Pranešimas - A6-0174/2008Pranešimas
A6-0174/2008

  PRANEŠIMAS dėl Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvos, siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo

  8.5.2008 - (11231/2007 – C6‑0240/2007 – 2007/0809(CNS)) - *

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėjas: Hubert Pirker

  Procedūra : 2007/0809(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0174/2008
  Pateikti tekstai :
  A6-0174/2008
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvos, siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo

  (11231/2007 – C6‑0240/2007 – 2007/0809(CNS))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvą (11231/2007),

  –   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

  –   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0240/2007),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6‑0174/2008),

  1.  pritaria Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvai su pakeitimais;

  2.  ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

  3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvą;

  5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybei.

  Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

   

  Parlamento pakeitimai

   

   

  Pakeitimas 1

  1 straipsnis

  Siekiant pagerinti valdžios institucijų ir agentūrų bendradarbiavimą tam, kad būtų užkirstas kelias korupcijai Europoje ir su ja kovojama, įkuriamas Europos Sąjungos valstybių narių kontaktinių punktų tinklas (toliau – tinklas). Europos Komisija, Europolas ir Eurojustas visapusiškai dalyvauja tinklo veikloje.

  Siekiant pagerinti valdžios institucijų ir agentūrų bendradarbiavimą tam, kad būtų užkirstas kelias korupcijai Europoje ir su ja kovojama, įkuriamas Europos Sąjungos valstybių narių kontaktinių punktų tinklas (toliau – tinklas). Komisija (OLAF), Europolas ir Eurojustas visapusiškai dalyvauja tinklo veikloje.

  Pagrindimas

  Vienas iš pagrindinių OLAF tikslų yra kovoti su korupcija vykdant Bendrijos biudžetą. Dėl šios priežasties OLAF turėtų būti sudedamoji šio tinklo dalis.

   

   

  Pakeitimas 2

  2 straipsnis

  Tinklą sudaro Europos Sąjungos valstybių narių valdžios institucijos ir agentūros, kurioms pavesta užduotis užkirsti kelią korupcijai ar kovoti su ja. Narius skiria valstybės narės. Kiekviena valstybė narė skiria bent vieną, tačiau ne daugiau kaip tris organizacijas. Europos Komisija paskiria savo atstovus. Europolas ir Eurojustas pagal atitinkamą savo kompetenciją gali dalyvauti tinklo veikloje.

  Tinklą sudaro Europos Sąjungos valstybių narių valdžios institucijos ir agentūros, kurioms pavesta užduotis užkirsti kelią korupcijai ar kovoti su ja. Narius skiria valstybės narės. Kiekviena valstybė narė skiria bent vieną, tačiau ne daugiau kaip tris organizacijas. Komisija (OLAF) paskiria savo atstovus. OLAF, Europolas ir Eurojustas pagal atitinkamą savo kompetenciją dalyvauja tinklo veikloje.

  Pagrindimas

  Vienas iš pagrindinių OLAF tikslų yra kovoti su korupcija vykdant Bendrijos biudžetą. Dėl šios priežasties OLAF turėtų būti sudedamoji šio tinklo dalis. Siekiant sukurti tvirtą tinklą, Europolo ir Eurojusto patirtis ir žinios būtinos. Taigi, šios dvi organizacijos taip pat turėtų būti sudedamoji šio tinklo dalis ir dėl to pranešėjas prašo nustatyti, kad jų dalyvavimas būtų privalomas.

  Pakeitimas 3

  3 straipsnio 1 dalies 1a punktas (naujas)

   

  1a) tinklas kiekvienais metais teikia Komisijai ir Europos Parlamentui pranešimą apie rezultatus pagal 3 straipsnio 1 dalies 1 punktą, įskaitant konkrečius pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kovos su ja;

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į tai, kad šiame pasiūlyme nenumatytas peržiūros mechanizmas, pageidautina, kad tinklas bent jau praneštų apie savo veiklą ir pateiktų konkrečių pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos.

  Pakeitimas 4

  3 straipsnio 2 dalis

  2. Tinklo nariai, siekdami įvykdyti savo užduotis, susirenka taip dažnai kiek reikia, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus.

  2. Tinklo nariai, siekdami įvykdyti savo užduotis, susirenka ne rečiau kaip kartą per metus.

  Pagrindimas

  Ši formuluotė nereikalinga.

  Pakeitimas 5

  5 straipsnio 1 dalis

  1. Tinklas savarankiškai organizuoja savo veiklą, remdamasis esamu neoficialiu EPAC bendradarbiavimu.

  1. Tinklas savarankiškai organizuoja savo veiklą pirmininkaujant atitinkamai Tarybai pirmininkaujančiai valstybei ir remiasi esamu neoficialiu EPAC bendradarbiavimu.

  Pagrindimas

  Kadangi tinklas neturi savo sekretoriato, siekiant veiksmingo tinklo veikimo ir jo koordinavimo pageidautina, kad šis tinklas turėtų kontaktinį punktą Taryboje.

  Pakeitimas 6

  5 straipsnio 2 dalis

  2. Valstybės narės ir Europos Komisija padengia visas paskirtų narių ar atstovų išlaidas. Ta pati taisyklė taikoma Europolui ir Eurojustui.

  2. Komisija padengia visas savo paskirtų savo narių ar atstovų išlaidas ir valstybių narių paskirtų narių ar atstovų išlaidas. Ta pati taisyklė taikoma OLAF, Europolui ir Eurojustui.

  Pagrindimas

  Siekiant užtikrinti tinklo europinę dvasią ir nepriklausomumą, ir tai, kad kiekvienos valstybės narės atstovai turėtų galimybę dalyvauti tinklo veikloje, visų jo narių išlaidos turėtų padengiamos iš Komisijos biudžeto, pavyzdžiui pagal HERCULE II programą.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Pranešėjas mano, kad mintis įkurti kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklą iš esmės yra gera. Tai atitiktų pagrindinį 2005 m. Hagos programoje nustatytą tikslą plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę.

  Sveikintina, kad ši iniciatyva sukurti tokį tinklą siejama su valstybėse narėse jau esamomis agentūromis ir įstaigomis.

  Tačiau dabartinis Tarybos pasiūlymas gali būti laikomas tik mažiausiu bendradarbiavimo modeliu. Iš tikrųjų jei tai tik organizacinis klausimas, tokius klausimus galėtų svarstyti Tarybos ar Komisijos darbo grupė kaip tai daro daugelis kitų darbo grupių, turinčių panašius tikslus ir struktūras. Dabartinis pasiūlymas negali būti patvirtintas.

  Siekiant sustiprinti šią glaudesnio bendradarbiavimo kovos su korupcija srityje mintį, pateikiama keletas Tarybos teksto pakeitimų.

  Atsižvelgdamas į tai, kad nacionalinių kovos su korupcija agentūrų ir įstaigų struktūrų pobūdis skiriasi, ir į tai, kad jos nepriklausomos nuo atitinkamų savo vyriausybinių struktūrų, pranešėjas mano, kad šių agentūrų atstovų dalyvavimas turėtų būti dengiamas iš Bendrijos biudžeto. Jis taip pat įsitikinęs, kad būtinas visiškas OLAF dalyvavimas tinkle.

  Būtina kasmet informuoti Komisiją ir Europos Parlamentą siekiant gauti informacijos apie tinklo veiklą ir pasiūlymų kaip galima būtų gerinti korupcijos prevenciją ir kovą su ja. Tai turėtų organizuoti Tarybai pirmininkaujanti valstybė.

  Jeigu šie pakeitimai nebūtų įtraukti į pranešimą, pranešėjas nemato prasmės pritarti šiam Komisijos pateiktam pasiūlymui.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklas

  Nuorodos

  11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS)

  Konsultacijos su EP data

  24.7.2007

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  3.9.2007

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  CONT

  3.9.2007

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  CONT

  11.10.2007

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Hubert Pirker

  17.12.2007

   

   

  Pakeistas (-i) pranėšėjas(-ai)

  Barbara Kudrycka

   

   

  Svarstymas komitete

  22.1.2008

  6.5.2008

   

   

  Priėmimo data

  6.5.2008

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  35

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Stefano Zappalà

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

  Jas Gawronski