Postup : 2007/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0173/2008

Predkladané texty :

A6-0173/2008

Rozpravy :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Hlasovanie :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0286

SPRÁVA     ***I
PDF 280kWORD 504k
8.5.2008
PE 400.715v02-00 A6-0173/2008

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010)

(KOM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVA ŽIEN A RODOVÚ ROVNOSŤ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010)

(KOM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0797),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 137 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0469/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6‑0173/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jedným z hlavných cieľov Európskej únie a jej členských štátov.

Odôvodnenie

Na začiatku dokumentu je dôležité objasniť, prečo by mal jestvovať takýto rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Treba poskytnúť podporu znevýhodneným regiónom, oblastiam so stálymi štrukturálnymi nevýhodami, extrémne odľahlým regiónom, ostrovným členským štátom a oblastiam, ktoré boli v nedávnej minulosti zasiahnuté odchodom priemyslu alebo zmenou zamerania priemyslu, aby sa umožnilo dosiahnutie potrebnej sociálnej a hospodárskej súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Európsky parlament v uznesení o hodnotení sociálnej situácie z 15. novembra 20071 zdôraznil, že posilňovanie sociálnej súdržnosti a odstránenie chudoby a sociálneho vylúčenia sa musia stať politickou prioritou Európskej únie. Európsky parlament v tomto uznesení takisto privítal návrh vyhlásiť rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a vyzval Komisiu a členské štáty, aby spresnili ambiciózny cieľ znižovania chudoby v Európe a usilovali sa ho dosiahnuť.

 

1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0541 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

Odôvodnenie

Odôvodnenie ukazuje podporu, ktorú Európsky parlament vyjadril európskemu roku 2010 v skoršej fáze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Napriek týmto úspechom významná časť obyvateľstva vo všetkých členských štátoch ešte stále trpí nedostatkom a obmedzeným prístupom k základným službám alebo sa cíti vylúčená zo spoločnosti a 78 miliónov ľudí žije v ohrození chudobou.

(6) Napriek týmto úspechom významná časť obyvateľstva ešte stále trpí nedostatkom alebo obmedzeným a nerovným prístupom k službám alebo je vylúčená zo spoločnosti a 78 miliónov ľudí v Európskej únii, z ktorých je 19 miliónov detí, čo je najmenej o 3 percentuálne body viac ako dospelých, žije v ohrození chudobou. Rozdiel medzi pohlaviami predstavuje približne 2 percentuálne body. Pretrvávajúca chudoba je v Európe znepokojujúcim fenoménom, ktorý treba takisto účinnejšie riešiť.

Odôvodnenie

Osobitná pozornosť by sa mala venovať chudobe detí a pretrvávajúcej chudobe, ktoré sú v EÚ vážnym problémom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Informácie pre Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu by sa mali čerpať aj z oznámenia Komisie z 30. januára 2008 o návrhu spoločnej správy o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení, ktoré obsahovalo hodnotenie otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia z roku 2007, ktorá bola zameraná na chudobu detí, a tak prispelo k tomu, že táto otázka zostala na poprednom mieste v politickom programe.

Odôvodnenie

Zdôrazňuje skutočnosť, že boj proti chudobe detí by mal byť dôležitým cieľom európskeho roka 2010 v súlade s impulzom, ktorý dala otvorená metóda koordinácie z roku 2007 a na ktorý by mal nadväzovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Okrem toho sa objavujú signály, že problém veľkej chudoby sa stáva čoraz dôležitejším a počet ľudí, ktorí trpia absolútnou chudobou, sa zvyšuje, v neposlednej rade aj pre narastajúce majetkové nerovnosti v celej Únii.

(7) Okrem toho majetkové nerovnosti a extrémna chudoba čoraz naliehavejším problémom v celej Únii.

Odôvodnenie

Cieľom je zdôrazniť dôležitú úlohu členských štátov pri poskytovaní dostatočnej hospodárskej a sociálnej podpory ako prostriedku boja proti chudobe. Pokiaľ ide o diskrimináciu, európsky rok 2010 by sa mal zamerať na boj proti diskriminácii z akéhokoľvek dôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jedným z hlavných cieľov EÚ a jej členských štátov.

(8) Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu sa musí uskutočňovať tak interne v rámci Európskej únie, ako aj externe v súlade s rozvojovými cieľmi milénia, ku ktorým sa Európska únia a jej členské štáty prihlásili.

Odôvodnenie

Rozvojové ciele milénia prijaté v OSN podporujú boj proti chudobe a sú teda podporou pre európsky rok 2010. Okrem toho v globalizovanom svete je odstránenie chudoby v rámci EÚ úzko spojené s bojom proti chudobe v tretích krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Európska únia, členské štáty a všetky zúčastnené strany by mali vytvoriť potrebné synergické efekty medzi Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a činnosťami, ktoré sa rozvinuli v súvislosti s každoročným Medzinárodným dňom odstraňovania chudoby, ktorý vyhlásila OSN na 17. októbra.

Odôvodnenie

Valné zhromaždenie OSN prijalo 31. marca 1993 rezolúciu, podľa ktorej je tento deň osobitným dňom OSN zameraným na odstraňovanie chudoby. Preto by sa mali vytvoriť synergické efekty medzi európskym rokom a udalosťami súvisiacimi so 17. októbrom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Chudoba a sociálne vylúčenie majú zložité a mnohorozmerné podoby. Súvisia s príjmom a životnou úrovňou, prístupom ku kvalitným službám zdravotnej starostlivosti a iným službám a vzdelávacím a pracovným príležitostiam.

(9) Problém chudoby a sociálneho vylúčenia má široké, zložité a mnohorozmerné podoby. Súvisia s príjmom a životnou úrovňou, prístupom ku kvalitným službám zdravotnej starostlivosti a iným službám vrátane účinných systémov sociálnej ochrany, bývania, zladenia pracovného a rodinného života a príležitostí na vzdelávanie a primeranú prácu, ako aj s aktívnym občianstvom. Preto je na všetkých úrovniach potrebný transparentný systém koordinácie a spolupráce.

Odôvodnenie

Predchádzanie chudobe a jej odstraňovanie si vyžaduje kvalitné a finančne udržateľné systémy sociálnej ochrany, ako aj možnosti zladenia rodinného a pracovného života. Toto zladenie umožňuje lepšie začlenenie do trhu práce a tým pomáha predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Predchádzanie chudobe a boj proti nej si preto vyžadujú na národnej, regionálnej a miestnej úrovni mnohorozmerné politiky, ktoré zabezpečia rovnováhu medzi hospodárskym rastom a sociálnymi cieľmi a ktoré budú doplnené špecifickejšími stratégiami pre osobitne ohrozené skupiny alebo osoby.

Odôvodnenie

Pri danej zložitosti fenoménu chudoby si jej prevencia a boj proti nej vyžadujú mnohorozmerné politiky, ktoré sa budú implementovať na všetkých úrovniach správy a ktoré budú doplnené špecifickejšími stratégiami pre ohrozené skupiny alebo osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9b) Sociálne vylúčenie ovplyvňuje blaho jednotlivcov a bráni ľuďom, aby sa prejavili a zúčastňovali na spoločenskom živote. Opatrenia a politiky Spoločenstva a členských štátov by sa preto mali zameriavať najmä na sociálne vylúčenie.

Odôvodnenie

Návrh Komisie zlučuje sociálne vylúčenie a chudobu, pričom cieľom tohto PDN je odlíšiť tieto dva javy, aby sa vo vhodných prípadoch mohli riešiť rozličnými politikami a opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Sociálna agenda 2005 - 2010, ktorá dopĺňa a podporuje Lisabonskú stratégiu, má kľúčovú úlohu pri presadzovaní sociálneho rozmeru ekonomického rastu. Jednou z priorít sociálnej agendy je podporovanie rovnakých príležitostí pre všetkých ako cesty k súdržnejšej spoločnosti.

(10) Sociálna agenda 2005 – 2010, ktorá dopĺňa a podporuje Lisabonskú stratégiu, má kľúčovú úlohu pri presadzovaní sociálneho rozmeru ekonomického rastu a aktívnej účasti občanov v spoločnosti a na trhu práce. Jednou z priorít sociálnej agendy je podpora rovnakých príležitostí pre všetkých ako cesty k sociálnej a medzigeneračnej solidarite a k vytvoreniu inkluzívnejšej spoločnosti, v ktorej nejestvuje chudoba.

Odôvodnenie

Ďalšia konkretizácia spojitosti medzi Sociálnou agendou 2005 – 2010 a európskym rokom 2010. Druhá časť PDN je v súlade s predchádzajúcimi PDN Európskeho parlamentu k Európskemu roku rovnakých príležitostí pre všetkých (2007) (C6 0178/2005).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Niektoré krajiny vo svojich vnútroštátnych akčných plánoch sociálneho začlenenia zdôrazňujú hrozbu veľkej chudoby a/alebo vylúčenia, ktorej čelia niektoré konkrétne skupiny vrátane detí, osamelých rodičov, starších občanov, prisťahovalcov a etnických menšín, zdravotne postihnutých občanov, bezdomovcov, väzňov, žien a detí, ktoré sú obeťami násilia a užívateľov návykových látok.

(11) Niektoré krajiny vo svojich národných akčných plánoch sociálneho začlenenia zdôrazňujú veľkú hrozbu chudoby a/alebo vylúčenia, ktorej čelia niektoré konkrétne skupiny vrátane detí, ľudí s neukončeným vzdelaním, slobodných rodičov, veľkých rodín, rodín s jedným príjmom, mladých ľudí, najmä mladých žien, starších ľudí, migrantov a etnických menšín, zdravotne postihnutých a ich opatrovateľov, bezdomovcov, nezamestnaných, najmä dlhodobo nezamestnaných, väzňov, žien a detí, ktoré sú obeťami násilia, a užívateľov návykových látok. Národné politiky a podporné opatrenia zamerané na najohrozenejšie skupiny môžu zohrať dôležitú úlohu v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Odôvodnenie

Doplnenia sú aj súčasťou národných akčných plánov sociálneho začlenenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Ak aj zamestnanosť významne znižuje riziko chudoby pre jednotlivca, nie je vždy dostatočnou podmienkou na to, aby dostala ľudí z chudoby, a miera ohrozenia chudobou je ešte vždy pomerne vysoká, dokonca aj pre tých, ktorí pracujú. Chudoba tých, ktorí sú zamestnaní, je spojená s nízkymi mzdami, nedostatočnou kvalifikáciou a neistým zamestnaním často na čiastočný úväzok, ale taktiež aj s charakteristikou domácnosti, v ktorej jednotlivec žije, z hľadiska počtu odkázaných osôb a intenzity práce danej domácnosti. Kvalitné zamestnanie je preto nevyhnutné na to, aby sa jednotlivci dostali z chudoby.

(12) Hoci primerané zamestnanie významne znižuje riziko chudoby pre jednotlivca, nie je dostatočnou podmienkou na to, aby dostalo ľudí z chudoby, a miera ohrozenia chudobou je ešte vždy pomerne vysoká, dokonca aj pre tých, ktorí pracujú. Chudoba tých, ktorí sú zamestnaní, je spojená s nízkymi mzdami, rozdielmi v mzdách a dôchodkoch medzi pohlaviami, nedostatočnou kvalifikáciou, obmedzenými príležitosťami na odborné vzdelávanie a zladenie práce s rodinným životom, neistým zamestnaním a pracovnými podmienkami, ale aj s ťažkými podmienkami v domácnosti. Kvalitné zamestnanie a sociálna a hospodárska podpora sú preto nevyhnutné na to, aby sa jednotlivci dostali z chudoby.

Odôvodnenie

Doplnenia sú dôležité aj pri boji proti chudobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Chýbajúce základné schopnosti a kvalifikácia sú často hlavnou prekážkou začlenenia do spoločnosti. Narastá nebezpečenstvo nových rozdielov v spoločnosti, ktoré sa objavujú medzi osobami, ktoré majú prístup k celoživotnému vzdelávaniu na účely zvýšenia ich zamestnateľnosti a prispôsobivosti a uľahčenia ich osobného rozvoja a aktívneho občianstva a tými, ktorí zostávajú vylúčení. Tí, ktorí nemajú dostatočnú kvalifikáciu, zistia, že je ťažšie vstúpiť na trh práce a nájsť si kvalitné zamestnanie, a preto aj s väčšou pravdepodobnosťou sú dlhšie obdobie bez práce a ak aj skutočne pracujú, s väčšou pravdepodobnosťou získajú slabo platené zamestnanie.

(13) Chýbajúce základné schopnosti a kvalifikácia prispôsobená meniacim sa potrebám trhu práce sú často hlavnou prekážkou začlenenia do spoločnosti. Narastá nebezpečenstvo nových rozdielov v spoločnosti, ktoré sa objavujú medzi osobami, ktoré majú prístup k celoživotnému vzdelávaniu na účely zvýšenia ich zamestnateľnosti a prispôsobivosti a uľahčenia ich osobného rozvoja a aktívneho občianstva a tými, ktorí zostávajú vylúčení a čelia určitej diskriminácii. Preto je veľmi dôležité, aby sa zamestnaným i nezamestnaným osobám s nízkou kvalifikáciou poskytli príležitosti na jej zvýšenie.

Odôvodnenie

PDN sa týka flexiistoty a boja proti diskriminácii z akéhokoľvek dôvodu ako integrálnej súčasti európskeho roka 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Kľúčom k úspešnému vplyvu akcie Spoločenstva na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je miera, do akej sa teší širokej všeobecnej podpore. Európsky rok by mal byť katalyzátorom pri zvyšovaní povedomia a vytváraní podnetov. Mal by pomôcť zamerať politickú pozornosť a zmobilizovať každého, koho sa to týka, k presadzovaniu otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia.

(15) Kľúčom k úspešnému vplyvu opatrení Spoločenstva na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je miera, do akej sa tešia širokej všeobecnej a politickej podpore. Európsky rok by mal byť katalyzátorom zvyšovania povedomia, vytvárania podnetov a výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi, miestnymi a regionálnymi orgánmi a medzinárodnými organizáciami zapojenými do boja proti chudobe. Mal by pomôcť zamerať politickú pozornosť v dlhodobom horizonte a zmobilizovať každého, koho sa to týka, k presadzovaniu a posilneniu otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, ako aj k podpore ďalších činností a iniciatív v tejto oblasti na európskej a národnej úrovni v spolupráci s osobami postihnutými chudobou a s ich zástupcami. V tomto smere by sa osobitná pozornosť mala venovať vykonávaniu právnych predpisov Spoločenstva, najmä v oblasti rovnosti príležitostí, nediskriminácie a rodovej rovnosti, na národnej úrovni.

Odôvodnenie

Kampaň na riešenie otázok chudoby a sociálneho vylúčenia by mala byť vnímaná ako dlhodobé úsilie a opatrenia prijaté počas európskeho roka by mali mať trvalý účinok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Európsky rok by mal pomôcť zlepšiť koordináciu medzi jestvujúcimi programami a iniciatívami na úrovni EÚ zameranými na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v rámci otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia.

Odôvodnenie

Európsky rok by sa mal využiť aj na zlepšenie koordinácie medzi jestvujúcimi programami EÚ a na zvýšenie ich účinku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15b) Európsky rok by tiež mal odštartovať proces úvah na národnej úrovni o potrebe vytvorenia dôstojných životných podmienok pre všetkých ako prostriedku prevencie chudoby a podporovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi v tejto oblasti.

Odôvodnenie

Vytvorenie dôstojných životných podmienok je základným predpokladom prevencie chudoby a sociálneho vylúčenia a boja proti nim, a preto by táto otázka mala zaujímať popredné miesto v programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Komisia by však mala monitorovať vymedzenie politických priorít na vnútroštátnej úrovni na účely zabezpečenia konzistentnosti so strategickými cieľmi dohodnutými pre európsky rok a v konečnom dôsledku aj so spoločnými cieľmi stanovenými v súvislosti s otvorenou metódou koordinácie.

(17) Komisia by však mala monitorovať vymedzenie politických priorít na vnútroštátnej úrovni a ich následnú implementáciu na účely zabezpečenia súladu so strategickými cieľmi dohodnutými pre európsky rok a v konečnom dôsledku aj so spoločnými cieľmi stanovenými v súvislosti s otvorenou metódou koordinácie.

Odôvodnenie

PDN má zdôrazniť, že okrem presadenia boja proti chudobe do politického programu je obojstranne dôležité zdôrazniť potrebu implementácie politík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Dobrá koordinácia všetkých partnerov prispievajúcich na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni je základným predpokladom pre zabezpečenie účinku európskeho roka.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa počas európskeho roka a po jeho skončení na všetkých úrovniach zapojili všetky inštitúcie a zainteresované strany, ktoré môžu prispieť k boju proti chudobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu by mal pokračovať v osvedčených postupoch predchádzajúcich európskych rokov rovnakých príležitostí pre všetkých (2007) a dialógu medzi kultúrami (2008).

Odôvodnenie

Je logické, aby sa v rámci európskeho roku 2010 zohľadnili osvedčené postupy predchádzajúcich relevantných európskych rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ciele

Ciele a hlavné zásady

Odôvodnenie

Článok 2 sa netýka len cieľov, ale aj hodnôt, ktoré treba zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľmi európskeho roka sú:

Cieľmi a hlavnými zásadami Európskeho roka sú:

Odôvodnenie

To, čo treba zohľadniť, sú nielen ciele, ale aj hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) Uznanie — Uznanie práva ľudí žijúcich v chudobe a čeliacich sociálnemu vylúčeniu na to, aby žili dôstojne a aktívne sa zapájali do života spoločnosti. Európsky rok má prispieť k uznaniu situácie ľudí žijúcich v chudobe a podporiť ich účinný prístup k sociálnym, ekonomickým a kultúrnym právam, ako aj k zdrojom a službám a pomáha v boji proti stereotypom a poznačeniu;

a) Uznanie právv rámci dodržiavania základných práv uznanie práva ľudí žijúcich v chudobe a čeliacich sociálnemu vylúčeniu na to, aby žili dôstojne a aktívne sa zapájali do života spoločnosti. Európsky rok pomôže zvýšiť citlivosť verejnej mienky zlepšením povedomia o situácii ľudí žijúcich v chudobe, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať ohrozeným skupinám, podporiť ich účinný prístup k sociálnym, hospodárskym a kultúrnym právam, ako aj k dostatočným zdrojom a kvalitným službám, a pomôže aj v boji proti stereotypom a poznačeniu;

Odôvodnenie

Osobitná pozornosť by sa mala venovať situácii ohrozených skupín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) ZodpovednosťPosilňovanie zodpovednosti verejnosti v súvislosti s politikami a opatreniami v oblasti sociálneho začlenenia a zdôrazňovanie zodpovednosti všetkých za vysporiadanie sa s chudobou a s odsúvaním na okraj spoločnosti. Európsky rok má posilniť povedomie, účasť a zapojenie a vytvárať nové príležitosti, aby sa mohli zapájať aj bežní občania.

b) Zdieľaná zodpovednosť a partnerstvoposilňovanie zodpovednosti verejnosti v súvislosti s politikami a opatreniami v oblasti sociálneho začlenenia a zdôrazňovanie kolektívnej a individuálnej zodpovednosti v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj významu propagácie a podpory dobrovoľných činností. Európsky rok podporí zapojenie všetkých verejných a súkromných aktérov okrem iného aj prostredníctvom proaktívnych partnerstiev.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby všetci vrátane ľudí žijúcich v chudobe boli zapojení do boja proti chudobe a aby sa na tento účel rozvíjali partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) Účasť –– európsky rok posilní povedomie a účasť, čo vytvorí príležitosti, aby sa mohli zapájať všetci občania, a najmä ľudia s priamou alebo nepriamou skúsenosťou s chudobou.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že účasť ľudí žijúcich v chudobe by mala byť sama osebe cieľom, a nie len horizontálnou zásadou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh rozhodnutia

Článok 2 - odsek 1 - písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) Súdržnosť — Presadzovanie súdržnejšej spoločnosti prostredníctvom zvyšovania povedomia verejnosti o tom, aké výhody pre všetkých má spoločnosť, v ktorej sa odstráni chudoba a nikto nie je odsúdený žiť na jej okraji. Európsky rok má podporovať spoločnosť, ktorá udržiava a rozvíja kvalitu života, sociálny blahobyt a rovnaké príležitosti pre všetkých bez ohľadu na ich zázemie a zabezpečuje trvalo udržateľný rozvoj a solidaritu medzi generáciami a v rámci generácií a koherentnosť politík s akciami EÚ na celom svete.

c) Súdržnosť — presadzovanie súdržnejšej spoločnosti prostredníctvom zvyšovania povedomia verejnosti o tom, aké výhody pre všetkých má spoločnosť, v ktorej sa odstráni chudoba a nikto nežije na jej okraji. Európsky rok podporí spoločnosť, ktorá udržiava a rozvíja kvalitu života, kvalitu zručností a zamestnania, blahobyt detí, sociálny blahobyt a rovnaké príležitosti pre všetkých a zabezpečuje trvalo udržateľný rozvoj, solidaritu medzi generáciami a v ich rámci, ako aj koherentnosť politík s činnosťou EÚ na celom svete.

Odôvodnenie

Kvalita zamestnania je tiež dôležitá pre boj s chudobou zamestnaných a samozrejme treba zdôrazniť aspekt rodovej rovnosti, keďže ženy sú viac ohrozené chudobou ako muži.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) Záväzok — Opakované zdôrazňovanie silného politického záväzku EÚ v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a presadzovanie tohto záväzku na všetkých úrovniach riadenia. Európsky rok, ktorý stavia na úspechoch a možných nedostatkoch otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, posilní politický záväzok predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu a bojovať proti nim a podnieti ďalší rozvoj činnosti Európskej únie v tejto oblasti.

d) Záväzok a konkrétne opatreniaopakované zdôrazňovanie silného politického záväzku EÚ a členských štátov odstrániť chudobu a sociálne vylúčenie a presadzovať tento záväzok a konkrétne opatrenia na všetkých úrovniach správy. Európsky rok, ktorý stavia na úspechoch a potenciáli otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, posilní politický záväzok predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu a bojovať proti nim tým, že sústredí politickú pozornosť a zmobilizuje všetky zainteresované strany, a podnieti ďalšiu činnosť členských štátov a Európskej únie v tejto oblasti.

Odôvodnenie

EÚ, ako aj členské štáty sa musia zaviazať k boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a musia mať ambiciózne ciele, ktoré sa môžu premietnuť do nových iniciatív na národnej, ako aj európskej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh rozhodnutia

Článok 2 - odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri plnení týchto cieľov by Spoločenstvo a členské štáty mali zohľadňovať priority uvedené v časti IV prílohy.

Odôvodnenie

Týmto sa má objasniť, že ciele a hodnoty tohto článku musia byť súčasťou činností európskeho roka (udalostí, projektov, stretnutí, atď.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Akcie zamerané na splnenie cieľov stanovených v článku 2 môžu zahrnovať najmä:

1. Opatrenia zamerané na splnenie cieľov stanovených v článku 2 môžu zahrnovať najmä:

a) stretnutia a podujatia;

a) stretnutia a podujatia na úrovni Spoločenstva a národnej úrovni;

b) informačné, propagačné a vzdelávacie kampane;

b) informačné, propagačné a vzdelávacie kampane na úrovni Spoločenstva a národnej úrovni;

c) prieskumy a štúdie na úrovni Spoločenstva alebo na vnútroštátnej úrovni.

c) prieskumy a štúdie na úrovni Spoločenstva alebo na vnútroštátnej úrovni, ktoré sú založené na zbere údajov rozdelenom podľa pohlaví, ako aj rozvoj mnohorozmerných porovnateľných ukazovateľov.

Odôvodnenie

Zdôrazňuje potrebu opatrení na úrovni EÚ a na národnej úrovni, ako aj potrebu mnohorozmerných porovnateľných údajov o rozličných aspektoch chudoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Podrobné údaje o akciách uvedených v odseku 1 sa stanovujú v prílohe k tomuto rozhodnutiu (ďalej len „príloha“).

2. Podrobné údaje o opatreniach uvedených v odseku 1 sú uvedené v prílohe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh rozhodnutia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V európskom roku sa zohľadnia rôzne spôsoby, akými ženy a muži pociťujú chudobu a sociálne vylúčenie.

V európskom roku sa zohľadnia rôzne riziká a rozmery chudoby a sociálneho vylúčenia, s ktorými sa ženy a muži stretávajú najmä v rodinách s jedným rodičom, ktoré pociťujú chudobu intenzívnejšie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj diskriminácii v zamestnaní. Pri implementácii a vyhodnocovaní činností európskeho roka sa uplatní rodové hľadisko.

Odôvodnenie

Rodové rozdiely by sa mali zohľadňovať vo všetkých činnostiach európskeho roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia si pravidelne vymieňa názory so zúčastnenými stranami, najmä na európskej úrovni, ktoré sa týkajú koncepcie, implementácie, monitorovania a hodnotenia európskeho roka.

4. Komisia si pravidelne vymieňa názory o koncepcii, implementácii, monitorovaní a hodnotení európskeho roka so zainteresovanými stranami vrátane tých, ktoré pracujú s ľuďmi žijúcimi v chudobe, najmä na európskej úrovni. Všetky relevantné informácie sprístupní verejnosti.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby predstavitelia ľudí konfrontovaných s chudobou boli zapojení počas a po skončení európskeho roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát vymenuje „vnútroštátny implementačný orgán“, ktorý bude organizovať jeho účasť na európskom roku a zabezpečovať koordináciu na vnútroštátnej úrovni. Tento vnútroštátny implementačný orgán bude zodpovedať za stanovenie vnútroštátneho programu a priorít pre európsky rok a za výber jednotlivých akcií, ktoré sa majú navrhnúť na financovanie Spoločenstvom. Vnútroštátna stratégia a priority Európskeho roka sa stanovia v súlade s cieľmi uvedenými v článku 2.

1. Každý členský štát vymenuje „vnútroštátny implementačný orgán“, ktorý bude organizovať jeho účasť na európskom roku a zabezpečovať koordináciu na vnútroštátnej úrovni. Tento vnútroštátny implementačný orgán bude zodpovedať za stanovenie vnútroštátneho programu a priorít pre európsky rok a za výber jednotlivých akcií, ktoré sa navrhnú na financovanie Spoločenstvom. Vnútroštátna stratégia a priority Európskeho roka sa stanovia v súlade s cieľmi uvedenými v článku 2 a so zásadou zohľadňovania rodovej rovnosti v súlade s článkom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Vnútroštátny implementačný orgán, aby mohol vykonávať svoje úlohy, pravidelne konzultuje a tesne spolupracuje s vnútroštátnou poradnou skupinou, ktorá pozostáva zo širokej škály príslušných zúčastnených strán, vrátane organizácií občianskej spoločnosti a organizácií, ktoré obhajujú alebo zastupujú záujmy tých, ktorí pociťujú chudobu a sociálne vylúčenie, predstaviteľov vnútroštátnych parlamentov, sociálnych partnerov a regionálnych a miestnych orgánov.

3. Aby vnútroštátny implementačný orgán mohol vykonávať svoje úlohy, najmä pri príprave národného programu a podľa potreby počas implementácie európskeho roka pravidelne konzultuje a tesne spolupracuje so širokou škálou príslušných zainteresovaných strán vrátane organizácií občianskej spoločnosti a organizácií, ktoré obhajujú alebo zastupujú záujmy tých, ktorí žijú v chudobe a sociálnom vylúčení, predstaviteľov vnútroštátnych parlamentov, sociálnych partnerov a regionálnych a miestnych orgánov, ktoré sú zorganizované vo vhodnom poradnom orgáne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisii pomáha výbor zložený z jedného zástupcu každého štátu, ktorého predsedom je zástupca Komisie. Zástupcu každého štátu určuje vnútroštátny implementačný orgán uvedený v článku 6.

1. Komisii pomáha výbor (ďalej len „výbor”).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Akcie na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni môžu byť spolufinancované zo všeobecného rozpočtu Európskej únie najviac do výšky 50 % celkových oprávnených nákladov akcií uskutočnených v súlade s postupom stanoveným v časti II prílohy.

2) Opatrenia na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni môžu byť spolufinancované zo všeobecného rozpočtu Európskej únie najviac do výšky 50 % celkových oprávnených nákladov opatrení uskutočnených v súlade s postupom stanoveným v časti II prílohy. Vnútroštátne vykonávacie orgány poskytnú príležitosti na predbežné financovanie a spolufinancovanie, aby sa umožnila účasť najmä malých a stredných mimovládnych organizácií.

Odôvodnenie

V prípade Európskeho sociálneho fondu a predošlých európskych rokoch sa ukázalo, že mechanizmy na predbežné financovanie a spolufinancovanie sú dôležité na to, aby sa umožnila účasť malých a stredných mimovládnych organizácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh rozhodnutia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Rozhodnutia o financovaní akcií podľa článku 8 ods. 1 a článku 8 ods. 2 prijíma Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 7 ods. 2.

1. Rozhodnutia o financovaní opatrení podľa článku 8 ods. 1 prijíma Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh rozhodnutia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Žiadosti o finančnú pomoc na akcie v súlade s článkom 8 ods. 3 predkladajú Komisii vnútroštátne implementačné orgány v súlade s postupom stanoveným v časti II prílohy.

2. Žiadosti o finančnú pomoc na opatrenia v súlade s článkom 8 ods. 2 predkladajú Komisii vnútroštátne implementačné orgány v súlade s postupom stanoveným v časti II prílohy, pričom dodržiavajú zásadu zohľadňovania rodovej rovnosti v súlade s článkom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh rozhodnutia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia spolu so zúčastnenými krajinami zabezpečuje konzistentnosť medzi opatreniami stanovenými v tomto rozhodnutí a ostatnými akciami a iniciatívami Spoločenstva na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

1. Komisia spolu so zúčastnenými krajinami zabezpečuje konzistentnosť medzi opatreniami stanovenými v tomto rozhodnutí a ostatnými opatreniami a iniciatívami Spoločenstva na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, napríklad tými, ktoré sa vzťahujú k predchádzajúcim európskym rokom.

Odôvodnenie

Aby sa predišlo zdvojovaniu projektov a umožnilo sa využitie skúseností z predchádzajúcich projektov, v európskom roku by sa mali zohľadniť výsledky relevantných predchádzajúcich európskych rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh rozhodnutia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia spolu so zúčastnenými krajinami zabezpečia, aby európsky rok v plnom rozsahu dopĺňal iné existujúce iniciatívy a zdroje na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej a regionálnej úrovni tam, kde môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov európskeho roka.

2. Komisia spolu so zúčastnenými krajinami zabezpečia, aby európsky rok v plnom rozsahu dopĺňal existujúce iniciatívy a zdroje na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej a regionálnej úrovni tam, kde môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov európskeho roka.

Odôvodnenie

Navrhované znenie je všeobecnejšie, pričom cieľom je vyhnúť sa okolnostiam, za ktorých by sa nezohľadnili určité iniciatívy a zdroje na úrovni Spoločenstva alebo na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh rozhodnutia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančný rámec na implementáciu akcií uvedených v tomto rozhodnutí na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010 predstavuje suma 17 000 000 EUR, z čoho je suma 6 500 000 EUR určená na obdobie do 31. decembra 2009.

1. Objem finančných prostriedkov na implementáciu opatrení uvedených v tomto rozhodnutí na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010 predstavuje sumu 17 000 000 EUR, z čoho je suma 6 500 000 EUR určená na obdobie do 31. decembra 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh rozhodnutia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely Európskeho roka môže Komisia spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy, Medzinárodnou organizáciou práce a s Organizáciou Spojených národov.

Na účely európskeho roka môže Komisia spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy, Medzinárodnou organizáciou práce a s Organizáciou Spojených národov, ako aj s ostatnými inštitúciami a agentúrami EÚ.

Odôvodnenie

Agentúry EÚ môžu prispieť k úspechu európskeho roka v závislosti od svojej oblasti činnosti, a preto ich treba zapojiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh rozhodnutia

Článok 15 - pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Táto správa obsahuje aj informácie o dodržiavaní a realizácii zásady rovnosti medzi mužmi a ženami počas európskeho roka, ako aj vyhodnotenie spôsobu, akým európsky rok prispel k ochrane ohrozených skupín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť I - bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Organizácia stretnutí a podujatí na úrovni Spoločenstva zameraných na zvýšenie povedomia o otázkach týkajúcich sa európskeho roka a o chudobe a sociálnom vylúčení a na poskytnutie fóra na výmenu myšlienok. Zúčastnia sa na nich príslušné zainteresované strany a plánovať sa budú v spolupráci s ľuďmi žijúcimi v chudobe, a s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré ich zastupujú, s cieľom poskytnúť vhodnú príležitosť na riešenie politických rozdielov a každodenných problémov.

Organizácia stretnutí a podujatí na úrovni Spoločenstva zameraných na zvýšenie povedomia o otázkach týkajúcich sa európskeho roka a o chudobe a sociálnom vylúčení, ako aj na poskytnutie fóra na výmenu myšlienok. Zúčastnia sa na nich príslušné zainteresované strany a plánovať sa budú v spolupráci s ľuďmi žijúcimi v chudobe a s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré ich zastupujú, s cieľom pomôcť vypracovať opatrenia a postupy na posilnenie sociálneho postavenia všetkých a na riešenie nedostatkov politík, ako aj na zvýšenie povedomia rozličných inštitúcií o mnohorozmerných aspektoch chudoby (najmä žien a detí), napríklad o otázkach prístupu k zamestnaniu, bývaniu, sociálnej ochrane, zdravotnej starostlivosti, sociálnym službám a službám podpory rodiny.

Odôvodnenie

Cieľom európskeho roka je vytvoriť podmienky, ktoré obmedzia zväčšovanie sociálnych nerovností okrem iného aj riešením mnohorozmerných aspektov chudoby a možných nedostatkov politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť I - bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

• organizácie rôznych solidárnych iniciatív zameraných na zmiernenie chudoby a sociálne začlenenie s cieľom poskytnúť bežným občanom príležitosť, aby priamo alebo prostredníctvom svojich organizácií prispeli, i keď v malej miere a v akejkoľvek forme. Mediálne kampane môžu podporiť operácie zamerané na získavanie finančných prostriedkov v rámci európskeho roka,

• organizácie rôznych solidárnych iniciatív zameraných na zmiernenie chudoby a sociálne začlenenie s cieľom poskytnúť všetkým občanom príležitosť, aby priamo alebo prostredníctvom svojich organizácií prispeli, i keď v malej miere a v akejkoľvek forme. Mediálne kampane na národnej úrovni a úrovni EÚ môžu podporiť operácie zamerané na získavanie finančných prostriedkov v rámci európskeho roka,

Odôvodnenie

Cieľom PDN je vyjasnenie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť I - odsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

• informačnej kampane na úrovni Spoločenstva zavedenej zároveň aj na vnútroštátnej úrovni, založenej na tradičných aj nových komunikačných kanáloch a nových technológiách,

• informačnej kampane na úrovni Spoločenstva prispôsobenej na vnútroštátnej a miestnej úrovni, ktorá je založená na tradičných aj nových komunikačných kanáloch a nových technológiách,

Odôvodnenie

Miestna úroveň je dôležitá, lebo miestne a regionálne orgány zohrávajú osobitnú úlohu v zisťovaní a podpore účinného prístupu k sociálnym, hospodárskym a kultúrnym službám pre ľudí žijúcich v chudobe a sociálnom vylúčení. Majú základnú zodpovednosť za vykonávanie politík zameraných na zabezpečenie integrácie vylúčených ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť I - bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

• primeraných opatrení a iniciatív zameraných na uverejňovanie výsledkov a na zviditeľňovanie programov, akcií a iniciatív Spoločenstva, ktoré prispievajú k plneniu cieľov európskeho roka,

• primeraných opatrení a iniciatív zameraných na poskytovanie informácií, uverejňovanie výsledkov a na zviditeľňovanie programov, akcií a iniciatív Spoločenstva, ktoré prispievajú k plneniu cieľov európskeho roka,

Odôvodnenie

Programy a iniciatívy Spoločenstva súvisiace s európskym rokom by sa mali viac zviditeľniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť I - odsek 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

• vhodných iniciatív vzdelávacích inštitúcií s cieľom šíriť informácie o európskom roku,

• vhodných iniciatív vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií a charitatívnych združení na národnej úrovni a úrovni EÚ s cieľom šíriť informácie o európskom roku a o opatreniach zameraných na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu,

Odôvodnenie

Treba zapojiť aj mimovládne organizácie a charitatívne združenia, aby sa zabezpečila podpora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť I - odsek 3 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prieskumy a štúdie uskutočnené v celom Spoločenstve s cieľom posúdiť a informovať o príprave, účinnosti, vplyve a dlhodobom monitorovaní európskeho roka. S cieľom umožniť dosiahnutie nového konsenzu v súvislosti s politickými riešeniami, jeden taký prieskum by mal tiež obsahovať sériu otázok zameraných na posúdenie verejnej mienky o politike predchádzania chudoby a sociálnemu vylúčeniu a boja proti nim, vrátane systémov sociálnej ochrany a o potenciálnej úlohe Únie v boji proti chudobe a vylúčeniu. Tento prieskum sa uskutoční v roku 2009, takže jeho výsledky bude možné predložiť na otváracej konferencii európskeho roka;

prieskumy a štúdie uskutočnené v celom Spoločenstve, ktoré sú založené na zbere údajov rozdelenom podľa pohlaví, s cieľom posúdiť prípravu, účinnosť a bezprostredný i dlhodobý vplyv európskeho roka a informovať o nich. S cieľom umožniť identifikáciu inovatívnych politických riešení bude jeden z týchto prieskumov skúmať aj verejnú mienku o politike predchádzania chudobe a sociálnemu vylúčeniu a boja proti nim vrátane, ak je to vhodné, systémov sociálnej ochrany a o potenciálnej úlohe Únie v boji proti chudobe a vylúčeniu v rámci EÚ a na celom svete. Tento prieskum sa uskutoční v roku 2009, takže jeho výsledky bude možné predstaviť na otváracej konferencii európskeho roka,

Odôvodnenie

Rozvojové ciele milénia prijaté v OSN podporujú boj proti chudobe a sú teda podporou pre európsky rok 2010. Okrem toho v globalizovanom svete je odstránenie chudoby v rámci EÚ úzko spojené s bojom proti chudobe v tretích krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť I - bod 3 – zarážka 1a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

• podpora štúdie o porušeniach základných práv, ktoré sú výsledkom skutočnej chudoby,

Odôvodnenie

Milióny európskych občanov nemajú riadny prístup k základným právam z dôvodu extrémnej chudoby a sociálneho vylúčenia, v ktorých sú odsúdení žiť. V súlade s tým by sa mala podporiť štúdia, ktorá podá správu o týchto skutočnostiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť II - bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Akcie na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni sa môžu uchádzať o financovanie z rozpočtu Spoločenstva najviac do výšky 50 % celkových oprávnených nákladov jednotlivých zúčastnených štátov. Vnútroštátne spolufinancovanie by sa malo rovnať financovaniu, pričom najmenej 50 % by malo pochádzať z verejných alebo súkromných zdrojov. Pri výbere akcií sa vnútroštátne implementačné orgány budú môcť rozhodnúť, či budú alebo nebudú vyžadovať spolufinancovanie od organizácie zodpovednej za implementáciu jednotlivých akcií a na akej úrovni.

1. Vnútroštátne spolufinancovanie z verejných alebo súkromných zdrojov by malo doplniť financovanie z EÚ tak, aby predstavovalo aspoň 50 % financovania. Pri výbere akcií sa vnútroštátne implementačné orgány budú môcť rozhodnúť, či budú alebo nebudú vyžadovať spolufinancovanie od organizácie zodpovednej za implementáciu jednotlivých akcií a na akej úrovni, pričom môžu zvážiť financovanie činností zo strany vnútroštátneho implementačného orgánu až do výšky 100 % nákladov projektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť II - bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý vnútroštátny implementačný orgán vypracuje vnútroštátny program implementácie európskeho roka v súlade so strategickým rámcovým dokumentom, a to v tesnej koordinácii a zhode s vnútroštátnymi stratégiami sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia.

3. Každý vnútroštátny implementačný orgán vypracuje po konzultácii s občianskou spoločnosťou národný program implementácie európskeho roka v súlade so strategickým rámcovým dokumentom, a to v tesnej koordinácii a zhode s národnými stratégiami sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia.

Odôvodnenie

Jedným z dôležitých aspektov európskeho roka je zapojenie ľudí, ktorí žijú v chudobe a ktorí môžu vďaka svojej skúsenosti pomôcť zlepšiť kvalitu národného programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť II - bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Každý vnútroštátny implementačný orgán predloží len jednu žiadosť o finančné prostriedky Spoločenstva. Táto žiadosť o grant bude obsahovať opis vnútroštátneho programu a priorít európskeho roka, akcií navrhnutých na financovanie v príslušnej zúčastnenej krajine a organizácií zodpovedných za implementáciu jednotlivých akcií. K žiadosti o grant bude priložený podrobný rozpočet, v ktorom sa stanovia celkové náklady navrhnutých akcií a výška a zdroje spolufinancovania. V oprávnených nákladoch môžu byť zahrnuté osobné a administratívne náklady, ktoré vznikli vnútroštátnemu implementačnému orgánu.

4. Každý vnútroštátny implementačný orgán predloží len jednu žiadosť o finančné prostriedky Spoločenstva. Táto žiadosť o grant bude obsahovať opis národného programu a priorít európskeho roka, ako aj opatrenia navrhnuté na financovanie. K žiadosti o grant bude priložený podrobný rozpočet, v ktorom sa uvedú celkové náklady navrhnutých opatrení a výška a zdroje spolufinancovania. V oprávnených nákladoch môžu byť zahrnuté personálne a administratívne náklady, ktoré vznikli vnútroštátnemu implementačnému orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť II - bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia vyhodnotí žiadosti o finančné prostriedky Spoločenstva a v prípade potreby požiada o ich úpravy.

6. Komisia vyhodnotí súlad s cieľmi uvedenými v článku 2 a v prípade potreby požiada o úpravy žiadostí o finančné prostriedky Spoločenstva, ktoré predložili vnútroštátne implementačné orgány.

Odôvodnenie

Komisia by mala zabezpečiť, že žiadostí o finančné prostriedky Spoločenstva sú v súlade s cieľmi európskeho roka uvedenými v článku 2 návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť IV - odsek 2 – zarážka -1 (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

podpora mnohorozmerných integrovaných stratégií zameraných na prevenciu a odstraňovanie chudoby, najmä extrémnej chudoby, a prístupov, ktoré by sa zapracovali do sociálnej, hospodárskej a kultúrnej politiky,

Odôvodnenie

Európsky rok by mal pomôcť zapracovať mnohorozmerné aspekty chudoby do sociálnej, hospodárskej a kultúrnej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť IV - odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

chudoba detí a prenášanie chudoby z generácie na generáciu,

boj proti chudobe detí a prenášaniu chudoby z generácie na generáciu, ako aj proti chudobe v rámci rodín, pričom sa osobitná pozornosť venuje veľkým rodinám, rodinám s jedným rodičom a rodinám, ktoré sa starajú o závislú osobu, ako aj chudobe detí žijúcich v ústavoch,

Odôvodnenie

Osobitná pozornosť by sa mala venovať situácii ohrozených rodín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť IV - odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

inkluzívny trh práce,

podpora trhov práce, ktoré podporujú začlenenie, riešenie chudoby zamestnaných a potreba dosiahnuť, aby sa oplatilo pracovať,

Odôvodnenie

Mnohí zamestnaní sú stále ohrození chudobou, okrem iného z dôvodu nízkej kvality zamestnania a nízkej mzdy. Tento problém si bude vyžadovať osobitnú pozornosť počas európskeho roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť IV - odsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

znevýhodnenie vo vzdelávaní a v odbornej príprave vrátane vzdelávania v oblasti počítačovej gramotnosti,

odstraňovanie znevýhodnení vo vzdelávaní a v odbornej príprave vrátane vzdelávania v oblasti počítačovej gramotnosti a podpora rovnakého prístupu k informačným a komunikačným technológiám pre všetkých s osobitným zameraním na špecifické potreby zdravotne postihnutých,

Odôvodnenie

Prístup k príležitostiam na celoživotné vzdelávanie je osobitne dôležitý, pretože zručnosti ľudí sa musia prispôsobovať zmenám na trhu práce, aby mali šancu pracovať na dôstojnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť IV - odsek 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

chudoba a rodový rozmer,

riešenie rodového a vekového rozmeru chudoby,

Odôvodnenie

Chudoba nezasahuje ženy a mužov alebo staršie osoby rovnakým spôsobom. Tieto rozdiely by sa mali zohľadniť v politikách a iniciatívach počas a po skončení európskeho roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť IV - odsek 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

prístup k základným službám vrátane primeraného bývania,

zabezpečenie rovnakého prístupuprimeraným zdrojom a službám vrátane primeraného bývania, zdravotnej starostlivosti a sociálnej ochrany,

Odôvodnenie

Prístup k primeraným zdrojom, zdravotnej starostlivosti a sociálnej ochrane je pre ľudí žijúcich v chudobe veľmi dôležitý a musí sa počas európskeho roka dostatočným spôsobom riešiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť IV - odsek 2 – zarážka 5a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

zabezpečenie prístupu ku kultúre a aktivitám vo voľnom čase;

Odôvodnenie

Osoby zasiahnuté chudobou často nemajú prístup ku kultúre ani k aktivitám vo voľnom čase.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť IV - odsek 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

• prekonávanie diskriminácie a podpora integrácie prisťahovalcov a začlenenie etnických menšín do spoločnosti a na trh práce,

• prekonávanie diskriminácie a podpora sociálneho začlenenia prisťahovalcov a etnických menšín,

Odôvodnenie

PDN má objasniť, že integrácia prisťahovalcov a etnických menšín do spoločnosti je veľmi dôležitá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť IV - odsek 2 – zarážka 6a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

• podpora integrovaných prístupov k aktívnemu začleneniu a riadeniu súkromného života,

Odôvodnenie

Európsky rok by mal pomôcť v podpore aktívneho začlenenia, ako aj samostatného riadenia súkromného života, a najmä dobrého finančného riadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť IV - odsek 2 – zarážka 6b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

• podpora rovnakých príležitostí pre všetkých,

Odôvodnenie

Vzhľadom k cieľu európskeho roka rovnakých príležitostí je logické zahrnúť túto tému aj do tohto európskeho roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť IV - odsek 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

• riešenie potrieb zdravotne postihnutých ľudí a iných zraniteľných skupín.

• riešenie potrieb zdravotne postihnutých a závislých ľudí a ich rodín, ako aj iných ohrozených skupín a ľudí v situáciách ohrozenia, najmä bezdomovcov.

Odôvodnenie

Závislí ľudia a rodiny, ktoré sa o nich starajú, sú viac ohrození chudobou, práve tak ako osoby, ktoré sú v ťažkej osobnej situácii.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pri schválení Lisabonskej stratégie v marci 2000 Európska rada vyzvala členské štáty a Komisiu, aby podnikli kroky, ktoré budú mať „rozhodujúci vplyv na odstránenie chudoby“ do roku 2010. Nasledujúce zasadnutia Európskej rady opätovne potvrdili tento cieľ.

V roku 2006 žilo pod hranicou chudoby 16 % celkovej populácie v EÚ-25 (78 miliónov ľudí). V roku 2000 čelilo pretrvávajúcej chudobe približne 40 miliónov ľudí (9 % všetkých obyvateľov) v rámci EÚ-25 . V roku 2005 bolo chudobou ohrozených 19 % (19 miliónov) detí v rámci EÚ-25. Hoci vo väčšine členských štátov sa rozdiel medzi pohlaviami znižuje, pokiaľ ide o chudobu a pretrvávajúcu chudobu, rozdiel medzi pohlaviami bol (v roku 2006) približne 2 percentuálne body.

Všeobecné informácie

Na zasadnutí Európskej rady v Lisabone v marci 2000 sa dohodla otvorená metóda koordinácie (ďalej len „OMK“), ktorá poskytuje rámec pre politickú koordináciu bez právnych obmedzení. OMK ako taká podporuje dosiahnutie strategického cieľa Únie zabezpečiť do roku 2010 trvalý hospodársky rast, viac a kvalitnejších pracovných príležitostí a väčšiu sociálnu súdržnosť. Členské štáty v nej súhlasia s identifikáciou a podporou najúčinnejších politík v oblastiach sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia s cieľom vzájomne sa učiť z nadobudnutých skúseností.

V rámci tejto pružnej a decentralizovanej metódy členské štáty dohadujú spoločné ciele a spoločné ukazovatele, pripravujú národné strategické správy a prezentujú svoje hodnotenia.

Od januára 2007 nový integrovaný program EÚ pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu podporuje ciele stanovené v sociálnej agende a prispieva k širšej stratégii Únie zameranej na rast a zamestnanosť.

Všeobecné ciele OMK v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia majú podporovať:

· účinnú a vzájomnú súčinnosť medzi stratégiou EÚ pre udržateľný rozvoj a lisabonskými cieľmi väčšieho hospodárskeho rastu, viacerých a kvalitnejších pracovných príležitostí a väčšej sociálnej súdržnosti;

· politiky sociálneho začlenenia, rovnosť mužov a žien a rovnosť príležitostí pre všetkých prostredníctvom prístupných, finančne udržateľných a efektívnych systémov sociálnej ochrany;

· dobrú správu, transparentnosť a zapojenie zainteresovaných strán do prípravy, implementácie a monitorovania politiky.

V rámci všeobecných cieľov sa uvádza, že OMK by sa mala snažiť o rozhodný vplyv na odstraňovanie chudoby a sociálneho vylúčenia.

Na základe mandátu lisabonskej Európskej rady sa členské štáty a Komisia snažili vypracovať spoločné prístupy a dosiahnuť kompatibilitu ukazovateľov. Výbor pre sociálnu ochranu (SPC) predložil v roku 2001 správu, v ktorej odporúčal počiatočný súbor spoločne dohodnutých ukazovateľov, ktorý bol prijatý Radou pre zamestnanosť a sociálne záležitosti v decembri 2001 a následne predložený samitu EÚ v Laekene. V júni 2006 SPC prijal prispôsobený súbor spoločných ukazovateľov pre proces sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia.

Pokiaľ ide o cieľ odstránenia chudoby a sociálneho vylúčenia, jedným zo spoločne dohodnutých ukazovateľov je miera ohrozenia chudobou (podiel osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom nižším ako 60 % národného ekvivalentného mediánového príjmu).

Zhrnutie oznámenia Komisie o európskom roku 2010

Komisia vo svojej Sociálnej agende na roky 2005 – 2010 oznámila návrh vyhlásiť rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Rozpočet vo výške 17 miliónov eur vyčlenený na tento európsky rok predstavuje najvyšší rozpočet na európsky rok v histórii, čím demonštruje jeho politický význam.

Cieľom európskeho roka je znovu potvrdiť záväzok Únie k solidarite, sociálnej spravodlivosti, väčšej súdržnosti a podpore konzistentnosti, ako aj posilniť podporu všeobecných cieľov Únie prostredníctvom rozhodného vplyvu na odstraňovanie chudoby.

Európsky rok by mal zvýšiť povedomie verejnosti o chudobe a sociálnom vylúčení v Európe a sprostredkovať posolstvo, že chudoba a sociálne vylúčenie narúšajú sociálny a hospodársky rozvoj. Mal by znovu potvrdiť význam kolektívnej zodpovednosti a zapojiť nielen tých, ktorí prijímajú rozhodnutia, ale tiež subjekty z verejného a súkromného sektora.

Návrh Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu sa okrem všeobecných cieľov opiera o štyri konkrétne ciele:

· Uznanie práva ľudí žijúcich v chudobe a čeliacich sociálnemu vylúčeniu na to, aby žili dôstojne a plne sa zapájali do života spoločnosti.

· Posilnenie zodpovednosti verejnosti v súvislosti s politikami a opatreniami v oblasti sociálneho začlenenia a zdôrazňovanie zodpovednosti všetkých za vysporiadanie sa s chudobou a s odsúvaním na okraj spoločnosti.

· Presadzovanie súdržnejšej spoločnosti zvyšovaním povedomia verejnosti o tom, aké výhody pre všetkých má spoločnosť, v ktorej je odstránená chudoba a nikto nie je odsúdený žiť na jej okraji.

· Opakované zdôrazňovanie silného politického záväzku EÚ bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a presadzovanie tohto záväzku na všetkých úrovniach správy.

Činnosti európskeho roka podporia otvorenú metódu koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia a budú sa zameriavať na vytvorenie jasnej pridanej hodnoty z hľadiska politického vplyvu a účinnosti. Témy európskeho roka sú teda v súlade s touto OMK.

Hoci Únia môže poskytnúť rámec pre koordináciu na rôznych úrovniach, hmatateľný pokrok sa dosiahne len významným zapojením zúčastnených krajín na národnej úrovni. Činnosti definované na európskej úrovni s cieľom zabezpečiť konzistentnosť v prístupe k spoločnosti podporujúcej začlenenie sa preto prispôsobia osobitostiam každej krajiny.

Bude vymenovaný výbor zložený zo zástupcov členských štátov, aby pomáhal Komisii pri implementácii činností európskeho roka.

Výbor bude monitorovať implementáciu činností na základe spoločných usmernení vypracovaných Komisiou – Strategického rámcového dokumentu (SRD).

Implementácia na národnej úrovni sa bude musieť zhodovať s politickými cieľmi stanovenými pre európsky rok na základe SRD. Každý členský štát predloží Komisii národný program implementácie európskeho roka.

Každý program by sa mal navrhnúť, prijať a implementovať v prísnej spolupráci s vnútroštátnymi implementačnými orgánmi (ďalej len „VIO“) a pod ich dohľadom, pričom tieto orgány určia krajiny zúčastňujúce sa európskeho roka.

Každý VIO bude pri stanovovaní a vykonávaní národnej stratégie konzultovať a tesne spolupracovať s národnou poradnou skupinou (NPS) zloženou zo širokej škály zainteresovaných strán vrátane organizácií občianskej spoločnosti zastupujúcich záujmy ľudí žijúcich v chudobe, zástupcov národných parlamentov, sociálnych partnerov a regionálnych a miestnych orgánov.

Skúsenosti z predchádzajúcich európskych rokov v sociálnej oblasti ukázali ich význam pre zvyšovanie povedomia širokej verejnosti, podporu účasti, zvyšovanie politického záväzku na všetkých úrovniach a napomáhanie zmenu politiky. Návrh je z tohto dôvodu v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 zmluvy. V návrhu európskeho roka sa zároveň zdôrazňuje dôležitosť rešpektovania rôznych tradícií a národných súvislostí členských štátov s cieľom umožniť flexibilitu pri implementácii a zabrániť narúšaniu osvedčených postupov, ktoré sú už v niektorých členských štátoch zaužívané. Z tohto hľadiska je návrh aj v súlade so zásadou proporcionality.

Ťažisko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Európskeho parlamentu

Európsky parlament vo svojej správe o hodnotení sociálnej situácie podporil návrh Komisie vyhlásiť rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Spravodajkyňa vo všeobecnosti schvaľuje obsah návrhu Komisie a osobitne je spokojný s uznaním mnohorozmerných aspektov chudoby a potreby zvýšiť povedomie verejnosti a verejnú a súkromnú zodpovednosť, ako aj zapojenie ľudí zasiahnutých chudobou a ich zástupcov do implementácie európskeho roka.

Ťažisko obsahu správy sa zameriava na spresnenie jednotlivých článkov a zavedenie niektorých dôležitých nových prvkov. Diskutovanými bodmi sú:

1. Globálny pohľad na chudobu a sociálne začlenenie spojením európskeho roka s rozvojovými cieľmi milénia OSN, a najmä s Medzinárodným dňom odstraňovania chudoby (17. október).

2. Od začiatku európskeho roka by malo byť jasné, že jeho cieľom nie je len bojovať proti (extrémnej) chudobe, ale aj predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

3. Ďalší rozvoj koncepcie návrhu Komisie, pokiaľ ide o zložitosť a mnohorozmerné aspekty chudoby a sociálneho vylúčenia.

To sa deje prostredníctvom širšej definície dotknutých skupín, napríklad zaradením ľudí s neukončeným vzdelaním a (dlhodobo) nezamestnaných.

Tiež sa ďalej objasnili mnohorozmerné politiky, ktoré sa musia koordinovať a implementovať na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby sa dosiahli ciele európskeho roka. Tieto politiky by mali poskytovať rovnaký prístup k vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu vrátane prístupu k IKT, systémom sociálnej ochrany, kvalitným sociálnym a zdravotníckym službám a bývaniu.

4. Samostatným bodom, ktorému sa venuje pozornosť, je potreba zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu okrem iného prostredníctvom lepšej implementácie príslušných právnych predpisov EÚ, keďže ženy a ohrozené skupiny sú konfrontované s chudobou a sociálnym vylúčením viac ako iní.

5. Spravodajkyňa by chcela tiež dať väčší dôraz na správu a vytvorenie synergických efektov s jestvujúcimi programami a iniciatívami.

Objasňuje sa, že na úrovni EÚ by sa európsky rok nemal využiť len na opätovné potvrdenie predchádzajúcich záväzkov alebo jednoduché posilnenie otvorenej metódy koordinácie, ale že by mal iniciovať dodatočné úsilie, pokiaľ ide o výmenu osvedčených postupov, začatie nových iniciatív, atď. V záujme koherentnosti a kontinuity opatrení treba vytvoriť silnejšie prepojenia s výsledkami predchádzajúcich európskych rokov a posilniť koordináciu s jestvujúcimi európskymi programami a finančnými prostriedkami, ktoré podporujú boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Aby bol európsky rok úspešný, národné, regionálne a miestne úrady musia spolupracovať a všetci relevantní aktéri sa musia zapojiť, keď členské štáty začnú diskutovať o národnom obsahu európskeho roka.

6. V spojení s predchádzajúcim bodom Európsky parlament považuje za veľmi dôležité, aby ľudia konfrontovaní s chudobou a sociálnym vylúčením boli skutočne zapojení do diskusií na európskej a národnej úrovni, pokiaľ ide o obsah a implementáciu plánov európskeho roka.

Toto všetko vedie k špecifickým úpravám v odôvodneniach a článkoch. Osobitná pozornosť bola venovaná článku 2 (ciele) a časti IV ods. 2 prílohy (témy európskeho roka).

V článku 2 sa zmena týka zapojenia a účasti všetkých dotknutých skupín. Článok súvisí aj s časťou IV prílohy. Hlavné zmeny v prílohe sa týkajú nastolenia niektorých ďalších tém, ktoré sú zamerané na zdôraznenie významu boja proti chudobe detí v súvzťažnosti s chudobou rodín, presadzovania rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, prístupov aktívneho začlenenia, ako aj prístupu ku kultúre a aktivitám vo voľnom čase (účelom je prepojiť témy s mnohorozmernými aspektmi chudoby a sociálneho vylúčenia).


STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVA ŽIEN A RODOVÚ ROVNOSŤ (3.4.2008)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010)

(KOM(2007)0797 – C6‑0469/2007 – 2007/0278(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Niektoré krajiny vo svojich vnútroštátnych akčných plánoch sociálneho začlenenia zdôrazňujú hrozbu veľkej chudoby a/alebo vylúčenia, ktorej čelia niektoré konkrétne skupiny vrátane detí, osamelých rodičov, starších občanov, prisťahovalcov a etnických menšín, zdravotne postihnutých občanov, bezdomovcov, väzňov, žien a detí, ktoré sú obeťami násilia a užívateľov návykových látok.

 

(11) Niektoré krajiny vo svojich vnútroštátnych akčných plánoch sociálneho začlenenia zdôrazňujú vysoké riziko chudoby a/alebo vylúčenia, ktorému čelia niektoré konkrétne skupiny vrátane detí, osamelých rodičov, početných rodín, starších občanov, mladých ľudí a najmä mladých žien, prisťahovalcov a etnických menšín, zdravotne postihnutých občanov, bezdomovcov, väzňov, žien a detí, ktoré sú obeťami násilia, a užívateľov návykových látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Ak aj zamestnanosť významne znižuje riziko chudoby pre jednotlivca, nie je vždy dostatočnou podmienkou na to, aby dostala ľudí z chudoby, a miera ohrozenia chudobou je ešte vždy pomerne vysoká, dokonca aj pre tých, ktorí pracujú. Chudoba tých, ktorí sú zamestnaní, je spojená s nízkymi mzdami, nedostatočnou kvalifikáciou a neistým zamestnaním často na čiastočný úväzok, ale taktiež aj s charakteristikou domácnosti, v ktorej jednotlivec žije, z hľadiska počtu odkázaných osôb a intenzity práce danej domácnosti. Kvalitné zamestnanie je preto nevyhnutné na to, aby sa jednotlivci dostali z chudoby.

(12) Ak aj zamestnanosť významne znižuje riziko chudoby pre jednotlivca, nie je vždy dostatočnou podmienkou na to, aby dostala ľudí z chudoby, a miera ohrozenia chudobou je ešte vždy pomerne vysoká, dokonca aj pre tých, ktorí pracujú. Chudoba tých, ktorí sú zamestnaní, je spojená s nízkymi mzdami a nedostatočnou kvalifikáciou, so zníženými možnosťami odborného vzdelávania a zosúladenia rodinného a pracovného života, ako aj so vzťahom a s podmienkami neistého zamestnania často na čiastočný úväzok, ale taktiež s úrovňou sociálnej a hospodárskej pomoci v spojení s charakteristikou domácnosti, v ktorej žije daný jednotlivec, z hľadiska počtu odkázaných osôb a intenzity práce danej domácnosti. Kvalitné zamestnanie a sociálna a hospodárska podpora preto nevyhnutné na to, aby sa jednotlivci dostali z chudoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Kľúčom k úspešnému vplyvu akcie Spoločenstva na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je miera, do akej sa teší širokej všeobecnej podpore. Európsky rok by mal byť katalyzátorom pri zvyšovaní povedomia a vytváraní podnetov. Mal by pomôcť zamerať politickú pozornosť a zmobilizovať každého, koho sa to týka, k presadzovaniu otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia.

 

(15) Kľúčom k úspešnému vplyvu akcie Spoločenstva na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je miera, do akej sa teší širokej všeobecnej podpore. Európsky rok by mal byť katalyzátorom pri zvyšovaní povedomia a vytváraní podnetov. Mal by pomôcť zamerať politickú pozornosť a zmobilizovať všetky zúčastnené strany k presadzovaniu a posilneniu otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, ako aj k podpore ďalších činností a iniciatív na úrovni Európskej únie, ako aj členských štátov v spolupráci s osobami postihnutými chudobou a s ich zástupcami. V tomto kontexte by sa mala osobitná pozornosť venovať účinnému uplatňovaniu právnych predpisov Spoločenstva na vnútroštátnej úrovni týkajúcich sa rovnakých príležitostí a rovnosti medzi mužmi a ženami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) Súdržnosť — Presadzovanie súdržnejšej spoločnosti prostredníctvom zvyšovania povedomia verejnosti o tom, aké výhody pre všetkých má spoločnosť, v ktorej sa odstráni chudoba a nikto nie je odsúdený žiť na jej okraji. Európsky rok má podporovať spoločnosť, ktorá udržiava a rozvíja kvalitu života, sociálny blahobyt a rovnaké príležitosti pre všetkých bez ohľadu na ich zázemie a zabezpečuje trvalo udržateľný rozvoj a solidaritu medzi generáciami a v rámci generácií a koherentnosť politík s akciami EÚ na celom svete.

c) Súdržnosť – Presadzovanie súdržnejšej spoločnosti úpravou sociálno-hospodárskych politík, ktoré zapríčiňujú sociálnu nerovnosť a chudobu, najmä v radoch žien a detí, a zvyšovaním povedomia verejnosti o tom, aké výhody pre všetkých má spoločnosť, v ktorej je odstránená chudoba a nikto nie je odsúdený žiť na jej okraji. Európsky rok má podporovať spoločnosť, ktorá udržiava a rozvíja kvalitu života, sociálny blahobyt a rovnaké príležitosti pre všetkých bez ohľadu na ich zázemie a pohlavie, a zabezpečovať trvalo udržateľný rozvoj a solidaritu medzi generáciami a v rámci generácií a koherentnosť politík s činnosťami EÚ na celom svete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh rozhodnutia

Článok 2 - písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) Záväzok — Opakované zdôrazňovanie silného politického záväzku EÚ v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a presadzovanie tohto záväzku na všetkých úrovniach riadenia. Európsky rok, ktorý stavia na úspechoch a možných nedostatkoch otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, posilní politický záväzok predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu a bojovať proti nim a podnieti ďalší rozvoj činnosti Európskej únie v tejto oblasti.

d) Záväzok — Opakované zdôrazňovanie rázneho politického záväzku EÚ bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, presadzovanie tohto záväzku na všetkých úrovniach riadenia a úprava politík, ktoré sú príčinou chudoby a sociálneho vylúčenia. Európsky rok, ktorý stavia na úspechoch a možných nedostatkoch otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, posilní politický záväzok predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu a bojovať proti nim a podnieti ďalší rozvoj činnosti Európskej únie v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh rozhodnutia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V európskom roku sa zohľadnia rôzne spôsoby, akými ženy a muži pociťujú chudobu a sociálne vylúčenie.

Európsky rok zohľadní rozdielne spôsoby, akými ženy a muži pociťujú chudobu a sociálne vylúčenie, a rodové otázky pri realizácii a hodnotení činností v rámci neho.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát vymenuje „vnútroštátny implementačný orgán“, ktorý bude organizovať jeho účasť na európskom roku a zabezpečovať koordináciu na vnútroštátnej úrovni. Tento vnútroštátny implementačný orgán bude zodpovedať za stanovenie vnútroštátneho programu a priorít pre európsky rok a za výber jednotlivých akcií, ktoré sa majú navrhnúť na financovanie Spoločenstvom. Vnútroštátna stratégia a priority Európskeho roka sa stanovia v súlade s cieľmi uvedenými v článku 2.

1. Každý členský štát vymenuje „vnútroštátny implementačný orgán“, ktorý bude organizovať jeho účasť na európskom roku a zabezpečovať koordináciu na vnútroštátnej úrovni. Tento vnútroštátny implementačný orgán bude zodpovedať za stanovenie vnútroštátneho programu a priorít pre európsky rok a za výber jednotlivých akcií, ktoré sa majú navrhnúť na financovanie Spoločenstvom. Vnútroštátna stratégia a priority Európskeho roka sa stanovia v súlade s cieľmi uvedenými v článku 2 a so zásadou zohľadňovania rodovej rovnosti v súlade s článkom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh rozhodnutia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Rozhodnutia o financovaní akcií podľa článku 8 ods. 1 a článku 8 ods. 2 prijíma Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 7 ods. 2.

1. Rozhodnutia o financovaní akcií podľa článku 8 ods. 1 a článku 8 ods. 2 prijíma Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 7 ods. 2, pričom dodržiava zásadu zohľadňovania rodovej rovnosti v súlade s článkom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh rozhodnutia

Článok 15 - pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Táto správa musí obsahovať aj informácie o dodržiavaní zásady rovnosti medzi mužmi a ženami počas európskeho roka a jej realizácie, ako aj vyhodnotenie spôsobu, ako európsky rok prispel k ochrane zraniteľných skupín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť I - bod 1 - Stretnutia a podujatia

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Organizácia stretnutí a podujatí na úrovni Spoločenstva zameraných na zvýšenie povedomia o otázkach týkajúcich sa európskeho roka a o chudobe a sociálnom vylúčení a na poskytnutie fóra na výmenu myšlienok. Zúčastnia sa na nich príslušné zainteresované strany a plánovať sa budú v spolupráci s ľuďmi žijúcimi v chudobe, a s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré ich zastupujú, s cieľom poskytnúť vhodnú príležitosť na riešenie politických rozdielov a každodenných problémov.

 

Organizácia stretnutí a podujatí na úrovni Spoločenstva zameraných na zvýšenie povedomia o otázkach týkajúcich sa európskeho roka a o chudobe a sociálnom vylúčení a na poskytnutie fóra na výmenu myšlienok. Zúčastnia sa na nich príslušné zainteresované strany a plánovať sa budú v spolupráci s ľuďmi žijúcimi v chudobe, a s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré ich zastupujú, s cieľom poskytnúť vhodnú príležitosť na riešenie politických rozdielov a každodenných problémov a zamerajú sa na zvyšovanie povedomia rôznych inštitúcií, pokiaľ ide o príčiny chudoby, najmä žien a detí, a na opatrenia potrebné na jej zníženie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh rozhodnutia

Príloha - časť II - bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Akcie na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni sa môžu uchádzať o financovanie z rozpočtu Spoločenstva najviac do výšky 50 % celkových oprávnených nákladov jednotlivých zúčastnených štátov. Vnútroštátne spolufinancovanie by sa malo rovnať financovaniu EÚ, pričom najmenej 50 % by malo pochádzať z verejných alebo súkromných zdrojov. Pri výbere akcií sa vnútroštátne implementačné orgány budú môcť rozhodnúť, či budú alebo nebudú vyžadovať spolufinancovanie od organizácie zodpovednej za implementáciu jednotlivých akcií a na akej úrovni.

1. Akcie na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni sa môžu uchádzať o financovanie z rozpočtu Spoločenstva najviac do výšky 50 % celkových oprávnených nákladov jednotlivých zúčastnených štátov. Vnútroštátne spolufinancovanie by sa malo rovnať financovaniu EÚ, pričom najmenej 50 % by malo pochádzať z verejných alebo súkromných zdrojov. Pri výbere akcií sa vnútroštátne implementačné orgány budú môcť rozhodnúť, či budú alebo nebudú vyžadovať spolufinancovanie od organizácie zodpovednej za implementáciu jednotlivých akcií a na akej úrovni, prihliadajúc na možnosť financovania činností až do výšky 100 % nákladov projektu zo strany vnútroštátneho implementačného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh rozhodnutia

príloha - časť IV - pododsek 2 - zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

chudoba detí a prenášanie chudoby z generácie na generáciu,

 

odstránenie detskej chudoby a prenášanie chudoby z generácie na generáciu, predovšetkým zvýšenou podporou rodiny a rodičovstva;

POSTUP

Názov

Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Referenčné čísla

KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)

Gestorský výbor

EMPL

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

FEMM

31.1.2008

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

22.1.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.2.2008

3.4.2008

 

 

Dátum prijatia

3.4.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Petya Stavreva, Feleknas Uca

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Manolis Mavrommatis


POSTUP

Názov

Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Referenčné čísla

KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)

Dátum predloženia v EP

12.12.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

31.1.2008

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

FEMM

31.1.2008

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

23.1.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.4.2008

5.5.2008

 

 

Dátum prijatia

6.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriela Creţu, Petru Filip, Jamila Madeira, Csaba Sógor, Kyriacos Triantaphyllides

Dátum predloženia

8.5.2008

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia