VERSLAG over het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad inzake een netwerk van contactpunten ter bestrijding van corruptie

8.5.2008 - (11231/2007 – C6‑0240/2007 – 2007/0809(CNS)) - *

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Hubert Pirker

Procedure : 2007/0809(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0174/2008
Ingediende teksten :
A6-0174/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad inzake een netwerk van contactpunten ter bestrijding van corruptie

(11231/2007 – C6‑0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland (11231/2007)[1],

–   gelet op artikel 34, lid 2, onder c) van het EU-Verdrag,

–   gelet op artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0240/2007),

–   gelet op de artikelen 93 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6‑0174/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Raad de oorspronkelijke tekst dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regering van de Bondsrepubliek Duitsland.

Door de Bondsrepubliek Duitsland voorgestelde tekstAmendementen van het Parlement

Amendement 1

Artikel 1

Met het oog op een verbetering van de samenwerking tussen autoriteiten en instanties teneinde corruptie in Europa te voorkomen en te bestrijden, wordt er een netwerk van contactpunten van de lidstaten van de Europese Unie (hierna "het netwerk") opgezet. De Europese Commissie, Europol en Eurojust worden ten volle bij de activiteiten van het netwerk betrokken.

Met het oog op een verbetering van de samenwerking tussen autoriteiten en instanties teneinde corruptie in Europa te voorkomen en te bestrijden, wordt er een netwerk van contactpunten van de lidstaten van de Europese Unie (hierna "het netwerk") opgezet. De Commissie (OLAF), Europol en Eurojust worden ten volle bij de activiteiten van het netwerk betrokken.

Motivering

Een van de voornaamste doelstellingen van OLAF is de bestrijding van corruptie in verband met de Gemeenschapsbegroting. OLAF moet derhalve deel uitmaken van dit netwerk.

Amendement 2

Artikel 2

Het netwerk bestaat uit autoriteiten en instanties van de lidstaten van de Europese Unie die met de voorkoming of bestrijding van corruptie belast zijn. De leden worden door de lidstaten aangewezen. Elke lidstaat wijst ten minste één en ten hoogste drie organisaties aan. De Europese Commissie wijst haar vertegenwoordigers aan. Europol en Eurojust kunnen binnen hun respectieve bevoegdheden deelnemen aan de activiteiten van het netwerk.

Het netwerk bestaat uit autoriteiten en instanties van de lidstaten van de Europese Unie die met de voorkoming of bestrijding van corruptie belast zijn. De leden worden door de lidstaten aangewezen. Elke lidstaat wijst ten minste één en ten hoogste drie organisaties aan. De Commissie (OLAF) wijst haar vertegenwoordigers aan. OLAF, Europol en Eurojust nemen binnen hun respectieve bevoegdheden deel aan de activiteiten van het netwerk.

Motivering

Een van de voornaamste doelstellingen van OLAF is de bestrijding van corruptie in verband met de Gemeenschapsbegroting. OLAF moet derhalve deel uitmaken van dit netwerk. Om een goed gefundeerd netwerk op te zetten zijn de ervaring en de knowhow van Europol en Eurojust onontbeerlijk. Deze twee organen moeten dus eveneens deel uitmaken van het netwerk, en daarom vraagt de rapporteur dat hun deelneming verplicht wordt.

Amendement 3

Artikel 3, lid 1, punt 1 bis) (nieuw)

 

1 bis) het legt de Commissie en het Europees Parlement jaarlijks een verslag voor over zijn bevindingen in verband met artikel 3, lid 1, onder 1), met inbegrip van concrete voorstellen voor de voorkoming en bestrijding van corruptie.

Motivering

Aangezien het voorstel niet voorziet in een procedure voor herziening, is het wenselijk dat het netwerk ten minste verslag uitbrengt over zijn activiteiten en concrete voorstellen formuleert met het oog op het voorkomen van corruptie.

Amendement 4

Artikel 3, lid 2

2. De leden van het netwerk komen voor de vervulling van hun taken bijeen wanneer dat nodig is, doch ten minste eenmaal per jaar.

2. De leden van het netwerk komen voor de vervulling van hun taken ten minste eenmaal per jaar bijeen.

Motivering

Deze vermelding is overbodig.

Amendement 5

Artikel 5, lid 1

1. Het netwerk organiseert zichzelf en bouwt voort op de bestaande informele samenwerking tussen de EPAC.

1. Het netwerk organiseert zichzelf onder leiding van het bevoegde Voorzitterschap van de Raad, en bouwt voort op de bestaande informele samenwerking tussen de EPAC.

Motivering

Omdat het netwerk niet over een eigen secretariaat beschikt, is een contactpunt binnen de Raad wenselijk met het oog op een doeltreffende werking en coördinatie van het netwerk.

Amendement 6

Artikel 5, lid 2

2. De lidstaten en de Europese Commissie dragen alle kosten van de door hen aangewezen leden of vertegenwoordigers. Hetzelfde geldt voor Europol en Eurojust.

2. De Europese Commissie draagt alle kosten van de door haar aangewezen leden of vertegenwoordigers en de kosten van de door de lidstaten aangewezen leden of vertegenwoordigers. Hetzelfde geldt voor OLAF, Europol en Eurojust.

Motivering

Om de Europese geest en de onafhankelijkheid van het netwerk te waarborgen en ervoor te zorgen dat de vertegenwoordigers van alle lidstaten aan de activiteiten van het netwerk kunnen deelnemen, moeten de kosten van alle leden ten laste komen van de Gemeenschapsbegroting, bijvoorbeeld via het HERCULE II-programma.

  • [1]  PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.

TOELICHTING

De rapporteur is van mening dat het in principe een goed idee is om een netwerk van contactpunten ter bestrijding van corruptie op te zetten. Dit past in de algemene doelstelling van de oprichting van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid als bedoeld in het Haagse Programma van 2005. De rapporteur verwelkomt het feit dat het initiatief voor het opzetten van een dergelijk netwerk rekening houdt met de reeds bestaande agentschappen en organen in de lidstaten.

Het onderhavige voorstel van de Raad kan echter alleen worden beschouwd als een minimaal samenwerkingsmodel. Indien het alleen om een organisatorische kwestie ging, zou deze problematiek kunnen worden behandeld door een werkgroep binnen de Raad of de Commissie, hetgeen reeds het geval is voor veel andere werkgroepen met vergelijkbare doelstellingen of structuren. In zijn huidige vorm kan het voorstel niet worden goedgekeurd.

Om het beginsel van nauwere samenwerking in de strijd tegen de corruptie te versterken, formuleert de rapporteur een aantal amendementen op de tekst van de Raad.

Omdat de nationale structuren van de corruptiebestrijdingsorganen- en instanties en de onafhankelijkheid van hun respectieve regeringen sterk uiteenlopen, is de rapporteur van mening dat de kosten voor de participatie van de vertegenwoordigers van deze organen moeten worden gedragen door de Gemeenschapsbegroting. Hij meent voorts dat de volledige participatie van OLAF in dit netwerk van cruciaal belang is.

Jaarlijkse verslaglegging aan de Commissie en het Europees Parlement is van essentieel belang om informatie te verkrijgen over de werking van het netwerk en suggesties om de voorkoming en bestrijding van corruptie te verbeteren. Dit moet door het Voorzitterschap van de Raad worden georganiseerd.

De rapporteur is van mening dat het geen zin heeft het voorstel zoals dat door de Raad is ingediend goed te keuren indien deze amendementen niet in het verslag worden opgenomen.

PROCEDURE

Titel

Netwerk van corruptiebestrijdingscontactpunten

Document- en procedurenummers

11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS)

Datum raadpleging EP

24.7.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

3.9.2007

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

CONT

3.9.2007

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

CONT

11.10.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Hubert Pirker

17.12.2007

 

 

Vervangen rapporteur(s)

Barbara Kudrycka

 

 

Behandeling in de commissie

22.1.2008

6.5.2008

 

 

Datum goedkeuring

6.5.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Stefano Zappalà

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Jas Gawronski