Procedure : 2007/0809(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0174/2008

Indgivne tekster :

A6-0174/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0244

BETÆNKNING     *
PDF 151kWORD 178k
8.5.2008
PE 394.208v02-00 A6-0174/2008

om Forbundsrepublikken Tysklands initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om et net af kontaktpunkter til bekæmpelse af

korruption

(11231/2007 – C6–0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Hubert Pirker

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Forbundsrepublikken Tysklands initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om et net af kontaktpunkter til bekæmpelse af

korruption

(11231/2007 – C6–0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Forbundsrepublikken Tysklands initiativ (11231/2007),

–   der henviser til EU-traktatens artikel 34, stk. 2, litra c),

–   der henviser til EU-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0240/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0174/2008),

1.  godkender Forbundsrepublikken Tysklands initiativ som ændret;

2.  opfordrer Rådet til at ændre teksten i overensstemmelse hermed;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Forbundsrepublikken Tysklands initiativ i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til Forbundsrepublikken Tysklands regering.

Forbundsrepublikken Tysklands initiativ  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Artikel 1

For at forbedre samarbejdet mellem myndigheder og instanser for forebyggelse og bekæmpelse af korruption i Europa skal forbedres oprettes der et net af kontaktpunkter mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (i det følgende benævnt "nettet"). Kommissionen, Europol og Eurojust inddrages fuldt ud i nettets aktiviteter.

For at forbedre samarbejdet mellem myndigheder og instanser for forebyggelse og bekæmpelse af korruption i Europa oprettes der et net af kontaktpunkter mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (i det følgende benævnt "nettet"). Kommissionen (OLAF), Europol og Eurojust inddrages fuldt ud i nettets aktiviteter.

Begrundelse

Et af OLAF's hovedmål er at bekæmpe korruption i forbindelse med Fællesskabets budget. Derfor bør OLAF være en integreret del af dette net.

Ændringsforslag 2

Artikel 2

Nettet består af myndigheder og instanser i Den Europæiske Unions medlemsstater, der har til opgave at forebygge og bekæmpe korruption. Medlemmerne udpeges af medlemsstaterne. Medlemsstaterne udpeger mindst én, men højst tre organisationer. Kommissionen udpeger sine repræsentanter. Europol og Eurojust kan inden for deres respektive kompetenceområder deltage i nettets aktiviteter.

Nettet består af myndigheder og instanser i Den Europæiske Unions medlemsstater, der har til opgave at forebygge og bekæmpe korruption. Medlemmerne udpeges af medlemsstaterne. Medlemsstaterne udpeger mindst én, men højst tre organisationer. Kommissionen (OLAF) udpeger sine repræsentanter. OLAF, Europol og Eurojust deltager inden for deres respektive kompetenceområder i nettets aktiviteter.

Begrundelse

Et af OLAF's hovedmål er at bekæmpe korruption i forbindelse med Fællesskabets budget. Derfor bør OLAF være en integreret del af dette net. For at skabe et velfunderet netværk er Europols og Eurojusts erfaring og knowhow undværlige. Derfor bør disse to ligeledes være integrerede dele af nettet, og dette er årsagen til, at ordføreren anmoder om at gøre deres deltagelse obligatorisk.

Ændringsforslag 3

Artikel 3, stk. 1, nr. 1 a (nyt)

 

(1a) det aflægger årligt en beretning for Kommissionen og Europa-Parlamentet om sine resultater jf. artikel 3, stk. 1, nr. 1, som indeholder konkrete forslag til forebyggelse og bekæmpelse af korruption;

 

Begrundelse

Eftersom dette forslag ikke indeholder nogen vurderingsmekanisme, er det ønskeligt, at nettet i det mindste vil aflægge beretning om sine aktiviteter og stille konkrete forslag om forebyggelse af korruption.

Ændringsforslag 4

Artikel 3, stk. 2

2. Nettets medlemmer mødes efter behov med henblik på udførelsen af deres opgaver, dog mindst en gang om året.

2. Nettets medlemmer mødes mindst en gang om året med henblik på udførelsen af deres opgaver.

Begrundelse

Denne formulering er overflødig.

Ændringsforslag 5

Artikel 5, stk. 1

1. Nettet organiserer sig selv, idet det bygger på det eksisterende uformelle samarbejde mellem EPAC.

1. Nettet organiserer sig selv under forsæde af det relevante formandskab i Rådet og bygger på det eksisterende uformelle samarbejde mellem EPAC.

Begrundelse

Eftersom nettet ikke har sit eget sekretariat, er et kontaktpunkt inden for Rådet ønskeligt for at sikre nettet vilkår til effektivt arbejde og god koordinering.

Ændringsforslag 6

Artikel 5, stk. 2

2. Medlemsstaterne og Kommissionen afholder udgifterne for de medlemmer eller repræsentanter, de har udpeget. Samme regel gælder for Europol og Eurojust.

2. Kommissionen afholder udgifterne for sine medlemmer eller de repræsentanter, den har udpeget, såvel som udgifterne for medlemmer eller repræsentanter udpeget af medlemsstaterne. Samme regel gælder for OLAF, Europol og Eurojust.

Justification

For at sikre en europæisk ånd og nettets uafhængighed, samt at hver medlemsstats repræsentanter har mulighed for at deltage i nettets aktiviteter, bør udgifterne for alle dets medlemmer afholdes af Fællesskabets budget, f.eks. gennem Hercule II-programmet.


BEGRUNDELSE

Ordføreren er af den opfattelse, at idéen med at oprette et net af kontaktpunkter til bekæmpelse af korruption er principielt god. Dette vil være i overensstemmelse med det generelle mål om at oprette et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er anført i Haag-programmet fra 2005.

Det hilses velkommen, at dette initiativ til at oprette et sådant net tager de agenturer og organer, som allerede findes i medlemsstaterne, med i betragtning.

Dette forslag fra Rådet kan dog kun betragtes som en minimal model for samarbejde. Hvis det kun er et organisatorisk spørgsmål, kan et sådant emne bestemt behandles af en arbejdsgruppe i Rådet eller Kommissionen, ligesom det er tilfældet med mange andre arbejdsgrupper med lignende mål og strukturer. I dets nuværende form fortjener det ikke at blive godkendt.

For at styrke denne idé om et tættere samarbejde i bekæmpelsen af korruption er der stillet en række ændringsforslag til Rådets tekst.

Eftersom de nationale strukturer for agenturer og organer til bekæmpelse af korruption varierer og i varierende grad er afhængige af deres respektive regeringsstrukturer, mener ordføreren, at deltagelsen af disse agenturers repræsentanter bør afholdes af Fællesskabets budget. Han mener også bestemt, at OLAF's fulde deltagelse i nettet er afgørende.

Det er væsentligt, at nettet årligt aflægger beretning til Kommissionen og Europa-Parlamentet for at få feedback på sine aktiviteter og forslag til en forbedret forebyggelse og bekæmpelse af korruption. Dette bør organiseres af Rådets formandskab.

Hvis disse ændringsforslag ikke indføres i betænkningen, kan ordføreren ikke se formålet med at give sit samtykke til dette forslag som fremlagt af Rådet.


PROCEDURE

Titel

Net af kontaktpunkter til bekæmpelse af korruption

Referencer

11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS)

Dato for høring af EP

24.7.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

3.9.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

3.9.2007

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

CONT

11.10.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Hubert Pirker

17.12.2007

 

 

Oprindelig ordfører

Barbara Kudrycka

 

 

Behandling i udvalg

22.1.2008

6.5.2008

 

 

Dato for vedtagelse

6.5.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Stefano Zappalà

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Jas Gawronski

Dato for indgivelse

8.5.2008

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik