Eljárás : 2007/0809(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0174/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0174/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0244

JELENTÉS     *
PDF 155kWORD 158k
8.5.2008
PE 394.208v02-00 A6-0174/2008

a Németországi Szövetségi Köztársaság egy korrupcióellenes kapcsolattartói hálózatról szóló tanácsi határozat elfogadására irányuló kezdeményezéséről

(11231/2007 – C6‑0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Hubert Pirker

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Németországi Szövetségi Köztársaság egy korrupcióellenes kapcsolattartói hálózatról szóló tanácsi határozat elfogadására irányuló kezdeményezéséről

(11231/2007 – C6‑0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Németországi Szövetségi Köztársaság kezdeményezésére (11231/2007),

–   tekintettel az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

–   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0240/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0174/2008),

1.  jóváhagyja a Németországi Szövetségi Köztársaság módosított kezdeményezését;

2.  felkéri a Tanácsot a szöveg megfelelő módosítására;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Németországi Szövetségi Köztársaság kezdeményezését;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a Németországi Szövetségi Köztársaság kormányának.

A Németországi Szövetségi Köztársaság által javasolt szöveg

 

A Parlament módosításai

 

 

Módosítás 1

1 cikk

Európában a korrupció megelőzésére és az ellene való küzdelemre irányuló, hatóságok és szervezetek közötti együttműködés javítása érdekében létre kell hozni az Európai Unió tagállamaiban egy kapcsolattartói hálózatot (a továbbiakban: a hálózat). Az Európai Bizottság, az Europol és az Eurojust teljes mértékben részt vesz a hálózat tevékenységeiben.

Európában a korrupció megelőzésére és az ellene való küzdelemre irányuló, hatóságok és szervezetek közötti együttműködés javítása érdekében létre kell hozni az Európai Unió tagállamaiban egy kapcsolattartói hálózatot (a továbbiakban: a hálózat). A Bizottság (OLAF), az Europol és az Eurojust teljes mértékben részt vesz a hálózat tevékenységeiben.

Indokolás

Az OLAF egyik legfőbb célkitűzése a közösségi költségvetéssel kapcsolatos korrupció elleni küzdelem. Emiatt az OLAF-nak e hálózat elválaszthatatlan részét kell képeznie.

 

 

Módosítás 2

2 cikk

A hálózat az Európai Unió tagállamainak azon hatóságaiból és szervezeteiből áll, amelyek feladata a korrupció megelőzése és az ellene való küzdelem. Tagjait a tagállamok jelölik ki. Az egyes tagállamok legalább egy tagot jelölnek ki, de legfeljebb három szervezetet. Az Európai Bizottság kijelöli a képviselőit. Az Europol és az Eurojust saját hatáskörükön belül részt vehet a hálózat tevékenységeiben.

A hálózat az Európai Unió tagállamainak azon hatóságaiból és szervezeteiből áll, amelyek feladata a korrupció megelőzése és az ellene való küzdelem. Tagjait a tagállamok jelölik ki. Az egyes tagállamok legalább egy tagot jelölnek ki, de legfeljebb három szervezetet. A Bizottság (OLAF) kijelöli a képviselőit. Az Europol, az OLAF és az Eurojust saját hatáskörükön belül részt vesznek a hálózat tevékenységeiben.

Indokolás

Az OLAF egyik legfőbb célkitűzése a közösségi költségvetéssel kapcsolatos korrupció elleni küzdelem. Emiatt az OLAF-nak e hálózat elválaszthatatlan részét kell képeznie. Egy megfelelően megalapozott hálózat létrehozása érdekében elengedhetetlen az Europol és az Eurojust tapasztalata és szakmai jártassága. Következésképpen e két szervnek szintén e hálózat elválaszthatatlan részét kell képeznie, ezért az előadó kéri, hogy a „vehet” szó helyébe a „vesznek” szó lépjen.

Módosítás 3

3 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

 

1a) a Bizottság és az Európai Parlament számára évente jelentést nyújt be a 3. cikk (1) bekezdésének 1. pontja szerinti ténymegállapításairól, beleértve a korrupció megelőzésére és az az elleni küzdelemre vonatkozó konkrét javaslatokat;

Indokolás

Mivel a javaslatból hiányzik a felülvizsgálati mechanizmus, kívánatos, hogy a hálózat legalábbis számoljon be a tevékenységeiről és tegyen konkrét javaslatokat a korrupció megelőzésére vonatkozóan.

Módosítás 4

3 cikk – 2 bekezdés

(2) A hálózat tagjai a feladataik teljesítésének érdekében szükség szerint, de legalább egy évben egyszer összeülnek.

(2) A hálózat tagjai a feladataik teljesítésének érdekében legalább egy évben egyszer összeülnek.

Indokolás

Ez a megfogalmazás felesleges.

Módosítás 5

5 cikk – 1 bekezdés

1. A hálózat az EPAC között már meglévő informális együttműködésre építve saját maga alakítja ki szervezeti felépítését.

1. A hálózat az adott tanácsi elnökség vezetése mellett saját maga alakítja ki szervezeti felépítését, illetve a közte és az EPAC között már meglévő informális együttműködésre épít .

Indokolás

Saját titkárság hiányában a hálózat hatékony működése valamint annak koordinálása érdekében kívánatos egy, a Tanácson belüli kapcsolattartó pont.

Módosítás 6

5 cikk – 2 bekezdés

(2) A tagállamok és az Európai Bizottság maguk viselik a tagok vagy az általuk jelölt képviselők összes költségét. Az Europolra és az Eurojustra ugyanez vonatkozik.

(2) A Bizottság viseli tagjainak vagy az általa jelölt képviselőknek az összes költségét, valamint a tagállamok által kijelölt tagoknak vagy képviselőknek a költségeit. Az OLAF-ra, az Europolra és a Eurojustra ugyanez a szabály vonatkozik.

Indokolás

A hálózat európai szellemiségének és függetlenségének, valamint annak biztosítása érdekében, hogy minden egyes tagállam képviselőinek lehetősége legyen a hálózat tevékenységeiben való részvételre, valamennyi tagjának költségeit közösségi költségvetésből – például a HERCULE II. program keretében – kell fedezni.


INDOKOLÁS

Az előadó azon a véleményen van, hogy elvileg jó elgondolás egy korrupció elleni kapcsolattartói hálózat létrehozása. Illeszkedik a 2005. évi hágai programban kinyilvánított, a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség kialakítására irányuló általános célkitűzéshez.

Üdvözlendő, hogy a szóban forgó hálózat létrehozására irányuló kezdeményezés számol a tagállamokban már meglévő ügynökségekkel és szervekkel.

A Tanács jelenlegi javaslatát azonban csak az együttműködés minimummodelljének lehet tekintetni. Valójában ha ez csak szervezeti kérdés lenne, akkor az ilyen témákkal egy, a Tanácson vagy a Bizottságon belüli munkacsoport is foglalkozhatna, amint az az összehasonlítható célkitűzésekkel és felépítéssel rendelkező számos egyéb munkacsoport esetében is történik. A javaslatot annak jelenlegi formájában nem érdemes jóváhagyni.

A korrupció elleni küzdelem terén folytatott szorosabb együttműködésre irányuló ezen elgondolás megerősítse érdekében a Tanács szövegét több helyen is módosították.

Mivel a korrupcióellenes ügynökségek és szervek nemzeti felépítésének, valamint az adott kormányzati szerkezetektől való függetlenségének jellege eltérő, az előadó azon a véleményen van, hogy ezen ügynökségek képviselőinek részvételét a közösségi költségvetésből kell fedezni. Erőteljes meggyőződése továbbá, hogy az OLAF-nak a hálózatban való teljes körű részvétele létfontosságú.

A Bizottság és az Európai Parlament számára történő éves jelentéstétel elengedhetetlen ahhoz, hogy visszacsatolás érkezzen a hálózat tevékenységeiről, valamint hogy javaslatokat tegyenek a korrupció megelőzése és az az elleni küzdelem javításának mikéntjére vonatkozóan. Ezt a Tanács elnökségének kell megszerveznie.

Amennyiben ezek a módosítások nem kerülnek bele a jelentésbe, az előadó szerint nem érdemes a javaslathoz – a Tanács által előterjesztett formában – jóváhagyását adnia.


ELJÁRÁS

Cím

Kapcsolattartó pontok hálózata a korrupció ellen

Hivatkozások

11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

24.7.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

3.9.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

3.9.2007

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

CONT

11.10.2007

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Hubert Pirker

17.12.2007

 

 

Korábbi előadó(k)

Barbara Kudrycka

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2008

6.5.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

6.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Stefano Zappalà

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Jas Gawronski

Benyújtás dátuma

8.5.2008

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat