Menettely : 2007/0809(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0174/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0174/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0244

MIETINTÖ     *
PDF 137kWORD 150k
8.5.2008
PE v02-00 A6-0174/2008

Saksan liittotasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi korruption vastaisesta yhteyspisteiden verkostosta

(11231/2007 – C6‑0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Hubert Pirker

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Saksan liittotasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi korruption vastaisesta yhteyspisteiden verkostosta(11231/2007 – C6

‑0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Saksan liittotasavallan aloitteen (11231/2007),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0240/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0174/2008),

1.  hyväksyy Saksan liittotasavallan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Saksan liittotasavallan aloitteeseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Saksan liittotasavallan hallitukselle.

Saksan liittotasavallan teksti  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

1 artikla

Perustetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteyspisteiden verkosto, jäljempänä 'verkosto', jotta voidaan parantaa korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi toteutettavaa viranomaisten ja virastojen välistä yhteistyötä Euroopassa. Euroopan komissio, Europol ja Eurojust osallistuvat verkoston toimintaan täysimääräisesti.

Perustetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteyspisteiden verkosto, jäljempänä 'verkosto', jotta voidaan parantaa korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi toteutettavaa viranomaisten ja virastojen välistä yhteistyötä Euroopassa. Euroopan komissio (OLAF), Europol ja Eurojust osallistuvat verkoston toimintaan täysimääräisesti.

Perustelu

Yksi OLAFin päätavoitteista on yhteisön talousarvioon liittyvän korruption torjunta. Tästä syystä OLAFin pitäisi olla olennainen osa tätä verkostoa.

Tarkistus 2

2 artikla

Verkosto muodostuu Euroopan unionin jäsenvaltioiden viranomaisista ja virastoista, joiden tehtävänä on korruption ehkäiseminen ja torjunta. Jäsenvaltiot nimeävät jäsenet. Kukin jäsenvaltio nimeää vähintään yhden ja enintään kolme tällaista organisaatiota. Euroopan komissio nimeää omat edustajansa. Europol ja Eurojust voivat kumpikin toimivaltansa puitteissa osallistua verkoston toimintaan.

Verkosto muodostuu Euroopan unionin jäsenvaltioiden viranomaisista ja virastoista, joiden tehtävänä on korruption ehkäiseminen ja torjunta. Jäsenvaltiot nimeävät jäsenet. Kukin jäsenvaltio nimeää vähintään yhden ja enintään kolme tällaista organisaatiota. Euroopan komissio (OLAF) nimeää omat edustajansa. OLAF, Europol ja Eurojust osallistuvat toimivaltansa puitteissa verkoston toimintaan.

Perustelu

Yksi OLAFin päätavoitteista on yhteisön talousarvioon liittyvän korruption torjunta. Tästä syystä OLAFin pitäisi olla olennainen osa tätä verkostoa. Europolin ja Eurojustin kokemus ja tietämys ovat välttämättömiä vankkapohjaisen verkoston rakentamiseksi. Tästä syystä molempien on syytä olla keskeisesti mukana verkostossa, joten esittelijä haluaa näiden osallistumisen olevan pakollista.

Tarkistus 3

3 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

 

(1a) se antaa komissiolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen toimistaan 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan mukaisesti, mukaan lukien konkreettisia ehdotuksia korruption ehkäisemisestä ja torjunnasta;

Perustelu

Koska tähän ehdotukseen ei sisälly uudelleentarkastelumekanismia, on toivottavaa, että verkosto voisi edes laatia kertomuksen toiminnastaan ja antaa ehdotuksia toimista korruption torjumiseksi.

Tarkistus 4

3 artiklan 2 kohta

2. Tehtäviensä suorittamiseksi verkoston jäsenet kokoontuvat niin usein kuin on tarpeen, mutta vähintään kerran vuodessa..

2. Tehtäviensä suorittamiseksi verkoston jäsenet kokoontuvat vähintään kerran vuodessa.

Perustelu

Tarpeeton sanamuoto.

Tarkistus 5

5 artiklan 1 kohta

1. Verkosto vastaa itse organisoinnistaan hyödyntäen olemassa olevaa epävirallista yhteistyötä EPAC:iin kuuluvin välillä..

1. Verkosto vastaa itse organisoinnistaan neuvoston kulloisenkin puheenjohtajavaltion johdolla hyödyntämällä olemassa olevaa epävirallista yhteistyötä EPAC:iin kuuluvien välillä.

Perustelu

Oman sihteeristön puuttuessa verkoston toiminta ja koordinointi hyötyisivät yhteyspisteestä neuvostossa.

Tarkistus 6

5 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot ja Euroopan komissio vastaavat nimeämiensä jäsenten tai edustajien kaikista kuluista. Samaa sääntöä sovelletaan Europoliin ja Eurojustiin.

2. Komissio vastaa nimeämiensä jäsenten tai edustajien sekä jäsenvaltioiden nimeämien jäsenten tai edustajien kaikista kuluista. Samaa sääntöä sovelletaan OLAFiin, Europoliin ja Eurojustiin.

Perustelu

Kaikkien verkoston jäsenten kulut pitäisi kattaa yhteisön talousarviosta, vaikkapa Hercule II -ohjelmasta, jotta verkoston eurooppalainen henki ja riippumattomuus varmistettaisiin ja kunkin jäsenvaltion edustajille annettaisiin mahdollisuus osallistua verkoston toimintaan.


PERUSTELUT

Esittelijä katsoo, että ajatus korruption vastaisesta yhteyspisteiden verkostosta on periaatteessa hyvä. Ajatus sopisi hyvin vuonna 2005 ilmoitetussa Haagin ohjelmassa esitettyyn yleistavoitteeseen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen kehittämisestä. On myönteistä, että tässä verkostoa koskevassa aloitteessa hyödynnetään jäsenvaltioissa jo toimivia virastoja ja laitoksia.

Käsiteltävänä olevaa neuvoston ehdotusta on kuitenkin pidettävä vain yhteistyön mahdollistavana vähimmäismallina. Jos kyseessä olisi vain järjestelyjä koskeva asia, neuvoston tai komission työryhmä voisi hoitaa sen, aivan kuten monissa muissakin tapauksissa, joissa työryhmillä on vastaavia tavoitteita ja rakenteita. Nykyisessä muodossaan ehdotusta ei voida pitää hyväksyttävänä.

Korruption vastaisen yhteistyön tiivistämistä koskevan ajatuksen lujittamiseksi neuvoston tekstiin on tehty lukuisia tarkistuksia.

Koska korruption vastaisten virastojen ja laitosten rakenteissa on eroja jäsenvaltioiden välillä, ja koska niiden riippumattomuus valtionhallinnosta vaihtelee, esittelijä katsoo, että kyseisten virastojen edustajien osallistuminen verkostoon pitäisi kattaa yhteisön talousarviosta. Esittelijä uskoo myös vakaasti, että OLAF:n täysipainoinen osallistuminen verkostoon on elintärkeää.

Vuosittaisen kertomuksen laatiminen komissiolle ja Euroopan parlamentille on keskeisessä asemassa toiminnasta saatavan palautteen kannalta sekä korruption ehkäisemisen ja torjunnan tehostamista koskevien ehdotusten saamiseksi. Neuvoston puheenjohtajavaltio voisi järjestää asian.

Jos näitä tarkistuksia ei sisällytetä mietintöön, esittelijä ei katso voivansa antaa hyväksyntäänsä tälle ehdotukselle neuvoston esittelemässä muodossa.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Korruption vastainen yhteyspisteiden verkosto

Viiteasiakirjat

11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

24.7.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

3.9.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

3.9.2007

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

CONT

11.10.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Hubert Pirker

17.12.2007

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Barbara Kudrycka

 

 

Valiokuntakäsittely

22.1.2008

6.5.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.5.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Stefano Zappalà

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Jas Gawronski

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö