Postup : 2007/0809(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0174/2008

Předložené texty :

A6-0174/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0244

ZPRÁVA     *
PDF 160kWORD 153k
8. 5. 2008
PE 394.208v02-00 A6-0174/2008

o podnětu Spolkové republiky Německo k přijetí rozhodnutí Rady o síti kontaktních míst pro boj proti korupci

(11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Hubert Pirker

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o podnětu Spolkové republiky Německo k přijetí rozhodnutí Rady o síti kontaktních míst pro boj proti korupci

(11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na podnět Spolkové republiky Německo (11231/2007),

–   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

–   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0240/2007),

–   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6‑0174/2008),

1.  schvaluje pozměněný podnět Spolkové republiky Německo;

2.  vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem znění změnila;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit podnět Spolkové republiky Německo;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládě Spolkové republiky Německo.

Znění navržené Spolkovou republikou Německo  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Článek 1

Ke zlepšení spolupráce mezi orgány a agenturami za účelem předcházení korupci v Evropě a boje proti ní se zřizuje síť kontaktních míst členských států Evropské unie (dále jen „síť“). Evropská komise, Europol a Eurojust jsou v plném rozsahu zapojeny do jejích činností.

Ke zlepšení spolupráce mezi orgány a agenturami za účelem předcházení korupci v Evropě a boje proti ní se zřizuje síť kontaktních míst členských států Evropské unie (dále jen „síť“). Komise (OLAF), Europol a Eurojust jsou v plném rozsahu zapojeny do jejích činností.

Odůvodnění

Jedním z hlavních cílů Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) je potírání korupce v souvislosti s rozpočtem Společenství. Proto by měl být OLAF nedílnou součástí této sítě.

Pozměňovací návrh 2

Článek 2

Síť tvoří orgány a agentury členských států Evropské unie, jejichž úkolem je předcházení korupci nebo boj proti ní. Její členy určí členské státy. Každý členský stát určí nejméně jednu, ale nejvýše tři organizace. Evropská komise určí své zástupce. Europol a Eurojust se v rámci svých pravomocí mohou účastnit činností sítě.

Síť tvoří orgány a agentury členských států Evropské unie, jejichž úkolem je předcházení korupci nebo boj proti ní. Její členy určí členské státy. Každý členský stát určí nejméně jednu, ale nejvýše tři organizace. Komise (OLAF) určí své zástupce. OLAF, Europol a Eurojust se v rámci svých pravomocí účastní činností sítě.

Odůvodnění

Jedním z hlavních cílů Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) je potírání korupce v souvislosti s rozpočtem Společenství. Proto by měl být OLAF nedílnou součástí této sítě. Nezbytným předpokladem pro vybudování sítě na pevných základech jsou zkušenosti a know-how Europolu a Eurojustu. Nedílnou součástí této sítě by tedy měly být i oba tyto orgány, což je důvodem, proč zpravodaj navrhuje, aby jejich účast byla povinná.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 3 odst. 1 bod 1a (nový)

 

1a) každoročně předkládá Komisi a Evropskému parlamentu zprávu o svých zjištěních dle čl. 3 odst. 1 bodu 1 společně s konkrétními návrhy opatření k předcházení korupci a boji proti ní;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh nestanoví žádný mechanismus přezkumu, je žádoucí, aby síť alespoň předkládala zprávy o své činnosti a přicházela s konkrétními návrhy, jak korupci předcházet.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 3 odst. 2

2. Členové sítě se za účelem plnění svých úkolů setkávají podle potřeby, avšak nejméně jednou ročně.

2. Členové sítě se za účelem plnění svých úkolů setkávají nejméně jednou ročně.

Odůvodnění

Tato část je nadbytečná.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 5 odst. 1

1. Síť zajišťuje sama svoji organizaci, přičemž vychází ze stávající neformální spolupráce mezi EPAC.

1. Síť zajišťuje sama svoji organizaci za předsednictví příslušného předsednictví Rady, přičemž vychází ze stávající neformální spolupráce mezi EPAC.

Odůvodnění

Vzhledem k absenci vlastního sekretariátu je pro efektivní fungování a koordinaci této sítě žádoucí kontaktní místo v Radě.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 5 odst. 2

2. Členské státy a Evropská komise nesou veškeré výdaje členů nebo zástupců, které určí. Totéž platí pro Europol a Eurojust.

2. Komise nese veškeré výdaje svých členů nebo zástupců, které určí, a dále výdaje členů či zástupců určených členskými státy. Totéž platí pro OLAF, Europol a Eurojust.

Odůvodnění

Pro zajištění evropského ducha a nezávislosti sítě a toho, aby se do její činnosti mohli zapojit zástupci každého členského státu, by měly být náklady všech členů sítě hrazeny z rozpočtu Společenství, např. prostřednictvím programu HERCULE II.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj zastává názor, že myšlenka vytvořit síť kontaktních míst pro boj proti korupci je v zásadě správná. Tato iniciativa by se slučovala s obecným cílem Haagského programu přijatého v roce 2005, jímž je vytvoření oblasti svobody, bezpečnosti a práva.

Je potěšující, že podnět ke zřízení této sítě počítá s již existujícími agenturami a orgány členských států.

Stávající návrh Rady je však nutné považovat pouze za minimální model spolupráce. Pokud by se totiž jednalo pouze o organizační stránku, bylo by možné tyto otázky řešit v rámci pracovní skupiny v Radě nebo Komisi, jako tomu je v případě mnohých jiných pracovních skupin, jež mají srovnatelné cíle a strukturu. Ve stávající podobě si návrh nezasluhuje být schválen.

Za účelem posílení myšlenky užší spolupráce při potírání korupce bylo ke znění předloženému Radou vypracováno několik pozměňovacích návrhů.

Vzhledem k rozdílům ve struktuře protikorupčních agentur a orgánů jednotlivých států i v míře jejich nezávislosti na příslušné vládní struktuře zastává zpravodaj názor, že účast zástupců těchto agentur by měla být hrazena z rozpočtu Společenství. Je rovněž přesvědčen, že je nezbytné, aby se do této sítě plně zapojil Evropský úřad pro boj proti podvodům.

Každoroční předkládání zpráv Komisi a Evropskému parlamentu je předpokladem pro získání zpětné vazby o činnosti sítě a námětů, jak lze předcházení korupci a boj s ní zkvalitnit. Tato činnost by měla být zajišťována v rámci předsednictví Rady.

Pokud nebudou uvedené pozměňovací návrhy do zprávy zahrnuty, nemá podle názoru zpravodaje smysl, aby návrh v podobě předložené Radou schválil.


POSTUP

Název

Síť kontaktních bodů boje proti korupci

Referenční údaje

11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS)

Datum konzultace s EP

24.7.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

3.9.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

3.9.2007

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

CONT

11.10.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Hubert Pirker

17.12.2007

 

 

Předchozí zpravodaj(ové)

Barbara Kudrycka

 

 

Projednání ve výboru

22.1.2008

6.5.2008

 

 

Datum přijetí

6.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

35

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Stefano Zappalà

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jas Gawronski

Právní upozornění - Ochrana soukromí