczegółowy budżet określający ogólne koszty proponowanych działań oraz kwotę i źródła współfinansowania. Koszty kwalifikowalne mogą zawierać koszty osobowe i administracyjne poniesione przez krajowy organ wykonawczy.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część II – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja oceni i w razie konieczności zażąda wprowadzenia zmian do wniosków o finansowanie wspólnotowe, złożonych przez krajowe organy wykonawcze.

6. Komisja oceni przestrzeganie celów, o których mowa w art. 2, i w razie konieczności zażąda wprowadzenia zmian do wniosków o finansowanie wspólnotowe, złożonych przez krajowe organy wykonawcze.

Uzasadnienie

Komisja powinna zadbać o to, aby wykorzystanie funduszy wspólnotowych odpowiadało celom roku, o których mowa w art. 2 wniosku.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część IV – ustęp 2 – tiret -pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

• propagowanie wielowymiarowych, zintegrowanych strategii na rzecz zapobiegania ubóstwu, w szczególności głębokiemu ubóstwu, i jego eliminacji oraz metod, które mogłyby zostać włączone w główny nurt polityki społecznej, gospodarczej i kulturalnej;

Uzasadnienie

W ramach Europejskiego Roku należy starać się o włączanie wielowymiarowych aspektów problemu ubóstwa do polityki gospodarczej, kulturalnej i społecznej.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część IV – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ubóstwo dzieci i międzypokoleniowe przekazywanie ubóstwa;

• zwalczanie ubóstwa dzieci, w tym międzypokoleniowego przekazywania ubóstwa, jak również ubóstwa w rodzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dużych rodzin, osób samotnie wychowujących i rodzin opiekujących się osobami będącymi na ich utrzymaniu, a także ubóstwa, jakiego doświadczają dzieci w domach dziecka;

Uzasadnienie

Szczególnie uważnie należy się przyjrzeć sytuacji rodzin najsłabszych.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część IV – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

rynek pracy sprzyjający integracji;

promowanie rynków pracy sprzyjających integracji, zajęcie się problemem ubóstwa osób pracujących i potrzebą uczynienia pracy opłacalną;

Uzasadnienie

Wiele osób posiadających zatrudnienie wciąż jest zagrożonych ubóstwem, między innymi z uwagi na niską jakość zatrudnienia i niskie zarobki. W ciągu Europejskiego Roku należy poświęcić szczególną uwagę temu problemowi.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część IV – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

problem nierówności w kształceniu i szkoleniu oraz szkolenia z zakresu umiejętności informatycznych;

wyeliminowanie nierówności w kształceniu i szkoleniu, w tym szkoleniach z zakresu umiejętności informatycznych oraz promowanie równego dostępu dla wszystkich do technologii IT ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

Uzasadnienie

Dostęp do uczenia się przez całe życie ma szczególne znaczenie, ponieważ kwalifikacje osób muszą być dostosowane do zmian na rynkach pracy. Dzięki temu osoby te mają szansę na pracę na odpowiednim poziomie.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część IV – ustęp 2 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ubóstwo i wymiar płci;

rozwiązywanie problemów dotyczących wymiaru wiekowego ubóstwa i wymiaru płci;

Uzasadnienie

Ubóstwo nie dotyka w równy sposób kobiet i mężczyzn oraz osób starszych. Różnice te należy uwzględnić w politykach i inicjatywach realizowanych w trakcie i po zakończeniu Europejskiego Roku.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część IV – ustęp 2 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

dostęp do podstawowych usług, w tym do przyzwoitych warunków mieszkaniowych;

zagwarantowanie równego dostępu do odpowiednich zasobów i usług, w tym do przyzwoitych warunków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej i ochrony socjalnej;

Uzasadnienie

Dostęp do odpowiednich zasobów, do opieki zdrowotnej i ochrony socjalnej jest bardzo ważny dla ludzi żyjących w ubóstwie i musi zostać odpowiednio uwzględniony w trakcie Europejskiego Roku.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część IV – ustęp 2 – tiret piąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

• ułatwienie dostępu do kultury i rekreacji;

Uzasadnienie

Osoby dotknięte ubóstwem często nie posiadają dostępu do kultury i rekreacji.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część IV – ustęp 2 – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

• zapobieganie dyskryminacji i propagowanie integracji imigrantów oraz integracja społeczna i integracja na rynku pracy mniejszości etnicznych;

• zapobieganie dyskryminacji i propagowanie integracji społecznej imigrantów i mniejszości etnicznych;

Uzasadnienie

Poprawka służy wyraźnemu podkreśleniu, że integracja społeczna imigrantów i mniejszości etnicznych ma bardzo duże znaczenie.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część IV – ustęp 2 – tiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

• promowanie zintegrowanych aktywnych strategii integracyjnych i radzenia sobie z życiem prywatnym;

Uzasadnienie

Rok ten powinien promować aktywną integrację oraz radzenie sobie z życiem prywatnym, a zwłaszcza rozsądne gospodarowanie środkami finansowymi.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część IV – ustęp 2 – tiret szóste b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

• propagowanie równych szans dla wszystkich;

Uzasadnienie

Z uwagi na cel Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans, logiczne jest uwzględnienie go jako jednego z tematów tego Europejskiego Roku.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część IV – ustęp 2 – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

• odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych i innych grup słabszych społecznie.

• odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych, osób niesamodzielnych i ich rodzin oraz innych grup słabszych społecznie, a także osób znajdujących się w trudnej sytuacji, zwłaszcza bezdomnych.

Uzasadnienie

Osoby niesamodzielne i rodziny, które się nimi opiekują, są w większym stopniu zagrożone ubóstwem ze względu na trudną sytuację osobistą.


UZASADNIENIE

W momencie rozpoczęcia realizacji strategii lizbońskiej w marcu 2000 r. Rada Europejska zwróciła się do państw członkowskich i Komisji o podjęcie działań, które w „zdecydowany sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa do 2010 r.” Na kolejnych spotkaniach Rada Europejska potwierdziła ten cel.

W 2006 r. 16% (78 mln) mieszkańców krajów UE-25 żyło poniżej progu ubóstwa. W 2000 r. w krajach UE-25 około 40 milionów ludzi (9% całkowitej liczby) dotkniętych było długotrwałym ubóstwem. W 2005 r. w krajach UE-25 19% (19 milionów) dzieci było zagrożonych ubóstwem. Pomimo iż w większości państw członkowskich różnica w traktowaniu kobiet i mężczyzn zmniejsza się, to jeśli chodzi o ubóstwo i długotrwałe ubóstwo wynosi ona ok. 2 punktów procentowych (w 2006 r.).

Informacje podstawowe

Rada Europejska obradująca w Lizbonie w marcu 2000 r. ustanowiła otwartą metodę koordynacji, która stanowi ramy dla politycznej koordynacji bez ograniczeń prawnych. Stanowi ona wsparcie dla realizacji strategicznego celu Unii w postaci osiągnięcia do roku 2010 stałego wzrostu gospodarczego, większej liczby lepszych miejsc pracy oraz większej spójności społecznej. Państwa członkowskie uzgodniły, że określą i będą propagować najbardziej skuteczne ze stosowanych przez siebie polityk w dziedzinach ochrony socjalnej i integracji społecznej, starając się czerpać nawzajem ze swoich doświadczeń. Jest to metoda elastyczna i zdecentralizowana, która obejmuje przedstawione poniżej działania.

W ramach tej elastycznej i zdecentralizowanej metody państwa członkowskie uzgadniają wspólne cele i wspólne wskaźniki, przygotowują krajowe sprawozdania strategiczne i przedstawiają ocenę.

Od stycznia 2007 r. nowy zintegrowany program UE na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej wspiera realizację celów wymienionych w agendzie społecznej i stanowi wkład w szerszą strategię UE na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

Nadrzędnym celem otwartej metody koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej jest propagowanie:

· skutecznego i obustronnego współdziałania pomiędzy strategią trwałego rozwoju UE a ustalonymi w Lizbonie celami większego wzrostu gospodarczego, większej liczby lepszych miejsc pracy oraz większej spójności społecznej;

· polityk integracji społecznej, równości mężczyzn i kobiet oraz równych szans dla wszystkich poprzez dostępne, zrównoważone finansowo i wydajne systemy ochrony socjalnej;

· dobrego sprawowania władzy, przejrzystości oraz udziału zainteresowanych stron w opracowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityki.

W ramach nadrzędnych celów wspomina się o tym, że otwarta metoda koordynacji powinna w zdecydowany sposób przyczynić się do wyeliminowania problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Wypełniając mandat Rady Europejskiej z Lizbony, państwa członkowskie i Komisja starały się opracować wspólne metody oraz zgodność wskaźników. W 2001 r. Komitet Ochrony Socjalnej (SPC) przedstawił sprawozdanie, w którym zalecał początkowy zestaw wspólnie uzgodnionych wskaźników i które zostało przyjęte w trakcie posiedzenia Rady ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych w grudniu 2001 r., a następnie przedłożone na szczycie UE w Laeken-Brukseli. W czerwcu 2006 r. Komitet Ochrony Socjalnej przyjął i dostosował zestaw wspólnych wskaźników dla procesu ochrony socjalnej i integracji społecznej.

W odniesieniu do celu wyeliminowania ubóstwa i wykluczenia społecznego, jednym ze wspólnie uzgodnionych wskaźników jest odsetek osób zagrożonych ubóstwem (odsetek osób o zrównoważonym dochodzie rozporządzalnym na poziomie niższym niż 60% średniego zrównoważonego dochodu krajowego).

Streszczenie komunikatu Komisji w sprawie Europejskiego Roku 2010

W agendzie społecznej na lata 2005-2010 Komisja zaproponowała, aby rok 2010 ogłosić Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Budżet przeznaczony na ten rok, w wysokości 17 mln euro, to największy budżet, jaki został kiedykolwiek przeznaczony na Europejski Rok, co wskazuje na jego doniosłe znaczenie polityczne.

Celem Europejskiego Roku jest potwierdzenie zaangażowania Unii na rzecz solidarności, sprawiedliwości społecznej, większej spójności oraz propagowania trwałości nadrzędnych celów Unii i zwiększania poparcia dla nich poprzez zdecydowane przyczynianie się do wyeliminowania problemu ubóstwa.

Europejski Rok powinien uświadomić społeczeństwu istnienie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Europie oraz przekazać przesłanie, że mają one destrukcyjny wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy. Powinien on potwierdzić znaczenie zbiorowej odpowiedzialności, obejmującej nie tylko decydentów, ale również uczestników z sektora publicznego i prywatnego.

Propozycja ogłoszenia Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym opiera się, oprócz celów ogólnych, na czterech celach szczegółowych:

· Uznanie prawa osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do godnego życia i do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

· Zwiększanie odpowiedzialności publicznej za politykę i działania w dziedzinie integracji społecznej, podkreślając odpowiedzialność każdej osoby w walce z ubóstwem i marginalizacją.

· Propagowanie bardziej spójnego społeczeństwa poprzez uświadamianie korzyści płynących dla wszystkich ze społeczeństwa, z którego wyeliminowano ubóstwo i w którym nikt nie jest skazany na życie na marginesie.

· Podkreślenie silnego zaangażowania politycznego UE na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz propagowanie tego zaangażowania na wszystkich szczeblach sprawowania władzy.

Działania w ramach Europejskiego Roku będą wspierać otwartą metodę koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej oraz dążyć do otrzymania jasnej wartości dodanej pod względem wpływu na politykę i skuteczność. Zagadnienia Europejskiego Roku są zatem zgodne z otwartą metodą koordynacji.

Unia może zapewnić ramy dla współpracy na różnych szczeblach, jednak konkretny postęp można osiągnąć jedynie poprzez znaczne zaangażowanie krajów uczestniczących na szczeblu krajowym. Działania określone na szczeblu europejskim, mające zagwarantować spójność w podejściu do społeczeństwa sprzyjającego integracji, zostaną więc dostosowane do szczególnych warunków każdego kraju.

Zostanie ustanowiony komitet, składający się z przedstawicieli państw członkowskich, mający za zadanie pomaganie Komisji w realizacji działań w ramach Europejskiego Roku.

Komitet będzie monitorować realizację działań na podstawie wspólnych wytycznych opracowanych przez Komisję – strategicznego dokumentu ramowego.

Realizacja na szczeblu krajowym musi być spójna z celami politycznymi ustanowionymi dla Europejskiego Roku zgodnie z wyżej wymienionym strategicznym dokumentem ramowym. Każde państwo członkowskie przedstawi Komisji krajowy program realizacji Europejskiego Roku.

Każdy program powinien być opracowany, przyjęty i zrealizowany w ścisłej współpracy z krajowymi organami wykonawczymi wyznaczonymi przez kraje uczestniczące w Europejskim Roku.

Przy tworzeniu i realizacji swoich krajowych strategii każdy organ będzie korzystał z porad krajowej grupy doradczej oraz ściśle z nią współpracował. Grupa ta jest złożona z szerokiego grona zainteresowanych stron: organizacji społeczeństwa obywatelskiego reprezentujących interesy osób znajdujących się w ubóstwie, przedstawicieli krajowych parlamentów, partnerów społecznych, władz regionalnych i lokalnych.

Organizacja poprzednich Europejskich Lat w dziedzinie społecznej pokazała, jak bardzo przyczyniają się one do podnoszenia świadomości opinii publicznej, wspierają uczestnictwo, zachęcają do zaangażowania politycznego na każdym szczeblu i przyczyniają się do zmiany polityki. Wobec powyższego przedmiotowy wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości ustanowioną w art. 5 traktatu. Jednocześnie propozycja ogłoszenia Europejskiego Roku podkreśla, jak ważne jest poszanowanie różnych tradycji i krajowej specyfiki państw członkowskich, aby zapewnić jego elastyczną realizację oraz uniknąć sprzeczności z już istniejącymi najlepszymi wzorcami w niektórych państwach członkowskich. Pod tym względem wniosek jest również zgodny z zasadą proporcjonalności.

Zasadniczy cel poprawek Parlamentu Europejskiego

W sprawozdaniu w sprawie oceny realiów społecznych Parlament Europejski wyraził poparcie dla wniosku Komisji dotyczącego Europejskiego Roku 2010, którego celem ma być zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Sprawozdawca aprobuje w ogólnym zarysie treść wniosku Komisji i wyraża szczególne zadowolenie w związku z faktem uznania wielowymiarowych aspektów ubóstwa i konieczności zwiększenia świadomości społecznej i odpowiedzialności publicznej i prywatnej, jak również udziału osób dotkniętych ubóstwem i ich przedstawicieli w realizację działań w ramach Roku.

Zasadnicza część treści sprawozdania dotyczy opisów artykułów i wprowadzenia pewnej liczby istotnych nowych elementów. Omawiane są następujące zagadnienia:

1. Perspektywa globalna ubóstwa i integracji społecznej poprzez powiązanie założeń Europejskiego Roku z celami milenijnymi ONZ, a w szczególności z Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem (17 października).

2. Od samego początku powinno być wiadomo, że celem Europejskiego Roku jest nie tylko zwalczanie (głębokiego) ubóstwa, ale również zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

3. Dalsze rozwijanie zawartego we wniosku Komisji pojęcia dotyczącego złożoności i wielowymiarowych aspektów ubóstwa i wykluczenia społecznego.Odbywa się to dzięki poszerzonej definicji grup, których to dotyczy, na przykład poprzez włączenie osób wcześnie opuszczających szkoły i osób (długoterminowo) bezrobotnych.

Zawarto również dalsze wyjaśnienia dotyczące wielowymiarowych polityk, jakie mają być koordynowane i wdrażane na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym dla osiągnięcia celu Europejskiego Roku. W ramach tych polityk powinien istnieć równy dostęp do edukacji i uczenia się przez całe życie, w tym dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych, systemów ochrony socjalnej, wysokiej jakości usług socjalnych i zdrowotnych, jak również mieszkań.

4. Oddzielny punkt dotyczy potrzeby zapewnienia równego traktowania i niedyskryminacji, m.in. poprzez lepsze wdrażanie odnośnego prawodawstwa UE, zważywszy na fakt, że ubóstwo i wykluczenie społeczne dotyczy w większym stopniu niż inne osoby kobiet i grup słabszych społecznie.

5. Sprawozdawca pragnął również silniej podkreślić kwestię sprawowania władzy i tworzenia synergii z istniejącymi programami i inicjatywami.

Wyraźnie wyjaśniono, że na szczeblu UE rok powinien zostać wykorzystany nie tylko do wznowienia realizacji wcześniejszych zobowiązań, a więc nie tylko samego ulepszenia otwartej metody koordynacji, ale też do podjęcia dodatkowych starań na rzecz wymiany dobrych praktyk, uruchamiania nowych inicjatyw itp. W celu zapewnienia spójności i ciągłego charakteru działań należy postarać się o wyraźniejsze nawiązania do wyników poprzednich Europejskich Lat oraz o lepszą koordynację z bieżącymi programami europejskimi i źródłami finansowania walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Aby Europejski Rok okazał się sukcesem, konieczna jest współpraca władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz zaangażowanie wszystkich odnośnych podmiotów, kiedy państwa członkowskie rozpoczną dyskusję nad krajowymi treściami Europejskiego Roku.

6. W nawiązaniu do poprzedniego punktu, Parlament Europejski uważa za bardzo ważne rzeczywiste zaangażowanie w debatę na szczeblu UE i krajowym, dotyczącą treści oraz wdrażania planów w ramach Europejskiego Roku, osób stykających się ze zjawiskami ubóstwa i integracji społecznej.

Wynikają z tego szczególne dostosowania w odpowiednich punktach preambuły i artykułach. Szczególną uwagę poświęcono art. 2 (cele) oraz ust. 2 części IV załącznika (tematy Europejskiego Roku).

W art. 2 zmiany dotyczą udziału i zaangażowania wszystkich istotnych grup. Artykuł ten jest powiązany z częścią IV załącznika. Główne zmiany w załączniku dotyczą wprowadzenia kilku dodatkowych tematów, mających na celu podkreślenie znaczenia walki z ubóstwem dzieci w korelacji z ubóstwem rodziny, propagowania równego traktowania i niedyskryminacji, metod aktywnej integracji oraz dostępu do kultury i rekreacji (celem jest powiązanie tych zagadnień z wielowymiarowymi aspektami ubóstwa i wykluczenia społecznego).


OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (3.4.2008)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)

(COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)W krajowych programach działań na rzecz integracji społecznej wiele krajów podkreśla wysokie zagrożenie ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym niektórych szczególnych grup, w tym dzieci, samotnych rodziców, osób starszych, migrantów i mniejszości etnicznych, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, więźniów, kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy oraz narkomanów.

11) W krajowych programach działań na rzecz integracji społecznej wiele krajów podkreśla wysokie zagrożenie ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym niektórych szczególnych grup, w tym dzieci, samotnych rodziców, rodzin wielodzietnych, osób starszych, młodzieży, a w szczególności młodych kobiet, migrantów i mniejszości etnicznych, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, więźniów, kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy oraz narkomanów.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12) O ile zatrudnienie w znacznej mierze zmniejsza zagrożenie biedą w przypadku pojedynczych osób, o tyle nie jest to zawsze wystarczający warunek do wyjścia z ubóstwa, a odsetek osób zagrożonych ubóstwem jest wciąż stosunkowo wysoki, nawet wśród osób pracujących. Ubóstwo osób posiadających pracę związane jest z niską płacą, niskimi kwalifikacjami oraz niestabilnym i często niepełnym zatrudnieniem, lecz również z charakterem gospodarstwa domowego każdej osoby, pod względem liczby osób na utrzymaniu i intensywności pracy gospodarstwa. Aby jednostki mogły wyjść z ubóstwa, niezbędne jest zatrudnienie wysokiej jakości.

12) O ile zatrudnienie w znacznej mierze zmniejsza zagrożenie biedą w przypadku pojedynczych osób, o tyle nie jest to zawsze wystarczający warunek do wyjścia z ubóstwa, a odsetek osób zagrożonych ubóstwem jest wciąż stosunkowo wysoki, nawet wśród osób pracujących. Ubóstwo osób posiadających pracę związane jest z niską płacą, niskimi kwalifikacjami, ograniczonymi możliwościami szkoleń zawodowych i niemożnością pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym, jak również niestabilnym zatrudnieniem i warunkami pracy (często w niepełnym wymiarze godzin), lecz również z poziomem pomocy społecznej i ekonomicznej powiązanej z charakterem gospodarstwa domowego każdej osoby, pod względem liczby osób na utrzymaniu i intensywności pracy gospodarstwa. Jakość zatrudnienia oraz wsparcie społeczne i ekonomiczne mają więc zasadnicze znaczenie dla wyjścia z ubóstwa.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15) Aby działania wspólnotowe w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym były skuteczne, niezbędne jest poparcie szerokich kręgów społeczeństwa. Europejski Rok powinien spełniać rolę katalizatora w podnoszeniu świadomości i nadawaniu rozmachu. Powinien on przyczynić się do skierowania uwagi politycznej i zmobilizowania wszystkich zainteresowanych do dalszego rozwoju otwartej metody koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej.

15) Aby działania wspólnotowe w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym były skuteczne, niezbędne jest poparcie szerokich kręgów społeczeństwa. Europejski Rok powinien spełniać rolę katalizatora w podnoszeniu świadomości i nadawaniu rozmachu. Powinien on przyczynić się do skierowania uwagi politycznej i zmobilizowania wszystkich zainteresowanych do dalszego rozwoju i wzmocnienia otwartej metody koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej, jak również do promowania nowych działań i inicjatyw na poziomie krajowym i Unii Europejskiej we współpracy z osobami, które dotyka ubóstwo i ich przedstawicielami. W związku z tym szczególną uwagę należy zwrócić na skuteczne wdrażanie na poziomie krajowym przepisów wspólnotowych odnoszących się do równych szans i równouprawnienia mężczyzn i kobiet.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Art. 2 – lit. c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) Spójność – propagowanie bardziej spójnego społeczeństwa poprzez uświadamianie korzyści płynących dla wszystkich ze społeczeństwa, z którego wyeliminowano ubóstwo i w którym nikt nie jest skazany na życie na marginesie. Europejski Rok będzie propagował społeczeństwo wspierające i rozwijające jakość życia, społeczny dobrobyt i równe szanse dla wszystkich, bez względu na ich pochodzenie, gwarantując zrównoważony rozwój i solidarność między- i wewnątrzpokoleniową oraz spójność polityczną z działaniami UE w świecie.

c) Spójność – propagowanie bardziej spójnego społeczeństwa poprzez zmianę społeczno-ekonomicznych strategii politycznych, leżących u podstaw nierówności społecznej i ubóstwa, w szczególności wśród kobiet i dzieci oraz uświadamianie korzyści płynących dla wszystkich ze społeczeństwa, z którego wyeliminowano ubóstwo i w którym nikt nie jest skazany na życie na marginesie. Europejski Rok będzie propagował społeczeństwo wspierające i rozwijające jakość życia, społeczny dobrobyt i równe szanse dla wszystkich, bez względu na ich pochodzenie i płeć, gwarantując zrównoważony rozwój i solidarność między- i wewnątrzpokoleniową oraz spójność polityczną z działaniami UE w świecie.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) Zaangażowanie – podkreślenie silnego zaangażowania politycznego UE na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz propagowanie tego zaangażowania na wszystkich szczeblach sprawowania władzy. Opierając się na osiągnięciach i możliwych niedoskonałościach otwartej metody koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej, Europejski Rok będzie umacniał zaangażowanie polityczne na rzecz zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz walki z nimi, jak i dawał impuls do dalszego rozwoju działań Unii Europejskiej w tym zakresie.

d) Zaangażowanie – podkreślenie silnego zaangażowania politycznego UE na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz propagowanie tego zaangażowania na wszystkich szczeblach sprawowania władzy poprzez modyfikację strategii politycznych odpowiedzialnych za te zjawiska. Opierając się na osiągnięciach i możliwych niedoskonałościach otwartej metody koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej, Europejski Rok będzie umacniał zaangażowanie polityczne na rzecz zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz walki z nimi, jak i dawał impuls do dalszego rozwoju działań Unii Europejskiej w tym zakresie.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Europejski Rok uwzględni różne sposoby doświadczania ubóstwa i wykluczenia społecznego przez kobiety i mężczyzn.

Europejski Rok uwzględni różne sposoby doświadczania ubóstwa i wykluczenia społecznego przez kobiety i mężczyzn, a przy jego realizacji i ocenie działalności zostaną wzięte pod uwagę względy płci.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia „krajowy organ wykonawczy”, odpowiedzialny za organizację uczestnictwa tego państwa w Europejskim Roku i za koordynację działań na poziomie krajowym. Krajowy organ wykonawczy jest odpowiedzialny za określenie krajowego programu oraz priorytetów Europejskiego Roku, a także za wybór poszczególnych działań, które zostaną zgłoszone do finansowania ze środków wspólnotowych. Strategia i priorytety krajowe Europejskiego Roku są ustanawiane zgodnie z celami wymienionymi w art. 2.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia „krajowy organ wykonawczy”, odpowiedzialny za organizację uczestnictwa tego państwa w Europejskim Roku i za koordynację działań na poziomie krajowym. Krajowy organ wykonawczy jest odpowiedzialny za określenie krajowego programu oraz priorytetów Europejskiego Roku, a także za wybór poszczególnych działań, które zostaną zgłoszone do finansowania ze środków wspólnotowych. Strategia i priorytety krajowe Europejskiego Roku są ustanawiane zgodnie z celami wymienionymi w art. 2 oraz z uwzględnieniem problematyki płci zgodnie z art. 4.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Decyzje w sprawie finansowania działań określonych w art. 8 ust. 1 i ust. 2 podejmuje Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

1. Decyzje w sprawie finansowania działań określonych w art. 8 ust. 1 i ust. 2 podejmuje Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7 ust. 2, z poszanowaniem zasady uwzględnienia problematyki płci, o której mowa w art. 4.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 15 akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Sprawozdanie to zawiera również informacje o poszanowaniu zasady równości między mężczyznami i kobietami w trakcie Roku Europejskiego i przygotowań do niego, jak również ocenę korzyści, jakie Rok Europejski przyniósł najsłabszym grupom.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część I – punkt 1 Spotkania i wydarzenia

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizowanie spotkań i wydarzeń na poziomie Wspólnoty, mających podnieść poziom świadomości w kwestiach dotyczących Europejskiego Roku, ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz dostarczyć platformy do wymiany pomysłów. Zgromadzą one odpowiednie zainteresowane strony i zostaną zaplanowane razem z osobami, które doświadczają ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz reprezentującymi je organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, umożliwiając w ten sposób rozwiązanie codziennych problemów i kwestii niepodejmowanych przez polityków.

Organizowanie spotkań i wydarzeń na poziomie Wspólnoty, mających podnieść poziom świadomości w kwestiach dotyczących Europejskiego Roku, ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz dostarczyć platformy do wymiany pomysłów. Zgromadzą one odpowiednie zainteresowane strony i zostaną zaplanowane razem z osobami, które doświadczają ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz reprezentującymi je organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, umożliwiając w ten sposób rozwiązanie codziennych problemów i kwestii niepodejmowanych przez polityków oraz będą mieć na celu uwrażliwienie różnych instytucji na pierwotne przyczyny ubóstwa oraz na środki służące ograniczeniu ubóstwa, w szczególności wśród kobiet i dzieci.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część II – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Działania na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym mogą kwalifikować się do finansowania z budżetu Wspólnoty pokrywającego maksymalnie do 50% całkowitych kosztów na kraj uczestniczący. Współfinansowanie krajowe, pochodzące ze źródeł publicznych i prywatnych, powinno wynosić przynajmniej 50% całkowitego budżetu, tak aby uzupełniać finansowanie UE. Przy wyborze działań krajowe organy wykonawcze będą miały swobodę decyzji, czy wnioskować o współfinansowanie od organizacji odpowiedzialnej za wykonanie każdego wybranego działania, czy też nie oraz zdecydować o poziomie współfinansowania.

1. Działania na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym mogą kwalifikować się do finansowania z budżetu Wspólnoty pokrywającego maksymalnie do 50% całkowitych kosztów na kraj uczestniczący. Współfinansowanie krajowe, pochodzące ze źródeł publicznych i prywatnych, powinno wynosić przynajmniej 50% całkowitego budżetu, tak aby uzupełniać finansowanie UE. Przy wyborze działań krajowe organy wykonawcze będą miały swobodę decyzji, czy wnioskować o współfinansowanie od organizacji odpowiedzialnej za wykonanie każdego wybranego działania, czy też nie oraz zdecydować o poziomie współfinansowania, zakładając możliwość finansowania działań nawet do 100% kosztów projektu przez krajowe organy wykonawcze.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część IV – akapit 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ubóstwo dzieci i międzypokoleniowe przekazywanie ubóstwa;

 

zniesienie ubóstwa dzieci i międzypokoleniowego przekazywania ubóstwa w szczególności poprzez lepsze wsparcie dla rodziny i rodziców;

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Odsyłacze

COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

IMCO

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

31.1.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

22.1.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2008

3.4.2008

 

 

Data przyjęcia

3.4.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Petya Stavreva, Feleknas Uca

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Manolis Mavrommatis


PROCEDURA

Tytul

Europejski Rok Zwalczania Wykluczenia Społecznego i Ubóstwa

Odsyłacze

COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)

Data przedstawienia w PE

12.12.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

31.1.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

31.1.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

23.1.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

2.4.2008

5.5.2008

 

 

Data przyjęcia

6.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gabriela Creţu, Petru Filip, Jamila Madeira, Csaba Sógor, Kyriacos Triantaphyllides

Data złożenia

8.5.2008

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności