Procedură : 2007/0278(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0173/2008

Texte depuse :

A6-0173/2008

Dezbateri :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Voturi :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0286

RAPORT     ***I
PDF 280kWORD 543k
8.5.2008
PE 400.715v01-00 A6-0173/2008

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul European de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale (2010)

(COM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportoare: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul European de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale (2010)

(COM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0797),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 137 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0469/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A6-0173/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul –1 (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(-1) Lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale reprezintă unul dintre obiectivele centrale ale Uniunii Europene și ale statelor sale membre.

Justificare

It is important to make clear at the start of the document why there should be such a year.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 4a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(4a) Este necesară sprijinirea regiunilor defavorizate, a regiunilor afectate de dezavantaje structurale permanente, a regiunilor ultraperiferice, a statelor membre insulare și a regiunilor victime ale dezindustrializării sau ale reconversiilor industriale recente, pentru a facilita prezența coeziunii economice și sociale necesare.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 5a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(5a) În Rezoluția sa de la 15 noiembrie 2007 privind bilanțul realității sociale1, Parlamentul European a subliniat că întărirea coeziunii sociale și eradicarea sărăciei și a excluziunii sociale trebuie să devină o prioritate politică pentru Uniunea Europeană. În această rezoluție, Parlamentul European a salutat, de asemenea, numirea anului 2010 drept Anul European de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale și a solicitat Comisiei și statelor membre să definească și să continue obiectivul ambițios de reducere a sărăciei în Europa.

 

1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0541 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial)).

Justificare

This recital shows the support the European Parliament has given, in an earlier phase, for the European Year 2010.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 6

Text propus de Comisie

Amendament

(6) În pofida acestor realizări, o parte semnificativă a populației din toate statele membre continuă să se confrunte cu lipsuri și cu un acces limitat la serviciile de bază, sau se simt excluși din societatea de care aparțin, iar 78 de milioane de persoane sunt expuse riscului de sărăcie.

(6) În pofida acestor realizări, o parte semnificativă a populației continuă să se confrunte cu lipsuri sau cu un acces limitat și inegal la servicii sau este exclusă din societatea de care aparțin, iar 78 de milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt expuse riscului de sărăcie, dintre care 19 milioane sunt copii, procent cu cel puțin 3% mai mare decât în rândul adulților. În plus, diferența între femei și bărbați este de 2%. Sărăcia persistentă este un fenomen îngrijorător în Europa și trebuie să fie abordat cu mai multă eficacitate.

Justificare

Special attention should be given to child poverty and persistent poverty which are serious problems in the EU.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 6a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(6a) Angajamentul în favoarea Anului European de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale 2010 ar trebui să se inspire și din Comunicarea Comisiei din 30 ianuarie 2008 referitoare la propunerea de raport comun privind protecția socială și incluziunea socială 2008, care cuprinde o evaluare a metodei deschise de coordonare aplicate protecției sociale și incluziunii sociale și care pune accentul pe sărăcia în rândul copiilor, contribuind astfel la menținerea acestei probleme în prim-planul agendei politice.

Justificare

To stress the fact that the fight against child poverty should be an important goal of the European Year 2010 in conformity and continuity with the impetus already given with the 2007 OMC.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 7

Text propus de Comisie

Amendament

(7) În plus, există semne că problema sărăciei extreme devine din ce în ce mai importantă, iar numărul persoanelor care se confruntă cu sărăcia absolută este în creștere, nu în ultimul rând din cauza inegalităților din ce în ce mai mari în ceea ce privește prosperitatea pe teritoriul Uniunii.

(7) În plus, inegalitățile în ceea ce privește prosperitatea și sărăcia extremă sunt probleme din ce în ce mai îngrijorătoare pe teritoriul Uniunii.

Justificare

The purpose is to stress the crucial role of the Member States in providing sufficient economic and social support as a means to combat poverty. Regarding discrimination the focus of the European Year 2010 should be on combating discrimination on all grounds.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 8

Text propus de Comisie

Amendament

(8) Lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale se numără printre obiectivele centrale urmărite de UE și de statele sale membre.

(8) Lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale trebuie continuată atât în interiorul UE, cât și în afara sa, în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ale ONU, la care au aderat Uniunea Europeană și statele membre.

Justificare

The UN Millennium Development Goals support the fight against poverty and are therefore a support to the European Year 2010. In addition, in a globalised world, the eradication of poverty within the EU borders is closely linked to the fight against poverty in third countries.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Considerentul 8a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(8a) Uniunea Europeană, statele membre și toți cei implicați ar trebui să creeze sinergiile necesare între Anul European de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale și activitățile organizate în jurul zilei de 17 octombrie a fiecărui an, care este Ziua internațională a ONU pentru eradicarea sărăciei.

Justificare

The General Assembly of the United Nation adopted a resolution on 31st March 1993 that this day would be a special UN day paying attention to the eradication of poverty. Synergies should therefore be created between the European Year and the events of the 17th of October.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Considerentul 9

Text propus de Comisie

Amendament

(9) Sărăcia și excluziunea socială cunosc forme complexe și multidimensionale. Acestea sunt legate de venit și de standardele de viață, de accesul la servicii medicale de bună calitate și la alte servicii, precum și de oportunitățile în domeniul educației și al muncii.

(9) Problema sărăciei și excluziunii sociale are forme complexe și multidimensionale. Acestea sunt legate de venit și de standardele de viață, de accesul la servicii medicale de bună calitate și la alte servicii, inclusiv la sisteme eficiente de protecție socială, la locuințe, de reconcilierea dintre viața de familie și cea profesională, de oportunitățile în domeniul educației și privind posibilitatea de a avea un loc de muncă decent, precum și de cetățenia activă. Există nevoia, prin urmare, la toate nivelurile, a unui sistem transparent de coordonare și de cooperare.

Justificare

The prevention and eradication of poverty require good quality and financially sustainable social protection systems as well as possibilities for the conciliation of family and professional life. Conciliation enables better integration in the labour market and therefore helps prevent poverty and social exclusion.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Considerentul 9a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(9a) Prevenirea și lupta împotriva sărăciei necesită, în consecință, politici multidimensionale la nivel național, regional și local, care să asigure un echilibru între creșterea economică și obiectivele sociale și care să fie completate cu strategii mai bine orientate către grupuri sau persoane vulnerabile în mod deosebit.

Justificare

Given the complexity of the phenomenon of poverty, its prevention and eradication requires multi-dimensional policies which will be implemented at all levels of governance and be completed by more targeted policies for vulnerable groups or persons.

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Considerentul 9b (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(9b) Excluziunea socială afectează bunăstarea persoanelor și le împiedică să se exprime și să participe în cadrul societății. Acțiunile și politicile comunitare și ale statele membre ar trebui, prin urmare, să se axeze în special pe excluziunea socială.

Justificare

The Commission proposal assimilates social exclusion and poverty and the purpose of the amendment is to differentiate these two phenomena in order to be able to tackle them with different policies and actions in appropriate situations.

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Considerentul 10

Text propus de Comisie

Amendament

(10) Agenda socială 2005-2010, care completează și susține Strategia de la Lisabona, are un rol esențial în promovarea dimensiunii sociale a creșterii economice. Una dintre prioritățile Agendei sociale este promovarea egalității de șanse pentru toți, ca vector pentru o societate mai solidară.

(10) Agenda socială 2005-2010, care completează și susține Strategia de la Lisabona, are un rol esențial în promovarea dimensiunii sociale a creșterii economice. și a participării active a cetățenilor în societate și pe piața muncii. Una dintre prioritățile Agendei sociale este promovarea egalității de șanse pentru toți, ca vector pentru o solidaritate socială între generații, precum și crearea unei societăți fără sărăcie și mai favorabile incluziunii.

Justificare

This is a further specification of the link between the Social Agenda 2005 - 2010 and the European Year 2010. The later part of the amendment is in conformity with earlier amendments by the European Parliament on the European Year 2007 for equal opportunities for all (C6 0178/2005).

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Considerentul 11

Text propus de Comisie

Amendament

(11) În cadrul planurilor naționale pentru incluziune socială, mai multe țări au subliniat riscul ridicat de sărăcie și/sau de excluziune cu care se confruntă anumite grupuri, inclusiv copiii, părinții singuri, persoanele în vârstă, migranții și minoritățile etnice, persoanele cu handicap, persoanele fără adăpost, prizonierii, femeile și copiii care sunt victime ale violenței, precum și toxicomanii.

(11) În cadrul planurilor naționale pentru incluziune socială, mai multe țări au subliniat riscul ridicat de sărăcie și/sau de excluziune cu care se confruntă anumite grupuri, inclusiv copiii, persoanele care au abandonat studiile de timpuriu, părinții singuri, familiile numeroase, familiile cu o singură sursă de venit, tinerii, în special femeile tinere, persoanele în vârstă, migranții și minoritățile etnice, persoanele cu handicap și însoțitorii acestora, persoanele fără adăpost, șomerii, în special șomerii pe termen lung, prizonierii, femeile și copiii care sunt victime ale violenței, precum și toxicomanii. Politicile și măsurile de sprijin naționale care vizează grupurile cele mai vulnerabile pot juca un rol important în combaterea sărăciei și a excluziunii sociale.

Justificare

The additions are also part of the National Action Plans for social inclusion.

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Considerentul 12

Text propus de Comisie

Amendament

(12) Dacă încadrarea în muncă reduce semnificativ expunerea individului la riscul sărăciei, aceasta nu reprezintă întotdeauna o condiție suficientă pentru a ieși din sărăcie, iar rata persoanelor expuse riscului sărăciei continuă să fie destul de ridicată chiar și pentru persoanele care sunt angajate. Sărăcia persoanelor încadrate în muncă este legată de salariile mici, slaba pregătire, precum și adesea angajarea cu jumătate de normă, însă și de caracteristicile familiale ale persoanei respective, din punctul de vedere al numărului de persoane aflate în întreținere și al intensității muncii în gospodărie. Prin urmare, locurile de muncă de bună calitate sunt esențiale pentru a scoate persoanele din sărăcie.

(12) Deși un loc de muncă decent reduce semnificativ expunerea individului la riscul sărăciei, acesta nu reprezintă o condiție suficientă pentru a ieși din sărăcie, iar rata persoanelor expuse riscului sărăciei continuă să fie destul de ridicată chiar și pentru persoanele care sunt angajate. Sărăcia persoanelor încadrate în muncă este legată de salariile mici, de diferența de remunerare între femei și bărbați și de pensiile mici, de slaba pregătire, de oportunitățile de instruire profesională limitate și de deținerea unui loc de muncă și a unei familii și a unui loc de muncă nesigur, precum și de condițiile de muncă, dar și de condițiile familiale dificile. Prin urmare, locurile de muncă de bună calitate și sprijinul social și economic sunt esențiale pentru a scoate persoanele din sărăcie.

Justificare

The additions are also important when combating poverty.

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Considerentul 13

Text propus de Comisie

Amendament

(13) Lipsa competențelor și a calificărilor de bază reprezintă, de asemenea, o barieră majoră în calea incluziunii sociale. Există un risc tot mai sporit de noi discrepanțe în societate care vor apărea între aceia care au acces la învățarea continuă, având astfel posibilitatea de a-și crește capacitatea de a fi încadrați în muncă și adaptabilitatea, precum și de a-și facilita dezvoltarea personală și de a deveni cetățeni activi, și aceia care rămân excluși. Persoanele care nu posedă competențele adecvate se vor confrunta cu dificultăți mai mari în a pătrunde pe piața forței de muncă și în a găsi un loc de muncă de calitate. Aceste persoane sunt mai expuse riscului de a petrece perioade mai îndelungate fără un loc de muncă și, dacă lucrează, este mai probabil să fie încadrați în locuri de muncă prost plătite.

(13) Lipsa competențelor și a calificărilor de bază adaptate la nevoile în constantă evoluție ale pieței forței de muncă reprezintă, de asemenea, o barieră majoră în calea incluziunii sociale. Există un risc tot mai sporit de noi discrepanțe în societate care vor apărea între aceia care au acces la învățarea continuă, având astfel posibilitatea de a-și crește capacitatea de a fi încadrați în muncă și adaptabilitatea, precum și de a-și facilita dezvoltarea personală și de a deveni cetățeni activi, și aceia care rămân excluși și care se confruntă cu forme de discriminare. De aceea, este extrem de important ca atât angajaților, cât și șomerilor cu competențe reduse să li se ofere posibilitatea de a-și îmbunătăți competențele.

Justificare

The amendment refers to flexicurity and to combating discrimination on all grounds as an integral part of the European Year 2010.

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Considerentul 15

Text propus de Comisie

Amendament

(15) Cheia pentru succesul acțiunii comunitare de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale este măsura în care se va bucura de o largă susținere din partea populației. Anul European ar trebui să acționeze ca un catalizator pentru sensibilizarea și impulsionarea publicului. El ar trebui, de asemenea, să contribuie la cristalizarea atenției politice și la mobilizarea tuturor actorilor implicați pentru a realiza progrese în metoda deschisă de coordonare pentru protecție socială și incluziune socială.

(15) Cheia pentru succesul acțiunii comunitare de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale este măsura în care se va bucura de o largă susținere din partea populației și din partea clasei politice. Anul European ar trebui să acționeze ca un catalizator pentru sensibilizarea și impulsionarea publicului și în schimbul de bune practici între statele membre, autoritățile locale și regionale și organizațiile internaționale implicate în lupta împotriva sărăciei. El ar trebui, de asemenea, să contribuie la cristalizarea atenției politice pe termen lung și la mobilizarea tuturor actorilor implicați pentru a realiza progrese în metoda deschisă de coordonare pentru protecție socială și incluziune socială, precum și la promovarea de noi acțiuni și inițiative la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre, în colaborare cu persoanele afectate de sărăcie și cu reprezentanții acestora. În această privință, o atenție deosebită ar trebui acordată punerii în aplicare a legislației comunitare la nivel național, în special în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen.

Justificare

The campaign to address the issue of poverty and social exclusion should be seen as a long-term effort and the action taken during the Year should have a permanent impact.

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Considerentul 15a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(15a) Anul European ar trebui să contribuie la îmbunătățirea coordonării între programele și inițiativele existente la nivelul UE privind lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale în cadrul metodei deschise de coordonare pentru protecție socială și incluziune socială.

Justificare

The European Year should also be used to improve the coordination between existing EU programmes to improve their effectiveness.

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Considerentul 15b (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(15b) Anul European ar trebui, de asemenea, să dea naștere unui proces de reflecție la nivel național privind necesitatea existenței unor condiții de viață decente pentru toți, ca mijloc de prevenire a sărăciei și de promovare a schimbului de bune practici între țările membre în acest domeniu.

Justificare

The establishment of decent living conditions is a fundamental prerequisite to prevent and fight against poverty and social exclusion and therefore this issue should be high on the agenda.

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Considerentul 17

Text propus de Comisie

Amendament

(17) Cu toate acestea, definirea priorităților politice la nivel național ar trebui monitorizată de Comisie pentru a garanta coerența cu obiectivele strategice convenite pentru Anul European, precum și cu obiectivele comune stabilite pentru metoda deschisă de coordonare.

(17) Cu toate acestea, definirea priorităților politice la nivel național și punerea lor ulterioară în aplicare ar trebui monitorizate de Comisie pentru a garanta coerența cu obiectivele strategice convenite pentru Anul European, precum și cu obiectivele comune stabilite pentru metoda deschisă de coordonare.

Justificare

This amendment is to stress that, apart from putting poverty on the political agenda, it is mutually important to stress the need for implementation of policies.

Amendamentul  20

Propunere de decizie

Considerentul 17a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(17a) Buna coordonare între toți partenerii implicați de la nivel european, național, regional și local este o condiție esențială pentru asigurarea eficacității Anului European.

Justificare

It is important that during and after the European Year all institutions and parties on all levels that have a role to play in combating poverty should be involved.

Amendamentul  21

Propunere de decizie

Considerentul 19a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(18a) Anul European de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale ar trebui să continue bunele practici acumulate cu ocazia Anului European al egalității de șanse pentru toți din 2007 și a Anului European al dialogului intercultural din 2008.

Justificare

It is logical that within the European Year 2010, the best practices of previous relevant European Years are taking into account.

Amendamentul  22

Propunere de decizie

Articolul 2 – titlu

Text propus de Comisie

Amendament

Obiective

Obiective și principii directoare

Justificare

Article 2 not only concerns objectives but also values which have to be taken into consideration

Amendamentul  23

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 1

Text propus de Comisie

Amendament

Obiectivele Anului European sunt următoarele:

Obiectivele și principiile directoare ale Anului European sunt următoarele:

Justificare

These are not only objectives but also values to be taken into consideration.

Amendamentul  24

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 1 – litera a

Text propus de Comisie

Amendament

a) Recunoaștere — Recunoașterea dreptului persoanelor care se confruntă cu sărăcia și cu excluziunea socială de a duce o viață demnă și de a participa activ în societate. Anul European va ajuta la recunoașterea situației în care se află persoanele care se confruntă cu sărăcia și la promovarea accesului real al acestora la drepturile sociale, economice și culturale, precum și la resurse și servicii, și va contribui la combaterea stereotipurilor și a stigmatizării.

(a) Recunoașterea drepturilorCu respectarea drepturilor fundamentale, recunoașterea dreptului persoanelor care se confruntă cu sărăcia și cu excluziunea socială de a duce o viață demnă și de a participa activ în societate. Anul European va ajuta la sensibilizarea opiniei publice prin îmbunătățirea cunoștințelor despre situația în care se află persoanele care se confruntă cu sărăcia, acordându-se o atenție deosebită grupurilor vulnerabile și la promovarea accesului real al acestora la drepturile sociale, economice și culturale, precum și la suficiente resurse și servicii de calitate, și va contribui la combaterea stereotipurilor și a stigmatizării.

Justificare

Particular attention should be paid to the situation of vulnerable groups.

Amendamentul  25

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 1 – litera b

Text propus de Comisie

Amendament

b) Participare — Creșterea participării publicului la politicile și acțiunile de incluziune socială, punând un accent asupra responsabilității fiecăruia în lupta contra sărăciei și marginalizării. Anul European va favoriza conștientizarea, participarea și angajamentul, și va crea noi posibilități pentru cetățeanul obișnuit de a-și aduce contribuția în această privință.

(b) Responsabilitate comună și parteneriat — Creșterea participării publicului la politicile și acțiunile de incluziune socială, punând un accent asupra responsabilității atât colective, cât și individuale în lupta contra sărăciei și excluziunii sociale și asupra importanței promovării și sprijinirii activităților voluntare. Anul European va promova implicarea tuturor actorilor din sectoarele public și privat, mai ales prin intermediul unor parteneriate proactive.

Justificare

It is important that everyone, including people living in poverty be involved in the fight against poverty and that partnerships be developed between the public and private sector to this end.

Amendamentul  26

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Text propus de Comisie

Amendament

(ba) Participare — Anul European va favoriza conștientizarea și angajamentul, dând posibilitatea tuturor cetățenilor de a-și aduce contribuția în această privință, în special celor care s-au confruntat în mod direct sau indirect cu sărăcia.

Justificare

It is important to highlight that participation of people experiencing poverty should be an objective per se and not only a horizontal principle.

Amendamentul  27

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 1 – litera c

Text propus de Comisie

Amendament

c) Coeziune — promovarea unei mai mari coeziuni în societate prin sporirea conștientizării publicului cu privire la beneficiile generale aduse de o societate în care sărăcia este eradicată și nu există persoane condamnate la o viață marginalizată. Anul European va favoriza o societate care susține și dezvoltă calitatea vieții, bunăstarea socială și egalitatea de șanse pentru toți, indiferent de origini, asigurând o dezvoltare durabilă și solidaritatea între și în interiorul generațiilor, precum și o coerență politică cu acțiunile întreprinse de UE în întreaga lume.

(c) Coeziune — promovarea unei mai mari coeziuni în societate prin sporirea conștientizării publicului cu privire la beneficiile generale aduse de o societate în care sărăcia este eradicată și nimeni nu este marginalizat. Anul European va favoriza o societate care susține și dezvoltă calitatea vieții, calitatea competențelor și a locurilor de muncă, bunăstarea copiilor, bunăstarea socială și egalitatea de șanse pentru toți, indiferent de origini și sex, asigurând o dezvoltare durabilă și solidaritatea între și în interiorul generațiilor, precum și o coerență politică cu acțiunile întreprinse de UE în întreaga lume.

Justificare

The quality of employment is also important to combat in-work poverty and the gender aspect is obviously to be stressed as women tend to be more vulnerable than men to poverty.

Amendamentul  28

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 1 – litera d

Text propus de Comisie

Amendament

d) Angajament — Reafirmarea puternicului angajament politic asumat de UE în lupta contra sărăciei și excluziunii sociale și promovarea acestui angajament la toate nivelurile de guvernanță. Pe baza realizărilor și a posibilelor neajunsuri ale metodei deschise de coordonare pentru protecție socială și incluziune socială, Anul European va întări angajamentul politic în vederea prevenirii și luptei împotriva sărăciei și excluziunii sociale, și va da un impuls pentru dezvoltarea acțiunilor Uniunii Europene în acest domeniu.

(d) Angajament și acțiune concretă — Reafirmarea puternicului angajament politic asumat de UE și de statele membre în lupta pentru eradicarea sărăciei și excluziunii sociale și promovarea acestui angajament și a acțiunilor concrete la toate nivelurile de guvernare. Pe baza realizărilor și a potențialului metodei deschise de coordonare pentru protecție socială și incluziune socială, Anul European va întări angajamentul politic concentrând atenția politică și mobilizând toate părțile interesate în vederea prevenirii și luptei împotriva sărăciei și excluziunii sociale și va da un impuls suplimentar acțiunilor statelor membre și ale Uniunii Europene în acest domeniu.

Justificare

Both the EU and the Member States shall commit to the fight against poverty and social exclusion and have ambitious objectives which can be translated into new initiatives both at national and European level.

Amendamentul  29

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 1a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

La punerea în aplicare a acestor obiective, Comunitatea și statele membre ar trebui să ia în considerare prioritățile enumerate în partea IV din anexă.

Justificare

This is to make clear that the objectives and values of this article need to be part of the European Years´ events, projects, meetings etc.

Amendamentul  30

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

1. Acțiunile preconizate pentru a realiza obiectivele stabilite la articolul 2 pot lua, în special, următoarele forme:

1. Acțiunile preconizate pentru a realiza obiectivele stabilite la articolul 2 pot lua, în special, următoarele forme:

a) reuniuni și manifestări;

(a) reuniuni și manifestări la nivel european și național;

b) campanii de informare, de promovare și de educare;

(b) campanii de informare, de promovare și de educare la nivel european și național;

c) sondaje și studii la nivel comunitar sau național.

c) sondaje și studii bazate pe colectarea de informații diferențiate pe sexe, la nivel comunitar sau național, precum și elaborarea unor indicatori comparativi multidimensionali.

Justificare

Stresses the need for action on EU and national level as well as the need for multi-dimensional comparable data on the various aspects of poverty.

Amendamentul  31

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2

Text propus de Comisie

Amendament

2. Detaliile acțiunilor menționate la alineatul (1) sunt stabilite în anexa la prezenta decizie (denumită în continuare „Anexa”).

2. Detaliile acțiunilor menționate la alineatul (1) sunt stabilite în anexă.

Amendamentul  32

Propunere de decizie

Articolul 4

Text propus de Comisie

Amendament

Anul European ține seama de modurile diferite în care femeile și bărbații se confruntă cu sărăcia și cu excluziunea socială.

Anul European ține seama de diferitele riscuri și dimensiuni ale sărăciei și excluziunii sociale experimentate de femei și bărbați, în special în cadrul familiilor monoparentale care se confruntă cu sărăcia într-un mod mai grav. O atenție deosebită ar trebui să se acorde, de asemenea, discriminării în ocuparea forței de muncă. Se ține seama de considerații de gen în cadrul punerii în practică și al evaluării activităților acestuia.

Justification

The gender differences should be mainstreamed in all the activities of the European Year.

Amendamentul  33

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 4

Text propus de Comisie

Amendament

4. Comisia procedează cu regularitate la un schimb de opinii cu părțile interesate, în special la nivel european, cu privire la pregătirea, punerea în aplicare, urmărirea și evaluarea Anului European

4. Comisia procedează cu regularitate la un schimb de opinii cu părțile interesate, inclusiv cu cei care lucrează cu persoane care trăiesc în sărăcie, în special la nivel european, cu privire la pregătirea, punerea în aplicare, urmărirea și evaluarea Anului European. Comisia pune la dispoziția publicului toate informațiile relevante.

Justificare

It is important that during and after the European Year representatives of the people confronted with poverty are involved.

Amendamentul  34

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

1. Fiecare stat membru desemnează un „organism național de executare” responsabil cu organizarea participării sale la Anul European și care asigură coordonarea la nivel național. Acest organism național de executare răspunde pentru definirea programului național și a priorităților naționale pentru Anul European, precum și pentru selectarea acțiunilor propuse pentru finanțare comunitară. Strategia și prioritățile naționale pentru Anul European sunt stabilite în conformitate cu obiectivele enumerate la articolul 2.

1. Fiecare stat membru desemnează un „organism național de executare” responsabil cu organizarea participării sale la Anul European și care asigură coordonarea la nivel național. Acest organism național de executare răspunde pentru definirea programului național și a priorităților naționale pentru Anul European, precum și pentru selectarea acțiunilor propuse pentru finanțare comunitară. Strategia și prioritățile naționale pentru Anul European sunt stabilite în conformitate cu obiectivele enumerate la articolul 2 și cu integrarea dimensiunii de gen, în conformitate cu articolul 4.

Amendamentul  35

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie

Amendament

3. În scopul executării sarcinilor care îi revin, organismul național de executare consultă și cooperează îndeaproape cu un grup consultativ național, compus dintr-o gamă largă de părți interesate, incluzând organizații ale societății civile și organizații care apără sau reprezintă interesele persoanelor care se confruntă cu sărăcia și cu excluziunea socială, reprezentanți ai parlamentului național, parteneri sociali, precum și autorități regionale și locale.

3. În scopul executării sarcinilor care îi revin, în special la elaborarea programului național și ori de câte ori este adecvat pe parcursul punerii în practica a acțiunilor din cadrul Anului European, organismul național de executare consultă și cooperează îndeaproape cu un grup consultativ național, compus dintr-o gamă largă de părți interesate, incluzând organizații ale societății civile și organizații care apără sau reprezintă interesele persoanelor care se confruntă cu sărăcia și cu excluziunea socială, reprezentanți ai parlamentului național, parteneri sociali, precum și autorități regionale și locale organizate într-o autoritate consultativă adecvată.

Amendamentul  36

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

1. Comisia este asistată de un comitet compus dintr-un reprezentant al fiecărui stat și prezidat de un reprezentant al Comisiei. Reprezentantul fiecărui stat în comitet este desemnat din cadrul organismului național de executare prevăzut la articolul 6.

1. Comisia este asistată de un comitet, numit în continuare „comitetul”.

Amendamentul  37

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 2

Text propus de Comisie

Amendament

(2) Acțiunile locale, regionale sau naționale pot fi cofinanțate de la bugetul general al Uniunii Europene, în proporție de maximum 50 % din costurile eligibile totale ale acțiunilor puse în aplicare în conformitate cu procedura prevăzută în partea II a Anexei.

(2) Acțiunile locale, regionale sau naționale pot fi cofinanțate de la bugetul general al Uniunii Europene, în proporție de maximum 50 % din costurile eligibile totale ale acțiunilor puse în aplicare în conformitate cu procedura prevăzută în partea II din anexă. Organismele naționale de executare oferă posibilități de prefinanțare și cofinanțare pentru a permite participarea în special a organizațiilor neguvernamentale mici și mijlocii.

Justificare

In the European Social Fund and previous European Years it has turned out that mechanisms for pre- and co-financing are important to facilitate the participation of small and medium-sized non-governmental organisations.

Amendamentul  38

Propunere de decizie

Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

1. Deciziile cu privire la finanțarea acțiunilor în temeiul articolului 8 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (2) sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (2).

1. Deciziile cu privire la finanțarea acțiunilor în temeiul articolului 8 alineatul (1) sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul  39

Propunere de decizie

Articolul 9 – alineatul 2

Text propus de Comisie

Amendament

2. Cererile de asistență financiară pentru acțiunile prevăzute la articolul 8 alineatul (3) sunt înaintate Comisiei de către organismele naționale de executare în conformitate cu procedura prevăzută în partea II a anexei.

2. Cererile de asistență financiară pentru acțiunile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) sunt înaintate Comisiei de către organismele naționale de executare în conformitate cu procedura prevăzută în partea II a anexei respectând integrarea dimensiunii de gen, în conformitate cu articolul 4.

Amendamentul  40

Propunere de decizie

Articolul 10 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

1. Comisia și țările participante se asigură că măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt coerente cu alte acțiuni și inițiative comunitare, naționale și regionale.

1. Comisia și țările participante se asigură că măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt concordante cu alte acțiuni și inițiative comunitare, naționale și regionale, ca de exemplu cele referitoare la Anii Europeni precedenți.

Justificare

In order to prevent a doubling of projects and to be able to learn from previous projects the European Year should take into account the results of relevant previous European Years.

Amendamentul  41

Propunere de decizie

Articolul 10 – alineatul 2

Text propus de Comisie

Amendament

2. Comisia și țările participante se asigura că Anul European completează pe deplin alte inițiative și resurse comunitare, naționale și regionale existente, atunci când acestea pot contribui la îndeplinirea obiectivelor Anului European.

2. Comisia și tările participante se asigură că Anul European completează pe deplin inițiativele și resursele comunitare, nationale și regionale existente, atunci când acestea pot contribui la îndeplinirea obiectivelor Anului European.

Justificare

The proposed wording is more inclusive, the aim being to avoid circumstances where certain Community, national or regional initiatives or resources have not been taken into account.

Amendamentul  42

Propunere de decizie

Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

1. Cadrul financiar pentru punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute de prezenta decizie pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2010 este de 17 000 000 EUR, din care 6 500 000 EUR pentru perioada de până la 31 decembrie 2009.

1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute de prezenta decizie pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2010 este de 17 000 000 EUR, din care 6 500 000 EUR pentru perioada de până la 31 decembrie 2009.

Amendamentul  43

Propunere de decizie

Articolul 13

Text propus de Comisie

Amendament

În contextul Anului European, Comisia poate colabora cu organizații internaționale relevante, în special cu Consiliul Europei, Organizația Internațională a Muncii și Națiunile Unite.

În contextul Anului European, Comisia poate colabora cu organizații internaționale relevante, în special cu Consiliul Europei, Organizația Internațională a Muncii și Organizația Națiunilor Unite, precum și cu alte instituții și agenții ale UE.

Justificare

EU agencies can contribute to the success of the European Year according to their field of expertise and therefore need to be involved.

Amendamentul  44

Propunere de decizie

Articolul 15 – paragraful 1a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

 

Raportul cuprinde, de asemenea, informații cu privire la respectarea principiului egalității dintre bărbați și femei în cursul Anului European și la implementarea acestui principiu, precum și o evaluare a măsurii în care grupurile vulnerabile au beneficiat de pe urma Anului European.

Amendamentul  45

Propunere de decizie

Anexă – partea I – punctul 1 – primul paragraf

Text propus de Comisie

Amendament

Organizarea de reuniuni și manifestări la nivel comunitar, având ca scop sensibilizarea în privința subiectelor abordate de Anul European și în privința sărăciei și excluziunii sociale, precum și punerea la dispoziție a unui forum pentru schimburile de idei. Aceste acțiuni vor strânge la un loc părțile interesate și vor fi planificate cu participarea persoanelor care se confruntă cu sărăcia și cu organizații ale societății civile care le reprezintă, ceea ce constituie o ocazie propice pentru a aborda deficiențele politicii și probleme de zi cu zi.

Organizarea de reuniuni și manifestări la nivel comunitar, având ca scop sensibilizarea în privința subiectelor abordate de Anul European și în privința sărăciei și excluziunii sociale, precum și punerea la dispoziție a unui forum pentru schimburile de idei. Aceste acțiuni vor strânge la un loc părțile interesate și vor fi planificate cu participarea persoanelor care se confruntă cu sărăcia și cu organizații ale societății civile care le reprezintă și vor contribui la realizarea de acțiuni și practici de protecție socială pentru toți și vor reduce discrepanțele politice și vor crește gradul de informare al diverselor instituții în ceea ce privește aspectul multidimensional al sărăciei (în special în rândul femeilor și al copiilor), cum ar fi accesul la locuri de muncă, locuințele, protecția social, sprijinul familial, serviciile medicale și serviciile sociale.

Justificare

The objective of the Year is to create conditions that limit the proliferation of social inequalities among others by addressing the multidimensional aspects of poverty and possible policy gaps.

Amendamentul  46

Propunere de decizie

Anexă – partea I – punctul 2 – prima liniuță

Text propus de Comisie

Amendament

• Organizarea a diferite inițiative de solidaritate în favoarea luptei împotriva sărăciei și a incluziunii sociale, pentru a le permite tuturor cetățenilor să contribuie direct sau prin organizațiile care îi reprezintă, chiar și modest și în orice mod. Campaniile mediatice pot susține operațiunile de strângere de fonduri desfășurate în cadrul Anului European;

• Organizarea a diferite inițiative de solidaritate în favoarea luptei împotriva sărăciei și a incluziunii sociale, pentru a le permite cetățenilor obișnuiți să contribuie direct sau prin organizațiile care îi reprezintă, chiar și modest și în orice mod. Campaniile mediatice la nivel național și comunitar pot susține operațiunile de strângere de fonduri desfășurate în cadrul Anului European;

Justificare

For clarification purposes.

Amendamentul  47

Propunere de decizie

Anexă – partea I – punctul 2 – a treia liniuță

Text propus de Comisie

Amendament

• O campanie de informare la nivel comunitar cu poziționare la nivel național, bazată atât pe canalele de comunicare tradiționale și pe cele noi, cât și pe noile tehnologii;

• O campanie de informare la nivel comunitar cu poziționare la nivel național și local, bazată atât pe canalele de comunicare tradiționale și pe cele noi, cât și pe noile tehnologii;

Justificare

The local level is important because local and regional authorities have a particular role to play in recognising and promoting effective access to social, economic and cultural services for people living in poverty or social exclusion. They have basic responsibility for carrying out policies designed to guarantee the integration of people who are excluded.

Amendamentul  48

Propunere de decizie

Anexă – partea I – punctul 2 – a cincea liniuță

Text propus de Comisie

Amendament

• Măsuri și inițiative adecvate în vederea prezentării publice a rezultatelor și pentru o mai mare vizibilitate a programelor, acțiunilor și inițiativelor comunitare care să contribuie la obiectivele Anului European;

• Măsuri și inițiative adecvate în vederea furnizării de informații, prezentării publice a rezultatelor și pentru o mai mare vizibilitate a programelor, acțiunilor și inițiativelor comunitare care contribuie la obiectivele Anului European;

Justificare

The visibility of Community programmes and initiatives relating to the European Year should be enhanced.

Amendamentul  49

Propunere de decizie

Anexă – partea I – punctul 2 – a șasea liniuță

Text propus de Comisie

Amendament

• Inițiativele adecvate luate de instituțiile de învățământ pentru a difuza informațiile referitoare la Anul European;

• Inițiativele adecvate luate de instituțiile de învățământ, organizațiile neguvernamentale și asociațiile caritabile, la nivel național și european, pentru a difuza informațiile referitoare la Anul European și la măsurile de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale;

Justificare

Also NGOs and charity associations need to be involved to be sure to have support.

Amendamentul  50

Propunere de decizie

Anexă – partea I – punctul 3 – prima liniuță

Text propus de Comisie

Amendament

• Sondaje și studii la nivel comunitar destinate evaluării și informării privind pregătirea, eficiența, impactul și monitorizarea pe termen lung a Anului European. În vederea facilitării atingerii unui consens asupra soluțiilor politice, unul dintre aceste sondaje va include, de asemenea, o serie de întrebări pentru a testa opinia publică cu privire la politica pentru prevenirea și lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale, inclusiv sistemele de protecție socială, precum și asupra rolului pe care Uniunea l-ar putea juca în lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Această anchetă va fi realizată în 2009, astfel încât rezultatele sale să poată fi prezentate în deschiderea conferinței privind Anul European;

•Sondaje și studii la nivel comunitar, bazate pe colectarea de informații diferențiate pe sexe, destinate evaluării și informării privind pregătirea, eficiența și impactul imediat și pe termen lung ale Anului European. În vederea facilitării identificării unor soluții politice inovatoare, unul dintre aceste sondaje va testa opinia publică cu privire la politica pentru prevenirea și lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale, inclusiv, dacă este cazul, sistemele de protecție socială, precum și cu privire la rolul pe care Uniunea l-ar putea juca în lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale, atât în UE cât și la nivel mondial. Respectiva anchetă va fi realizată în 2009, astfel încât rezultatele sale să poată fi prezentate în deschiderea conferinței privind Anul European;

Justificare

The UN Millennium Development Goals support the fight against poverty and are therefore a support to the European Year 2010. In addition, in a globalised world, the eradication of poverty within the EU borders is closely linked to the fight against poverty in third countries.

Amendamentul  51

Propunere de decizie

Anexă – partea I – punctul 3 – liniuța 1a (nouă)

Text propus de Comisie

Amendament

 

• Promovarea unui studiu privind încălcările drepturilor fundamentale care reprezintă rezultatul sărăciei extreme;

Justificare

Millions of European citizens do not have proper access to fundamental rights because of the extreme poverty and social exclusion in which they are condemned to live. Accordingly a study to report on this reality should be promoted.

Amendamentul  52

Propunere de decizie

Anexă – partea II – punctul 1

Text propus de Comisie

Amendament

1. Acțiuni la nivel local, regional și național se pot califica pentru obținerea unei finanțări de la bugetul comunitar care poate atinge cel mult 50% din costurile totale eligibile pentru fiecare țară participantă. Cofinanțarea la nivel național ar trebui să completeze finanțarea comunitară cu cel puțin 50 % din surse publice sau private. La selectarea acțiunilor, organismele naționale de executare vor avea libertatea de a decide dacă este cazul și la ce nivel trebuie să solicite cofinanțarea de la organizația responsabilă cu punerea în aplicare a acțiunilor individuale.

1. Cofinanțarea la nivel național ar trebui să completeze finanțarea comunitară cu cel puțin 50 % din surse publice sau private. La selectarea acțiunilor, organismele naționale de executare vor avea libertatea de a decide dacă este cazul și la ce nivel trebuie să solicite cofinanțarea de la organizația responsabilă cu punerea în aplicare a acțiunilor individuale, luând în considerație posibilitatea ca organismele naționale de executare să finanțeze acțiuni în proporție de până la 100 % din costul proiectelor.

Amendamentul  53

Propunere de decizie

Anexă – partea II – punctul 3

Text propus de Comisie

Amendament

3. Ca urmare a documentului-cadru strategic, fiecare organism național de executare va elabora un program național pentru punerea în aplicare a Anului European, urmărindu-se o strânsă coordonare și o coerență cu strategiile naționale pentru protecție socială și incluziune socială.

3. Ca urmare a documentului-cadru strategic, fiecare organism național de executare va elabora, în urma consultării societății civile, un program național pentru punerea în aplicare a Anului European, urmărindu-se o strânsă coordonare și o coerență cu strategiile naționale pentru protecție socială și incluziune socială.

Justificare

On of the important aspects of the European Year is the involved of the people that experience poverty, who given their experience can help to improve the quality of the national programme.

Amendamentul  54

Propunere de decizie

Anexă – partea II – punctul 4

Text propus de Comisie

Amendament

4. Fiecare organism național de executare va depune o singură cerere pentru finanțare comunitară. Această cerere de subvenționare va descrie programul național și prioritățile pentru Anul European, acțiunile propuse pentru finanțare în statul participant în cauză, precum și organizațiile responsabile pentru punerea în aplicare a fiecărei acțiuni individuale. Cererea de subvenționare va fi însoțită de un buget detaliat, care prezintă costurile totale ale acțiunilor propuse, precum și valoarea și sursele de cofinanțare. Costurile eligibile pot cuprinde cheltuielile de personal și alte cheltuieli administrative suportate de organismul național de executare.

4. Fiecare organism național de executare va depune o singură cerere pentru finanțare comunitară. Această cerere de subvenționare va descrie programul național și prioritățile pentru Anul European, precum și acțiunile propuse pentru finanțare. Cererea de subvenționare va fi însoțită de un buget detaliat, care prezintă costurile totale ale acțiunilor propuse, precum și valoarea și sursele de cofinanțare. Costurile eligibile pot cuprinde cheltuielile de personal și alte cheltuieli administrative suportate de organismul național de executare.

Amendamentul  55

Propunere de decizie

Anexă – partea II – punctul 6

Text propus de Comisie

Amendament

6. Comisia va evalua și, după caz, va solicita modificarea cererilor de finanțare comunitară depuse de organismele naționale de executare.

6. Comisia va evalua respectarea obiectivelor prevăzute la articolul 2 și, după caz, va solicita modificarea cererilor de finanțare comunitară depuse de organismele naționale de executare.

Justificare

The Commission should ensure that the applications for Community funding comply with the objectives of the Year as mentioned in article 2 of the proposal.

Amendamentul  56

Propunere de decizie

Anexă – partea IV – al doilea paragraf – liniuța -1 (nouă)

Text propus de Comisie

Amendament

• promovarea strategiilor multidimensionale integrate în vederea prevenirii și eradicării sărăciei, în special a sărăciei extreme, și a strategiilor care ar urma să fie incluse în politica socială, economică și culturală;

Justificare

The Year should help mainstream the multi-dimensional aspects of poverty in economic, cultural and social policies.

Amendamentul  57

Propunere de decizie

Anexă – partea IV – al doilea paragraf – prima liniuță

Text propus de Comisie

Amendament

sărăcia în rândul copiilor și transmiterea sărăciei între generații;

combaterea sărăciei în rândul copiilor și a transmiterii sărăciei între generații, precum și a sărăciei familiilor, acordându-se o atenție deosebită familiilor numeroase, părinților singuri și familiilor care îngrijesc o persoană dependentă, precum și sărăcia în care trăiesc copiii instituționalizați;

Justificare

Specific attention should be given to the situation of vulnerable families.

Amendamentul  58

Propunere de decizie

Anexă – partea IV – al doilea paragraf – a doua liniuță

Text propus de Comisie

Amendament

• o piață a forței de muncă ce favorizează incluziunea;

promovarea unor piețe ale forței de muncă ce favorizează incluziunea, care abordează problema sărăciei persoanelor încadrate în muncă și necesitatea ca munca să fie plătită;

Justificare

Many people who are employed are still at-risk-of-poverty due to, amongst others, low quality jobs and low wages. This problem will need specific attention during the European Year.

Amendamentul  59

Propunere de decizie

Anexă – partea IV – al doilea paragraf – a treia liniuță

Text propus de Comisie

Amendament

dezavantajele educației și formării, inclusiv a formării în domeniul competențelor informatice;

• eradicarea dezavantajelor educației și formării, inclusiv ale formării în domeniul competențelor informatice și promovarea accesului egal la TIC, un accent deosebit fiind pus pe nevoile persoanelor cu handicap;

Justificare

Access to lifelong learning opportunities is of particular importance because peoples skills need to adopt to the changes in the labour markets to have an opportunity for work at a decent level.

Amendamentul  60

Propunere de decizie

Anexă – partea IV – al doilea paragraf – a patra liniuță

Text propus de Comisie

Amendament

sărăcia și dimensiunea de gen;

abordarea aspectelor sărăciei legate de sex și vârstă;

Justificare

Poverty does not effect in an equal manner women and men or the elderly. These differences should be taken into account in policies and initiatives during and after the European Year.

Amendamentul  61

Propunere de decizie

Anexă – partea IV – al doilea paragraf – a cincea liniuță

Text propus de Comisie

Amendament

• accesul la serviciile de bază, inclusiv la locuințe decente;

asigurarea accesului la serviciile și resursele adecvate, inclusiv la locuințe decente, servicii medicale și protecție socială;

Justificare

Access to adequate resources, to health and social protection are very important for people living in poverty and must be sufficiently addressed by the European Year.

Amendamentul  62

Propunere de decizie

Anexă – partea IV – al doilea paragraf – liniuța 5a (nouă)

Text propus de Comisie

Amendament

facilitarea accesului la cultură și la oportunități de petrecere a timpului liber;

Justificare

Persons affected by poverty often do not have access to culture nor to leisure opportunities.

Amendamentul  63

Propunere de decizie

Anexă – partea IV – al doilea paragraf – a șasea liniuță

Text propus de Comisie

Amendament

• eliminarea discriminării și promovarea integrării imigranților și a incluziunii sociale și profesionale a minorităților etnice;

• eliminarea discriminării și promovarea incluziunii sociale și profesionale a imigranților și a minorităților etnice;

Justificare

To make clear that integration into the societies of immigrants and ethnic minorities is of the utmost importance.

Amendamentul  64

Propunere de decizie

Anexă – partea IV – al doilea paragraf – liniuța 6a (nouă)

Text propus de Comisie

Amendament

• promovarea strategiilor integrate de incluziune activă și a auto-gestionării vieții private;

Justificare

The Year should help promote active inclusion as well as the self-management of private life and in particular sound financial management.

Amendamentul  65

Propunere de decizie

Anexă – partea IV – al doilea paragraf – liniuța 6b (nouă)

Text propus de Comisie

Amendament

• promovarea egalității de șanse pentru toți;

Justificare

Given the aim of the European Year for equal opportunities it is logical to put that as in theme for this European Year.

Amendamentul  66

Propunere de decizie

Anexă – partea IV – al doilea paragraf – a șaptea liniuță

Text propus de Comisie

Amendament

• răspunderea la nevoile persoanelor cu handicap și a altor grupuri vulnerabile.

• răspunderea la nevoile persoanelor cu handicap și ale persoanelor dependente și ale familiilor acestora și ale altor grupuri vulnerabile și ale persoanelor aflate în situații vulnerabile, în special persoanele fără adăpost.

Justificare

Dependent people and the families caring for them are at higher risk of poverty just as persons who face a difficult personal situation.


EXPUNERE DE MOTIVE

At the launch of the Lisbon strategy in March 2000, the European Council invited Member States and the Commission to take steps to make “a decisive impact on the eradication of poverty” by 2010. Subsequent European Councils have reaffirmed this objective.

In 2006, 16% (78 million) of the total EU-25 population lived under the poverty threshold. In 2000 within the EU25 about 40 million people (9% of the total) are confronted with persistent poverty. In 2005, within the EU-25 19% (19 million) of the children were at risk of poverty. Although in most Member States the gender gap is decreasing, regarding the poverty and persistent poverty the gender gap is (in 2006) about 2 percentage point.

Background information

The Lisbon European Council of March 2000 set up the Open Method of Coordination (OMC) which provides a framework of political coordination without legal constraints. As such, it underpins the achievement of the Union’s strategic goal of sustained economic growth, more and better jobs, and greater social cohesion by 2010. Member States agree to identify and promote their most effective policies in the fields of Social Protection and Social Inclusion with the aim of learning from each others’ experiences. This is a flexible and decentralised method, which involves:

In the framework of this flexible and decentralised method, the Member States agree to common objectives and common indicators, prepare national strategic reports and present their evaluation.

Since January 2007, the EU's new integrated programme for employment and social solidarity supports the goals set out in the Social Agenda and contributes to the Union's wider strategy for jobs and growth.

The overarching objectives of the OMC for social protection and social inclusion are to promote:

· Effective and mutual interaction between the EU's Sustainable Development Strategy and the Lisbon objectives of greater economic growth, more and better jobs and greater social cohesion;

· Social inclusion policies, equality between men and women and equal opportunities for all through accessible, financially sustainable and efficient social protection systems;

· Good governance, transparency and the involvement of stakeholders in the design, implementation and monitoring of policy.

Within the framework of the overarching objectives it is mentioned that the OMC should aim at having a decisive impact on the eradication of poverty and social exclusion.

Following the mandate from the Lisbon European Council, the Member States and the Commission have sought to develop common approaches and compatibility in regard to indicators. In 2001, the Social Protection Committee (SPC) submitted a report recommending an initial set commonly agreed indicators which was adopted at the Employment and Social Affairs Council in December 2001 and then was submitted to the EU Laeken-Brussels Summit. In June 2006, the SPC adopted an adjusted set of common indicators for the social protection and social inclusion process.

With regard to the objective of eradication of poverty and social exclusion one of the common agreed indicators is the at-risk of poverty rate (share of persons with an equivalised disposable income below 60% of the national equivalised median income).

Summary of the Commission Communication regarding the European Year 2010

In its 2005-2010 Social Agenda, the Commission announced a proposal to designate 2010 as the European Year for combating poverty and social exclusion.

The budget allocated to the Year-17 million euros- represents the highest budget ever granted to a European Year, thus demonstrating its high political importance.

The aim of the European Year is to reaffirm the Union’s commitment to solidarity, social justice, greater cohesion, and promote consistency as well as boost support for the overarching objectives of the Union, by making a decisive impact on the eradication of poverty.

The European Year should raise public awareness of poverty and social exclusion in Europe and convey the message that they are disruptive to social and economic development. It should reaffirm the importance of collective responsibility, involving not only decision-makers but also public and private actors.

Apart from the general objectives, four specific objectives underpin the proposal for a European Year for combating poverty and social exclusion:

· Recognising the right of people in a situation of poverty and social exclusion to live in dignity and to play a full part in society.

· Increasing public ownership of social inclusion policies and actions, emphasising everyone’s responsibility in tackling poverty and marginalisation.

· Promoting a more cohesive society, by raising public awareness of the benefits for all of a society where poverty is eradicated and no-one is condemned to live in the margins.

· Reiterating the strong political commitment of the EU to the fight against poverty and social exclusion, and promoting this commitment at all levels of governance.

The European Year activities will underpin the Open Method of Coordination (OMC) on Social Protection and Social Inclusion and aim to produce a clear added value in terms of policy impact and effectiveness. Thus the themes of the European Year are in line with this OMC.

While the Union can provide a framework for coordination at various levels, tangible progress will be achieved only through the significant involvement of participating countries at national level. Activities defined at European level to ensure consistency in the approach towards an inclusive society will thus be adapted to the specificities of each country.

A Committee made up of Member State representatives will be appointed in order to assist the Commission in the implementation of the European Year activities.

The Committee will monitor the implementation of the activities on the basis of common guidelines developed by the Commission, the Strategic Framework Document (SFD).

National implementation will have to be consistent with the policy objectives set for the European Year, in response to the SFD. Each Member State will submit to the Commission a National Programme for implementing the European Year.

Each programme should be devised, adopted and implemented in strict cooperation with and under the supervision of the National Implementing Bodies (NIBs) designated by the countries participating in the European Year.

When establishing and carrying out their national strategies, each NIB will consult and cooperate closely with a National Advisory Group — NAG — composed of a broad range of stakeholders, including civil society organisations representing the interests of people in poverty, national parliament representatives, social partners, and regional and local authorities.

The experience of previous European Years in the social field has demonstrated their relevance in raising awareness among the general public, fostering participation, enhancing political commitment at all levels and contributing to policy change. The proposal therefore conforms to the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty. At the same time, the proposal for the European Year emphasises how important it is to respect the different traditions and national contexts of the Member States, both to ensure flexible implementation and to avoid interfering with the good practices that already exist in some Member States. In this respect, the proposal also complies with the principle of proportionality.

Core of the Amendments of the European Parliament

The European Parliament, in its report on the Stocktaking of Social Reality, had supported the Commission's proposal for a European Year 2010 with the aim of combating poverty and social exclusion.

In general terms your Rapporteur approves the content of the Commission's proposal and is particularly satisfied with the acknowledgement of the multidimensional aspects of poverty and the necessity to increase public awareness and public and private responsibility as well as the involvement of people affected by poverty and their representatives in the implementation of the Year.

The core of the content of the report is aimed at specifications of the articles and introducing some important new elements. The items that are discussed are:

1. Global perspective of poverty and social inclusion by linking the European Year to the Millennium Goals of the UN and especially to the International Day for eradication of Poverty (17th October).

2. It should be clear from the start of the European Year that its aim is not only to combat (severe) poverty but also to prevent poverty and social exclusion.

3. To further develop the concept of the Commissions´ Proposal with regard to the complexity and multi-dimensional aspects of poverty and social exclusion.

This is done by a more extensive definition of the groups concerned, for example by introducing early school leavers and (long) term unemployed.

Also there is a further clarification on the multidimensional policies that have to be coordinated and implemented at national, regional and local levels in order to reach the aim of the European Year. These policies should provide equal access to education and lifelong learning including access to ICTs, social protection systems, the quality of social and health services as well as housing.

4. A separate point of attention is the need to ensure equal treatment and non-discrimination among others through better implementation of relevant EU legislation, as women and vulnerable groups are confronted with poverty and social exclusion more then others.

5. Your rapporteur also wished to give greater emphasis to governance and to the creation of synergies with existing programmes and initiatives.

It is made clear that on an EU level, the Year should not just be used to reiterate previous commitments nor for the mere strengthening of the Open Method of Coordination but that it should give rise to additional efforts in terms of exchange of good practices, the launching of new initiatives etc. For the sake of coherence and continuity of actions, greater links need to be established with the results of previous European Years and coordination with existing European programmes and financial resources that support the fight against poverty and social exclusion needs to be strengthened.

In order to make the European Year a success, national, regional and local authorities need to work together and all relevant actors need to be involved when Member States start to discuss the national content of the European Year.

6. Combined with the previous point, the European Parliament finds it very important that people confronted with poverty and social inclusion, are really involved in the discussions on an EU and national level with regard to the content of and implementation of the plans for the European Year.

This all leads to specific adjustments in the recitals and articles, Specific attention has been given to Article 2 (objectives) and the Annex, part IV, paragraph 2 (themes of the European Year).

In Article 2 the change concerns the involvement and participation of all groups concerned. The Article is also linked to the Annex, part IV. In this Annex the main changes concern the introduction of some additional themes which are aimed at stressing the importance of fighting child poverty in correlation with family poverty, at promoting equal treatment and non-discrimination, active inclusion approaches as well as access to culture and leisure (the purpose is to link the themes with the multi-dimensional aspects of poverty and social exclusion).


AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe (3.4.2008)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul European de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale (2010)

(COM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

Raportoare pentru aviz: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 11

Text propus de Comisie

Amendament

(11) În cadrul planurilor naționale de acțiune pentru incluziune socială, mai multe țări au subliniat riscul ridicat de sărăcie și/sau de excluziune cu care se confruntă anumite grupuri, inclusiv copiii, părinții singuri, persoanele în vârstă, migranții și minoritățile etnice, persoanele cu handicap, persoanele fără adăpost, prizonierii, femeile și copiii care sunt victime ale violenței, precum și toxicomanii.

(11) În cadrul planurilor naționale pentru incluziune socială, mai multe țări au subliniat riscul ridicat de sărăcie și/sau de excluziune cu care se confruntă anumite grupuri, inclusiv copiii, părinții unici, familiile numeroase, persoanele în vârstă, tinerii și, în special, femeile tinere , migranții și minoritățile etnice, persoanele cu handicap, persoanele fără adăpost, persoanele condamnate la pedepse cu închisoarea, femeile și copiii care sunt victime ale violenței, precum și toxicomanii.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 12

Text propus de Comisie

Amendament

(12) Dacă încadrarea în muncă reduce semnificativ expunerea individului la riscul sărăciei, aceasta nu reprezintă întotdeauna o condiție suficientă pentru a ieși din sărăcie, iar rata persoanelor expuse riscului sărăciei continuă să fie destul de ridicată chiar și pentru persoanele care sunt angajate. Sărăcia persoanelor încadrate în muncă este legată de salariile mici, slaba pregătire, precum și adesea angajarea pe durată determinată și cu jumătate de normă, însă și de caracteristicile familiale ale persoanei respective, din punctul de vedere al numărului de persoane aflate în întreținere și al intensității muncii în gospodărie. Prin urmare, locurile de muncă de bună calitate sunt esențiale pentru a scoate persoanele din sărăcie.

(12) Dacă încadrarea în muncă reduce semnificativ expunerea individului la riscul sărăciei, aceasta nu reprezintă întotdeauna o condiție suficientă pentru a ieși din sărăcie, iar rata persoanelor expuse riscului sărăciei continuă să fie destul de ridicată chiar și pentru persoanele care sunt angajate. Sărăcia persoanelor încadrate în muncă este legată de salariile mici, slaba pregătire, posibilitățile reduse de pregătire profesională și de conciliere a vieții profesionale cu viața familială, de angajarea pe durată determinată și, adesea, cu normă parțială, precum și de condițiile precare de muncă, însă și de nivelul ajutorului social și economic în funcție de caracteristicile familiei în care trăiesc acestea (numărul de persoane aflate în întreținere și intensitatea muncii în gospodărie). Prin urmare, calitatea locurilor de muncă și sprijinul social și economic sunt esențiale pentru a scoate persoanele din sărăcie.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 15

Text propus de Comisie

Amendament

(15) Cheia pentru succesul acțiunii comunitare de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale este măsura în care se va bucura de o largă susținere din partea populației. Anul European ar trebui să acționeze ca un catalizator pentru sensibilizarea și impulsionarea publicului. El ar trebui, de asemenea, să contribuie la cristalizarea atenției politice și la mobilizarea tuturor actorilor implicați pentru a realiza progrese în metoda deschisă de coordonare pentru protecție socială și incluziune socială.

 

(15) Cheia pentru succesul acțiunii comunitare de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale este măsura în care se va bucura de o largă susținere din partea populației. Anul European ar trebui să acționeze ca un catalizator pentru sensibilizarea și impulsionarea publicului. El ar trebui, de asemenea, să contribuie la cristalizarea atenției politice și la mobilizarea tuturor actorilor implicați pentru a realiza progrese și a consolida metoda deschisă de coordonare pentru protecție socială și incluziune socială, precum și pentru a promova noi acțiuni și inițiative la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre, în colaborare cu persoanele afectate de pauperitate și cu reprezentanții acestora. În acest context, o atenție specială ar trebui acordată punerii efective în aplicare, la nivel național, a legislației comunitare privind egalitatea de șanse și egalitatea între bărbați și femei.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Articolul 2 – litera c

Text propus de Comisie

Amendament

(c) Coeziune — promovarea unei mai mari coeziuni în societate prin sporirea conștientizării publicului cu privire la beneficiile generale aduse de o societate în care sărăcia este eradicată și nu există persoane condamnate la o viață marginalizată. Anul European va favoriza o societate care susține și dezvoltă calitatea vieții, bunăstarea socială și egalitatea de șanse pentru toți, indiferent de origini, asigurând o dezvoltare durabilă și solidaritatea între și în interiorul generațiilor, precum și o coerență politică cu acțiunile întreprinse de UE în întreaga lume.

(c) Coeziune — promovarea unei mai mari coeziuni în societate prin modificarea politicilor socio-economice aflate la originea inegalităților sociale și a sărăciei, în special în ceea ce privește femeile și copiii, și prin sporirea conștientizării publicului cu privire la beneficiile generale aduse de o societate în care sărăcia este eradicată și nu există persoane condamnate la o viață marginalizată. Anul European va favoriza o societate care susține și dezvoltă calitatea vieții, bunăstarea socială și egalitatea de șanse pentru toți, indiferent de origini și sex, asigurând o dezvoltare durabilă și solidaritatea între și în interiorul generațiilor, precum și o coerență politică cu acțiunile întreprinse de UE în întreaga lume.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Articolul 2 – litera d

Text propus de Comisie

Amendament

(d) Angajament — Reafirmarea puternicului angajament politic asumat de UE în lupta contra sărăciei și excluziunii sociale și promovarea acestui angajament la toate nivelurile de guvernanță. Pe baza realizărilor și a posibilelor neajunsuri ale metodei deschise de coordonare pentru protecție socială și incluziune socială, Anul European va întări angajamentul politic în vederea prevenirii și luptei împotriva sărăciei și excluziunii sociale, și va da un impuls pentru dezvoltarea acțiunilor Uniunii Europene în acest domeniu.

(d) Angajament — Reafirmarea puternicului angajament politic asumat de UE în lupta contra sărăciei și excluziunii sociale, promovarea acestui angajament la toate nivelurile de guvernanță și modificarea politicilor care generează aceste fenomene. Pe baza realizărilor și a posibilelor neajunsuri ale metodei deschise de coordonare pentru protecție socială și incluziune socială, Anul European va întări angajamentul politic în vederea prevenirii și luptei împotriva sărăciei și excluziunii sociale, și va da un impuls pentru dezvoltarea acțiunilor Uniunii Europene în acest domeniu.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Articolul 4

Text propus de Comisie

Amendament

Anul European ține seama de modurile diferite în care femeile și bărbații se confruntă cu sărăcia și cu excluziunea socială.

Anul European ține seama de modurile diferite în care femeile și bărbații se confruntă cu sărăcia și cu excluziunea socială, iar la implementarea și evaluarea activităților desfășurate se vor lua în considerație aspectele legate de egalitatea între femei și bărbați.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) Fiecare stat membru desemnează un „organism național de executare” responsabil cu organizarea participării sale la Anul European și care asigură coordonarea la nivel național. Acest organism național de executare răspunde pentru definirea programului național și a priorităților naționale pentru Anul European, precum și pentru selectarea acțiunilor propuse pentru finanțare comunitară. Strategia și prioritățile naționale pentru Anul European sunt stabilite în conformitate cu obiectivele enumerate la articolul 2.

(1) Fiecare stat membru desemnează un „organism național de executare” responsabil cu organizarea participării sale la Anul European și care asigură coordonarea la nivel național. Acest organism național de executare răspunde pentru definirea programului național și a priorităților naționale pentru Anul European, precum și pentru selectarea acțiunilor propuse pentru finanțare comunitară. Strategia și prioritățile naționale pentru Anul European sunt stabilite în conformitate cu obiectivele enumerate la articolul 2 și cu principiul integrării dimensiunii de gen, în conformitate cu articolul 4.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) Deciziile cu privire la finanțarea acțiunilor în temeiul articolului 8 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (2) sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (2).

(1) Deciziile cu privire la finanțarea acțiunilor în temeiul articolului 8 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (2) sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (2), respectând principiul integrării dimensiunii de gen, în conformitate cu articolul 4.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Articolul 15 – paragraful 1a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

 

Raportul cuprinde, de asemenea, informații cu privire la respectarea principiului egalității dintre bărbați și femei în cursul Anului European și la implementarea acestui principiu, precum și o evaluare a măsurii în care grupurile vulnerabile au beneficiat de pe urma Anului European.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Anexă – partea I – punctul 1. Reuniuni și manifestări

Text propus de Comisie

Amendament

Organizarea de reuniuni și manifestări la nivel comunitar, având ca scop sensibilizarea în privința subiectelor abordate de Anul European și în privința sărăciei și excluziunii sociale, precum și punerea la dispoziție a unui forum pentru schimburile de idei. Aceste acțiuni vor strânge la un loc părțile interesate și vor fi planificate cu participarea persoanelor care se confruntă cu sărăcia și cu organizații ale societății civile care le reprezintă, ceea ce constituie o ocazie propice pentru a aborda deficiențele politicii și probleme de zi cu zi.

 

Organizarea de reuniuni și manifestări la nivel comunitar, având ca scop sensibilizarea în privința subiectelor abordate de Anul European și în privința sărăciei și excluziunii sociale, precum și punerea la dispoziție a unui forum pentru schimburile de idei. Aceste acțiuni vor strânge la un loc părțile interesate și vor fi planificate cu participarea persoanelor care se confruntă cu sărăcia și cu organizații ale societății civile care le reprezintă, ceea ce constituie o ocazie propice pentru a aborda deficiențele politicii și probleme de zi cu zi și vor urmări să atragă atenția diferitelor instituții asupra cauzelor pauperității și a acțiunilor ce trebuie întreprinse pentru reducerea acesteia, în special în rândul femeilor și copiilor.

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Anexă – partea II – punctul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) Acțiuni la nivel local, regional și național se pot califica pentru obținerea unei finanțări de la bugetul comunitar care poate atinge cel mult 50% din costurile totale eligibile pentru fiecare țară participantă. Cofinanțarea la nivel național ar trebui să completeze finanțarea comunitară cu cel puțin 50% din surse publice sau private. La selectarea acțiunilor, organismele naționale de executare vor avea libertatea de a decide dacă este cazul și la ce nivel trebuie să solicite cofinanțarea de la organizația responsabilă cu punerea în aplicare a acțiunilor individuale.

(1) Acțiuni la nivel local, regional și național se pot califica pentru obținerea unei finanțări de la bugetul comunitar care poate atinge cel mult 50% din costurile totale eligibile pentru fiecare țară participantă. Cofinanțarea la nivel național ar trebui să completeze finanțarea comunitară cu cel puțin 50% din surse publice sau private. La selectarea acțiunilor, organismele naționale de executare vor avea libertatea de a decide dacă este cazul și la ce nivel trebuie să solicite cofinanțarea de la organizația responsabilă cu punerea în aplicare a acțiunilor individuale, luând în considerație posibilitatea ca organismele naționale de executare să finanțeze acțiuni în proporție de până la 100% din costul proiectelor.

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Anexă – partea IV – paragraful 2 – prima liniuță

Text propus de Comisie

Amendament

sărăcia în rândul copiilor și transmiterea sărăciei între generații;

 

eradicarea sărăciei în rândul copiilor și a transmiterii sărăciei între generații în special prin sprijinirea mai în mai mare măsură a familiei și a parentalității;

PROCEDURĂ

Titlu

Anul European de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale

Referințe

COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)

Comisia competentă în fond

EMPL

Aviz emis de către              

               Data anunțului în plen

FEMM

31.1.2008

 

 

 

Raportoare pentru aviz :   

               Data numirii

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

22.1.2008

 

 

Examinare în comisie

28.2.2008

3.4.2008

 

 

Data adoptării

3.4.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Edit Bauer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Gabriela Crețu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Petya Stavreva, Feleknas Uca

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Manolis Mavrommatis


PROCEDURĂ

Titlu

Anul European de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale

Referințe

COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)

Data prezentării la PE

12.12.2007

Comisia competentă în fond

Data anunțului în plen

EMPL

31.1.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

FEMM

31.1.2008

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

23.1.2008

 

 

Examinare în comisie

2.4.2008

5.5.2008

 

 

Data adoptării

6.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Membri supleanți prezenți la votul final

Gabriela Crețu, Petru Filip, Jamila Madeira, Csaba Sógor, Kyriacos Triantaphyllides

Aviz juridic - Politica de confidențialitate