Menetlus : 2007/0809(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0174/2008

Esitatud tekstid :

A6-0174/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0244

RAPORT     *
PDF 139kWORD 146k
8.5.2008
PE 394.208v02-00 A6-0174/2008

Saksamaa Liitvabariigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus korruptsioonivastase kontaktpunktide võrgustiku kohta

(11231/2007 – C6‑0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Hubert Pirker

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Saksamaa Liitvabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus korruptsioonivastase kontaktpunktide võrgustiku kohta

(11231/2007 – C6‑0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Saksamaa Liitvabariigi algatust (11231/2007);

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti c;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0240/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6‑0174/2008),

1.  kiidab Saksamaa Liitvabariigi algatuse muudetud kujul heaks;

2.  palub nõukogul oma teksti vastavalt muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Saksamaa Liitvabariigi algatust oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Saksamaa Liitvabariigi valitsusele.

Saksamaa Liitvabariigi ettepanek

 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hubert Pirker

Muudatusettepanek 1

Artikkel 1

Et parandada ametiasutuste vahelist koostööd korruptsiooni vältimiseks ja selle vastu võitlemiseks Euroopas, tuleks luua Euroopa Liidu liikmesriikide kontaktpunktide võrgustik (edaspidi „võrgustik”). Euroopa Komisjon, Europol ja Eurojust on täiel määral kaasatud võrgustiku töösse.

Et parandada ametiasutuste vahelist koostööd korruptsiooni vältimiseks ja selle vastu võitlemiseks Euroopas, tuleks luua Euroopa Liidu liikmesriikide kontaktpunktide võrgustik (edaspidi „võrgustik”). Komisjon (OLAF), Europol ja Eurojust on täiel määral kaasatud võrgustiku töösse.

Selgitus

OLAFi üks põhilisi eesmärke on võidelda korruptsiooni vastu ühenduse eelarve täitmisel. Sel põhjusel peaks OLAF olema kõnealuse võrgustiku oluline osa.

Muudatusettepanek 2

Artikkel 2

Võrgustik koosneb Euroopa Liidu liikmesriikide ametiasutustest, kelle ülesandeks on korruptsiooni vältimine või selle vastu võitlemine. Liikmesriigid määravad kindlaks võrgustikku kuuluvad ametiasutused. Iga liikmesriik määrab vähemalt ühe, kuid mitte rohkem kui kolm organisatsiooni. Euroopa Komisjon määrab oma esindajad. Europol ja Eurojust võivad osaleda võrgustiku töös oma vastavate pädevuste piires.

Võrgustik koosneb Euroopa Liidu liikmesriikide ametiasutustest, kelle ülesandeks on korruptsiooni vältimine või selle vastu võitlemine. Liikmesriigid määravad kindlaks võrgustikku kuuluvad ametiasutused. Iga liikmesriik määrab vähemalt ühe, kuid mitte rohkem kui kolm organisatsiooni. Komisjon (OLAF) määrab oma esindajad. OLAF, Europol ja Eurojust osalevad võrgustiku töös oma vastavate pädevuste piires.

Selgitus

OLAFi üks põhilisi eesmärke on võidelda korruptsiooni vastu ühenduse eelarve täitmisel. Sel põhjusel peaks OLAF olema kõnealuse võrgustiku oluline osa. Europoli ja Eurojusti kogemused ja oskusteave on tugeva baasiga võrgustiku loomisel asendamatud. Seega peaksid need kaks samuti moodustama võrgustiku lahutamatu osa, mistõttu raportöör palub muuta nende osalemise kohustuslikuks.

Muudatusettepanek 3

Artikli 3 lõike 1 punkt 1 a (uus)

 

1 a) see esitab komisjonile ja Euroopa Parlamendile iga-aastase aruande töötulemuste kohta vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile 1, sealhulgas konkreetsete ettepanekutega korruptsiooni vältimiseks ja selle vastu võitlemiseks;

Selgitus

Arvestades, et selles ettepanekus puudub igasugune järelevalvemehhanism, on soovitav, et võrgustik kannaks ette vähemalt oma tegevusest ning esitaks konkreetseid ettepanekuid korruptsiooni vältimiseks.

Muudatusettepanek 4

Artikli 3 lõige 2

2. Võrgustiku liikmed tulevad oma ülesannete täitmiseks kokku nii tihti kui vajalik, kuid vähemalt kord aastas.

2. Võrgustiku liikmed tulevad oma ülesannete täitmiseks kokku vähemalt kord aastas.

Selgitus

See sõnastus on liiane.

Muudatusettepanek 5

Artikli 5 lõige 1

1. Võrgustik korraldab oma tööd ise, lähtudes EPACi liikmete vahel juba toimuvast mitteametlikust koostööst.

1. Võrgustik korraldab oma tööd ise nõukogu eesistujariigi juhtimisel ning lähtub EPACi liikmete vahel juba toimuvast mitteametlikust koostööst.

Selgitus

Kuna võrgustikul endal puudub sekretariaat, on võrgustiku tulemuslikuks toimimiseks ja koordineerimiseks soovitav kontaktpunkti olemasolu nõukogus.

Muudatusettepanek 6

Artikli 5 lõige 2

2. Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon katavad kõik nende määratud liikmete või esindajatega seotud kulud. Sama kehtib ka Europoli ja Eurojusti suhtes.

2. Komisjon katab kõik oma enda määratud liikmete või esindajatega seotud kulud nagu ka liikmesriikide määratud liikmete või esindajatega seotud kulud. Sama kehtib ka OLAFi, Europoli ja Eurojusti suhtes.

Selgitus

Tagamaks Euroopa vaimu ja võrgustiku sõltumatuse ning kõikide liikmesriikide esindajate võimaluse osaleda võrgustiku tegevuses, tuleks kõikide liikmete kulud kanda ühenduse eelarvest, näiteks HERCULE II programmi abil.


SELETUSKIRI

Raportöör on arvamusel, et idee luua kontaktvõrgustik korruptsiooniga võitlemiseks on põhimõtteliselt hea. See sobib kokku üldise eesmärgiga arendada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, nagu on sätestatud 2005. aasta Haagi programmis.

On tervitatav, et taolise võrgustiku loomise algatus arvestab juba olemasolevate institutsioonide ja asutustega liikmesriikides.

Käesolevat nõukogu ettepanekut tuleb siiski võtta vaid minimaalse koostöömudelina. Tõepoolest, kui see on vaid korralduslik küsimus, võiks neid teemasid käsitleda nõukogu või komisjoni töörühm nagu mitmete võrreldavate eesmärkide ja ülesehitusega töörühmade puhul. Oma praegusel kujul ei ole see heakskiitu väärt.

Nõukogu teksti tihedama korruptsioonivastase koostöö idee tugevdamiseks esitatakse rida muudatusettepanekuid.

Arvestades, et korruptsioonivastaste asutuste ja institutsioonide riiklikud struktuurid on erinevad, nagu ka nende sõltumatuse aste vastavatest võimudest, arvab raportöör, et nende asutuste esindajate osalemise kulud tuleks kanda ühenduse eelarvest. Ta on samuti kindlal arvamusel, et OLAFi täieõiguslik osalemine võrgustikus on hädavajalik.

Iga-aastased aruanded komisjonile ja Euroopa Parlamendile on üliolulised, et saada tagasisidet võrgustiku tegevusest ja ettepanekutest, kuidas parandada korruptsiooni ennetamist ja selle vastu võitlemist. Seda peaks korraldama nõukogu eesistuja.

Kui neid muudatusi ei viida raportisse sisse, ei näe raportöör ettepaneku nõukogu esitatud kujul heakskiitmisel mõtet.


MENETLUS

Pealkiri

Korruptsioonivastane kontaktpunktide võrgustik

Viited

11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

24.7.2007

Vastutav komisjon

               istungil teada andmise kuupäev

LIBE

3.9.2007

Arvamuse esitaja(d)

               istungil teada andmise kuupäev

CONT

3.9.2007

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

               otsuse kuupäev

CONT

11.10.2007

 

 

 

Raportöör(id)

               nimetamise kuupäev

Hubert Pirker

17.12.2007

 

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

Barbara Kudrycka

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

22.1.2008

6.5.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

6.5.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

35

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Stefano Zappalà

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Jas Gawronski

Õigusteave - Privaatsuspoliitika