Procedūra : 2007/0809(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0174/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0174/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0244

ZIŅOJUMS     *
PDF 157kWORD 155k
8.5.2008
PE 394.208v02-00 A6-0174/2008

par Vācijas Federatīvās Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes lēmumu par korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu

(11231/2007 – C6‑0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Hubert Pirker

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Vācijas Federatīvās Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes lēmumu par korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu

(11231/2007 – C6‑0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Vācijas Federatīvās Republikas ierosmi (11231/2007),

–   ņemot vērā ES līguma 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

–   ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0240/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6‑0174/2007),

1.  apstiprina grozīto Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīvu;

2.  aicina Padomi atbilstīgi grozīt tekstu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīvu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī Vācijas Federatīvās Republikas valdībai.

Vācijas Federatīvās Republikas ierosinātais teksts

 

Parlamenta izdarītie grozījumi

 

 

Grozījums Nr.  1

1. pants

Lai uzlabotu iestāžu un aģentūru sadarbību korupcijas novēršanai un apkarošanai Eiropā, izveido Eiropas Savienības dalībvalstu kontaktpunktu tīklu (turpmāk - "tīkls"). Eiropas Komisija, Eiropols un Eurojust ir pilnībā saistīti ar tīkla darbībām.

Lai uzlabotu iestāžu un aģentūru sadarbību korupcijas novēršanai un apkarošanai Eiropā, izveido Eiropas Savienības dalībvalstu kontaktpunktu tīklu (turpmāk – „tīkls”). Komisija (OLAF), Eiropols un Eurojust ir pilnībā saistīti ar tīkla darbībām.

Pamatojums

Viens no OLAF galvenajiem uzdevumiem ir apkarot korupciju saistībā ar Kopienas budžetu. Tādēļ OLAF jābūt šī tīkla neatņemama daļai.

 

 

Grozījums Nr. 2

2. pants

Tīklu veido Eiropas Savienības dalībvalstu iestādes un aģentūras, kuru uzdevums ir novērst un apkarot korupciju. Tā dalībniekus nosaka dalībvalstis. Katra dalībvalstis nosaka vismaz vienu, bet ne vairāk kā trīs organizācijas. Eiropas Komisija nosaka savus pārstāvjus. Ievērojot savu attiecīgo kompetenci, Eiropols un Eurojust var piedalīties tīkla darbā.

Tīklu veido Eiropas Savienības dalībvalstu iestādes un aģentūras, kuru uzdevums ir novērst un apkarot korupciju. Tā dalībniekus nosaka dalībvalstis. Katra dalībvalstis nosaka vismaz vienu, bet ne vairāk kā trīs organizācijas. Komisija (OLAF) nosaka savus pārstāvjus. Ievērojot savu attiecīgo kompetenci, OLAF, Eiropols un Eurojust piedalās tīkla darbā.

Pamatojums

Viens no OLAF galvenajiem uzdevumiem ir apkarot korupciju saistībā ar Kopienas budžetu. Tādēļ OLAF jābūt šī tīkla neatņemama daļai. Lai izveidotu labi finansētu tīklu, Eiropola un Eurojust pieredze un zinātība ir neaizstājamas. Tādēļ arī šīm divām organizācijām jābūt šī tīkla neatņemama daļai, tāpēc referents prasa, lai šo organizāciju līdzdalība būtu obligāta.

Grozījums Nr. 3

3. panta 1. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)

 

1.a) katru gadu tas saskaņā ar 3. panta 1. punkta 1. apakšpunktu sniedz Komisijai un Eiropas Parlamentam ziņojumu par iegūtajiem datiem, tostarp konkrētus priekšlikumus korupcijas novēršanai un apkarošanai;

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka šajā priekšlikumā nav paredzēts nekāds pārbaudes mehānisms, būtu vēlams, lai šis tīkls ziņotu vismaz par savām darbībām un iesniegtu konkrētus priekšlikumus korupcijas novēršanai.

Grozījums Nr. 4

3. panta 2. punkts

2. Savu uzdevumu veikšanai tīkla dalībnieki tiekas cik bieži vajadzīgs, bet vismaz reizi gadā.

2. Savu uzdevumu veikšanai tīkla dalībnieki tiekas vismaz reizi gadā.

Pamatojums

Šis formulējums ir lieks.

Grozījums Nr. 5

5. panta 1. punkts

1. Tīkls tiek organizēts, balstoties uz pastāvošo neformālo sadarbību starp EPAC.

1. Tīkls tiek organizēts Padomes attiecīgās prezidentūras vadībā un to viedo, balstoties uz pastāvošo neformālo sadarbību starp EPAC.

Pamatojums

Tā kā tīklam nav sava sekretariāta, tad tīkla efektīvai darbībai, kā arī tā koordinēšanai būtu vēlams kāds kontaktpunkts Padomē.

Grozījums Nr. 6

5. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis un Eiropas Komisija sedz visas dalībnieku vai viņu norādīto pārstāvju izmaksas. Tas pats noteikums attiecas uz Eiropolu un Eurojust.

2. Komisija sedz visas tās norādīto dalībnieku vai pārstāvju izmaksas, kā arī dalībvalstu norādīto dalībnieku vai pārstāvju izmaksas. Tas pats noteikums attiecas uz OLAF, Eiropolu un Eurojust.

Pamatojums

Lai šis tīkls darbotos eiropeiskā garā un neatkarīgi, kā arī lai visu dalībvalstu pārstāvjiem būtu iespēja piedalīties šī tīkla darbībā, visas tā dalībnieku izmaksas jāsedz no Komisijas budžeta, piemēram, izmantojot HERCULE II programmu.


PASKAIDROJUMS

Referents uzskata, ka ideja izveidot kontaktpunktu tīklu korupcijas apkarošanai principā ir laba. Tas atbilstu 2005. gada Hāgas programmā noteiktajam vispārīgajam mērķim attīstīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.

Atzinīgi jāvērtē fakts, ka šajā ierosmē par tāda tīkla izveidi tiek ņemtas vērā dalībvalstīs jau esošās aģentūras un iestādes.

Tomēr Padomes pašreizējo priekšlikumu var uzskatīt vienīgi par minimālas sadarbības modeli. Patiešām, ja tas būtu tikai organizācijas jautājums, tad to varētu risināt kāda Padomē vai Komisijā nodibināta darba grupa, kā tas notiek ar daudzām citām darba grupām ar līdzīgiem mērķiem un struktūrām. Tā pašreizējā veidā šo priekšlikumu nav vērts apstiprināt.

Lai stiprinātu ideju par ciešāku sadarbību korupcijas apkarošanai Padomes tekstā ir ierosināti vairāki grozījumi.

Ņemot vērā to, ka dalībvalstu korupcijas apkarošanas aģentūru un iestāžu sistēmas ir atšķirīgas un arī to neatkarība no attiecīgajām valsts iestādēm nav vienāda, referents uzskata, ka šo aģentūru pārstāvju piedalīšanās izmaksas būtu jāsedz no Komisijas budžeta. Viņš ir arī cieši pārliecināts, ka šī tīkla darbībā izšķiroša nozīme ir neierobežotai OLAF līdzdalībai.

Būtiski ir arī sniegt gada ziņojumus Komisijai un Eiropas Parlamentam, lai tie būtu lietas kursā par tīkla darbību un varētu sagatavot ierosinājumus par korupcijas novēršanas un apkarošanas darba uzlabošanu. Tas būtu jāorganizē Padomes prezidentūrai.

Gadījumā, ja šie grozījumi ziņojumā netiek iekļauti, referents neredz jēgu, kāpēc viņam būtu jāapstiprina šis priekšlikums tajā veidā, kā to ir iesniegusi Padome.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīkls

Atsauces

11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

24.7.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

3.9.2007

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

3.9.2007

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

CONT

11.10.2007

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Hubert Pirker

17.12.2007

 

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

Barbara Kudrycka

 

 

Izskatīšana komitejā

22.1.2008

6.5.2008

 

 

Pieņemšanas datums

6.5.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājējs(-a/-i/-as), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Stefano Zappalà

Aizstājējs(-a/-i/-as) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jas Gawronski

Juridisks paziņojums - Privātuma politika